Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  1/31

  4531/3 FIZIK 3

  Fizik 2 1 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  BENTUK KERTAS SOALAN

  Kertas Fizik 3 SPM (4531/3) mengandungi 2 bahagian.

  Bahagian A: Bahagian ini mengandungi 2 soalan yang wajib dijawab oleh calon.

  Bahagian B: Bahagian ini mengandungi 2 soalan berbentuk merancang eksperimendan calon diminta menjawab 1 soalan sahaja.

  PRESTASI KESELURUHAN

  Calon mempamerkan prestasi yang baik. Sebahagian besar calon menunjukkankemahiran membaca angkup vernier, menjadualkan data, melukis graf, menganalisisgraf dan menyatakan hubungan graf. Namun begitu, masih ada calon yang tidak

  menulis unit apabila menentukan kecerunan dan tidak menulis unit dalam hasilpenghitungan. Untuk kemahiran merancang eksperimen, calon dapat menentukanpembolehubah dengan betul tetapi tidak dapat menghuraikan kaedah eksperimendengan tepat.

  PRESTASI MENGIKUT KUMPULAN CALON

  Kumpulan Tinggi

  Calon dapat membaca alat pengukur, menjadualkan data, memplotkan graf dengan

  tepat dan juga menguasai kemahiran menganalisis graf. Calon hanya menunjukkansedikit kelemahan sebab tidak menulis unit kecerunan graf dan menyatakan langkahberjaga-jaga eksperimen yang kurang releven. Untuk kemahiran merancangeksperimen, calon dapat menentukan pembolehubah dengan betul dan menulisprosedur eksperimen dengan tepat.

  Kumpulan Sederhana

  Calon dapat membaca alat pengukur, menjadual data dan memplot graf tetapi kurangmantap. Untuk kaedah graf yang diuji, calon dapat mengintrapolasi graf tetapi tidakmenggunakan kaedah yang tepat bagi menentukan kecerunan graf. Calon tidak

  menulis unit pada nilai hasil hitungan terutamanya unit bagi kecerunan. Untukkemahiran merancang eksperimen, calon dapat menentukan pembolehubah denganbetul tetapi tidak menulis prosedur eksperimen dengan tepat.

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  2/31

  Fizik 3 2 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Kumpulan Rendah

  Calon gagal membaca angkup vernier dengan betul dan menjadualkan data yang

  salah. Calon menggunakan data yang salah untuk memplot graf, akibatnya hubungangraf tidk dapat dinyatakan dengan betul. Calon boleh mengintrapolasi graf tetapimenunjukkan kelemahan semasa menentukan kecerunan graf. Untuk kemahiranmerancang eksperimen, sebilangan kecil calon dapat menentukan pembolehubah yangbetul tetapi tidak menulis prosedur eksperimen dengan tepat.

  PRESTASI TERPERINCI

  Soalan 1(a)(i)

  Sebahagian besar calon dapat menyatakan pembolehubah dimanipulasikan dengantepat.

  Soalan 1(a)(ii)

  Ramai juga calon dapat menyatakan pembolehubah bergerakbalas dengan tepat.

  Soalan 1(a)(iii )

  Sebahagian kecil calon tidak menyatakan pembolehubah dimalarkan dengan betul.Calon memberi jawapan yang bukan kuantiti fizik seperti contoh di bawah.

  Contoh

  Soalan 1 (b) (i)

  Sebahagian kecil calon mencatat ralat sifar yang salah seperti contoh di bawah.

  Contoh

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  3/31

  Fizik 3 3 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 1 (b) (ii )

  Ramai calon boleh menjadualkan data dengan betul, tetapi masih ada calon yang tidak

  mencatat unit pada jadual data. Ada juga calon yang tidak menjadualkan ketiga-tigakuantiti fizik seperti contoh 1 di bawah.

  Contoh 1: Jawapan yang betul

  Kuantiti fizik tidak disertai dengan unit dan data yang salah seperti contoh 2 di bawah.

  Contoh 2

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  4/31

  Fizik 3 4 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Tidak menjadualkan ketiga-tiga kuantiti fizik, kekurangan turus untuk bilangan lilitan, nseperti contoh 3 di bawah.

  Contoh 3

  Soalan 1 (c)

  Ramai calon melukis graf yang betul tetapi masih ada calon melukis graf yangtergantung dan graf yang bukan garisan terbaik seperti contoh 1 dan contoh 2di bawah..

  Contoh 1

  Graf tergantung, paksi tidak dilabel dengan unit dan bilangan titik-titik diplot tidakmencukupi

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  5/31

  Fizik 3 5 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  6/31

  Fizik 3 6 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Contoh 2

  Bukan garisan terbaik

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  7/31

  Fizik 3 7 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 2 (a) (i)

  Sebahagian besar calon dapat menyatakan perubahan kepada X apabila D bertambah

  dengan betul.

