25

Click here to load reader

[Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT3755/tPerdaganganKertas IOgos 20111% jam

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIACAWANGAN NEGERI SEMBILAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMASIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PERDAGANGAN

Kertas 1

Satu jam lima bclas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

I Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2 Jawab semua soalan

3 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dqn D.Bogi tiap-tiap soalan pilih satru jawapan sahajq. Tandakan semua jawapan andapada kertos jawapan yang disediakan.

4 Penggunaan kalkulator saintifik yang lidak boleh diprogram dibenqrkan.

Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak

I lihat sebelah

SULIT3755/l @ 2011 MPSM Cawangan N.Sembilan

http://edu.joshuatly.com/

Page 2: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT 37ss/7

Tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yqng terbaik bagitiapliap soalan dan hitamkan ruangqn yang sepadan pada kertas jowapan objektif anda.

1 Keperluan penghargaan merupakan

A keperluan fisiologi

B keperluan rohani

C keperluan sosial

D keperluan asas

2 Pemyataan berikut berkaitan dengan satu aktiviti.

Seorang petani mengusahakan tanaman sayur-sayuran untuk memenuhikeperluan masyarakat di kawasan sekitarnya.

Apakah aktiviti tersebut?

A

B

C

D

A

B

C

D

Antara yang berikut, yang manakah

I Upah

U Tanah

n Buruh

IV Peniaga

merupakan faktor pengeluaran?

Perdagangan

Pengeluaran

Perniagaan

Pengkhususan

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

[Lihat halaman sebelah

201I Hak Cipta MPSM cawangan Negeri Sembilan SULIThttp://edu.joshuatly.com/

Page 3: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT 37sslt

4 Dialog merujuk kepada satu situasi pertukaran barang'

Ali : Nah! Ini ikan yang awak minta.Abu : Berapa banyak sayur yang saya perlu beri kepada kamu

untuk mendapatkan ikan itu?

Apakah masalah yang wujud dalam pertukaran antara mereka?

A Membawa barang

B Pembahagian barang

C Kemahuan serentak

D Nilai pertukaran

5 Gambar berkaitan dengan peranan bantuan perniagaan.

Encik Munts

Apakah bantuan perniagaan yang membantu

Puan Suzi

Encik Munis dan Puan Suzi?

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Jualan saya

meningkat

Saya lebih yakin untukmenj alankan perniagaan

Encik Munis Puan Suzi

A Promosi Komunikasi

B Insurans Pergudangan

C Promosi Insurans

D Pergudangan Komunikasi

20l l Hak Cipta MPSM cawangan Negeri Sembilanhttp://edu.joshuatly.com/

Page 4: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT

Bagaimanakah perniagaan membantu aktiviti pengeluaran?

A Menghasilkan barang untuk pengguna

B Memastikan ada lebihan barang

C Mewujudkan permintaan barang

D Mengagihkan barang kepada pengguna

Antara yang berikut, yang manakah terdiri daripada perniagaan dalam

negeri?

I Import

II Runcit

III Borong

IV Entreport

A I danll

B I danlV

C II danIII

D III danIV

Rajah menunjukkan cabang perniagaan dalam negeri

Perniagaan Runcit Perniagaan Q

Pernyataan yang manakah menerangkan tentang perniagaan Q?

A Membeli secara kredit daripada pengeluar

B Memberi layanan peribadi kepada pengguna

C Menghias kedainya dengan cantik untuk menarik pelanggan

D Membeli barang secara pukal untuk dijual kepada peruncit

37sslt

[Lihat halaman sebelah

SULIT201I Hak Cipta MPSM cawangan Negeri Sembilanhttp://edu.joshuatly.com/

Page 5: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT

9 Siapakah yang menentukan pemilihan saluran agihan bagi sesuatu produk?

A Pemborong

B Pengeluar

C Peruncit

D Ejen

37ss/t

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Puan Ani : Wah, banyaknya roti ni. Boleh habiskah dijual sebelumtempoh tarikh luputnya?

Encik Badar : Tak mengapa. Roti yang tidak habis boleh dipuiangkansemula kepada pemborong berkenaan.

