of 44 /44
Električne struje Električna struja Elektromotorna sila Omov zakon za deo provodnika i otpor provodnika Omov zakon za prosto električno kolo Kirhofova pravila Vezivanje otpornika Rad, snaga i toplotno dejstvo električne struje 1 EE15 8a Elektricne struje kratko.pdf 1

Električne struje Električne struje - tehnikum.edu.rs · Izvori jednosmerne struje imaju pozitivan i negativan kraj. ... smer električne struje jednak je sa smerom kretanja pozitivnih

 • Author
  others

 • View
  46

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Električne struje Električne struje - tehnikum.edu.rs · Izvori jednosmerne struje imaju...

 • 1

  Elektrine struje

  Elektrina struja Elektromotorna sila Omov zakon za deo provodnika i otpor provodnika

  Omov zakon za prosto elektrino kolo Kirhofova pravilaVezivanje otpornika Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Usmereno kretanje naelektrisanja generie elektrinu struju.Neophodni uslovi za nastanje elektrine struje:

  postojanje slobodnih nosioca naelektrisanja;postojanje elektrinog polja koje usmerava slobodne nosioce naelektrisanja koji se inae nalaze u haotinom kretanju.

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Svi materijali u veoj ili manjoj meri sadre slobodne nosioce naelektrisanja:

  vrsta tela: elektrone ili ree jone,tena tela: jone,gasovita tela: jone i elektrone.

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Materijali se dele na:provodnike - koncentracija slobodnih nosioca naelektrisnja 1022 cm-3;poluprovodnike - koncentracija 108 - 1021 cm-3;izolatori - koncentracija manja od 107 cm-3.

  Slobodni nosioci se kreu u materijalu haotino kada nema elektrinog polja - slino molekulima u gasu.

  - -- --

  --

  --

  ---

  -

  1EE15 8a Elektricne struje kratko.pdf 1

 • Pokretna naelektrisanja koja mogu izazvati struju su elektroni i joni

  (pozitivni i negativni). vrsta tela: slobodna pokretna naelektrisanja su elektroni.

  Tene sredine: struja se moe obrazovati u elektrolitskim sredinama, a pokretni nosioci naelektrisanja su joni, kako pozitivni tako i negativni.

  Gasovite sredine: po pravilu su dielektrici, ali moe doi do pojav strujee (neonske cevi i fluoroscentne svetiljke);

  nosioci mogu biti i elektroni i joni.Vakuum

  : elektronske cevi sa vakuumom; elektroni su nosioci (nastaju zagrevanjem katode).

  3

  Elektrinom strujom se moe nazvati svako uredjeno kretanje naelektrisanja, bez obzira na uzroke ovog kretanja

  i na vrstu naelektrisanja koja uestvuju u ovom kretanju.

  2

 • S obzirom na vrstu pokretnih naelektrisanja koja uestvuju u pojavi elektrine struje, struje se mogu podeliti na:

  elektronske (ne dolazi do materijalne promene sredine) jonske (dolazi do hemijske promene sredine).

  Sem postojanja slobodnih nosilaca naelektrisanja, za pojavu i odravanje struje potreban je i neki agens:

  elektrino polje (najvaniji i najei) mehaniki uzroci (pr. kai kod Van de Grafovog generatora)

  Razmatraemo struje koje su nastale iskljuivo pod dejstvom elektrinog polja, a najvie panje posvetiemo strujama u vrstim provodnicima, koje se jo nazivaju i kondukcione struje.

  3

 • Za uspostavljanje i odravanje kondukcione struje potrebno je elektrino polje; pod dejstvom sila elektrinog polja slobodna naelektrisanja se ureeno kreu i obrazuju struju. Da bi ta struja imala stacionarni karakter, potrebno je i da polje bude stacionarno stacionarno elektrino polje. Osnovna razlika ovog polja u odnosu na elektrostatiko polje jeste u tome to stacionarno elektrino polje postoji u unutranjosti provodnika i za njegovo odravanje je potreban stalan utroak energije.

  +++++++++++

  i

  V1 V2

  U prostoru oko elektroda postoji statiko elektrino polje; izmeu elektroda je razlika potencijala . Rad koji je izvren prilikom naelektrisavanja elektroda transformisao se u energiju elektrostatikog polja. Sistem je u stanju elektrostatike ravnotee. Meutim, ako se unoenjem neke provodne materije formira provodan put, pod dejstvom elektrinog polja e se uspostaviti elektrina struja. Pomeranje naelektrisanja izazvano strujom dovodi do opte preraspodele naelektrisanja i samim tim do promene strukture i jaine elektrinog polja (sve do neutralizacije optereenja i iezavanja elektrinog polja). Ova struja je kratkotrajna i promenljiva u vremenu.

  Slika 1.

  21 VVU =

  4

 • U procesu rastereivanja elektroda, potencijalna energija elektrostatikog polja se prvo transformisala u rad sila polja koji su one izvrile pomerajui pokretna naelektrisanja, a zatim u toplotnu energiju zbog sudara pokretnih naelektrisanja sa nepokretnim esticama provodne supstance. Samo elektrino polje, koje potie od proizvoljno razmetenog naelektrisanja, ne moe odravati stalnu stacionarnu struju u provodnoj sredini!!!

  +++++++++++

  I

  + -+ + + +

  + + +

  +++++

  I

  Struja u provodnoj vezi izmeu elektroda moe biti stacionarna samo ako su ispunjena sledee dva uslova:

  sistem sa slike 1 mora biti deo zatvorenog strujnog kola formiranog od provodnika (slika 2) u kolu mora biti ukljuen elektrini ureaj koji, nasuprot silama stacionarnog elektrinog polja, kontinuirano potiskuje prispele elektrone provodnosti sa pozitivne na negativnu elektrodu, odravajui pri tome stalnu potencijalnu razliku na svojim prikljucima.

  Ovakvi ureaji se nazivaju strujni izvori ili generatori.

  Slika 2.

  5

 • Slinost: Stacionarna naelektrisanja se razlikuju od statikih po tome to se stalno pomeraju, ali im je zajedniko to to im je gustina u svakoj taki konstantna u vremenu. Elektrino polje stacionarnih naelektrisanja je istovetno sa poljem na isti nain rasporeenih nepokretnih elektrostatikih naelektrisanja, zbog ega stacionarno elektrino polje, kao i elektrostatiko, pripada klasi konzervativnih polja. To znai da je linijski integral vektora jaine stacionarnog elektrinog polja po bilo kojoj zatvorenoj putanji jednak nuli, i da se za ovo polje moe definisati i koristiti i funkcija potencijala.

  Razlika: Stacionarno polje neprestano vri rad pomerajui pokretna naelektrisanja pa je za njegovo odravanje neophodno dovoenje energije sistemu u kome ono postoji. Za odravanje ve uspostavljenog elektrostatikog polja u idealnom dielektriku nije potreban nikakav utroak energije.

  Prostor u kom se pokretna naelektrisanja kreu pod dejstvom elektrinog polja u provodniku je strujno polje. Ono je stacionarno ako je srednja makroskopska brzina pokretljivih nosilaca naelektrisanja u svim takama strujnog polja konstantna u vremenu. Linije kojima je vektor srednje makroskopske brzine u svakoj taki tangenta nazivaju se strujnice.

  Stacionarno elektrino i elektrostatiko polje

  6

 • Pratei efekti elektrine struje

  Toplotni efekat: Poznat i kao Dulov efekat zagrevanje provodnika kad kroz njega protie struja. Pokretna naelektrisanja kreui se kroz provodnik predaju svoju kinetiku energiju esticama provodnika i tako poveavaju njihovu termiku energiju. Ovaj efekat moe imati znaaj za mnogobrojne primene u elektrotehnici (elektrotermiki ureaji, sijalice sa uarenim vlaknom, topljenje metala,...). Meutim, javlja se i kao neeljena propratna pojava (kod elektrinih maina, transformatora, prenosnih vodova,...).

  Hemijski efekat: Dolazi do izraaja samo u elektrolitima (vodeni rastvori kiselina, baza i soli kao i rastopine nekih metala). Struju obrazuju pozitivni i negativni joni, pozitivni kreui se u smeru elektrinog polja, a negativni u suprotnom, to je povezano sa transportom supstance i razgraivanjem elektrolita. Pri pristizanju jona na elektrode vri se neutralizacija jona i izdvajanje supstance ceo proces je poznat pod imenom elektroliza.

  7

 • Magnetni efekat: Ovo je najznaajniji efekat. Karakterie se u okolini provodnika kroz koji protie struja sledeim pojavama: gvozdeni, magnetni i feromagnetni predmeti su podvrgnuti

  dejstvu mehanikih sila; magnetna igla ima tendenciju da se postavi u odreeni poloaj;

  provodnik sa strujom koji je u blizini drugog provodnika sa strujom biva podvrgnut dejstvu mehanikih sila koje se nazivaju elektromagnetnim silama;

  u provodniku koji se kree u blizini drugog provodnika sa strujom indukuje se elektromotorna sila;

  ako je elektrina struja promenljiva u vremenu, u bliskim nepokretnim i pokretnim zatvorenim konturama se indukuju vremenski promenljive elektromotorne sile i struje;

  Magnetno polje koje postoji u okolini provodnika kroz koji protie struja je neodvojivo povezano sa pojavom elektrine struje.

