of 18 /18
0 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti (pročišćeni tekst) Đakovo, svibanj 2019.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU …

KATOLIKI BOGOSLOVNI FAKULTET U AKOVU
Pravilnik o izdavakoj djelatnosti
1
Na temelju lanka 126. § 2. Statuta Katolikoga bogoslovnog fakulteta u akovu Sveuilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i u skladu s odredbama Pravilnika o izdavakoj djelatnosti
Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultetsko vijee Katolikog bogoslovnog
fakulteta u akovu, na prijedlog Povjerenstva za izdavaku djelatnost, na VIII. sjednici odranoj
01. lipnja 2015. godine, donijelo je
Pravilnik o izdavakoj djelatnosti
Pravilnikom o izdavakoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ureuju se opi uvjeti i nain
obavljanja izdavake djelatnosti Katolikog bogoslovnog fakulteta u akovu (u daljnjem tekstu:
Fakultet).
i drugih djelatnosti Fakulteta te poticanju stvaralaštva u njima.
lanak 3.
Izdavaka djelatnost obavlja se u skladu s kršanskom misijom i vizijom Fakulteta, njegovim
zadaama, potrebama i mogunostima.
periodikih publikacija kao tiskanih ili elektronikih izdanja, izdanja diseminiranih raunalnim
mreama, CD diskova, video i tonskih zapisa, slubenih publikacija te drugih oblika izdanja.
Objašnjenje pojedinih vrsta publikacija sastavni je dio ovog Pravilnika (Prilog 1).
lanak 5.
Godišnji nakladniki plan Fakulteta sastoji se od novih izdanja, preraenih i ponovljenih izdanja.
(1) Novo ili originalno izdanje prvo je izdanje publikacije.
(2) Preraeno izdanje moe biti prošireno, proišeno ili skraeno izdanje ve objavljene
publikacije. Opseg i relevantnost promjena utvruju recenzenti, a izdanje se smatra
preraenim ako sadri najmanje 30 % promjena u odnosu na prethodno izdanje.
(3) Ponovljenim izdanjem smatra se ponovljeno tiskanje djela kod kojeg nema sadrajnih
niti tehnikih promjena u odnosu na prethodno izdanje, s izuzetkom promjene CIP-
zapisa i godine tiskanja.
(1) Periodine publikacije Fakulteta, u smislu ovoga Pravilnika, pojavljuju se redovito u
2
sadraja, ali pod istim naslovom.
(2) Pravila o kategorijama radova koji se objavljuju u periodinim publikacijama, iz stavka
1. ovoga lanka, postupku i pravilima njihova recenziranja, tehnikim zahtjevima,
postupku i nainu dostavljanja rukopisa i drugim vanim pitanjima, koja prethodno
utvruje uredništvo svake pojedinane periodine publikacije, objavljuju se na web
stranicama periodine publikacije i na predvienim mjestima unutar svake periodine
publikacije.
lanak 7.
Sva fakultetska izdanja u skladu s posebnim propisima i meunarodnim standardima moraju
imati ISBN broj (meunarodni standardni knjini broj/monografske publikacije i zbornici
radova), odnosno ISSN broj (meunarodni standardni serijski broj/periodika izdanja, serijske
publikacije), te ISMN broj (meunarodni standardni broj notne grae).
III. POVJERENSTVO ZA IZDAVAKU DJELATNOST
lanak 8.
za sve poslove fakultetskoga izdavaštva.
(1) Povjerenstvo je sastavljeno od tri lana koje na prijedlog dekana imenuje Fakultetsko
vijee.
(2) Povjerenstvo ima svog predsjednika i zamjenika predsjednika.
(3) Prodekan za znanost, u skladu s odredbama Statuta Fakulteta, vodi izdavaku djelatnost
i predsjeda Povjerenstvom.
(4) Glavni i odgovorni urednik Diacovensije, znanstvenog asopisa od posebnog znaaja za
Fakultet po slubi je jedan od lanova Povjerenstva.
(5) Povjerenstvom u odsutnosti predsjednika rukovodi zamjenik predsjednika.
(6) Mandat lanova Povjerenstva traje dvije akademske godine s mogunošu ponovnog
izbora.
(7) Odluke Povjerenstva donose se natpolovinom veinom.
