Click here to load reader

Szkolenie-rolnictwo ekologiczne

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BIURO CERTYFIKACJI. Szkolenie-rolnictwo ekologiczne. ul. Grzegórzecka 77 Kraków www.cobico.pl. Wstęp. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Szkolenie-rolnictwo ekologiczne

 • Szkolenie-rolnictwo ekologiczneul. Grzegrzecka 77 Krakwwww.cobico.pl

 • *WstpRolnictwo Ekologiczne - okrelane rwnie jako: biologiczne, organiczne lub biodynamiczne oznacza system gospodarowania o zrwnowaonej produkcji rolinnej i zwierzcej w obrbie gospodarstwa, oparty na rodkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. Podstawow zasad jest odrzucenie w procesie produkcji ywnoci rodkw chemii rolnej, weterynaryjnej i spoywczej.

  Jest to system trway, samowystarczalny i ekonomicznie bezpieczny.

  Produkcja prowadzona metodami ekologicznymi to sposb uzyskania produktu rolniczego, w ktrym zastosowano w moliwie najwikszym stopniu naturalne metody produkcji, nie naruszajce rwnowagi przyrodniczej.

 • *Procedura certyfikacji produkcji rolniczej Informacje wstpne dla wnioskujcego o certyfikat Przyjcie i zarejestrowanie wniosku o certyfikacj Kontrola gospodarstwa Ocena dokumentacji Decyzja o wydaniu certyfikatu Nadzr Oznaczanie znakiem zgodnoci

 • *Informacje wstpne dla wnioskujcego o certyfikatPrzekazanie informacji o procesie certyfikacji:Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2004 nr 93 poz.898) i rozporzdzenia do powyszej Ustawy,rozporzdzenie Rady EWG 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991r., Z wejciem w ycie nowej Ustawy o Rolnictwie Ekologicznym zostanie wprowadzone Rozporzdzenie 834/2007, ktre zastpi obecnie obowizujce oraz Rozporzdzenie Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiajce szczegowe zasady wdraania powyszego rozporzdzenia,procedur dotyczc certyfikacji i zasady nadzoru nad certyfikatem,zasady zawieszania, cofania i uniewaniania certyfikatw,procedur narusze i sankcji,procedur odwoa i reklamacji,informacje o opatach za certyfikacj.

 • *Wniosek o certyfikacj

  Przekazywanie wnioskodawcy Wniosku o przeprowadzenie certyfikacji (Formularz nr P-15/1F)Do wniosku Producent zobowizany jest doczy:Wypis z ewidencji gruntw i budynkw dotyczcy gospodarstwa rolnego oraz map ewidencyjn z zaznaczonymi dziakamiFormularz zgoszenia dziaalnoci w rolnictwie ekologicznym (Formularz nr FZ-01/04) - nie dotyczy to producentw posiadajcy certyfikat zgodnoci lub posiadajcy status gospodarstwa w okresie przestawiania, (kadorazowo w przypadku zmian w dziaalnoci)Umow dzierawy (jeeli dotyczy)

 • *Wniosek o certyfikacjDo wniosku Producent zobowizany jest doczy:Producent posiadajcy ju certyfikat lub posiadajcy status gospodarstwa w okresie przestawiania wydany przez inn jednostk certyfikujc ni BC COBICO dostarcza kserokopi certyfikatu i zawiadczenie o statusie producenta wydane przez poprzedni jednostk certyfikujc z ewentualnymi zaleceniami.Wraz z wnioskiem klient wnosi opat wstpn w oparciu o cennik BC

 • *Stawki dotacji w roku 2008 do 5 ha uytkw rolnych - 500powyej 5 ha do 10 ha uytkw rolnych - 600powyej 10 ha do 20 ha uytkw rolnych - 650powyej 20 ha do 50 ha uytkw rolnych - 700powyej 50 ha do 100 ha uytkw rolnych -750powyej 100 ha uytkw rolnych-800

  Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 kwietnia 2007 r., w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U.2007 nr 67 poz.446)

 • *Terminy skadania dokumentwNowi producenci cay rok (brak uzgodnionego terminu).Rozpoczcie realizacji pakietu w chwili zoenia wniosku

  Producent posiadajcy certyfikat zgodnoci lub posiadajcy status gospodarstwa w okresie przestawiania:termin skadania wnioskw o certyfikacj do 31 stycznia

  (dotyczy COBICO)

 • *Rejestracja wnioskuW terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku pracownik BC COBICO dokonuje jego oceny pod wzgldem formalnym.

