15
SULIT 4551/3 4551/3 NO. KAD PENGENALAN Biologi Kertas 3 2006 ANGKA GILIRIAN jam JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE 2006 BIOLOGI SPM Kertas 3 Set 2 Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tuliskan nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan 2. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2 Kod Pemeriksa Soalan Markah Penuh Markah Diperol eh 1 33 2 Respons 15 Laporan 2 Jumlah

SPM BIO K3 SET 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

saoaln bio dr cikgu zuraida

Citation preview

SULIT 4551/3 4551/3 NO. KAD PENGENALANBiologiKertas 3 2006

ANGKA GILIRIAN1½ jam

JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE 2006

BIOLOGI SPM

Kertas 3 Set 2

Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan

2. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

Lihat sebelah4551/3 SULIT

Kod Pemeriksa

SoalanMarkah Penuh

Markah Diperoleh

1 33

2

Respons15

Laporan2

Jumlah

MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan ini mengandungi dua soalan. Jawab semua soalan.

2. Tuliskan jawapan bagi Soalan 1 dalam ruang yang disediakan dalam kertas

soalan.

3. Tuliskan jawapan bagi Soalan 2 pada halaman bergaris di bahagian akhir kertas

soalan ini dengan terperinci. Anda boleh menggunakan persamaan, gambar rajah,

jadual, graf dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan anda.

4. Tunjukkan kerja mengira, ini membantu anda mendapatkan markah.

5. Sekiranya anda hendak membatalkan sesuatu jawapan, buat garisan di atas

jawapan itu.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan

dalam kurungan.

8. Masa yang dicadangkan untuk menjawab Soalan 1 ialah 45 minit dan Soalan 2

ialah 45 minit.

9. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

10. Serahkan kertas soalan ini di akhir peperiksaan.

Pemberian markah :

Skor Penerangan

3 Cemerlang : Respons yang paling baik

2 Memuaskan : Respons yang sederhana

1 Lemah : Respons yang kurang tepat

0 Tiada respons atau respons salah

2

Jawab semua soalan.Masa yang dicadangkan untuk menjawab setiap soalan ialah 45 minit.

1 Satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kesan jumlah luas permukaan per isipadu ( JLP / I ) terhadap resapan bahan seperti air. Tiga biji ubi kentang dipotong sama saiz berbentuk kubus dengan panjang sisi masing-masing ialah 4 cm.

Ketiga-tiga kubus dilabelkan X, Y dan Z dan ditimbang untuk mendapatkan jisim awal masing-masing seperti Rajah 2.

Kubus Y dipotong menjadi 8 kubus kecil dengan panjang sisi masing-masing ialah 2 cm.Kubus Z dipotong menjadi 64 kubus kecil dengan panjang sisi masing-masing ialah 1cm.

Kentang X, Y dan Z dimasukkan ke dalam tiga bikar berasingan yang mengandungi airsuling dan dibiarkan selama 30 minit. Kubus X, semua kubus Y dan semua kubus Z dilap dan ditimbang berasingan.

Rajah 1 menunjukkan keadaan potongan ubi kentang.

RAJAH 1

3

4 cm

4 cm

4 cm

Kubus X Kubus Y

Kubus Z

Rajah 2 menunjukkan jisim awal bagi setiap kubus ubi kentang X, Y dan Z.

RAJAH 2

4

50

51

Jisim awal kubus ubi kentang X, Y dan Z = ………………..g

Jadual 1 menunjukkan jisim akhir bagi setiap kubus ubi kentang setelah direndam di dalam air suling selama 30 minit.

Kubus Kentang Jisim Akhir (g)

X

Y

Z

JADUAL 1

5

53

52

55

54

56

57

(a) (i) Rekodkan bacaan penimbang pada awal eksperimen dalam ruangan yang disediakan pada Rajah 2.

(ii) Rekodkan bacaan penimbang pada akhir eksperimen bagi kubus X, Y dan Z dalam kotak yang disediakan dalam Jadual 1.

[ 3 markah ]

(b) (i) Nyatakan dua pemerhatian yang berlainan yang dibuat daripada Jadual 1.

