of 124 /124
Stalne jednosmerne struje 1

Stalne jednosmerne struje · 2020-03-17 · Jačina struje je skalarna veličina kojoj se pripisuje i odreñeni smer u odnosu na provodnik. Konvencijom je usvojeno da je fizički

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Stalne jednosmerne struje · 2020-03-17 · Jačina struje je skalarna veličina kojoj se pripisuje...

 • Stalne jednosmerne struje

  1

 • Električna struja

  2

 • Električnom strujom se može nazvati svako ureñeno kretanje električnih naelektrisanja, bez obzira na uzroke ovog kretanja i na vrstu električnih naelektrisanja koja učestvuju u ovom kretanju.

  Električna struja se može obrazovati u čvrstim, tečnim i gasovitim sredinama, pa čak i u vakuumu.

  Pokretna naelektrisanja koja mogu izazvati struju su elektroni i joni (pozitivni i negativni).

  Čvrsta tela: slobodna pokretna naelektrisanja su elektroni.

  Tečne sredine: struja se može obrazovati u elektrolitskim sredinama, a pokretni nosioci naelektrisanja su joni, kako pozitivni tako i negativni.

  Gasovite sredine: po pravilu su dielektrici, ali može doći do pojave struje (neonske cevi i fluoroscentne svetiljke); nosioci mogu biti i elektroni i joni.

  Vakuum: elektronske cevi sa vakuumom; elektroni su nosioci (nastaju zagrevanjem katode).

  3

 • S obzirom na vrstu pokretnih naelektrisanja koja učestvuju u pojavi električne struje, struje se mogu podeliti na:

  � elektronske (ne dolazi do materijalne promene sredine)� jonske (dolazi do hemijske promene sredine).

  Sem postojanja slobodnih nosilaca naelektrisanja, za pojavu i održavanje struje potreban je i neki agens:

  � električno polje (najvažniji i najčešći)� mehanički uzroci (pr. kaiš kod Van de Grafovog generatora)� gravitacija

  Razmatraćemo struje koje su nastale isključivo pod dejstvom električnog polja, a najviše pažnje posvetićemo strujama u čvrstim provodnicima, koje se još nazivaju i kondukcione struje.

  4

 • Za uspostavljanje i održavanje kondukcione struje potrebno je električno polje; pod dejstvom sila električnog polja slobodna naelektrisanja se ureñeno kreću i obrazuju struju. Da bi ta struja imala stacionarni karakter, potrebno je i da polje bude stacionarno −stacionarno električno polje. Osnovna razlika ovog polja u odnosu na elektrostatičko polje jeste u tome što stacionarno električno polje postoji u unutrašnjosti provodnika i za njegovo održavanje je potreban stalan utrošak energije.

  +++++++++++

  −−−−−−−−−−−

  i

  V1 V2

  U prostoru oko elektroda postoji statičko električno polje; izmeñu elektroda je razlika potencijala . Rad koji je izvršen prilikom naelektrisavanja elektroda transformisao se u energiju elektrostatičkog polja. Sistem je u stanju elektrostatičke ravnoteže. Meñutim, ako se unošenjem neke provodne materije formira provodan put, pod dejstvom električnog polja će se uspostaviti električna struja. Pomeranje naelektrisanja izazvano strujom dovodi do opšte preraspodele naelektrisanja i samim tim do promene strukture i jačine električnog polja (sve do neutralizacije opterećenja i iščezavanja električnog polja). Ova struja je kratkotrajna i promenljiva u vremenu.

  Slika 1.

  21 VVU −=

  5

 • U procesu rasterećivanja elektroda, potencijalna energija elektrostatičkog polja se prvo transformisala u rad sila polja koji su one izvršile pomerajući pokretna naelektrisanja, a zatim u toplotnu energiju zbog sudara pokretnih naelektrisanja sa nepokretnim česticama provodne supstance. Samo električno polje, koje potiče od proizvoljno razmeštenog naelektrisanja, ne može održavati stalnu stacionarnu struju u provodnoj sredini!!!

  +++++++++++

  −−−−−−−−−−−

  I

  + -+ + + +

  + + + − − −

  − − − −

  +++++

  −−−−−

  I

  Struja u provodnoj vezi izmeñu elektroda može biti stacionarna samo ako su ispunjena sledeće dva uslova:

  � sistem sa slike 1 mora biti deo zatvorenog strujnog kola formiranog od provodnika (slika 2)� u kolu mora biti uključen električni ureñaj koji, nasuprot silama stacionarnog električnog polja, kontinuirano potiskuje prispele elektrone provodnosti sa pozitivne na negativnu elektrodu, održavajući pri tome stalnu potencijalnu razliku na svojim priključcima.

  Ovakvi ureñaji se nazivaju strujni izvori ili generatori.

  Slika 2.

  6

 • Sličnost: Stacionarna naelektrisanja se razlikuju od statičkih po tome što se stalno pomeraju, ali im je zajedničko to što im je gustina u svakoj tački konstantna u vremenu. Električno polje stacionarnih naelektrisanja je istovetno sa poljem na isti način rasporeñenih nepokretnih elektrostatičkih naelektrisanja, zbog čega stacionarno električno polje, kao i elektrostatičko, pripada klasi konzervativnih polja. To znači da je linijski integral vektora jačine stacionarnog električnog polja po bilo kojoj zatvorenoj putanji jednak nuli, i da se za ovo polje može definisati i koristiti i funkcija potencijala.

  Razlika: Stacionarno polje neprestano vrši rad pomerajući pokretna naelektrisanja pa je za njegovo održavanje neophodno dovoñenje energije sistemu u kome ono postoji. Za održavanje već uspostavljenog elektrostatičkog polja u idealnom dielektriku nije potreban nikakav utrošak energije.

  Prostor u kom se pokretna naelektrisanja kreću pod dejstvom električnog polja u provodniku je strujno polje. Ono je stacionarno ako je srednja makroskopska brzina pokretljivih nosilaca naelektrisanja u svim tačkama strujnog polja konstantna u vremenu. Linije kojima je vektor srednje makroskopske brzine u svakoj tački tangenta nazivaju se strujnice.

  Stacionarno električno i elektrostatičko polje

  7

 • Prateći efekti električne struje

  � Toplotni efekat: Poznat i kao Džulov efekat – zagrevanje provodnika kad kroz njega protiče struja. Pokretna naelektrisanja krećući se kroz provodnik predaju svoju kinetičku energiju česticama provodnika i tako povećavaju njihovu termičku energiju. Ovaj efekat može imati značaj za mnogobrojne primene u elektrotehnici (elektrotermički ureñaji, sijalice sa užarenim vlaknom, topljenje metala,...). Meñutim, javlja se i kao neželjena propratna pojava (kod električnih mašina, transformatora, prenosnih vodova,...).

  � Hemijski efekat: Dolazi do izražaja samo u elektrolitima (vodeni rastvori kiselina, baza i soli kao i rastopine nekih metala). Struju obrazuju pozitivni i negativni joni, pozitivni krećući se u smeru električnog polja, a negativni u suprotnom, što je povezano sa transportom supstance i razgrañivanjem elektrolita. Pri pristizanju jona na elektrode vrši se neutralizacija jona i izdvajanje supstance – ceo proces je poznat pod imenom elektroliza.

  8

 • � Magnetni efekat: Ovo je najznačajniji efekat. Karakteriše se u okolini provodnika kroz koji protiče struja sledećim pojavama:� gvozdeni, magnetni i feromagnetni predmeti su podvrgnuti

  dejstvu mehaničkih sila; magnetna igla ima tendenciju da se postavi u odreñeni položaj;

  � provodnik sa strujom koji je u blizini drugog provodnika sa strujom biva podvrgnut dejstvu mehaničkih sila koje se nazivaju elektromagnetnim silama;

  � u provodniku koji se kreće u blizini drugog provodnika sa strujom indukuje se elektromotorna sila;

  � ako je električna struja promenljiva u vremenu, u bliskim nepokretnim i pokretnim zatvorenim konturama se indukuju vremenski promenljive elektromotorne sile i struje;

  Magnetno polje koje postoji u okolini provodnika kroz koji protiče struja je neodvojivo povezano sa pojavom električne struje.

  9

 • Električna struja, prolazeći kroz telo ljudi ili životinja, može izazvati:

  Toplotno dejstvo, pri kojem se telo zageva, izazivajući nastajanje unutrašnjih i spoljašnih opekotina. Na mestima ulaska ili izlaska struje iz organizma nastaju opekotine koje mogu biti izuzetno teške. Ove opekotine su vidljive, mnogo lakše se leče nego unutrašnje opekotine, koje nastaju na organima sastavljenih od nežnih i finih tkiva. Unutrašnje opekotine su opasnije, ne vide se, oštećuju vitalne organe (bubrezi, pluća, jetra, creva), što je opasno po život.Mehaničko dejstvo, zbog kojeg pri strujama velikih jačina dolazi do razaranja tkiva na mestima ulaza i izlaza struje iz tela.Hemijsko dejstvo, koje se manifestuje kroz kidanje (razlaganje) veza među najsitnijim dijelovima ljudskog organizma - ćelijama. Električna struja prilikom prolaska kroz tijelo vrši razlaganje krvi, tj. izaziva ključanje krvi i vrši njenu elektrolizu. (np. krv snabdeva mozak kiseonikom, bez kojeg čovek ne može živeti duže od 9. min., a ako se mozak ne snabdijeva kiseonikom duže od 5. minuta nastaju trajna oštećenja mozga).

