27
SULIT 3755t1 PERDAGANGAN KERTAS 1 MASA 1II4 JAM 3755t1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013 PERDAGANGAN KERTAS 1 1 JAM 15 MINIT JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 . Kertas soalan ini mengandungi 40 soatan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. l-.litamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. www. myschoolchildren. com Modul latihan berfokus ini mengandungi (17 ) halaman bercetak SULIT more examination papers at : www.myschoolchildren.com

Spm Pg Perdagangan p.pinang

Embed Size (px)

Citation preview

 • SULIT3755t1PERDAGANGANKERTAS 1MASA 1II4 JAM

  3755t1

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIACAWANGAN PULAU PINANG

  MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013

  PERDAGANGAN

  KERTAS 1

  1 JAM 15 MINIT

  JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1 . Kertas soalan ini mengandungi 40 soatan.2. Jawab semua soalan.3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D.

  Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. l-.litamkan jawapan andapada kertas jawapan objektif yang disediakan.

  4. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak bolehdiprogramkan.

  www. myschoolchildren. com

  Modul latihan berfokus ini mengandungi (17 ) halaman bercetak SULIT

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 37sslL

  Kerlas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalandiikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A,, B, C, dan D. Bagi tiap-tiapsoalan pilih satu sahaja.

  1 Maklumat di bawah berkaitan dengan kehendak manusia.

  Kamal ingin membeli sebuah banglo manakalamembeli sebuah rumah teres.

  Ahmad pula ingin

  Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah kehendak Kamal dan Ahmadberbeza ?A Taraf hidup mereka adalah berbezaB Keperluan asas mereka adalah berbezaC Keperluan fisiologi mereka adalah berbezaD Kedua-dua mereka telah memenuhi keperluan asas mereka

  Maklumat di bawah adalah penyata pendapatan dan perbelanjaan bulananEncik Hassan.

  Butiran

  Jumlah pendapatan

  Perbelanjaan

  Sewa rumah

  Belanja elektrik dan air

  Derma untuk masjid

  Belanja makan

  Belanja pengangkutan

  lnsurans nyawa

  Yuran kelas muzik

  Baki

  RM RM

  3 000

  700

  200

  200

  400

  900

  250

  1002 750250

  ILihat halaman sebelah

  SU LIT

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 37sslL

  Berdasarkan penyata pendapatan di atas, berapakah jumlah perbelanjaanEncik Hassan untuk memenuhi keperluan rohani ?A RM2OOB RM3OOC RM55OD RM2 650

  Faktor pengeluaran perlu digabungjalin untuk menghasilkan sesuatu produk.Apakah jenis faktor pengeluaran yang meliputi jentera, wang tunai dan mesin ;,A TanahB BuruhC ModalD Usahawan

  Apakah sebab-sebab pengkhususan semakin popular pada masa kini?I Kawalan mutu barangll Memendekkan masa latihan kerjalll Mengurangkan penggunaan mesinlV Menjimatkan penggunaan bahan mentahA Idanl!B ldanlVC ll dan lllD lll dan !V

  Mengapakah masyarakat zaman dahulu terpaksa mewujudkan sistemdalam kehidupan seharian mereka?

  Mengeluarkan barang untuk diri sendiri sahajaTidak yakin untuk mengeluarkan barang sendiriMempunyai lebihan barang dan memerlukan barang lainTidak mempunyai wang yang cukup untuk membeli barang sendiri

  [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  AB

  i-i

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • Antara yang berikut, pasangan manakahperniagaan dengan perdagangan?

  37sslt

  yang menunjukkan perbezaan antara

  Bantuan perniagaan diperlukan untuk melicinkan perniagaan.Apakah dua bantuan perniagaan yang mempunyai persamaan berikut:

  t---I n Menstabilkan harga barangi

  I " Menjamin bekalan yang berterusan

  I Promosill Perbankan!ll PergudanganlV PengangkutanA ldanlll* I dan IVC ll dan lllD lll dan lV