Antara yang berikut, yang manakah menerangkan ciri pemborong tersebut?

I Mengawasi pergerakan stok

II Barang jualan ada]ah hak miliknya

il Risiko kerugian bukan menjadi tanggungannya

IV Mendapat komisen untuk barang yang habis dijual

A IdanII

B IdanIV

C II danIII

D IIIdanIV

l1 Maklumat berikut berkaitan sejenis kaedah jualan.

o Kebanyakannya diguna oleh syarikat e-dagang. Menjamin aliran tunai peniaga

Apakah kaedah jualan tersebut?

A Jualan tunai

B Jualan prabayar

C Jualan konsainan

D Jualankredit

l0 Dialog berikut berkaitan dengan sejenis pemborong

201I Hak Cipta MPSM cawangan Negeri Sembilanhttp://edu.joshuatly.com/

Page 6: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT

12 Situasi berikut berkaitan dengan pemiagaan antarabangsa.

Malaysia menghantar enam orang pelajar ke England untukmelanj utkan pelaj aran.

Apakah j eni s perniagaan antarab an gsa ters ebut ?

A Import nyata

B Eksport nyata

C Eksport tak nyata

D Import tak nyata

375slL

l3 Maklumat berikut berkaitan dokumen perniagaan antarabangsa.

Apakah jenis dokumen tersebut?

A Dokumen perniagaan

B Dokumen pengangkutan

C Dokumen pembayaran

D Dokumen insurans

Gambar menunjukkan dua logo agensi kerajaan,I4

Agensi kerajaan tersebut membantu Industri Kecil dan Sederhana (IKS) melalui

A Program Rantaian Industri

B Program Pembangunan Pemasaran

C Program Penyelidikan dan Pembangunan

D Program Pembangunan dan Peningkatan Kemahiran

[Lihat halaman sebelah

SULIT201I Hak Cipta MPSM cawangan Negeri Sembilanhttp://edu.joshuatly.com/

Page 7: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT

16

Warisan

Francais

Diundang

Mengambil alih

Harta tanah

Unit Amanah

Simpanan tetap

Saham

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

# Membayar royalti kepada syarikat induk# Menjual produk sama seperti syarikat induk

l5 Maklumat berikut berkaitan cara memulakan pemiagaarL.

Apakah cara tersebut ?

AB

C

D

I

ililIIV

A

B

C

D

Pilih pasangan yang tepat tentang jenis stok.

Stok Bergerak Pantas Stok Bergerak Perlahan

A Makanan Perabot

B Sabun mandi Surat khabar

C Televisyen Penghawa dingin

D Alat permainan Pil vitamin

17 Antara yang berikut, yang manakah merupakan jenis pelaburan berisiko

rendah?

37sslL

[Lihat halaman sebelah

SULIT201I Hak Cipta MPSM cawangan Negeri Sembilanhttp://edu.joshuatly.com/

Page 8: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT 37sslL

t8 Maklumat berikut berkaitan Puan Zuraidah.

Puan Zuraidah membeli saham Syarikat Bersinar Berhad yang disenaraikandi Bursa Saham pada harga RM 2.00 dan menjualnya dalam masa yangsingkat.

S iapakah Puan Zuraidah?

A Broker

B Pelabur

C Remiser

D Spekulator

Antara yang berikut, yang manakah menerangkan sistem perbankan Islam?

I Pelaburan bebas daripada perjudian

U Penyimpan akan menerima faedah

il Penasihatnya adalah pakar dalam perbankan

IV Perkongsian keuntungan antara bank dan penyimpan

A IdanII

B IdanIV

C II dan III

D III danIV

20 Maklumat berikut berkaitan fungsi sejenis bank.

19

Membuat bayaran kepada

Jabatan kerajaan

Memastikan jumlah

kredit selaras dengan

keperluan ekonomi

Menstabilkan nilaimata wang

Apakah jenis bank tersebut ?

