Click here to load reader

Paraan ng paghiwalay at pagtapon ng basurang bahay at mga ... · ・Huwag mag iwan ng laman sa loob, banlawan ng kaunti at linisan. ・Botelyang plastik ay dalhin sa kaigisho. ・Ang

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Paraan ng paghiwalay at pagtapon ng basurang bahay at mga ... · ・Huwag mag iwan ng laman sa...

 • Pag hiwalay para sa mga basurang recyle (Uri) Mga bagay na dapat tandaanBasura puedengsunugin

  Mga basurangplastik

  Basura hindipuedeng sunugin

  BoteAlak, wisky, inumin bitamina, shochu, instant coffee, rekado, noribin, suka, kosmetiko

  Uri ng inumin, inumin pang sports, soda, canned goods, tsa (lalagyan ng tsa), kape, lata ng gatas

  ・Inumin, canned goods (banlawan ang loob)・Cassette cylinder, lata ng spray dahil sa Kaigisho (mga bagay na piligroso).・Pipiin ang bibig ng lata ng gatas, ・Tangalin ang plastik na takip.

  Lata

  Mga bagay na hindi puedeng itapon sa lugar ng tapunan

  Mga bagay na puedeng dalhinsa Seiso Recycle Center 21 (may bayad).

  Mga basura na puedeng ipa kiusap sa mga dealer.

  ・Tangalan ng tubig mabuti ang basura ng kusina. (Para sa taong bibili ng disposer ng basura sa kusina ay may benipisyong ibibigay).・Futon, cushion, karpet, kumot ay para sa mga malalaking bagay na basura.

  Mga basurang puedeng kolektahinng siyudad at may bayad.

  ●Kung hindi ninyo alam ang Paraan ng pagtapon ng mga basura Tignan sa「Isesaki Website o kaya tumawag sa inpormasyong nakasulat sa ibaba」.●Hindi puedeng magtapon ng basura sa lugar ng tapunan ang mga basura ng tindahan, restoran, opisina, ospital drugstore, dalhin ang basura sa Seiso Recycle Center 21 o kaya makipag usap sa lisensyadong dealer para sa inyong basura.●Tignan ang kalendaryo para sa araw ng tapunan ng basura.●Ang oras ng tapunan ng basura ay hanggang 8:30 ng umaga,lamang, at itapon sa tamang lugar ng tapunan. Ang oras ng pagtapon ng mga malalaking bagay na basura ay 9:00am~ 12:00am.

  Malilit na electrikal aplayanses (rice cooker, dryer, termos)Maliliit na prokduktong metal (pakuluan ng tubig, kaldero, kutsara, kawali)Mga uri ng bote, kagamitan seramika, bunbilya, bote ng gamot, maruming bote o bote ng mantika・ lata

  MILKMILK

  Lugar ng Azuma

  ●Para sa mga Katanungan(Azuma Dust Center ☎0270-63-5300 Seiso Recyle Center 21☎0270-32-3166 Kankyo SeisakuKa ☎0270-20-3456)

  (Ordinaryong Araw)8:30am~ 12:00am1:00pm~ 4:30pm(para sa araw ng sabado)8:30am~ 11:30am※Azuma Dust Center ay sarado sa araw ng sabado

  Azuma Dust CenterSeiso Recyle Center 21

  Hindi puedeng sunugin mgabuhangin ng alagang hayop

  Mga bagayna piligroso

  ・Itapon sa espesyal na container ng bunbilya.・Bilog na batirya, mga charger ng batirya (dalhin sa tindahan ng mga aplayanses).

  ・Ang ①~④ ay itali sa kanya kanyang uri.・Pinagbalutan na gawa sa papel na may 1litro hugasan, buksan ang loob, patuyuin at itali ng tag 33 piraso.

  ①diaryo (fliers) ②kahon ③magazine

  ④pack na pinagbalutan papel

  ・Gamitin ang lalagyan para sa basurang hindi puedeng sunugin at itapon・Ang dumi ng hayop ay ibalot sa papel at itapon sa basurang puedeng sunugin・Buhangin ng hayop na puedeng sunugin ay para sa basurang puedeng sunugin.

  Basurang mantika

  大特価!

  大特価!

  大特価!

  大特価!

  大特価!

  大特価!

  大特価!

  ・No.①at② ubusin ang laman at butasan.・Itapon sa espesyal na container.

  ・Huwag magtapon ng mga oil ng makina.

  Mga bagay na dapat tandaan

  Botelyangplastik

  ・Pipiin para hindi marami at kumaunti.・Takip ng botelyang plastik, mga label ay para sa basurang plastik.

  Lalagyan inumin, toyo, shochu, rekado, non oil panpalasa na may tatak na ( )

  Futon, cushion, aparador, mga tangkay ng puno, silya, desk, karpet, matress, Mga gamit para sa ski, bisiskleta, stove, silya, kumot

  ・Isulat ang pangalan at tirahan sa puting papel at idikit sa basura・Ang haba ng sangay ay hindi lalagpas ng 1metro, itali ng 30 cm (maliban ang puno).・Telebisyon, ref, cooler, washing machine, air con, dryer ng damit ay dalhin sa tindahan ng aplayanses. ・Mga bagay na hindi kasya sa lalagyan ng basura.

  Malalakingbagay na basura

  MEMO

  ①casette gas cylinder ②lata ng spray③lighter

  ①bunbilya ②batirya③mercury termometer ng katawan o Klema

  ・Produktong plastik katulad ng container o pambalot na may tatak na PURA.・Huwag mag iwan ng laman sa loob, banlawan ng kaunti at linisan.・Botelyang plastik ay dalhin sa kaigisho.・Ang may dumi ay itapon sa basurang puedeng sunugin.