  8

 • Elektrina struja, prolazei kroz telo ljudi ili ivotinja, moe izazvati:

  Toplotno dejstvo, pri kojem se telo zageva, izazivajui nastajanje unutranjih i spoljanih opekotina. Na mestima ulaska ili izlaska struje iz organizma nastaju opekotine koje mogu biti izuzetno teke. Ove opekotine su vidljive, mnogo lake se lee nego unutranje opekotine, koje nastaju na organima sastavljenih od nenih i finih tkiva. Unutranje opekotine su opasnije, ne vide se, oteuju vitalne organe (bubrezi, plua, jetra, creva), to je opasno po ivot.Mehaniko dejstvo, zbog kojeg pri strujama velikih jaina dolazi do razaranja tkiva na mestima ulaza i izlaza struje iz tela.Hemijsko dejstvo, koje se manifestuje kroz kidanje (razlaganje) veza meu najsitnijim dijelovima ljudskog organizma - elijama. Elektrina struja prilikom prolaska kroz tijelo vri razlaganje krvi, tj. izaziva kljuanje krvi i vri njenu elektrolizu. (np. krv snabdeva mozak kiseonikom, bez kojeg ovek ne moe iveti due od 9. min., a ako se mozak ne snabdijeva kiseonikom due od 5. minuta nastaju trajna oteenja mozga).

  9

 • 1

  Elektrine strujeElektrina struja (AP247-252)Elektromotorna sila (AP252-253)Omov zakon za deo provodnika i otpor provodnika (AP253-261)Omov zakon za prosto elektrino kolo (AP261-263)Kirhofova pravila (AP263-266)Vezivanje otpornika (AP266-267)Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje (AP268-269)

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Usmereno kretanje naelektrisanja generie elektrinu struju.Neophodni uslovi za nastanje elektrine struje:

  postojanje slobodnih nosioca naelektrisanja;postojanje elektrinog polja koje usmerava slobodne nosioce naelektrisanja koji se inae nalaze u haotinom kretanju.

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Svi materijali u veoj ili manjoj meri sadre slobodne nosioce naelektrisanja:

  vrsta tela: elektrone ili ree jone,tena tela: jone,gasovita tela: jone i elektrone.

  Elektrina struja.Materijali se dele na:

  provodnike - koncentracija slobodnih nosioca naelektrisnja 1022 cm-3;poluprovodnike - koncentracija 108 - 1021 cm-3;izolatori - koncentracija manja od 107 cm-3.

  Slobodni nosioci se kreu u materijalu haotino kada nema elektrinog polja - slino molekulima u gasu.

  - -- --

  --

  --

  ---

  -

 • 2

  Elektrina struja.Kada se provodnik unese u elektrino polje:

  dolazi do razdvajanja naelektrisanja i usmerenog kretanja naelektrisanja;nastaje elektrina struja koja kratko traje.

  Da bi struja bila trajnog karaktera neophodno je da:postoji provodna sredina;postoji stalno elektrino polje, odnosno potencijalna razlika koja se ostvaruje pomou nekog izvora elektrine energije.

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Izvori jednosmerne struje imaju pozitivan i negativan kraj.Simbol za elektrine izvore sa jednosmernim naponom:Analogija sa protokom vode:

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Jaina elektrine struje definie koliinu naelektrisanja koja po jedinici vremena proe kroz popreni presek provodnika.

  Za stacionaran protok naelektrisanja, jaina elektrine struje je konstantna.

  Elektrina struja moe nastati usled kretanja negativnih i pozitivnih nosioca naelektrisanja (kretanje jona):

  == A

  sC

  dtdQi

  tQI =

  tQ

  tQI

  +

  +=

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Konvencija:smer elektrine struje jednak je sa smerom kretanja pozitivnih nosioca naelektrisanja - od vieg ka niem potencijalu.

  Elektroni u metalima se kreu u suprotnom smeru od smera elektrine struje.

 • 2

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Kada se provodnik unese u elektrino polje:dolazi do razdvajanja naelektrisanja i usmerenog kretanja naelektrisanja;nastaje elektrina struja koja kratko traje.

  Da bi struja bila trajnog karaktera neophodno je da:postoji provodna sredina;postoji stalno elektrino polje, odnosno potencijalna razlika koja se ostvaruje pomou nekog izvora elektrine energije.

  Elektrina struja.Izvori jednosmerne struje imaju pozitivan i negativan kraj.Simbol za elektrine izvore sa jednosmernim naponom:Analogija sa protokom vode:

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Jaina elektrine struje definie koliinu naelektrisanja koja po jedinici vremena proe kroz popreni presek provodnika.

  Za stacionaran protok naelektrisanja, jaina elektrine struje je konstantna.

  Elektrina struja moe nastati usled kretanja negativnih i pozitivnih nosioca naelektrisanja (kretanje jona):

  == A

  sC

  dtdQi

  tQI =

  tQ

  tQI

  +

  +=

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Konvencija:smer elektrine struje jednak je sa smerom kretanja pozitivnih nosioca naelektrisanja - od vieg ka niem potencijalu.

  Elektroni u metalima se kreu u suprotnom smeru od smera elektrine struje.

 • 2

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Kada se provodnik unese u elektrino polje:dolazi do razdvajanja naelektrisanja i usmerenog kretanja naelektrisanja;nastaje elektrina struja koja kratko traje.

  Da bi struja bila trajnog karaktera neophodno je da:postoji provodna sredina;postoji stalno elektrino polje, odnosno potencijalna razlika koja se ostvaruje pomou nekog izvora elektrine energije.

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Izvori jednosmerne struje imaju pozitivan i negativan kraj.Simbol za elektrine izvore sa jednosmernim naponom:Analogija sa protokom vode:

  Elektrina struja.Jaina elektrine struje definie koliinu naelektrisanja koja po jedinici vremena proe kroz popreni presek provodnika.

  Za stacionaran protok naelektrisanja, jaina elektrine struje je konstantna.

  Elektrina struja moe nastati usled kretanja negativnih i pozitivnih nosioca naelektrisanja (kretanje jona):

  == A

  sC

  dtdQi

  tQI =

  tQ

  tQI

  +

  +=

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Konvencija:smer elektrine struje jednak je sa smerom kretanja pozitivnih nosioca naelektrisanja - od vieg ka niem potencijalu.

  Elektroni u metalima se kreu u suprotnom smeru od smera elektrine struje.

 • 2

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Kada se provodnik unese u elektrino polje:dolazi do razdvajanja naelektrisanja i usmerenog kretanja naelektrisanja;nastaje elektrina struja koja kratko traje.

  Da bi struja bila trajnog karaktera neophodno je da:postoji provodna sredina;postoji stalno elektrino polje, odnosno potencijalna razlika koja se ostvaruje pomou nekog izvora elektrine energije.

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Izvori jednosmerne struje imaju pozitivan i negativan kraj.Simbol za elektrine izvore sa jednosmernim naponom:Analogija sa protokom vode:

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Jaina elektrine struje definie koliinu naelektrisanja koja po jedinici vremena proe kroz popreni presek provodnika.

  Za stacionaran protok naelektrisanja, jaina elektrine struje je konstantna.

  Elektrina struja moe nastati usled kretanja negativnih i pozitivnih nosioca naelektrisanja (kretanje jona):

  == A

  sC

  dtdQi

  tQI =

  tQ

  tQI

  +

  +=

  Elektrina struja.

  Konvencija:smer elektrine struje jednak je sa smerom kretanja pozitivnih nosioca naelektrisanja - od vieg ka niem potencijalu.

  Elektroni u metalima se kreu u suprotnom smeru od smera elektrine struje.

 • 3

  Elektrina struja.

  Gustina struje se definie kao jaina struje po jedinici povrine poprenog preseka provodnika:

  Gustina struje je vektorska veliina:

  dsdij =

  =S

  sdjI rr

  SIJ =

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Ako se nosioci naelektrisanja kreu u jednom smeru struja je jednosmerna i ne menja smer.Ako se nosioci naelektrisanja kreu u oba smera struja je naizmenina i menja smer kao posledica promene smera elektrinog polja.

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Jednosmerna struja moe biti konstantna ili promenljiva.

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Naizmenina struja moe imati proizvoljan periodian oblik ili sinusni oblik.