  10

 • Jačina i smer električne struje

  Jačina stacionarne struje kroz poprečni presek nekog provodnika se definiše kao količnik protekle količine naelektrisanja i vremena za koje je ta količina protekla:

  t

  qI =

  U opštem slučaju, kada se struja menja u vremenu, njena jačina se definiše diferencijalnim količnikom i naziva se trenutna vrednost jačinestruje:

  dt

  dqi =

  U elektrolitima, iako se joni kreću u suprotnim smerovima, zbog njihovog različitog znaka, njihovi efekti se sabiraju:

  dt

  dq

  dt

  dqi

  −+ +=11

  KorisnikArrow

  KorisnikArrow

  KorisnikArrow

  KorisnikArrow

 • Jačina struje je skalarna veličina kojoj se pripisuje i odreñeni smer u odnosu na provodnik. Konvencijom je usvojeno da je fizički smer električne struje suprotan smeru kretanja elektrona kroz metalni provodnik. U elektrolitima ovaj smer odgovara kretanju pozitivnih jona.

  Jedinica jačine struje je, na osnovu definicije, kulon po sekundi, ali se u SI označava sa A (amper).

  Jačina struje od 1A je kad kroz poprečni u jednoj sekundi prone 6,24196⋅1018 elektrona.

  12

  presek metalnog provodnika

  KorisnikRectangle

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikLine

 • Apsolutni amper je jačina stalne električne struje koja, pri prolazu kroz dva paralelna pravolinijska provodnika neograničene dužine, kružnog preseka neznatne veličine, koji se nalazi u vakuumu na meñusobnom rastojanju od 1m, izaziva silu od 2⋅10−7 njutna po metru dužine provodnika.

  Za merenje jačine struje upotrebljavaju se instrumenti koji se nazivaju ampermetri. Za merenje vrlo malih vrednosti jačine struje koristi se specijalna vrsta vrlo osetljivih ampermetara koja se naziva galvanometri.

  A+ +

  INa mestu gde se meri jačina struje, kolo treba prekinuti i na mesto prekida vezati ampermetar tako da struja koja se meri prolazi kroz njega.

  13

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikLine

 • Gustina struje

  Pravac vektora gustine struje je definisan makroskopski viñenim pravcem kretanja elektrona u posmatranoj tački, a smer mu je suprotan smeru kretanja elektrona.

  Kada je struja ravnomerno rasporeñena po površini poprečnog preseka provodnika, intenzitet vektora je definisan odnosom:

  gde je I jačina struje u provodniku, a S površina poprečnog preseka.

  U opštem slučaju, kada gustina struje nije homogena, intenzitet vektora se definiše količnikom:

  gde je dSn elementarna površina normalna na pravac kretanja pokretnih naelektrisanja, a di jačina struje kroz tu površinu.

  Jr

  Jr

  S

  IJ =

  Jr

  ndS

  diJ =

  14

 • Jedinica za gustinu struje je A/m2 (amper po metru kvadratnom).

  Jačina struje kroz proizvoljnu površinu S u strujnom polju je jednaka fluksu vektora kroz tu površinu: J

  r

  ∫ ⋅=S

  SdJirr

  Qe

  S vr

  dtvr

  Jr Jačina i gustina struje se mogu izraziti

  pomoću zapreminske gustine pokretnih naelektrisanja N', njihovog električnog naelektrisanja Qe i njihove srednje makroskopske brzine .v

  r

  Neka u provoñenju struje učestvuje samo jedna vrsta naelektrisanja, npr. elektroni, čija je količina naelektrisanja Qe i koji se pod dejstvom električnog polja kreću srednjom brzinom . v

  r

  15

  KorisnikLine

  KorisnikLine

 • Broj naelektrisanja koja u vremenu dt preñu put kroz presek Sjednak je njihovom broju u zapremini , a ukupna količina naelektrisanja koja se prenese kroz površinu S u vremenu dt je:

  Jačina struje kroz poprečni presek S strujne tube je:

  a intenzitet vektora gustine struje:

  Pošto pravac i smer vektora po definiciji odgovara pravcu i smeru kretanja pozitivnih naelektrisanja, to prethodni izraz može imati i vektorski oblik:

  dtv

  dtvS

  dtvSQNdq e′=

  vSQNdtdqI e′== /

  vQNSIJ e′== /

  vQNJ err

  ′=

  Jr

  16

 • Ako se radi o struji elektrona u metalnom provodniku, , pa je:

  Smer vektora je suprotan smeru vektora srednje makroskopske brzine kretanja elektrona.

  U opštem slučaju, kada u provoñenju struje učestvuje više vrsta (elektroni i joni), čije su zapreminske gustine , naelektrisanja

  , a vektori srednjih brzina , vektor gustine struje se može napisati u obliku:

  eQe −=

  ( )veNJ rr

  −′=Jr

  ,..., 21 NN ′′,..., 21 QQ ,..., 21 vv

  rr

  ...222111 +′+′= vQNvQNJ eerrr

  17

 • Jednačina kontinuiteta i prvi Kirhofov

  zakon

  Ako se unutar nekog domena V ograničenog površinom S nalazi količina slobodnih naelektrisanja q, ona se može izmeniti samo ako naelektrisanja napuštaju domen ili u njega ulaze kroz graničnu površinu S, obrazujući pri tome struju. Prema definiciji jačine struje mora biti:

  Znak minus je usled toga što pozitivnom fluksu odgovara negativan priraštaj količine naelektrisanja u domenu. Izraz predstavlja jednačinu kontinuiteta u integralnom obliku koja je u stvari matematički iskaz zakona o konzervaciji elektriciteta.

  dt

  QSdJ

  Su

  S

  −=⋅∫rr

  18

  KorisnikRectangle

  KorisnikRectangle

  KorisnikLine

 • U stacionarnom strujnom polju se ne menja ukupna količina naelektrisanja unutar domena, pa je izlazni fluks vektora gustine struje kroz zatvorenu površinu jednak nuli:

  Ova jednačina koja predstavlja specijalni oblik jednačine kontinuiteta za slučaj stacionarnog strujnog polja se naziva prvi Kirhofov zakon.

  0=⋅∫S

  SdJrr

  0nr

  2nr

  1nr

  2S0S

  1S

  Ako se prvi Kirhofov zakon primeni na zatvorenu površinu S koju obrazuju dva preseka jedne strujne tube, S1 i S2, i omotača S0, zaključuje se da je jačina struje u bilo kom preseku tube ista, bez obzira na oblik preseka:

  0201

  =⋅+⋅+⋅=⋅ ∫∫∫∫SSSS

  SdJSdJSdJSdJrrrrrrrr

  19

  KorisnikLine

  KorisnikRectangle

  KorisnikLine

  KorisnikLine

 • Pošto fluks kroz omotač mora biti jednak nuli, to je:

  Izrazi na obe strane ove jednačine predstavljaju struje kroz preseke S1 i S2, računate u odnosu na suprotno orjentisane normale, što znači da su jačine struje u oba preseka iste.

  Prvi Kirhofov zakon ima posebno veliki značaj u analizi složenih električnih mreža, sačinjenih od kvazilineičnih provodnika (provodnici čije su poprečne dimenzije male u odnosu na podužne). U tom slučaju se umesto fluksa vektora gustine struje kroz neku zatvorenu površinu javljaju jačine struja kroz tu površinu.

  ∫∫ ⋅−=⋅21 SS

  SdJSdJrrrr

  20

 • 0

  0

  1

  =

  =−++

  ++=

  ∑=

  n

  i

  i

  ADCB

  DCBA

  I

  IIII

  IIII

  Prvi Kirhofov zakon: algebarski zbir jačina struja u provodnicima koji imaju zajednički čvor neke električne mreže jednak je nuli. Pri tome se jačine struja čiji su referentni smerovi od čvora unose sa pozitivnim, a one čiji su referentni smerovi ka čvoru sa negativnim predznakom.

  21

 • Omov i Džulov zakon; Električni

  rad i snaga u prijemniku

  22

 • Omov zakon

  Pošto je električna struja u nekom provodniku posledica električnog

  polja u njemu, jačina struje u provodniku I je u opštem slučaju nekakva

  funkcija napona U na njegovim krajevima . Ova karakteristika

  se zove strujno-naponska (ili I-U, odnosno U-I karakteristika)

  provodnika.

