Click here to load reader

Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till ... valet i alla kommuner mellan alla skolor, fristående som kommunala, som segregationen sköt fart. Den gemensamma nämnaren

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till ... valet i alla kommuner mellan...

 • sten svensson

  Systemskiftet – när skolan gick från gemensam

  till privat

 • Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till privat © Arena Idé 2019 Författare: Sten Svensson Redaktör: German Bender Rapporten kan laddas ner från www.arenaide.se/rapporter Foto omslag: Pixabay

 • sten svensson Fristående skoldebattör och tidigare chefredaktör för Lärarnas tidning. Medlem av Nätverket för en likvärdig skola.

 • 4 |

  Innehåll Sammanfattning 6 Kommunaliseringen av den svenska skolan 8

  Politisk och facklig oenighet 9 En ny ansvarsfördelning mellan stat och kommun 12 Kommunaliseringen skulle öka det professionella utrymmet 13 Skolverket ersatte Skolöverstyrelsen 14 Nya målstyrda läroplaner 14

  Andra reformer som rörde kommunaliseringen 16 En ny kommunallag 16 Fritt val av profilerade kommunala skolor 16

  Kommunaliseringens effekter 18 Lönepolitiken skulle styra skolan 20 Djup ekonomisk kris 20 Stora omorganisationer i kommunerna 21 Leif Lewins utredning om kommunaliseringen 23 Kommunaliseringen var inget systemskifte 25

  Valfrihetsrevolutionen och privatiseringen var det verkliga systemskiftet 26

  Valfrihetsrevolutionen körde över kommunaliseringen 28 Privatiseringens effekter 31

  Det fria valet av skola ökar segregationen och mellanskolsvariationen 31 Den fria etableringsrätten driver på skolsegregationen 32 Skolpengen skapar vinnar- och förlorarskolor 33 Skolaktiebolag leder till segregation och låg kvalitet 33 De fristående skolornas antagningssystem skapar segregation 34 Stora skillnader inom kommunerna 35 Fler obehöriga lärare i fristående skolor 36 Kunden har alltid rätt 36 Konkurrensen om eleverna förändrade lärar- och skolledarrollen 37 Konkurser och oseriösa skolhuvudmän 37 Öppenhet, yttrandefrihet och insyn försvann 38 Konkurrensen påverkar alla skolor 38 Betyg och marknad – en giftig blandning 39 Kommunens roll oklar 40

  Staten återtar makt men ändrar inte marknadsstyrningen 42 Debatt om kommunaliseringen, tystnad om privatiseringen 43 Skolan blev aldrig kommunaliserad – den blev marknadsutsatt och privatiserad 45 Källor 48

  Skriftliga källor 48 Intervjuer 48

  Innehåll 1. Sammanfattning 6

  2. Varför behövs ett system för yrkesverksammas kompetensutveckling? 7

  3. Ett kompetensutvecklingssystem med sex länkar 10 3.1 Grundläggande utgångspunkter 12 3.2 Statens vilja en förutsättning för etablering 13 3.3 Arbetsmarknadens parter – viktiga för systemets tillämpning och finansiering 15 3.3.1 Kollektivavtalsreglerad delfinansiering av systemet 17 3

 • | 5

 • 6 |

  Sammanfattning Syftet med denna rapport är att granska den vanligt förekommande föreställningen att kommunaliseringen som genomfördes av Göran Persson i början 1990-talet är en viktig förklaring till många av de allvar- liga problemen i den svenska skolan. Vi menar att detta är en felaktig uppfattning, som gjort att de politiska partierna söker på fel håll eft- er lösningar. De politiker som på allvar vill ta itu med skolans största problem – som segregation, ökande kunskapsklyftor och minskande lik- värdighet – bör istället rikta sitt fokus på den andra stora skolreformen un- der 1990-talet: marknadiseringen av skolsektorn.

  Denna rapport går igenom vad som hände vid kommunaliseringen och den efterföljande privatiseringen av skolan. Summerar man 1990-talets politiska beslut för att se var huvudorsaken ligger till den försämrade likvärdigheten och de sjunkande elevresultaten finner man att kommun- aliseringen visserligen har ett delansvar. Men den uppståndelse som var kring kommunaliseringen i början av 1990-talet fungerade – och fungerar fortfarande – som en rökridå, som skymmer skolans verkliga systemskifte: marknadiseringen. Denna genomfördes i det närmaste utan debatt, utan protester och med ytterst begränsat beslutsunderlag. Händelseförloppet under åren 1990–1992 kan man beskriva som att Göran Persson kommun- aliserade skolan och Carl Bildt avkommunaliserade den.

  Det som hände i och med den privatisering av skolan som Bildtregerin- gen genomförde var att kommunerna förlorade kontrollen över skolan. Den politiska demokratin abdikerade och flyttade makten till marknaden. Grundläggande demokratiska principer om lika behandling av alla kom- muninvånare, där alla skulle få tillgång till en utbildning av hög kvalitet, omkullkastades. Det var marknadsbesluten – inte kommunaliseringen – som ändrade skolsystemet i grunden.