  Soalan 2 (a) (ii)

  Sebahagian besar calon menunjukkan kemahiran mengintrapolasi graf.

  Soalan 2 (a) (ii i)

  Kesalahan yang dilakukan oleh ramai calon dalam soalan ini adalah tidak menyatakanunit kecerunan. Sebahagian besar calon menggunakan segitiga yang kecil untukmenentukan kecerunan dan menyatakan jawapan dalam bentuk pecahan .

  Contoh

  Tidak menyatakan unit kecerunan dan jawapan dalam bentuk pecahan.

  Soalan 2 (b)

  Ramai calon tidak memberikan jawapan dalam unit meter mengikut kehendak soalanseperti contoh 1.

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  8/31

  Fizik 3 8 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Contoh 1

  Jawapan salah disebabkan unit

  Jawapan yang betul adalah seperti contoh 2 di bawah.

  Contoh 2

  Soalan 2 (c) (i)

  Ramai calon dapat memberikan jawapan yang tepat

  Soalan 2 (c) (ii)

  Ramai calon dapat memberikan jawapan yang tepat

  Soalan 2 (d)

  Ramai calon menyatakan langkah berjaga-jaga yang tidak relevan dengan eksperimenseperti dalam contoh di bawah.

  Contoh

  Jawapan yang tidak relevan dengan eksperimen

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  9/31

  Fizik 3 9 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  BAHAGIAN B

  Soalan 3(a)

  Sebahagian besar calon boleh menyatakan inferens dengan tepat, dengan menyatakanpembolehubah sesuai dengan situasi yang diberi seperti contoh 1 di bawah.

  Contoh 1

  Sebahagian kecil calon tidak dapat menulis inferens dengan tepat, keranamenggunakan pembolehubah yang memberi maksud berbeza dengan situasi sebenarseperti contoh 2 di bawah.

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  10/31

  Fizik 3 10 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Contoh 2

  Sebahagian calon menyatakan inferens yang salah kerana ditulis dalam bentukhubungan antara pembolehubah seperti contoh 3 di bawah.

  Contoh 3

  Soalan 3(b)

  Sebahagian besar calon dapat menulis hipotesis dengan betul seperti contoh 1 dibawah.

  Contoh 1

  Sebahagian calon menulis hipotesis yang salah kerana menggunakan pembolehubahyang tidak boleh diaplikasikan di dalam makmal seperti contoh 2 di bawah.

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  11/31

  Fizik 3 11 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Contoh 2

  Soalan 3(c)(i)

  Sebahagian besar calon dapat menyatakan tujuan eksperimen dengan tepat

  menggunakan pembolehubah yang dinyatakan dalam hipotesis seperti contoh 1 dibawah.

  Contoh 1

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  12/31

  Fizik 3 12 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Sebahagian calon menyatakan tujuan eksperimen yang tidak tepat keranamenggunakan pembolehubah yang salah seperti contoh 2 di bawah.

  Contoh 2

  Soalan 3(c)(ii )

  Sebahagian besar calon dapat menyatakan ketiga-tiga pembolehubah dengan tepatseperti contoh 1 di bawah.

  Contoh 1

  Ramai calon gagal menyatakan pembolehubah dimalarkan (fixed variable) denganbetul seperti contoh 2 dan 3 di bawah.

  Contoh 2

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  13/31

  Fizik 3 13 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Contoh 3

  Soalan 3(c)(iii )

  Sebahagian besar calon dapat menyenaraikan radas dan bahan eksperimen denganbetul sama ada tertera dalam pernyataan atau rajah seperti contoh 1 di bawah.

  Contoh 1

  Sebahagian calon tidak dapat menyenaraikan senarai radas dan bahan yangmencukupi untuk menjalankan penyiasatan tujuan eksperimen yang dinyatakan seperticontoh 2 di bawah.

  Contoh 2

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  14/31

  Fizik 3 14 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 3(c)(iv)

  Terdapat ramai calon berjaya menggambarkan susunan radas eksperimen yangberfungsi dan berlabel seperti contoh 1 di bawah.

  Contoh 1

  Sebahagian besar calon gagal menyatakan atau melukis susunan radas yang lengkapberlabel dan berfungsi seperti contoh 2 di bawah.

  Contoh 2

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  15/31

  Fizik 3 15 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 3(c)(v)

  Sebahagian kecil calon berjaya menyatakan kaedah mengawal pembolehubahmanipulasi, mengukur pembolehubah bergerakbalas dan mengulang eksperimen bagiempat nilai pembolehubah manipulasi yang berbeza seperti contoh 1 di bawah.