  Kod mnogih provodnika, ako je temperatura konstantna, jačina struje je

  direktno srazmerna naponu:

  Veličina G se naziva električna provodnost provodnika. Ova relacija

  predstavlja Omov zakon. Recipročna vrednost električne provodnosti

  se naziva električna otpornost.

  )(UfI =

  UGI =

  GR

  1=

  23

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikRectangle

  KorisnikRectangle

  KorisnikLine

  KorisnikLine

 • Uz pomoć električne otpornosti, Omov zakon se može pisati u

  uobičajenom obliku:

  odnosno, u ekvivalentnim oblicima:

  Omov zakon se može primeniti samo na one vrste provodnika kod

  kojih otpornost ne zavisi od jačine struje. Takvi provodnici se nazivaju

  linearnim provodnicima.

  Jedinica otpornosti je V/A (volt po amperu), ali ima posebno ime,

  naziva se om, a obeležava sa Ω. Apsolutni om: otpornost od jednog oma ima onaj provodnik kod koga

  struja jačine jednog ampera stvara potencijalnu razliku izmeñu krajeva

  od jednog volta.

  R

  UI =

  I

  URIRU ==

  24

  KorisnikLine

  KorisnikRectangle

  KorisnikOval

  KorisnikRectangle

 • Jedinica električne provodnosti je A/V, odnosno naziva se simens, a

  obeležava sa S.

  Na konstantnoj temperaturi, otpornost provodnika zavisi od

  geometrijskih dimenzija i materijala od kog je provodnik. Za žičane

  provodnike kod kojih je površina poprečnog preseka S, a dužina l:

  Koeficijent srazmernosti ρ zavisi od prirode provodnog materijala, naziva se specifična električna otpornost, a jedinica je Ωm (ommetar).Recipročna vrednost specifične otpornosti je specifična provodnost:

  a jedinica joj je S/m (simens po metru).

  S

  lR ρ=

  ρσ

  1=

  25

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikRectangle

 • Električna provodnost žičanog provodnika je:

  l

  SG σ=

  Važi Omov zakon Ne važi Omov zakon

  I I

  UU

  26

  KorisnikLine

  KorisnikRectangle

 • 27

 • Omov zakon u lokalnom obliku

  l

  Jr

  Er

  S

  aV

  bV

  Za teorijska razmatranja u vezi sa linearnim

  provodnim sredinama, praktično je da se

  Omov zakon dovede u tzv. lokalni oblik,

  koji daje vezu izmeñu gustine struje i jačine

  električnog polja u nekoj tački strujnog

  polja.

  Posmatramo odsečak dužine l jednog dugog homogenog provodnika

  konstantnog preseka S u kom je stacionarna struja jačine I. Napon

  izmeñu krajeva ovog odsečka je:

  lEldEVVU

  b

  a

  ba =⋅=−= ∫rr

  28

  KorisnikLine

  KorisnikLine

 • Izmeñu jačine struje i napona na krajevima odsečka važi relacija:

  Ako je provodnik od homogenog materijala, onda je gustina struje po

  transverzalnom preseku konstantna i tada su ekvipotencijalne

  površine normalne na njegovu osu. To znači da je polje vektora u

  provodniku homogeno i da su vektori kolinearni i upravljeni u

  pravcu ose provodnika. Veza izmeñu ova dva vektora se može dobiti iz

  prethodne jednačine, zamenom za G:

  Jednačina se može napisati i u vektorskoj formi

  i predstavlja Omov zakon u lokalnom obliku.

  UGI =

  SIJ /=Er

  JErr

  i

  EJl

  U

  S

  I

  SUl

  SI

  σσ

  σ

  =⇒=

  = :

  EJrr

  σ=

  29

  KorisnikLine

  KorisnikRectangle

 • Merenje naponaMerenje napona pomoću konvencionalnih voltmetara se zasniva na Omovom

  zakonu. Uglavnom se koristi galvanometar kome je na red vezan otpornik

  velike otpornosti. Kada se krajevi ovog instrumenta priključe na tačke a i b,

  izmeñu kojih se želi izmeriti napon U, kroz galvanometar će proteći struja:

  gde je Rv ukupna otpornost dodatog otpornika i galvanometra. Skala ovog

  instrumenta je direktno baždarena po naponu U.

  U električnim šemama se voltmetar crta kao na slici (b). Voltmetar se vezuje

  paralelno u kolo.

  +

  GIV

  R

  −a b

  +

  V

  −a b

  (a) (b)

  V

  VR

  UI =

  30

 • Konvencija o obeležavanju naponaFizički smer struje: od kraja na višem potencijalu ka kraju na nižem

  potencijalu.

  Za složene mreže se unapred ne zna koji kraj elementa kola je na višem

  potencijalu, kao ni fizički smer struje. U takvim slučajevima se struji

  daje referentni smer; analogno se postupa sa naponom.

  baab VVU −=Ako je napon pozitivan, tačka koja odgovara višem potencijalu je

  označena sa a. Ako je napon negativan, tačka a je na nižem potencijalu

  u odnosu na tačku b. Ovo je dvoindeksni način obeležavanja:

  Uab

  31

 • Jednostavniji način je izostavljanjem indeksa, ali obeležavanjem

  jednog kraja znakom +. + U

  Ovo je referentni smer napona. Ako je napon U pozitivan, kraj sa

  znakom + odgovara višem potencijalu, a ako je napon U negativan

  kraj označen sa + je na nižem potencijalu.

  + U + U

  Usaglašeni referentni smerovi

  napona i struje:

  Neusaglašeni referentni smerovi

  napona i struje:

  IRU = IRU −=

  32

 • Temperaturna zavisnost specifične električne

  otpornosti

  33

  KorisnikTypewritermin

 • Iz tabele se vidi da najmanju specifičnu otpornost ima srebro, zatim

  bakar i aluminijum. Zbog ovako dobre provodnosti, bakar i aluminijum

  se najčešće koriste za izradu električnih provodnika.

  Specifična otpornost metala po pravilu raste sa temperaturom i u vrlo

  širokom opsegu temperatura se može predstaviti redom:

  [ ( ) ( ) ]...1 200000 +−+−+= TTTT βαρρρ0 specifična otpornost na temperaturi T0. Koeficijenti α0, β0, ... vrlo brzo opadaju, pa je za umeren opseg temperatura dovoljno uzeti samo

  prva dva člana reda:

  [ ( ) ]000 1 TT −+= αρρObično se uzima da je , pa je:C200

  o=T[ ( ) ]201 2020 −+= Tαρρ

  Koeficijent α se naziva temperaturni koeficijent otpornosti.

  34

  KorisnikTypewriterpokazuje koliko se puta promeni otpornost materijala ako se njegova T poveća za 1 C

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikRectangle

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikLine

 • OtporniciSvi elementi od kojih se sastoji neko električno kolo imaju veću ili

  manju otpornost.

  Elementi konstruisani tako da u električno kolo unesu odreñenu

  otpornost, koja je velika u odnosu na otpornost veza i kontakata,

  nazivaju se otpornicima. Oni se u električnim šemama najčešće

  označavaju na sledeći način:

  Otpornici čija se otpornost može po volji menjati nazivaju se

  reostatima, a na šemama se obeležavaju na sledeći način:

  35

 • Reostati se najčešće prave od otporne žice koja je gusto namotana na

  cilindričnom telu od keramike. Jedan od priključaka ovakvog otpornika

  je jedan od krajeva otporne žice, a drugi se nalazi na pokretnom

  klizajućem kontaktu.

  Otpornik

  Potenciometar Reostat

  36

 • 37

 • 38

 • Vezivanje otpornika i ekvivalentna otpornost

  Redno vezivanje otpornika

  U+

  I I

  Prema Omovom zakonu, izmeñu krajeva otpornika je napon:

  IRUIRU bcab 21 ; ==

  Pošto je napon izmeñu dve tačke jednak linijskom integralu vektora

  jačine električnog polja duž linije koja spaja te dve tačke i pošto je ovaj

  linijski integral jednak zbiru linijskih integrala duž delova te putanje,

  ukupan napon izmeñu krajeva redne veze mora biti jednak zbiru

  napona na otpornicima:

  ( )IRRIRIRUUU bcab 2121 +=+=+=39

 • Količnik napona i struje definiše otpornost ekvivalentnog otpornika

  koji, u odnosu na ostatak strujnog kola, zamenjuje redno vezane

  otpornike. Prema tome, ekvivalentna otpornost redne veze je:

  21 RRRReq +==

  + U

  I

  U slučaju n redno vezanih otpornika

  ekvivalentna otpornost je:

  ∑=

  =+++=n

  i

  ineq RRRRR1

  21 ...

