Click here to load reader

Tamang Pagtapon ng Basura Mga Alituntunin · PDF file 2020. 4. 13. · Wastong Pagtapon ng Basura Hindi Nasusunog (moenai gomi) Maliban sa: Lata ng Inumin at Bote ! Bawal magtapon

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tamang Pagtapon ng Basura Mga Alituntunin · PDF file 2020. 4. 13. · Wastong...

 • - 1 -

  Mga Alituntunin Tamang Pagtapon ng Basura

  ・Dalhin ang inyong basura sa gomi station bago mag 8AM. Bukod sa itinalagang araw ng koleksyon, ang paglagay ng basura sa gomi station ay mahigpit na pinagbabawal. ・

  Dalhin ang mga ito sa Usuigawa Clean Center

  Patuyuin ang mga sanga, putulin ng may 50cm (haba) x 5cm (dyametro), at ilagay sa plastik ng basura. Pwede ring itali ang mga sanga at lagyan ng plastik ng basura sa ibabaw tulad ng nasa larawan.

  Nasusunog (moeru gomi)

  tanggalan ng tubig

  碓氷清掃サービス㈱ ㈲クリーンサービス 群馬環境開発㈱ ㈲栄興業 ㈲平井商店 ㈱丸越 ㈱若松工業

  ☎027-381-3313 ☎0274-64-3534 ☎027-326-6751 ☎0274-63-6510 ☎0274-23-3869 ☎027-231-0709 ☎027-381-8168

  ㈲安中ハイヂーン ㈲環境リブテック ㈱群成舎 ㈱ぐんま東庄 白井商店 ㈲松井田総合衛生センター ㈱ヤマハチクボニワ

  ☎027-381-3319 ☎027-378-2569 ☎027-362-5533 ☎027-323-5531 ☎027-385-7790 ☎027-393-1966 ☎027-381-0435

  Mga Kontractor ng Basura ng Annaka City

  Maliit na Metalware Mga babasagin Ceramic, Porcelain Payong

  Lata ng Pagkain, Spray Can, Malalaking Lata

  Patuloy ang pagdami ng trak ng basura na nasusunog. PAALALA: Siguradohing walang laman ang spray cans o lata ng gas , huwag butasin ang lata, bawal ihalo sa iba pang hindi nasusunog na basura. (Kung may laman pa ang spray can, dalhin ito sa Usuigawa Clean Center)

  Nabubulok

  disposable lighter gawa sa plastik Siguradohing walang lamang lightrer fluid.

  kairo at ice packs

  ibalot sa papel ang matatalim na bagay at basag na bote bago itapon

  Ibang ang araw ng pagkolekta sa mga bote na ginamit sa pagkain, inumin, gamot, atbp.

  Plastik Iba pa

  Wastong Pagtapon ng Basura

  Hindi Nasusunog (moenai gomi) Maliban sa: Lata ng Inumin at Bote

  Bawal magtapon ng sodai gomi sa gomi station. (may bayad). Maari rin kayong tumawag sa mga pribadong kontraktor upang sila ang magtapon

  Ang mga basurang lagpas sa 50cm ang sukat ay tinatawag na sodai gomi (malalaking basura).

  Ang mga basura galing sa mga estbalisimento (omise, tindahan, atbp.) ay bawal itapon sa gomi station. Tumawag sa Usuigawa Clean Center or sa pribadong kontraktor para dito.

  ※Gumamit ng itinalagang plastik ng basura*, itali ng mabuti. (Limit: 5 malaking plastik bawat bahay)

  Balat・Goma

  Sanga, Dahon Galing sa Bakuran

  ※Gumamit ng transparent o semitransparent na plastik. Pwedeng pagsamahin ang metal at babasagin sa iisang plastik.

  Lata (maliban sa lata ng inumin)

  ※May nakatakdang araw ng pagkolekta ng mga lata ng inumin.

  Bote ng Nakalalasong Kemikal

  ng inyong sodai gomi.

  *Nabibili ang plastik para sa nasusunog na basura sa mga tindahan sa Annaka City. Hanapin ang plastik na may 「燃えるごみ」

  フィリピン語

 • - 2 -

  Bombilya Ilagay sa original na kahon o balutin sa papel. at dalhin sa gomi station sa araw ng pagkolekta.

  Baterya Isilid sa transparent o semitransparent na plastik bag.

  Bombilya (denkyu) LED, Incandescent, Fluorescent tubes

  Baterya (denchi)

  original na kahon binalot sa papel

  Toxic na Basura (yugai gomi) :Gomi Station

  G A B A Y 

  ・ ・

  ・itapon ang laman at bahagyang hugasan

  B A B A L A

  Recyclable na Basura (shigen gomi)

  Lata ng Inumin (inryo kan) ※Isilid sa transparent o semitransparent na plastik bag.

  ○ Pwede Lata ng mga Inumin

  lata ng pagkain

  × Bawal

  spray cans lata ng langis, pintura, atbp

  Hindi Nasusunog

  Bote (bin)

  ○ Pwede boteng ginamit sa inumin, pagkain, seasoning, gamot, pampaganda

  Bote ng Nakalalasong Kemikal

  × Bawal

  Babasagin Ceramic Porcelain

  Hindi Nasusunog

   Ang mga bombilya at baterya ay kokolektahin sa buwan ng Hunyo, Setyembre, Disyembre at Marso. Ang LED/Fluorescent tubes na lagpas sa 1m ang haba ay bawal sa gomi stations. Dalhin ang mga ito sa Usuigawa Clean Center para itapon.

   Dalhin sa gomi station ang mga basag na bombilya bilang [hindi nasusunog na basura]. Ang mga rechargeable at bateryang hugis buton ay bawal sa gomi station; dalhin sa electronic shops at ilagay sa angkop na collection box.

