of 36 /36
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAĈEVINSKI FAKULTET OSIJEK PETOGODIŠNJI PROGRAM UPOTPUNJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZNANJA INŽENJERA Osijek, svibanj 2006.g.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAAEVINSKI FAKULTET … · 2011. 2. 22. · sveuČiliŠte josipa jurja strossmayera u osijeku graaevinski fakultet osijek petogodiŠnji

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAAEVINSKI FAKULTET … · 2011. 2. 22. ·...

 • SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAAEVINSKI FAKULTET OSIJEK

  PETOGODIŠNJI PROGRAM UPOTPUNJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZNANJA INŽENJERA

  Osijek, svibanj 2006.g.

 • PETOGODIŠNJI PROGRAM UPOTPUNJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZNANJA INŽENJERA

  SADRŽAJ PROGRAMA 1. PLAN I PROGRAM USAVRŠAVANJA 2. NAČIN PROVEDBE PROGRAMA 3. DOSTUPNOST PROGRAMA 4. VOAENJE EVIDENCIJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA

  U skladu s člankom 39. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva, Građevinski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku kao nositelj Programa, podnosi predmetni zahtjev te prilaže dokaze da ovaj Program ispunjava uvjete propisane prethodno citiranim Pravilnikom.

  Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku u daljnjem tekstu (Fakultet), predlaže ispravljeni program stručnog usavršavanja, način provedbe programa, osiguranje dostupnosti programa, te način vođenja evidencije stručnog usavršavanja za diplomirane inženjere građevinarstva. 1 PLAN I PROGRAM USAVRŠAVANJA Program usavršavanja se odvija kroz opće aktivnosti inženjera ili kroz posebne aktivnosti na Fakultetu. 1.1 Stručno usavršavanje kroz opće aktivnosti: a) Objave radova, knjiga, priručnika i znanstvenih članaka iz područja graditeljstva - u Hrvatskoj i

  inozemstvu b) Održavanje predavanja ili aktivno/pasivno sudjelovanju na stručnim i/ili znanstvenim

  skupovima, u Hrvatskoj i inozemstvu c) Pohađanje tečajeva cjeloživotnog učenja koja organizira Fakultet d) Pohađanje tečajeva stručnog usavršavanja drugih organizatora ili održavanje predavanja na tom

  tečaju. e) Sudjelovanja u radu stručno-znanstvenih skupova, okruglih stolova, radionica. f) Aktivnog sudjelovanja u radu stručnih povjerenstava MZOPUG-a g) Aktivnog sudjelovanja u radu tehničkih odbora HZN-u h) Aktivnog sudjelovanja u radu međunarodnih tijela vezanih za novo tehničko zakonodavstvo i) Ostalih aktivnosti kojim se dokazuje napredak i usavršavanje u struci Za stručno usavršavanje prema točki 1.1 b., 1.1.e. za svaku kalendarsku godinu odabrat će se određeni skupovi koji će MZOPUG biti predloženi za godišnji program, kao dio petogodišnjeg programa. 1.2 Stručno usavršavanje u organizaciji Fakulteta a) Aktivno ili pasivno sudjelovanje na tečajevima cjeloživotnog obrazovanja Fakulteta b) Aktivno ili pasivno sudjelovanja na stručnim radionicama i okruglim stolovima.

 • 2. NAČIN PROVEDBE PROGRAMA Za provedbu PROGRAMA Fakultet će osnovati i na Fakultetskom vijeću imenovati Stručno povjerenstvo koje će operativno provoditi program. Opći program usavršavanja donosi Fakultetsko vijeće. Fakultetsko vijeće donosi i program tečajeva iz toče 1.2. Stručno povjerenstvo vrednuje program iz točke 1.1. unaprijed određujući pripadajući broj bodova. Petogodišnji program te njegove jednogodišnje izmjene predlažu se MZOPUG unaprijed za narednu akademsku godinu. Stručno povjerenstvo provodi postupak bodovanja polaznika te posebno provjerava udio od 20 bodova u 5 godina materije iz užeg područja stručnog ispita polaznika sukladno čl. 34 Pravilnika . O udjelu bodova iz užeg područja struke povjerenstvo pravodobno izvješćuje kandidata. Stručno povjerenstvo organizira raspored tečajeva na Fakultetu. Uz pomoć fakultetske administracije informira polaznike o rasporedu tečajeva. Kontrolira urednost uplata polaznika tečajeva za nastale troškove. Za izvršenje predloženog programa predloženi su voditelji i predavači s dugogodišnjim iskustvom u struci znanosti i edukaciji. Mahom su to nastavnici na sveučilištu i/ili veleučilištu, ujedno osobe sa stručnim ispitom i ovlaštenjem Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Većina su i ovlašteni revidenti za pojedina područja te članovi tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme. Materiju zakonodavstva i normi izlažu samo predavači koji rade za MZOPUG i DZN ili su ovlašteni revidenti. 3. OSIGURANJE DOSTUPNOSTI PROGRAMA Fakultet jednom godišnje, prije početka akademske godine u javnim glasilima objavljuje poziv za usavršavanje i vođenje evidencije. Na službenim web stranicama fakulteta javno je dostupan cjelokupni program usavršavanja. Fakultet izdaje brošuru u kojoj je tiskan cjelokupni program usavršavanja. 4. VOAENJE EVIDENCIJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA FAKULTET će voditi evidenciju za sve svoje polaznike, kao i sve druge polaznike tečajeva sukladno članku 52. Pravilnika, i za njih će izdavati potvrde o provedenom stručnom usavršavanju. Na razini svih polaznika Fakultet: - u papirnatom obliku vodi registar izdanih uvjerenja o položenim stručnim ispitima za obavljanje poslova u graditeljstvu-Podaci o stručnom usavršavanju (Obrazac Sig-4). - u elektroničkom obliku vodi registar izdanih uvjerenja o položenim stručnim ispitima za obavljanje poslova u graditeljstvu-Podaci o stručnom usavršavanju (Obrazac Sig-4), javno dostupan svima na web stranicama. Na razini pojedinog polaznika: Fakultet za svakog polaznika otvara papirnati dosje u kome se nalaze:

  - Zahtjev polaznika da mu fakultet bude voditelj s datumom početka. - List sa osnovnim podacima o polazniku, struka, smjer, datum stručnog ispita, potrebne

  adrese. - Potvrde svih ostalih organizatora općih aktivnosti koje se boduju. - Potvrde o pohađanju tečajeva na fakultetu. - Tablica priznatih bodova u stručnom usavršavanju.

 • Fakultet za svakog polaznika otvara javno dostupan file na službenoj web stranici sa svim relevantnim podacima. MZOPUG je elektroničkom vezom priključeno na bazu podataka fakulteta. U Osijeku, 02.05. 2006. Prodekan za razvojno stručni rad: Dekan: Prof.dr.sc. Petar Brana,v.r. Prof. dr. sc. Vladimir Sigmund,v.r.

 • R.br. Voditelj tečaja

  1. prof.dr.sc. Vladimir Sigmund 2. prof.dr.sc. Petar Brana 3. Mr.sc. Durđica Matošević 4. doc.dr.sc. Ivica Guljaš 5. Doc.dr.sc. Damir Markulak 6. prof.dr.sc. Mensur Mulabdić 7. prof.dr.sc. Dragan Morić 8. Dr.sc. Sanja Dimter 9. Doc. dr.sc. Brankica Malić 10. Mr.sc. Vladimir Moser 11. Doc.dr.sc. Damir Varevac 12. Prof.dr.sc. Stjepan Takač 13. Prof.dr.sc. Zvonimir Marić 14. doc.dr.sc. Lidija Tadić 15. prof.dr.sc. Vladimir Patrčević 16. prof.dr.sc. Dragutin Gereš 17. Mr.sc. Andrija Vuković 18. A. Zorman dipl.ing građ. 19. Mr.sc. Držislav Vidaković 20. doc.dr.sc. Saša Marenjak 21. Prof. dr.sc. Tomislav Ivanković 22. Doc. dr. sc. Želimir Ortolan 23. prof.dr.sc. Ivica Kolund 24. Doc. dr.sc. Miroslav Mikoč 25. Dr.sc. Josip Petrović 26. prof.dr.sc Vladimir Skendrović 27. prof.dr.sc. Ksenija Čulo 28. prof.dr.sc. Zlatko Lacković 29. prof.dr.sc. Barbara Medanić 30. Doc.dr.sc. Nikola Klem 31. Doc.dr.sc. Sanja Lončar Vicković 32. Miroslav Pavlinić dipl.ing.arh. 33. Doc.dr.sc. Željko Koški

  GRAAEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U OSIJEKU PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA U GRADITELJSTVU POPIS VODITELJA TEČAJA

  i ostali priznati domaći i inozemni stručnjaci s fakulteta, instituta i vodećih tvrtki; priznati stručni djelatnici resornih ministarstava, državne uprave i područne uprave.

 • Plan i program usavršavanja

  Bodovi

  Redni broj

  Način provedbe

  Oznaka

  N a z i v

  Voditelji i predavači

  Sati

  Regulativa

  Ostalo

  1.

  Stručno predavanje

  TM 1 PROBLEMI, POGREŠKE I NJIHOVO OTKLANJANJE U PROJEKTIRANJU KONSTRUKCIJA – primjeri -opterećenja, konstrukcije za ukrućenja, pričvršćenja, temeljenje, sanacije, problemi pri računalnom proračunu, pogreške pri modeliranju, izvedbeni projekti, oslonci, otvori, izmjene

  Prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.građ. Doc.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.ing.građ.

  6 sati - 6

  2. Stručno predavanje

  TM 2 PROBLEMI, POGREŠKE I NJIHOVO OTKLANJANJE U IZVEDBI KONSTRUKCIJA – primjeri - uobičajeni problemi pri izvedbi betonskih, zidanih, drvenih i čeličnih konstrukcija, diletacije, oštećenja pri prenamjeni, problemi stabilnosti

  Prof.dr.sc. Petar Brana, dipl.ing.građ. Mr.sc. Aurđica Matošević, dipl.ing.građ.

  6 sati - 6

  3. Stručno predavanje

  TM 3 PROBLEMI, POGREŠKE I NJIHOVO OTKLANJANJE PRI IZVEDBI KONSTRUKCIJA (nadzor) -provjere pri nadzoru, posebnosti kod izvedbe temelja, ploča, zidova, greda i stupova, gotovih elemenata, diletacija, podloge, provjere i certifikati, ovlaštenja nadzornog inženjera, ponašanje nadzornog inženjera

  Mr.sc. Aurđica Matošević, dipl.ing.građ.

  6 sati - 6

 • 4. Stručno predavanje

  TM 4 MODELIRANJE KONSTRUKCIJA -temeljne jednadžbe u analizi konstrukcija -objekti i elementi modela -štapni elementi -ploče i ljuske -geometrijska krutost i teorija II reda -osnove dinamičke analize

  Doc.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.ing.građ. Doc.dr.sc. Aleksandar Jurić, dipl.ing.građ.

  6 sati - 6

  5. Stručno predavanje

  TM5-1 INŽENJERSKA SEIZMOLOGIJA - tektonika i seizmičnost - svojstva potresa, magnituda i intenzitet, potresi i njihova predikcija, djelovanje na konstrukcije, registracije potresa, spektri potresa, prigušenja, spektri odgovora, projektni spektri

  -

  Doc.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.ing.građ.

  6 sati -- 6

  6. Stručno predavanje

  TM5-2 PROBABILISTIČKI ASPEKTI SEIZMIČKOG INŽENJERSTVA - karakteristike slučajnih događaja, nejasnoće oko zahtjeva na građevinu, nejasnoće oko nosivosti građevine, pouzdanost konstrukcija, vjerojatnost u propisima

  Doc.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.

  10 sati - 10

  7. Stručno predavanje

  TM5-3 GEOTEHNIČKI ASPEKTI PRI SEIZMIČKOM DJELOVANJU -paleoseizmologija, rasjedi, jaki potresi - odroni tla -karakteristike lokacije, dinamička svojstva tla, odgovor tla, interakcija tlo-konstrukcija, lom tla, poboljšanje svojstava tla

  Prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, dipl.ing.građ. Doc.dr.sc. Želimir Ortolan, dipl.ing.geol.