(8) lanovi Povjerenstva mogu biti razriješeni dunosti i prije isteka vremena na koje su
imenovani: ako sami zatrae razrješenje, ako ne ispunjavaju svoje obveze kao lanovi
Povjerenstva, te ako im prestane radni odnos na Fakultetu. U sluaju razrješenja
pojedinog lana Povjerenstva, na njegovo se mjesto imenuje novi lan i to na vrijeme
trajanja mandata razriješenog lana.
Povjerenstvo obavlja sljedee poslove:
- razvija i unaprjeuje izdavaku djelatnost u skladu s kršanskom misijom i vizijom
Fakulteta te suvremenim nakladnikim trendovima,
- zaprima zahtjeve predlagatelja za uvrštenje rukopisa u Plan izdavake djelatnosti,
- utvruje prijedlog Plana izdavake djelatnosti,
- imenuje recenzente, lektore te druge suradnike publikacija,
3
- predlae financijski plan izdavake djelatnosti,
- daje suglasnost za izdavanje publikacija za potrebe Fakulteta u sluaju kada se njezino
izdavanje ne financira sredstvima Fakulteta,
- brine o tehnikim poslovima vezanim uz izdavanje i tiskanje publikacija te u svezi s tim
donosi odluke koje nisu u nadlenosti Fakultetskog vijea,
- predlae lanove urednikih vijea asopisa i pojedinih izdavakih nizova
- donosi plan prodaje publikacija,
- predlae i razmatra mogunost suizdavaštva kao rezultat suradnje Fakulteta i drugih
nakladnika
- daje prijedloge za sklapanje nakladnikog ugovora
- obavlja i druge poslove propisane ovim Pravilnikom, kao i one koje mu povjeri
Fakultetsko vijee.
lanak 10.
najmanje dva puta godišnje.
DJELATNOSTI
Autor/predlagatelj podnosi zahtjev za uvrštenje u Plan izdavake djelatnosti popunjavanjem
Zahtjeva za uvrštenje rukopisa u plan koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 2), a kojim se
utvruju relevantni podatci potrebni Povjerenstvu.
Zahtjev sadri:
- Naslov rukopisa
- Telefon, adresu, e-poštu autora
- Vrstu publikacije
- Izjavu autora objavljuje li se rukopis prvi put, je li to izmijenjeno i dopunjeno izdanje ili
je rije o dotisku ranije objavljene publikacije
- Relevantnost (inovativnost) publikacije u nastavnom ili znanstvenom podruju
- Broj autorskih kartica (broj slovnih znakova s razmacima / 1800)
- Visina naklade u kojoj se predlae izdavanje
- eljeni oblik publikacije (tiskana, elektronika, publikacija na optikom mediju ili
diseminirana putem web mrea).
4
(1) Zahtjev za uvrštavanje rukopisa u plan Povjerenstvu se podnosi na predvienom obrascu
te obavezno i u elektronikom obliku.
(2) Rukopis u papirnatom (dva primjerka) i elektronikom obliku (na CD-u, DVD-u, USB
stick-u, u PDF formatu). Elektronika i tiskana inaica rukopisa moraju biti identine i
ureene u skladu s uputama u Prilogu 1 ovog Pravilnika.
(3) Izjava autora o društvenoj potrebi izdavanja djela s popisom slinih djela na hrvatskome
jeziku u proteklih deset godina (u elektronikom i tiskanom obliku)
(4) Izjava autora o izvornosti djela uz navoenje triju slinih relevantnih djela na hrvatskome
i/ili nekome stranom jeziku (u elektronikom i tiskanom obliku)
(5) Izjava autor ada je predani rukopis završen i cjelovit i da u njemu nee više biti
intervencija od strane autora.
(6) Zahtjeve bez navedene dokumentacije (u tokama 2-5) Povjerenstvo nee razmatrati.
V. GODIŠNJI PLAN IZDAVAKE DJELATNOSTI
lanak 13.
(1) Povjerenstvo za izdavaku djelatnost prijedlog Godišnjeg plana izdavake djelatnosti
sastavlja na temelju svih zahtjeva koje su mu dostavili zaposleni u znanstvenim,
znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradnikim zvanjima, te uredništva asopisa.
Predlagatelji mogu biti i nastavnici drugih fakulteta i sveuilišta, kao i ostali znanstveni
djelatnici, te druge ustanove na osnovi potpisanog sporazuma o suradnji.