  [Lihat halaman sebelah

  SU LIT

  Peniagaan Perdagangan

  A Salah satu cabang perusahaan Salah satu cabang pengeluaran

  B Merangkumi semua aktivitipengagihan

  Merangkumi semua urus niagajual beli

  {..,I Berlujuan untuk mendaPatkan

  I keuntungan maksimumBertujuan untuk mengagihkanbarang

  D Terdiri daripada perniagaan runcitdan borong

  Terdiri daripada perniagaaneksport, import dan entrepot

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 37sslt

  8 Yong Siang merupakan seorang yang pakar dalam penggunaan komputer dandapat menyalin segala cakera padat dan perisian komputer terbaru untuk dijualpada harga yang amat murah. Dengan bermotifkan keuntungan, Yong Siangakan menyalin segala jenis program termasuk filem terbaru untuk dijual, tanpamenghiraukan kandungan filem tersebut. Walaupun Yong Siang merupakanseorang peniaga yang amat kreatif dan sentiasa berusaha untuk memperbesarperniagaannya, namun Yong Siang tidak layak untuk digelar seorangusahawan. Meng apa?

  A Perniagaannya tidak didaftarkanB Menjual perisian yang murah kepada orang ramaiC Tidak mengutamakan kebajikan dan kepentingan masyarakatD Tidak dapat memaksimakan untung kerana menjual perisian pada harga

  murah

  I Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pengeluar untuk memilihsaluran agihan?I Jenis barang.ll Harga baranglll Sasaran pasaranlV Jenis pengangkutanA ldanllB !danlVC ll dan ll!D lll dan lV

  10 En Badrul lebih gemar membeli keperluannya di pasar raya. Apakah kelebihanpasar raya kepada beliau?A Mendapat layanan peribadiB Mendapat kemudahan kreditC Menyediakan perkhimatan selepas jualanD Membeli dalam keadaan selesa dan pelbagai kemudahan disediakan

  [Lihat halaman sebelah

  SULITmore examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 375slt

  11 Antara yang berikut , yang manakah tergolong dalam pemborong berfungsiterhad ?it Pemborong amB Pemborong khususC Pemborong satu barisanD Pemborong pesanan mel

  12 Maklumat berikut berkaitan dengan dokumen perniagaan.

  Satu dokumen telah dihantar oleh pembekalmemaklumkan bahawa hutangnya telah berkurangtertulis lebih daripada jumlah yang sebenar.

  kepada En Adibakibat jumlah hutang

  www. myschoolchildren.comApakah dokumen tersebut?

  A lnvoisB Nota debitC Nota kreditD lnvois proforma

  13 Antara berikut, yang manakah faktor kewujudan perniagaan antarabangsa?I Pe rbezaan tingkat teknologill Perbezaan nilai mata wanglll Perbezaan jenis pengangkutanlV Perbezaan sumber alam semulajadi antara negaraA ldanllB ldanlVC ll dan lllD lll dan lV

  [Lihat halarnan sebelah

  SULIT

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 37sslt

  14 Situasi berikut berkaitan dengan perniagaan antarabangsa.

  En Badrul telah berurusniaga beras dengan pengeksport beras dariThailand. En Badrul telah mengarahkan pengeksport tersebut untukmembeli beras dari syarikat yang telah ditetapkan olehnya.

  Nyatakan dokumen yang diterima oleh pengeksport beras tersebut.A Invois importB Inden tertutupC Inden terbukaD lnvois eksport

  15 Antara yang berikut, yang manakah merupakan import tak nyata kepadanegara kita?A Encik Lim membeli jentera dari Syarikat Mk di TaiwanB Encik Tan membawa keluarganya bercuti di Amerika SyarikatC Pelajar dari negara China melanjutkan pelajaran di kolej negara kitaD Syarikat Mona membeli 120 buah komputer daripada Syarikat Advance

  Computer di England

  16 Antara yang berikut, yang manakah merupakan halangan dalam perniagaanantarabangsa?I Menambahkan pengangguranll Penggunaan bahasa yang berbezalll Melibatkan dokumentasi yang rumitlV Mengurangkan imbangan pembayaran negara.A ldanllB IdanlVC Il dan IIID Ill dan lV

  ILihat halamarr sebelah

  SULITmore examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 37sslL

  17 Maklumat berikut berkaitan dengan dokumen pengangkutan yang digunakandalam perniagaan antarabangsa

  . Perjanjian yang dibuat antara penyewa dengan pemilik kapalo Bertujuan untuk menyewa sebahagian atau keseluruhan kapal bagi

  mengangkut barang

  Apakah dokumen yang dimaksudkan di atas ?A Nota beratB Janji carterC Resit nakhodaD Waran gudang