  10 sati - 10

  8. Stručno predavanje

  TM5-4 KONSTRUKTIVNO OBLIKOVANJE ZGRADA - konfiguracija, dimenzije, nosivi sistemi, povoljno planiranje i oblikovanje konstrukcija, nekonstruktivni elementi, ploče, krov, balkoni i

  Prof.dr.sc. Dragan Morić, dipl.ing.građ.

  10 sati - 10

 • prepusti, temeljenje naprezanja pri potresu, prihvatljivi mehanizmi, duktilnost i nosivost, povećana nosivost, poprečne sile, primjena na okvire i zidove

  9. Stručno predavanje

  TM5-5 SEIZMIČKO PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA - materijal i sistemi, osnovni koncepti provjere nosivosti, okviri s zidanom ispunom, provjera nosivosti kod zidanih konstrukcija, popravci i ojačanja zidanih konstrukcija

  Prof.dr.sc. Dragan Morić, dipl.ing.građ.

  10 sati - 10

  10. Stručno predavanje

  TM5-6 SEIZMIČKO PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA - procjena perioda, nosivosti, pomaka, poprečna armatura, nosivost zidova, zahtjevi kod a-b konstrukcija, preliminarno dimenzioniranje, proračun, detalji kod okvira, zidova i mješovitih sistema

  Prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.građ.

  10 sati - 10

  11. Stručno predavanje

  TM5-7 SEIZMIČKO PROJEKTIRANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA - okvirni sistemi, preporuke za smanjivanje potencijalne opasnosti, spojevi, projektiranje i ojačanje postojećih spojeva - sustavi sa spregovima, izvijanje, ekscentrični spregovi, detalji

  Doc.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.

  10 sati - 10

  12. Stručno predavanje

  TM5-8 SEIZMIČKO PROJEKTIRANJE SUKLADNO OČEKIVANOM ODZIVU (PBSD) PBSD, zahtjevi kod PBSD, koncepcijski pristup PBSD, primjena pri preliminarnom dimenzioniranju konstrukcija, analiza preliminarnog dimenzioniranja, buduća očekivanja PBEE, razvoj PBEE, analiza ponašanja,

  Doc.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.ing.građ. Prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.građ.

  10 sati - 10

 • projektiranje sukladno očekivanom odzivu

  13. Stručno predavanje

  TM5-9 SUSTAVI ZA DISIPACIJU SEIZMIČKE ENERGIJE KOD KONSTRUKCIJA - seizmička izolacija temelja, - sustavi za pasivnu disipaciju energije, - sustavi za aktivnu disipaciju energije, - primjeri

  Doc.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ. Prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.građ.

  6 sati - 6

  14. Stručno predavanje

  GGP 1 ODLAGALIŠTA OTPADA – IZGRADNJA NOVIH I SANACIJA STARIH ODLAGALIŠTA-regulativa (pravilnici i Europske direktive) -odlagališta kao objekti (zatvaranje ili dalje korištenje, organizacija, održavanje i pročišćavanje) -sustavi zaštite i materijali -projektne analize -suvremena istraživanja i primjena praktičnih rješenja

  Prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, dipl.ing.građ. Krunoslav Minažek, dipl.ing.građ. D. Fundrulja, dipl.ing.građ. P. Pletikapić, dipl.ing.građ.

  6 sati

  1 5

  15. Stručno predavanje

  GGP 2 PRIMJENA GEOSINTETIKA U GEOTEHNICI, CESTOGRADNJI I HIDROTEHNICI – -svojstva geosintetika, trajnost i norme -geotehnički zahvati -hidrotehnički zahvati -prometnice -suvremena istraživanja i primjeri iz prakse

  Prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, dipl.ing.građ. Krunoslav Minažek, dipl.ing.građ. Dejan Mračkovski, dipl.ing.građ. Zdenko Tadić, dipl.ing.građ. Mr.sc. Josip Bošnjak, dipl.ing.građ.

  6 sati - 6

  16. Stručno predavanje

  GGP 3 SUVREMENI PRISTUP PRORAČUNU U GEOTEHNICI (EC 7) -opći principi projektiranja u geotehnici (geotehnički podaci, nasipavanje, plitki temelji piloti, potporne konstrukcije, nasipi i kosine). -projektiranje na osnovi laboratorijskih podataka

  Prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, dipl.ing.građ.

  10 sati 10 -

 • (baždarenje opreme, priprema uzoraka, izvođenje pokusa). Projektiranje na osnovi terenskih ispitivanja (planiranje terenskih istražnih radova, penetracijski pokus, ispitivanje presiometrom, krilna sonda, plosnati dilatometar, uzorkovanje)

  17. Stručno predavanje

  GGP 4 MOGUĆNOSTI PRIMJENE OTPADNIH MATERIJALA U CESTOGRADNJI -vrsta i svojstva otpadnih materijala -ALT_MAT projekt -leteći pepeo -stabilizacijske mješavine s letećim pepelom -istraživanja mješavina s letećim pepelom u RH

  Dr.sc. Sanja Dimter, dipl.ing.građ.

  6 sati 6

  18. Stručno predavanje

  GGP 5 NOVINE U GEODEZIJI -primjena satelitskih metoda u geodeziji -novi službeni geodetski referentni koordinatni sustav -digitalna kartografija (ekran, produkcija karata, web-kartografija, lokacijske službe) -fotogrametrija (aerofotogrametrijska izmjera, orto-foto karte)

  Doc.dr.sc. Brankica Malić,dipl.ing.geod. Mr.sc. Vladimir Moser,dipl.ing.geod. N. Toth,dipl.ing.geod. R. Virgej, dipl.ing.građ. A.Šalov, dipl.ing.građ.

  6 sati - 6

  19. Stručno predavanje

  GGP 6 MJERENJA PRI IZVEDBI GRAAEVINSKIH ZAHVATA -geodetska mjerenja tijekom iskolčenja i izgradnje objekata niskogradnje -geodetska mjerenja tijekom iskolčenja i izgradnje plinovoda, vodovoda i kanalizacije, te izrada katastra tih vodova -geodetska mjerenja tijekom etažiranja objekata

  Mr.sc. Vladimir Moser, dipl.ing.geod. P. Viduka, dipl.ing.geod. D. Drokan, dipl.ing.građ. V. Krupa, dipl.ing.građ.

  10 sati - 10

  20. Stručno predavanje

  GGP 7 SUVREMENE METODE INJEKTIRANJA TLA I STIJENA -vrste injekcijskih zahvata -postupci injektiranja

  Prof.dr.sc. Tomislav Ivanković, dipl.ing.geol.

  10 sati - 10

 • -mlazno injektiranja -selektivna IT metoda injektiranja -neki primjeri primjene suvremenih metoda injektiranja

  21. Stručno predavanje

  GGP 8 RNK-METODA I PRIPREMA GEOTEHNIČKIH PODLOGA-TEORIJA I PRAKSA -suvremena teorija i praksa u primjeni metode referentnog nivoa korelacije (RNK) (programi, priprema i izrada geoloških i/ili geoteh. modela) -laboratorijska ispitivanja -verifikacija RNK-metode u praksi

  Doc.dr.sc. Želimir Ortolan,dipl.ing.geol. Prof..dr.sc. Mensur Mulabdić, dipl.ing.građ. Zlatko Mihalinec, dipl.ing.građ.

  6 sati - 6

  22. Stručno predavanje

  GGP 9 TEMELJENJE NA MEKIM TLIMA - snižavanje podzemnih voda, površinsko i dubinsko crpljenje - plitko temeljenje, duboko temeljenje, iskop uz susjedne objekte - proračun slijeganja temelja i temeljnih ploča - primjeri

  Prof.dr.sc. Ivica Kolund, dipl.ing.građ.

  10 sati 10

  23. Stručno predavanje

  MK 1 SUSTAV OSIGURANJA I KONTROLE KVALITETE U GRAAEVINARSTVU -pojam i temeljna načela kvalitete (kontrola, osiguranje, upravljanje) -osnovni čimbenici kvalitete -Hrvatske norme o kvaliteti - sustav upravljanja kvalitetom u građevnim projektima -samo-ocjenjivanje i kontinuirano poboljšanje kvalitete

  Doc.dr.sc. Miroslav Mikoč,dipl.ing.kem. Mr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ. M. Martinović, dipl.ing.građ.

  6 sati 6

  24. Stručno predavanje

  MK 2 SUSTAVI POTVRAIVANJA SUKLADNOSTI GRAAEVNIH PROIZVODA i TVORNIČKA

  Doc.dr.sc. Miroslav Mikoč,dipl.ing.kem.

  6 sati 6

 • KONTROLA -metode kontrole sukladnosti -sustavi potvrđivanja sukladnosti -uloga proizvođača pri potvrđivanju sukladnosti građevnih proizvoda -praktični primjeri potvrđivanja sukladnosti sustavi kontrole tvorničke proizvodnje, primjeri

  Mr.sc. Ivanka Netinger, dipl.ing.građ. M. Martinović, dipl.ing.građ.

  25. Stručno predavanje

  MK 3 UPRAVLJANJE KVALITETOM BETONA I NJEGOVIH KOMPONENATA HRN EN 206-1 -svježi beton (konzistencija, zrna agregata, isporuka) -očvrsnuli beton (ispitivanje, kategorije, zahtjevi) -ispitivanje sukladnosti i kriteriji za njenu ocjenu -ocjena sukladnosti prema specificiranim zahtjevima (sustavi kontrole i certifikati)

  Doc.dr.sc. Miroslav Mikoč,dipl.ing.kem. Mr.sc. Ivanka Netinger, dipl.ing.građ.

  10 sati 10

  26. Stručno predavanje

  MK 4 UPRAVLJANJE KVALITETOM BETONA I NJEGOVIH KOMPONENATA U KONSTRUKCIJI HRN EN 13670 -izvođenje betonskih konstrukcija (dokumentacija, skele, oplate, armatura, prednapinjanje, betoniranje, izvedba predgotovljenih elemenata). -odstupanja izmjera pri izvedbi (temelji, stupovi, grede, ploče, poprečni presjeci, površine, rubovi, otvori). Nadzor pri izvedbi.

  Doc.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ.

  10 sati 10

  27. Stručno predavanje

  MK 5 SANACIJE I OJAČANJA ARMIRANO-BETONSKIH KONSTRUKCIJA -inženjerski pristup sanaciji i/ili ojačanju a-b elemenata -sanacijski zahvati na gredama, stupovima i

  Prof.dr.sc. Dragan Morić, dipl.ing.građ. Doc.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ.

  10 sati - 10

 • zidovima -ponovljeni proračun nakon provedenog sanacijskog zahvata -osiguranje kakvoće zahvata

  28. Stručno predavanje

  MK 6 SUVREMENI PRISTUP OBLIKOVANJA A-B KONSTRUKCIJA (EC 2) -razredba a.b. konstrukcija -proračunski kriteriji nosivosti i uporabljivosti -oblikovanje a.b. elemenata prema razredu duktilnosti (H, M, L) -predgotovljeni elementi i konstrukcije

  Prof.dr.sc. Dragan Morić, dipl.ing.građ. Doc.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ.

  10 sati 10

  29. Stručno predavanje

  MK 8 SUVREMENI PRISTUP PRORAČUNU KONSTRUKCIJA PRI DJELOVANJU POTRESA (EC8) -osnove suvremenog seizmičkog proračuna -modeliranje potresnog opterećenja -model konstrukcije u seizmičkom proračunu -granična stanja nosivosti i uporabljivosti konstrukcija -koncept proračuna u skladu s očekivanim potresnim odzivom -aksiomi seizmičkog projektiranja konstrukcija -primjer proračuna grednog kontinuiranog mosta -seizmička otpornost građevina. spomeničke Baštine

  Prof.dr.sc. Dragan Morić, dipl.ing.građ. Prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.građ. Doc.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.