  40

  KorisnikRectangle

  KorisnikRectangle

 • Paralelno vezivanje otpornika

  + U

  I1

  I2

  Pri ovakvom vezivanju je napon na otpornicima isti. Struje u granama

  se odreñuju na osnovu Omovog zakona, pa su im jačine:

  2

  2

  1

  1 ;R

  UI

  R

  UI ==

  Prema prvom Kirhofovom zakonu, ukupna jačina struje je jednaka

  zbiru jačina struja u paralelno vezanim otpornicima:

  +=+=+=

  2121

  21

  11

  RRU

  R

  U

  R

  UIII

  41

 • + U

  I

  Količnik struje i napona definiše recipročnu vrednost otpornosti 1/R,

  odnosno provodnost G, ekvivalentnog otpornika koji u odnosu na

  strujno kolo zamenjuje paralelno vezane otpornike:

  21

  21

  21

  111

  RR

  RRR

  RRReq

  eq +=⇒+=

  U slučaju n paralelno vezanih otpornika, ekvivalentna otpornost je:

  ∑=

  =+++=n

  i ineq RRRRR 121

  11...

  111

  42

  KorisnikRectangle

 • Mešovita veza otpornika

  21 RRRAB +=

  3

  3

  3

  111

  RR

  RRR

  RRR AB

  ABeq

  ABeq +=⇒+=

  43

 • 54

  54

  21

  21

  RR

  RRR

  RR

  RRR

  CD

  AB

  +=

  +=

  CDABeq RRRR ++= 3

  44

 • ( ) 321

  21321 || R

  RR

  RRRRRReq ++=+=

  ( ) ( )

  ( )

  10

  01

  2

  1

  01

  01111

  01

  011

  011

  011

  011

  2

  23

  2

  2

  111

  RR

  RRRR

  RR

  RRRRRRR

  RR

  RRR

  RRR

  RRRR

  RRRR

  eq

  eq

  ++

  =

  ++

  +=′+=

  ++

  =+++

  =′

  ++=

  45

 • Merenje otpornosti

  Postoji nekoliko metoda za merenje otpornosti.

  V

  AIR

  IVIR

  U+

  Tačno se meri samo napon, a struja koja se meri

  jednaka je zbiru jačina struja kroz otpornik i kroz

  voltmetar. Greška je sistematska i može se računom

  korigovati ako se zna vrednost otpornosti voltmetra.

  Pogodno je za merenje malih vrednosti otpornosti,

  za koje je VRR >

  46

  KorisnikTypewriterR

 • Ommetar: Instrument se sastoji od strujnog izvora, otpornika promenljive otpornosti i

  ampermetra. Ako se pre merenja priključci kratko vežu, pomoću promenljivog

  otpornika se podešava da kazaljka ampermetra pokazuje maksimalni otklon. Kada se

  izvrši baždarenje skale merenjem otpornika poznate otpornosti, može se vršiti merenje

  otpornika nepoznate otpornosti (slika b). U kolu sa slike, nepoznata otpornost

  (otpornost koju treba izmeriti) je otpornost izmeñu priključaka a i b (otpornost redno

  vezanih otpornika R1 i R2).

  47

 • Vitstonov most:

  Otpornici R1, R2, R3 i R4 vezani su

  redno tako da obrazuju zatvoreno kolo

  u obliku kvadrata.

  U dijagonali kvadrata, izmeñu čvorova

  A i C vezan je izvor konstantnog

  napona U.

  U drugoj dijagonali, izmeñu čvorova B

  i D, vezan je galvanometar sa zaštitnim

  otpornikom R5.

  Ukoliko kroz galvanometar G protiče

  struja, most nije balansiran.

  Za merenje otpornosti je značajan slučaj kada su otpornici R1, R2, R3 i R4 odabrani

  tako da je jačina struje kroz galvanometar jednaka nuli. Tada se za most kaže da je

  balansiran, odnosno da je u ravnoteži.

  1R 3R

  2R 4R

  48

 • Uslovi ravnoteže:

  Na osnovu prvog Kirhofovog zakona, primenjenog na čvorove B i D, mora biti:

  Da bi struja kroz galvanometar bila jednaka nuli, potencijali tačaka B i D moraju biti

  jednaki . Pošto je tačka A zajednička za grane R1 i R2, proizlazi i da

  potencijalne razlike i moraju biti jednake:

  Prethodna jednačina se može napisati pomoću Omovog zakona:

  Kako je tačka C zajednička za grane R3 i R4, vodeći računa o uslovu , mora

  biti:

  S obzirom na (**), poslednja jednačina se može napisati i u sledećem obliku:

  4231 ; IIII ==

  DB VV =BAAB VVU −= DAAD VVU −=

  ADAB UU =

  2211 IRIR =

  DB VV =

  4433 IRIR

  UU DCBC

  =

  =

  (**)

  2413 IRIR =

  (1)

  (2)

  49

 • Ako jednačinu (1) podelimo jednačinom (2), može se dobiti uslov ravnoteže mosta u

  sledećem obliku:

  Odnosno:

  Merenje otpornosti Vitstonovim mostom sastoji se u traženju ravnoteže mosta kada je

  jedna grana mosta nepoznate otpornosti, a ostale grane su poznatih promenljivih

  otpornosti.

  4

  2

  3

  1

  R

  R

  R

  R=

  3241 RRRR =

  50

 • 51

 • Proširenje mernog opsega ampermetra i

  voltmetra

  A

  RS

  max)1( AIn −

  maxI

  maxAIAmpermetar, konstruisan za merenje struje

  male jačine, može se prilagoditi za merenje

  struje mnogo veće jačine. Paralelno

  ampermetru se veže otpornik male

  otpornosti RS, koji se naziva šant (shunt).

  Ako je Imax maksimalna jačina struje koja se želi meriti modifikovanim

  ampermetrom, otpornost šanta treba izabrati tako da jačina struje kroz

  instrument bude IAmax. Iz prvog Kirhofovog zakona je struja kroz otpornik:

  maxmax AS III −=

  52

 • Ako se sa n obeleži odnos:

  tada je struja kroz šant:

  Naponi na šantu i ampermetru moraju biti jednaki, jer su vezani paralelno:

  odakle se nalazi potrebna otpornost šanta:

  Dodavanjem šanta se povećava merni opseg instrumenta i smanjuje njegova

  ekvivalentna otpornost.

  Primenjuje se za merenje struje u vrlo širokom opsegu. Ceo opseg se podeli

  na podopsege gde su maksimalne jačine struje koje se mere 10, 100, 1000, ...

  puta veće od maksimalne struje instrumenta IAmax i za svaki od ovih

  podopsega se izračuna i ugradi šant. Ti šantovi se povežu tako da se po volji

  mogu birati pomoću preklopnika i vezivati paralelno instrumentu.

  max

  max

  AI

  In =

  max)1( AS InI −=

  SAAA RInRI maxmax )1( −=

  1−=

  n

  RR AS

  53

 • V

  Rr

  +maxU

  maxVU

  VR

  Pomoću voltmetra datih karakteristika UVmaxi RV mogu se meriti i veći naponi od UVmax

  ako se na red sa voltmetrom doda otpornik

  odreñene otpornosti Rr.

  Ako je Umax maksimalni napon koji se želi meriti modifikovanim voltmetrom,

  otpornost rednog otpornika treba odabrati tako da maksimalna struja kroz

  instrument pri naponu Umax bude jednaka maksimalnoj struji pri naponu UVmax bez uključenog rednog otpornika Rr:

  Ako se sa n obeleži odnos:

  Može se dobiti formula za odreñivanje potrebne redne otpornosti:

  Dodavanjem otpornika se povećava merni opseg instrumenta i ekvivalentna

  otpornost.

  V

  V

  rV R

  U

  RR

  U maxmax =+

  max

  max

  VU

  Un =

  Vr RnR )1( −=

  54

 • Otpornost uzemljenja

  U praksi se na odreñenim mestima gde se koriste velike vrednosti napona ili

  se one na neki način mogu pojaviti, koriste provodne veze pomoću kojih se

  mreža ili delovi mreže spajaju sa zemljom. Taj sistem veza, uključujući i

  njegovu funkciju, predstavlja uzemljenje.

  Uloga uzemljenja je da:

  � zaštiti od visokih napona koji se u incidentnim slučajevima mogu pojaviti;

  � zaštiti ureñaje od havarije;

  � poboljša kvalitet rada mreže ili sistema.

  Uzemljenja se dele na:

  � zaštitna (izolovana od pogonskog strujnog kola, ali vezana za neizolovane

  delove postrojenja koji su dostupni dodiru i u normalnim uslovima nisu pod

  naponom);

  � pogonska (ulaze u sastav mreže, odnosno kao povratni provodnik se koristi

  zemlja; primenjuju se za prenos energije, kod električne železnice, ...).

  55

 • Otpornost zaštitnog uzemljenja je otpornost izmeñu tačke postrojenja za koji

  je vezan uzemljivački provodnik, i vrlo udaljenih tačaka zemlje koje su na

  nultom potencijalu.

  U slučaju pogonskog uzemljenja, otpornost zaštitnog uzemljenja je otpornost

  povratnog provodnog puta izmeñu dva kraja mreže čiji je jedan deo zemlja.