A Bank Pusat

B Bank Koperasi

C Bank Perdagangan

D Bank Badan Berkanun

[Lihat halaman sebelah

SULIT201I Hak Cipta MPSM cawangan Negeri Sembilanhttp://edu.joshuatly.com/

Page 9: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT

Apakah insurans X?

2011 Hak Cipta MPSM cawangan Negeri Sembilan

37ss/L

[Lihat halaman sebelah

SULIT

2t Apakah perkhidmatan bank perdagangan yang membantu Kedai Perabot Jati

meningkatkan jualan produknya yang bernilai tinggi ?

A

B

C

D

Cek Kembara

Kad Kredit

Draf Bank

E- Banking

22 Berikut adalah jenis pembiayaan perbankan Islam kecuali?

A Mudharabah

B Murabahah

C Al Rahnu

D Ijarah

23 Antara yang berikut, yang manakah boleh diinsuranskan oleh Encik Haiqal?

I Nyawa isterinya

II Rakan kongsi niaganya

n Kedai runcit milik ayahnya

IV Rumah sewa yang didiaminya

A IdanII

B IdanIV

C II danIII

D III dan IV

Rajah merujuk kepada jenis insurans larn24

http://edu.joshuatly.com/

Page 10: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT

P

Melindunginya daripada tuntutanpara pekerjanya yang tercederasemasa bekerja

aMelindunginya daripada kerugianakibat penyelewengan wangoleh pekerjanya

[Lihat halaman sebelah

SULIT

10 37ss/1.

A Insurans motor

B Insurans kesihatan

C Insurans liabiliti majikan

D Insurans kemalangan peribadi

25 Maklumat berikut merujuk kepada perlindungan yang diperolehi oleh seorang

pemilik pasar raya.

26 Pernyataan yang manakah menerangkan peranan pengangkutan.

A Menggalakkan lebihan dan kurangan barangan

B Meningkatkan lambakan barangan di pasaran

C Menjimatkan kos penyimpanan stok

D Memudahkan kawalan pemiagaan

27 Pasangan yang manakah menerangkan perbezaan pengangkutan laut

dengan pengangkutan udara?

Pilih pasangan jenis insurans yang mernberi perlindungan tersebut.

P aA Insurans kemalangan Insurans kecurian

B Insurans gadaian Insurans pendidikan

C Insurans liabiliti maj ikan Insurans jaminan setia

D Insurans kemalangan peribadi Insurans liabiliti am

Pengangkutan Laut Pengangkutan Udara

A Tambang mahal Tambang murah

B Ruang muatan luas Ruang muatan terhad

C Risiko kecurian rendah Risiko kecurian tinggi

D Mengangkut barang pukal danbernilai tinggi

Mengangkut muatan kecil danbernilai rendah

201I Hak Cipta MPSM cawangan Negeri Sembilanhttp://edu.joshuatly.com/

Page 11: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT

28 Maklumat berikut berkaitan Encik Suhadi.

Encik Suhadi pemilik kilang tembikar tradisional di Melaka inginmenghantar keluarannya ke kawasan sekitar Lembah Klang

Apakah ciri pengangkutan yang sesuai untuk barang tersebut?

A Ada serahan pintu ke pintu.

B Ruang muatan yang luas

C Jadual perjalanan tetap

D Cepat untuk jarak jauh

29 Maklumat berikut berkaitan satu sistem penghantaran barang

a

a

Memudahkan dokumentasi dan peraturan kastam.

Menj imatkan masa penghantaran

Apakah sistem tersebut?

A Perkhidmatan kurier

B Pengangkutan bersepadu

C Perdagangan bebas cukai

D Pengangkutan Antarabangsa Routier

30 Antara yang berikut yang manakah merupakan perkhidmatan kaunter?

I Data pos

II Pos laju

III Kiriman wang

IV BukuPoskod

A IdanII

B IdanIV

C II danIII

D IIIdanIV

[Lihat halaman sebelah

SULIT

37ss/1.'J,t

201I Hak Cipta MPSM cawangan Negeri Sembilanhttp://edu.joshuatly.com/

Page 12: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT 12 37ss/r

[Lihat halaman sebelah

SULIT

31

32

JJ

Dialog berikut adalah antara Puan Maizun dan keraninya, Puan Sarah.