  915

 • 3

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Gustina struje se definie kao jaina struje po jedinici povrine poprenog preseka provodnika:

  Gustina struje je vektorska veliina:

  dsdij =

  =S

  sdjI rr

  SIJ =

  Elektrina struja.Ako se nosioci naelektrisanja kreu u jednom smeru struja je jednosmerna i ne menja smer.Ako se nosioci naelektrisanja kreu u oba smera struja je naizmenina i menja smer kao posledica promene smera elektrinog polja.

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Jednosmerna struja moe biti konstantna ili promenljiva.

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Naizmenina struja moe imati proizvoljan periodian oblik ili sinusni oblik.

  1016

 • 3

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Gustina struje se definie kao jaina struje po jedinici povrine poprenog preseka provodnika:

  Gustina struje je vektorska veliina:

  dsdij =

  =S

  sdjI rr

  SIJ =

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Ako se nosioci naelektrisanja kreu u jednom smeru struja je jednosmerna i ne menja smer.Ako se nosioci naelektrisanja kreu u oba smera struja je naizmenina i menja smer kao posledica promene smera elektrinog polja.

  Elektrina struja.Jednosmerna struja moe biti konstantna ili promenljiva.

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Naizmenina struja moe imati proizvoljan periodian oblik ili sinusni oblik.

  1117

 • 3

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Gustina struje se definie kao jaina struje po jedinici povrine poprenog preseka provodnika:

  Gustina struje je vektorska veliina:

  dsdij =

  =S

  sdjI rr

  SIJ =

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Ako se nosioci naelektrisanja kreu u jednom smeru struja je jednosmerna i ne menja smer.Ako se nosioci naelektrisanja kreu u oba smera struja je naizmenina i menja smer kao posledica promene smera elektrinog polja.

  Elektrine strujeElektrina struja.

  Jednosmerna struja moe biti konstantna ili promenljiva.Elektrina struja.

  Naizmenina struja moe imati proizvoljan periodian oblik ili sinusni oblik.

  1218

 • 4

  Elektromotorna sila.Zatvoreno strujno kolo se sastoji od izvora elektrine energije i spoljanjeg dela kola.Izvor sadri jedan pol na viem potencijalu a drugi na niem.U strujnom kolu nema nagomilavanja naelektrisanja:

  ista koliina naelektrisanja proe kroz svaki presek spoljanjeg kola i izmeu polova elektrinog izvora.

  Elektrine strujeElektromotorna sila.

  Pozitivni nosioci naelektrisanja definiu smer struje:u spoljanjem delu kola pod dejstvom elektrinog polja se kreu od pozitivnog ka negativnom polu;unutar elektrinog izvora se kreu od negativnog ka pozitivnom polu izvora

  suprotono dejstvu sile elektrinog polja (qE);potrebno je uloiti rad za kretanje naelektrisanja suprotno dejstvu elektrine sile.

  Elektrine strujeElektromotorna sila.

  Ureaji kod kojih se neelektrina energija pretvara u elektrinu nazivaju se izvori elektromotorne sile (EMF) ili elektrini izvori.

  akumulatori - hemijsku energiju pretvaraju u elektrinu,elektrogeneratori - mehaniku energiju pretvaraju u elektrinu.

  Elektrine strujeElektromotorna sila.

  Elektromotrona sila se definie kao rad utroen po jedinici naelektrisanja koje prolazi kroz popreni presek u elektrinom izvoru.

  Elektromotorna sila nije sila.Odreuje se kao razlika potencijala izmeu polova neoptereenog elektrinog izvora kroz koji ne protie elektrina struja.

  == VCJ

  qA

  1319

 • 4

  Elektrine strujeElektromotorna sila.

  Zatvoreno strujno kolo se sastoji od izvora elektrine energije i spoljanjeg dela kola.Izvor sadri jedan pol na viem potencijalu a drugi na niem.U strujnom kolu nema nagomilavanja naelektrisanja:

  ista koliina naelektrisanja proe kroz svaki presek spoljanjeg kola i izmeu polova elektrinog izvora.

  Elektromotorna sila.Pozitivni nosioci naelektrisanja definiu smer struje:

  u spoljanjem delu kola pod dejstvom elektrinog polja se kreu od pozitivnog ka negativnom polu;unutar elektrinog izvora se kreu od negativnog ka pozitivnom polu izvora

  suprotono dejstvu sile elektrinog polja (qE);potrebno je uloiti rad za kretanje naelektrisanja suprotno dejstvu elektrine sile.

  Elektrine strujeElektromotorna sila.

  Ureaji kod kojih se neelektrina energija pretvara u elektrinu nazivaju se izvori elektromotorne sile (EMF) ili elektrini izvori.

  akumulatori - hemijsku energiju pretvaraju u elektrinu,elektrogeneratori - mehaniku energiju pretvaraju u elektrinu.

  Elektrine strujeElektromotorna sila.

  Elektromotrona sila se definie kao rad utroen po jedinici naelektrisanja koje prolazi kroz popreni presek u elektrinom izvoru.

  Elektromotorna sila nije sila.Odreuje se kao razlika potencijala izmeu polova neoptereenog elektrinog izvora kroz koji ne protie elektrina struja.

  == VCJ

  qA

  1420

 • 4

  Elektrine strujeElektromotorna sila.

  Zatvoreno strujno kolo se sastoji od izvora elektrine energije i spoljanjeg dela kola.Izvor sadri jedan pol na viem potencijalu a drugi na niem.U strujnom kolu nema nagomilavanja naelektrisanja:

  ista koliina naelektrisanja proe kroz svaki presek spoljanjeg kola i izmeu polova elektrinog izvora.

  Elektrine strujeElektromotorna sila.

  Pozitivni nosioci naelektrisanja definiu smer struje:u spoljanjem delu kola pod dejstvom elektrinog polja se kreu od pozitivnog ka negativnom polu;unutar elektrinog izvora se kreu od negativnog ka pozitivnom polu izvora

  suprotono dejstvu sile elektrinog polja (qE);potrebno je uloiti rad za kretanje naelektrisanja suprotno dejstvu elektrine sile.

  Elektromotorna sila - EMS.Ureaji kod kojih se neelektrina energija pretvara u elektrinu nazivaju se izvori elektromotorne sile (EMF) ili elektrini izvori.

  akumulatori - hemijsku energiju pretvaraju u elektrinu,elektrogeneratori - mehaniku energiju pretvaraju u elektrinu.

  Elektrine strujeElektromotorna sila.

  Elektromotrona sila se definie kao rad utroen po jedinici naelektrisanja koje prolazi kroz popreni presek u elektrinom izvoru.

  Elektromotorna sila nije sila.Odreuje se kao razlika potencijala izmeu polova neoptereenog elektrinog izvora kroz koji ne protie elektrina struja.

  == VCJ

  qA

  1521

 • 4

  Elektrine strujeElektromotorna sila.

  Zatvoreno strujno kolo se sastoji od izvora elektrine energije i spoljanjeg dela kola.Izvor sadri jedan pol na viem potencijalu a drugi na niem.U strujnom kolu nema nagomilavanja naelektrisanja:

  ista koliina naelektrisanja proe kroz svaki presek spoljanjeg kola i izmeu polova elektrinog izvora.

  Elektrine strujeElektromotorna sila.

  Pozitivni nosioci naelektrisanja definiu smer struje:u spoljanjem delu kola pod dejstvom elektrinog polja se kreu od pozitivnog ka negativnom polu;unutar elektrinog izvora se kreu od negativnog ka pozitivnom polu izvora

  suprotono dejstvu sile elektrinog polja (qE);potrebno je uloiti rad za kretanje naelektrisanja suprotno dejstvu elektrine sile.

  Elektrine strujeElektromotorna sila.

  Ureaji kod kojih se neelektrina energija pretvara u elektrinu nazivaju se izvori elektromotorne sile (EMF) ili elektrini izvori.

  akumulatori - hemijsku energiju pretvaraju u elektrinu,elektrogeneratori - mehaniku energiju pretvaraju u elektrinu.

  Elektromotorna sila.Elektromotrona sila se definie kao rad utroen po jedinici naelektrisanja koje prolazi kroz popreni presek u elektrinom izvoru.

  Elektromotorna sila nije sila.Odreuje se kao razlika potencijala izmeu polova neoptereenog elektrinog izvora kroz koji ne protie elektrina struja.

  == VCJ

  qA

  1622

 • 5

  Omov zakon za deo provodnika.Odseak homogenog cilindrinog provodnika duine l i poprenog preseka S:

  Na krajevima provodnika postoji stalna razlika potencijala:jaina elektrinog polja je konstantna;slobodni nosioci naelektrisanja se kreu usmereno pod dejstvom polja u smeru polja konstantnom brzinom koja je srazmerna jaini elektrinog polja:

  nosioci naelektrisanja za t preu rastojanje vtkroz provodnik protie elektrina struja stalne jaine I;

  2

  21 =UlUE /=

  Ev = - pokretljivost nosioca naelektrisnja

  Elektrine strujeOmov zakon za deo provodnika.

  zapremina provodnika izmeu dva poprena presekabroj slobonih naelektrisanja izmeu dva poprena preseka

  ukupno naelektrisanje u delu provodnika:

  kroz deo provodnika protie struja:

  tvS

  l

  1 2

  tv

  S

  Er

  I

  tvnSn = n - ukupan broj slobodnih nosioca u provodniku

  tvqnSnqQ ==vqnS

  tQI =

  =

  Elektrine strujeOmov zakon za deo provodnika.

