Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  1/22

  4551/3 BIOLOGI 3

  Biologi 3 1 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  BENTUK KERTAS SOALAN

  Kertas Biologi 4551/3 mengandungi 2 soalan.

  Calon dikehendaki menjawab kedua-dua soalan tersebut.

  Soalan 1 - Soalan berstruktur yang merangkumi 11 aspek kemahiran proses sains.

  Soalan 2 - Soalan esei yang merangkumi 5 aspek kemahiran proses sains yang

  memerlukan calon merancang eksperimen.

  Calon diberi masa 1 jam 30 minit untuk menjawab kedua-dua soalan tersebut.

  PRESTASI KESELURUHAN

  Calon mempamerkan prestasi yang baik. Calon dapat menguasai dengan baik hampir

  semua aspek dalam kemahiran proses sains bagi Soalan 1. Bagi Soalan 2, ramai calon

  tidak dapat merancang eksperimen dengan lengkap. Mereka tidak dapat menjawab

  mengikuti kehendak Soalan 2.

  PRESTASI MENGIKUT KUMPULAN CALON

  Kumpulan Tinggi

  Calon menguasai dengan cemerlang semua aspek dalam kemahiran proses sains

  kecuali menerangkan hubungan pembolehubah dalam graf, menerangkan ramalan dan

  mendefinisi secara operasi.

  Kumpulan Sederhana

  Calon kurang menguasai aspek dalam kemahiran proses sains terutama dalam

  menjawab Soalan 2 kerana gagal mengenalpasti pembolehubah dan menulis prosedur

  eksperimen.

  Kumpulan Rendah

  Calon lemah menguasai aspek kemahiran proses sains dan merancang eksperimen.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  2/22

  Biologi 3 2 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  PRESTASI TERPERINCI

  Soalan 1(a) - Merekod data

  Semua calon menjawab dengan tepat.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  3/22

  Biologi 3 3 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 1(b)(i) - Menyatakan pemerhatian

  Kebanyakan calon menjawab dengan tepat menghubungkan pembolehubah

  dimanipulasikan dengan pembolehubah bergerak balas.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  4/22

  Biologi 3 4 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Terdapat calon yang memberikan jawapan kurang tepat, iaitu menyatakan hanya satu

  pembolehubah.

  Sebilangan kecil memberikan jawapan pada tahap idea.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  5/22

  Biologi 3 5 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan (b)(ii ) - Menyatakan inferens

  Kebanyakan calon menyatakan inferens dengan menerangkan pembolehubah bergerak

  balas sahaja.

  Calon sepatutnya membuat inferens dengan menerangkan kedua-dua pembolehubah

  yang dinyatakan dalam pemerhatian.

  Contoh jawapan:

  Apabila berehat, murid tidak menjalankan aktiviti, maka karbon dioksida yang dihasilkanadalah sedikit.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  6/22

  Biologi 3 6 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Terdapat juga calon menyatakan inferens dengan kurang tepat, iaitu hanya

  menerangkan salah satu pembolehubah yang dinyatakan dalam pemerhatian.

  Segelintir calon hanya menyatakan inferens pada tahap idea sahaja.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  7/22

  Biologi 3 7 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 1(c) - Mengawal Pembolehubah

  Kebanyakan calon menyatakan pembolehubah-pembolehubah dan cara

  mengendalikan pembolehubah dengan tepat.

  Contoh 1:

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  8/22

  Biologi 3 8 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Contoh 2:

  Sebahagian calon menjawab dengan kurang tepat. Calon tidak menulis rekod dan

  radas yang digunakan untuk mengukur pembolehubah bergerak balas, atau tidak

  memberikan formula untuk mengira peratus karbon dioksida.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  9/22

  Biologi 3 9 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 1(d) - Menyatakan Hipotesis

  Kebanyakan calon menyatakan hipotesis dengan tepat, iaitu dapat menunjukkan

  hubungan antara pembolehubah dimanipulasikan dengan pembolehubah bergerak

  balas.

  Contoh 1

  Sebilangan calon tidak menyatakan hubungan antara pembolehubah dengan jelas.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  10/22

  Biologi 3 10 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 1(e)(i) - Membina jadual untuk merekod data

  Kebanyakan calon membina jadual dengan mengikut kehendak soalan untuk merekod

  data eksperimen dan dapat mengira peratusan karbon dioksida dengan betul.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  11/22

  Biologi 3 11 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 1(e)(ii) - Melukis graf

  Kebanyakan calon melukis graf dengan memenuhi kriteria, iaitu menulis skala paksi

  yang seragam, memindah titik dengan betul dan melukis garisan graf melalui semua

  titik.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  12/22

  Biologi 3 12 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Terdapat juga calon memberi skala salah dan melukis garisan graf yang melebihi titik

  ditandakan.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  13/22

  Biologi 3 13 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 1(f) - Menerangkan hubungan antara masa aktiviti dengan peratusan

  karbon dioksida.

