Click here to load reader

ROLNICTWO EKOLOGICZNE - POLSKA

  • View
    34

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ROLNICTWO EKOLOGICZNE - POLSKA. ROLNICTWO EKOLOGICZNE. INFORMACJE STATYSTYCZNE WSPARCIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO PLAN DZIAŁAŃ DLA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO. Liczba gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce 2003 - 2011. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ROLNICTWO EKOLOGICZNE - POLSKA

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY ROZOWJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE

ROLNICTWO EKOLOGICZNE - POLSKA

INFORMACJE STATYSTYCZNEWSPARCIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGOPLAN DZIAA DLA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGOROLNICTWO EKOLOGICZNE

Liczba gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce 2003 - 2011.

Liczba przetwrni w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2003-2011

Struktura rolnictwa ekologicznego w Polsce( dane MRiRW; wyliczenia wasne))

Pozostae dziaalnoci w zakresie rolnictwa ekologicznego stan 2011 ( dane MRiRW)

2. WSPARCIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO1) rodki krajowe - badania w rolnictwie ekologicznym, - dofinansowanie kosztw kontroli

2) rodki krajowe i UE - Plan Rozwoju Obszarw Wiejskich 2004 -2006, - Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013, - Promocja 3/2008

Plan Rozwoju Obszarw Wiejskich 2004 2006 Program rolno-rodkowiskowy - o II

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007 2013 Program rolno-rodkowiskowy - o II, Uczestnictwo rolnikw w systemach jakoci ywnoci o I, Dziaania informacyjne i promocyjne o I

Dziaania promocyjne Kampanie promocyjnerodki krajowe i UE

1) Badania w rolnictwie ekologicznym

2) Dofinansowanie kosztw kontroli2006 PLN 6 mln2007 PLN 7,3 mln2008 PLN 8 mln2009 PLN 3,5 mln i PROW 2007-20132010 PROW 2007-2013

rodki krajoweBadania w rolnictwie ekologicznym2004 r. 12 tematw badawczych2005 r. 13 tematw badawczych2006 r. 14 tematw badawczych2007 r. 21 tematw badawczych2008 r. 28 tematw badawczych2009 r. 30 tematw badawczych2010 r. 27 tematw badawczych2011 r. 34 tematy badawcze

www.minrol.gov.pl rolnictwo ekologiczne badania w rolnictwie ekologicznymrodki krajowe

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa Pastwowy Instytut Badawczy w PuawachInstytut Biotechnologii Przemysu Rolno-Spoywczego, Instytut Melioracji i Uytkw Zielonych w Falentach, Instytut Budownictwa, Mechanizacji I Elektryfikacji Rolnictwa Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzt Polska Akademia NaukInstytut Wkien Naturalnych i Rolin Zielarskich, Instytut Zootechniki Pastwowy Instytut Badawczy Instytut Ochrony Rolin - Pastwowy Instytut Badawczy w PoznaniSzkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieUniwersytet Warmisko-Mazurski w OlsztynieUniwersytet Przyrodniczy we Wrocawiu

Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa w Puawach- Okrelenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie rolin pastewnych ze szczeglnym uwzgldnieniem rolin wysokobiakowych.

Instytut Ochrony Rolin w Poznaniu Metody zastpienia miedzi w ochronie warzyw i zi uprawianych w rolnictwie ekologicznym.

Instytut Wkien Naturalnych i Rolin Zielarskich Metody uprawy i wprowadzania do uprawy zi metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastw w ekologicznych uprawach zielarskich.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastw w uprawach warzywniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ekologiczne metody przetwrstwa misa i wyrobu produktw misnych bez stosowania dodatkw azotanw i azotynw z uwzgldnieniem wyduania trwaoci przechowalniczej tych produktw.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Okrelenie dobrych praktyk przy uprawie chmielu metodami ekologicznymi

Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego - Ekologiczne metody przetwrstwa owocw i warzyw z uwzgldnieniem waciwoci prozdrowotnych otrzymywania produktw.

