Vodstvo Zamka Za Oči_DSU

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vodstvo Zamka Za Oči_DSU

 • 8/20/2019 Vodstvo Zamka Za Oči_DSU

  1/19

  RADNI MATERIJAL: PROGRAM VODSTVA DJECA SUSREĆU UMJETNOST  ,

  VELJAČA-OŽUJAK-TRAVANJ 2015.

  ZAMKA ZA OČI

  - stručno vodstvom dijelom stalnog postava MSU-a

  Slav! "#a$%&'! &l!'a# ()#! Ma*!&&), +)a  )va /)# &l!'a#&*va, a %!* * +) 3a +)a &l!'a, 'a3a +): 4Sl!'a +) a&l+a 3a !.

   T/ +) !3+av/ 6*! !&*a'%*! "%'$!+% &l!') 'a l!+) #)/)*a a '+)/ &) ! /a#a+%, a +)v) 7!v), 'l#!&*!'), "v!&*!') &l!') * %!&*!% !

   +)&% 8!l), 4a&l+a 3a !.

  M! &/ a#a"#a3!#al! Ma*!&&v% !3#)'% % 9%/+)*!' +)l +) zamka za oči ; a /!&l! &) #!+) &v)a a +)la 9)'&*#%'*!v!&*!'), '!)*!'),

  l%/!-'!)*!') ! '/+%*#&') %/+)*&*!, '+a )# !3l7)a a #%/ 'a*% &*al &*ava.

   T#/&* 'a ! *!'a va#'a ?3!'al) &% 3a'!*&*! '+) /%)+) ! &)8a 7!vl+a+.

  1

 • 8/20/2019 Vodstvo Zamka Za Oči_DSU

  2/19

  Na drugom katu Zbirki u pokretu, stalnog postava Muzeja suvremene umjetnosti, izložena su brojna umjetnička djela – slike, skulpture, reljefi, kolaži, objekti, crteži, kompjutorske grafike... - koja kroz različite oblike, većinom geometrijske, te jednostavne i složene kompozicije ostvaruju zanimljive učinke i lako komuniciraju s najmlaim posjetiteljima muzeja, onima pred!kolske dobi, preko niži" pa sve do zavr!ni" razreda osnovne !kole, koji čine grupe posjetitelja iz programa #$%.

  &udući da se program vodstva '(amka za oči) realizira u sklopu filmskog programa #jeca susreću umjetnost – $edmi kontinent, izabrana djela sadrže elemente karakteristične za analizu i poimanje

  filmski" djela* kadar, rez, svjetlo, pokret, prostor, promjena... koje je lako povezati s filmskom umjetno!ću.

  VRIJEME* +lanirano vrijeme obilaska (%+-a traje oko  minuta. +oželjno je uključiti barem  –  djela u analizu /sliku, skulpturu, objekt, instalaciju0.

  S 83!#/ a +) l!'va '%l*%#a &)$!?a a&*av! #)/)* '+! % &v++ ! *!) /)6a!3/) '#)a*!v /!l+)+a ! !3#a7ava+a % '#)la$!+! & #%!/ #)/)*!/a, %%*a# v ##a/a v)3%+)/ %/+)*&* ?l/a & l!'v/ %/+)*a+ ) !  * +) *#)8 7!v+)*! %* )/$!+a

  98l!, )a+a '+! a& %) #)3ava+% !)l!+a,)*!') ! /#al) v#&*!, )v!& +) l! #!+)  ?l/% %*)/)l+)/ a &*va#/ a>a+% !l! ?'$!+!. Pa7l+!v 8#a!/ #!/+)#!/a !3 &*al &*ava MSU-a, %3a*

 • 8/20/2019 Vodstvo Zamka Za Oči_DSU

  3/19

  =azgovor s djecom treba voditi u opu!tenoj atmosferi, poticati i" na primjedbe i komentare, oslu!kivati nji"ove želje i pažljivo i" usmjeravati prema onim spoznajama koje mogu u odreenoj dobi doseći a koje svako pojedinačno djelo nosi.