  W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i zaczonej dokumentacji nastpuje rejestracja wniosku z dat jego wpywu oraz nadanie numeru producenta.

 • *Kontrola gospodarstwa

  Gospodarstwo podlega co najmniej raz w roku, w terminie uzgodnionym z posiadaczem gospodarstwa, kontroli penej (tzw. rocznej).

  BC COBICO w okresie przestawiania jak i posiadania certyfikatu moe zleci przeprowadzenie doranych, nieodpatnych kontroli w wyej wspomnianym zakresie, jak rwnie pobr prbek wyrobw, bez uprzedniego powiadomienia posiadacza gospodarstwa rolnego.

 • *Decyzja o wydaniu certyfikatuOcena dokumentacjiBrak rozbienociDecyzja o wydaniu certyfikatu/przyznania statusu gospodarstwa w okresie przestawiania Wystpienie rozbienociRozpatrzenie wniosku przez Komitet TechnicznyDecyzja o odmowie wydania certyfikatu/przyznania statusu gospodarstwa w okresie przestawiania Ocen wniosku przeprowadzona jest w terminie do 30 dni od daty kontroli.Termin wydania decyzji zgodnie z harmonogramem spotka Komitetu Technicznego

 • *Wydanie certyfikatuCertyfikaty wydawane s na okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

  W przypadku gospodarstw rolnych przestawiajcych swoj produkcj na metody ekologiczne certyfikat wydawany jest po 2 latach przestawiania produkcji w gospodarstwie na produkcj metodami ekologicznymi.

 • *NadzrNadzr nad wydanymi certyfikatami obejmuje:nadzr nad sposobem wykorzystywania certyfikatw przez producentw,kontrole dorane gospodarstw ekologicznych.

  W przypadku wystpienia narusze, stosowane s odpowiednie sankcje proporcjonalnie do skali naruszenia.

 • *Zagadnienia z Rozporzdzenie Rady 2092/91 oraz Rozporzdzenia Rady 834/2007Okres przestawiania(konwersji) gospodarstwa rozpoczyna si najwczeniej z chwil poinformowania przez podmiot gospodarczy jednostki certyfikujcej .

  grunty podlegaj okresowi przestawiania zazwyczaj przez co najmniej 2 lata przed siewem lub, w przypadku ki, przez co najmniej 2 lata przed wykorzystywaniem ich do produkcji pasz ekologicznych lub, w przypadku upraw wieloletnich innych ni roliny kowe, co najmniej 3 lata przed pierwszym zbiorem produktw.

  Okres przestawiania moe ulec skrceniu bd wydueniu, ale dopiero po rozpatrzeniu waciwego organu (w Polsce GIJHARS)

 • *Produkcja rolinna.yzno i biologiczna aktywno gleby:

  upraw rolin strczkowych, zielonek lub rolin gboko korzenicych si, w odpowiednim wieloletnim podozmianie;wczenie nawozu pochodzcego od zwierzt gospodarskich z ekologicznej produkcji zwierzcej zgodnie z przepisami i ograniczeniami (nie wicej ni 170 kg N/ha)wczenie innych materiaw organicznych, kompostowanych lub niekompostowanych, z gospodarstw produkujcych zgodnie z zasadami rol. ekologicznego Nie stosuje si mineralnych nawozw azotowych

 • *Nawozy organiczne lub mineralne.

  preparaty na bazie rolin lub mikroorganizmw, niezmodyfikowanych genetycznie, preparaty pochodzce z mczek skalnych, obornika gospodarskiego lub rolin.

  kwalifikowanie oraz wykaz nawozw lub rodkw poprawiajcych waciwoci gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym prowadzi Instytut Uprawy, Nawoenia i Gleboznawstwa w Puawach.

 • *Zwalczane szkodnikw, chorb i chwastw.dobr stosownych gatunkw i odmian,

  waciwy podozmian,

  uprawa mechaniczna,

  ochrona naturalnych wrogw szkodnikw poprzez zapewnienie im dogodnych warunkw (np. ywopoty, tereny gniazdowania, wpuszczenie drapienikw),

  odchwaszczanie pomieniem.

  po produkty, o ktrych mowa w Zaczniku II mona siga jedynie w przypadkach bezporedniego zagroenia uprawy.

  kwalifikowanie oraz wykaz rodkw ochrony rolin do stosowania w rolnictwie ekologicznym prowadzi Instytut Ochrony Rolin w Poznaniu.