SYSTEM KONTROLI I CERTYFIKACJI

1) MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI2) INSPEKCJA JAKOCI HANDLOWEJ ARTYKUW ROLNO SPOYWCZYCH3) UPOWANIONE JEDNOSTKI CERTYFIKUJCE

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSIINSPEKCJA JAKOCI HANDLOWEJ ARTYKUW ROLNO SPOZYWCZYCHEKOGWARANCJA PTRE PL-EKO-1AGRO BIO TEST PL-EKO-7PNG PL-EKO-2

TV Rheinland Polska PL-EKO-8COBICO PL-EKO-3Centrum Jakoci AgroEko PL-EKO-9BIOEKSPERT PL-EKO-4SGS Polska PL-EKO-10BIOCERT MAOPOLSKA PL-EKO-5PCBC PL-EKO-6INSPEKCJA HANDLOWAPASTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROLIN I NASIENNICTWAINSPEKCJA WETERYNARYJNAPCAMINISTER GOSPODARKIUOKIK

Przygotowywane do realizacji dziaania w ramach Planu Dziaa dla ywnoci i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce w latach 2011 - 2014 zostay podzielone na sze gwnych zada:

1) rozwj rynku, promocja i informacja;2) zasady produkcji;3) kontrola i certyfikacja;4) badania 5) ochrona rodowiska;6) wsppraca. Plan Dziaa dla ywnoci i Rolnictwa Ekologicznego 2011 2014 r

Celem wdroenia Planu Dziaa dla ywnoci i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce w latach 2011 -2014 jest okrelenie pakietu dziaa ktrych realizacja ma si przyczyni do rozwoju rynku produktw rolnictwa ekologicznego, wzrostu wiadomoci konsumentw na temat produktw pochodzcych z tego sektora, rozwoju i udoskonalenia dostpnych technologii produkcji oraz dostpu do informacji w tym zakresie.

Wprowadzenie planu ma rwnie przyczyni si do poprawy funkcjonowania systemu kontroli i certyfikacji, ochrony rodowiska naturalnego oraz przyczyni si do zawizywania wsppracy pomidzy podmiotami dziaajcymi na tym rynku.

Zadanie 1 Rozwj rynku, promocja i informacja. 1/4

Rynek krajowyzorganizowanie kampanii promocyjnej produktw rolnictwa ekologicznego skierowanej do konsumentw w ramach dziaania Wsparcie dziaa promocyjnych iinformacyjnych na rynkach wybranych produktw rolnych zgodnie z rozporzdzeniem Rady (WE) Nr 3/2008 w sprawie dziaa informacyjnych i promocyjnych dotyczcych produktw rolnych na rynku wewntrznym i w krajach trzecich;

podejmowanie dziaa majcych na celu promocj ywnoci ekologicznej w szczeglnoci skierowanej do konsumentw (udzia w targach konsumenckich i przygotowywanie oraz wydawanie materiaw informacyjnych). W ramach prowadzonych dziaa naley pooy nacisk na edukacj dzieci i modziey w celu ksztatowania i rozwoju rynku krajowego;

Zadanie 1 Rozwj rynku, promocja i informacja. 2/4

Rynek krajowy

kontynuowanie prac zwizanych z upowszechnianiem informacji odnonie rolnictwa ekologicznego poprzez organizowanie konkursw (np. konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, konkurs wiedzy o rolnictwie ekologicznym i konkurs na najlepsz prac magistersk lub doktorsk, nakr si na zdrowie); w szczeglnoci wane jest prowadzenie konkursw angaujcych dzieci i modzie do aktywnego poznawania rolnictwa ekologicznego;

prowadzenie prac majcych na celu wykorzystanie dziaa misyjnych rodkw masowego przekazu do rozpowszechniania informacji o rolnictwie ekologicznym;

Zadanie 1 Rozwj rynku, promocja i informacja. 3/4

Rynki zagraniczne5podejmowanie dziaa majcych na celu umoliwienie nawizania kontaktw partnersko-biznesowych podmiotom dziaajcym na rynku produktw rolnictwa ekologicznego, w tym poprzez udzia w midzynarodowych targach branowych, konferencjach i specjalistycznych spotkaniach; w szczeglnoci naley prowadzi aktywn wspprac z ambasadami i wydziaami promocji i handlu w tym zakresie.