  18 Gambar berikut berkaitan dengan salah satu bidang dalam lndustri Kecil danSederhana (lKS).

  # -{:EEEF /i ffiffiffiWfuffiffiApakah bidang IKS tersebut?A lndustri berasaskan logamB lndustri berasaskan plastikC lndustri komponen automotifD lndustri elektrik dan elektronik

  ILihat halaman sebelah

  SU LITmore examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 375slL

  19 Manakah yang benar tentang Industri Kecil dan sederhana?I Bergantung kepada pasaran antarabangsall Mendapat bantuan daripada agensi-agensi swastalll Jumlah jualan tahunan antara RM10 juta hingga RM25 jutalV Mempunyai antara 5 hing ga 150 orang pekerja sepenuh masaA ldanllB ldanlVC Il dan lllD lll dan !V

  20 Pilih pasangan yang benar tentang lndustri Kecil dan Sederhana (lKS).

  Aspek HuraianA Modal Mendapat pinjaman bankB Lokasi Terletak hampir di semua pusat bandarC Pekerja Berpendidikan dan berkemahiran tinggiD Teknologi

  pengeluaranBerintensifkan buruh dan menggunakan mesinterpakai

  21 Antara yang berikut, yang manakah kelebihan Syarikat Sendirian Berhadberbanding dengan Syarikat Awam Berhad?A Modal yang lebih besarB Kewujudannya lebih kekalC Menanggung liabiliti yang terhadD Maklumat keuntungan syarikat dapat dirahsiakan

  [Lihat halaman sebelah

  SU LIT

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 37sslL

  22 Maklumat yang berikut berkaitan dengan Puan Liana.

  Puan Liana meneruskan perniagaan keluarganya setelah bapanyameninggal dunia.

  Nyatakan kaedah memulakan perniagaan tersebut.A WarisanB PerkongsianC Mengambil alihD Memulakan sendiri

  Gambar berikut menunjukkan salah satu aspek pengendalian perniagaan yangperlu diambil berat oleh seorang peniaga semasa menguruskan perniagaan.

  Apakah aspek pengendalian perniagaan tersebut ?A Pengurusan masaB Pengurusan maklumatC Pengurusan kewanganD Pengurusan pelanggan

  [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  L0

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 3755/1

  24 Maklumat berikut berkaitan dengan Encik Bakar yang tertibat dalam aktivitipasaran saham.

  Menjadi ahli bursa sahamKontrak belian dan jualan syerdikuatkuasakan atas namanyaHasil pendapatan adalah 1% komisenatas nilai syer yang diniagakannya

  Siapakah beliau?A BrokerB PelaburC RemisierD Spekulator

  25 Maklumat di bawah ini menunjukkan butiran pembay aran ansuran oleh Halimpada setiap bulan.

  Pinjaman perumahanPinjaman keretaKebajikan kelab golf

  : RMB00

  : RM450: RM500

  Perkhidmatan bank yang manakah yang boleh digunakan oleh Halim untukmemudahkan urusan pembayaran di atas pada setiap bulan?A Cek bankB Draf bankC Arahan tetapD Cek bertanda

  ILihat halaman sebelah

  SU LIT

  tt

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • Prinsip lnsurans

  Kepentingan bolehdiinsuranskan

  26 Rajah berikut menunjukkan prinsip insurans.37s5lL

  Penuh percayamutlak

  Apakah maksud X?A Boleh menginsuranskan harta yang dimiliki sahajaB Mesti menyatakan dengan tepat segala maklumat yang diperlukanC Pembayaran ganti rugi akan dibuat atas kerugian yang dialami sahajaD Hanya pemilik yang sah sahaja akan menerima pampasan daripada

  kerugian yang dialami

  27 Maklumat berikut menunjukkan polisi insurans yang dibeli oleh Encik Mahadi.

  Encik Mahadi membeli sebuah rumah banglo bernilai RM1 000 000Beliau telah menginsuranskan rumahnya itu dengan nilai RM1 500000 daripada risiko kebakaran dengan andaian nilai rumahnya akanmeningkat. Kebakaran telah berlaku dan kerugian dinilaikansebanyak RM800 000.

  Berapakah pampasan yang akan dibayar oleh insurer?

  A RM800 000B RM1 000 000c RM1 250 000D RM1 500 000

  ILihat halaman sebelah

  SU LIT

  12

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 37sslL

  28 Maklumat berikut berkaitan dengan jenis polisi insurans.Encik Lim ingin melindungi dirinya daripada tuntutan pekerja-pekerjanyayang mengalami kemalangan semasa bertugas.