 • Nasiona i wegetatywny materia rozmnoeniowyMona stosowa:Materia rozmnoeniowy z jednostki w trakcie konwersji (wasny);

  Pochodzcy z gospodarstwa ekologicznego lub znajdujcy si na licie PIORiN jako nasiona lub sadzonki ekologiczne

  konwencjonalny ale po otrzymaniu zgody od WIORIN

  *

 • *Produkcja zwierzca Produkcja zwierzca stanowi nieodczn cz wielu gospodarstw rolnych, ktre zajmuj si rolnictwem ekologicznym.

  Zaspakaja potrzeby nawozowe w gospodarstwie.

 • *Pochodzenie zwierzt Przy wyborze ras lub odmian naley bra pod uwag zdolno zwierzt do przystosowania si do miejscowych warunkw; ich ywotno i odporno na choroby, moliwoci uniknicia okrelonych chorb lub problemw zdrowotnych zwizanych z niektrymi rasami lub odmianami wykorzystywanych w intensywnej produkcji. Pierwszestwo naley da rodzimym rasom i odmianom.

  Zwierzta gospodarskie musz pochodzi z jednostek produkcyjnych ekologicznych. Ten system produkcji naley utrzyma w cigu caego ich ycia.

  Rozporzdzenie na zasadzie odstpstwa po zasigniciu opinii i uzyskaniu zgody organu lub jednostki kontrolnej dopuszcza wprowadzenie zwierzt nie speniajce w/w wymogw.

 • Pochodzenie zwierzt cd.Mona wprowadzi:Do 10% dorosych zwierzt koniowatych, byda lub 20% dorosych wi , owiec, kz (dotyczy gospodarstw powyej 10 szt. byda lub 5 szt. trzody, owiec, kz)

  Maksymalnie jedno zwierz jeeli produkcja jest mniejsza od podanej powyej.

  Odsetek ten mona zwikszy po uzgodnieniu z odpowiednim organem kiedy:Zwiksza si gospodarstwo,Zmienia si ras,Zmienia si specjalizacj w chowie zwierzt.

 • *Konwersja Rozpoczyna si z chwil wprowadzenia zwierzt do gospodarstwaOkresy konwersji dla zwierzt:12 miesicy w przypadku zwierzt z rodziny koniowatych i byda (cznie z gatunkami bubalus i bizon) przeznaczonych do produkcji misnej, a w kadym przypadku, przez co najmniej trzy czwarte ich ycia, 6 miesicy w przypadku maych przeuwaczy, wi i zwierzt przeznaczonych do produkcji mleka, 10 tygodni dla drobiu do celw produkcji misnej, wprowadzonego przed trzecim dniem ycia, 6 tygodni dla drobiu przeznaczonego do produkcji jaj.

 • *KarmieniePasze wasne lub z gospodarstw ekologicznych,Tucz jest dozwolony w takim zakresie, w jakim jest on odwracalny na kadym etapie procesu chowu. Zabronione jest wymuszone karmienie zwierzt.Mode ssaki naley karmi mlekiem naturalnym, najlepiej mlekiem matki przez okres, ktry powinien wynosi, zalenie od gatunku, co najmniej 3 miesice dla byda i zwierzt z rodziny koniowatych, 45 dni dla owiec i kz oraz 40 dni dla wi.Na zasadzie odstpstwa dopuszcza si stosowanie w ograniczonej proporcji konwencjonalnych pasz dla zwierzt innych ni rolinoerne( 10% do 31 stycznia 2009 lub 5% do 31 grudnia 2011)

 • KarmienieZwierzta ekologiczne mona wypasa na obszarze konwencjonalnym w trakcie spdu z jednego pastwiska na drugie, ale dawka pokarmowa w tym przypadku nie moe przekroczy 10%

 • Trzymanie zwierzt na uwiziZa zgod jednostki rozp.2092/91;

  Waciwe organy rozp. 834/2007

  (Mae gospodarstwa jeeli nie ma moliwoci podzielenia zwierzt na grupy odpowiednio do ich zachowania, pod warunkiem e maj dostp do wybiegw)