  10 sati 10

  30. Stručno predavanje

  MK 9 ZIDANE KONSTRUKCIJE ( EC 6 ) -osnove za projektiranje. -gradiva zidanih konstrukcija. -projektiranje ziđa. -konstruktivni detalji. -izvođenje zidanih konstrukcija.

  Prof.dr.sc. Stjepan Takač,dipl.ing.arh. Mr.sc. Aurđica Matošević, dipl.ing.građ.

  10 sati 10

 • 31. Stručno predavanje

  MK 10 DRVENE KONSTRUKCIJE ( EC 5 ) -ekološke karakteristike drvenih konstrukcija -tehnička svojstva drva -tipovi drvenih konstrukcija -stabilnost drvenih konstrukcija -kompjuterska animacija modela i uzoraka

  Prof.dr.sc. Stjepan Takač, dipl.ing.arh.

  10 sati 10

  32. Stručno predavanje

  MK 11 OSNOVE PRORAČUNA KONSTRUKCIJA PREMA EURO CODU (EC 0) -temeljni zahtjevi na konstrukcije -principi proračuna konstrukcija prema graničnim stanjima -osnove postupka dokaza pouzdanosti pomoću parcijalnih faktora

  Prof.dr.sc. Zvonimir Marić,dipl.ing.građ.

  10 sati 10

  33. Stručno predavanje

  MK 12 DJELOVANJE NA KONSTRUKCIJE PREMA EUROCOD NORMAMA ( EC 1) -općenito o djelovanjima i razredba djelovanja -prikaz djelovanja -kombiniranje djelovanja za različite proračunske situacije

  Prof.dr.sc. Zvonimir Marić, dipl.ing.građ.

  10 sati 10

  34. Stručno predavanje

  MK 13 NOVI PRISTUP PROJEKTIRANJU ČELIČNIH KONSTRUKCIJA (EC 3) -o metodama proračuna čeličnih konstrukcija -rotacijski kapacitet -proračunski tretman -spojevi -prikaz suvremenih istraživanja i normi

  Doc.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.

  10 sati 10

  35. Stručno predavanje

  MK 14 SPREGNUTE KONSTRUKCIJE ČELIK – BETON (EC 4) -aspekti primjene spregnutih konstrukcija -proračun spregnutih nosača -spregnuti stupovi

  Doc.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.

  10 sati 10

 • -spregnute ploče -prikaz suvremenih istraživanja i normi

  36. Stručno predavanje

  HZO 1 NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH ZEMLJIŠTA -stanje navodnjavanja u RH i zakon. Regulativa -potrebe za navodnjavanjem (štete od suša) -nacionalni plan navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta -raspoloživost voda (primjer vodne bilance Osječko-baranjske županije) -istraživanja Poljoprivrednog instituta Osijek -navodnjavanje i zaštita okoliša

  Doc.dr.sc. Lidija Tadić, dipl.ing.građ. Doc.dr.sc. M. Josipović, dipl.ing.agr.

  10 sati - 10

  37. Stručno predavanje

  HZO 2 ULOGA HIDROMETRIJE U INŽENJERSTVU -značaj i podjela hidrometrije, te standardizacija -razvoj tehnologije u hidrometriji -osnovna hidrometrijska mjerenja i monitoring -suvremena hidrometrijska mjerenja i primjena

  Prof.dr.sc. Vladimir Patrčević, dipl.ing.građ. Mr.sc. Siniša Maričić, dipl.ing.građ. B. Terek, dipl.ing. M. Zupan, dipl.ing.

  6 sati 6

  38. Stručno predavanje

  HZO 3 UPRAVLJANJE VODAMA U OKVIRU ODRŽIVOG RAZVOJA -odnos čovjeka i vode, voda u prirodi potrebe voda -multidisciplinarni pristup i interdisciplinarni rad na upravljanju vodama -stanje u upravljanju vodama u RH i svijetu -unapređenje uprav. vodama kao dijela procesa održivog razvoja -ekološki aspekti i ciljevi upravljanja vodama

  Prof.dr.sc. Dragutin Gereš, dipl.ing.građ. Doc.dr.sc. Marija Šperac, dipl.ing.građ.

  10 sati 10

  39. Stručno predavanje

  HZO 4 IMPLEMENTACIJA NOVE ZAKONSKE REGULATIVE NA SUSTAVE VODOOPSKRBE I ODVODNJE -vodoopskrbni sustav grada Osijeka (pokazatelji kvalitete)

  Mr.sc. Andrija Vuković, dipl.ing.građ. Prof.dr.sc. L. Šipoš, dipl.ing.kem. Mr.sc. Ž. Romić, dipl.ing.kem. Prof.dr.sc. K. Urumović,

  10 sati 10

 • -rezultati pilot postrojenja -novi pravilnik o zonama sanitarne zaštite -propisi na području odvodnje i zaštite voda -suvremeni pristup modeliranja odvodnje -pripremne aktivnosti za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka

  dipl.ing.geol. Mr.sc.Tatjana Mijušković-Svetinović, dipl.ing.građ. Mr.sc. Lj. Čačić, dipl.ing.kem.

  40. Stručno predavanje

  HZO 5 PROPISI U VODNOM GOSPODARSTVU I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA -zakon o vodama i njegovim izmjenama i dopunama (NN) -pravilnik o izdavanju vodopravnih akata -pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama -državni plan za zaštitu voda -uredba o opasnim tvarima u vodama -uredba o klasifikaciji voda

  A. Zorman, dipl.ing.građ. 6 sati 6

  41. Stručno predavanje

  OTM 1 PRIPREMA ZA KORIŠTENJE GRAAEVINSKIH STROJEVA -problematika korištenja strojeva (utjecaj na ciljeve projekta) -količinsko planiranje –učinci -financijsko planiranje –troškovi po satu rada -uži izbor strojeva -organizacija rada strojeva

  Mr.sc. Držislav Vidaković, dipl.ing.građ.

  6 sati - 6

  42. Stručno predavanje

  OTM 2 ODRŽAVANJE ZGRADA -regulativa u području održavanja -troškovi održavanja zgrada i njihova klasifikacija -uzroci koji izazivaju oštećenja -životni vijek pojedinih elemenata zgrada -norme za planiranje uporabnog vijeka građevina -periodička kontrola i održavanje i obnavljanje -određivanje optimalne strategije održavanja zgrada

  Doc.dr.sc. Saša Marenjak, dipl.ing.građ.

  6 sati 1 5

 • 43. Stručno

  predavanje

  OTM 3 UKUPNI ŽIVOTNI TROŠKOVI GRAAEVINA -kapitalni troškovi -troškovi uporabe građevina i troškovi na kraju definiranog životnog vijeka građevina -suvremene metode određivanja ukupnih životnih troškova građevina -struktura ukupnih životnih troškova -integrirani pristup planiranju i kontroli svih troškova -analiza različitih rješenja (naglasak na život. etape projekta) -optimizacija ukupnih troškova

  Doc.dr.sc. Saša Marenjak, dipl.ing.građ.

  10 sati - 10

  44. Stručno predavanje

  OTM 4 ODREAIVANJE CIJENE GRAAEVINSKIH RADOVA -utjecaj tržišta i troškova na formiranje prodajne cijene radova (ovisno o rokovima građenja) -troškovi kao podloga za planiranje -direktni i indirektni troškovi (izvori i obračun) -rezerva za rizike i predviđena dobit -kalkuliranje cijena s računalnim programom

  Mr. sc. Držislav Vidaković, dipl.ing.građ. Dr.sc. Josip. Petrović, dipl.ing.građ.

  6 sati 6

  45. Stručno predavanje

  OTM 5 PRIMJENA RAČUNALA NA GRADILIŠTIMA -razvoj programa u građevinskoj operativi -izbor i glavne karakteristike programa - ¨on line¨ rad gradilišta i uprave -programi za vremensko planiranje s optimalizacijom -programi za glavne radove, PZR i kvalitetu

  Dr.sc. Josip Petrović, dipl.ing.građ. Mr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ.

  6 sata 6

  46. Stručno predavanje

  OTM 6 ZAŠTITA NA RADU NA GRADILIŠTIMA -upoznavanje sa zakonskim propisima -profesionalne bolesti i periodični pregledi -zone opasnosti na gradilištu i posebno opasna

  Dr.sc. Josip Petrović, dipl.ing.građ. Mr.sc. Držislav Vidaković, dipl.ing.građ.

  6 sata 2 4

 • mjesta -utjecaj zraka, buke, svjetla, vibracija itd. -stres i devijacije, te granice homeostaze -postupak u slučaju nezgode na radu

  47. Stručno predavanje

  OTM 7 PPP-PARTNERSTVO PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA (BOT, PFI, koncesije) -potreba za javno-privatnim partnerstvom (prednosti i nedostaci) -praksa EU -oblici javno-privatnog partnerstva -pravni okvir -financiranje i povrat uloga -proces izbora privatnog partnera

  Prof.dr.sc. Vladimir Skendrović, dipl.ing.građ. Doc.dr.sc. Saša Marenjak, dipl.ing.građ.

  10 sati 2 8

  48. Stručno predavanje

  OTM 8 STUDIJE IZVODLJIVOSTI -ciklus i faze projekta -investicijski projekti -studije opravdanosti -ekonomska opravdanost i financijska isplativost -analiza koristi i troškova -sadašnja vrijednost i interna stopa povrata -rizici i analiza senzitivnosti

  Prof.dr.sc. Ksenija Čulo,dipl.oec. Prof.dr.sc. Vladimir Skendrović, dipl.ing.građ.

  10 sati 10

  49. Stručno predavanje

  OTM 9 STVARANJE TIMOVA I TIMSKI RAD -karakteristike timskog rada -uloga timova u projektima -timska uloga pojedinca -stvaranje efikasnih timova -emocionalna inteligencija -pozitivna radna okolina i rješavanje konflikata

  Prof.dr.sc. Ksenija Čulo,dipl.oec. Prof.dr.sc. Vladimir Skendrović, dipl.ing.građ.

  10 sati 10

  50. Stručno predavanje

  OTM 10 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (osnove) -ciklus i faze projekta, te vrste -koncipiranje i definiranje projekta

  Prof.dr.sc. Vladimir Skendrović, dipl.ing.građ. Prof.dr.sc. Ksenija Čulo, dipl.oec.

  10 sati 10

 • -provedba projekta -vremensko planiranje i kontrola troškova -rizici i upravljanje s njima -vođenje projekta -projektna organizacijska struktura

  51. Stručno predavanje

  OTM 11

  IZRADA PONUDA ZA NADMETANJE PO HRVATSKIM I MEAUNARODNIM PRAVILIMA -zakon i Europske direktive o javnoj nabavi -javno nadmetanje i dokumentacija -uvjeti sposobnosti -kriteriji i izbor najpovoljnije ponude -FIDIC i natječaji po pravilima međunarodnih financijskih institucija

  Prof.dr.sc. Vladimir Skendrović, dipl.ing.građ.

  6 sata 6

  52. Stručno predavanje

  OTM 12 KONKURENTNOST U GRADITELJSTVU -Analiza marketing okruženja -Istraživanje tržišta i analiza kupaca graditeljskih proizvoda -Strategijsko upravljanje s konkurentnošću -Politika proizvoda -Cjenovna konkurentnost -Elementi distribucije i logistike kao čimbenici konkurentnosti

  Prof.dr.sc. Zlatko lacković, dipl.oec.

  6 sati 6

  53. Stručno predavanje

  OTM 13

  OBRAČUN KOLIČINA IZVEDENIH RADOVA -opća pravila za građevinske radove -zemljani radovi -zidarski, tesarski i armirački radovi -betonski radovi (u oplati, prskani i estrih) -kamenarski radovi -izolaterski, žbukerski i keramičarski radovi

  Prof.dr.sc. Petar Brana, dipl.ing.građ.

