Uddannelsesordning for uddannelsen til Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til smed 1. Ikrafttrdelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Uddannelsesordning for uddannelsen til Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til...

 • 1

  Sagsnr.: 060.09S.541

  Uddannelsesordning for uddannelsen til

  smed

  1. Ikrafttrdelsesdato: 1. juli 2017

  Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgrelse nr. 444 af 4. maj 2017om

  uddannelsen til smed. Skolen kan faststte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i ho-

  vedforlbet ved uddannelsesordningens udstedelse.

  2. Der er pr. 1. juli 201 sket flgende ndringer:

  Der er ndret i fagsammenstning for eux-forlb se skema 5 EUX

  Der er udvidet i muligheder for at elever kan vlge hjere niveau end obligatorisk se skema 1a og 2a

  3. Uddannelsens forml og struktur Er beskrevet i bekendtgrelse om smedeuddannelsen.

  Grundforlb Hovedforlb

  Skole

  20

  uger

  Skole

  20

  uger

  praktik Skole

  10

  uger

  praktik Skole

  10

  uger

  Praktik

  Vejledende struktur smed, bearbejdning (trin 1), 2 r og 6 mneder inkl. grundforlb

  Grundforlb Hovedforlb

  Skole

  20

  uger

  Skole

  20

  uger

  praktik Skole 10

  uger

  praktik Skole

  10

  uger

  Praktik

  Vejledende struktur for specialet svejser, 3 r.

  Grundforlb Hovedforlb

  Skole

  20

  uger

  Skole

  20

  uger

  praktik Skole 10

  uger

  praktik Skole

  10

  uger

  praktik Skole 10

  uger

  Praktik Skole

  5

  uger

  Vejledende struktur for specialerne klejnsmed, smed (rustfast), smed (maritim), energiteknik, 4 r og 6 mneder.

  GF 1 GF 2 Hovedforlb

  4 r

  Skole 20

  uger

  Skole 20

  uger

  Praktik Skole

  20 uger

  Praktik Skole

  20 uger

  Praktik Skole

  20 uger

  Praktik Skole

  7,6 uger

  Prak-

  tik

  Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforlbet varer 67,6 uger (EUX-fag varer 34,6 uger og ordinrt skoleforlb va-

  rer 35 uger 2 ugers valgfag fra EUD delen). Skoleugerne fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, sledes at der er tre

  forlb med 20 uger og afsluttende skoleperiode p 9.6 uge.

  Undervisningen skal s vidt muligt tilrettelgges i parallelle spor, sledes at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens

  eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes

  ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven m ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprven

  Vejledende struktur for eux, 5 r

 • 2

  Sagsnr.: 060.09S.541

  4. Elevtyper

  P uddannelsen findes flgende elevtyper:

  EU9, EU9+ og EUV3

  EUV1 og EUV2

  Talent

  Eux

  Det fremgr af oversigtsskemaerne bagest i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikml, der

  indgr i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag p hjeste faglige niveau som betegnes spe-

  cialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetenceml, det pgldende fag/praktikml understtter.

  Hvert oversigtsskema reprsenterer en elevtype, som har hver sin fagrkke.

  Skema 1: Elever under 25 r og voksne der skal have et tilsvarende hovedforlb

  Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforlb

  Skema 3: Talentspor for elever under 25 r og voksne der skal have et tilsvarende forlb

  Skema 4: Talentspor for voksne med standardiseret hovedforlb

  Skema 5: EUX, kun den gymnasiale del af eux

  I forlngelse af oversigtsskema 1-4 fremgr skema henholdsvis 1a, 2a, 3a og 4a hvor fag med hjere

  prstationsniveau end det obligatoriske er beskrevet. Fagets hjere niveau erstatter det obligatoriske

  niveau. Hovedforlbet kan fra start planlgges sledes, at eleven nr et hjere niveau end beskrevet.

  Praktikmlene beskrives i:

  Skema 6: Praktikmlenes bidrag til kompetencemlene

  Nrmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikml fremgr af den udvidede oversigt,

  som ligger under udskriv i uddannelsesordningen.

  For s vidt angr de grundfag, der indgr i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af ml

  og vrige rammer i den gldende bekendtgrelse om grund- og erhvervsfag.

  Begrebet elevtyper uddybes bagest i uddannelsesordningen.

  5. Tilrettelggelse af skoleundervisning og praktikundervisning

  Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger p, at kompetencemlene for hovedforlbet

  opns ved at uddannelsens obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke

  fag og valgfag samt praktikml ud fra pdagogiske overvejelser fordeles og gennemfres i en hel-

  hedsorienteret tilrettelggelse, der kombinerer teori og praktiske velser under hovedforlbets sko-

  leophold og praktikophold.

  Det fremgr af de flgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikml, der indgr i uddannel-

  sen, herunder hvilket eller hvilke kompetenceml, det pgldende fag/praktikml understtter.