  Apakah jenis polisi insurans yang harus Encik Lim beli?A lnsurans liabiliti amB lnsurans kebakaranC Insurans kemalanganD lnsurans liabiliti majikan

  29 Maklumat berikut berkaitan dengan jenis insurans.

  Puan Juli mengusahakan sebuah kedai makan di Batu Feringghi, PulauPinang.Beliau telah mengupah seorang pekerja untuk mengurus urusankewangan dan menjaga kedainya semasa beliau sekeluarga melancongke negara Eropah.

  Apakah jenis insurans yang sesuai diambil oleh puan Juli?A lnsurans gadaianB lnsurans kecurianC Insurans jaminan setiaD lnsurans liabiliti majikan

  Antara yang berikut, yang manakah peranan insurans kepada negara?A Memupuk sikap berjimat cermatB Menggalakkan rakyat menabungC Membantu peniaga memperoleh dana bantuanD Memberi keyakinan kepada insured menceburi bidang perniagaan

  ILihat halaman sebelah

  SULIT

  13

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 37sslt

  31 Gambar di bawah merupakan jenis pengangkutan.

  Gambar A Gambar B

  Apakah perbezaan antara kedua-dua jenis pengangkutan tersebut?A Pengangkutan rel lebih sesuai untuk jarak dekat berbanding

  pengangkutan jalan rayaB Tambang pengangkutan jalan raya lebih mahal untuk perjalanan jauh

  berbanding pengangkutan relC

  .

  Pengangkutan jalan raya tiada serahan barang dari pintu ke pintuberbanding pengangkutan rel

  D Pengangkutan rel lebih fleksibel dari segi arah dan jadual perjalananberbanding pengangkutan jalan raya

  32 Pernyataan yang manakah menerangkan maksud pengangkutan?A Memberi perlindunganB Menyampaikan maklumatC Menyimpan barang yang berlebihanD Memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain

  33 Wang pos dan kiriman wang merupakan antara perkhidmatan bayaran yangdisediakan oleh pejabat pos. Antara berikut, yang manakah kelemahan wangpos berbanding dengan kiriman wang ?A Tidak dikenakan komisenB Tidak boleh dikirim ke negara- negara KomanwelC Hanya sesuai untuk membuat bayaran melebihi RM100D Tidak sesuai untuk mengirim wang dalam jumlah yang besar

  ILihat halaman sebelah

  SU LIT

  1.4

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 37sslL

  34 Berikut maklumat mengenai sebuah gudang

  . Trak angkat susun (fork-!ift)

  . Alat pencegah kebakaran dan kecurian

  Apakah ciri gudang yang boleh dikaitkan dengan maklumat di atas ?I Mempunyai peralatan canggihll Mempunyai ruang yang mencukupilll Mempunyai ciri keselamatan yang baiklV Menjamin pengeluaran yang berterusanA ldanlll-: I dan IllC Il dan lVD Ill dan lV

  35 Seorang pengimport barang-barang elektronik dari luar negara berhasrat untukmenangguhkan bayaran cukai import terhadap barang-barang elektroniktersebut. Antara yang berikut, gudang manakah yang sesuai digunakan olehbpliau?A Gudang berbonB Gudang peruncltC Gudang kerajaanD Gudang pengilang

  ILihat halaman sebelah

  SULIT

  15

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 37551L

  Maklumat berikut merujuk kepada petikan berita dalam akhbar tempatan.

  PROTON AKAN MEMPERKENALKANKENDERAAN MPV MODEL BARU

  .. Mengikut sumbe r dalaman syarikat, MPV ini akan dijual padaharga RMSB 000 termasuk insurans dan cukai jalan. Hal ini dipercayaidapat menyaingi harga yang dikenakan oleh para pengedar MPV yang

  lain di pasaran.

  Apakah jenis promosi di atas?A PublisitiB Jualan terusC PengiklananD Promosi jualan

  Untuk memperkenalkan syampu keluaran terbarunya, Syarikat Hedklean Sdn.Bhd. mengedarkan sebotol syampu secara percuma dari rumah ke rumah di

  beberapa buah bandar yang terkemuka. Berdasarkan pernyataan di atas, pilih

  pasangan yang betul.