(2) Svi predlagatelji iz stavka 1 ovoga lanka duni su zahtjeve dostaviti Povjerenstvu
najkasnije do 31. listopada tekue godine, a Godišnji plan izdavake djelatnosti se donosi
na sjednici Fakultetskog vijea u prosincu za sljedeu kalendarsku godinu.
(3) Pri donošenju Godišnjega plana izdavake djelatnosti prednost imaju predlagatelji s
Fakulteta.
(4) Znanstveni radovi proizišli sa simpozija organiziranog u ime Fakulteta objavljuju se u
obliku zbornika. Voditelj simpozija ima obvezu prikupiti radove te predati zahtjev
Povjerenstvu. Ukoliko u roku od šest mjeseci od završetka simpozija ne prikupi dovoljan
broj lanaka za zbornik, voditelj simpozija treba prikupljene radove dostaviti glavnom i
odgovornom uredniku asopisa.
(5) Na temelju pristiglih i analiziranih zahtjeva Povjerenstvo za sjednicu Fakultetskog vijea
priprema Prijedlog za uvrštenje rukopisa u Godišnji plan izdavake djelatnosti, a taj
prijedlog za svaki pojedini rukopis se sastoji od opih i tehnikih podataka o publikaciji,
imenima suradnika, financijskim troškovima te datumima i rokovima (kako je to
definirano u Prilogu 3 ovog Pravilnika)
(6) Godišnji plan izdavake djelatnosti sadri:
- Plan izdavanja ili dotiskivanja knjiga, koji obvezno sadri naslove koji se planiraju
izdavati ili dotiskivati, imena autora, opseg izraen u autorskim arcima, znanstvenu ili
strunu opravdanost izdavanja ili dotiskivanja, prijedlog recenzenata, oekivani datum
izdavanja ili dotiskivanja i druga vana pitanja.
- Plan izdavanja periodinih publikacija, koji obvezno sadri naslov periodine
publikacije, vremensko izlaenje periodine publikacije u kalendarskoj godini i druga
pitanja znaajna za periodine publikacije.
- Plan izdavanja slubenih publikacija.
lanak 14.
Povjerenstvo za izdavaku djelatnost moe predloiti izdavanje publikacija koje nisu predviene
Godišnjim planom izdavake djelatnosti i to u iznimnim sluajevima te uz provjeru opravdanosti
izdavanja takvih publikacija. Kao i u planu izdavake djelatnosti, tako i izvan plana prednost
imaju predlagatelji s Fakulteta.
- Odluku Fakultetskog vijea o uvrštenju rukopisa u plan izdavake djelatnosti
- Rukopis predloene publikacije u tiskanom i elektronikom obliku (l. 12., st. 2);
- Dopuštenje izvornog izdavaa za prijevod, ako se radi o prijevodu
- Izjavu autora o društvenoj potrebi izdavanja djela s popisom slinih djela na hrvatskome
jeziku u proteklih deset godina.
- Izjavu autora o izvornosti djela uz navoenje triju slinih relevantnih djela na hrvatskome
i/ili nekome stranom jeziku.
Povjerenstvo imenuje recenzente iz redova nastavnika i istraivaa izabranih u znanstvena,
znanstveno-nastavna zvanja, u pravilu iz odgovarajueg znanstvenog podruja, znanstvenog
polja i znanstvene grane. Barem jedan od recenzenata mora biti izvan ustanove autora rukopisa.
Recenzent moe biti i znanstvenik iz inozemstva koji status znanstvenika ima na temelju propisa
svoje drave.
lanak 17.
vijee, na prijedlog Povjerenstva za izdavaku djelatnost, najkasnije do 15. prosinca tekue
godine za sljedeu godinu.
Povjerenstvo pristupa organizaciji izdavanja publikacije, i to sljedeim redoslijedom:
1. Povjerenstvo se obraa recenzentima sa zamolbom da obave recenziju. Recenzenti
ispunjeni Obrazac za recenziju koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 4) dostavljaju
Povjerenstvu.
2. Ako recenzent/i zahtijevaju doradu, autor je duan Povjerenstvu dostaviti izmijenjeni rad
s oitovanjem o razlozima uvaavanja/neuvaavanja recenzijskih preporuka.