 • *Zapobieganie chorobom i leczenie weterynaryjne. dobr odpowiednich ras i odmian,stosowanie praktyk gospodarskich odpowiednich do wymaga kadego gatunku, silnie wzmacniajcych odporno na choroby i zapobiegajcych infekcjom, stosowanie wysokiej jakoci paszy, wraz z zapewnianiem regularnego ruchu i dostpu do pastwiska,zapewnienie odpowiedniej obsady zwierzt gospodarskich,Weterynaryjne produkty lecznicze stosowane w rolnictwie ekologicznym musz spenia nastpujce zasady: leki rolinne, produkty homeopatyczne i pierwiastki ladowe oraz produkty wymienione w czci C pkt 3 zacznika IIdopuszcza si zastosowanie syntetycznych alopatycznych weterynaryjnych produktw leczniczych lub antybiotykw na odpowiedzialno lekarza weterynarii;

 • Produkcja rwnolegaJednostki produkcyjne mog prowadzi na tym samym obszarze produkcj ekologiczn i konwencjonaln pod warunkiem e: budynki i dziaki s odpowiednio oddzielone;gatunki uprawianych rolin nie powtarzaj si.

 • c.dZwierzta konwencjonalne mog przebywa w ograniczonym okresie na dziakach ekologicznych po uzgodnieniu z jednostk i przedstawieniu planu wypasu sporzdzonego przez doradc

 • *Praktyki prowadzenia gospodarstwa.dopuszcza si sztuczn inseminacj, zabronione jest systematyczne wykonywanie takich dziaa jak mocowanie elastycznej tamy do ogonw owiec, przycinanie ogona i piowanie zbw, ksztatowanie dziobw lub usuwanie rogw,dopuszcza si przeprowadzanie zabiegw kastracyjnych,zabronione jest trzymanie zwierzt gospodarskich na uwizi,

  Transport , Identyfikowanie produktw zwierzcych,Gospodarowanie nawozami naturalnymi,Pomieszczenia inwentarskie i wybiegi.

 • Dokumentacja w gospodarstwie ekologicznymDokumentacj naley prowadzi na: formularzach Rejestr Dziaalnoci Rolnorodowiskowej ( druk ARiMR),Ksigi Rejestru Stada (druk ARiMR),Zapisy prowadzone w dowolnej formie np.*

 • *Dokumentacja produkcji rolinnej w gospodarstwie

  Data/terminUprawiana rolinaDziaanie gospodarcze/rodzaj zabiegu*05.03.2006PszenicaZakup 300 kg pszenicy do siewu od .Wysiew na dziace nr 3 w dniu ..13.04.2006Pszenica (nawz)Zakup nawozu (nazwa) w iloci z .Wysiew na dziace nr 3 w dniu 14.08.2006PszenicaSprzeda 200 kg pszenicy na targowisku w ... (lub nazwisko nabywajcego, nazwa firmy.)*- np. zakup rodkw do produkcji (nasiona, nawozy), sprzeda podw rolnych, waniejsze zabiegi agrotechniczne, pielgnacyjne, ochronne

 • *Dokumentacja produkcji zwierzcej w gospodarstwie

  Data/terminGatunek/ grupa zwierztDziaanie gospodarcze/rodzaj zabiegu*15.04.2006Krowa mlecznaZakup krowy mlecznej od Jana Kowalskiego zamieszkaego w ., gospodarstwo ekologiczne nr .16.07.2006BydoZakup paszy (dodatku mineralnego) sklep w .25.09.2006PrositaSprzeda 5 szt. prosit (gdzie /komu) * - np. zakup i sprzeda zwierzt, zakup paszy, leczenie zwierzt i inne.

 • *Pakiet 2: Rolnictwo ekologiczne (na ha)Uprawy rolnicze (bez certyfikatu) 840 PLNUprawy rolnicze (z certyfikatem) 790 PLNTrwae uytki zielone (bez certyfikatu) 330 PLNTrwae uytki zielone (z certyfikatem) 260 PLNUprawy warzywnicze (bez certyfikatu) 1550 PLNUprawy warzywnicze (z certyfikatem) 1300 PLNUprawy zielarskie (bez certyfikatu) 1150 PLNUprawy zielarskie (z certyfikatem) 1050 PLNUprawy specjalne - sadownicze i jagodowe (bez certyfikatu) 1800 PLNUprawy specjalne - sadownicze i jagodowe (z certyfikatem) 1540 PLNUprawy specjalne - sadownicze i jagodowe pozostae (bez certyfikatu)800 PLNUprawy specjalne - sadownicze i jagodowe pozostae (z certyfikatu) 650PLN

  ***