  Jenis Promosi Media Pengiklanan

  A Publisiti Risalah

  B Pengiklanan Poster

  C Jualan langsung Orang sandwich

  D Promosi jualan Sampel

  ILihat halaman sebelah

  SU LIT

  EIolqtcl(I)lLIEl-cl(Jlolol-clolal>lEI=l=l=t

  37

  L6

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 37sslL

  38 Maklumat berikut berkaitan dengan sebuah agensi kerajaan.

  a

  a

  a

  Menyediakan tapak untuk ruang niagaMemberi bantuan kewangan dalam bentuk subsidi dan pinjamanMenganjurkan bengkel pengurusan dan pentadbiran perniagaan

  Agensi kerajaan manakah yang menyediakan kegiatan di atas untukmemajukan industri tempatan?A Majlis Amanah Rakyat (MARA)B Taman Teknologi Malaysia (TPM)C Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)D Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC)

  39 Antara yang berikut manakah yang menerangkan tentang Akta PerihalDagangan 1972 ?I Melarang pengeluar memberi maklumat palsu tentang sesuatu barangll Melarang penyimpanan barang-barang kawalan melebihi had yang

  ditetapkanlll Mengawa! kadar faedah untuk urus niaga sewa belilV Melarang penggunaan label " Halal" yang palsuA IdanllB ldanlVC Il dan lllD lll dan lV

  40 Antera yang berikut, yang manakah peranan persatuan pengguna?I Menerima dan menyiasat aduanll Memberi pendidikan kepenggunaanIll Mengawal kegiatan dan perlakuan peniagalV Menentukan piawaian atau standard keluaran tempatanA ldanllB ldanlVC Il dan lllD lll dan lV

  KERTAS SOALAN TAMAT17

  [Lihat halaman sebelah

  SU LIT

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • SULIT3755t2PERDAGANGANKERTAS 2MASA 2 JAM

  3755t2

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIACAWANGAN PULAU PINANG

  MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013

  PERDAGANGAN

  KERTAS 2

  2 JAM

  JANGAN BUKA KERTAS SOATAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.2. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.3. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas tulis yang disediakan.4. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan

  dalam kurungan

  5. Penggunaan kalkulator yang tidak boteh diprogramkan dibenarkan. .

  www. myschoolchildren.com

  Kertas ini mengandungi 10 halaman bercetak

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 375s12

  SUL,IT

  1 (a) Rajah

  Bahagian A

  t 75 markah l

  Jawab tiga soatan sahaia'

  di bawah menunjukkan cabang pengeluaran'

  Huraikan cabang perusahaan yang berikut :

  (i) s(ii) r

  (b)Jelaskanpengkhususanyangdiamalkandalamsektorperkilangan.(c)GambardibawahmenunjukkankerjayaEncikAlidanEncikZul.

  [3 markah]

  [3 markah]

  [2 markah]

  Pengeluaran

  Khidmat LangsungPerdaganganPerusahaan

  Perkilangan

  Encik AliEncik Zul

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • SULIT

  (i) Berdasarkan gambar di atas, siapakah Encik Zul?375512

  [1 markah](ii) Apakah ciri-ciri yang membezakan Encik Ali dengan Encik Zul? [4 markah](iii) Terangkan peranan Encik Zul kepada masyarakat. [6 markah]

  (d ) Berikut merupakan proses penghasilan kasut getah sebelum dijual kepada penggunaakhir

  Diangkut

  dengan lori

  Berdasarkan rajah di atas, huraikan 3 nilai faedah yang terlibat. [6 markah]

  2 Gambar berikut berkaitan dengan produk yang dipasarkan melalui sejenis saluran agihan.

  (a) Apakah saluran agihan yang sesuai digunakan untuk memasarkan produktersebut? Jelaskan. [3 mar.kah ]

  (b) Rajah berikut menunjukkan jenis perniagaan runcit besar-besaran.

  Perniagaan RuncitBesar-Besaran

  Koperasi Runcit

  lIPasar rayaKedai Sejaras

  I

  I

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • SULIT 3755t2

  (i) Apakah jenis perniagaan X? [1 markah](ii) Senaraikan empat kelebihan yang dinikmati oteh pengguna dengan membeli

  belah di perniagaan (bxi)(c) Jelaskan kaitan antara perdagangan dan perniagaan.

  [4 markah][B markah]

  (d) Gambar berikut merupakan sebuah iklan yang disiarkan dalam akhbar tempatan.