  ・huwag pasokan ng balot ng kendi, upos ng sigarilyo, atbp.

  ・ang ibang uri ng lata tulad ng spray can, atbp. ay tinuturing na [hindi nasusunog na basura] ・pwedeng pagsamahin sa iisang plastik ang latang gawa sa aluminum at steel

  ・itapon ang laman at bahagyang hugasan ・huwag pasokan ng balot ng kendi, upos ng sigarilyo, atbp. ・tanggalin ang takip (plastik na takip: nasusunog ; metal na takip: hindi nasusunog ) ・kung maaari, ibalik sa pinagbilhang tindahan ang mga bote (halimbawa:bote ng beer) ang ibang uri ng bote tulad ng babasaging plato ay tinuturing na [hindi nasusunog na basura]

  :Gomi Station

  ※Isilid sa transparent to semitransparent na plastik bag.

 • - 3 -

  Papel (koshi)

  Damit (furugi) Tuloy ang pangongolekta kahit may ulan, subalit hindi kokolektahin ang mga basang damit/tela. Hangga’t maaari, ipagpaliban ito sa susunod sa schedule kung maulan ang araw ng koleksyon.

   Kung gagamit ng plastik para sa nasusunog na basura, sulatan ng「古着」ang plastik.

  ※Ang mga ginutay-gutay (shredded) na papel ay BAWAL sa gomi station. Dalhin sa sa Usuigawa Clean Center para itapon (libre).

  ※Pagsamahin at itali ang magkaparehong uri ng papel. (Tuloy ang pangongolekta kahit may ulan)

  ○ Pwede

  ○ Pwede

  ●Carbon paper(e.g. resibo ng takyubin)) ●May pabangong papel (e.g. karton ng sabon) ●Napipilas na postcards ●Papel na may water-proof lining (e.g. paper cups)

   ●Photo paper ●Papel na derechong nakadikit na pagkain (e.g. pambalot ng cakes, pizza) ●Resibo ●Papel na gamit sa konstruksyon (e.g. wallpaper)

   ●diaper  

  Kung hindi pwedeng i recycle: itapon bilang nasusunog na basura o sodai gomi (lagpas 50cm ang sukat).

  Damit ●winter jacket ●suit・blazer ●coats ●T-shirt・polo shirt  ●dress shirt・blouse ●sweatshirt ●underwear ●slacks・pantalon ●palda・bestida ●sportswear ●medyas (maliban sa nylon stockings) ●kimono・obi ●necktie ●damit ng bata

  Iba pa ●sombrero ●bedcover ●bag (maliban sa maleta at randoseru)  ●tuwalya・panyo ●sinturon ●kurtina (including lace curtains)

  × Bawal

  ●basang damit/tela (ang mga telang may amag ay hindi pwedeng i-recycle) × Bawal

  Dyaryo (Kasama ang flyers)

  Karton Tetrapak

  (Kung may aluminum lining, [nasusunog na basura])

  Magasin・Katalogo (kahon ng minatamis・notepads pambalot sa regalo・bond paper)

  ●stuffed items (halimbawa: down jackets, stuffed toys, unan) ●futon, mattress, shikibuton, comforter, seat cushion, kotatsu blanket, at mga kahalintulad na bagay ●carpets, rugs ●tirang tela/retaso ●madumi at mabahong tela/damit ●mga ginamit sa alagang hayop ●footwear (halimbawa: sapatos, tsinelas, sandals, sneakers)

  Kung hindi pwedeng i-recycle: itapon bilang nasusunog na basura o sodai gomi (lagpas 50cm ang sukat).

  May mga organisasyon sa inyong komunidad na nangongolekta ng mga bagay na pwedeng i-recycle upang sila ay makapaglikom ng pondo. Pinagbibigay alam kung kailan at saan ito isasagawa sa papamagitan ng kairan-ban (anunsyong pinapaikot sa mga kabahayan). Suportahan po natin ang mga ganitong organisasyon.

  ※Isilid sa transparent to semitransparent na plastik bag.

  o

 • - 4 -

  :Istasyon ng Pag-recycle

  Maliit na de Kuryenteng Gamit sa Bahay (shiyo-zumi kogata kaden)

  Eco-Spots:Bisitahin ang Annaka City Homepage

   Kinaroroonan ng Kahon:Annaka City Office・Matsuida Branch Office・        Usuigawa Clean Center・ Annaka City Culture Center

  Matsuida Culture Hall・Annaka City Sports Center

  Kinaroroonan ng Istasyon:Annaka City Office・Matsuida Branch Office・Usuigawa Clean Center

   May mga istasyon at kahon ng pag-recycle na matatagpuan sa iba’t ibang lugar sa Annaka City. Bisitahin ang homapage ng Annaka City upang malaman kung saan ang pinakamalapit sa iyo. Sundin ang panuntunan sa pagtapon ng mga basurang pwedeng i-recycle.

  ※PARA LAMANG SA BASURA GALING SA KABAHAYAN. Bawal gamitin ng mga establisimento.

  Eco-Spot (PET Bottle at Lata ng Inumin)

  Ink Cartridge (shiyo-zumi inkukatoriji) Mga gamit na ink cartridge galing sa kabahayan. ※Lahat ng brand na itinitinda sa Japan. ※Mga generic na brand. ※BAWAL ang mga toner cartridge.  Kinaroroonan ng Kahon:Annaka City Office・Matsuida Branch Office・ Usuigawa Clean Center

  【Para sa mga katanungan】・Kankyo Seisaku-ka    ☎027-382-1111(☎ext 1881)    ・Matsuida Somukanri-ka ☎027-382-1111(☎ext 2114)    ・Usui Clean Center  ☎027-381-0747

  Mantikang P

Search related