3. Nakon dovršenog recenzijskog postupka rukopis se dostavlja lektoru.
4. Povjerenstvo za izdavaku djelatnost potom predlae Fakultetskom vijeu odobrenje za
grafiku pripremu i tisak te model financiranja publikacije u skladu s raspoloivim
6
5. Fakultetske publikacije neznanstvenog sadraja izuzimaju se iz postupka opisanog u
prvom stavku ovoga lanka.
lanak 19.
Sva izdanja koja zahtijevaju recenziju objavit e se iskljuivo ukoliko dva recenzenta daju
pozitivno mišljenje o rukopisu. Ukoliko rukopis dobije jedno pozitivno i jedno negativno
mišljenje, Povjerenstvo nastavlja postupak pribavljanjem dodatne recenzije.
lanak 20.
Recenzenti su obvezni recenziju dostaviti Povjerenstvu u roku dva mjeseca od prijama djela na
recenziju. Ukoliko recenzent eli odustati od recenzije, duan je obrazloenje dostaviti
Povjerenstvu u roku 15 dana od prijama djela.
lanak 21.
Recenziraju se sva nova i preraena izdanja. Za dotiskivanje ranije izdanih recenziranih
publikacija nove recenzije nisu potrebne.
lanak 22.
Slijedom odluke Fakultetskog vijea o modelu financiranja te konanom odobrenju za tisak,
Povjerenstvo predlae sklapanje nakladnikog i drugih potrebnih ugovora, pokree postupak
grafikog oblikovanja publikacije, dodjeljuje publikaciji ISBN-oznaku (meunarodni standardni
knjini broj), i pribavlja CIP-oznaku. ISBN- i CIP-oznaka trebaju biti istaknute na publikaciji
kako je to definirano ovim Pravilnikom (Prilog 1).
lanak 23.
Povjerenstvo i uredniko vijee uvidom u prijelom teksta daju konano odobrenje za tisak. Sve
publikacije koje je odobrilo Fakultetsko vijee daju se na tiskanje odabranoj tiskari i moraju biti
izraene u skladu s uputama za izgled rukopisa i omeenih izdanja (knjiga), kako je to definirano
Pravilnikom (Prilog 1).
lanak 24.
c) Fakultet (u cijelosti).
U sluaju da autor sam financira izdavanje djela, Povjerenstvo provodi cjelovit postupak
vrednovanja i izdavanja opisan ovim Pravilnikom. Ukoliko autor financira izdavanje iz vlastitih
sredstava pripada mu cjelokupna naklada, a u naknadu za korištenje fakultetskih oznaka i imena
Biblioteke duan je dostaviti 25 primjeraka publikacije Središnjoj nadbiskupijskoj i fakultetskoj
knjinici.
7
Ukoliko Fakultet sufinancira publikaciju, broj primjeraka za Fakultet jednak je udjelu u
troškovima (npr. udio podmirenih troškova 20%= 20% od naklade). Procjenu o udjelu Fakulteta
u troškovima donosi Povjerenstvo.
U posebnim sluajevima, kada Fakultet za to dobije namjenska sredstva, mogue je da participira
u troškovima iznosa u cijelosti s tim da u tom sluaju autoru/ima pripada 20 primjeraka izdanja.
lanak 25.
U sluaju da Fakultet sufinancira troškove izdavanja tada te troškove pokrivaju sljedei izvori:
- vlastita namjenska sredstva Fakulteta
- dotacije Sveuilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
- sponzorstva
- ostali izvori.
lanak 26.
Za odobrene i za tisak prireene publikacije Fakultet podnosi zahtjev ustanovama koje pruaju
financijsku potporu za izdavaku djelatnost, prema uputama danim od strane tih ustanova.
Sredstva doznaena publikaciji moraju biti namjenski iskorištena za izdavanje odnosne
publikacije. Prijavnice za financijsku potporu ispunjava autor te prilae potrebnu dokumentaciju
Povjerenstvu.
O troškovima izrade periodinih publikacija brine uredništvo svake pojedine periodine
publikacije u skladu s financijskim mogunostima Fakulteta i sredstvima koja za navedenu
namjenu odobrava dekan Fakulteta.
lanak 28.
Odluku o iznosu honorara za recenzente i lektore fakultetskih izdanja donosi dekan Fakulteta.
lanak 29.
Za izdanja u okviru izdavake djelatnosti Fakulteta ne ostvaruje se pravo na autorske honorare.