  Motosikal Buatan Tempatan Terbaru: RATU JALAN

  Kini di pasaranHarga Jualan : RM4400.00Pendahuluan 20o/o daripada hargajualan

  Sila hubungi : 012-4552424

  Encik Musa baru mendapat kerja sebagai seorang pegawai pemasaran diUDA Holdings, Pulau Pinang. Beliau bercadang untuk membeli motosikalyang diiklankan di atas tetapi mengalami masalah kewangan.Terangkan kaedah jualan yang boleh digunakan oleh Encik Musa.

  t3 markahl

  Sekira Encik Musa ingin membuat bayaran ansuran untuk tempoh tlimatahun dan faedahnya dikenakan ialah B% setahun, berapakah bayaranansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Musa. [5 markah]

  (iil) Apakah dokumen yang terlibat apabila Encik Musa membuat bayaranpendahuluan untuk motosikal idaman nya? [1 markah]

  (i)

  (ii)

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • SULIT 3755t2

  3 (a) situasi berikut berkaitan dengan pemilikan perniagaanNurul mengusahakan Pasar Mini Maju. Bersebelahan dengan kedainya, terletak pulaKedai Runcit Jaya yang dimiliki oleh Michelle. Nurul sentiasa mengalami tekananapabila Michelle melakukan promosi di kedainya. Mereka sentiasa mencari caraterbaik untuk menarik pelanggan memandangkan produk jualan mereka hampirsama. Dua tahun kemudian, Michelle dan Nurul membuat keputusan untukmenggabungkan perniagaan mereka dan menubuhkan Perniagaan Majujaya.Keputusan yang dibuat adalah tepat sekali memandangkan mereka menikmatibanyak faedah daripada tindakan tersebut.

  (i) Apakah jenis pemilikan perniagaan Nurul dan Michelle sebelum merekamembuat keputusan untuk bergabung tenaga? [1 markah]

  (ii) Mengapakah Nurul dan Michelle membuat keputusan untuk menubuhkanPerniagaan Majujaya? [6markah]

  (b) Maklumat di bawah berkaitan dengan aktiviti perniagaan.

  Malaysia telah lama menjalankan aktiviti perniagaan dengan negara NewZealand iaitu mengeksport hasil kelapa sawitnya ke New Zealand. Padamasa yang sama Malaysia juga mengimport hasil tenusu dari NewZealand.

  Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah Malaysia dan New Zealand perlumenjalankan aktiviti perniagaan tersebut? [4 markah]

  (c ) Maklumat berikut berkaitan pelaburanDillon telah mewarisi RM50,000 setelah datuknya meninggal dunia. Diabercadang untuk membuat pelaburan. Namun Dillon amat berhati-hatisemasa melabur kerana tahu bahawa anruah datuknya telah bekerjakeras untuk mencari dan mengumpul wangnya.

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • SULIT 37SSt2

  (i) Jelaskan pemahaman anda mengenai pelaburan. 12 markahl(ii) Nyatakan dan huraikan jenis pelaburan yang paling selamat untuk Dillon. 14 markahl

  (d) Situasi berikut berkaitan dengan sebuah perniagaan

  (i) Nyatakan 2 bantuan yang boleh diberi oleh pihak MARA kepada Mohd. Daniel.[2 markah]

  (ii) Selain MARA, namakan dua lagi agensi kerajaan yang boleh membantu[2 markah]Mohd. Daniel.

  (iii) Sebagai majikan, terangkan tanggungjawab Mohd. Daniel terhadap pekerjanya.[4 markah]

  EIolqlcl(I)lLIEl-el()lOIol-clol.Dl>lEI=I=t=l

  4. (a) Situasi berikut berkaitan dengan perkhidmatan bank

  Tuan Haji Firdaus merupakan seorang usahawan yang berjaya. Beliau sangat sibukdengan urusan perniagaannya. Pada 26 Jun 2013, beliau menyediakan cek palangankhas atas nama Bank Teguh untuk membuatbayaran kepada pembekalnya. Berikutadalah maklumat berkaitan cek yang dikeluarkan

  . Pembekal : Syarikat SAB Beh Sendirian Berhad

  . Jumlah bayaran : RM1,819.00o Bank Pembayar Tuan Haji Firdaus ialah Maybank Berhad, cawangan Jelutongo Nombor cek : 450018

  Pengurus bank juga telah mencadangkan cara pembayaran yang boleh digunakanoleh Tuan Haji Firdaus untuk membayar ansuran tetap syarikatnya, seperti sewabangunan dan bayaran premium insurans syarikatnya.