1. …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………...........................

2. …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..[ 3 markah ]

(ii) Nyatakan dua inferens yang sepadan daripada pemerhatian di (b)(i).

1. …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….[ 3 markah ]

6

(b) Lengkapkan Jadual 2 berdasarkan eksperimen yang dijalankan.

Pembolehubah Perkara yang dikendalikan

Pembolehubah dimanipulasikan

……………………………………

Bagaimana mengubah pembolehubah dimanipulasikan.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Pembolehubah bergerak balas

……………………………………

Bagaimana menentukan pembolehubah bergerak balas.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Pembolehubah dimalarkan

…………………………………....

Bagaimana menetapkan pembolehubah dimalarkan.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

JADUAL 2[ 3 markah ]

(d) (i) Binakan satu jadual dan rekodkan data-data yang didapati dalam eksperimen itu. Jadual anda mestilah mempunyai tajuk-tajuk berikut :Kubus kentang, JLP/I, Jisim awal, jisim akhir dan perubahan jisim.

[ 3 markah ]

7

(ii) Hitungkan kadar resapan bagi ketiga-tiga kubus X, Y dan Z.[ 3 markah ]

Kubus X :

Kadar resapan =

Kubus Y :

Kadar resapan =

Kubus Z :

Kadar resapan =

(e) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen itu.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….[ 3 markah ]

8

(f) Nyatakan perkaitan antara JLP/I kubus ubi kentang dengan kadar resapan bahan dalam tempoh masa yang sama.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….[ 3 markah ]

(g) Sekiranya eksperimen ini diulangi dengan menggunakan kubus kentang yang sama saiz tapi dipotong menjadi 512 kubus kecil dengan panjang sisi masing-masing ialah 0.5 cm, apakah yang dapat anda ramalkan tentang keputusan eksperimen.

Terangkan ramalan anda.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….[ 3 markah ]

(h) Apakah yang boleh dirumuskan tentang kadar resapan air berdasarkan keputusan eksperimen itu ?

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….[ 3 markah ]

9

(i) Seorang pelajar lain menjalankan kajian tentang kesan resapan pewarna ke atas kubus kentang yang berlainan saiz dengan menggunakan bahan dan radas berikut :

Kelaskan senarai di atas berdasarkan kumpulan bahan dan kumpulan radas.

[ 3 markah ]

10

Kentang Pisau

Bikar Pembaris meter

Jam randik Larutan eosin

Papan pemotong

2 Seorang ahli Biologi membuat kajian pewarisan monohibrid ke atas ketinggian pokok kacang pea berbaka tulen. Apabila pokok kacang pea berbaka tulen yang tinggi dikacukkan dengan pokok kacang pea berbaka tulen yang kerdil, didapati anak generasi pertama semuanya adalah tinggi. Selepas dikacukkan sesama sendiri, generasi kedua menghasilkan anak-anak dalam nisbah 3 tinggi : 1 kerdil.

Rajah skema berikut menunjukkan sifat pewarisan trait bagi ketinggian pokok kacang pea :

Dengan menganggap trait ketinggian bagi pokok kacang pea boleh diwakili oleh butang berwarna, reka bentuk satu eksperimen untuk menyiasat sifat-sifat ketinggian pokok kacang pea generasi kedua yang mematuhi Hukum Mendel I.

IndukTinggi

( Baka Tulen )Kerdil

( Baka Tulen )

GenotipInduk

GenotipGamet

GenotipGenerasiPertama

Kacukansesamasendiri

GenotipGenerasi

KeduaTT, Tt , Tt, tt

FenotipGenerasi

Kedua3 Tinggi 1 Kerdil

11

X

TT

tt

T T tt

Tt Tt Tt Tt

Tt Tt

Perancangan eksperimen anda perlu meliputi aspek-aspek berikut :

Pernyataan masalah yang dikenalpasti

Objektif kajian

Pembolehubah

Pernyataan hipotesis

Senarai bahan dan alat radas

Teknik yang digunakan

Prosedur eksperimen

Cara data dipersembahkan

Kesimpulan

[ 17 markah ]

12