  6 sati 6

  54. Stručno OTM 14 MODERNI MANAGEMENT I NJEGOVA Prof.dr.sc. Barbara Medanić 6 sati 6

 • predavanje OBILJEŽJA – CILJNO UPRAVLJANJE POSLOVANJEM KAO NOVIJI TREND -suvremeni management i njegove posebnosti u građevinarstvu -sistemski pristup tvrtki i njenom poslovanju kao trajnom funkcioniranju -opće metode upravljanja tekućim poslovanjem i razvojem građevinske poslovne tvrtke -upravljanje putem ciljeva (noviji trend) -pretpostavke suvremenog upravljanja građevinskih poslova.

  dipl.oec. Prof.dr.sc. Zlatko Lacković,dipl.oec. Prof.dr.sc. Ksenija Čulo,dipl.oec.

  55. Stručno predavanje

  OTM 15 FINANCIRANJE I FINANCIJSKO ODLUČIVANJE U GRAAEVINARSTVU -suvremeno financiranje i njego povijesni razvoj -glavni ciljevi tvrtke od značaja za financiranje -glavna područja financijskog odlučivanja u tvrtki -relevantni pojmovi i metode vrednovanja u financijskom managementu -određivanje potrebnog kapitala -vrednovanje investicijskih i izvedbenih projekata -rizik financiranja

  Prof.dr.sc. Barbara Medanić,dipl.oec. Prof.dr.sc. Vladimir Skendrović, dipl.ing.građ. Doc.dr.sc. I. Pšunder,dipl.ing.građ.

  10 sati 6

  56. Stručno predavanje

  OTM 16 IT U GRAAEVINARSTVU Prikaz mogućnosti primjene suvremenih informacijskih tehnologija u građevinarstvu. Informacijski sustavi. IT kao sredstvo za komunikaciju. Zajednički rad na daljinu. Upravljanje mehanizacijom korištenjem IT i satelitskog praćenja. Prezentacije (projekata, izvršenih radova, itd).

  Doc.dr.sc. Nikola Klem, dipl.ing.el.

  6 6

  57. Stručno predavanje

  OTM 17 UPRAVLJANJE GRAAEVINSKIM PRO-JEKTIMA KORIŠTENJEM PROGRAMA «MS PROJECT» Uvodno predavanje "Osnove mrežnog planiranja", Upoznavanje sa programom MS Project 2003,

  Doc.dr.sc. Nikola Klem, dipl.ing.el.

  6 6

 • Project Guide, Prikaz sistema Kalendari, aktivnosti, veze, ograničenja, formiranje mreže, proračuni, analize, struktura, WBS, filteri, sortiranje, kodiranje, resursi, troškovi, Formiranje baznog mrežnog plana, Formiranje standardnog seta izvještaja, Praćenje realizacije investicijskih projekata, tiskanje izvještaja.

  58. Stručno predavanje

  OTM 18 PREZENTACIJA POSLOVNIH I TEHNIČKIH PROJEKATA Principi izrade prezentacija, računalne prezentacije, internetske prezentacije, primjena suvremenih računalnih programa za izradu prezentacija

  Doc.dr.sc. Nikola Klem, dipl.ing.el.

  6 6

  59. Stručno predavanje

  AU 1 ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEAA -tipologija graditeljskog nasljeđa -obveze i prava vlasnika graditeljskog nasljeđa -financiranje i mjere zaštite i očuvanja graditelj. nasljeđa -obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju -primjeri iz prakse

  Doc.dr.sc. Sanja Lončar Vicković, dipl.ing.arh. Miroslav Pavlinić, dipl.ing.arh. Dina Stober,dipl.ing.arh. I. Sudić,dipl.ing.arh.

  6 sati 2 4

  60. Stručno predavanje

  AU 2 PROVOAENJE DOKUMENTA PROSTORNOG UREAENJA I DOZVOLE U PROCESU GRAAENJA -provođenje dokumenata prostornog uređenja (lokacijska dozvola) -projektiranje i građenje -uporaba građevine (od uporabne dozvole do održavanja i inspekcijskog nadzora) -problemi vezani za provođenje zakona

  Miroslav Pavlinić,dipl.ing.arh. Valentina Slabinac,dipl.ing.arh.

  10 sati 10

  61. Stručno predavanje

  AU 3 PROSTORNI PLANOVI – VRSTE, IZRADA I NAČIN USVAJANJA -općenito o prostornom planiranju -strategija i program prostornog razvitka RH -vrste prostornih planova (zakon) -urbanistički natječaji

  Doc.dr.sc.Željko Koški,dipl.ing.arh. Valentina Slabinac,dipl.ing.arh.

  10 sati 10

 • -postupak izrade, usvajanja i provođenja odredbi prostornih planova

  62. Stručno predavanje

  AU 4 TOPLINSKA ZAŠTITA ZGRADA I KORIŠTENJE SUNČEVOG ZRAČENJA U ARHITEKTURI -toplinska zaštita obodnih konstrukcija zgrada -novi propisi o toplinskoj zaštiti zgrada -opći i posebni energetski problemi -korištenje alternativnih izvora energije -regionalne klimat. karakteristike i mogućnosti korištenja sunčevog zračenja -recentni primjeri solarnih obiteljskih kuća

  Doc.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh. Dina Stober,dipl.ing.arh.

  10 sati 2 8

  63. Stručno predavanje

  AU 5 ODRŽIVO GRADITELJSTVO -osnovna načela održive gradnje -materijali i konstrukcije održivog graditeljstva -planovi, projekti i organizacija gradnje -mjere poboljšanja požarne otpornosti zgrada -ekonomski aspekti održivog graditeljstva -zakonski okvir za održivu gradnju

  Doc.dr.sc. Sanja Lončar –Vicković, dipl.ing.arh. Mr.sc. Zlata Dolačel-Alduk, dipl.ing.građ. Doc.dr.sc. Ivica Guljaš,dipl.ing.građ.

  6 sati 6

  64. Stručno predavanje

  R-1 Pravna regulativa u graditeljstvu Zakon o prostornom uređenju, podzakonski akti, zakon o gradnji, podzakonski akti zakona o gradnji, tehničke specifikacije u graditeljstvu Odgovornost investitora, projektanta, vršitelja tehničke kontrole tehničke dokumentacije, izvođača i odgovornog izvođača radova, stručnog nadzora, urbanističkog i građevinskog inspektora, odnosno osoba koja vrše inspekcijski nadzor kao i osoba koja rade na poslovima izdavanja odobrenja za izgradnju.

  istaknuti stručnjaci 6 sati 6

  65. Stručno predavanje

  R-2 Zakonska regulativa o zaštiti okoliša Pravna osnova u Republici Hrvatskoj i Europskoj zajednici. Međunarodne konvencije. Metode izrade i postupci ocjene studije o utjecaju na okoliš.

  istaknuti stručnjaci 6 sati 6

 • 66. Stručno predavanje

  R-3 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Pravna osnova u Republici Hrvatskoj i Europskoj zajednici, očuvanje zaštićene baštine, tumačenja i primjeri.

  istaknuti stručnjaci 6 sati 6

  UKUPNO 528 192 336

  Prodekan za razvojno stručni rad Dekan Prof.dr.sc. Petar Brana, dipl.ing.građ.,v.r. Prof.dr.sc.Vladimir Sigmund, dipl.ing.građ.,v.r.

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Grañevinski fakultet Osijek _________________________________________________________________________________________________________________

  Upotpunjavanje i stručno usavršavanje znanja 1

  Plan i program tečajeva i usavršavanja na Grañevinskom fakultetu Osijek za razdoblje 01. listopada 2010. do 30. listopada 2011. god.

  Red. broj

  Način provedbe

  Oznaka

  N a z i v

  Voditelji i predavači

  Termin

  održavanja

  Sati

  Bodovi

  regulativa

  Bodovi ostalo

  1. Stručno predavanje

  HZO 12 INSTALACIJE OBJEKATA – VODOVOD, ZAŠTITA OD POŽARA I KANALIZACIJA

  Dr.sc. Božena Tušar, dipl.ing.grañ. Mr.sc.Tatjana Mijušković-Svetinović

  21. 10. 2010. 6 sati

  - 6

  Instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama. Osnove projektiranja i dimenzioniranja. Kućni priključci vodovoda i kanalizacije. Sprječavanje onečišćenja u kućnim vodovnim instalacijama. (3 sata) Racionalna potrošnja vode. Održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama. (1 sat) Vodoopskrba i zaštita objekata od požara. (1 sat) Suvremeni materijali u instalacijama vodovoda i kanalizacije. Podtlačni sistem odvodnje krovnih oborinskih voda Pluvia (GEBERIT) (1 sat) 2. Stručno

  predavanje OTM 20 ZAŠTITA NA RADU NA GRADILIŠTIMA I

  NOVI PROPISI Mr.sc. Držislav Vidaković, dipl.ing.grañ.

  29. 10. 2010. 6 sati 6 -

  Seminar daje uvid u opasnosti po zdravlje radnika u grañevinarstvu, te načine njihovog izbjegavanja, tj. smanjivanja rizika. U svezi s tim analiziraju se uobičajeni problemi u našoj praksi i ističu najveći i najčešći izvori rizika. Daje se pregled zakonskih obveza grañevinskih poduzeća (poslodavca i njegovih djelatnika) za ZNR, kao i poznatih pravila za siguran rad na gradilištu. Navode se troškovi do kojih dolazi u slučaju kada doñe do ozljede na radu (troškovi koji se ubrajaju u troškove nekvalitete). Poseban je osvrt na Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima iz 2008. god. koji uvodi funkciju koordinatora ZNR (I i II) i obvezu investitora da ih imenuje. 3. Stručno

  predavanje OTM 1 PRIPREMA ZA KORIŠTENJE

  GRAðEVINSKIH STROJEVA Mr.sc. Držislav Vidaković, dipl.ing.grañ.

  26. 11. 2010. 6

  sati - 6

  Problematika rada strojeva: važnost uloge strojeva u realizaciji projekta: utjecaj na druge resurse i rokove; uklonjivi i neuklonjivi zastoji: značaj planiranja rada Količinsko planiranje: pojam, vrste (¨teorijski¨, ¨praktični¨ –planski, zahtijevani i ostvareni) i izračun učinka strojeva za ciklični i kontinuirani način djelovanja; koeficijenti ispravke –za odreñivanje učinka u konkretnim uvjetima rada (pregledne, prosječne veličine); smanjenje učinka kod dužih perioda rada na gradilištu; normativi vremena za strojeve; praćenje ostvarenih vrijednosti i kreiranje interne baze podataka Financijsko planiranje: troškovi rada stroja (ovisni i neovisni o količini rada) po satu i obračunskoj jedinici; izbor strojeva prema kriteriju maksimalne dobiti, odnosno odreñivanje mrtve točke rentabiliteta (grafoanalitička metoda) i praga učinka Uži izbor strojeva: Tabelarno postavljanje varijanti strojeva za obavljanje odreñenog zadatka i usklañivanje kapaciteta uz poželjnu rezervu (ovisno o uvjetima rada)

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Grañevinski fakultet Osijek _________________________________________________________________________________________________________________

  Upotpunjavanje i stručno usavršavanje znanja 2

  Red. broj

  Način provedbe

  Oznaka

  N a z i v

  Voditelji i predavači

  Termin

  održavanja

  Sati

  Bodovi

  regulativa

  Bodovi ostalo

  4. Stručno predavanje

  OTM 19 VREMENSKO PLANIRANJE GRAðEVINSKIH PROJEKATA

  Mr.sc. Držislav Vidaković, dipl.ing.grañ. 17. 12. 2010. 6 - 6

  U seminaru se daje pregled najpoznatijih tehnika vremenskog planiranja i prikaza dinamičkih planova, te ukazuje na najpogodnije obzirom na fazu razvoja grañevinskog projekta i korisnika (po funkciji). Objašnjava se način proračuna vremenskih planova i posebno faze mrežnog planiranja. Daju se naputci za jednostavnije metode optimizacije vremenskih planova (troškova, rasporeda resursa, rokova). Razmatraju se u našoj praksi uobičajeni problemi s vremenskim planiranjem (¨proboji¨ planova i rad bez plana) i put njihovog prevazilaženja. 5. Stručno

  predavanje OTM 32 ORGANIZACIJA I MOTIVACIJA U

  GRAðEVINSKIM PODUZEĆIMA Mr.sc. Držislav Vidaković, dipl.ing.grañ. 14. 01. 2011. 6 sati 6