  &rvi korak' !svestiti poam muzea i učena u muzeu% za razliku od ono# u školi.

  Nekoliko uvodni" rečenica u svakom vodstvu treba posvetiti činjenici da se učenici nalaze u muzeju. Nije naodmet ponoviti nekoliko kratki" uputa kako se treba pona!ati u Muzeju i na koji se način u

  muzeju mogu gledati i doživjeti originali, te za!to se sve u muzeju ne može dodirivati već samo onadjela za koja je to predvidio umjetnik /npr. #vostruki tobogan0.

  +itanja mogu ići ovim smjerom* >este li već ranije bili u muzeju?

  % kojem?

  >este li bili u M$%? %koliko jeste, možete li kazati po čemu se on razlikuje od neki" drugi" muzeja, primjerice +rirodoslovnog ili @e"ničkog muzeja?

  Ato za vas znači riječ muzej?

  Ato je izložbena dvorana i opi!ite ovu u kojoj se sada nalazimo? Na koji način se posjetitelj kreće krozizložbene dvorane?

  (ru#i korak' )ašto su izabrani ovi radovi uz pro#ram (eca susre$u umetnost*

  1ao !to ljudsko oko niz od 2 sličice u sekundi prepoznaje kao pokrenuti film, tako i radovi umjetnika poput Bictora BasarelCa, 5lmira Mavigniera, >esusa =afaela $ota ili Miroslava Auteja, svojim igrama oblicima, linijama, bojama i kompozicijom izazivaju osjećaj gibanja. Neki od umjetnika iz 8-i", poput +leksandra ,rneca, svoje optičke igre temelje na stvarnom pokretu upotrebom energije elektro- motora unoseći time u umjetnost elemente nove te"nologije. $rnec zatim svoju pokrenutu skulpturu

  smje!ta u mračnu komoru perspektivno je sužavajući u odnosu na skulpturu, označavajući njezin kadar  te je dodatno oživljava dinamičnom igrom svjetla. %z kadar, pokret i svjetlo, motor proizvodi i zvuk, čime ova skulptura zadobiva mnoge značajke filmskog jezika.

  5lternativni primjer' (alibor Martinis* 1rugovi izmeu povr!ina. 3va videoinstalacija nudi drugačiji doživljaj svjetlosne igre, a zanimljiva je i najmlaim posjetiteljima zato je preporučamo u ukljičivanje vodstva, mada nema direktnu vezu s Novim tendencijama. Martinis, jedan od najpoznatiji" "rvatski" umjetnika video umjetnosti u svom radu Krugovi između površina omogućava nam razumijevanje od čega se zapravo sastoji video projekcija, približavajući nas vi!e mjestu projiciranja slike /projektoru0 nego samoj slici, omogućujući nam da prekidanjem snopa svjetlosti uvidimo njegovu ulogu u projiciranju filmske slike na kino platno.

  % djelima +lmira Mavi#niera% Victora Vasarel-a% Miroslava utea, Voina aki$a, Ric"arda &aula 0o"sea igra s krugovima, kvadratima, pravokutnicima i crtama, kuglama i polukuglama, te kombiniranjem boja, kontrasta i svjetlosti /dnevne, difuzne i umjetne, muzejske rasvjete0, umjetnička djela postaju treperava i pokrenuta, vibrirajući pred očima posjetitelja. =ačunajući na lijenost

 • 8/20/2019 Vodstvo Zamka Za Oči_DSU

  4/19

   

  ,1,RE , &!JE(I3IM (JE0IM+ 1 4JE0I3I 1MJE3!, ! 1MJE3!,I

  Voin aki$

  ,vetlonosni oblici

  4D8;. ne"rajući čelik 48 E 7 E D:  

  $kulptura FF$vjetlonosni obliciFF sastavljena je od kružni", sjajni" 'tanjura) od ne"rajućeg metala /inoEa0, 'tanjuri) su plitko udubljeni, isti" su dimenzija, ali meusobno postavljeni u različite odnose, vertikalne i "orizontalne, tako da tvore kompozicijsku mrežu koja od plitki" volumena krugova stvara

  prostornu strukturu.