Puan Maizun : Sarah, tolong hantar pelan lokasi kedai kitakepada Pembekal Sumi dengan segera.

Puan Sarah : Baiklah puan, saya akan hantarkannya sekarang

Apakah perkhidmatan telekomunikasi yang sesuai digunakan oleh Puan Sarah?

A Telegram

B Telefaks

C Telefon

D Teleks

Mengapakah gudang berbon penting kepada peniaga?

A Menangguhkan pembayaran cukai

B Membolehkan penjualan secara pukal

C Menyimpan barang yang cukainya telah dijelaskan

D Membolehkan data imporl dan eksport diperolehi

Apakah jenis gudang yang dikendalikan oleh BERNAS dan FAMA?

A Gudang pemborong

B Gudang pengilang

C Gudang berlesen

D Gudang kerajaan

34 Gambar berkaitan dengan promosi jualan

Antara yang berikut, yang manakah menerangkan jenis promosi tersebut?

I Diadakan secara tidak terancang

' il Dikendalikan oleh pihak media massa

n Diberikan pelbagai jenis insentif

IV Diadakan untuk jangka masa tertentu

2011 Hak Cipta MPSM cawangan Negeri Sembilanhttp://edu.joshuatly.com/

Page 13: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

1,3SUL T 37s517

A IdanII

B IdanIV

C II dan III

D III dan IV

35 Apakah media pengiklanan yang sesuai untuk mempromosikan buku terbitanbaru?

A Kad perniagaan

B Surat khabar

C Skrin besar

D Halaman kuning

36 Gambar berikut berkaitan pemilihan media pengiklanan

Apakah faktor yang menentukan pemilihan media pengiklanan bagi

produk tersebut?

A Sifatbarangan

B Luas pasaran

C Dasar kerajaan

D Saiz perniagaan

37 Gambar menunjukkan logo dua agensi kerajaan

Apakah bantuan agensi tersebut kepada peniaga?

A Kemudahan infrastruktur dan ruang niaga

. B Latihan dan pengurusan

C Promosi dan pemasaran

D penyelidikan dan pembangunan [Lihat haraman seberah

2011 Hak Cipta MPSM cawangan Negeri Sembilan SULIThttp://edu.joshuatly.com/

Page 14: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT 375sh

38 Pilih padanan yang tepat tentang hak pengguna dan akta perlindungannya.

Hak Akta

A Hak mendapat keselamatan Akta KWSP 1991

B Hak bersuara Akta Hak Cipta 1987

C Hak membuat pilihan Akta Kawalan Harga 1946

D Hak Mendapat Maklumat Akta Perih al D agangan I 97 2

39 Gambar menunjukkan risalah yang dikeiuarkan oleh Kementerian Perdagangan dan

Hal Ehwal Pengguna. (Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan

Kepenggunaan.)

t4

Apakah t rj.tzr.t risalah tersebut?

A Menjalankan penyelidikan

B Membuat aduan

C Membuat laporan

D Mendidik pengguna

40 Maklumat berikut berkaitan badan khas bagi melindungi kepentingan pengguna.

o Satu saluran untuk pengguna menuntut ganti rugi.. Nilai ganti rugi tidak melebihi RMl0,000 (RM25,000 kini)

Apakah badan tersebut?

A Mahkamah Sivil

B Persatuan Pengguna

C Tribunal Tuntutan Pengguna

D Majlis Penasihat Perlindungan Pengguna Kebangsaan

KERTAS SOALAN TAMAT

201I Hak Cipta MPSM cawangan Negeri Sembilan SUI,IThttp://edu.joshuatly.com/

Page 15: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT3755t2PERDAGANGANKertas 2Ogos 20112 jam

37sst2

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIACAWANGAN NEGERI SEMBILAN

::==:=:=:====:=:=::==:=:=::==:=:=:PEI'ERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

.