VIII. PRODAJA FAKULTETSKIH IZDANJA
sufinancira djelo odreuje Povjerenstvo imajui u vidu ukupne troškove, nakladu i ope stanje
na trištu. Prijedlog cijene i predviene popuste potvruje dekan Fakulteta i odluku u pisanom
obliku dostavlja predsjedniku Povjerenstva i Raunovodstveno-financijskoj slubi Fakulteta. U
sluaju da autor samostalno financira izdavanje publikacije, autor odreuje cijenu izdanja.
lanak 31.
Prodaju publikacija Fakultet moe obavljati samostalno ili putem ugovora o komisionoj prodaji
8
sklopljenog s pravnom ili fizikom osobom. Ako se publikacija prodaje na Fakultetu,
preuzimanje i zaprimanje publikacija iz tiskare, pohranjivanje publikacija, nadzor prodaje i
voenje evidencije o prodanim izdanjima obavljaju osobe koje odredi dekan.
IX. OBVEZNI PRIMJERCI I IZVJEŠA
lanak 32.
distribucije obveznih primjeraka kako slijedi: šest primjeraka ostaje Knjinici, Gradskoj i
sveuilišnoj knjinici dostavlja se jedan primjerak, dva primjerka se dostavlja Nacionalnoj i
sveuilišnoj knjinici u Zagrebu, a po jedan primjerak Sveuilišnoj knjinici u Splitu,
sveuilišnim knjinicama u Osijeku, Puli, Rijeci i Mostaru te opeznanstvenim knjinicama u
Dubrovniku i Zadru. Takoer se po jedan primjerak dostavlja Rektoratu Sveuilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, Velikom kancelaru Fakulteta, dekanu Fakulteta, lanovima
Povjerenstva za izdavaku djelatnost i recenzentima.
lanak 33.
Povjerenstvo je duno do posljednjeg dana u tekuem mjesecu dostaviti Nacionalnoj i
sveuilišnoj knjinici u Zagrebu izvješe u dva primjerka o cjelokupnoj izdanoj, tiskanoj,
odnosno proizvedenoj grai tijekom prethodnog mjeseca.
X. POSTUPAK ZAJEDNIKOG IZDAVAŠTVA
U svrhu optimalizacije troškova i postizanje vee kvalitete izdanja Fakultet moe u suradnji s
drugim fakultetima i nakladnicima izdavati publikacije.
lanak 35.
U sluaju iz lanka 34. ovog Pravilnika suizdavai zasebnim ugovorom rješavaju pitanja
troškova izdavanja i distribucije zajednikih izdanja.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
lanak 36.
Za provedbu i tumaenje odredbi ovog Pravilnika odgovoran je dekan i Povjerenstvo.
lanak 37.
Pitanja autorskih prava koja nisu obuhvaena ovim Pravilnikom propisana su Zakonom o
autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17
i 96/18).
lanak 38.
Navoenje imenica u muškom rodu u ovom Pravilniku ne moe se ni u kojem smislu tumaiti
kao osnova za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje.
Clanak 39.
Kao dodatci ovom Pravilniku smatraju se prilozi: - Vrste publikacija i upute za izgled rukopisa i omedenih izdanja (wtjiga) (Prilog 1)
- Zahtjev za uvritenje rukopisa u plan izdavaike djelatnosti (Pnlog2) - Prijedlog za uvritenje rukopisa u plan izdavaike djelatnosli (Prilog 3)
- Recenzentski obrazac (Prilog 4).
ilanak 40.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na nadin i po postupku po kojem je i donesen ovaj
Pravilnik.
ilanak 41.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj plodi Fakulteta
Dekan
Na ternelju dlanka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavadkoj djelatnosti
Katolidkog bogoslovnog fakulteta u Dakovu od 8. travnja 2019. godine, Tajni5tvo Fakulteta
rzradllo je 7 .svibnja 2019. godine prodi56eni tekst Pravilnika o izdavadkoj djelatnosti Katolidkog bogoslovnog fakulteta u Dakovu. Prodi56eni tekst Pravilnika o rzdavadkoj djelatnosti Katolidkog bogoslovnog fakulteta u Dakovu obuhva6a Pravilnik o izdavadkoj djelatnosti Katolidkog bogoslovnog fakulteta u Dakovu od 1. lipnja 2015. godine i Odluku o izmjenama i dopunama
Pravilnikao izdavadkoj djelatnosti Katolidkog bogoslovnog fakulteta u Dakovu od 8. travnja 2019. godine, u kojima je naznadeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
Tajnik
KLASA: 003-05 I 19-01 l0l URBRO J: 212l-32-01- 1 9-8
s3<..