  Contoh 1

  Sebahagian besar calon menulis prosedur yang panjang tetapi tidak memenuhikehendak soalan dengan prosedur yang salah untuk mengawal pembolehubah

  manipulasi, mengukur pembolehubah bergerakbalas dan tidak mengulang eksperimen

  untuk empat nilai pembolehubah manipulasi seperti contoh 2 di bawah.

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  16/31

  Fizik 3 16 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Contoh 2

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  17/31

  Fizik 3 17 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 3(c)(vi)

  Sebahagian besar calon dapat membuat jadual yang lengkap di mana pembolehubahmanipulasi dan bergerakbalas ditulis dengan unit yang betul seperti contoh 1 di bawah.

  Contoh 1

  Terdapat ramai calon dapat membuat jadual yang lengkap tetapi denganpembolehubah yang salah seperti contoh 2 dan 3 di bawah.

  Contoh 2

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  18/31

  Fizik 3 18 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Contoh 3

  Soalan 3(c)(vii )

  Sebahagian besar calon dapat menunjukkan kaedah analisa data sama ada dalambentuk pernyataan atau lakaran graf dengan paksi yang betul seperti contoh 1 dan 2 dibawah.

  Contoh 1

  Contoh 2

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  19/31

  Fizik 3 19 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Ramai calon tidak dapat menunjukkan lakaran graf dengan paksi yang betul sepertijawapan dalam contoh 3 di bawah.

  Contoh 3

  Soalan 4(a)

  Sebahagian besar calon boleh menyatakan inferens dengan tepat, dengan menyatakanpembolehubah sesuai dengan situasi yang diberi seperti jawapan dalam contoh 1 dibawah.

  Contoh 1

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  20/31

  Fizik 3 20 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Sebahagian kecil calon tidak dapat menulis inferens dengan tepat, keranamenggunakan pembolehubah yang salah seperti jawapan dalam contoh 2 di bawah.

  Contoh 2

  Soalan 4(b)

  Sebahagian besar calon dapat menulis hipotesis dengan betul seperti jawapan dalamcontoh 1 di bawah.

  Contoh 1

  Sebahagian calon menulis hipotesis yang salah kerana menggunakan pembolehubahyang tidak boleh diukur seperti jawapan dalam contoh 2 di bawah.

  Contoh 2

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  21/31

  Fizik 3 21 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 4(c)(i)

  Sebahagian besar calon dapat menyatakan tujuan eksperimen dengan tepatmenggunakan pembolehubah yang dinyatakan dalam hipotesis seperti jawapan dalamcontoh 1 di bawah.

  Contoh 1

  Sebahagian calon menyatakan tujuan eksperimen yang tidak tepat keranamenggunakan pembolehubah yang salah seperti jawapan dalam contoh 2 di bawah.

  Contoh 2

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  22/31

  Fizik 3 22 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 4(c)(ii )

  Sebahagian besar calon dapat menyatakan ketiga-tiga pembolehubah dengan tepatseperti jawapan dalam contoh 1 di bawah.

  Contoh 1

  Ramai calon gagal menyatakan pembolehubah bergerakbalas yang boleh diukur danpembolehubah dimalarkan dengan betul seperti jawapan dalam contoh 2 dan 3 dibawah.

  Contoh 2

  Contoh 3

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  23/31

  Fizik 3 23 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 4(c)(iii )

  Sebahagian besar calon dapat menyenaraikan radas dan bahan eksperimen denganbetul sama ada tertera dalam pernyataan atau rajah seperti jawapan dalam contoh 1 dibawah.

  Contoh 1

  Sebahagian calon tidak dapat menyenaraikan senarai radas dan bahan yangmencukupi untuk menjalankan penyiasatan bagi tujuan eksperimen yang dinyatakanseperti jawapan dalam contoh 2 di bawah.

  Contoh 2

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  24/31

  Fizik 3 24 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 4(c)(iv)

  Terdapat ramai calon berjaya menggambarkan susunan radas eksperimen yangberfungsi dan berlabel seperti jawapan dalam contoh 1 di bawah.

  Contoh 1

  Sebahagian besar calon gagal menyatakan atau melukis susunan radas yang lengkapberlabel dan berfungsi. dalam contoh 2 di bawah.

  Contoh 2

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  25/31

  Fizik 3 25 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Terdapat ramai calon melukis semula gambarajah dari soalan seperti jawapan sepertijawapan dalam contoh 3 di bawah.

  Contoh 3

  Soalan 4(c)(v)

  Sebahagian besar calon berjaya menyatakan kaedah mengawal pembolehubahmanipulasi, mengukur pembolehubah bergerakbalas dan mengulang eksperimen bagi

  empat nilai pembolehubah manipulasi yang berbeza seperti jawapan dalam contoh 1dan contoh 2 di bawah.