PERDAGAI\GAN

Kertas 2

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INT SBHTNGGA DIBERITAHU

I Kertas ini mengandungi dua bahagian ; Bahagian A dan Bahagian B.

2 Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu daripada Bahagian B.

3 Jawapan ltendsklah dituliskun dolum kertas tulis yang disediskan,

4 Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkandalam kurungan.

5 Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintffik yang tidak boleh diprogram.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelahSULIT3755/2 @ ZOI t IIak Cipta )IIPSM Negeri Sembilan,

http://edu.joshuatly.com/

Page 16: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

2 37sst2

Bahagian A

175 markahl

Jowab tiga soalan sahaja

(a) Rajah menunjukkan Model Hierarki Keperluan Maslow

Keperluan Sosial

KeperluanFisiologi

Huraikan X?

(b) Rajah berikut menunjukkan cabang pengeluaran

(3 markah)

Jelaskan :

(i) Y

(ii) z

O 2011 MPSM Cawangan Negeri Sembilan

(3 markah)

(3 markah)

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Khidmat langsung

http://edu.joshuatly.com/

Page 17: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT

(c) Gambar berikut menunjukkan aktiviti pengeluaran dalam kilang, milik

Encik Azam

(i) Terangkan tiga faktor pengeluaran yang terlibat dalam aktiviti

tersebut?

(ii) Nyatakan dua jenis pengkhususan yang diamalkan dalam

aktiviti pengeluaran itu.

(iii) Mengapakah Encik Azam mengamalkan pengkhususan dalam

pengeluaran di kilangnya?

(d) Jadual berikut berkaitan bantuan perniagaan

3755t2

(6 markah)

(2 markah)

(4 markah)

(1 markah)

(3 markah)

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Bantuanperniagaan

Peranan

T Membiayai modal perniagaan

(i) Apakah T?

(ii) Jelaskan tiga peranan lain untuk T.

O 2011 MPSM Cawangan Negeri Sembilan

http://edu.joshuatly.com/

Page 18: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

STJLIT 4

2. (a) Rajah berikut menunjukkan saluran agihan bagi beras berjenama

Herba Jati.

Pengeluar Pemborong

-

peruncit +Pengguna

Terangkan tiga faktor yang mempengaruhi pengeluar beras itu untuk

memilih saluran agihan tersebut. (6 markah)

(b) Gambar berikut berkaitan dengan sejenis peruncit besar-besaran

(i) Nyatakan jenis perniagaan runcit tersebut? ,

(1 markah)

(ii) Jelaskan empat kelebihan perniagaan itu kepada peniaga.

(4 rnarkah)

(iii) Berikan tiga keadaan lain yang rnembolehkan fungsi

pemborong diambil alih. (3 markah)

(c) Berikut adalah catatan pembelian barang yang dibuat oleh Syarikat BYT

Tarikh Dokumen Jumlah

I Januari 201 1 Penyata akaun RM 375.00

7 Januari 201 I Invois RM 5s0.00l0 Januari 201 i Nota debit RM 120.00

25 Januari 201 1 Resit RM 250.00

3755t2

(2 markah)

(5 markah)

[Lihat halaman sebelah

SULIT

(i) Mengapakah Syarikat BYT menerima nota debit pada

10 Januari 2011?

(ii) Hitungkan amaun yang perlu dijelaskan oleh Syarikat BYT

. pada 30 Januari 2011.

@ 2011 MPSM Cawangan Negeri Sembilan

http://edu.joshuatly.com/

Page 19: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT 3755t2

(d) (i) Apakah kaedah jualan yang digunakan di pasar raya?(l markah)

(ii) Jelaskan tiga kelebihan kaedah jualan tersebut kepada pemilik

pasar raya. (3 markah)

r Memenuhi keperluan dan kehendak. Menikmati barang berkualitipada harga rendah

Terangkan tiga kepentingan lain perniagaan tersebut kepada pengguna,(6 markah)

(b) Gambar merujuk kepada cara memulakan perniagaan oleh Puan Indrawati

dan Encik Budiman

Saya membeli restoranPak Mat kerana beliaumengalami masalah

kewangan

VPuan Indrawati

OAmir & Co mempelawa saya

menjadi rakan kongsi

(a) Maklumat berikut berkaitan kepentingan perniagaan antarabangsa.