HR – 31400 akovo Porta: (++385)-031-802-400
Faks: (++385)-031-802-403
e-mail: [email protected]
Web: www.djkbf.unios.hr
I OMEENIH IZDANJA (KNJIGA)
Knjiga je, u smislu ovog Pravilnika, recenzirana neperiodika tiskana ili elektronika
publikacija.
objavljuje redovito u odreenim vremenskim razmacima i koja sadri recenzirane
znanstvene ili strune radove razliitih autora. Znanstveni ili struni rad uporište ima u
znanstvenoistraivakim projektima i drugim oblicima istraivanja. O kategorizaciji i
kakvoi znanstvenih i strunih radova, tehnikim detaljima i izgledu svakog pojedinog
izdanja brine uredništvo znanstvenog ili strunog asopisa Fakulteta.
Udbenik je neperiodiko tiskano ili elektroniko nastavno sredstvo u ustanovama
visokog obrazovanja, u kojem se izlae nastavno gradivo odreeno studijskim programom i
utvreno izvedbenim planom Fakulteta.
pitanje ili problem.
Nastavna skripta je neperiodika tiskana ili elektronika publikacija koja obrauje
nastavno gradivo jednog kolegija ili vei dio nastavnog gradiva kolegija, a omoguuje
sagledavanje osnovnog gradiva kolegija.
odreene nastavne materije višeg stupnja jezine dorade i opsenijeg sadrajnog obuhvata
od nastavnih skripata.
primjenu nastavnog gradiva jednog kolegija.
Zbornik radova je neperiodika tiskana ili elektronika publikacija koja sadri više
samostalnih recenziranih radova razliitih autora. Moe obuhvaati radove i izvješa sa
znanstvenih i strunih skupova, konferencija, kongresa, poslijediplomskih studija i sl. ili
razmatrati specifian znanstveni problem, pitanje ili predmet. Zbornici radova mogu izlaziti
povremeno.
Knjiga saetaka je neperiodika tiskana ili elektronika publikacija koja se, u pravilu, izdaje
povodom znanstvenog ili strunog skupa od vanosti za Fakultet, a sastoji se od autoriziranih
saetaka znanstvenih i strunih izlaganja sudionika znanstvenog ili strunog skupa.
Bibliografija je neperiodika tiskana ili elektronika publikacija koja se sastoji od
klasificiranog popisa izdanja namijenjenih javnosti u svrhu znanstvenog, nastavnog i
istraivakog rada.
Digitalna zbirka je bibliografija objavljena na elektronikom mediju gdje je svaki zapis o
pojedinom izdanju povezan s njegovim cjelovitim tekstom.
Brošura je neperiodiko tiskano ili elektroniko izdanje koja obuhvaa najmanje pet kartica
teksta i manje od pet tiskarskih araka, pri emu se pod karticom teksta podrazumijeva 1800
znakova s razmacima, a pod tiskarskim arkom 15 kartica teksta.
Slubene publikacije izdaju se u ime Fakulteta, a sadre propise, odluke, pravilnike i sline
slubene dokumente Fakulteta (npr. strategije, izvješa itd.).
Informativne publikacije sadre razliite informacije o djelovanju Fakulteta.
Studentski asopis je periodika tiskana ili elektronika publikacija koja se objavljuje
redovito u odreenim vremenskim razmacima i koja sadri radove studenata koji su nastali
kao plod znanstvenih, društvenih i slobodnih studentskih aktivnosti. O kakvoi i tehnikim
detaljima svakog pojedinog izdanja brine uredništvo studentskog asopisa.
12
Studentske publikacije jesu radovi koje ureuju ili pišu studenti, a nastaju kao rezultat
izvršenja obveza na studiju. Studentski radovi koji su rezultat izvršenja obveza na
studiju moraju proizlaziti iz seminarskih, završnih, diplomskih i sl. radova i moraju biti
plod rada s predmetnim nastavnikom ili mentorom koji je suodgovoran za njihov sadraj.
Ostale tiskane ili elektronike fakultetske publikacije
b. Upute za izgled rukopisa
Rukopis mora biti pisan fontom Times New Roman, veliine 12 toaka, proreda 1,5,
obostranog poravnanja. Kategorizacija naslova mora biti jasno naznaena. Naslove i
podnaslove treba istaknuti boldom. Svaka stranica mora biti paginirana.