  Kebanyakan calon menyatakan hubungan antara masa aktiviti dengan peratusan

  karbon dioksida dengan betul tetapi gagal menerangkan hubungan dengan lengkap.

  Calon sepatutnya menerangkan sebab peningkatan peratusan karbon dioksida seperti;

  memerlukan lebih tenaga untuk aktiviti dan peningkatan kadar respirasi sel. Contoh

  jawapan di bawah menunjukkan penerangan yang tidak lengkap.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  14/22

  Biologi 3 14 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 1(g) - Meramal peratusan karbon dioksida.

  Sebahagian calon meramal dan memberi penerangan yang lengkap.

  Kebanyakan calon gagal meramal peratusan karbon dioksida kerana tidak memahami

  kehendak soalan.

  Calon sepatutnya menjawab peratusan karbon dioksida yang lebih rendah kerana

  udara hembusan diambil selepas berehat selama sepuluh minit.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  15/22

  Biologi 3 15 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 1(h) - Menyatakan definisi secara operasi

  Hanya sebilangan kecil menjawab dengan tepat

  Kebanyakan calon gagal menyatakan definisi udara hembusan secara operasi dengan

  tepat. Calon hanya menyatakan udara hembusan mengandungi karbon dioksida dan

  faktor yang mempengaruhi peratusannya. Mereka tidak menyatakan larutan kalium

  hidroksida menyerap gas karbon diokisda.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  16/22

  Biologi 3 16 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 1(i) - Mengelas

  Kebanyakan calon mengelas bahan dan radas eksperimen dengan betul.

  Soalan 2

  Menulis penyataan masalah

  Kebanyakan calon menulis pernyataan masalah dengan betul. Mereka dapat

  menghubungkait pembolehubah dimanipulasikan dengan pembolehubah bergerak

  balas dalam bentuk soalan.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  17/22

  Biologi 3 17 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Menyatakan hipotesis

  Sebahagian kecil calon sahaja menyatakan hipoteis dengan betul.

  Terdapat calon yang gagal memberi hubungan yang betul antara pembolehubah

  dimanipulasikan dengan pembolehubah bergerak balas.

  Kebanyakan calon gagal menulis hipotesis dengan betul. Mereka gagal mengenalpasti

  pembolehubah dimanipulasikan dan pembolehubah bergerak balas dengan tepat.

  Calon hanya menyatakan satu pembolehubah.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  18/22

  Biologi 3 18 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Mengenalpasti pembolehubah

  Sebilangan calon mengenalpastikan pembolehubah dengan betul.

  Kebanyakan calon gagal menentukan pembolehubah dimanipulasikan. Pembolehubah

  dimanipulasikan dalam eksperimen ini adalah persaingan antara dua spesis tumbuhan,

  iaitu pokok jagung dan pokok padi.

  Menyenaraikan radas dan bahan eksperimen

  Terdapat calon menyenaraikan radas dan bahan dengan lengkap.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  19/22

  Biologi 3 19 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Kebanyakan calon tidak menyenaraikan kotak semaian (seedling tray)

  Menulis prosedur eksperimen

  Calon cemerlang menulis prosedur eksperimen dengan lengkap, iaitu merangkumi

  persediaan radas dan bahan, mengoperasi semua pembolehubah, dan menyatakan

  langkah berjaga-jaga.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  20/22

  Biologi 3 20 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Kebanyakan calon gagal menulis prosedur dengan lengkap, kerana mereka tidakmenyatakan radas yang digunakan untuk mengukur pembolehubah bergerak balas dan

  juga langkah berjaga.-jaga.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  21/22

  Biologi 3 21 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Mempersembahkan data eksperimen

  Sebahagian kecil calon membina jadual dengan tajuk dan unit yang betul, iaitu

  mempunyai tajuk pembolehubah dimanipulasikan (jagung dan padi), dan

  pembolehubah bergerak balas yang diukur dalam eksperimen (seperti perbezaan

  ketinggian, saiz dan jisim kering anak benih atau kadar pertumbuhan)

  Kebanyakan calon membina jadual data dengan hanya pembolehubah

  dimanipulasikan.

 • 7/27/2019 Biology K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  22/22

  Biologi 3 22 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  SARANAN KEPADA CALON

  1. Calon perlu terlibat secara aktif semasa menjalankan eksperimen dalam makmal

  2. Laporan eksperimen perlu ditulis dengan lengkap sebaik sahaja selesai

  eksperimen dilakukan

  3. Calon perlu mengetahui semua eksperimen dan aktiviti dalam buku teks amali

  sekolah.

  SARANAN KEPADA GURU

  1. Guru mesti memahami objektif pentaksiran elemen dan aspek bagi setiap

  kemahiran proses sains seperti yang terdapat dalam buku format pentaksiran

  LPM.

  2. Guru baru perlu mendapat pendedahan tentang format pentaksiran Biologi 3.

  3. Guru wajib menjalankan semua eksperimen penting yang disaran dalambuku Huraian Sukatan Pelajaran.