Nyatakan cara yang digunakan oleh:

o Puan Indrawati

o Encik Budiman

Mengapa Puan Indrawati memilih cara tersebut?

(i)

(ii)

(l markah)

(1 markah)

(5 markah)

[Lihat halaman sebelah

SULIT@ 20f f MPSM Cawangan Negeri Sembilan

http://edu.joshuatly.com/

Page 20: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

ST]LIT

(c)

6

Graf menunjukkan perubahan harga syer Syarikat Excel Berhad daripada

Januari 2AI0 - Jun 201 I

Harga

RM 9.00

RM 6.00

RM 3.00

Jan

20t0Jun

2010Jan

20LIJun

20rtTahun

(d)

Jelaskan faktor yang mempengaruhi harga syer tersebut.

(6 markah)

Dialog berikut arfiaraEncik Kamal dan Encik Zaidi

Encik Kamal : Tahniah, baru bersara... banyak dapat imbuhan?

Encik Zaidi : Terima kasih, adalah lebih kurang RM 200,000Saya merancang untuk melabur.

Encik Kamal : Bagus! tapi awak perlu pertimbangkan beberapafaktor sebelum melabur

Terangkan tiga faktor sebelum melabur yang dimaksudkan oleh Encik Kamal?

(6 markah)

[Lihat halaman sebelah

SULIT@ 20ll MPSM Cawangan Negeri Sembilan

http://edu.joshuatly.com/

Page 21: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT 7

4 (a) Maklumat berikut berkaitan dengan dua jenis sistem perbankan

(i) Apakah kemudahan pembayaran tersebut?

(ii) Jelaskan kemudahan pembayaran di b (i)

(b)

Ltq

(c) Situasi berikut berkaitan Puan Suria yang menggunakan sejenis perkhidmatan bank.

Pn Suria seorang peruncit alat tulis mempunyai akaun semasa di

Bank Epexx Berhad, Beliau mengalami kekurangan modal pusingan yang

perlu diatasi dengan segera.

Terangkan jenis kemudahan bank yang dapat membantu Puan Suria.

( 4 markah)

Memberi dan menerima faedah

Perkongsian keuntungan

(i) Apakah X dan Y ? (2 markah)

(iD Nyatakan tign perbezaan antara X dan Y (6 markah)

Pernyataan berikut berkaitan dengan sejenis kemudahan pembayaran

yang digunakan oleh Hotel Saujana.

Hotel Saujana telah membuat pembayaran gaji bulanan kepada pekedanya

melalui bank.

3755t2

(l markah)

(4 markah)

[Lihat halaman sebelah

SULITO 20f 1 MPSM Cawangan Negeri Sembilan

http://edu.joshuatly.com/

Page 22: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT 3755D

(d) Maklumat berikut adalah mengenai sebuah syarikat pembekal minuman.

Syarikat Enak & Segar membekalkan minuman ke pasar raya dan kedai runcit

di seluruh negara dari gudangnya di Shah Alam. Untuk menampung permintaan yang

semakin meningkat, syarikat ini telah membeli 4 buah van dan mengambil 8 orang

pekerja baru untuk melancarkan lagi sistem pengedarannya.

Terangkan empat jenis insurans yang perlu diambil oleh Syarikat Enak & Segar.

(8 markah)

5 (a) Logo merujuk kepada agensi pengangkutan.

(b)

Jelaskan fungsi agensi tersebut.

Maklumat berikut berkaitan perkhi dmatan telekomunikasi.

(4 markah)

Encik Aziz;ul menjalankan pemiagaan pesanan mel. Pelanggannya membuat

pesanan melalui perkhidmatan lisan dan audio visual.

