12
SULIT 3755/2 3755/2 Perdagangan Kertas 2 Mei 2015 2 jam SMK TINGGI PEREMPUAN MELAKA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 PERDAGANGAN TINGKATAN 5 Kertas 2 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan wajib di Bahagian B. 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas kajang. 4. Markah diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. 5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

SPM PERDAGANGAN K2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Citation preview

SULIT 3755/23755/2PerdaganganKertas 2Mei 20152 jamSMK TINGGI PEREMPUAN MELAKAPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015PERAGANGANTINGKATAN 5Kertas 2Dua jam!ANGAN "UKA KERTAS S#ALAN INI SEHINGGA I"ERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:"a$agian A dan "a$agian "%2. Jawab tiga soalan daripada "a$agian A dan sat& soalan wajib di "a$agian "%3. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas kajang.4. Markah diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik ang tidak boleh diprogram.Kertas soalan ini mengandungi 8halaman bercetak.'Li$at se(e)a$3755/2 * !"#5 $ak %ipta &anitia &erdagangan 'MK(&M SULITSULIT 2 3755/2Bahagian A[75 markah]Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini.1 (a) Bezakan antara perdagangan dengan perniagaan.[6 markah] (b) Maklumat di bawah berkaitan dengan pengeluaran.Pak Din, seorang petani pisang i Kua!a Kemaman" #e!iau te!a$ men%ara ke$iupann%a engan &ekerjase&agai seorang petani se!ama 2' ta$un" Empat ta$un ke&e!akangan ini, Pak Din tiak !agi menjua! $asi!tanaman pisangn%a kepaa pem&orong" #e!iau te!a$ men(e&urkan iri a!aminustri peng$asi!ankerepek pisang" #e!iau te!a$ meng$asi!kan kerepek pisang engan menggunakan mesin kaea$traisiona!"Ke&an%akan aripaa$asi!kerepekn%aijua!kepaa peniaga ke(i! %ang atang ke tempat&e!iau untuk menapatkan &eka!an kerepek mereka" Se!e&i$n%a ijua! i tepi ja!an kepaa para pe!an(ong%ang &erkunjung ke situ"Terangkantigaakt!r pengeluaran "ang terlibatdalam pengha#ilan kerepek pi#ang !leh $ak%in. [6 markah ](&)Maklumat di bawah berkaitan dengan 'ik (ima.Terangkan bantuan perniagaan berikut dalam men)a"akan perniagaann"a. (i)$r!m!#i(ii)*n#uran#(iii) $erbankan[+ markah](d),ela#kanempatkebaikan mengamalkan pengkhu#u#an dalam kilang pakaian"[- markah]3755/2 ) !"#5 $ak %ipta &anitia &erdagangan 'MK(&M SULIT*ik Rima ia!a$ pemi!ik Sa!un Ke(antikan #eaut%"SULIT . 3755/2/ (a) 0ambar 1 berkaitan dengan #atu ung#i perun&it(i) ,ela#kan ung#i lain perun&it dalam #aluran agihan.[6 markah] (ii) Berikan tiga perbezaan antara perniagaan run&it ke&il1ke&ilan dengan perniagaan b!r!ng.[6 markah](b) ,ela#kan kegunaan d!kumen perniagaan "ang berikut2(i)3!ta debit[- markah](ii) (e#it[. markah](&) ,ela#kan tiga kebaikan ran&ai# kepada ran&ai#i dan ran&ai#!r.[6 markah]3755/2 !"#5 $ak %ipta &anitia &erdagangan 'MK(&M SULITSULIT - 3755/2. (a) Maklumat di bawah berkaitan dengan uru# niaga antara dua !rang u#ahawan. 4akarkan &ek "ang dikeluarkan !leh 5n&ik Adam kepada 5n&ik %a6i#. [7 markah](b) Terangkan tiga akt!r "ang men"ebabkan wu)udn"a perniagaan antarabang#a.[6 markah] (&) Bagi #itua#i di bawah7 tentukan )eni# pengangkutan "ang paling #e#uai dan berikan ala#anpemilihan pengangkutan ter#ebut. (i) $enghantaran bunga tulip dari Belanda ke 8uala 4umpur.[. markah](ii)5mpat buah )entera dari ,epun ke Mala"#ia. [. markah](iii) 0a# a#li dari 8erteh7 Terengganu ke 9egamat7 ,!h!r.[. markah](i6) 8erepek ubi ka"u dari Tan)ung 9epat7 9elang!r ke Melaka.[. markah]3755/2 !"#5 $ak %ipta &anitia &erdagangan 'MK(&M SULITEn(ik Aam ia!a$ pemi!ik S%arikat Aamaju #er$a %ang menja!ankan perniagaan pakaian kanak+kanak" #e!iau te!a$ mem&e!i stok pakaiann%a aripaa pem&orong pakaian iaitu En(ik Da,is se(ara kreit" Paa -. Mei 2'-., &e!iau te!a$ mem&a%ar $utangn%a &erjum!a$ RM . ''' engan menggunakan (ek &erpa!ang k$as" En(ik Aam mempun%ai akaun semasa i #ank A#* #er$a i Taman Me!aka Ra%a" En(ik Da,is pu!a mempun%ai akaun semasa i #ank /P0 #er$a i Taman 1ang Tua$"SULIT53755/2- (a) 0ambar / menun)ukkan perbualan berkaitan dengan in#uran#. Gambar 2(i) Mengapakah perm!h!nan :ati dit!lak !leh e)en in#uran#;[- markah](ii) ,ela#kan pr!#edur "angperlu diikuti !leh 'e&elia #ema#a membeli in#uran# kebakaran. [ 6 markah](b) ,ela#kan mengapa kapal terbang digunakan untuk menghantar lapan ek!r panda dari 9hanghai ke 8uala 4umpur. [7 markah]'Li$at se(e)a$3755/2 < !"#5 $ak %ipta &anitia &erdagangan 'MK(&M SULITSULIT63755/2(&) (a)ah 1 berkaitan dengan M!del =ierarki 8eperluan Ma#l!w.