  Kroz uzemljivač teče struja I. S obzirom na

  simetriju, struja teče u radijalnim pravcima

  normalnim na površ uzemljivača. U svim

  tačkama zamišljene polusfere S

  poluprečnika r, gustina struje ima

  konstantnu vrednost:

  22 r

  IJ

  π=

  Jačina polja u tačkama polusfere S je:

  vazduh

  zemlja

  σ

  0=σ A BR kl

  Sa r

  JrE

  r

  22 r

  IJJE

  σπσρ ===

  56

 • Linije vektora gustine struje i vektora jačine polja su kolinearne. Prema tome,

  potencijal uzemljivača je:

  a

  I

  r

  drIrdEV

  aσπσπ 22 2

  0

  === ∫∫∞∞

  rr

  Odavde sledi da je otpornost zemlje izmeñu uzemljivača i beskonačno

  udaljenih tačaka:

  aI

  VRz σπ2

  1==

  U tačkama koje su bliže granici sa vazduhom, linije vektora jačine polja i

  gustine struje su paralelne površini zemlje. Potencijal tačaka na površini

  zemlje opada srazmerno sa rastojanjem od centra uzemljivača. Tako je

  potencijal u tački A:

  R

  IVA σπ2

  =

  57

 • dok je u tački B koja je od tačke A udaljena za dužinu jednog koraka lk:

  Razlika ovih potencijala se naziva napon koraka:

  Napon koraka je važan parametar za ocenu sigurnosti koju pruža zaštitno

  uzemljenje. Taj napon mora u najkritičnijim zonama da bude manji od

  propisane granice koja nije opasna po čoveka!

  )(2 kB

  lR

  IV

  +=

  σπ

  22

  11

  2 R

  lI

  lRR

  IVVU k

  k

  BAk ⋅≈

  +−=−=

  σπσπ

  58

 • Omov i Džulov zakon; Električni

  rad i snaga u prijemniku

  59

 • Džulov zakon

  Važna manifestacija električne struje je njen toplotni efekat, tj. zagrevanje

  provodnika. Ovaj efekat se naziva Džulov efekat: stavivši izolovan provodnik

  u kalorimetar i mereći količine toplote koje se oslobañaju pri različitim

  jačinama stalne jednosmerne struje i pri drugim različim okolnostima, Džul je

  ustanovio da je osloboñena toplotna energija srazmerna kvadratu jačine struje

  i vremenu.

  U nekom provodniku pri proticanju struje, rad sila polja se posredstvom

  elektrona u pokretu transformiše u toplotnu energiju provodnika.

  + U

  I

  aV bV

  a b

  Posmatramo deo stacionarnog strujnog kola koji

  može biti linearni ili nelinearni provodnik.

  Neka je . ba VV >

  60

  KorisnikLine

  KorisnikLine

 • Ako u intervalu dt kroz kraj a u posmatrani element kola uñe količina

  naelektrisanja , u istom tom intervalu kroz kraj b mora izaći ista tolika

  količina naelektrisanja. To znači kao da se količina naelektrisanja dq pomerila

  iz tačke sa potencijalom Va u tačku sa potencijalom Vb. Sile električnog polja su

  prilikom ovog pomeranja izvršile rad:

  Pošto je po pretpostavci element kola provodnik, odnosno otpornik, celokupan

  rad sila polja se transformiše u toplotnu energiju dW:

  Deobom ovog izraza sa dt, dobija se izraz za snagu P kojom se rad sila polja

  transformiše u toplotnu energiju:

  Poslednja dva izraza važe kako za linearne tako i za nelinearne provodnike.

  dtIdq =

  ( ) dtUIVVdqdA ba =−=

  dtUIdAdW ==

  IUdt

  dWP == Džulov zakon

  61

  KorisnikTypewriterSnaga Joule-ovih gubitaka

  KorisnikRectangle

  KorisnikRectangle

  KorisnikLine

 • Ako je provodnik linearan i ima otpornost R, za njega važi Omov zakon, pa je:

  Rad električne struje koji se u vremenu t transformiše u toplotu, a ujedno isti

  izraz važi za toplotnu energiju koja se za to vreme oslobodi u provodniku:

  Za dug cilindrični provodnik konstantnog preseka unutar koga je strujno polje

  homogeno:

  Zapreminska gustina snage transformacije električnog rada u toplotnu energiju:

  R

  UIRP

  22 ==

  tIRtPWA 2===

  ( ) VJEVJlSJSJS

  lIRP

  rrrrrr===== 22

  22 ρρρ

  =3m

  WEJ

  V

  P rr

  i predstavlja Džulov zakon u lokalnom obliku.

  62

  KorisnikRectangle

  KorisnikRectangle

  KorisnikRectangle

  KorisnikRectangle

  KorisnikRectangle

  KorisnikRectangle

 • Snaga Džulovog efekta se izražava jedinicom koja se naziva vat, a obeležava

  se sa W. Vatu je ekvivalentna jedinica VA (volt amper).

  Jedinica rada i energije je džul, obeležava se sa J. Džulu je ekvivalentna

  jedinica Ws (vat sekunda).

  U elektroprivredi je u upotrebi jedinica koja ne pripada SI sistemu, a naziva

  se kilovatčas (kWh):

  J106.3kWh1 6⋅=

  σρ

  22 JJEJ

  V

  P===

  rr

  Izraz ima opštu važnost. Važna činjenica je da gustina snage Džulovog efekta

  raste sa kvadratom gustine struje!

  Kada se uzme u obzir Omov zakon u lokalnom obliku, prethodni izraz može

  imati drugačiji oblik:

  63

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikRectangle

  KorisnikRectangle

  KorisnikLine

 • Električni rad i snaga u prijemniku

  proizvoljnog tipa

  Termički prijemnici (transformacija električne energije u toplotnu) nisu jedina

  vrsta prijemnika; električna energija se može transformisati u mehanički rad

  (motori), ili u druge vidove energije (hemijsku ili svetlosnu). U ovim

  prijemnicima se može obavljati i parcijalna transformacija električne energije

  u toplotnu.

  + U

  I

  aV bV

  a b

  Prijemnik proizvoljnog tipa

  Ako su Va i Vb

 • U slučaju stalne jednosmerne struje:

  U slučaju vremenski promenljive struje:

  Kada su napon i struja promenljivi u vremenu, električni rad u konačnom

  intervalu vremena je odreñen integralom:

  UIP

  tUIA

  =

  =

  uidt

  dAP

  dtuidA

  ==

  =

  ∫∫ ==tt

  dtPdtiuA00

  65

  KorisnikLine

  KorisnikLine

  KorisnikLine

 • Merenje električne snageKako snaga predstavlja proizvod napona i jačine struje, to je snagu moguće

  odrediti indirektno, merenjem napona i struje:

  V

  A

  V

  AR

  Snagu je moguće meriti i instrumentom koji se naziva vatmetar.

  A

  I

  UVatmetar ima dva kalema, od kojih se jedan može

  obrtati oko svoje ose i na njega je pričvršćena kazaljka

  instrumenta, a drugi je nepokretan. Kroz nepokretni

  kalem se propušta struja prijemnika, a kroz pokretni

  kalem struja koja je srazmerna naponu na prijemnika.

  Ugao zakretanja igle, koji je povezan sa obrtnim

  kalemom, je srazmeran snazi.

  Vatmetar ima dva para krajeva i mora se voditi računa

  da se priključci naponskog i strujnog kalema pravilno

  priključe. 66

  KorisnikLine

  KorisnikTypewriterElektrični merni instrumenti- pronađi !

 • Električno kolo stacionarne struje

  67

 • Elektromotorna sila

  Skup tela i sredina koji obrazuju zatvoren put električne struje se zove

  električno kolo. Da bi se u kolu održavala stacionarna električna struja, mora

  postojati mehanizam koji je u stanju da u jednom delu kola pomera pokretna

  naelektrisanja nasuprot silama stacionarnog električnog polja (da pozitivna

  pokretna naelektrisanja pomeraju ka kraju na višem potencijalu, a negativna

  ka kraju sa nižim potencijalom). Takav mehanizam poseduju električni izvori,

  odnosno generatori.

  Ako je strujno kolo zatvoreno, u generatoru se vrši rad protiv sila stacionarnog

  električnog polja, pri čemu se drugi vidovi energije (hemijska, toplotna,..) ili

  rada (mehanički) transformišu u energiju električnog polja koja se

  posredstvom polja prenosi u druge delove strujnog kola i tamo pretvara u

  druge vidove energije ili rada.

  68

 • U savladavanju sila stacionarnog polja, važnu ulogu imaju sile koje nisu

  kulonovskog karaktera (ne potiču od polja naelektrisanja), a zovu se stranim

  silama. Jačina polja stranih sila (strano polje) se definiše količnikom strane

  sile i elementarnog pokretnog naelektrisanja koje ova sila napada:

  Strano električno polje je lokalizovano u odreñenom domenu u unutrašnjosti

  generatora i orjentisano je od priključka na nižem potencijalu (konvencionalno

  obeležen kao negativan) ka priključku na višem potencijalu (pozitivni

  priključak).

  e

  strstr

  Q

  FE

  rr

  =

  +++

  −−− str

  Er

  Er

  G

  Za generator G koji nije priključen u strujno kolo i ne odaje električnu struju

  kaže se da je u praznom hodu.