  Mohd. Daniel mengusahakan Kilang Geliga Hikmat yang mengeluarkantradisional. Kilang Geliga Hikmat terkenal dengan penggunaan ramuantemurun yang mujarab. Namun begitu, Mohd. Daniel kekurangan modal dandalap bidang pengurusan perniagaan untuk mengembangkan kilangnya

  ubat urutubat turuntidak pakar

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • SULIT 375512

  (i) Lakarkan sekeping cek berpalang yang akan dikeluarkan oleh Tuan Haji Firdauskepada pembekalnya dengan memasukkan kesemua maklumat yang diberikan.

  [7 markah](ii) Nyatakan dan jelaskan perkhidmatan pembayaran yang digunakan oleh Tuan Haji

  Firdaus untuk menjelaskan sewa bulanan dan bayaran premium insuransnya.15 markah)

  (b) Gambar A dan Gambar B di bawah menunjukkan dua jenis risiko.

  Gambar A Gamba

  (i) Nyatakan jenis risiko dalam Gambar A dan Gambar B.(ii) Terangkan dua perbezaan antara kedua-dua jenis risiko di 4b (i).

  [2 markah]

  [4 markah]

  (c) Situasi berikut berkaitan dengan kegiatan sebuah syarikat pengeksport buah-buahan.Syarikat Khazanah Laut Sdn Bhd. mengeksport udang galah dan ikan kerapu kenegara Jepun dengan menggunakan kontena yang telah dilengkapi dengankemudahan dingin beku. Pengusaha syarikat, Puan Jia Pei selalu menggunakancara pengkontenaan untuk menghantar hasil eksportnya. Menurut beliau, terdapatbanyak kelebihan yang akan diperolehi oleh pengusaha yang menggunakanpengkontenaan.

  Jelaskan sebab Puan Jia Pei memilih pengkontenaan untuk menghantar hasileksportnya. [7 markah]

  ,'r'Jl:r/r )ffi

  Itat!Gambar B

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • SULIT 37sstz

  5 (a) Nyatakan dan huraikan prinsip-prinsip insurans yang bersabit dengan setiap satudaripada keadaan berikut :(i) Pengurus Syarikat Fitri Berhad menginsuranskan muatan dalam lorinya daripada

  kerosakan akibat kemalangan jalan raya. Lorinya terlibat dalam satukemalangan kecil di Lebuh Raya Utara Selatan dan sebahagian muatannyadicuri semasa pemandu cuba membaiki kerosakan yang berlaku. lnsurerenggan membayar pampasan. [3 markah]

  (ii) Simyun dan Ah En adalah jiran dan juga kawan baik. Semasa Simyun membelipolisi insurans untuk melindungi rumahnya daripada kebakaran, beliau jugaingin membeli polisi yang sama untuk Ah En. lnsurer enggan menerimacadangan Simyun. [3 markah]

  (iii) Kuldip Singh telah menginsuranskan kereta mewahnya sebanyak RM150 000daripada risiko kecurian dengan tiga buah syarikat insurans. Apabilakeretanya hilang, Kuldip Singh hanya mendapat pampasan RM150 000.

  [3 markah]

  (b) Situasi berikut berkaitan dengan promosi

  Akhmaruddin ialah seorang jurujual yang menjual krim kecantikan muka. Diasedang berusaha untuk mencapai kuantiti jualan yang banyak agar bolehmendapat peratus komisen yang tinggi. Oleh itu, dia memujuk bakal pembelinyadengan memberi jaminan bahawa produknya boleh membantu merekamencapai kulit muka yang sehalus kulit bayi.Shakirah yang kebetulan sedang membeli belah di pasa ruya tersebut telahmempercayai kata-kata Akhmaruddin dan membeli krim muka tersebut secaraspontan. Sebenarnya Shakirah tidak merancang untuk membeli krim muka padahari itu. Setelah menggunakan selama seminggu, Shakirah mendapati mukanyaditumbuhi jerawat, gatal dan lebam.