  Om skolan hade kommunaliserats enligt de ursprungliga intentionerna hade inget systemskifte skett. Skolan skulle ha fortsatt i offentlig regi och den skulle ha varit demokratiskt styrd av stat och kommun. Kommuner- na skulle ha fått ett större ansvar för skolan än de hade tidigare, men ansvaret för skolan skulle även i fortsättningen vara delat mellan staten och kommunerna. Skolan skulle ha fortsatt som en likvärdig, inkluderande och demokratisk institution.

  Det hade inte varit någon fri etableringsrätt för fristående skolhuvud- män. Kommunerna skulle ha haft kontrollen över skolans organisation, vilka skolor som skulle byggas och vilka som skulle läggas ner. I dag får kommunerna finna sig i att marknaden styr.

  Det skulle inte finnas något system med skolpeng, utan det special- destinerade statsbidraget till skolan skulle ha varit kvar och kommunerna skulle ha haft kontroll över bidragen till de fristående skolorna.

  Utan de ekonomiska stimulansfaktorer och den avreglering som Bildtregeringen införde hade det inte växt fram en stor privat skolsektor, utan de fristående skolorna skulle ha varit relativt få. Det hade inte blivit några skolkoncerner och inga riskkapitalbolag.

  Det fria valet av en profilerad kommunal skola, som den socialdemokratiska regeringen införde 1990, skulle ha varit av begränsad

 • | 7

  omfattning. Det var när den borgerliga regeringen införde det helt fria valet i alla kommuner mellan alla skolor, fristående som kommunala, som segregationen sköt fart.

  Den gemensamma nämnaren för de flesta inslagen i Bildtregeringens marknadsstyrda skolpolitik är att de driver fram skillnader mellan skolor och elever. Det fria valet av skola, den fria etableringsrätten för fristående skolor, antagningssystemet av elever, systemet med skolpeng och aktie- bolagen – alla delarna bidrar till att skolsegregationen ökar. De förstärker de segregerande krafter som redan finns i samhälle och sänker de samlade skolresultaten i skolan.

  Den borgerliga valfrihetsrevolutionen innebar ett principiellt systemskifte inom skolpolitiken. Beslutsbefogenheter och makt flyttades från de demokratiskt valda församlingarna i kommunerna till enskilda och till företag. Där kommunaliseringen syftade till att öka det kommunala demokratiska inflytandet, syftade valfrihetsreformerna till att minska det. Skolan är inte längre uteslutande en samhällelig uppgift, utan i allt högre grad en privat angelägenhet som sköts av det privata näringslivet.

  Det är hög tid att svenska politiker gör en korrekt analys av den svenska skolans problem och inte söker efter lösningar på fel håll. Vår förhoppning är att denna rapports granskning av 1990-talets två stora skolreformer, kommunaliseringen och marknadiseringen, ska utgöra ett kunskaps- underlag för de politiker och beslutsfattare som vill att den svenska skolan återigen ska bli en kunskapsfokuserad, inkluderande, jämlikhetsskapande och demokratiskt styrd samhällsinstitution.

 • 8 |

  Kommunaliseringen av den svenska skolan Under 1970- och 1980-talen hade decentraliseringen kommit som en stark politisk trend inom samhällets alla områden. För skolans del menade an- hängarna att lokala lösningar var bättre än de statliga. Behoven var olika i kommunerna och skolan behövde anpassas efter lokala förutsättningar och efter de olika problem som kommunerna hade.

  På den centrala nivån fördes en diskussion om att ändra på ansvarsför- delningen mellan staten och kommunerna. En rad utredningar, SIA-ut- redningen, (Skolans inre arbete) Skolan, staten och kommunerna, Skol- administrativa kommittén och Styrningsberedningen arbetade alla med frågor om skolans decentralisering. Riktningen var tydlig, kommunerna skulle få ett större ansvar.

  Kommunernas företrädare drev på. De ville ha större möjligheter att styra över skolan, medan lärarfacken var motståndare. Facken menade att skol- ans likvärdighet hotades och de ville behålla de statliga avtalen som i flera avseenden var förmånligare än de kommunala. Även flera av de politiska partierna drev på i frågan. Främst var det Centern och Moderaterna som ville föra över mer makt till kommunerna.

  Det som satte fart på kommunaliseringen var finansminister Kjell-Olof Feldts budgetförslag på senhösten 1988, som innehöll en nedskärning på skolan med 167 miljoner kronor. Det var den enskilt största nedskärnin- gen i det årets budget och blev en stor nyhet i alla medier. Lärarnas Riks- förbunds tidning, Skolvärlden, hade rubriken ”Dråpslag mot skolan” och Sveriges Lärarförbunds tidning, Lärartidningen, kallade förslaget för ”Ett slag i ansiktet på alla lärare”. [1]

  Regeringens motivering till ned