6 podejmowanie dziaa majcych na celu umoliwienie nawizania kontaktw i zwikszenie sprzeday produktw rolnictwa ekologicznego poza granicami kraju;

Zadanie 1 Rozwj rynku, promocja i informacja. 4/4

Organizacja rynkuprowadzenie prac majcych na celu wsparcie wykorzystywania produktw rolnictwa ekologicznego, w ywieniu zbiorowym

przeprowadzenie szczegowej analizy obecnego wsparcia rolnictwa ekologicznego pod ktem wprowadzenia zmian nastawionych na realizacj wytyczonych celw i zoptymalizowanie wsparcia rolnictwa ekologicznego w ramach nowej perspektywy finansowej.

podjcie prac majcych na celu zbieranie i publikowanie danych statystycznych, nie tylko o produkcji ekologicznej, ale i o rynku produktw rolnictwa ekologicznego oraz wprowadzenie moliwoci atwego, bezporedniego oraz moliwie szerokiego dostpu do zbieranych danych.

cis wspprac z podmiotami dziaajcymi na rynku produktw rolnictwa ekologicznego przy realizacji ww. zada oraz innych zada przyczyniajcych si do osignicia zamierzonych celw.

Zadanie 2 - Zasady produkcji 1/2

prowadzenie prac majcych na celu propagowanie dobrych praktyk w zakresie produkcji ekologicznej, w szczeglnoci przez przygotowywanie branowych materiaw informacyjnych oraz organizacj spotka branowych;prowadzenie prac majcych na celu oddanie do uytku penego zakresu moduw w ramach Centrum Praktycznego Szkolenia, w ramach ktrego przygotowane byyby pokazowe, mae przetwrnie ekologiczne, moliwe do zorganizowania w gospodarstwa gospodarstwie rolnym oraz dalsze prowadzenie szkole w zakresie przetwrstwa na maa skal;stymulowanie rozwoju przetwrstwa ywnoci ekologicznej w celu kreowania wartoci dodanej i poprawy konkurencyjnoci krajowego sektora rolnictwa ekologicznego;prowadzenie prac majcych na celu rozpowszechnianie informacji o ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych w celu wsparcia najlepszych i najbardziej efektywnych rozwiza oraz promowanie wymiany informacji midzy rolnikami w celu przenoszenia dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego;

Zadanie 2 - Zasady produkcji 2/2

5.prowadzenie prac nakierowanych na opracowanie, istotnych dla producentw krajowych, zasad produkcji lub utrzymywania zwierzt objtych przepisami rozporzdzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktw ekologicznych i nie objtych przepisami rozporzdzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 wrzenia 2008 r. ustanawiajcego szczegowe zasady wdraania rozporzdzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktw ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli w celu przyjcia standardw krajowych lub rozszerzenia zakresu wsplnotowych regulacji;

6.prowadzenie prac majcych na celu wypracowanie zasad i niezbdnych rodkw ostronoci dotyczcych ochrony upraw ekologicznych przed zagroeniami ze strony upraw modyfikowanych genetycznie.

Zadanie 3 Kontrola i certyfikacja 1/2

1) podjcie prac w celu przygotowania wsplnego systemu sankcji tak, aby okrelone zostay rodzaje nieprawidowoci lub narusze przepisw dotyczcych rolnictwa ekologicznego i minimalne rodki, jakie jednostki certyfikujce s obowizane stosowa, majc na wzgldzie zapewnienie wiarygodnoci i przejrzystoci kontroli w rolnictwie ekologicznym;

2) rozbudowanie systemu wsparcia w zakresie wykrywania stosowania produktw GMO oraz pozostaociami niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym rodkw do produkcji; 3) podjcie prac w celu stworzenia moliwoci przenoszenia dobrych praktyk w zakresie kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym, tworzenia warunkw do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejtnoci oraz zwizanych z inicjowaniem wsppracy krajowej jak i midzynarodowej w odniesieniu zarwno do inspektorw rolnictwa ekologicznego jak i jednostek certyfikujcych;

Zadanie 3 Kontrola i certyfikacja 2/24) wyodrbnienie, w ramach kontroli urzdowej, rdkw na kontrole producentw ekologicznych ze szczeglnym uwzgldnieniem w zakresie weryfikacji przestrzegania zasad produkcji pasz i ywienia zwierzt oraz w zakresie analiz na pozostaoci rodkw ochrony rolin;