  U seminaru se daje pregled najpoznatijih teorija organizacije (u 20 st.), te ukazuje na najpogodnije oblike u grañevinarstvu. Pokazuju se modeli organizacije poduzeća –izvoñača grañevinskih radova i poželjni načini organizacije radova na gradilištima. Ukazuje se (po uzrocima) na moguće zastoje pri izvoñenju grañevinskih radova i mogućnosti njihovog izbjegavanja (umanjivanja), tj. povećanje produktivnosti radnika i strojeva. Objašnjavaju se najznačajnije teorije motivacije djelatnika, te ističu najprimjerenije (najčešće) metode obzirom na specifičnosti grañevinske djelatnosti. Iznose se rezultati provedenih anketa, razmatraju uobičajeni problemi s ovog područja i razmjenjuje mišljenje s polaznicima tečaja. 6. Stručno

  predavanje MK 20 UTVRðIVANJE STANJA I OJAČANJE

  GRAðEVINA (HRN EN 1998-3) Prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.grañ. 25. 01. 2011. 6 sati 6 -

  Kriteriji seizmičkog ponašanja postojećih grañevina, pristup odabiru neophodnih mjera oajačanja, kriteriji proračuna za mjere ojačanja. 7. Stručno

  predavanje OTM 36 POSLOVNA ETIKA I BONTON Prof.dr.sc. Ksenija Čulo, dipl.oec. 08. 02. 2011. 6 sati 6

  Pojam poslovne etike. Etička i moralna odgovornost menadžera. Etički kodeks. Uloga poslovne etike u poslovanju s inozemstvom. Osnovna načela poslovnog bontona. Poslovni protokol (objedi, domjenci, sastanci, darivanje i ostalo). Pravila oblačenja u poslovnom svijetu (Dress code). Kako izbjeći najčešće pogreške. Razlike u poslovnom bontonu izmeñu našeg i meñunarodnog poslovnog okruženja – primjeri: Rusija, Njemačka, Australija, Kina, Japan. 8. Stručno

  predavanje MK 21 PROCJENA STANJA POSTOJEĆIH

  GRAðEVINA Prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.grañ. 10. 02. 2011. 6 sati - 6

  Ispitivanje materijala- razorne i nerazorne metode za utvrñivanje kvalitete ugrañenih materijala Ispitivanje konstrukcija- propisi za ispitivanje, statička i dinamička ispitivanja konstrukcija Numeričko modeliranje

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Grañevinski fakultet Osijek _________________________________________________________________________________________________________________

  Upotpunjavanje i stručno usavršavanje znanja 3

  Red. broj

  Način provedbe

  Oznaka

  N a z i v

  Voditelji i predavači

  Termin

  održavanja

  Sati

  Bodovi

  regulativa

  Bodovi ostalo

  9. Stručno predavanje

  OTM 37 KAKO RUKOVODITI DJELATNICIMA Mr.sc. Držislav Vidaković, dipl.ing.grañ. 16. 02. 2011. 6 - 6

  U seminaru se ističe uloga i ciljevi rukovoñenja zaposlenima od strane menadžementa na različitim nivoima. Polaznike se upoznaje s osnovnim načinima (stilovima) rukovoñenja. Upozorava se na osobine menadžera i podreñenih djelatnika potrebne za uspješno djelovanje (prema I. Adizesu). Navode se čimbenici koji upućuju na poželjan način upravljanja obzirom na postojeću situaciju. Daju se savjeti iz područja organizacije i psihologije rada (izbor djelatnika, emocionalna inteligencija, komunikacija, rješavanje konflikata, motivacija i kažnjavanje itd.) . 10. Stručno

  predavanje MK 15 SUSTAV OSIGURANJA I KONTROLE

  KVALITETE U GRAðEVINARSTVU Dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.grañ. Željka Jurković, dipl.inž.arh.

  18. 02. 2011. 6 sati - 6

  Seminar obuhvaća upoznavanje s temeljnim načelima osiguranja i kontrole kvalitete u grañevinarstvu. Sadržajno, seminar obuhvaća definiranje pojma kvalitete u grañevinskim projektima, norme za kvalitetu niza ISO 9000, principe upravljanja kvalitetom, kontinuirano poboljšanje kvalitete, samoocjenjivanje, troškova kvalitete u grañevinskim projektima, razine kontrole u procesima, statistička pomagala za analiziranje podataka i statističku kontrolu procesa. 11. Stručno

  predavanje TM5-8 SEIZMIČKO PROJEKTIRANJE SUKLADNO

  OČEKIVANOM ODZIVU (PBSD) Prof.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.ing.grañ. Prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.grañ.

  21. i 22. 02. 2011.

  10 sati

  10 -

  Dosadašnji su pravilnici kao ishodišni projektni parametar uzimali čvrstoću te tako formirali dimenzioniranje potresno otpornih grañevina u funkciji sila, čime je analiza ostvarenih meñukatnih pomaka dolazila u drugi plan. Meñutim, u slučajevima snažnih potresa koji mogu uvjetovati pojavu popuštanja u konstruktivnim elementima zgrade, nastajanje željenog mehanizma samo po sebi ne osigurava željeni odziv. Stoga je opis graničnih stanja pomoću deformacija a ne pomoću čvrstoće posve razumljiv, s obzirom da se oštetljivost može izravno povezati s pomacima i meñukatnim pomacima. Na taj način maksimalni pomaci preuzimaju ulogu stvarnih kriterija projektiranja, čime smo bliže postizanju željenog odziva i ponašanja zgrade uz prihvatljive troškove popravaka te vraćanja sadržaja u prvotnu funkciju. Ovim seminarom, polaznici će se upoznati osnovne pojmove i metodologiju proračuna sukladno očekivanom odzivu te njihovu uključenost u suvremenim propisima, s osobitim osvrtom na HRN EN 1998. 12. Stručno

  predavanje HZO 13 ODVODNJA OTPADNIH I OBORINSKIH

  VODA Prof. dr.sc. Božena Tušar mr.sc. Tatjana Mijušković - Svetinović

  23. i 24. 02. 2011

  10 2 8

  Stanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Republici Hrvatskoj. Oborinske i otpadne vode u sustavu kanalizacije. Cjelovito upravljanje sustavom odvodnje. Urbana odvodnja u funkciji zaštite voda. Odvodnja oborinskih voda urbanih sredina u zakonskoj regulativi i praksi. Mjerenje protoka u sustavima odvodnje. Gospodarenje otpadnom vodom. Učinci rada ureñaja za pročišćavanje.Uklanjanje dušika i fosfora iz otpadnih voda. Utjecaj ispusta otpadnih voda u okoliš - zakoni i praksa.

  13. Stručno predavanje

  OTM 24 KONKURENTNOST GRAðEVINSKIH PODUZEĆA

  Prof.dr.sc. Zlatko Lacković, dipl.oec. 24. 02. 2011. 6 sati 6

  Sadržaj:Definicija konkurentnosti,Osnovni čimbenici,Analiza akoline,Porterov model 5 elemenata konkurentnosti,Konkurentnost i malo poduzetništvo,Istraživačko-razvojni rad i konkurentnost.

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Grañevinski fakultet Osijek _________________________________________________________________________________________________________________

  Upotpunjavanje i stručno usavršavanje znanja 4

  Red. broj

  Način provedbe

  Oznaka

  N a z i v

  Voditelji i predavači

  Termin

  održavanja

  Sati

  Bodovi

  regulativa

  Bodovi ostalo

  14. Stručno predavanje

  OTM 30 PRIMJENA ZAKONA O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA U PROSTORNOM UREðENJU I GRADNJI

  Prof. dr. sc. Vladimir Skendrović, dipl. ing. grañ

  24. 02. 2011.

  10 sati

  10

  Sudionici u gradnji i njihove dužnosti i odgovornosti; projektiranje i kontrola projekata; ovlaštenja; stručni ispit i stručno usavršavanje; gradnja; voñenje projekta; uloga Komore. 15. Stručno

  predavanje HZO 9 GRAðEVINARSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA Prof.dr.sc. Lidija Tadić, dipl.ing.grañ.

  09. 03. 2011. 4

  sata 4

  Upoznavanje s osnovnim pojmovima i sastavnicama okoliša. Definicije i značenje zaštite okoliša, zakonska regulativa; Strategija zaštite okoliša u RH-prioriteti u zaštiti okoliša; Grañevinarstvo i zaštita okoliša 16. Stručno

  predavanje MK 17 SUVREMENI PRORAČUN A.B.

  KONSTRUKCIJA (EC2) Prof.dr.sc. Dragan Morić, dipl.ing.grañ. Doc.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.grañ.

  10. 03. 2011. 10 sati

  10

  Dio I (5 sati – D. Varevac) – Pristup i teoretske osnove proračuna prema EC2; proračun AB elemenata na djelovanje momenta savijanja; poprečne sile; granična stanja AB elemenata Dio II (5 sati – Morić) – Kratki pregled teorijskih i eksperimentalnih spoznaja kao osnova suvremenog pristupa. Proračunska načela ab konstrukcija prema aseizmičkim načelima. Oblikovanje armiranobetonskih elemenata (armatura i detalji) u funkciji opisanih detalja u EC 17. Stručno

  predavanje MK 22 SUSTAVI ZA DISIPACIJU SEIZMIČKE

  ENERGIJE KOD KONSTRUKCIJA Doc.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.grañ. Prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.grañ.

  10.03. 2011.

  6 sati - 6

  - seizmička izolacija temelja, - sustavi za pasivnu disipaciju energije, - sustavi za aktivnu disipaciju energije, - primjeri

  18. Stručno predavanje

  GGP 2 PRIMJENA GEOSINTETIKA U GEOTEHNICI, CESTOGRADNJI I HIDROTEHNICI

  Prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, dipl.ing.grañ. Krunoslav Minažek, dipl.ing.grañ. Zdenko Tadić, dipl.ing.grañ.

  15. 03. 2011.

  6 sati 6

  Upoznavanje sa suvremenom praksom u primjeni geosintetika u grañevinskim zahvatima u geotehnici (temeljenje, stabilnost pokosa, dreniranje), prometnicama (podloga nasipa, ojačanje slojeva, armiranje asfalta) i hidrotehnici (zaštita korita, pokosa, odvodnja); upoznavanje s vrstama proizvoda i normama za ispitivanje i uporabu geosintetika u navedenim zahvatima; osnove projektnih rješenja

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Grañevinski fakultet Osijek _________________________________________________________________________________________________________________

  Upotpunjavanje i stručno usavršavanje znanja 5

  Red. broj

  Način provedbe

  Oznaka

  N a z i v

  Voditelji i predavači

  Termin

  održavanja

  Sati

  Bodovi

  regulativa

  Bodovi ostalo

  19. Stručno predavanje

  GGP 19 ZAKONSKI PROPISI I ORGANIZACIJA RADOVA NA CESTAMA U JAVNOM VLASNIŠTVU

  doc. dr.sc. Sanja Dimter – voditelj Mr.sc. Držislav Vidaković, dipl.ing.grañ.

  16. 3. 2011. 6 6 -

  ● Zakonska regulativa koja odreñuje radove na cestama u javnom vlasništvu: - osnove iz Zakona o javnim cestama (NN 180/2004, 82 i 138/2006, 146 i 152/2008, 38 i 124/2009) i Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/2008) ● Problematika projektiranja ● Problematika izgradnje novih cesta ● Problematika održavanja cesta ● Neusklañenosti postojećih propisa ● Primjenjive organizacijske metode kod pripreme i izvoñenja radova (analize, planiranje, optimizacije, koordinacija, kontrola, motivacija i dr.) 20. Stručno

  predavanje MK 16 SUSTAVI POTVRðIVANJA SUKLADNOSTI

  GRAðEVNIH PROIZVODA I TVORNIČKA KONTROLA

  Dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.grañ.