  プラスチックごみ専用

  伊勢崎市

  Tignan ang mga detalye ng

  『Paraan ng paghiwalay at

  pagtapon ng basurang plastik』

  hugasan ang loob

  pipiin

  ・Ibang klase ng papel na hindi nakasulat sa itaas ng No.①~④.・Ilagay sa paper bag at itapon (tangalin ang may plastic o metal).・Pinagbalutan lata ng beer, paper bag na pinaglagyan ng bigas ay para sa basurang puedeng sunugin.

  Basura ng kusina, laruan (gawa sa kahoy o plastik), fiber, balat, sapatosProduktong plastik na wala tatak na PURA, papel, goma, lagas na dahon, damo

  ・Ibalot ang basag na bote sa papel.・Bote ng gamot, marumi bote o bote ng mantika・lata.・Kung hindi magkasya sa lalagyan ng basura, itapon para sa mga malalaking basura・Inumin na nasa bote, rekado, inumin bitamina・kosmetiko, tangalin ang takip, banlawan ang loob.・Alak, beer, inumin na nasa bote ay isauli sa tindahan ng alak.

  Itapon sa

  kanya kanyang

  lugar sa kaigisho

  Araw ng recyle

  (Itapon sa kanya kanyang lugar

  sa kaigisho)

  Itapon sa tamang lugarng tapunan

  Butasan

  Ilagay sa botelyang plastik takpan at itapon. (expired na mantika itapon ng mismong lalagyan)

  Itapon sa lugar ng tapunan.

  Gamitin ang sa tamang lalagyan para sa mg

  a basura at itapon. Kategoriya

  Kategoriya

  Mga bagayna nakakasakit

  Pag hiwalay para sa mga basurang recyle (Uri)

  label attakip ay para sa basura na PURA

  (ipapahayag sa magasin ng lugar kung ano ang araw kokolektahin).

  Paraan ng paghiwalay at pagtapon ng basurang bahay at mga recycle.

  Ilagay sa kahon at dalhin sa Seiso Recyle Center 21.

  1,050yenPara sa 1 katawan ay

  Papel

  Iba’t ibangpapel

  e c o

  Para sa mga katanungansa computer

  Elektrikal aplayansesng bahay

  Para sa patay na aso, pusa at iba paKutson, tatami, supa,

  mga basura pag maglilipatpiyesa ng sasakyan, oil, gamit ngopisina, kimiko ng magsasaka, makina ng magsasaka, gamit sa ospital, gamit ng konstraksyon

  (may bayad)air con,

  ref (cooler)washing machine, dryer ng damit

  TVPara sa mga elektrik aplayasesdalhin sa dealer ng tindahanng mga elektrik aplayansesat mag bayad(kokolektahin ng tindahan ng mga elektrikaplayanses at may bayad)

  cell phone (kung mag papalit ng bagongtelepono itapon sa recycle)

  Computer 3R Suisin Center

  ☎03-5282-7685

  sobre, paper bag, pinagbalutan ng mga biscuit

  ※mga papel na may plastik, katulad na mga larawan na hindi puedeng itapon dahil sa iba ang papel

  papel ng xerox, pinagbalutan ng mga bagay, pamphlet, post card, poster, kalendaryo, calling card

  kahon ng sigarilyo

  2010.04

  2838長方形

  2838長方形

  2838長方形

  2838長方形

  2838長方形

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

 • Araw para sa pag kolekta ng mga basura at recycle na basura (Lugar ng Azuma).

  【2019/4~2020/3】 Pangalan ng lugar Norte Sur

  Pangalan ng distrito

  Tabeicho 1 chome(Tabei kami)・ Tabeicho 2 chome(Tabei shimo)・ Tabeicho 3 chome(Mukaihara)・ Kunisadamachi 1 chom(Higashikunisada kami・ Higashikunisada shimo)・ Kunisadamachi 2 chom(Nishikunisada kami・ Nishikunisada shimo)・Kamida cho・ Nishiobokata cho

  Koizumi cho・Hirai cho・

  Higashiobokata cho(Gedai・Shitaya・Shimo・

  Shin machi)・Azuma cho・Hachisu cho・Mimuro cho

  Basura puedeng sunugin

  Martes Biyernes

  Lunes Huwebes

  Mga basurang plastik Huwebes Martes

  ・Basura hindi puedeng sunugin ・Bote ・Lata

  ika 1 Miyerkules ng buwan ika 3 Miyerkules ng buwan

  ika 2 Miyerkules ng buwan ika 4 ng Miyerkules ng buwan

  Malalaking bagay na basura

  Anim na beses ng linggo sa loob ng 1 taon

  05/05 07/07 09/01

  11/03 12/01 03/01

  Anim na beses ng linggo sa loob ng 1 taon

  05/12 07/14 09/08

  11/10 12/08 03/08

  ・Papel ・Mga bagay na nakakasakit ・Mga bagay na piligroso ・Basurang mantika ・Hindi puedeng sunugin mga buhangin ng alagang hayop

  ika 3 Sabado ng buwan ika 4 ng Sabado ng buwan

  Botelyang plastik

  Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto Setyembre Oktubre Nobyembre Disyembre Enero Pebrero Marso

  6 4 1 6 3 7 5 2 7 4 1 7

  7 5 2 7 4 8 6 3 8 5 2 8

  20 18 15 20 17 21 19 16 21 18 15 21

  21 19 16 21 18 22 20 17 22 19 16 22 タガログ語

  Text1: Text2: 0270-27-2732Text3: Text4: Text7: 1,080