Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen 2016 11 Generelt om pr£¸ver og bed£¸mmelser i uddannelsen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen 2016 11 Generelt om pr£¸ver og...

 • Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen 2016

 • 2/57

  INDHOLD

  1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 7

  2 Uddannelsens opbygning 7 2.1 Oversigt - uddannelsens opbygning og indhold 7 2.2 Uddannelsens temaer 8 2.3 Uddannelsens fordeling af fagområder i ECTS. 9 2.4 Oversigt over prøver i uddannelsen 9

  3 Uddannelsens semestre 11 3.1 Uddannelsens 1. semester Observation og vurdering af patient/borgers

  sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge 11 3.1.1 Indhold 11 3.1.2 Læringsudbytter for 1. semester 11 3.1.3 ECTS-omfang 12 3.1.4 Prøver 12 3.1.5 Forudsætningskrav for prøven 12 3.2 Uddannelsens 2. semester Klinisk beslutningstagning i stabile og komplekse pleje og

  behandlingsforløb 13 3.2.1 Indhold 13 3.2.2 Læringsudbytter for 2. semester 13 3.2.3 ECTS-omfang 14 3.2.4 Prøver 14 3.2.5 Forudsætningskrav til prøven 14 3.3 Uddannelsens 3. semester Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb 14 3.3.1 Indhold 14 3.3.2 Læringsudbytter på 3. semester 15 3.3.3 ECTS-omfang 16 3.3.4 Prøver 16 3.3.5 Forudsætningskrav til prøven 16 3.4 Uddannelsens 4. semester Situationsbestemt kommunikation i samspil med

  patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer 16 3.4.1 Indhold 16 3.4.2 Læringsudbytter for 4. semester 17 3.4.3 ECTS-omfang 18 3.4.4 Prøver 18 3.4.5 Forudsætningskrav til prøven 18 3.5 Uddannelsens 5. semester Akut, kritisk og kompleks sygepleje og undersøgende

  virksomhed 18 3.5.1 Indhold 18 3.5.2 Læringsudbytter på 5. semester 18 3.5.3 ECTS-omfang 20 3.5.4 Prøver 20 3.5.5 Forudsætningskrav til prøven 20 3.6 Uddannelsens 6. semester Selvstændig professionsudøvelse, mono- og

  tværprofessionelt i og på tværs af sektorer 20 3.6.1 Indhold 20

 • 3/57

  3.6.2 Læringsudbytter på 6. semester 20 3.6.3 ECTS-omfang 21 3.6.4 Prøver 21 3.6.5 Forudsætningskrav til prøven 22 3.7 Uddannelsens 7. semester Kvalitets-, innovations-, udviklings- og forskningsarbejde i

  sygepleje 22 3.7.1 Indhold 22 3.7.2 Læringsudbytter 22 3.7.3 ECTS-omfang 23 3.8 Professionsbachelorprojektet i VIA Sygeplejerskeuddannelsen 23 3.8.1 Forudsætningskrav til prøven 23

  4 Valgfrie uddannelseselementer 23 4.1 Merit i valgfrie uddannelseselementer 24

  5 Tværprofessionelle uddannelseselementer 24

  6 Klinisk uddannelse 25 6.1 Deltagelses- og mødepligt 25 6.2 Samarbejde mellem uddannelsesinstitution og klinisk uddannelsessted 26 6.3 Godkendelse af klinisk undervisningssted 26 6.4 Det kliniske uddannelsessteds ansvar og rolle 27

  7 Innovation 27

  8 Forskning og udvikling 27

  9 Undervisnings- og arbejdsformer i VIA Sygeplejerskeuddannelsen 28

  10 Internationale uddannelsesmuligheder 29 10.1 Udvekslingsaftaler og muligheder 29 10.2 Læsning af tekster på engelsk 29

  11 Generelt om prøver og bedømmelser i uddannelsen 29 11.1 Særlige prøvevilkår 30 11.2 Førsteårsprøven 30 11.3 Eksamensbevis 30

  12 Syge- og omprøver 31 12.1 Sygeprøver 31 12.2 Omprøver 31

  13 Snyd, plagiering og forstyrrende adfærd ved prøver 31 13.1 Snyd 31 13.2 Plagiering 32 13.3 Forstyrrende adfærd 32 13.4 Skærpende omstændigheder 32

 • 4/57

  14 Klager og anker over prøver 32 14.1 Klage over forhold ved prøver 32 14.2 Anke over forhold ved prøver 33

  15 Krav til skriftlige opgaver og projekter 34 15.1 Formkrav VIA Sygeplejerskeuddannelsen 34 15.2 Henvisninger 34

  16 Mødepligt og deltagelsespligt 34 16.1 Mødepligt og deltagelsespligt 34 16.2 Studieaktivitet 35

  17 Overflytning 35

  18 Orlov 35 18.1 Barsel, adoption og værnepligt 36 18.2 Ansøgning 36

  19 Merit 36

  20 Dispensation 36

  21 Ikrafttrædelse og overgangsordninger 37 21.1 Ikrafttrædelse 37 21.2 Overgangsordninger 37

  22 Hjemmel 37

  23 Bilag 37

  24 Bilag 1 Fællesdel. Uddannelsens første to år. 38 24.1 Læringsudbytte i uddannelsens første to år 38 24.2 Temaer i uddannelsens første to år 40 24.3 Fordeling af teoretiske ECTS og kliniske ECTS i uddannelsens første to år 41 24.4 Fordeling af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år 41 24.5 Omfang af væsentligste fag inden for hvert fagområde i uddannelsens første to år 41 24.6 Prøver, der tilrettelægges inden for uddannelsens første to år 41 24.7 Krav til bachelorprojektet 42