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  26/31

  Fizik 3 26 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Contoh 1

  Contoh 2

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  27/31

  Fizik 3 27 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Ramai calon menulis prosedur yang tidak menyatakan bagaimana mengukurpembolehubah bergerakbalas dan tidak mengulang eksperimen untuk empat nilaipembolehubah manipulasi yang berbeza seperti jawapan dalam contoh 3 di bawah.

  Contoh 3

  Soalan 4(c)(vi)

  Sebahagian besar calon dapat membuat jadual yang lengkap dengan menulis

  pembolehubah manipulasi dan bergerakbalas yang betul seperti jawapan dalam contoh1 di bawah.

  Contoh 1

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  28/31

  Fizik 3 28 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Terdapat ramai calon dapat membuat jadual yang lengkap tetapi denganpembolehubah yang salah seperti jawapan dalam contoh 2 di bawah.

  Contoh 2

  Soalan 4(c)(vii )

  Sebahagian besar calon dapat menunjukkan kaedah analisa data sama ada dalambentuk pernyataan atau lakaran graf dengan paksi yang betul seperti jawapan dalamcontoh 1 di bawah.

  Contoh 1

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  29/31

  Fizik 3 29 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Ramai calon gagal mendapat markah kerana pembolehubah yang salah sepertijawapan dalam contoh 2 di bawah.

  Contoh 2

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  30/31

  Fizik 3 30 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  SARANAN KEPADA CALON

  1. Calon perlu menguasai kemahiran membaca alat pengukur yang seringdigunakan di makmal. Menyatakan bacaan dengan menggunakan tempatperpuluhan dan unit yang betul.

  2. Boleh menjadualkan data. Setiap turus data harus dilabel dengan kuantiti fizikdan unitnya. Tempat perpuluhan data mesti konsisten.3. Melukis graf dengan kaedah yang betul seperti pemilihan skala yang sesuai,

  memplot titik-titik dengan tepat dan melukis garisan graf garis lurus terbaik.4. Menguasi kemahiran menganalisis graf seperti membuat ekstrapolasi,

  intrapolasi, menentukan kecerunan dan menyatakan hubungan graf. Calon harusmenggunakan segi tiga yang cukup besar semasa menentukan kecerunan sertamenyatakan unit kecerunan.

  5. Langkah berjaga-jaga yang diberikan oleh calon mesti sesuai dan dapatmeningkatkan kejituan eksperimen.

  6. Calon mesti mengkaji situasi soalan dengan teliti untuk menyatakan inferens

  yang sesuai, menentukan pembolehubah dan hipotesis yang betul bagi situasiyang berkaitan.7. Senaraikan alat radas dengan lengkap dan mencukupi untuk mengukur semua

  pembolehubah yang dinyatakan.8. Pastikan susunan radas berfungsi dan boleh mengukur pebolehubah.9. Prosedur eksperimen hendaklah jelas dengan cara memperolehi pembolehubah

  manipulasikan dan pembolehubah bergerakbalas.10. Ulang eksperimen untuk empat set bacaan lagi supaya memperolehi minima lima

  set data.11. Jadual hendaklah sekurang-kurangnya mempunyai dua lajur dan baris dengan

  tajuk pembolehubah manipulasi dan pembulehubah bergerakbalas.12. Untuk analisis data, cadangkan pernyataan atau graf yang sepadan dengan

  pembolehubah yang digunakan.13. Calon hendaklah menguasai semua konstruk yang diuji dalam PEKA.

 • 7/27/2019 Fizik K3 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  31/31

  SARANAN KEPADA GURU

  1. Guru harus memberi lebih peluang kepada pelajar menggunakan alat pengukurdan menjalankan eksperimen. Pelajar harus menguasai kemahiran yangtersenarai dalam konstruk PEKA.

  2. Berikan penekanan terhadap kejituan setiap alat pengukur yang ada di dalammakmal.3. Latih pelajar memerhati pelbagai situasi di luar makmal dan hubungkaitkan

  dengan eksperimen yang sesuai dalam makmal.4. Melatih pelajar untuk menganalisis graf secara lebih terperinci merujuk kepada

  pelbagai bentuk graf termasuk ekstrapolasi, intrapolasi dan kaedah menentukandan mengira kecerunan dengan unit yang betul.

  5. Guru perlu melatih pelajar merancang eskperimen secara terperinci dengan ayatyang betul.

  6. Eksperimen yang tidak dapat dilakukan dalam makmal harus dibincangkandengan pelajar secara teori.

  7. Lebih perihatin terhadap fakta asas fizik semasa penandaan kertas ujian danpeperiksaan.