  Izraz za jainu elektrine struje se moe napisati:

  Elektrini otpor homogenog provodnika:zavisi od prirode materijala, duine provodnika,poprenog preseka.

  vqnStQI =

  =

  SlU

  SlU

  lUS

  lUSqn

  lUqnSI

  =====

  qn= elektrina provodljivost materijala

  1= specifini otpor materijala

  [ ]=SlR

  lUE /=

  Ev =

  U

  Elektrine strujeOmov zakon za deo provodnika.

  Omov zakon:jaina elektrine struje koja prolazi kroz neki provodnik srazmerna je naponu na krajevima tog provodnika i obrnuto srazmerna njegovom otporu

  RUI =

  IRU = Pad napona na otporu kroz koji protie struja.

  1723

  l

  1 2

  tv

  S

  Er

  I

 • 5

  Elektrine strujeOmov zakon za deo provodnika.

  Odseak homogenog cilindrinog provodnika duine l i poprenog preseka S:

  Na krajevima provodnika postoji stalna razlika potencijala:jaina elektrinog polja je konstantna;slobodni nosioci naelektrisanja se kreu usmereno pod dejstvom polja u smeru polja konstantnom brzinom koja je srazmerna jaini elektrinog polja:

  nosioci naelektrisanja za t preu rastojanje vtkroz provodnik protie elektrina struja stalne jaine I;

  l

  1 2

  tv

  S

  21 =UlUE /=

  Ev = - pokretljivost nosioca naelektrisnja

  Er

  I

  Omov zakon za deo provodnika.

  zapremina provodnika izmeu dva poprena presekabroj slobonih naelektrisanja izmeu dva poprena preseka

  ukupno naelektrisanje u delu provodnika:

  kroz deo provodnika protie struja:

  tvS

  l

  1 2

  tv

  S

  Er

  I

  tvnSn = n - ukupan broj slobodnih nosioca u provodniku

  tvqnSnqQ ==vqnS

  tQI =

  =

  Elektrine strujeOmov zakon za deo provodnika.

  Izraz za jainu elektrine struje se moe napisati:

  Elektrini otpor homogenog provodnika:zavisi od prirode materijala, duine provodnika,poprenog preseka.

  vqnStQI =

  =

  SlU

  SlU

  lUS

  lUSqn

  lUqnSI

  =====

  qn= elektrina provodljivost materijala

  1= specifini otpor materijala

  [ ]=SlR

  lUE /=

  Ev =

  U

  Elektrine strujeOmov zakon za deo provodnika.

  Omov zakon:jaina elektrine struje koja prolazi kroz neki provodnik srazmerna je naponu na krajevima tog provodnika i obrnuto srazmerna njegovom otporu

  RUI =

  IRU = Pad napona na otporu kroz koji protie struja.

  1824

 • 5

  Elektrine strujeOmov zakon za deo provodnika.

  Odseak homogenog cilindrinog provodnika duine l i poprenog preseka S:

  Na krajevima provodnika postoji stalna razlika potencijala:jaina elektrinog polja je konstantna;slobodni nosioci naelektrisanja se kreu usmereno pod dejstvom polja u smeru polja konstantnom brzinom koja je srazmerna jaini elektrinog polja:

  nosioci naelektrisanja za t preu rastojanje vtkroz provodnik protie elektrina struja stalne jaine I;

  l

  1 2

  tv

  S

  21 =UlUE /=

  Ev = - pokretljivost nosioca naelektrisnja

  Er

  I

  Elektrine strujeOmov zakon za deo provodnika.

  zapremina provodnika izmeu dva poprena presekabroj slobonih naelektrisanja izmeu dva poprena preseka

  ukupno naelektrisanje u delu provodnika:

  kroz deo provodnika protie struja:

  tvS

  l

  1 2

  tv

  S

  Er

  I

  tvnSn = n - ukupan broj slobodnih nosioca u provodniku

  tvqnSnqQ ==vqnS

  tQI =

  =

  Omov zakon za deo provodnika.Izraz za jainu elektrine struje se moe napisati:

  Elektrini otpor homogenog provodnika:zavisi od prirode materijala, duine provodnika,poprenog preseka.

  vqnStQI =

  =

  SlU

  SlU

  lUS

  lUSqnqnSI

  =====

  qn= elektrina provodljivost materijala

  1= specifini otpor materijala

  [ ]=SlR

  lUE /=

  Ev =

  U

  Elektrine strujeOmov zakon za deo provodnika.

  Omov zakon:jaina elektrine struje koja prolazi kroz neki provodnik srazmerna je naponu na krajevima tog provodnika i obrnuto srazmerna njegovom otporu

  RUI =

  IRU = Pad napona na otporu kroz koji protie struja.

  19

  E

  25

 • 5

  Elektrine strujeOmov zakon za deo provodnika.

  Odseak homogenog cilindrinog provodnika duine l i poprenog preseka S:

  Na krajevima provodnika postoji stalna razlika potencijala:jaina elektrinog polja je konstantna;slobodni nosioci naelektrisanja se kreu usmereno pod dejstvom polja u smeru polja konstantnom brzinom koja je srazmerna jaini elektrinog polja:

  nosioci naelektrisanja za t preu rastojanje vtkroz provodnik protie elektrina struja stalne jaine I;

  l

  1 2

  tv

  S

  21 =UlUE /=

  Ev = - pokretljivost nosioca naelektrisnja

  Er

  I

  Elektrine strujeOmov zakon za deo provodnika.

  zapremina provodnika izmeu dva poprena presekabroj slobonih naelektrisanja izmeu dva poprena preseka

  ukupno naelektrisanje u delu provodnika:

  kroz deo provodnika protie struja:

  tvS

  l

  1 2

  tv

  S

  Er

  I

  tvnSn = n - ukupan broj slobodnih nosioca u provodniku

  tvqnSnqQ ==vqnS

  tQI =

  =

  Elektrine strujeOmov zakon za deo provodnika.

  Izraz za jainu elektrine struje se moe napisati:

  Elektrini otpor homogenog provodnika:zavisi od prirode materijala, duine provodnika,poprenog preseka.

  vqnStQI =

  =

  SlU

  SlU

  lUS

  lUSqn

  lUqnSI

  =====

  qn= elektrina provodljivost materijala

  1= specifini otpor materijala

  [ ]=SlR

  lUE /=

  Ev =

  U

  Omov zakon za deo provodnika.Omov zakon:

  jaina elektrine struje koja prolazi kroz neki provodnik srazmerna je naponu na krajevima tog provodnika i obrnuto srazmerna njegovom otporu

  RUI =

  IRU = Pad napona na otporu kroz koji protie struja.

  20

  U

  26

 • 6

  Elektrini otpor provodnika.

  Na osnovu jednaina sledi:Materijal je bolji provodnik kada mu je elektrina provodljivost vea, odnosno specifini otpor manji.Provodnik ima otpor od 1 ako kroz njega protie struja od 1 A kada je na njegovim krajevima napon 1 V.Specifina otpornost provodnika brojno je jednaka otpornosti koju struji prua provodnik duine 1 m sa popre nim presekom 1 m2.

  mmm

  =

  =2

  ][

  [ ]==Sl

  SlR

  1=

  IUR =

  Elektrini otpor provodnika.Otpornost metala se javlja usled sudara slobodnih nosioca naelektrisanja (elektrona) sa pozitivnim jonima kristalne

  reetke.

  Poveanjem temperature:poveava se brzina kretanja slobodnih elektrona i jona reetke;elektroni nailaze na vei otpor pri kretanju.

  Elektrine struje

  kTvme23

  2

  2

  =

  emkTv 32 =

  Elektrini otpor provodnika.Otpornost metala se linerano menja sa temperaturom:

  Termiki koeficijent otpora:relativna promena otpora po temperaturnom stepenu;vrednost priblino ista za sve metale - 0.004C-1.

  Kod nekih provodnika (grafit, elektroliti) otpor opada sa porastom temperature - termiki koeficijent negativan.Kod nekih metala u blizini apsolutne nule otpor je jednak nuli - superporodinici.

  Elektrine struje

  )10 t(RR += tRRR 00 +=

  RRR += 0tRR0

  =

  Omov zakon za prosto elektrino kolo.Prosto elektrino kolo sadri:

  elektrini izvor EMS;jedan otpornik.

  Struja prolazi kroz:elektrini izvor, iotpornik R.