  Er

  69

  KorisnikLine

 • U praznom hodu, pokretna naelektrisanja miruju, što znači da su sile

  stacionarnog polja i strane sile u ravnoteži u celoj unutrašnjosti generatora:

  pa i jačine polja zadovoljavaju uslov:

  0=+ FFstrrr

  0=+ EEstrrr

  +

  −strEr

  Er

  Er

  Ako se priključci generatora spoje jednom otpornom

  žicom, ravnoteža se narušava i nagomilana opterećenja

  se kreću po spoljašnjem provodnom putu sa težnjom

  da se neutrališu. Kao posledica ovoga, dolazi do

  slabljenja stacionarnog polja unutar generatora i

  rezultujuće polje ( ) počinje da pomera

  pokretna opterećenja protiv sila stacionarnog polja

  (pozitivna ka +, a negativna ka − priključku generatora).

  |||| EEstr >

  Kao rezultat opisanih pojava uspostavlja se novo stanje dinamičke ravnoteže,

  pri kome se u kolu održava stacionarna električna struja.

  70

 • Veličina kojom se na adekvatan način predstavlja generator kao element

  električnog kola i kvantitativno karakteriše njegova sposobnost da održava

  struju u kolu i da vrši konverziju drugih vidova energije u električnu, se naziva

  elektromotorna sila, ili ems, a obeležava se simbolom E.

  Elektromotorna sila nekog generatora se definiše kao količnik rada dA koji

  izvrši generator kada kroz njega protekle količina naelektrisanja dq, i samog

  tog naelektrisanja:

  dq

  dAE =

  Pošto je rad dA zapravo rad sila stranog polja koji one izvrše pomerajući

  naelektrisanje dq od negativnog do pozitivnog priključka, to je:

  pa se može dobiti alternativna definicija elektromotorne sile:

  ∫+

  = ldEdqdA strrr

  ∫+

  = ldEE strrr

  71

 • Prema poslednjoj jednačini, elektromotorna sila je jednaka linijskom integralu

  vektora jačine stranog polja računatog kroz generator od negativnog do

  pozitivnog priključka.

  Elektomotorna sila se izražava u voltima (V).

  Kako je u slučaju praznog hoda generatora u svakoj tački unutar generatora

  , mora biti:0=+ EEstrrr

  ( )

  0

  0

  =+

  =+

  ∫∫

  ∫+

  +

  +

  ldEldE

  ldEE

  str

  str

  rrrr

  rrr

  Kako je, s druge strane:

  pn VVldE −=∫+

  rr

  to se može pisati:

  pnnp UVVE =−=72

  KorisnikRectangle

 • Elektromotorna sila je po veličini jednaka razlici potencijala izmeñu

  pozitivnog i negativnog priključka generatora kada je ovaj u praznom hodu.

  Elektromotorna sila je usmerena skalarna veličina. Smer elektromotorne sile

  je orjentisan kroz generator od negativnog ka pozitivnom priključku, što

  odgovara smeru stranog polja u generatoru.

  Kada generator u kolu održava struju jačine I čiji se smer poklapa sa smerom

  ems, onda generator u vremenu dt izvrši rad:

  Snaga kojom sile stranog polja transformišu druge vidove energije ili rada u

  električni rad je:

  dtIEdqEdA ==

  IEdt

  dAP ==

  73

 • Kada se generator posmatra kao deo strujnog kola, njega tada ne karakteriše

  samo ems, već i unutrašnja otpornost Rg. Ova se otpornost izračunava na

  osnovu Džulovog efekta čija je snaga PJ srazmerna kvadratu jačine struje I:

  2I

  PR Jg =

  p

  n

  gRE,

  p

  nE

  gR

  p

  n

  gRE,

  p

  nE

  gR

  p

  n

  gRE,+

  p

  nE

  gR

  +

  74

 • Strujno kolo sa jednim generatorom i

  jednim otpornikom

  n

  p

  gRE,+

  RpnU

  I

  S obzirom da u kolu nema drugih generatora, fizički

  smer struje je isti kao i smer elektromotorne sile E,

  pa je tako odabran i smer struje. U intervalu ∆t kroz generator u smeru ems protekne količina

  naelektrisanja I∆t, pa je rad koji za to vreme izvrši generator:

  tIEA ∆=

  U kolu se vrši preobražaj električnog rada u toplotu zbog Džulovog efekta u

  otporniku i samom generatoru. Pošto u kolu nema drugih preobražaja

  energije, na osnovu zakona o održanju energije mora biti:

  tIRtIRtIE g ∆+∆=∆22

  75

 • Posle deljenja jednačine sa I∆t dobija se jednačina:

  odnosno, posle preureñenja:

  Ova relacija pomoću koje se odreñuje jačina struje u posmatranom kolu, često

  se naziva Omov zakon za prosto zatvoreno kolo.

  Jednačina se može rešiti i po Rg:

  IRIRE g +=

  RR

  EI

  g +=

  IRIRE g +=

  I

  IRERg

  −=

  pomoću koje se na osnovu merenja može odrediti unutrašnja otpornost

  generatora. Merenjem napona praznog hoda se odredi ems, odnosno E, a

  zatim se merenjem utvrdi jačina struje I.

  76

 • Napon na priključcima generatora u prostom kolu

  U posmatranom kolu, potencijalna razlika na

  krajevima generatora je jednaka naponu na

  otporniku R:

  IRUVV pnnp ==−

  Meñutim, kako je to se

  potencijalna razlika Upn može napisati i u

  obliku:

  IREIR g−=

  IREUVV gpnnp −==−n

  p

  gRE,+

  RpnU

  I

  +

  Ova dva rezultata su ekvivalentna. Potencijalna razlika Upn je jednaka

  linijskom integralu jačine električnog polja po bilo kojoj putanji koja

  povezuje tačke p i n, pa je svejedno po kojoj će se putanji računati, preko

  otpornika R ili preko generatora.

  77

 • Napon na priključcima izvora ems

  EgR

  I

  +

  n p

  EgR

  I

  +

  n p

  Smer ems i referentni smer

  struje se podudaraju:

  Smer ems i referentni smer

  struje su suprotni:

  EIRU

  EIRU

  gpn

  gnp

  +−=

  −=

  EIRU

  EIRU

  gpn

  gnp

  +=

  −−=

  78

 • Stepen korisnog dejstva sistema generator-

  prijemnik i uslov maksimalne snage u prijemniku

  Ukupna snaga koju odaje generator je:

  gg RR

  E

  RR

  EEIEP

  +=

  +==

  2

  ( ) RRR

  PRR

  R

  RR

  E

  RR

  ERIRP

  gggg

  R +=

  ++=

  +==

  2

  2

  22

  n

  p

  gRE,+

  RpnU

  I

  Jedan deo te snage odlazi na pokrivanje Džulovih

  gubitaka u samom generatoru i može se smatrati da

  je taj deo snage nekoristan za sistem generator-

  prijemnik. Drugi deo snage se predaje prijemniku i

  to se smatra korisnom snagom. Pošto je prijemnik

  termička otpornost R, to je:

  79

 • Stepen korisnog dejstva se definiše kao odnos korisne snage i ukupne snage

  koju odaje generator:

  Stepen korisnog dejstva je veći kad je Rg manje i u graničnom slučaju

  on ima maksimalnu vrednost . Uslov je teško ostvariti, ali je

  insistiranje na što većem stepenu korisnog dejstva od fundamentalnog značaja

  u elektrotehnici.

  Pod ekstremnim uslovima i je što znači da postoji

  optimalna vrednost R pri kojoj je snaga PR maksimalna. Ova snaga se dobija

  ako se potraži maksimum funkcije:

  smatrajući da su E i Rg konstante.

  g

  R

  RR

  R

  P

  P

  +==η

  0=gR0=gR1=η

  0=R ∞→R 0=RP

  ( )22

  g

  RRR

  ERP

  +=

  80

 • Reverzibilni preobražaji energije u

  izvorima ems

  Izvesni generatori poseduju mogućnost konverzije energije u oba smera

  (elektrohemijski akumulatori, mnogi mašinski električni generatori i motori).

  Primer akumulatora u automobilu: za vreme paljenja, akumulator igra ulogu

  generatora jer snadbeva električnom energijom električni motor za pokretanje

  automobilskog motora. Za to vreme se hemijska energija supstanci u

  akumulatoru transformiše u električnu, a ova potom u mehanički rad.

