Stein p¥ stein 2011

 • View
  279

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Stein p¥ stein 2011

 • Stein p stein 2011

  Les om etikkarbeidet

  Les om nye prosjekt 2011

  Les om sjukeheimslegen som spydspiss i fagutvikling

  Foto: Steinar Aa

  Utviklingssenter for sjukeheimar

  Buskerud

  Fagnytt fr Utviklingssenteret for sjukeheimar i BuskerudL BU- OG BEHANDLINGSSENTER

 • Stein p stein 2011Fagnytt fr Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud2

  Stein p steiner ein rleg publikasjon fr Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud. l Bu- og behandlings-senter. l kommune tlf.32085000.

  Redaksjon og foto: Steinar AaDesign og layout: Prenten AS, 3570 l Ingrid V. KristoffersenPublisert: November 2011Opplag: 1000 stk.

  ProsjektansvarlegBorghild Ulshagenborghild.ulshagen@aal.kommune.no

  ProsjektkoordinatorHerbjrg Dalene Bjerkeherbjorg-dalene.bjerke@aal.kommune.no

  Prosjektmedarbeidar og formidlingsansvarleg Steinar Aasteinar.aa@aal.kommune.no

  1. amanuensisLiv Helene Jensenliv.helene.jensen@hibu.no

  HgskolelektorMarthe Lyngs Eklundmarthe.eklund@hibu.no

  Heimeside: www.aal.kommune.no/utviklingssenter www.utviklingssenter.no

  InnhaldNy strategiplan, nytt namn og ny prosjektkoordinator 3Av Borghild Ulshagen og Herbjrg Dalene Bjerke

  Samarbeid om etisk kompetanseheving 4Av Steinar Aa

  Palliasjon og lindrende behandling 6Av Steinar Aa

  Frebyggjande team for eldre 7Av Steinar Aa

  Nye prosjekt 2011 8Av Steinar Aa

  Ressursgrupper 9Av Liv Helene Jensen

  E lringsprogram i ernring 11Av Liv Helene Jensen

  Forsterka demensomsorg en distriktsmodell 12Av Liv Helene Jensen

  Bu trygt og triveleg 13Av Maj Britt Svartveit

  Innovasjon i omsorg NOU 2011:11 14Av Steinar Aa

  Saman p CARN konferansen 2011 i Wien 14Av Borghild Ulshagen

  Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud. 15Drammen kommune. Av Sissel Eriksen

  Gode yeblikk ved Villa Fredrikke aktivitetshus 16Av Sissel Eriksen

  Sjukeheimslegen som plogspiss i fagutvikling 17Av Steinar Aa

  Ny oppgavefordeling mellom lege og sykepleiere i sykehjem? 18Av Hilde Lie Andersen

  Interaktive lringsfellesskap 19Av Liv Helene Jensen

  Desentralisert utdanning i klinisk veiledning 21Av Marthe Lyngs Eklund

  ABC opplringen i Buskerud 22Av Herbjrg Dalene Bjerke

  Hgskolen i Buskerud. Studietilbud helsefag 23

 • Stein p stein 2011Fagnytt fr Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 3

  Ny strategiplan og nytt namnAv fagkonsulent/prosjektansvarleg Borghild Ulshagen

  Ny prosjektkoordinatorAv prosjektkoordinator Herbjrg Dalene Bjerke

  Me fekk mange gode tilbakemeldingar p frste ut-gva av Stein p stein hausten 2010. Derfor sit du no med ei ny utgve av bladet som presenterar prosjekt, utviklingstiltak og idar til fag- og kunnskapsutvikling i kommunale helse- og omsorgstenester.

  Ved rsskiftet endra me namn fr Undervisningssjukeheim for Buskerud til Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud. Med namneendringa kom ny strategiplan Utvikling gjen-nom kunnskap og ny logo. Den grnne fargen i logoen er-hpets farge eller vrens farge. For oss str grnfargen for det nyskapande og det utviklande.