  Elektirni izvor ima unutranju otpornost Ru:ista struja protie kroz otpor R i unutranji otpor Ru jer su redno vezani.

  Omov Zakon:Jaina struje u prostom elektrinom kolu srazmerna je EMS u kolu a obrnuto srazmerna zbiru spoljanjeg i unutranjeg otpora.

  Elektrine struje

  uRRI

  +=

  izvor struje ,RuI

  R

  2127

 • 6

  Elektrini otpor provodnika.

  Na osnovu jednaina sledi:Materijal je bolji provodnik kada mu je elektrina provodljivost vea, odnosno specifini otpor manji.Provodnik ima otpor od 1 ako kroz njega protie struja od 1 A kada je na njegovim krajevima napon 1 V.Specifina otpornost provodnika brojno je jednaka otpornosti koju struju prua provodnik duine 1 m sa poprenim presekom 1 m2.

  mmm

  =

  =2

  ][

  [ ]==Sl

  SlR

  1=

  Elektrine strujeIUR =

  Elektrini otpor provodnika.Otpornost metala se javlja usled sudara slobodnih nosioca naelektrisanja (elektrona) sa pozitivnim jonima kristalne

  reetke.

  Poveanjem temperature:poveava se brzina kretanja slobodnih elektrona i jona reetke;elektroni nailaze na vei otpor pri kretanju.

  kTvme23

  2

  2

  =

  emkTv 32 =

  Elektrini otpor provodnika.Otpornost metala se linerano menja sa temperaturom:

  Termiki koeficijent otpora:relativna promena otpora po temperaturnom stepenu;vrednost priblino ista za sve metale - 0.004C-1.

  Kod nekih provodnika (grafit, elektroliti) otpor opada sa porastom temperature - termiki koeficijent negativan.Kod nekih metala u blizini apsolutne nule otpor je jednak nuli - superporodinici.

  Elektrine struje

  )10 t(RR += tRRR 00 +=

  RRR += 0tRR0

  =

  Omov zakon za prosto elektrino kolo.Prosto elektrino kolo sadri:

  elektrini izvor EMS;jedan otpornik.

  Struja prolazi kroz:elektrini izvor, iotpornik R.

  Elektirni izvor ima unutranju otpornost Ru:ista struja protie kroz otpor R i unutranji otpor Ru jer su redno vezani.

  Omov Zakon:Jaina struje u prostom elektrinom kolu srazmerna je EMS u kolu a obrnuto srazmerna zbiru spoljanjeg i unutranjeg otpora.

  Elektrine struje

  uRRI

  +=

  izvor struje ,RuI

  R

  22k bolcmanova konst. 28

 • 6

  Elektrini otpor provodnika.

  Na osnovu jednaina sledi:Materijal je bolji provodnik kada mu je elektrina provodljivost vea, odnosno specifini otpor manji.Provodnik ima otpor od 1 ako kroz njega protie struja od 1 A kada je na njegovim krajevima napon 1 V.Specifina otpornost provodnika brojno je jednaka otpornosti koju struju prua provodnik duine 1 m sa poprenim presekom 1 m2.

  mmm

  =

  =2

  ][

  [ ]==Sl

  SlR

  1=

  Elektrine strujeIUR =

  Elektrini otpor provodnika.Otpornost metala se javlja usled sudara slobodnih nosioca naelektrisanja (elektrona) sa pozitivnim jonima kristalne

  reetke.

  Poveanjem temperature:poveava se brzina kretanja slobodnih elektrona i jona reetke;elektroni nailaze na vei otpor pri kretanju.

  Elektrine struje

  kTvme23

  2

  2

  =

  emkTv 32 =

  Elektrini otpor provodnika.Otpornost metala se linerano menja sa temperaturom:

  Termiki koeficijent otpora:relativna promena otpora po temperaturnom stepenu;vrednost priblino ista za sve metale - 0.004C-1.

  Kod nekih provodnika (grafit, elektroliti) otpor opada sa porastom temperature - termiki koeficijent negativan.Kod nekih metala u blizini apsolutne nule otpor je jednak nuli - superporodinici.

  )10 t(RR += tRRR 00 +=

  RRR += 0tRR0

  =

  Omov zakon za prosto elektrino kolo.Prosto elektrino kolo sadri:

  elektrini izvor EMS;jedan otpornik.

  Struja prolazi kroz:elektrini izvor, iotpornik R.

  Elektirni izvor ima unutranju otpornost Ru:ista struja protie kroz otpor R i unutranji otpor Ru jer su redno vezani.

  Omov Zakon:Jaina struje u prostom elektrinom kolu srazmerna je EMS u kolu a obrnuto srazmerna zbiru spoljanjeg i unutranjeg otpora.

  Elektrine struje

  uRRI

  +=

  izvor struje ,RuI

  R

  2329

 • 6

  Elektrini otpor provodnika.

  Na osnovu jednaina sledi:Materijal je bolji provodnik kada mu je elektrina provodljivost vea, odnosno specifini otpor manji.Provodnik ima otpor od 1 ako kroz njega protie struja od 1 A kada je na njegovim krajevima napon 1 V.Specifina otpornost provodnika brojno je jednaka otpornosti koju struju prua provodnik duine 1 m sa poprenim presekom 1 m2.

  mmm

  =

  =2

  ][

  [ ]==Sl

  SlR

  1=

  Elektrine strujeIUR =

  Elektrini otpor provodnika.Otpornost metala se javlja usled sudara slobodnih nosioca naelektrisanja (elektrona) sa pozitivnim jonima kristalne

  reetke.

  Poveanjem temperature:poveava se brzina kretanja slobodnih elektrona i jona reetke;elektroni nailaze na vei otpor pri kretanju.

  Elektrine struje

  kTvme23

  2

  2

  =

  emkTv 32 =

  Elektrini otpor provodnika.Otpornost metala se linerano menja sa temperaturom:

  Termiki koeficijent otpora:relativna promena otpora po temperaturnom stepenu;vrednost priblino ista za sve metale - 0.004C-1.

  Kod nekih provodnika (grafit, elektroliti) otpor opada sa porastom temperature - termiki koeficijent negativan.Kod nekih metala u blizini apsolutne nule otpor je jednak nuli - superporodinici.

  Elektrine struje

  )10 t(RR += tRRR 00 +=

  RRR += 0tRR0

  =

  Omov zakon za prosto elektrino kolo.Prosto elektrino kolo sadri:

  elektrini izvor EMS;jedan otpornik.

  Struja prolazi kroz:elektrini izvor, iotpornik R.

  Elektirni izvor ima unutranju otpornost Ru:ista struja protie kroz otpor R i unutranji otpor Ru jer su redno vezani.

  Omov Zakon:Jaina struje u prostom elektrinom kolu srazmerna je EMS u kolu a obrnuto srazmerna zbiru spoljanjeg i unutranjeg otpora.

  uRRI

  +=

  izvor struje

  R uI

  R

  2430

 • 7

  Omov zakon za prosto elektrino kolo.Za prosto elektrino kolo koje sadri vie EMS-a i otpornika:

  2121

  21

  RRRREE

  RI

  gg

  gg

  +++

  +==

  1g

  1gR

  2g2gR

  1R

  2R

  I

  Vezivanje otpornika.Vezivanje otpornika:

  redno,paralelno.

  Redno vezivanje:Ukupan napon na krajevima elektrinog izvora jednak je zbiru napona na krajevima pojedinih otpornika.Kroz sve otpornike protie ista struja.

  Elektrine struje

  1R 2R nR eR=

  en

  n

  IRIRIRIRUUUUU

  =+++=+++=

  K

  K

  21

  21

  =

  =n

  iie RR

  1

  Vezivanje otpornika.Paralelno vezivanje:

  Sloeno razgranato koloNapon na krajevima pojedinih otpornika isti.Struja kroz granu elektrinog izvora jednaka je zbiru struja kroz grane kola.

  Elektrine struje

  1R

  2R

  nR

  eR=

  en

  n

  RU

  RU

  RU

  RUI

  IIII

  =+++=

  +++=

  K

  K

  21

  21

  =

  =n

  i ie RR 111

  Kirhofova pravila.Osnovni elementi elektrinog kola:

  vor,grana, zatvorena kontura.

  I Kirhofovo pravilo:Algebarski zbir jaina struja u nekom voru elektrinog kola jednak je nuli.Zbir jaina struja koje utiu u vor elektrinog kola jednak je zbiru struja koje istiu iz vora.

  Pri raunanju zbira vae pravila:struje koje utiu u vor su pozitivne,struje koje istiu iz vora su negativne.

  Za vor A:

  Elektrine struje 1E

  2E

  R

  1R

  2R

  1I

  2I

  IA B

  332 === kg nnn

  01

  ==

  n

  kkI

  021 =+ III 21 III +=

  2531

 • 7

  Omov zakon za prosto elektrino kolo.Za prosto elektrino kolo koje sadri vie EMS-a i otpornika:

  Elektrine struje

  2121

  21

  RRRREE

  RI

  gg

  gg

  +++

  +==

  1g

  1gR

  2g2gR

  1R

  2R

  I

  Vezivanje otpornika.