  Kad automobilski motor samostalno krene, akumulator se automatski

  prekopčava i priključuje na poseban elektromašinski generator (dinamo) koji

  kroz akumulator šalje struju čiji je smer suprotan smeru ems. U ovoj fazi,

  akumulator igra ulogu prijemnika sa elektromotornom silom. Prema tome,

  akumulator se može ponašati i kao generator i kao prijemnik, pri čemu se

  odvija jedna od dve transformacije energije:

  hemijska energija → električna energijaelektrična energija → hemijska energija

  81

 • Za razliku od preobražaja električne energije u toplotnu, preobražaj električne

  energije u hemijsku je reverzibilan proces, što znači da se hemijska energija

  pod odreñenim uslovima može skoro potpuno preobratiti u električnu, i

  obrnuto. Preobražaj je praćen Džulovim efektom, pa se deo energije ne može

  povratiti.

  Reverzibilni preobražaj energije je moguć i u većini elektromašinskih

  generatora gde se vrši transformacija mehaničkog rada u električnu energiju i

  obrnuto.

  Kada se izvor ems ponaša kao prijemnik, fizički smer struje je suprotan smeru

  ems, pa je rad ems negativan i u vremenu dt iznosi:

  što je prirodno jer izvor ems uzima od kola energiju.

  Kada se unapred ne zna smer fizičke struje, usvaja se referentni. Tada se

  uslovno, do rešavanja kola, rad izvora smatra pozitivnim, ako su referentni

  smer struje i smer ems isti; negativnim, ako su ovi smerovi suprotni.

  dtIEdA −=

  82

 • Prosto kolo sa više izvora ems i otpornika

  Posmatramo kolo koje sadrži tri izvora ems i dva otpornika vezana na red. Na

  slici je prikazan i referentni smer struje I. Rad izvora E1 i E2 je pozitivan

  (zbog izabranog referentnog smera struje), dok je rad izvora E3 negativan. U

  intervalu ∆t ovi radovi iznose: . S druge strane, u svim otpornicima u kolu se za isto vreme transformiše rad:

  1E

  2E

  3E

  1R

  2R

  1gR

  3gR

  2gR

  I

  +

  +

  +

  tIEtIEtIE ∆−∆∆ 321 ,,

  ( ) tRRRRRI ggg ∆++++ 213212

  83

  userCloudy

  userNoteDan republike 29/30 NOVEMBAR

 • Pošto je rad trećeg izvora po apsolutnoj vrednosti jednak energiji koja se

  pretvorila iz električne u neku drugu formu energije, na osnovu zakona o

  održanju energije je:

  Posle deobe sa I∆t i pregrupisavanja članova, dobija se:

  ( ) tRRRRRItIEtIEtIE ggg ∆+++++∆=∆+∆ 213212321

  ( )

  21321

  321

  21321321

  RRRRR

  EEEI

  RRRRRIEEE

  ggg

  ggg

  ++++−+

  =

  ++++=−+

  U opštem slučaju rednog kola sa više izvora ems i otpornika vezanih na red,

  može se, po analogiji sa gornjim izrazom, pisati:

  ∑∑=

  R

  EI

  84

 • Kao i u slučaju kola sa jednim generatorom, ovaj izraz se naziva Omov zakon

  za prosto električno kolo.

  Elektromotorne sile treba uzimati algebarski!!! Algebarski predznak je

  pozitivan ako su smer ems i referentni smer struje isti, a negativan ako su ovi

  smerovi suprotni.

  Ako se dobije pozitivan algebarski znak za struju, to znači da se usvojeni

  referentni smer poklapa sa fizičkim smerom struje. Ako se dobije negativni

  znak, stvarni smer struje je suprotan od referentnog, a i pretpostavljene uloge

  izvora ems se menjaju.

  ( )21321

  2

  321 RRRRRIIEIEIE ggg +++++=+

  Ako se jednačina održanja energije u kolu podeli vremenom ∆t, dobija se izraz za snagu:

  Zbir snaga svih generatora jednak je zbiru snaga svih prijemnika, kako

  termogenih, tako i onih sa elektromotornom silom.

  85

  KorisnikRectangle

 • Potencijalna razlika izmeñu dve tačke u kolu

  1E 2E R1gR 2gR

  I

  + +

  a b

  Izvori ems, E1 i E2 imaju suprotne smerove. Neka je

  potencijalna razlika izmeñu krajeva a i b. Izjednačavajući energiju koja se

  dovodi odsečku a-b preko njegovih krajeva i generatora E1, sa energijom koju

  odsečak odaje u vidu toplote i preko prijemnika ems E2, dobija se jednačina:

  Posle deobe sa Idt, dobija se:

  U opštem slučaju, sa proizvoljnim brojem otpornika i izvora ems:

  baab VVU −=

  ( )dtRRRIIdtEIdtEIdtU ggab +++=+ 21221

  ( ) ( )2121 EEIRRRU ggab −−++=

  ( )∑∑∑ −=−=−=b

  a

  b

  a

  b

  abaabERIEIRVVU ,

  86

 • Prilikom primene formule, posebnu pažnju treba obratiti na algebarske

  znake!!!

  Najjednostavnije pravilo: referentni smer kretanja po odsečku se odabere od

  tačke a do tačke b, i u odnosu na njega se odreñuju algebarski predznaci

  elektromotornih sila i struje u odsečku.

  Elektromotorne sile i jačine struje se uzimaju sa pozitivnim predznakom ako

  im je referentni smer od a ka b; a sa negativnim predznakom ako im je

  referentni smer od b ka a.

  87

 • Mesta u mreži gde se sustiču najmanje tri provodnika nazivaju se čvorovi

  mreže, a serijska veza elemenata koja povezuje dva čvora naziva se grana

  mreže.

  i

  j

  k

  l

  Izraz za potencijal izmeñu dve tačke u

  kolu se može primeniti na svaku granu

  složene mreže. Tako je potencijalna

  razlika izmeñu čvorova i i j:

  Jačina struje i ems se uzimaju sa

  pozitivnim predznakom ako im je

  referentni smer od prvog (i) ka drugom (j)

  indeksu.

  ( )∑ −=−=j

  ijiijERIVVU ,

  Potencijalna razlika izmeñu čvorova i i k, na primer, se može računati

  odabirom prvo putanje integracije, tj. provodnog puta. Neka je to proizvoljan

  put i−j−k. Pošto za deonice puta i−j i j−k važi:

  Drugi Kirhofov zakon

  88

 • ( )

  ( )∑∑

  −=−

  −=−k

  jkj

  j

  iji

  ERIVV

  ERIVV

  ,

  ,

  Sabiranjem ovih jednačina se dobija:

  ( )∑ −=−=k

  ikiikERIVVU ,

  Algebarski predznaci za struje i ems su pozitivni ako su referentni smerovi

  orjentisani od prvog ka drugom indeksu!!!

  Ako se putanja integraljenja odabere tako da se njeni krajevi koindiciraju

  (spoje), dobija se zatvorena putanja. Leva strana prethodne jednačine je

  jednaka nuli, a članovi na desnoj se uzimaju po zatvorenoj putanji. Pošto

  zatvorena putanja nema početne i krajnje tačke, smer obilaženja po konturi je

  proizvoljan.

  89

 • Za bilo koju zatvorenu konturu u mreži se može pisati:

  ili, posle množenja sa −1, kao:

  ( )∑ −=k

  iERI ,0

  ( )∑ −= ki RIE,0

  Izraz predstavlja drugi Kirhofov zakon. Zajedno sa prvim, drugi Kirhofov

  zakon predstavlja osnovu za sistematsko rešavanje problema električnih

  mreža. Može se napisati i u sledećem ekvivalentnom obliku

  ∑∑ = RIEKada se odabere kontura na kojoj se primenjuje Kirhofov zakon, proizvoljno

  se odabere smer obilaženja po konturi i on se označi kao referentni. Jačine

  struje i ems se unose sa pozitivnim algebarskim predznakom ako im se

  referentni smerovi podudaraju sa smerom obilaženja po konturi.

  90

  KorisnikLine

 • Strujni generator

  n

  p

  E

  +RU

  I

  gRStruja u kolu koje obrazuje generator i prijemnik

  ima jačinu:

  dok je napon izmeñu priključaka p i n generatora:

  Kad je unutrašnja otpornost generatora mnogo

  manja od otpornosti prijemnika, onda je:

  RR

  EI

  g +=

  ERR

  RIRU

  g +==

  n

  p

  E

  +RU

  I

  R

  EIiEU ≈≈

  +

  +

  91

 • U mnogim slučajevima je unutrašnja otpornost relativno velika i u radnim

  uslovima je veća od otpornosti prijemnika. Tada važi:

  pa je korisno uvesti pojam idealnog strujnog generatora čija je struja ISkonstantna i nezavisna od otpornosti prijemnika koji se vezuje na generator,

  kao ni od elektromotornih sila naponskih generatora koji su eventualno vezani

  na red sa strujnim generatorom.