  18. 03. 2011. 6 sati 6 -

  Seminar obuhvaća prikaz i tumačenje hrvatskih propisa vezano za potvrñivanje sukladnosti grañevinskih proizvoda: Zakon o grañevnim proizvodima (NN 86/08), Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju grañevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10), Pravilnik o nadzoru grañevnih proizvoda (NN 113/08). Prikazuje se sustav tvorničke kontrole proizvodnje te potrebna dokumentacija. 21. Stručno

  predavanje HZO 8 UPRAVLJANJE VODAMA ZA POTREBE

  SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

  Doc.dr.sc. Marija Šperac, dipl.ing.grañ. Jasna Zima, dipl.ing.grañ.

  23. 03. 2011. 6 sati 6

  - pravna regulativa vezana za područje vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda - stupanj razvijenosti sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u Slavoniji - mogućnosti razvoja javne vodoopskrbe i odvodnje u Slavoniji - problemi iz prakse koji se javljaju prilikom priključka potrošača na sustave vodoopskrbe i odvodnje 22. Stručno

  predavanje OTM 38 PREGLED HRVATSKE GRAðEVNE

  REGULATIVE Prof.dr.sc. Vladimir Skendrović 24. 03. 2011. 10 10 -

  Zakon o prostornom ureñenju i gradnji; Zakon o arhitektonskim i inženjerskim djelatnostima u prostornom ureñenju i gradnji; Zakon o grañevnim proizvodima; Zakon o zaštiti na radu; Zakon o zaštiti okoliša; Tehnički propisi i dopuštenja.

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Grañevinski fakultet Osijek _________________________________________________________________________________________________________________

  Upotpunjavanje i stručno usavršavanje znanja 6

  Red. broj

  Način provedbe

  Oznaka

  N a z i v

  Voditelji i predavači

  Termin

  održavanja

  Sati

  Bodovi

  regulativa

  Bodovi ostalo

  23. Stručno predavanje

  MK 19 POŽARNA OTPORNOST ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA

  Dr.sc. Ivanka Netinger, dipl.ing.grañ. 25. 03. 2011.

  6 sati

  6

  Uvod (statistički podaci o godišnjem broju požara u grañevinskim objektima, godišnjem broju stradalih u požaru i nastalim materijalnim štetama); Utjecaj visokih temperatura na armiranobetonske konstrukcije – proračun konstrukcija na požarno djelovanje sukladno hrvatskoj regulativi; Utjecaj visokih temperatura na beton; mehanizmi degradacije, načini poboljšana požarne otpornosti betona; Utjecaj visokih temperatura na različite vrste armaturnog čelika i čelik za prednapinjanje; Utjecaj visokih temperatura na vezu čelik-beton; Veziva povećane požarne otpornosti – rezultati stranih istraživanja; Agregati povećane požarne otpornosti – rezultati stranih istraživanja; Domaća istraživanja o mogućnostima poboljšanja požarna otpornosti armiranobetonskih konstrukcija: na razini agregata u betonu (projekt FIRECON) i na razini veziva u betonu (alkalno-aktivirana veziva). 24. Stručno

  predavanje GGP 16 PRIMJENA OTPADNIH MATERIJALA U

  GRADITELJSTVU Doc.dr.sc. Sanja Dimter, dipl.ing.grañ. Mr.sc Ivanka Netiger, dipl ling.grañ. Andreas Stanić, dipl.ing.grañ.

  29. 03. 2011. 6 sati 6

  Otpadni materijali – uvod (1 sat) Leteći pepeo: rezultati istraživanja stabilizacijskih mješavina s letećim pepelom, komentar rezultata i usporedba s važećim tehničkim propisima (1 sat) Zgura: nastanak i svojstva, raspoloživost zgure na području Republike Hrvatske, rezultati domaćih istraživanja o mogućnosti primjene čeličanske zgure kao agregata u betonu (projekt FIRECON) i kao djelomične ili potpune zamjene veziva u betonu te komentar prikazanih rezultata (2 sata) Reciklirani agregat: nastanak, svojstva, ugradnja u nosivim slojevima cesta te komentar rezultata ispitivanja s dvije lokacije Špansko-Oranice i Sopnica Jelkovec (2 sata) 25. Stručno

  predavanje TM5-11 SUVREMENI PRISTUP ANALIZI SEIZMIČKE

  OTPORNOSTI ZIDANIH KONSTRUKCIJE Prof.dr.sc. Dragan Morić, dipl.ing.grañ. 01. 04. 2011. 10

  sati 10 -

  Pregled teorijskih i eksperimentalnih spoznaja kao osnova suvremenog pristupa. Elastične konstante zidova. Mehanizmi sloma ziña. Ispitivanje in-situ postojećih zidova. Zidane zgrade u EC-8. Sanacije i ojačanja prema EC-8. Specifičnosti kod seizmičkog ojačanja starih konstrukcija spomeničke baštine (mekani stropovi, mehanizam sloma, seizmički proračun izvornog stanja). 26. Stručno

  predavanje OTM 4 ODREðIVANJE CIJENE I TROŠKOVA

  GRAðEVINSKIH RADOVA Mr.sc. Držislav Vidaković, dipl.ing.grañ.

  05. 04. 2011. 6 sati 6

  U seminaru se sagledavaju utjecaji na prodajnu cijenu grañevinskih radova i detaljno se analiziraju troškovi koji imaju najveći udio u cijeni. Prikazuje se podjela troškova (grupe prema različitim karakteristikama) izvoditelja grañevinskih radova i objašnjava način njihovog obračuna (za ponudu i za obračun nakon što se radovi realiziraju). Opisuje se ovisnost troškova grañenja o količini radova, trajanju realizacije, rizicima i drugim utjecajnim veličinama. Posebno se navodi mogućnost utjecaja investitora na cjeloživotne troškove grañevine. Polaznicima se daju primjeri i podaci iz stručne literature i važećih pravilnika za ovo područje.

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Grañevinski fakultet Osijek _________________________________________________________________________________________________________________

  Upotpunjavanje i stručno usavršavanje znanja 7

  Red. broj

  Način provedbe

  Oznaka

  N a z i v

  Voditelji i predavači

  Termin

  održavanja

  Sati

  Bodovi

  regulativa

  Bodovi ostalo

  27. Stručno predavanje

  OTM 39 ZAŠTITA POSTOJEĆIH ZGRADA OD KAPILARNE VLAGE

  Prof. dr.sc. Petar Brana, dipl.ing.grañ. 06. 04. 2011. 6 - 6

  Upoznavanje polaznika s današnjim mogućnostima zaštite od vlage, što podrazumjeva: - tehnologije zaštite postojećih konstrukcije od vlage, - proizvod za zaštitu od vlage na našem tržištu, - kritički osvrt na odnos ulaganja i koristi kod opisanih tehnologija i proizvoda. - poredbenu tablicu troškova i očekivanja 28. Stručno

  predavanje TM 1 PROBLEMI, POGREŠKE I NJIHOVO

  OTKLANJANJE U PROJEKTIRANJU KONSTRUKCIJA – primjeri

  Prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.grañ.

  07. 04. 2011.

  6 sati 6

  Nosiva konstrukcija treba izdržati sva djelovanja kojima može biti izložena tijekom svoga uporabnog vijeka. Da bi se njena uloga ostvarila potrebno je smanjiti broj mogućih grešaka tijekom projektiranja i izvedbe na najmanju moguću mjeru. Razmotreni su mogući izvori grešaka tijekom projektiranja sa analizom njihova utjecaja i mogućnosti smanjenja. Uvod, nosiva konstrukcija, statički sistem, neovisna kontrola; Projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti; Opterećenja, nanošenje opterećenja, prijenos; Opterećenja (HRN EN 1991), konstrukcije za preuzimanje horizontalnih opterećenja; Statički sistemi i posebna djelovanja, veza konstruktivnih sistema, preraspodjela opterećenja; Temeljenje, primjeri; Rekonstrukcije postojećih grañevina, primjeri; Numerički proračun konstrukcije, ploče sa podvlakama; Sukladnost modela i izvedbenog projekta; Stvaran prikaz krutosti i konstruktivnog sistema; Modeli za pilote; Modeli za ploče na elastičnoj podlozi; Problemi povezani s karakterističnim programom; Izvedbeni projekt; Oslonac ploče na čeličnu konstrukciju, slabljenje ploče pri osloncu, zidni nosači u masivnim konstrukcijama, promjene u nosivoj konstrukciji pri izvedbi. 29. Stručno

  predavanje

  GGP 14 ZNAČAJ INŽENJERSKE GEOLOGIJE I RNK-METODE U GEOTEHNIČKOM INŽENJERSTVU

  Prof.dr.sc. Želimir Ortolan,dipl.ing.geol.

  15. 04. 2011.

  6 sati 6

  ZAJEDNIŠTVO INŽENJERSKE GEOLOGIJE, MEHANIKE TLA I MEHANIKE STIJENA (1 sat): Inženjerska geologija, zajedno s mehanikom tla i mehanikom stijena, smatra se jednom od tri temeljne znanstvene discipline u inženjerstvu tla. Povijesno, meñusobna veza izmeñu ove tri discipline nikada nije bila osloboñena nejasnoća. To je posebno istaknuto činjenicom kako se i Karl von Terzaghi - utemeljitelj mehanike tla i Leopold Müller - utemeljitelj mehanike stijena smatraju glavnim inženjergeolozima, iako bez uspjeha u ostvarivanju inženjerske geologije kao samostalne discipline s autonomnim intelektualnim odlikama, metodama i procedurama. Situcija se bitno promjenila činjenicom da su tri važna internacionalna udruženja (ISSMGE, IAEG, ISRM) ostvarila zajednički cilj osnivanjem - «Saveza geoinženjerskih društava» («Federation of Geo-Engineering Societies») u siječnju 2008. godine. RNK-METODA (2 sata): Metoda predstavlja niz novih postupaka za egzaktno prostorno geotehničko modeliranje – provjerenih i verificiranih u praksi. Teoretske osnove metode s definiranjem osnovnih pojmova. Način uzimanja uzoraka i ugradnja oskultacijske opreme. Izvoñenje korelacije. Definiranje osnovnih podloga te načina prikaza i verifikacije izlaznih rezultata na primjerima iz prakse. Preporuke za praktičnu primjenu. LABORATORIJSKA ISPITIVANJA (1 sat): Rukovanje uzorcima i njihovo čuvanje, program i sadržaj laboratorijskih ispitivanja, standardizirani postupci i norme, posebni postupci i norme. VERIFIKACIJA RNK-METODE U PRAKSI (2 sata): Izrada geotehničkih modela i analize stabilnosti na primjerima iz prakse s dokazima korektnosti i egzaknosti primjene RNK-metode.

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Grañevinski fakultet Osijek _________________________________________________________________________________________________________________

  Upotpunjavanje i stručno usavršavanje znanja 8

  Red. broj

  Način provedbe

  Oznaka

  N a z i v

  Voditelji i predavači

  Termin

  održavanja

  Sati

  Bodovi

  regulativa

  Bodovi ostalo

  30. Stručno predavanje

  OTM 40 JAVNA NABAVA I UGOVORI U GRADITELJSTVU

  Prof.dr.sc. Vladimir Skendrović 21. 04. 2011. 10 10 -

  - Zakon o javnoj nabavi - Zakon o javno-privatnom partnerstvu - Zakon o koncesijama - Zakon o obveznim odnosima - Vrste ugovora u graditeljstvu 31. Stručno

  predavanje

  MK 3 UPRAVLJANJE KVALITETOM BETONA I NJEGOVIH SASTOJAKA

  Doc.dr.sc. Miroslav Mikoč,dipl.ing.kem. 22. i 23. 04. 2011

  8 sati 8

  SASTOJCI BETONA (2 sata) Vrste i razredi cementa opće namjene prema HRN EN-197-1; Metode provjeravanja kvalitete sastojaka betona (cement, agregat, voda, dodaci) i potvrñivanje usklañenosti kvalitete sastojaka sa zahtjevima norme. SVJEŽI BETON (2 sata): Razredi konzistencije (HRN EN 12350-1do7: 2000); Razredi najvećeg zrna agregata; Isporuka svježeg betona; OČVRSNULI BETON (2 sata): Ispitivanje očvrsnulog betona (HRN EN 12390-1do8: 2000/2001); Razredi tlačnih čvrstoća, razredi gustoće. Kategorije betona; Razredi izloženosti betona okolišu. ISPITIVANJE USKLAðENOSTI KVALITETE BETONA I KRITERIJI ZA OCJENU USKLAðENOSTI SA ZAHTJEVIMA NORME (1 sat): Kontrola usklañenosti i kriteriji usklañenosti tlačne čvrstoće i vlačne čvrstoće cijepanjem. Kontrola usklañenosti ostalih svojstava. OCJENA USKLAðENOSTI SA ZAHTJEVIMA NORME (1 sat): Sustavi kontrole proizvodnje; Kontrola proizvodnje, ocjenjivanje i nadzor kontrole proizvodnje; Potvrda (certifikat) o kvaliteti proizvedenog betona. 32. Stručno

  predavanje OTM 29 EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U

  MENADŽMENTU Prof.dr.sc. Ksenija Čulo,dipl.oec. 26. 04. 2011. 6 sati 6

  Pojam.kognitivne (misaone) i emocionalne inteligencije. Elementi emocionalne inteligencije. Model četiri grane emocionalne inteligencije. Samoprocjena I testovi. Kako razviti emocionalnu inteligenciju. Uloga emocionalne inteligencije u uspješnosti poslovanja.

