suzi ŽENSKO vodstvo

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of suzi ŽENSKO vodstvo

 • 7/29/2019 suzi ENSKO vodstvo

  1/47

  SADRAJ

  SADRAJ.............................................................................................................................................1

  1. UVOD................................................................................................................................................2

  1.1. Problem i predmet istraivanja.....................................................................2

  1.2. Svrha i ciljevi istraivanja.............................................................................2

  1.3. Znanstvene metode.....................................................................................3

  1.4. Struktura rada..............................................................................................3

  2. KLJUNA ULOGA VODSTVA ORGANIZACIJE U UTJECAJU NA ORGANIZACIJSKUKULTURU ...........................................................................................................................................4

  2.1. Pojam i definiranje organizacijske kulture....................................................4

  2.2. Voenje kao element organizacijske kulture................................................8

  2.2.1. Modeli i vrste organizacijske kulture...................................................10

  2.2.2 .Utjecaj menadera na organizacijsku kulturu.......................................14

  2.3. Lidrerstvo i organizacijska kultura..............................................................16

  3. ENSKO VODSTVO ....................................................................................................................20

  3.1. ene i voenje............................................................................................203.2.ene i mo.................................................................................................. 21

  3.3. Poloaj ena i drutvena regulacija u Hrvatskoj.........................................24

  3.4. ene i politiki angaman..........................................................................25

  3.5. Medijska prezentacija na vodeim pozicijama............................................27

  4. ENSKO PODUZETNITVO I NJEGOVA USPOREDBA .....................................................30

  4.1.ene i poduzetnitvo...................................................................................304.2.Preduvijeti i poticanje razvoja enskog poduzetnitva................................31

  4.3. Profil tipino mukog i tipinog enskog voenja.......................................35

  4.4. Karakteristike mukog i enskog stila voenja...........................................38

  4.5.Usporedba enskog i mukog stila voenja.................................................40

  ZAKLJUAK.....................................................................................................................................43

  LITERATURA:..................................................................................................................................46POPIS ILUSTRACIJA......................................................................................................................47

  1

 • 7/29/2019 suzi ENSKO vodstvo

  2/47

  1. UVOD

  1.1. Problem i predmet istraivanja

  Problem istraivanja u ovom seminarskom radu je odrediti organizacijsku kulturu i

  ensko vodstvo, tj. gdje ene spadaju u poslovnom, javnom svijetu. Predmet istraivanja je

  istraiti i utvrditi poloaj ena u poslovnom, javnom, politikom i privatnom ivotu.

  1.2. Svrha i ciljevi istraivanja

  Svrha istraivanja je istraiti i analizirati karakteristike povezane organizacijskom

  kulturom i enskim vodstvom. Cilj istraivanja je istraiti sve znaajne elemente

  organizacijske kulture i enskog vodstva, te primjereno predoiti rezultate istraivanja. Pitanja

  koja se mogu postaviti u okviru svrhe i ciljeva istraivanja su: to je organizacijska kultura,

  koji su njeni elementi, modeli, vrste, te kakav je utjecaj menadera na organizacijsku kulturu.

  Kakvo je to ensko vodstvo, kakav je poloaj ena i drutvena regulacija u hrvatskoj, koji su

  preduvijeti za razvoj enskog poduzetnitva u hrvatskoj te to je do sada napravljeno popoticanju enskog poduzetnitva u hrvatskoj. Odgovori na postavljena pitanja su sadrani u

  daljnjem radu.

  Iz navedene svrhe i cilja rada proizlazi i radna hipoteza; Novim spoznajama o

  organizacijskoj kulturi i enskom vodstvu mogue je predloiti poboljanje organizacijske

  kulture te postii vei postotak ena u poslovnom svijetu. Objektivnim znanjem o

  organizacijskoj kulturi i enskom vodstvu ostvaruje se mogunost za njuhovom

  racionalitacijom. Sustavnom analizom i sintezom organizacijske kulture i enskog vodstva

  mogue je predloiti najbolje naine za njihovo koritenje. Temeljne spoznaje uzroka i

  posljedica organizacijske kulture i enskog vodstva predstavljaju problem usavravanja i

  poboljanja istog. Sustavnim prouavanjem organizacijske kulture i enskog vodstva,

  stvorene su osnovne pretpostavke za poboljanje i unaprjeenje istih. Temeljnim

  zakonitostima o organizacijskoj kulturi i enskom vodstvu mogue je odrediti najbolje naine

  za njihovo upravljanje. Interdisciplinarne i multidisciplinarne spoznaje o organizaciji i

  2

 • 7/29/2019 suzi ENSKO vodstvo

  3/47

  vodstvu predstavljaju znanstveno utemeljenu platformu o organizacijskoj kulturi i enskom

  vodstvu, te predlaganje novog modela o nainima enskog vodstva i organizacijske kulture

  1.3. Znanstvene metode

  Prilikom izrade ovog seminarskog rada koritena je dostupna literatura, te su se

  informacije nastojale prenijeti na vjerodostojan i objektivan nain. U radu su koritene metode

  analize i sinteze, induktivna i deduktivna metoda, komparativna metoda, metoda klasifikacije,

  te metoda deskripcije.