Terangkan jenis perkhidmatan lisan dan audio visual yang sesuai digunakan.(6 markah)

Jelaskan jenis gudang berikut.(c)

(i) Gudang penyetoran sejuk

(ii) Gudang kerajaan

(3 markah)

(3 markah)

[Lihat halaman sebelah

SULIT@ 20lf MPSM Cawangan Negeri Sembilan

http://edu.joshuatly.com/

Page 23: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SIJLIT

(d)

9

Gambar berikut menunjukkan sejenis promosi.

3755t2

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Terangkan jenis promosi itu.

(e) Slogan berikut berkaitan hak pengguna.

(3 markah)

CINTAILAHSUNGAI

Slogan B

(3 markah)

(3 markah)

SATU PENGGUNASATU SUARA

Slogan A

Terangkan hak pengguna yang berkaitan dengan:

(i) Slogan A

(ii) Slogan B

@ 2011 MPSM Cawangan Negeri Sembilan

http://edu.joshuatly.com/

Page 24: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SULIT 3755/2

Bahagian B

[25 markah]

Soalan ini wajib dijowab

Encik Mazlan pemilik Syarikat Kraf Unik Sendirian Berhad menghasil dan mengedarkanpelbagai kraf tangan untuk pasaran tempatan. Pemasaran juga dibuat melalui Perbadanan

Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM). Produk kraf yang dihasilkan adalah berasaskan

bahan mentah tempatan. Syarikat itu telah mencipta sejenis kaf tangan baru bertemakan

'Satu Malaysia'. Tambahan pula campuran pemasaran yang digunakan oleh syarikat itusangat berkesan. Produk syarikat itu telah mewujudkan pasaran dalam kalanganpelancong yang mengunjungi Malaysia. Permintaan terhadap produk keluaran SyarikatKraf Unik Sendirian Berhad semakin meningkat.

Kini Syarikat Kraf Unik Sendirian Berhad telah mendapat pesanan daripada Pejabat

Pelancongan Malaysia di negara Eropah dan China untuk membekalkan keluaran

terbarunya, Walaupun beliau dikehendaki menyiapkan pesanan tersebut dalam masa

yang singkat, namun beliau bersetuju untuk membekalkannya.

Masalahnya Encik Mazlan kurang arif tentang prosedur eksport dan pemilihan jenis

pengangkutan untuk penghantaran segera ke Negara Eropah dan China .Oleh yang

demikian beliau telah menghubungi sebuah agensi kerajaan untuk mendapatkan bantuan

khidmat nasihat.

Atas desakan untuk memenuhi permintaan yang banyak dalam masa yang singkat, makapekerja pengeluaran diminta bekerja lebih masa termasuk pada cuti am.Tindakan EncikMazlan telah menimbulkan rungutan dalam kalangan pekerja. Salah seorang pekerja

syarikat tersebut telah membuat aduan kepada Jabatan Sumber Manusia kerana tidak puas

hati dengan waktu bekerja dan ganjaran yang diterima oleh mereka. Atas nasihat pegawai

Jabatan Sumber Manusia, Encik Mazlan telah berusaha meningkatkan kualiti pengurusan

sumber manusia di syarikatnya.

B erdasarkan s ituasi tersebut j awab soalan-soalan berikut :

(a) (i) Terangkan dua ciri usahawan yang dimiliki oleh Encik Mazlan(4 markah)

(ii) Jelaskan tiga sumbangan Encik Mazlan sebagai seorang usahawan.(3 markah)

(b) Apakah campuran pemasaran yang diamalkan oleh syarikat tersebut.(6 markah)

l0

@ 2011 MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 25: [Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 perdagangan

SIJLIT 1l 3755t2

(c) (i) Apakah agensi kerajaan yang membantu Encik Mazlan dalamurusan eksport. (l markah)

(ii) Nyatakan dua peranan agensi di c(i) (2 markah)

(d) Apakah jenis pengangkutan yang sesuai dipilih oleh Encik MazlanBerikan alasan anda. (5 markah)

(e) Bagaimanakah Encik Mazlan dapat meningkatkan kualiti pengurusansumber manusia di syarikatnya (4 markah)

KERTAS SOALAI\ TAMAT

@ 20f f MPSM Cawangan Negeri Sembilan S{JLIT

http://edu.joshuatly.com/