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Grañevinski fakultet Osijek _________________________________________________________________________________________________________________

  Upotpunjavanje i stručno usavršavanje znanja 9

  Red. broj

  Način provedbe

  Oznaka

  N a z i v

  Voditelji i predavači

  Termin

  održavanja

  Sati

  Bodovi

  regulativa

  Bodovi ostalo

  33. Stručno predavanje

  GGP 17 SPECIJALNO TEMELJENJE NADVOŽNJAKA U ČVORU OSIJEK NA KORIDORU Vc SA KOSIM STUPIŠTEM POD KUTEM 41,5◦ TEMELJENO U GLINOVITOM TLU SA VELIKOM HORIZONTALNOM SILOM NA STUPIŠTIMA I MALOM VERTIKALNOM SILOM NAD ISTIM

  Dr.sc. Ivica Kolund, dipl.ing.grañ. 03. i 04. 05. 2011.

  10 sati

  10

  Prikazan je način izvoñenja temelja stupišta i upornjaka mosta te način prihvaćanja velike horizontalne sile na kosim stupištima, relativnio mekim koherentnim tlima. Uz način proračuna predavanja će prikazati i izvoñenje temeljenja mosta kao i cijelu izgradnju istog, te način prihvaćanja velike horizontalne sile na kosim stupištima. Takoñer će biti prikazano mjerenje maksimalne horizontalne sile na pilotima kao i mjerenje horizontalnih pomaka istih. Uz teoretsko predavanje biti će prikazana foto dokumentacija samog izvoñenja mosta i temeljenja mosta. 34. Stručno

  predavanje OTM 20 ZAŠTITA NA RADU NA GRADILIŠTIMA I

  NOVI PROPISI Mr.sc. Držislav Vidaković, dipl.ing.grañ.

  10. 05. 2011. 6 sati 6 -

  Seminar daje uvid u opasnosti po zdravlje radnika u grañevinarstvu, te načine njihovog izbjegavanja, tj. smanjivanja rizika. U svezi s tim analiziraju se uobičajeni problemi u našoj praksi i ističu najveći i najčešći izvori rizika. Daje se pregled zakonskih obveza grañevinskih poduzeća (poslodavca i njegovih djelatnika) za ZNR, kao i poznatih pravila za siguran rad na gradilištu. Navode se troškovi do kojih dolazi u slučaju kada doñe do ozljede na radu (troškovi koji se ubrajaju u troškove nekvalitete). Poseban je osvrt na Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima iz 2008. god. koji uvodi funkciju koordinatora ZNR (I i II) i obvezu investitora da ih imenuje. 35. Stručno

  predavanje MK 9 ZIDANE KONSTRUKCIJE

  (EC 6) Mr.sc. ðurñica Matošević, dip.ing.grañ. Doc.dr.sc. Zlata Dolaček- Alduk

  11.i 12. 05. 2011.

  10 sati

  10

  Upoznavanje sa strukturom i tumačenje sadržaja propisa EC-6. Prikaz načina klasifikacije i odreñivanje mehaničkih svojstava sastavnih dijelova ziña. Proračun zidanih konstrukcija opterećenih vertikalnim i horizontalnim opterećenjem u vlastitoj ravnini. Vrste i predviñeni načini konstruiranja ziña, spone i ostali konstruktivni detalji. Opis načina armiranja zidova. Kontrola izvedbe i dopuštena odstupanja. Upoznavanje s Tehničkim propisom za zidane konstrukcije. Sustav potvrñivanja kvalitete zidanih konstrukcija i proizvoda za zidanje. 36. Stručno

  predavanje

  MK 18 SUVREMENI PRISTUP PRORAČUNU KONSTRUKCIJA PRI DJELOVANJU POTRESA (EC8-1)

  Prof.dr.sc. Dragan Morić, dipl.ing.grañ. Prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.grañ. Prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.grañ.

  17. 05. 2011.

  10 sati

  10

  Dio I (5 sati - Morić) – O potresnom djelovanju općenito s upoznavanjem inženjerskih i seizmoloških termina. Inženjerski pristup potresnom inženjerstvu: Modeliranje djelovanja, konstrukcije i ponašanja gradiva. Odabir prikladne analize. Valorizacija proračuna. Analitički postupak odreñivanja seizmičke otpornosti. Koncept analize prema EC-8: spektri tla, elastični spektri, proračunski spektri, faktor ponašanja, faktor važnosti, mjerodavna kombinacija. Dio II (2,5 sata - Markulak) – Konstrukcijski sustavi čeličnih zgrada u seizmičkim područjima te način odreñivanja faktora ponašanja za čelične konstrukcije prem EN 1998-1. Dio III (2,5 sata – Sigmund) – Pravila za armirano-betonske zgrade, koncepcija projektiranja, projektiranje za klase duktilnosti DCL (prema 1992-1-1), DCM i DCH, detalji armiranja i projektiranje armirano-betonskih temelja. Osnove kapacitivnog dimenzioniranja.

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Grañevinski fakultet Osijek _________________________________________________________________________________________________________________

  Upotpunjavanje i stručno usavršavanje znanja 10

  Red. broj

  Način provedbe

  Oznaka

  N a z i v

  Voditelji i predavači

  Termin

  održavanja

  Sati

  Bodovi

  regulativa

  Bodovi ostalo

  37. Stručno predavanje

  GGP 1 ODLAGALIŠTA OTPADA – IZGRADNJA NOVIH I SANACIJA STARIH ODLAGALIŠTA

  Prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, dipl.ing.grañ. Krunoslav Minažek, dipl.ing.grañ. Danko Fundrulja, dipl.ing.grañ. Zlatko Pletikapić, dipl.ing.grañ.

  17. 05. 2011. 6 sati

  1 5

  Upoznavanje sa suvremenom praksom u sanaciji i izgradnji odlagališta komunalnog otpada, sa zakonskom regulativom (COUNCIL DIRECTIVE 1999/31/EC , Europska direktiva o odlagalištima komunalnog otpada, Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada), postupkom oko studije utjecaja na okoliš, projektnim rješenjem, kritičnim elementima za stabilnost i trajnost zaštite, te izvedbom i organizacijom odlagališta otpada 38. Stručno

  predavanje MK 10 DRVENE KONSTRUKCIJE

  (EC 5) Prof.dr.sc. Stjepan Takač, dipl.ing.arh.

  17.i 18. 05. 2011.

  10 sati

  10

  Prikaz euronorme EC5. Poseban osvrt izvornim tumačenjima važnijih pitanja vezanih za nosivost i uporabljivost te izvoñenje drvenih konstrukcija. Posebno poglavlje o oštećenjima drvenih konstrukcija «UČIMO NA GREŠKAMA» 39. Stručno

  predavanje MK 23 POTVRðIVANJE SUKLADNOSTI

  GRAðEVNIH PROIZVODA I UVJETI NJIHOVE UPORABE PRI IZVOðENJU GRAðEVINSKIH OBJEKATA

  dr.sc.Ivanka Netinger mr. sc. Martina Vračević Goran Vrhovac, dipl.ing.grañ.

  24. 05. 2011. 6 4 2

  Opći pojmovi vezani uz potvrñivanje sukladnosti grañevnih proizvoda. Smjernica Vijeća 89/106/EEZ. Zakon o prostornom ureñenju i gradnji. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju grañevnih proizvoda. (2 sata) Tehnički propis za betonske konstrukcije: beton, uključujući norme HRN 1128, HRN EN 206-1:2006, te Tehnički propis za zidane konstrukcije koji uključuje norme HRN EN 771-1 i norme niza HRN EN 772: - potvrñivanje sukladnosti (sustavi potvrñivanja sukladnosti, radnje ispitivanja, radnje nadzora, provoñenje izdavanja potvrda (certifikata) - ocjenjivanje sukladnosti i izdavanje isprava o sukladnosti, sadržaj izjave o sukladnosti, radnje potvrñivanja sukladnosti proizvoda kojima je dokazana sukladnost u skladu sa stranom tehničkom specifikacijom, označavanje grañevinskih proizvoda.(4 sata) 40. Stručno

  predavanje TM 4 MODELIRANJE KONSTRUKCIJA

  Prof.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.ing.grañ.

  27. 05. 2011.

  6 sati

  6

  Upoznavanje polaznika s osnovnim teorijskim podlogama koje su ugrañene u računalne programe za statičku i dinamičku analizu konstrukcija kako bi bolje razumjeli postavljene pretpostavke te bili u stanju napraviti kritički osvrt na dobivene rezultate i tako, na neki način, preuzeli odgovornost. Pretpostavke matematičkih modela i mogućih proračuna primijenjene su prvenstveno u dinamičkim problemima. Temeljne jednadžbe u analizi konstrukcija; Objekti i elementi matematičkog modela; Geometrijska krutost i teorija II. reda u računalnim programima; Osnove dinamičke analize; Načini proračuna konstrukcija na djelovanje dinamičkih opterećenja (metoda zamjenjujućih sila, spektralna analiza, modalna analiza, vremenska analiza); Elementi nelinearnog dinamičkog proračuna.

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Grañevinski fakultet Osijek _________________________________________________________________________________________________________________

  Upotpunjavanje i stručno usavršavanje znanja 11

  Red. broj

  Način provedbe

  Oznaka

  N a z i v

  Voditelji i predavači

  Termin

  održavanja

  Sati

  Bodovi

  regulativa

  Bodovi ostalo

  41. Stručno predavanje

  GGP 18 SNIŽENJE PODZEMNE VODE U GRAðEVINSKIM JAMAMA U KOHERENTNOM I NEKOHERENTNOM TLU

  Dr.sc. Ivica Kolund, dipl.ing.grañ. 26.i 27. 05. 2011.

  10 sati

  10

  Predavanje će sadržavati teoretska pojašnjenja proračuna sniženja podzemnih voda u potpuno saturiranim tlima, u grañevinskim jamama, kako bi se nakon sniženja podzemne vode grañevina mogla izvoditi u relativno suhim tlima na većim dubinama. Bit će pojašnjena tehnologija iskopa drenova, kao i samih grañevinskih jama, te bunara. Biti će obrañeno sniženje podzemne vode u koherentnim i nekoherentnim tlima. Uz teorijska objašnjenja biti će prikazani primjeri izvedenih objekata. 42. Stručno

  predavanje OTM VOðENJE SASTANAKA I PRAVILA

  USPJEŠNE PREZENTACIJE Prof.dr.sc. Ksenija Čulo,dipl.oec. 31. 05. 2011. 6 sati 6

  Što je sastanak. Vrste sastanaka.Faze sastanaka. Voditelj sastanka. Stilovi voñenja. Priprema i organiziranje sastanaka. Prazan hod na sastancima. Ophoñenje s teškim “diskutantima”. Dobri i loši sastanci.Kako popraviti neučinkovit sastanak. Kako biti uspješan u prezentiranju vlastitih stavova. Vještine i pravila prezentiranja ideja i stavova.. Elementi, priprema, struktura prezentacije. 43. Stručno

  predavanje MK 4 UPRAVLJANJE KVALITETOM BETONA I

  NJEGOVIH KOMPONENATA U KONSTRUKCIJI HRN EN 13670

  Doc.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.grañ. 01. i 02. 06. 2011.