  Vezivanje otpornika:redno,paralelno.

  Redno vezivanje:Ukupan napon na krajevima elektrinog izvora jednak je zbiru napona na krajevima pojedinih otpornika.Kroz sve otpornike protie ista struja.

  1R 2R nR eR=

  en

  n

  IRIRIRIRUUUUU

  =+++=+++=

  K

  K

  21

  21

  =

  =n

  iie RR

  1

  Vezivanje otpornika.Paralelno vezivanje:

  Sloeno razgranato koloNapon na krajevima pojedinih otpornika isti.Struja kroz granu elektrinog izvora jednaka je zbiru struja kroz grane kola.

  Elektrine struje

  1R

  2R

  nR

  eR=

  en

  n

  RU

  RU

  RU

  RUI

  IIII

  =+++=

  +++=

  K

  K

  21

  21

  =

  =n

  i ie RR 111

  Kirhofova pravila.Osnovni elementi elektrinog kola:

  vor,grana, zatvorena kontura.

  I Kirhofovo pravilo:Algebarski zbir jaina struja u nekom voru elektrinog kola jednak je nuli.Zbir jaina struja koje utiu u vor elektrinog kola jednak je zbiru struja koje istiu iz vora.

  Pri raunanju zbira vae pravila:struje koje utiu u vor su pozitivne,struje koje istiu iz vora su negativne.

  Za vor A:

  Elektrine struje 1E

  2E

  R

  1R

  2R

  1I

  2I

  IA B

  332 === kg nnn

  01

  ==

  n

  kkI

  021 =+ III 21 III +=

  2632

 • 7

  Omov zakon za prosto elektrino kolo.Za prosto elektrino kolo koje sadri vie EMS-a i otpornika:

  Elektrine struje

  2121

  21

  RRRREE

  RI

  gg

  gg

  +++

  +==

  1g

  1gR

  2g2gR

  1R

  2R

  I

  Vezivanje otpornika.Vezivanje otpornika:

  redno,paralelno.

  Redno vezivanje:Ukupan napon na krajevima elektrinog izvora jednak je zbiru napona na krajevima pojedinih otpornika.Kroz sve otpornike protie ista struja.

  Elektrine struje

  1R 2R nR eR=

  en

  n

  IRIRIRIRUUUUU

  =+++=+++=

  K

  K

  21

  21

  =

  =n

  iie RR

  1

  Vezivanje otpornika.Paralelno vezivanje:

  Sloeno razgranato koloNapon na krajevima pojedinih otpornika isti.Struja kroz granu elektrinog izvora jednaka je zbiru struja kroz grane kola.

  1R

  2R

  nR

  eR=

  en

  n

  RU

  RU

  RU

  RUI

  IIII

  =+++=

  +++=

  K

  K

  21

  21

  =

  =n

  i ie RR 111

  Kirhofova pravila.Osnovni elementi elektrinog kola:

  vor,grana, zatvorena kontura.

  I Kirhofovo pravilo:Algebarski zbir jaina struja u nekom voru elektrinog kola jednak je nuli.Zbir jaina struja koje utiu u vor elektrinog kola jednak je zbiru struja koje istiu iz vora.

  Pri raunanju zbira vae pravila:struje koje utiu u vor su pozitivne,struje koje istiu iz vora su negativne.

  Za vor A:

  Elektrine struje 1E

  2E

  R

  1R

  2R

  1I

  2I

  IA B

  332 === kg nnn

  01

  ==

  n

  kkI

  021 =+ III 21 III +=2733

 • 7

  Omov zakon za prosto elektrino kolo.Za prosto elektrino kolo koje sadri vie EMS-a i otpornika:

  Elektrine struje

  2121

  21

  RRRREE

  RI

  gg

  gg

  +++

  +==

  1g

  1gR

  2g2gR

  1R

  2R

  I

  Vezivanje otpornika.Vezivanje otpornika:

  redno,paralelno.

  Redno vezivanje:Ukupan napon na krajevima elektrinog izvora jednak je zbiru napona na krajevima pojedinih otpornika.Kroz sve otpornike protie ista struja.

  Elektrine struje

  1R 2R nR eR=

  en

  n

  IRIRIRIRUUUUU

  =+++=+++=

  K

  K

  21

  21

  =

  =n

  iie RR

  1

  Vezivanje otpornika.Paralelno vezivanje:

  Sloeno razgranato koloNapon na krajevima pojedinih otpornika isti.Struja kroz granu elektrinog izvora jednaka je zbiru struja kroz grane kola.

  Elektrine struje

  1R

  2R

  nR

  eR=

  en

  n

  RU

  RU

  RU

  RUI

  IIII

  =+++=

  +++=

  K

  K

  21

  21

  =

  =n

  i ie RR 111

  Kirhofova pravila.Osnovni elementi elektrinog kola:

  vor,grana, zatvorena kontura.

  I Kirhofovo pravilo:Algebarski zbir jaina struja u nekom voru elektrinog kola jednak je nuli.Zbir jaina struja koje utiu u vor elektrinog kola jednak je zbiru struja koje istiu iz vora.

  Pri raunanju zbira vae pravila:struje koje utiu u vor su pozitivne,struje koje istiu iz vora su negativne.

  Za vor A:

  1E

  2E

  R

  1R

  2R

  1I

  2I

  IA B

  332 === kg nnn

  01

  ==

  n

  kkI

  021 =+ III 21 III +=2834

 • 8

  Kirhofova pravila.II Kirhofovo pravilo vai za zatvorene konture kola koje sadre jedan ili vie generatora i otpora.

  Algebarski zbir elektromotornih sila i elektrootpronih sila (R*I) jednak je nuli.

  Zbir napona za zatvoreno strujno kolo jednak je nuli.

  ( ) 0= RIE

  0111 =++ RIIRE

  0222 =++ RIIRE

  0111222 =++ IREEIR

  Napon izmeu dve take: ( )=A

  BAB E-RIU

  111222AB EIREIRRIU +=+==

  1E

  2E

  R

  1R

  2R

  1I

  2I

  IA B

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.Potronja elektrine energije podrazumeva njeno pretvaranje u druge oblike energije.Ureaji u kojima se elektrina energija pretvara u drugi vid energije nazivaju se potroai.U zavisnosi od potroaa elektrina energija se pretvara u:

  mehaniku (elektromotor),toplotnu (otpornik),svetlosnu (sijalica), hemijsku (akumulator) ...

  Elektrine struje

  Potroa

  Potroa

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.Pri proticanju elektrine struje kroz potroa slobodni nosioci naelektrisanja se kreu od vieg ka niem potencijalu:

  potencijalna energija nosioca naelektrisanja se smanuje usled utroenog rada na prebacivanje nosioca naelektrisanja sa vieg na nii potencijal:

  Elektrina energija koja se troi kroz potroa jednaka je proizvodu napona na njegovim krajevima i naelektrisanja koje kroz potroa protie.

  Elektrine struje qA

  qE p ==

  UdqdqdA ba == )(

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.Ukupan rad (odnosno energija):

  Pri konstantnom naponu, rad elektrine struje jednak je proizvodu napona, jaine struje i vremena proticanja struje.

  Energija koja se preda potroau u jedinici vremena odgovara snazi koju treba uloiti da se u kolu odri stalna struja:

  snaga elektrine struje jednaka je proizvodu jaine elektrine struje i napona (razlike potencijala).

  Elektrine struje

  dtdqI =

  UItUIdtdAAt

  === 0 I

  UR =tRUtRIA

  22 ==

  RURIUI

  dtdAP

  22 ====

  2935

 • 8

  Kirhofova pravila.II Kirhofovo pravilo vai za zatvorene konture kola koje sadre jedan ili vie generatora i otpora.

  Algebarski zbir elektromotornih sila i elektrootpronih sila (R*I) jednak je nuli.

  Zbir napona za zatvoreno strujno kolo jednak je nuli.

  Elektrine struje

  ( ) 0= RIE

  0111 =++ RIIRE

  0222 =++ RIIRE

  0111222 =++ IREEIR

  Napon izmeu dve take: ( )=A

  BAB E-RIU

  111222AB EIREIRRIU +=+==

  1E

  2E

  R

  1R

  2R

  1I

  2I

  IA B

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.

  Potronja elektrine energije podrazumeva njeno pretvaranje u druge oblike energije.Ureaji u kojima se elektrina energija pretvara u drugi vid energije nazivaju se potroai.U zavisnosi od potroaa elektrina energija se pretvara u:

  mehaniku (elektromotor),toplotnu (otpornik),svetlosnu (sijalica), hemijsku (akumulator) ...