  1.4. Struktura rada

  Rad je podijeljen u pet cjelina koje su meusobno povezane. U Uvodu su navedeni

  problem i predmet istraivanja, svrha i ciljevi istraivanja, znanstvene metode, te je prikazana

  struktura rada. Naslov drugog dijela rada je Organizacijska kultura. U tom dijelu rada

  analizirane su Pojam i definicija organizacijske kulture, Elementi organizacijske kulture,

  Modeli i vrste organizacijske kulture te u7Utjecaj menadera na organizacijsku kulturu.

  ensko vodstvo je naslov treeg dijela rada. U tom dijelu rada predoeni su rezultati

  istraivanja u nekoliko tematskih jedinica, a to su: ene i voenje, ene i mo, Poloaj ena i

  drutvena regulacija hrvatske, ene i politiki angaman te Medijska prezentacija na vodeim

  pozicijama. U etvrtom dijelu rada s naslovom Kako podrati razvoj enskog poduzetnitva.

  U tom djelu rada predoeni su rezultati istraivanja u nekoliko tematskih jedinica, a to su:

  ene i poduzetnitvo, Preduvjeti za razvoj enskog poduzetnitva u hrvatskoj te to je do sada

  napravljeno na poticanju enskog poduzetnitva. U posljednjem dijelu, Zakljuku, dana je

  sinteza rezultata istraivanja kojima je dokazivana postavljena radna hipoteza.

  3

 • 7/29/2019 suzi ENSKO vodstvo

  4/47

  2. KLJUNA ULOGA VODSTVA ORGANIZACIJE U UTJECAJU NA

  ORGANIZACIJSKU KULTURU

  Vodstvo ima klunu ulogu u utjecaju na organizacijsku kulturu, na nain da voe

  imaju jaku volju, elju i sposobnosti utvrivanja kulturnih temelja u organizaciji. Za izgradnjujake organizacijske kulture voe bi trebali biti dosljedni i jasno ispoljavati i potivati

  vrijednosti koje ele provesti. Poduzea u svijetu u borbi za povjerenje kupaca esto se

  pozivaju na svoje viegodinje iskustvo i ugled, skroman poetak i uspjean rad. To mnogi

  teoretiari ubrajaju u tzv. "intelektualni kapital" tvrtke, koji je znaajniji od onoga izraenog u

  brojkama. Poduzea imaju skup svojstava, njegovu osobnost, sustav vrijednosti i obiaja, koji

  su u interakciji s formalnom organizacijskom strukurom, to se naziva organizacijskom

  kulturom.1

  Organizacija se moe odrediti izrazima poput: kruta, topla, prijateljska, inovativnai konzervativna. Ove se znaajke mogu upotrijebiti za predvianja stavova i ponaanja ljudi

  unutar poduzea.Uinkovitost organizacije znaajno ovisi o organizacijskoj kulturi, koja

  utjee na nain obavljanja poduzetniko menaderske funkcije, ovisno o vrsti okruenja.

  2.1. Pojam i definiranje organizacijske kulture

  Poetkom osamdesetih godina dvadesetog stoljea organizacijska kultura dolazi u

  sredite pozornosti istraivanja u podruju menadmenta, posebno organizacijskog ponaanja,zato to je utvreno da razumjevanje fenomena organizacijske kulture omoguava

  menadmentu da na nju utjee i tako poveava efikasnost poduzea. Istraivanje Petersa i

  Watermana pridonijelo je poveanju znanstvenog i praktinog interesa za fenomen

  organizacijske kulture zato to su ta i druga istraivanja dokazala da organizacijska kultura

  moe biti imbenik u menadmentu koji bitno pridonosi napretku organizacije.2

  Meu imbenike koji su pripomogli da fenomen organizacijske kulture dobije na

  znaenju moemo ubrojiti u sljedee:3

  opadanje konkurentne sposobnosti amerikog gospodarstva 70 ih godina koje je

  dovelo do strukturnih promijena 80 ih i 90 ih godina opirujui se najprije razvitku

  zapadnoeuropskog gospodarstva i japanskoj konkurenciji;

  1 prof. dr. sc. Dujanovi, M.:Menadment, Veleuilite u Rijeci, Rijeka, 2007., str. 207.2

  Jurina, M.: Organizacija i menadment, Visoka kola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti, "BaltazarAdam Kreli", Zaprei, 2011., str. 195.

  3 Ibidem

  4

 • 7/29/2019 suzi ENSKO vodstvo

  5/47

  japansko gospodarsko udo i uspijeh na tritima SAD-a, Europe i dru