  10 sati

  10

  Ciljevi i obuhvat norme HRN EN 13670; sadržaj projektne dokumentacije; zahtjevi za skele i oplate, armature, prednapinjanje, betoniranje i njega betona; dopuštena odstupanja 44. Stručno

  predavanje OTM 33

  PRIPREMA GRAðENJA

  Prof.dr.sc. Petar Brana, dipl.ing.grañ. 08. 06. 2011. 6 sati 6

  Ciljevi pripreme grañenja; Dokumentacija potrebna za optimalnu pripremu rada; Zadaci pripreme grañenja; Sastavne komponente pripreme grañenja; Raščlanba objekta na pregledne dijelove koje izvodimo kao cjeline; Stvaranje grupa radova (WBR); Zadano (nametnuto) vrijeme ili rok; Najmanje moguće vrijeme realizacije; Samostalna organizacija rada na gradilištu; Ureñenje gradilišta; Skladištenje i njegovo dimenzioniranje; Unutarnji transport i njegovo dimenzioniranje; Energija i voda na gradilištu; Prostorna shema ureñenja gradilišta; Grubo planiranje resursa (radnici, strojevi, materijali, novac), pomoću pokazatelja efikasnosti; Osvrt na regulativu u pogledu minimalnih uvjeta za prostorno ureñenje gradilišta. 45. Stručno

  predavanje MK 14 SPREGNUTE KONSTRUKCIJE ČELIK –

  BETON (EC 4) Prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.grañ.

  09. i 10. 06. 2011.

  10 sati

  10

  O ciljevima tečaja. Općenito o sprezanju i specifičnostima sprezanja čelik-beton. Vrste spregnutih elemenata i sredstava za sprezanje. Proračun spregnutih konstrukcija prema graničnim stanjima. Načini izvoñenja spregnutih konstrukcija. Osnove proračuna nosivosti spregnutih greda – proračuni po teoriji elastičnosti i teoriji plastičnosti. Proračun sredstava za sprezanje. O konstruiranju i proračunu spregnutih stupova. Spregnute ploče. Konstruiranje i proračun priključaka u spregnutim konstrukcijama. Preporuke za projektiranje spregnutih konstrukcija.

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Grañevinski fakultet Osijek _________________________________________________________________________________________________________________

  Upotpunjavanje i stručno usavršavanje znanja 12

  Red. broj

  Način provedbe

  Oznaka

  N a z i v

  Voditelji i predavači

  Termin

  održavanja

  Sati

  Bodovi

  regulativa

  Bodovi ostalo

  46. Stručno predavanje

  MK 13 NOVI PRISTUP PROJEKTIRANJU ČELIČNIH KONSTRUKCIJA (EC 3)

  Prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.grañ. 08. i 09. 09. 2011.

  10 sati

  10

  O ciljevima tečaja. Općenito o razvoju Eurokod propisa za čelične konstrukcije i pregled sadašnjeg stanja. Opći pregled načina proračuna čeličnih konstrukcija prema Eurokodu 3. Odabir kvalitete osnovnog čeličnog materijala. Značaj postupka klasifikacije čeličnih poprečnih presjeka. Osnove proračuna nosivosti štapnih čeličnih konstrukcijskih elemenata prema EN 1993-1-1: dokazi nosivosti poprečnih presjeka i elemenata. O konstruiranju i proračunu priključaka u čeličnim konstrukcijama. Klasifikacija i modeliranje priključaka pri proračunima. 47. Stručno

  predavanje OTM 19 VREMENSKO PLANIRANJE

  GRAðEVINSKIH PROJEKATA Mr.sc. Držislav Vidaković, dipl.ing.grañ. 09.09.2011. 6 - 6

  U seminaru se daje pregled najpoznatijih tehnika vremenskog planiranja i prikaza dinamičkih planova, te ukazuje na najpogodnije obzirom na fazu razvoja grañevinskog projekta i korisnika (po funkciji). Objašnjava se način proračuna vremenskih planova i posebno faze mrežnog planiranja. Daju se naputci za jednostavnije metode optimizacije vremenskih planova (troškova, rasporeda resursa, rokova). Razmatraju se u našoj praksi uobičajeni problemi s vremenskim planiranjem (¨proboji¨ planova i rad bez plana) i put njihovog prevazilaženja. 48. Stručno

  predavanje TM5-1 INŽENJERSKA SEIZMOLOGIJA

  Prof.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.ing.grañ. 15. 09. 2011. 6 sati 6

  Cilj je ovog predmeta u tome da polaznik prikupi dovoljno informacija kako bi mogao odgovoriti na temeljna pitanja inženjerske seizmologije s gledišta inženjerske primjene, a to su: - Koja su mehanička objašnjenja pojave oštećenja konstrukcija pri djelovanju jakih potresa? - Koja su osnovna obilježja seizmičkih valova kao opterećenja na konstrukcije? - Što je seizmičnost tj. koje su specifičnosti područja odreñene seizmičnosti?

  Pojavnost potresa (osnove, uzroci, vjerojatnost, procjena); Osnovna obilježja pomaka tla (vrste i karakteristike seizmičkih valova, magnituda potresa, udaljenost žarišta potresa do površine tla, rasjedi, utjecaj lokalnih uvjeta područja i tla); Praćenje pojavnosti potresa, zapisi ubrzanja tla; Parametri i spektri pomaka tla te njihova primjena u analizi potresne sigurnosti, seizmičkom proračunu, skaliranju zapisa pomaka tla, procjeni mogućih oštećenja te potresnom inženjerstvu sukladno očekivanim pomacima; Fourierovi spektri, spektar elastičnog odziva, elastični projektni spektri, spektar pomaka, neelastični spektar odziva, energetski spektri, spektri oštetljivosti; Inženjerska seizmologija i suvremene norme EC8; Parametri seizmičnosti u nacionalnim aneksima Eurokoda 8.

  49. Stručno predavanje

  AU 6 REGULATIVA U PODRUČJU PROSTORNOG UREðENJA I GRADNJE

  Prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh. Doc.dr.sc. Sanja Lončar Vicković, d.i.arh. Miroslav Pavlinić, dipl.ing.arh. Valentina Slabinac, dipl.ing.arh. Dina Stober,dipl.ing.arh. Denis Ambruš, dipl.ing.arh. Željka Jurković, dipl. ing. arh.

  16. i 17. 09. 2011.

  10 sati

  10

  Strateški dokumenti prostornog ureñenja, ušteda toplinske energije i korištenje sunčevog zračenja u arhitekturi,dokumenti prostornog ureñenja, zakonski aspekti zaštite graditeljskog nasljeña, definicije i postupak izdavanja dozvola za grañenje i uporabu grañevina, ocjenjivanje arhitektonske uspješnosti idejnih projekata, Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom ureñenju i gradnji, Pravilnik o osiguranju pristupačnosti grañevinama.

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Grañevinski fakultet Osijek _________________________________________________________________________________________________________________

  Upotpunjavanje i stručno usavršavanje znanja 13

  Red. broj

  Način provedbe

  Oznaka

  N a z i v

  Voditelji i predavači

  Termin

  održavanja

  Sati

  Bodovi

  regulativa

  Bodovi ostalo

  50. Stručno predavanje

  OTM 31 KULTURA POSLOVNOG KOMUNICIRANJA

  Prof.dr.sc. Ksenija Čulo, dipl.oec.

  27. 09. 2011. 6 sati 6

  Pojam komunikacije. Komunikacija u businessu – procesi, mreže, kanali, “šumovi”, oblici, vještine. Verbalna i neverbalna komunikacija. Dobar komunikator. Poslovna komunikacija na višekulturalnom tržištu (Istok vs Zapad). Komunikacijski prostor. Savjeti za komunikaciju koja vodi k poslovnom uspjehu. 51. Stručno

  predavanje TM 5-6 SEIZMIČKO PROJEKTIRANJE BETONSKIH

  KONSTRUKCIJA Prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.grañ.

  29. i 30. 09. 2011.

  10 sati

  5 5

  Polaznik stječe napredna znanja o ponašanju armiranobetonskih konstrukcija u zgradarstvu pri djelovanju potresa i upoznaje se s njihovom primjenom u nelinearnom seizmičkom proračunu. Uvod; Procjena prirodnog perioda zgrada: približna rješenja; Procjena posmične nosivosti zgrade: nosivost presjeka izloženog djelovanju aksijalne sile i momenta; Savijanja, granična nosivost; Procjena očekivanih nelinearnih pomaka: linearni i nelinearni proračun pomaka, meñukatni pomaci i njihova procjena; Procjena oštetljivosti konstrukcije: primjer histereze za armirani-beton, izvori nosivosti; Poprečna armatura: pri aksialnoj sili, kombinirani moment i poprečna sila; Armirano-betonski zidovi; Zahtjevi potresne otpornosti kod armirano-betonskih zgrada; Preliminarno dimenzioniranje; Proračun; Konstruktivni detalji kod okvira i nosivih zidova; Ekonomski aspekti pri izboru nosivog sistema. 52. Stručno

  predavanje AU 7 OBNOVA TRADICIJSKE ARHITEKTURE

  SLAVONIJE I BARANJE prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh. doc.dr.sc. Sanja Lončar Vicković, d.i.arh., Dina Stober, dipl.ing.arh.

  29. i 30. 09. 2011.

  10 sati

  6 4

  Prostorni model i povijesni razvoj tradicijske kuće Slavonije i Baranje, materijali i konstrukcije u tradicijskoj arhitekturi, načini sanacije tradicijskih materijala i konstrukcija, prikaz primjera obnovljenih kuća, zakonska regulativa u području obnove i revitalizacije tradicijske baštine.

  U Osijeku, 01. listopada 2010. Prodekan za razvojno stručni rad: Dekan Doc.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.grañ. Prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.grañ.

  PETOGODIŠNJI PROGRAM UPOTPUNJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZNANJA INŽENJERA2. NAČIN PROVEDBE PROGRAMA

  3. DOSTUPNOST PROGRAMA1.2 Stručno usavršavanje u organizaciji Fakulteta 2. NAČIN PROVEDBE PROGRAMA

  3. OSIGURANJE DOSTUPNOSTI PROGRAMA4. VOĐENJE EVIDENCIJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U OSIJEKU Način provedbeOznakaN a z i vVoditelji ipredavačiSatiBodovi

  SUSTAV OSIGURANJA I KONTROLE KVALITETE U GRAĐEVINARSTVUSUSTAVI POTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI GRAĐEVNIH PROIZVODA i TVORNIČKA KONTROLA-metode kontrole sukladnostiUPRAVLJANJE KVALITETOM BETONA I NJEGOVIH KOMPONENATA HRN EN 206-1HZO 5MODERNI MANAGEMENT I NJEGOVA OBILJEŽJA – CILJNO UPRAVLJANJE POSLOVANJEM KAO NOVIJI TRENDOTM 15

  UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM PRO-JEKTIMA KORIŠTENJEM PROGRAMA «MS PROJECT»Uvodno predavanje "Osnove mrežnog planiranja", Upoznavanje sa programom MS Project 2003, Project Guide, Prikaz sistema Kalendari, aktivnosti, veze, ograničenja, formiranje mreže, proračuni, analize, struktura, WBS, filteri, sortiranje, kodiranje, resursi, troškovi, Formiranje baznog mrežnog plana, Formiranje standardnog seta izvještaja, Praćenje realizacije investicijskih projekata, tiskanje izvještaja.PREZENTACIJA POSLOVNIH I TEHNIČKIH PROJEKATA Zakonska regulativa o zaštiti okoliša