  Potroa

  Potroa

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.Pri proticanju elektrine struje kroz potroa slobodni nosioci naelektrisanja se kreu od vieg ka niem potencijalu:

  potencijalna energija nosioca naelektrisanja se smanuje usled utroenog rada na prebacivanje nosioca naelektrisanja sa vieg na nii potencijal:

  Elektrina energija koja se troi kroz potroa jednaka je proizvodu napona na njegovim krajevima i naelektrisanja koje kroz potroa protie.

  Elektrine struje qA

  qE p ==

  UdqdqdA ba == )(

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.Ukupan rad (odnosno energija):

  Pri konstantnom naponu, rad elektrine struje jednak je proizvodu napona, jaine struje i vremena proticanja struje.

  Energija koja se preda potroau u jedinici vremena odgovara snazi koju treba uloiti da se u kolu odri stalna struja:

  snaga elektrine struje jednaka je proizvodu jaine elektrine struje i napona (razlike potencijala).

  Elektrine struje

  dtdqI =

  UItUIdtdAAt

  === 0 I

  UR =tRUtRIA

  22 ==

  RURIUI

  dtdAP

  22 ====

  3036

 • 8

  Kirhofova pravila.II Kirhofovo pravilo vai za zatvorene konture kola koje sadre jedan ili vie generatora i otpora.

  Algebarski zbir elektromotornih sila i elektrootpronih sila (R*I) jednak je nuli.

  Zbir napona za zatvoreno strujno kolo jednak je nuli.

  Elektrine struje

  ( ) 0= RIE

  0111 =++ RIIRE

  0222 =++ RIIRE

  0111222 =++ IREEIR

  Napon izmeu dve take: ( )=A

  BAB E-RIU

  111222AB EIREIRRIU +=+==

  1E

  2E

  R

  1R

  2R

  1I

  2I

  IA B

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.Potronja elektrine energije podrazumeva njeno pretvaranje u druge oblike energije.Ureaji u kojima se elektrina energija pretvara u drugi vid energije nazivaju se potroai.U zavisnosi od potroaa elektrina energija se pretvara u:

  mehaniku (elektromotor),toplotnu (otpornik),svetlosnu (sijalica), hemijsku (akumulator) ...

  Elektrine struje

  Potroa

  Potroa

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.

  Pri proticanju elektrine struje kroz potroa slobodni nosioci naelektrisanja se kreu od vieg ka niem potencijalu:

  potencijalna energija nosioca naelektrisanja se smanuje usled utroenog rada na prebacivanje nosioca naelektrisanja sa vieg na nii potencijal:

  Elektrina energija koja se troi kroz potroa jednaka je proizvodu napona na njegovim krajevima i naelektrisanja koje kroz potroa protie.

  qA

  qE p ==

  UdqdqdA ba == )(

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.Ukupan rad (odnosno energija):

  Pri konstantnom naponu, rad elektrine struje jednak je proizvodu napona, jaine struje i vremena proticanja struje.

  Energija koja se preda potroau u jedinici vremena odgovara snazi koju treba uloiti da se u kolu odri stalna struja:

  snaga elektrine struje jednaka je proizvodu jaine elektrine struje i napona (razlike potencijala).

  Elektrine struje

  dtdqI =

  UItUIdtdAAt

  === 0 I

  UR =tRUtRIA

  22 ==

  RURIUI

  dtdAP

  22 ====

  = V

  3137

 • 8

  Kirhofova pravila.II Kirhofovo pravilo vai za zatvorene konture kola koje sadre jedan ili vie generatora i otpora.

  Algebarski zbir elektromotornih sila i elektrootpronih sila (R*I) jednak je nuli.

  Zbir napona za zatvoreno strujno kolo jednak je nuli.

  Elektrine struje

  ( ) 0= RIE

  0111 =++ RIIRE

  0222 =++ RIIRE

  0111222 =++ IREEIR

  Napon izmeu dve take: ( )=A

  BAB E-RIU

  111222AB EIREIRRIU +=+==

  1E

  2E

  R

  1R

  2R

  1I

  2I

  IA B

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.Potronja elektrine energije podrazumeva njeno pretvaranje u druge oblike energije.Ureaji u kojima se elektrina energija pretvara u drugi vid energije nazivaju se potroai.U zavisnosi od potroaa elektrina energija se pretvara u:

  mehaniku (elektromotor),toplotnu (otpornik),svetlosnu (sijalica), hemijsku (akumulator) ...

  Elektrine struje

  Potroa

  Potroa

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.Pri proticanju elektrine struje kroz potroa slobodni nosioci naelektrisanja se kreu od vieg ka niem potencijalu:

  potencijalna energija nosioca naelektrisanja se smanuje usled utroenog rada na prebacivanje nosioca naelektrisanja sa vieg na nii potencijal:

  Elektrina energija koja se troi kroz potroa jednaka je proizvodu napona na njegovim krajevima i naelektrisanja koje kroz potroa protie.

  Elektrine struje qA

  qE p ==

  UdqdqdA ba == )(

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.

  Ukupan rad (odnosno energija):

  Pri konstantnom naponu, rad elektrine struje jednak je proizvodu napona, jaine struje i vremena proticanja struje.

  Energija koja se preda potroau u jedinici vremena odgovara snazi koju treba uloiti da se u kolu odri stalna struja:

  snaga elektrine struje jednaka je proizvodu jaine elektrine struje i napona (razlike potencijala).

  dtdqI =

  UItUIdtdAAt

  === 0

  IUR =

  tRUtRIA

  22 ==

  RURIUI

  dtdAP

  22 ====

  3238

  dq

 • 9

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.Kada strujno kolo sadri samo metalni provodnik (provodnik prve vrste) sva energija se pretvara u toplotu:

  pod dejstvom elektrinog polja elektroni se ubrzavaju;poveava se njihova kinetika energija;prilikom sudara sa jonima kristalne reetke elektroni predaju energiju jonima;energija jona se poveava usled ega se provodnik zagreva;u provodniku se stvara koliina toplote na raun elektrine energije.

  Ako ne postoji druga vrsta energije, toplotna energija je jednaka radu koji izvri elektrina struja - Dulov zakon:

  [ ]J2

  2 tRUtRIUItQ ===

  Test pitanja - kolokvijum1. Neophodni uslovi za nastanje elektrine struje.

  postojanje slobodnih nosioca naelektrisanja;postojanje elektrinog polja koje usmerava slobodne nosioce naelektrisanja koji se inae nalaze u haotinom kretanju.

  2. Jaina elektrine struje.Jaina elektrine struje definie koliinu naelektrisanja koja po jedinici vremena proe kroz popreni presek provodnika.

  3. Jednosmerna i naizmenina struja.Ako se nosioci naelektrisanja kreu u jednom smeru struja je jednosmerna i ne menja smer.Ako se nosioci naelektrisanja kreu u oba smera struja je naizmenina i menja smer kao posledica promene smera elektrinog polja.

  == A

  sC

  dtdQi

  Test pitanja - kolokvijum4. Elektromotrona sila.

  Elektromotorna sila je razlika potencijala izmeu polova neoptereenog elektrinog izvora kroz koji ne protie elektrina struja.

  5. Elektrini otpor provodnika.zavisi od prirode materijala, duine provodnika,poprenog preseka.

  6. Omov zakon.Jaina elektrine struje koja prolazi kroz neki provodnik srazmerna je naponu na krajevima tog provodnika i obrnuto srazmerna njegovom otporu

  [ ]=SlR

  RUI =

  Test pitanja - kolokvijum7. Promena otpornosti provodnika sa temperaturom.

  Otpornost provodnika se linerano menja sa temperaturom.

  8. Redno vezivanje otpornika.Ukupan napon na krajevima elektrinog izvora jednak je zbiru napona na krajevima pojedinih otpornika.Kroz sve otpornike protie ista struja.

  )10 t(RR +=

  =

  =n

  iie RR

  19. Paralelno vezivanje otpornika.Napon na krajevima pojedinih otpornika isti.Struja kroz granu elektrinog izvora jednaka je zbiru struja kroz grane kola.

  =

  =n

  i ie RR 111

  33

  Prema nosiocima naelektrisanja supstance se mogu svrstati i u: a) Provodnici prve vrste ili elektronski provodnici- provode elektrinu struju elektronima. U ovu grupu spadaju metali, grafit, neki oksidi, poluprovodnici n-tipa.

  b) Provodnici druge vrste ili elektroliti ili jonski provodnici - jer provode elektricnu struju jonima koji cine taj provodnik

  39

 • 9

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.Kada strujno kolo sadri samo metalni provodnik (provodnik prve vrste) sva energija se pretvara u toplotu:

  pod dejstvom elektrinog polja elektroni se ubrzavaju;poveava se njihova kinetika energija;prilikom sudara sa jonima kristalne reetke elektroni predaju energiju jinima;energija jona se poveava usled ega se provodnik zagreva;u provodniku se stvara koliina toplote na raun elektrine energije.