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • 6SULIT 37SSt2

  (i) Sebagai seorang jurujual kepada syarikat kosmetik tersebut, apakah jenis promosiyang ditawarkan kepada Akhmaruddin ? [1 markah]

  (ii) Jelaskan jenis promosi yang dinyatakan dalam soalan 5b (i) di atas . 14 markahl(c ) Apakah hak shakirah sebagai seorang pengguna?Jelaskan. [6 markah]

  (d) Shakirah sepatutnya membeli secara bijak. Apakah tindakan yang perlu diambilsebelum membeli krim muka tersebut ? [5 markah]

  Bahagian B125 markah l

  Soalan di bahagian iniwajib dijawab

  Zhiyu bekerja selama B tahun sebagai jurutera di kilang semikonduktor di Pulau Pinang.Dengan wang simpanan sebanyak RM500 000 dan pengalaman yang diperolehinya, Zhiyumemulakan perniagaan sendiri, yang berasaskan logam untuk membekal mesin ringkasseperti mesin pengasing saiz telur ayam dan mesin pengasing bijirin yang ringkas kepadapetani yang mengusahakan pertanian secaras komersiat. Rumah kediamannya digunakansebagai tapak perusah aannya, dengan dibantu oleh keluarganya dan beberapa orangjirannya yang tiada pengalaman dalam sektor kejuruteraan.

  Atas usaha dan ketabahannya, perniagaan Zhiyu telah berkembang maju, khususnyaselepas beliau berjaya mendapat sub-kontrak daripada bekas majikannya untukmembekalkan mesin ringkas pengasing produk kepada kilang semikonduktor tersebut.Sepuluh tahun kemudian, Zhiyu bercadang untuk menyenaraikan syarikatnya, ZhiOnedalam Bursa Malaysia. Oleh sebab perniaga annya telah mempunyai nama baik, banksaudagar sanggup memberikan pinjaman kepada syarikatnya di samping menguruskanpenerbitan saham syarikatnya untuk dipohon beli oleh orang ramai.

  Syarikat yang besar memerlukan perancangan dan peng.urusan yang teratur dansempurna. Perhatian khusus perlu diberikan kepada pengurusan stok syarikat. Stok bahanmentah yang bernilai tinggi itu, perlu disimpan dengan baik agar saluran pengeluarannyatidak tergendala kerana kekurangan bahan mentah. Oleh sebab kilangnya menghasilkanmesin ringkas yang tinggi harganya, tempat penyimpanan barang siapnya juga perludiberikan perhatian termasuk ciri keselamatan yang baik.

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

 • SULIT 37s5t2

  Untuk mengembangkan lagi perniagaannya, produk keluarannya itu perlu diperkenalkankepada baka! pelanggannya. Lantaran itu, media promosi yang sesuai perlu difikirkan agarpelanggan sasarannya boleh mendapat maklumat mengenai produk tersebut. Antaraperkara yang perlu diberi perhatian ialah produknya itu memerlukan tunjuk cara danpenerangan yang terperinci. Bakal pelanggan pula bukanlah individu tetapi sasarannyaadalah kilang dan petani yang mengusahakan pertanian komersial secara besar-besaran;di dalam negeri dan juga dari luar negara.

  (a) Apakah jenis industri dan jenis kegiatan yang diceburi Zhiyu sebaik sahaja beliau

  (b)

  (c)

  (d)

  meninggalkan kerjaya juruteranya di kilang semikonduktor ?

  Berikan 3 ciri industri yang diceburi Zhiyu dalam soalan 6 (a).

  Apakah jenis syarikat yang disenaraikan dalam Bursa Malaysia?

  produk yang dihasilkan oleh Syarikat ZhiOne?

  (ii) Jelaskan ciri yang perlu ada dalam soalan 6 (e) (i) di atas.

  [2 markah]

  [3 markah]

  [1 markah]

  [1 markah]

  [6 markah]

  Namakan dan jelaskan dua jenis pulangan yang akan diperoleh oleh pemegang sahamsyarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia? [6 markah]

  (e) (i) Apakah tempat yang sesuai untuk menyimpan bahan mentah dan stok barang siap

  (f) Cadangkan 2 media untuk mempromosikan produk Syarikat ZhiOne dan berikan sebabnyaanda memilih media tersebut. [6markah]

  KERTAS.SOALAN TAMATfree Q papers, free skema at : www.myschoolchildren.com

  10

  more examination papers at :www.myschoolchildren.com

  IMG_0001IMG_0002IMG_0003IMG_0004IMG_0005IMG_0006IMG_0007IMG_0008IMG_0009IMG_0010IMG_0011IMG_0012IMG_0013IMG_0014IMG_0015IMG_0016IMG_0017IMG_0019IMG_0020IMG_0021IMG_0022IMG_0023IMG_0024IMG_0025IMG_0026IMG_0027IMG_0028