5) organizacj i przygotowanie szkole dla inspektorw wykonujcych kontrole w ramach kontroli urzdowej prowadzonej przez Inspekcj Weterynaryjn, Pastwow Inspekcj Ochrony Rolin i Nasiennictwa, Inspekcj Handlow oraz Inspekcj Jakoci Handlowej Artykuw Rolno-Spoywczych;Zadanie 4 Badania 1/2

1. prowadzenie bada majcych na celu doskonalenie technologii produkcji metodami ekologicznymi oraz zwizanych z przygotowywaniem standardw krajowych lub rozszerzeniem zakresu wsplnotowych regulacji, biorc pod uwag potrzeb i priorytetowo, wano danych bada a take potencja rolnictwa ekologicznego w zakresie prowadzonego badania oraz moliwo rozwijania nowych kierunkw produkcji ekologicznej;

2 prowadzenie bada uwzgldniajc oczekiwane i przygotowywane zmiany w przepisach dotyczcych rolnictwa ekologicznego, ukierunkowane na znalezienie rozwiza problemw, ktre mog powsta w wyniku tych zmian, zarwno w produkcji rolniczej, jak i w przetwrstwie;

Zadanie 4 Badania 2/2

3)prowadzenie prac majcych na celu podjcie wsppracy naukowo-badawczej z odpowiednimi jednostkami badawczymi krajw czonkowskich UE oraz nie nalecych do UE;

4) prowadzenie prac majcych na celu wczenie przedstawicieli przetwrcw i producentw rolnych do prac zwizanych z wyborem priorytetw badawczych oraz ocen skadanych wnioskw;

5) prowadzenie prac majcych na celu wprowadzenie moliwoci atwego, bezporedniego oraz moliwie szerokiego dostpu do wynikw prowadzonych bada w tym wydawanie publikacji z wynikami prowadzonych bada naukowych;

Zadanie 5 Ochrona rodowiska.

wdraanie programw rolnorodowiskowych jako instrumentu wsparcia rolnictwa ekologicznego. Wsparcie w ramach tych programw powinno by adekwatne do osiganych korzyci rodowiskowych;2.wsparcie dziaa zwizanych z ochron rodowiska zwizanych ze zmianami w sposobie prowadzenia gospodarstw rolnych i podejmowaniem dziaalnoci w zakresie rolnictwa ekologicznego;

3.wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenach objtych rnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarw Natura 2000 oraz wsparcie ekologicznych producentw rolnych ukierunkowanych na ochron gatunkw i siedlisk cennych przyrodniczo;4.promowanie rolnictwa ekologicznego jako metody produkcji ywnoci w sposb odpowiadajcy nowym wyzwaniom rodowiskowym; w dziaaniach tych naley podkreli i rolnictwo ekologicznej jest jednym ze sposobw na przeciwdziaanie zmianom klimatu, obnianiu si poziomu rnorodnoci biologicznej, degradacji gleb i wpywajcym pozytywnie na ochron zasobw wodnych.

Zadanie 6 - Wsppraca

1) prowadzenie prac majcych na celu podjcie wsppracy z innymi resortami, organami administracji rzdowej oraz jednostkami administracji samorzdowej w zakresie rozpowszechniania informacji o zaletach produktw rolnictwa ekologicznego jak te zwizanych ze zmian nawykw ywieniowych;2) prowadzenie prac majcych na celu nawizanie cisej wsppracy midzynarodowej w zakresie wdraania rozwiza dotyczcych rolnictwa ekologicznego, w szczeglnoci z krajami w ramach Partnerstwa Wschodniego;3) prowadzenie prac majcych na celu nawizanie wsppracy z midzynarodowymi organizacjami skupiajcymi przetwrcw i producentw w rolnictwie ekologicznym;4) prowadzenie prac majcych na celu uatwienie nawizywania wsppracy przetwrcom i producentom rolnym oraz przedstawicielom jednostek naukowo -badawczych w ramach poszczeglnych brany dziaajcych w zakresie rolnictwa ekologicznego. W szczeglnoci wane s tu ekologiczne spotkania branowe i moliwoci przenoszenia dobrych praktyk w ramach takich kontaktw.

DZIKUJ ZA UWAG