  Ako ne postoji druga vrsta energije, toplotna energija je jednaka radu koji izvri elektrina struja - Dulov zakon:

  Elektrine struje

  [ ]J2

  2 tRUtRIUItQ ===

  Test pitanja 1. Neophodni uslovi za nastanje elektrine struje.

  postojanje slobodnih nosioca naelektrisanja;postojanje elektrinog polja koje usmerava slobodne nosioce naelektrisanja koji se inae nalaze u haotinom kretanju.

  2. Jaina elektrine struje.Jaina elektrine struje definie koliinu naelektrisanja koja po jedinici vremena proe kroz popreni presek provodnika.

  3. Jednosmerna i naizmenina struja.Ako se nosioci naelektrisanja kreu u jednom smeru struja je jednosmerna i ne menja smer.Ako se nosioci naelektrisanja kreu u oba smera struja je naizmenina i menja smer kao posledica promene smera elektrinog polja.

  == A

  sC

  dtdQi

  Test pitanja - kolokvijum4. Elektromotrona sila.

  Elektromotorna sila je razlika potencijala izmeu polova neoptereenog elektrinog izvora kroz koji ne protie elektrina struja.

  5. Elektrini otpor provodnika.zavisi od prirode materijala, duine provodnika,poprenog preseka.

  6. Omov zakon.Jaina elektrine struje koja prolazi kroz neki provodnik srazmerna je naponu na krajevima tog provodnika i obrnuto srazmerna njegovom otporu

  [ ]=SlR

  RUI =

  Test pitanja - kolokvijum7. Promena otpornosti provodnika sa temperaturom.

  Otpornost provodnika se linerano menja sa temperaturom.

  8. Redno vezivanje otpornika.Ukupan napon na krajevima elektrinog izvora jednak je zbiru napona na krajevima pojedinih otpornika.Kroz sve otpornike protie ista struja.

  )10 t(RR +=

  =

  =n

  iie RR

  19. Paralelno vezivanje otpornika.Napon na krajevima pojedinih otpornika isti.Struja kroz granu elektrinog izvora jednaka je zbiru struja kroz grane kola.

  =

  =n

  i ie RR 111

  40

 • 9

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.Kada strujno kolo sadri samo metalni provodnik (provodnik prve vrste) sva energija se pretvara u toplotu:

  pod dejstvom elektrinog polja elektroni se ubrzavaju;poveava se njihova kinetika energija;prilikom sudara sa jonima kristalne reetke elektroni predaju energiju jinima;energija jona se poveava usled ega se provodnik zagreva;u provodniku se stvara koliina toplote na raun elektrine energije.

  Ako ne postoji druga vrsta energije, toplotna energija je jednaka radu koji izvri elektrina struja - Dulov zakon:

  Elektrine struje

  [ ]J2

  2 tRUtRIUItQ ===

  Test pitanja - kolokvijum1. Neophodni uslovi za nastanje elektrine struje.

  postojanje slobodnih nosioca naelektrisanja;postojanje elektrinog polja koje usmerava slobodne nosioce naelektrisanja koji se inae nalaze u haotinom kretanju.

  2. Jaina elektrine struje.Jaina elektrine struje definie koliinu naelektrisanja koja po jedinici vremena proe kroz popreni presek provodnika.

  3. Jednosmerna i naizmenina struja.Ako se nosioci naelektrisanja kreu u jednom smeru struja je jednosmerna i ne menja smer.Ako se nosioci naelektrisanja kreu u oba smera struja je naizmenina i menja smer kao posledica promene smera elektrinog polja.

  == A

  sC

  dtdQi

  Test pitanja 4. Elektromotrona sila.

  Elektromotorna sila je razlika potencijala izmeu polova neoptereenog elektrinog izvora kroz koji ne protie elektrina struja.

  5. Elektrini otpor provodnika.zavisi od prirode materijala, duine provodnika,poprenog preseka.

  6. Omov zakon.Jaina elektrine struje koja prolazi kroz neki provodnik srazmerna je naponu na krajevima tog provodnika i obrnuto srazmerna njegovom otporu

  [ ]=SlR

  RUI =

  Test pitanja - kolokvijum7. Promena otpornosti provodnika sa temperaturom.

  Otpornost provodnika se linerano menja sa temperaturom.

  8. Redno vezivanje otpornika.Ukupan napon na krajevima elektrinog izvora jednak je zbiru napona na krajevima pojedinih otpornika.Kroz sve otpornike protie ista struja.

  )10 t(RR +=

  =

  =n

  iie RR

  19. Paralelno vezivanje otpornika.Napon na krajevima pojedinih otpornika isti.Struja kroz granu elektrinog izvora jednaka je zbiru struja kroz grane kola.

  =

  =n

  i ie RR 111

  41

 • 9

  Rad, snaga i toplotno dejstvo elektrine struje.Kada strujno kolo sadri samo metalni provodnik (provodnik prve vrste) sva energija se pretvara u toplotu:

  pod dejstvom elektrinog polja elektroni se ubrzavaju;poveava se njihova kinetika energija;prilikom sudara sa jonima kristalne reetke elektroni predaju energiju jinima;energija jona se poveava usled ega se provodnik zagreva;u provodniku se stvara koliina toplote na raun elektrine energije.

  Ako ne postoji druga vrsta energije, toplotna energija je jednaka radu koji izvri elektrina struja - Dulov zakon:

  Elektrine struje

  [ ]J2

  2 tRUtRIUItQ ===

  Test pitanja - kolokvijum1. Neophodni uslovi za nastanje elektrine struje.

  postojanje slobodnih nosioca naelektrisanja;postojanje elektrinog polja koje usmerava slobodne nosioce naelektrisanja koji se inae nalaze u haotinom kretanju.

  2. Jaina elektrine struje.Jaina elektrine struje definie koliinu naelektrisanja koja po jedinici vremena proe kroz popreni presek provodnika.

  3. Jednosmerna i naizmenina struja.Ako se nosioci naelektrisanja kreu u jednom smeru struja je jednosmerna i ne menja smer.Ako se nosioci naelektrisanja kreu u oba smera struja je naizmenina i menja smer kao posledica promene smera elektrinog polja.

  == A

  sC

  dtdQi

  Test pitanja - kolokvijum4. Elektromotrona sila.

  Elektromotorna sila je razlika potencijala izmeu polova neoptereenog elektrinog izvora kroz koji ne protie elektrina struja.

  5. Elektrini otpor provodnika.zavisi od prirode materijala, duine provodnika,poprenog preseka.

  6. Omov zakon.Jaina elektrine struje koja prolazi kroz neki provodnik srazmerna je naponu na krajevima tog provodnika i obrnuto srazmerna njegovom otporu

  [ ]=SlR

  RUI =

  Test pitanja 7. Promena otpornosti provodnika sa temperaturom.

  Otpornost provodnika se linerano menja sa temperaturom.

  8. Redno vezivanje otpornika.Ukupan napon na krajevima elektrinog izvora jednak je zbiru napona na krajevima pojedinih otpornika.Kroz sve otpornike protie ista struja.

  =

  =n

  iie RR

  19. Paralelno vezivanje otpornika.Napon na krajevima pojedinih otpornika isti.Struja kroz granu elektrinog izvora jednaka je zbiru struja kroz grane kola.

  =

  =n

  i ie RR 111

  42

  )10 t(RR +=

 • 10

  Test pitanja10. I Kirhofovo pravilo.

  Algebarski zbir jaina struja u nekom voru elektrinog kola jednak je nuli.Zbir jaina struja koje utiu u vor elektrinog kola jednak je zbiru struja koje istiu iz vora.

  11. II Kirhofovo pravilo.Zbir napona za zatvoreno strujno kolo jednak je nuli.

  01

  ==

  n

  kkI

  ( ) 0= RIE

  Test pitanja - kolokvijum12. Snaga elektrine struje.

  Snaga elektrine struje jednaka je proizvodu jaine elektrine struje i napona (razlike potencijala).

  13. Dulov zakon.Toplotna energija je jednaka radu koji izvri elektrina struja.

  UIP =

  UItQ =

  43

 • 10

  Test pitanja - kolokvijum10. I Kirhofovo pravilo.

  Algebarski zbir jaina struja u nekom voru elektrinog kola jednak je nuli.Zbir jaina struja koje utiu u vor elektrinog kola jednak je zbiru struja koje istiu iz vora.

  11. II Kirhofovo pravilo.Zbir napona za zatvoreno strujno kolo jednak je nuli.

  01

  ==

  n

  kkI

  ( ) 0= RIE

  Test pitanja 12. Snaga elektrine struje.

  Snaga elektrine struje jednaka je proizvodu jaine elektrine struje i napona (razlike potencijala).

  13. Dulov zakon.Toplotna energija je jednaka radu koji izvri elektrina struja.

  UIP =

  UItQ =

  44