  6. Bedmmelse og beviser mv.

  Afsluttende prve for uddannelsens Trin 1 smed, bearbejdning

  Skolen afholder mod slutningen af skoleundervisningen en eksamen, der bestr af et praktisk orienteret

  projekt.

 • 3

  Sagsnr.: 060.09S.541

  Projektets forml er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetence-

  ml for uddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i kompetencemlene for uddannelsens trin 1, Smed

  (bearbejdning).

  Projektet bedmmes p skolens foranstaltning.

  Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede

  prvekarakter pfres uddannelsesbeviset.

  Svendeprven for trin 2 specialet svejser

  SBC 244 kan findes p www.industriensuddannelser.dk

  Svendeprven for trin 2 specialerne klejnsmed, smed rustfast og smed maritim Svendeprven er en prve og bedmmes som en helhed med en afsluttende karakter. Prvens grundlag udfres som et

  individuelt selvvalgt projekt, med dertil hrende dokumentation.

  Opgaven lses individuelt, men kan i srlige tilflde lses i et samarbejde med andre sfremt elevens svende-

  prveprojekt efterflgende skal indg i en samlet strre konstruktion. Det krver dog at det tydeligt fremgr

  hvilke delemner den enkelte elev har lst.

  Den selvvalgte opgave skal indeholde materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for specialerne jf. mlet for

  uddannelsen.

  Den tekniske dokumentation omhandler teoretiske og faglige begrundelser, samt styklister og tegningsst.

  Opgaven skal godkendes af skolen.

  Kvalitet og tolerancer:

  For tolerancer p ml uden direkte toleranceangivelse glder, at de udfrte opgaver skal opfylde krav svarende til

  DS/EN 13920 serie B uanset fremstillingsmden.

  Kvaliteten af svejsninger skal opfylde kravene svarene til DS/EN ISO 5817 niveau B

  Teknisk dokumentation - Projektbeskrivelse:

  Eleven udarbejder en beskrivelse af produktet og mulige problemstillinger i arbejdsprocessen, herunder produktionstid

  pr. produkt, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og vrige bearbejdningsmetoder Beskrivelsen

  skal godkendes af eksaminator.

  Eleven udarbejder en begrundelse af opgavelsningen, herunder en faglig og teknisk begrundelse for valgte lsninger.

  Eleven udarbejder en beskrivelse af kvalitetskrav til produktet jf. standarder.

  Eleven udarbejder et samle tegningsst som dokumentation for projektopgavens lsning. Tegningssttet skal inde-

  holde:

  Tegninger med angivelser af ml og dimensioner jf. DS/ISO 128-1, DS/ISO 129-1 og DS/EN ISO 2553

  Isometrisk skitse af projektet (godkendes af eksaminator)

  Styklister med angivelser af tegningsnummer og anvendte materialer.

  Eleven udarbejder en konklusionen p baggrund af en evaluering af det frdige produkt, herunder evt. konstruktions-

  ndringer og fremstillingsproblemer. (Konklusionen udarbejdes efter projektet er afsluttet. Der er afsat 5 klokketimer

  til udarbejdelse af konklusionen)

  Bedmmelse

  Bedmmelse og evaluering sker i overensstemmelse med bedmmelsesplanen. De praktiske opgaver og den skriftlige

  dokumentation bedmmes af 2 skuemestre og holdets eksaminator. Processen, kreativiteten samt overholdelse af ar-

  bejdsmilj regler evalueres under den mundtlige eksamination af eleven. Der foretages en samlet bedmmelse ud fra en

  helhedsvurdering og der gives en afsluttende karakter.

  http://www.industriensuddannelser.dk/

 • 4

  Sagsnr.: 060.09S.541

  Ved opgaven m alle tidligere udleverede undervisningsmaterialer medbringes.

  Instruktionen fremgr i vrigt af skolens eksamensregulativ.

  Svendeprven for trin 2 specialet energiteknik

  Svendeprven bedmmes som en helhed med en afsluttende karakter. Prvens grundlag udfres som et individuelt selv-

  valgt projekt, med dertil hrende dokumentation.

  Opgaven lses individuelt

  Den selvvalgte opgave skal indeholde materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for specialet jf. mlet for uddannelsen.

  Den tekniske dokumentation omhandler teoretiske og faglige begrundelser, samt styklister og tegningsst.

  Opgaven skal godkendes af skolen.

  Kvalitetsniveau for praktiske opgaver:

  Kvalitet og tolerancer:

  Tolerancer p ml uden direkte toleranceangivelse: De udfrte opgaver skal opfylde krav svarende +/- 2 mm uanset

  fremstillingsmden.

  Kvaliteten skal vre den for specialet gldende.

  Svejsninger

  Kvaliteten af svejsninger skal opfylde kravene i DS/EN ISO 5817 niveau C.

  Teknisk dokumentation

  Eleven udarbejder projektforslag i form af en kort beskrivelse af det projekt som eleven ptnk