(i) 3"atakan X [1 markah](ii) ,ela#kan keperluan #!#ial di 1 (a)(i)[. markah](d) $erbualan di bawah berkaitan dengan #atu kelemahan pengkhu#u#an.Mei+Mei 2 #etu! kamu a$ &er$enti kerja3 Kenapa3Li!i2 4a" Sa%a rasa &osan kerana sua$ !e&i$ sepu!u$ ta$un sa%a &ekerja i ki!ang itu" Sa%a kena me!akukan kerja %ang sama sa$aja setiap $ari"9elain b!#an7 )ela#kan empat kelemahan lain akibat pengkhu#u#an di kilang ter#ebut. [- markah]3755/2 * !"#5 $ak %ipta &anitia &erdagangan 'MK(&M SULITSULIT 7 3755/25 (a) 0ambar . menun)ukkan #atu #i#tem pengangkutan.

0ambar .(i) ,ela#kan &iri1&iri pengangkutan di ata#. [5 markah](ii) Mengapakah #i#item pengangkutan ter#ebut men)adi pilihan untuk menghantar barang; [6 markah](b)Bezakan antara kapal karg! dan kapal kerentan.[6 markah](&) $engangkutan udara adalah &epat dan #ele#a. 3amun begitu7 ia tidak ban"ak digunakan dalam perdagangan antarabang#a. Mengapa;[> markah]3755/2 * !"#5 $ak %ipta &anitia &erdagangan 'MK(&M SULITSULIT83755/2"a$agian "52. markah)'oalan ini +a,i( dijawab.6En(ik Ari66mem&ukase&ua$keairun(it i ka7asanperuma$aniTamanMa($ap#aru, Me!aka"Lokasin%a &er$ampiran engan ruma$ pe!anggan an mua$ ikunjungi apa&i!a mereka memer!ukansesuatu &arang" En(ik Ari66 menapatkan &arang aripaa &e&erapa orang pem&eka! se(ara puka! anmenjua! &arang terse&ut kepaa unit ke(i! mengikut keper!uan pe!anggan" #e!iau men%eiakan pe!&agaijenis &arang an jenama untuk mem&eri pi!i$an %ang !uas kepaa pe!anggann%a" #e!iau jugame7ujukan $u&ungan %ang &aik engan pe!anggann%a engan mem&eri nasi$at tentang &arang &a$aruan (ara penggunaann%a"En(ikAri66 akanmem&erita$upem&orongtentangkomenanmak!um&a!as pe!angganter$aapsesuatu &arang" Keai run(it En(ik Ari66 men%eiakan perk$imatan se!epas jua!an seperti meng$antar&arangkeruma$pe!anggan" Ini men%e&a&kanperniagaanrun(it En(ik Ari66seringmenjai pi!i$anpengguna i Taman #a$agia"#aru+&aru ini, ua &ua$ keai i ka7asan itu te!a$ menga!ami rompakan an ke(urian" Di samping itu,se&ua$ keai !ain te!a$ $angus iji!at api an menga!amikerugian %ang &esar" /!e$ itu, En(ik Ari66sekarang &eraa a!am ke&im&angan kerana paa ke&iasaann%a ia men%impan &an%ak 7ang tunai ikeai untuk mem&a%ar pem&eka! an untuk urus niaga $arian"Berda#arkan #itua#i di ata#7 )awab #!alan berikut2(a) ,ela#kanempat &iri1&iriperniagaan 5n&ikAri "angdigambarkan dalampetikan diata#. [-markah](b) Mengapakah 5n&ik Ari mendapatkan bekalan run&itn"a melalui pemb!r!ng dan tidakteru# melalui pengeluar; Beri lima #ebab.[5 markah] (&) 3"atakan empat akt!r dalam pemilihan #aluran agihan. [- markah] (d) *n#uran# memberikan #umbangan "ang be#ar kepada #e#ebuah perniagaan.'adangkan dan terangkan tiga )eni# p!li#i in#uran# "ang perlu diambil !leh perniagaan5n&ik Ari. [1/ markah]KERTAS SOALAN TAMAT3755/2 !"#5 $ak %ipta &anitia &erdagangan 'MK(&M SULITDiseiakan o!e$2 Disemak o!e$2 Disa$kan o!e$2-------- ---------- %%%---------Pn% N&r.ene /as0a Pane) Standard PKSGPK Pentad(iran/GKMP