  &udući da su 'tanjuri) /diskovi0 meusobno postavljeni pod različitim kutem, stvarajući ispupčene i udubljene forme, oni svjetlost upijaju ili odbijaju. Nji"ova uglačana povr!ina jo! vi!e pridonosi dojmu svjetlucanja i pokreta. Nji"ova reflektirajuća povr!ina poput različito oblikovani" ogledala oslikava svijet oko sebe iskrivljujući ga na ovaj ili onaj način, ovisno o nji"ovoj zakrivljenosti, količini svjetla i načinu na koji su postavljeni u odnosu na centar skulpture. 1ako se mijenja prostor oko njega tako se slike na objektu izmjenjuju, putujući s jednog na drugi

  krug povećavajući osjećaj mno!tva ljudi oko sebe i nji"ova kretanja po prostoru.

  5naliza*

  Grupa 5* 4. i 2. razred /=azredna nastava0

  @ijekom analize &akićeve skulpture moguće je uklopiti elemente iz sljedećeg [email protected] +3#=%H>5* +rostorno oblikovanje – modeliranje i graenje6 @IMI* +ovr!ina – +lastičke teksture6 +ovr!ina – 1ontrast povr!ina6 Bolumen i masa u prostoru0, propisanog prema nastavnom kurikulumu Jikovne kulture za 4. i 2. =azred, te obraditi predložene ključne pojmove* kontrast povr!ine6 unutarnji i

  izvanjski prostor

  3brazovni ciljevi* uočiti, usporeivati i razlikovati različite vrste tekstura. $nalaziti se u prostoru, razlikovati i odreivati smjer u prostoru

  +itanja za analizu*

  1ako biste opisali ovaj predmet? 3d čega se sve sastoji? 3d koliko je dijelova sastavljeno njegovo  'metalno tijelo)?

  Na čemu su postavljeni metalni 'tanjuri)? /+otrebno je osvijestiti da se skulptura sastoji od baze /postamenta0 i jezgre – metalnog dijela.

 • 8/20/2019 Vodstvo Zamka Za Oči_DSU

  5/19

  Možete li prepoznati od kojeg je materijala načinjen? 1ad bismo ga smjeli dodirnuti rukom, kakav bi bio osjećaj? +oledajmo skulpture u susjedstvu /Bla"ović ili 1arim =as"id0* možemo li otprve reći o kojim se ovdje materijalima radi? /%čenike se vodi do zaključka da često puta umjetnik izborom materijala i bojom skulpture sakriva njezinu bit, materijalnost, kako bi istaknuo neka druga svojstva – npr. dinamičnost, kompaktnost, savitljivost...0

  +redmet koji je umjetnik oblikovao od različiti" vrsta materijala – kamena, bronce, drva, aluminija...- a slobodno stoji ili visi u prostoru, te ga možemo obići i razgledati sa svi" strana naziva se skulptura

  Bažno* potrebno je uputiti učenike na obilazak oko skulpture.

  1ada promatramo ovu skulpturu sa svi" strana, !to uočavamo? 1ako se pona!aju pojedini dijelovi u odnosu na druge? Kmaju li meusobni" sličnosti? Gdje uočavamo razlike?

  1ako se na! lik zrcali u 'udubljenim) /konkavnim oblicima0, a kako u ispupčenim /konveksnim0?

  +otrebno je ukazati na efekt postignut variranjem konveksni"

 • 8/20/2019 Vodstvo Zamka Za Oči_DSU

  6