  RIRR

  EUI

  R

  EI S

  g

  S

  g

  =≈=≈

  n

  p

  E+

  RU

  I

  gR

  n

  p

  RU

  SI

  + +RRg >>

  SI

  92

 • U opštem slučaju, kada je odnos izmeñu unutrašnje otpornosti naponskog

  generatora i otpornosti prijemnika proizvoljan, moguće je naponski generator

  zameniti strujnim:

  n

  p

  E+

  RU

  I

  gR+

  n

  p

  RU

  SI

  +

  SI SR

  ERR

  RU

  RR

  EI

  g

  g

  +=

  +=

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  IRR

  R

  R

  UI

  IRR

  RRU

  +==

  +=

  93

 • Ako se izjednače izrazi za struje, dobija se jednačina (potpuno ista jednačina

  se dobija kada se izjednače izrazi za napon):

  RR

  IR

  RR

  E

  S

  SS

  g +=

  +Jednačina će biti zadovoljena za svako R ako je:

  Na osnovu ovih izraza se mogu odrediti elementi naponskog generatora koji

  je ekvivalentan strujnom. Karakteristike strujnog generatora koji je

  ekvivalentan naponskom se mogu dobiti iz:

  SgSS RRIRE ==

  Sgg

  g

  S RRGER

  EI ===

  Za idealan naponski generator ne postoji ekvivalentni strujni generator, i

  obrnuto!!!

  Idealni naponski generator

  Idealni strujni generator

  0=gR∞→SR

  94

 • 2

  Omov Zakon

  Prvi Kirhofov zakon

  Drugi Kirhofov zakon

  IRU

  0c

  I

  0IRE

  KorisnikText boxMetode rešavanja

 • 3

  Metoda primene I i II Kirhofovog zakona

  Čvorovi

  Grane

  Konture

  Elementi topologije elektricnih kola

 • 4

  Zadato je električno kolo! Rešiti kolo znači odrediti jačinu struje ili napon između priključaka

  svakog elementaMreža se rešava pisanjem odgovarajućeg broja jednačina po I i IIKirhofovom zakonu. Broj nepoznatih koje teba odrediti jednak je broju grana mreže, ng.

 • 5

 • 6

 • 7

  GRAF MREŽE –

  struktura

  u kojoj

  su

  grane

  mreže

  prikazane linijama

  a

  čvorovi

  tačkama.

  STABLO GRAFA –

  čine

  grane

  grafa

  koje

  povezuju

  sve

  čvorove ali

  tako

  da

  se ne

  zatvori

  nijedna

  kontura. Stablo

  grafa

  se sastoji

  od

  nč-1

  grane.SPOJNICE –

  grane

  koje

  ne

  pripadaju

  stablu. Broj

  grana

  spojnica

  jednak

  je

  nk=ng

  (nč

  - 1).

 • 8

  Uz

  pomoć

  grafa

  se određuju

  opste

  osobine

  mreza (kao

  sto

  je

  broj

  nezavisnih

  jednačina

  po

  I ili

  II

  Kirhofovom

  zakonu) koje

  ne

  zavise

  od

  toga od

  kojih elemenata

  se sastoji

  mreža.

  Za

  svaku

  mrežu

  se može

  napisati

  (nč

  -

  1) nezavisna jednačina

  po

  I Kirhofovom

  zakonu.

  Za

  svaku

  mrežu

  se može

  napisati

  nk=ng

  (nč

  - 1) nezavisna

  jednačina

  po

  II

  Kirhofovom

  zakonu.

 • 9

  Od

  ng

  nepoznatih

  struja

  u granama, nezavisno

  je nk

  = ng

  – (nč

  1)

  struja. Ostale

  su

  zavisne

  od

  njih

  i ta

  se zavisnost

  iskazuje

  kroz

  (nč

  1)

  jednačinu po I

  Kirhofovom

  zakonu.

  Od

  ng

  nepoznatih

  napona

  izmeđi

  priključaka

  grana, nezavisan

  je

  nn

  =(nč

  1) napon. Ostali

  se mogu iskazati

  preko

  njih

  uz

  pomoć

  jednačina

  po

  II

  Kirhofovom

  zakonu.

 • 10

  Postupak rešavanja

  Odaberemo ref. smer struja u

  granama mrežei označimo ih.

  Prebrojimo grane i čvorove i

  odredimo brojnezavisnih čvorova

  i kontura.

  Odaberemo (nč-1) čvor I nk kontura

  napišemo jednačinepo I i II

  Kirhofovom zakonu.

 • 11

 • 12

  Rešavamo sistem jednačina

  Metoda zamene

  Metoda suprotnih koeficijenata

  Determinante

 • 13

  Kramerova pravila

 • 14

  Provera rezultata kroz proveru bilansa snage

 • 15

  Metoda nezavisnih konturnih struja

  Metoda

  omogućava

  lakše

  rešavanje

  mreža, pisanjem

  manjeg

  sistema

  od

  samo

  nk

  jednačina

  na jednostavan, šematski

  način.

  Sistem

  jedančina

  se dobija

  tako

  što

  se, iz

  jednačina po

  I Kirhofovom

  zakonu,

  izrazi

  -1 struja

  u granama

  stabla

  preko

  stuja

  grana

  spojnica

  i zameni

  u

  nk

  jednačina

  po

  I

  Kirhofovom

  zakonu. Tako

  se dobija

  sistem

  od

  nk

  jednačina

  sa

  nk

  nepoznatih

  struja grana

  spojnica

  –“konturnih

  struja”.

 • 16

  Metoda

  je

  dobila

  ime

  po

  tome što

  (kad

  se izvrši napred

  opisana

  transformacija

  sistema

  jednačina)

  formalno

  izgleda

  kao

  da

  svaka

  nezavisna

  kontura ima

  svojukomponenetu

  struje, jednaku

  struji

  spojnice

  te

  konture.

 • 17

 • 18

 • 19

  Opšti

  oblik

  jednačina

  po

  metodi

  konturnih

  struja

  za mrežu

  koja

  ima

  nk

  =n nezavisnih

  kontura.

 • 20

 • 21

  Kada

  mreža

  sadrži

  grane

  sa

  idealnim

  strujnim generatorima

  metoda

  konturnih

  struja

  se primenjuje

  na

  sledeći način:

  a) nezavisne

  konture

  se odaberu

  tako

  da

  su

  grane

  sa

  strujnim

  generatorima

  obavezno

  spojnice;

  b) strije

  strujnih

  generatora

  postaju

  konturne

  struje

  odgovarajućih

  kontura;

  c) pošto

  su

  konturne

  struje

  ovih

  kontura

  poznate

  iz

  gornjeg

  sistema

  se izbace

  njima

  odgovarajuće jednačine

  i zamene

  jednačinama

  oblika

  Iki

  =ISi

  .

 • 22

  Metod potencijala čvorova

  Metoda

  omogućava

  lakše

  rešavanje

  mreža, pisanjem

  manjeg

  sistema

  od

  samo

  nn

  jednačina

  na

  jednostavan i šematski

  način.

  Sistem

  jedančina

  po

  metodi

  potencijala

  čvorova

  se dobija

  tako

  što

  se u

  jednačinama

  po

  I Kirhofovom

  zakonu

  struje

  u granama

  izraze

  preko

  razlike potencijala

  (napona

  između) čvorova

  na

  koje

  je

  grana

  priključena. Tako

  se

  dobija

  sistem

  od

  nn

  =nč

  -1 jednačina sa nč

  nepoznatih

  potencijala

  čvorova.

 • 23

  Problem viška

  jedne

  nepoznate

  rešava

  se tako

  što se onaj

  čvor, za

  koji

  nije

  pisana

  jednačina

  po

  I

  kirhofovom

  zakonu, proglasi

  referentnom

  tačkom.

  Potencijal

  tog (referentnog

  ) čvora

  postane

  jednak

  nuli.

 • 24

 • 25

 • 26

  Kada

  mreža

  sadrži

  veći

  broj

  idealnih

  naponskih

  generatora, raspoređenih

  na

  proizvoljan

  način, metoda

  potencijala

  čvorova

  se NE MOŽE direktno

  primeniti

  za

  rešavanje ovakve

  mreže. Od

  ovog

  pravila

  se odstupa

  u dva

  slučaja:

  a) kada

  u mreži

  postoji

  samo

  jedan

  idealni

  naponski generator;

  b) kada

  u mreži

  postoji

  više

  idealnih

  naponskih

  generatora koji

  su

  svi

  jednim

  krajem

  vezani

  za

  isti

  čvor.

  Uslučaju a) jedan od dva čvora za koji je priključen generator usvoji

  se za

  referentni.

  U slučaju

  b) zajednički

  čvor

  se proglasi

  referentnim.

  Pošto potencijal

  drugog

  čvora generatora tada postane jednak

  njegovoj

  ems

  za

  taj

  čvor

  ne

  pišemo

  jednačinu.

 • 27

  PRIMER. Rešiti

  zadatu

  električnu

  mrežu

  i rezultate proveriti

  primenom

  teoreme

  o održanju

  snaga. Br.

  vred.: E1

  =4V; E4

  = E6

  =5V; E7

  =1V; IS

  =3A; R2

  =2; R3

  = =R6

  = R7

  =1; R4

  =6; R5

  =3

 • 28

 • 29

 • 30

  231 III

 • 31

  0:0:

  222332

  331111

  IREIRSIREIRS