  Utviklingssentra i Norge skal bidra til fag - og kompetan-seutvikling, til dele eigne og andre sine gode erfaringar og kunnskap. Me skal vera pdrivarar, og inspirere til forbe-tring og utvikling av tenestene.

  Samarbeidet mellom Hgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag og Utviklingssenteret for sjukeheimar er avgjerande for at me skal kunne fylle funksjonen vr. Eit samarbeid der akademia og praksis mtes og utviklar fag, tenester og praksisplassar for studentar, er med p styrke tenesteutvikling og bidra til auka kvalitet p tenestene gjennom kunnskapsbasert praksis.

  Mlet for ulike prosjektarbeid er bidra til modellutvikling og fagleg nyskapning, men det er liten tvil om at eit aktivt lringsmilj ogs gjev grobotn for eit spanande arbeids-milj og lettare rekruttering for oss alle.

  Denne gongen har vi gleda av introdusere den nye prosjektkoordinatoren, Herbjrg Dalene Bjerke. Ho tok til i stillinga etter Kari Rudningen Fossli 1. mai 2011.

  Hallo.Mitt namn er Herbjrg Dalene Bjerke og eg starta som prosjektkoordinator i 100% stilling ved Utviklingssenteret i mnadsskiftet april/mai. Eg er utdanna sjukepleiar, med vidareutdanning innan administrasjon og leiing. Fr fr har eg arbeida ved Hallingdal Sjukestugu og i Gol kom-mune, sist som pleie og omsorgsleiar i Gol. arbeide ved utviklingssenteret ser eg p som ei stor og spanande ut-fordring. Dette er ei stilling som skal ha hovudfokus p ut-vikling gjennom kunnskap. Det vil seie at vi ved utviklings-senteret har ei pdrivarrolle for sette i verk aktivitetar ute

  p dei ulike sjukeheimane. Mi rolle skal vera formidle kunnskap og vera pdrivar for f i gang tiltak som kan auke kompetansen hj dei tilsette innan pleie og omsorg.

  Eg ser fram til mte dykk, og vonar p godt utviklingsarbeid i ra framover.

 • Samarbeid om etisk kompetansehevingAv Steinar Aa

  Etikk i handlingHelse- og omsorgstenestene i l kommune er med i KS sitt prosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving.

  EtikkgruppeArbeidsgruppa i prosjektet er sett saman av ein ressursper-son fr kvar av dei 6 involverte avdelingane. Utviklings-senteret for sjukeheimar i Buskerud har ein representant. Arbeidsgruppa skal sttte avdelingsleiarane i det praktiske arbeidet med etikk og leggja til rette for arbeide system-atisk med etiske utfordringar.

  Stein p stein 2011Fagnytt fr Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud

  EtikkseminarOm lag 100 medarbeidarar i helse- og omsorgstenestene i l deltok p etikkseminaret vren 2011i regi av Utviklings-senteret for sjukeheimar og Kommunepsykologane i l og Hol, Nina og Knut Dalen. Seminaret var ei oppflgjing av etikkdagane hausten 2009.

  Temaet var ogs denne gongen Etiske dilemma i helse- og omsorgstenestene, men med fokus p tillistskapande kommunikasjon og samtykkekompetanse.

  Godt, rett og rettferdigI etikkprosjektet skal personalet reflektere over kva som er godt, rett og rettferdig for brukarar, pasientar, prrande og kollegaer. Avdelingane har samla seg om flgjande kjernever-diar til drfting og refleksjon i prosjektperioden:Kvalitet- Likeverd Ansvar Respekt Tryggleik (KLART)

  Brukar faste mtepunktEtiske utfordringar vert tekne opp ved vekeslutt p fredagar, p rapportar, personalmter, i internundervisning, i ressursgrup-per og i refleksjonstime saman med sjukeheimslege. Som hjelp til etisk refleksjon har avdelingane nytta trafikklysmetoden og sprmlsguide med reflekterande sprsml. Refleksjonskorta fr Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse gir og god hjelp til reflektere over begrep og situasjonar.

  4

 • 5

  Til hjelp i etikkarbeidet

  Etikk-hndboka (Tom Eide og Einar Aadland)

  Organisasjonsetikk (Einar Aadland og Asbjrn Kaasa)

  Brukermedvirkningi helse- og omsorgssektoren (Debatthefte) For bestilling av hefter: www.ks.no/etikk-kommune

  Bilde til venstre: Pia og Olaug med refleksjonskort

  Hva vil du arbeide videre med p arbeids-plassen din?

  Kurset har gitt mer mot til bryte inn og stille reflekterende sprsml.

  Mer bevisst i mten jeg er p/snakker med pasientene.

  Betre kommunikasjon med brukarane gjen-nom vre tydelegare p skaffe informert samtykke fr brukarane bde nr det gjeld sm og store ting i kvardagen. Finne mtar motivere som ikkje gr utover brukarane sin integritet.

  Journalfre alle tiltaka nye. Dokumentere.

  F alle i avdelingen til bli tryggere der de job-ber. Fortsette med mottoet vrt: Det finnes ikke dumme sprsml, bare dumme svar.

  Finne mter jobbe bedre sammen p. Vre mer lojal mot det som er bestemt i gruppa. Finne ut bedre lsninger ang. ikke bruke tvang.

  Mer mlretta arbeid i forhold til pasientene. Gode tiltaksplaner. Bruke disse sprsmlene:

  Hva er oppgaven? Hva gjr vi for f dette til? Hvorfor?

  Bevisstgjring over bruken av eventuell makt og tvang. F opp/frem viktigheten av lojalitet i personalgruppa, hvor viktig den er!

  Skape en kultur der drfting av problemstill-inger oppleves som trygt for alle i pers.grup-pa. Ein kultur der det vre uenig er lov. Ein kultur der ein gir begrunnelser kvifor. Ein kul-tur der einer lojal mot det som er bestemt, samt trygg p vurdere situasjonen selv. Gjennom arbeide tillitsskapande.

  Sette av tid til refleksjon og stille sprsml angende praksis i arbeidet en gjr. Det skal vre et arbeidsmlj som er pent slik at kol-legaene kan bruke hverandre.

  Vil jobbe mer med kommunikasjon. Tillitsskapende kommunikasjon. Spen-nende.

  Stille flere sprsml som for eksempel hvor-for gjr vi det slik, hva er egentlig mlet! Osv.

  TUSEN TAKK FOR EN LRERIK DAG.

  Her flgjer utdrag fr evalueringa:

 • Palliasjon og lindrende behandling Av Steinar Aa

  l kommune har siden 2006 hatt en ressursgrup-pe for lindrende behand-ling og terminal pleie. Gruppen er sammensatt av helsepersonell med in-teresse og engasjement i faget palliasjon. Gruppen bestr av 3 sykepleiere, 2 hjelpepleiere med videre-utdanning i kreftomsorg og en lege. Alle involverte avdelinger har medlem-mer i gruppen.

  Overordnet planRessursgruppen skal medvirke til at l kommune har over-ordnet plan, tilstrekkelig kompetanse og vedlikeholder system og rutiner som sikrer at pasienter med behov for palliasjon fr dette - basert p helhetlig og tverrfaglig tenk-ning p tvers av avdelingsgrenser og i godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre instanser. Nasjonale program og retningslinjer legger fringer som skal sikre pasienter med uhelbredelige sykdommer og begrenset levetid et godt behandlingstilbud.

  Flere pasientgrupperI tillegg til kreftpasienter har en i kommunen ogs etter hvert fokusert p andre pasientkategorier som trenger palliativ behandling og omsorg. Dette gjelder pasienter med kroniske h