  25 Bilag 2 Samlede mål for læringsudbytte i VIA Sygeplejerskeuddannelsen 42

  26 Bilag 3 Oversigt over semestre, fagområder og fag 44

  27 Bilag 4 VIA Sygeplejerskeuddannelsens struktur 45

  28 Bilag 5 Uddannelsens struktur for studerende på overgangsordning 46

 • 5/57

  Indledning

  Studieordningen for VIA Sygeplejerskeuddannelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om uddan- nelsen til professionsbachelor i sygepleje af 17/06/2016 BEK nr. 804, Bekendtgørelse om erhvervsakademi- uddannelser og professionsbacheloruddannelser af 30/06/2016 BEK nr. 1047, EU-direktiv 2013/55/EU, samt øvrige bekendtgørelser nævnt i afsnit 22. Hjemmel.

  Studieordningen er udarbejdet af VIA Sundhed i et samarbejde med repræsentanter fra Region Midtjylland,

  Kommunernes Kontakt Råd, Sundhedskartellet og private organisationer. Studieordningen har været i høring

  i uddannelsens censorformandskab og uddannelsesudvalg og er endeligt godkendt af rektor for VIA University

  College.

  Studieordningen omfatter en beskrivelse af uddannelsens indhold og struktur samt de muligheder og forplig-

  telser, der er forbundet med at gennemføre uddannelsen ved VIA University College.

  Studieordningen udgør det juridiske grundlag for uddannelsen og definerer rammen for det samlede uddan-

  nelsesforløb, som det er tilrettelagt ved VIA University College.

  Sygeplejerskeuddannelsen udbydes på Campus Holstebro, Campus Horsens, Campus Randers, Campus Sil-

  keborg, Campus Viborg og Campus Aarhus N.

  1 Professionens formål og uddannelsens formål

  1.1 Dimittendprofil

  Formålet med professionen

  Sygeplejersken udfører selvstændig, professionel, begrundet og refleksiv sygeplejepraksis i samspil med pa-

  tienter, borgere, pårørende og øvrige fagprofessionelle i det hele sundhedsvæsen, og i overensstemmelse

  med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for syge-

  pleje og med fokus på patientoplevet sammenhæng og kvalitet.

  Sygeplejerskens kernekompetencer er at:

   Involvere patient/borger og pårørende i relation til sundhedsudfordringer og sygdomssammen-

  hænge, og at indgå i tværprofessionelle og tværsektorielle samspil, som understøtter patientoplevet

  sammenhængende forløb i et samlet sundhedsvæsen.

   Foretage selvstændig klinisk beslutningstagen i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlings-

  forløb ved at inddrage viden fra patient/borger og pårørende samt forskningsbaseret viden.

   Tage professionelt og etisk ansvar i konkrete patientsituationer under hensyntagen til patientens-

  /borgerens-, professionens -, organisationens- og samfundets krav, og med forståelse for mangfol-

  dige sociale, økonomiske, politiske og kulturelle forhold.

 • 6/57

   I samspil med patient/borger at fremme sundhed gennem livet og bistå til en værdig død ved at ob-

  servere, identificere, diagnosticere, vurdere og prioritere sundhedsudfordringer og sygdomssam-

  menhænge samt intervenere med kompenserende tiltag, der styrker patientens/borgerens evne til at

  mestre symptomer og gennemføre behandlinger.

   Kommunikere situationsbestemt, vejlede, undervise og formidle ved at inddrage patientens oplevel-

  ser og reaktioner og pårørendes viden samt vurdere viden inden for forskning, erfaring, samt indivi-

  duelle, institutionelle og samfundsmæssige faktorers betydning for sygdomssammenhænge og

  sundhedsudfordringer.

   Udføre, formidle og varetage klinisk lederskab for patientforløb, patientoplevet kvalitet og patientsik-

  kerhed.

   Anvende og vurdere national og international professions- og forskningsbaseret viden, metoder og

  teknologi til at udvikle sygepleje på individ, gruppe og samfundsniveau.

  Konteksten for sygeplejerskers virke er:

  Selvstændigt virksomhedsfelt inden for sygepleje af behandlende, rehabiliterende, lindrende, sundhedsfrem-

  mende, sundhedsbevarende og forebyggende karakter .

  Indgår i tværprofessionelle og tværsektorielle samspil i et samlet sundhedsvæsen nationalt og internationalt.

  Effekten:

   Pleje syge og lindre lidelse med henblik på at styrke patientens/borgerens evne til at mestre sympto-

  mer og gennemføre behandlinger, fremme livsmod og livskvalitet for patient/borger.

   Understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med henblik på øget patientoplevet kvalitet.

   Fremme lighed i pleje- og behandling til patienter på individ, gruppe og samfundsniveau.

   Opretholde befolkningens

   sundhedstilstand.

   Uddanne sygeplejersker til det hele sundhedsvæsen.

  Professionens udviklingsperspektiver:

  Med udgangspunkt i befolkningens behov for sygepleje at udvikle og kvalificere sygepleje af behandlende,