Na samom poetku rukopisa treba navesti naslov, ime i prezime autora i e-poštu
autora.
Bilješke se navode na dnu stranice (footnotes), a bibliografija na kraju rada.
Pri navoenju biljeaka i bibliografije treba pozvati na praksu citiranja fakultetskog
asopisa Diacovensia.
Ako tekst sadri ilustracije autor Povjerenstvu mora dostaviti pisanu izjavu o
pravu objavljivanja ilustracija.
Knjiga kao tiskana ili elektronika omeena publikacija obuhvaa najmanje pet
tiskarskih araka, odnosno 75 kartica teksta pri emu se pod karticom teksta
podrazumijeva 1 800 znakova s razmacima, a pod tiskarskim arkom 15 kartica teksta.
Na naslovnici omota/koricama svake omeene publikacije mora se nalaziti logo
Fakulteta, ime/-na, autora/urednika/prireivaa, naslov i podnaslov djela.
Na naslovnicu je mogue postaviti i ilustracije uz uvjet da autor/i Povjerenstvu
dostavi pisanu izjavu o pravu objavljivanja ilustracija.
Na hrptu publikacije moraju stajati podatci o autoru, naslovu djela, te broj niza.
Formati omeenih publikacija su u pravilu 24x17, a uvezi mogu biti tvrdi ili meki.
Posebna izdanja mogu imati poseban format.
Likovnoj opremi i dizajnu korica mora se posvetiti posebna pozornost, vodei rauna o
reprezentativnim bojama Fakulteta.
Na nultoj stranici u gornjem desnom uglu navodi se puni naslov i podnaslov djela, te ime/-
na autora.
naslovnoj stranici navodi se: logo Fakulteta, naziv nakladnike cjeline, njezina
numeracija, uredniko vijee/recenzenti, lektor, ilustrator, grafiki dizajner
korica/omota, prevoditelji, CIP zapis, puni naziv izdavaa, grafiko ureenje i priprema
za tisak i tiskara te zabrana kopiranja sa zaštitom autorskih prava.
Na glavnoj naslovnoj stranici moraju biti: podatci o autoru/-ici ili autorima/-cama,
naslov publikacije, te mjesto i godina izdavanja.
Na poleini glavne naslovne stranice, ukoliko se radi o zborniku radova sa simpozija
Fakulteta, navodi se puni naziv, datum i mjesto odravanja simpozija, pokrovitelj/-i,
organizator/-i i organizacijski odbor
Nakon toga na sljedeoj strani moe biti posveta neki krai citat ili predgovor knjizi.
Potom dolaze skraenice (ako ih ima).
Nakon cjelokupnog teksta knjige i bibliografije dolazi sadraj knjige, a nakon
sadraja mogue je dodati bilješke o autoru/ima, te osvrte recenzenata.
Na posljednjoj stranici korica/omota u okviru bar koda iznad se nalazi ISBN broj.
14
HR – 31400 akovo
OPI PODATCI
Naslov rukopisa
Ustanova zaposlenja autora/predlagatelja
ponovljeno)
dopuna (u postotku)
eljeni oblik(tiskana,
elektronika, publikacija
HR – 31400 akovo
IZDAVAKE DJELATNOSTI
OPI PODATCI
TEHNIKI PODATCI Broj stranica
Troškovi suradnikih
ROKOVI Datum predaje rukopisa
HR – 31400 akovo
Zvanje (znanstveno-
nastavno i/ili
Adresa stanovanja
PODATCI O RECENZIRANOM RUKOPISU Autor (i) Naslov Vrsta publikacije Opseg rukopisa(br. poglavlja, stranica)
Broj bibliografskih
popisu literature
MIŠLJENJE O RECENZIRANOM RUKOPISU Ima li rukopis jasnu i konzistentnu strukturu,
je li obraeni predmet
literaturom i
HR – 31400 akovo
izvornom znanstvenom
Je li rukopis stilski
Preporuka recenzenta 1. Rukopis se preporuuje za objavljivanje u postojeem
obliku. 2. Rukopis se moe objaviti nakon manjih izmjena. 3. Rukopis se moe objaviti uz vee izmjene. 4. Rukopis se ne moe objaviti.
Datum: Potpis recenzenta: