Spm 4541 2009 Chemistry k3

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 Spm 4541 2009 Chemistry k3

  1/9

  NO.KAD PENGENALANANGKA GILIRAN

  LEMBAGA PEPERIKSAANMALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PELAJARAN MALAYSIA 2OO93

  1

  3- jam

  4s4r/3

  Satu am tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITATIUnombor kad pengenalan dan angka gitiranandapada petakyang disediakan.

  Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalanyang sepadandalam bahasaMelayu.Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atausebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggerisatau bahasaMelayu.INFORMATION FOR CANDIDATESMAKLUMATUNTAKCALON

  paperconsists fthree questions.Question 1, Question 2 and Question 3.Kertassoalanni mengandungiiga soalan.Soalan ,Soafan2 dan Soalan3.You are advise o spend45 minutes o answerQuestion 1 andQuestion 2 and45 minutes orQuestion 3.Andadinasihat upayamengambilmasa45 minituntukmenjawab oalan dan Soalan2 dan 45minituntukSoalan3.

  Untuk Kegunaan PemeriksaKod Pemeriksa:

  Soalan MarkahPenuh MarkahDiperolehI 24) 93 I1

  JumIah 50

  ll,ihat halaman sebelahlHak Cipta Kerajaan

 • 8/2/2019 Spm 4541 2009 Chemistry k3

  2/9

  ForExaminer'sUse454Lt3SULIT

  Answer all questions.Jawab semaasoalan.Diagram 1 shows two electrolytic cells'Rajah I menuniukkan ua sel elektrolisis.

  Diagram 1RqiahIElectrolytic cell I usescarbon electrodesand electrolytic cell II usescopper electfodes',sel elektrolisis I menggunakanelektrod karbon dan sel elektrolisis II menggunakanelektrodkuprum.(a) State three different observationsand the correspondinginferences in Table 1'1' Theobservationsshould not include the colour changeof the electrolyte.Nyatakan tiga pemerhatianyang berbezadan inferensyang sepadandalam Jadual l"l'

  Pemerhatian tu tidak termasuk erubahanwarna elektrolit'Observation/Pe me hatinn lnferencellnferens

  12J

  Table1.1Jadual l. l

  f6 marksl16markahlSULIT

  Electrolytic cell ISelelektrolisis

  After 20 minutesSelepasOminit

  0.5 mol dm-3coPPer(II)sulphate olution0.5mol dm-' larutankuprum(Il)ulfat0.2 mol dm-3 coPPer(II)sulphatesolution0.2 mol dm-'Inrutankuprum(ll) sulfat

  Electrolyticcell IISelelektrolisisI

  StartMula After 20 minutesSelepasOminit

  Copper

  206

 • 8/2/2019 Spm 4541 2009 Chemistry k3

  3/9

  (b) State one hypothesis or this experiment.Nyatakan satu hipotesis bagi elcsperimenni.4541t3 ForExaminer's

  Use1(b)G

  [3 marksl[3 markah](c) For this experiment, state:Bagi eksperimenni, nyatakan:

  (i) The manipulatedvariablePembo eh ubah dimanioul s

  (ii) The respondingvariablePembolehubahberperakbalas

  (iii) The constantvariablePembo eh ubah dimalarkan

  [3 marks]13markahl(d) Electrolytic cell I is used to carry out the electrolysis of the following solutions:1.0 mol dm-3 sodium hvdrbxide1.0 mol dm-3 potassiu* ioAiO"1.0 mol dm-3 nitric acid

  Classify he solutionsby completingTable 1.2.Sel elektroliis I digunakanuntukmenjalankanelektrolisisbagi larutan-larutanberikut:1.0 mol dm-3natrium hidroksida1.0 mol dm1 kalium iodida1.0 mol dm-3asid nitrikKelaskan arutan-larutan tu denganmelengkapkanadual 1.2.Solution that produces gas at the anodewhen electrolysedLarutan yang menghasilkangas di anodapabi a di e ekt olis skan

  Solution that does not produce gas at theanodewhen electrolysedLttrutan yang tidak menghasilkangas dianod apabila dielektrolisiskan

  Table 1.2Jadual1.2[3 marksl13markahl

 • 8/2/2019 Spm 4541 2009 Chemistry k3

  4/9

  ForExatniner'sUse

  t-=I l3 lTotal L[=I l24l

  SULIT 4s4u3(e) ln electrolytic cell I, the colour of the solution changes rom dark blue to light blue. lnelectrolytic cell II, there is no changeof colour in the solution.Explain the difference.Dalam selelektrolisis warna larutan berubahdaripadabiru gelapke biru muda.Dalam selelektrolisis \ warna larutan tidak berubah.Te angkanpe b ezaan ini.

  Cell I:Sel :

  Cell II :Sel l:

  13marksl13markahl

  (0 (i) Draw a labelled diagram to show the electroplatingof an iron key with silver usingsilver nitrate solution as the electrolyte.Lukis satu rajah berlabel untukmenunjukkan enyadurankunci besidenganargentummenggunakanarutan argentumnitrat sebagaielekrolit.

  [3 marks][3 markah](ii) What will happento the iron key after electrolysedfor 20 minutes?Apaknhyang akanberlakukepadakunci besi itu selepas20 minit dielektrolisisknn?

  [3 marlcslf3 markahl

  SULIT

 • 8/2/2019 Spm 4541 2009 Chemistry k3

  5/9

  SULIT 4s4U32 A student carried out an experiment to investigate the rate of reaction between marble chipsand hydrochloric acid.Table 2 shows the data obtained from the experiment.Seorang murid telah menjalankan satu elcsperimenuntuk mengkaji kadar tindak balas antaraketulan rnaftnar dengan asid hidroklorik.Jadual 2 menunjukkandata yang diperoleh daripada eksperimen tu.

  Time (s)Masa(s) Burette reading (cm3)Bacannburet (cm3) Volume of gas evolved (cm3)Isipadu gas yang terbehas (cm3)0 50.00 0.0030 38.00 t2.oo60 30.50 19.5090120150 19.50 30.50180 18.50 3l .50210 18.00 32.00240 18.00 32.00

  . Table 2Jadual2Diagram 2 shows the burette readingsat 90 secondsand 120 seconds.Rajah2 menunjukknn acaanburetpada saat ke-90 dan saat ke-120.

  At 90 secondsPadasaatke-90 At 120secondsPada saat ke-l2jDiagram2Rajah2

  (a) Basedon Diagram 2, record he burette readingsand volume of gasevolved at 90 secondsand l2O seconds n Table 2.BerdasarkanRajah 2, rekod bacaan buret dan isi padu gas yang terbebaspada saat ke-90dan saat ke-120dalamJadual 2.[3 marks]13markahl

  2(a)f-lI l : l

  ForExarniner'sUse

 • 8/2/2019 Spm 4541 2009 Chemistry k3

  6/9

  ForExaminer'sUse

  2(b)[=I l3 ll l . - l

  2(c)[=I t i ll l- l

  Totil2I r-iI le l

  454113sulrr 1, l(b) Based on Table 2, sratehow the volume of gas evolved changeswhen the marble chipsreact with hYdrochloric acid.BerdasarknnJadual 2, nyatakanbagairnana si padu gas yang terbebasberubah apabilaketulanmarrnarbertindakbalas denganasid hidroklorik'

  13marksl13markahl(c) Based on this experiment, what is the meaning of the rate of reaction?Berd.asarkan ksperimenni, apakahmaksudkadar tindak balas?

  13marksf[3 marknh]

  Diagram 3 shows four reagent bottles containing niffic acid, HNO, with differentconcentrations.Rajah 3 menunjukkan mpatbotol reagenyangmengandungi sid nitrik, HNO3dengankepekatanyang berbeza.

  Dngram3Using the acid given, plan a laboratory experiment to determinethe relationship betweentheconcentrationof nitric acid and pH value.Your planning should include the following aspects:Menggunakai asid yang diberi, rancang satu eksperimenmakmal untuk menentukan ubunganantara kepekatanasid nitrik dengannilai pH.Peranc ngananda hendaklahmengandungi spek-aspekbe ikut(a) Problem statementPernyataanmasalah(b) All the variablesSemuapembolehubah(c) HypothesisHipotesis(d) List of materials and apparatusSenaraibahandan radas(e) ProcedureProsedur(0 Tabulation of dataPenjadualandata

  ll7 marks)111markahlEND OF QUESTION PAPERKERTASSOAIA,NTAMAT

  @ 2009 Hak Cipta Kerajann MalaYsia 210 SULIT

 • 8/2/2019 Spm 4541 2009 Chemistry k3

  7/9

  1 (a)KERTAS 3

  ObservationPemerhatian InferenceInferensCell I, carbonis used as theelectrodes.Cell II, copperis used as theelectrodes.Sel , karbondigunakan ebagaielektrod.Sel \ kuprumdigunakan ebagaielektrod.

  The type ofelectrodethatis used affectsthe product ofelectrolysis.Jeniselehtrodyangdigunakanmempengaruhiasilyangdiperolehsemasa lektrolisis.

  The concentrationof copper(Il)sulphatedecreasesin cell I but remainsconstant n cell II.Kepekatankuprum(II) sulfutmengurangdalamsell tetapimasihdalamkeadaanmalardalamsel Il.

  In cell I, the copperdeposited s fromthe copper(Il)sulphate.In cell II, thecopper deposited sfrom the anodethatdissolves.Dalamsel I,enapan uprumadalahdari

 • 8/2/2019 Spm 4541 2009 Chemistry k3

  8/9

  (b) The type of electrodeusedaffects he formationof the products at the anode and cathodeduring electrolysis.Jenis elektrod yang digunnkan mempengaruhipembentukanasil pada anod dan kntodsemasaelektrolisis.(c) (i) Manipulated variable: The type of

  electrodeused. Pemboleh bah dimanipulasi: eniselektrodyangdigunakan

  (ii) Respondingvariable:The products ormedat the anode and cathodePembolehubah bergerakbalas:Hasil padaanoddan katod(iii) Constantvariable: The concentrationof thecopper(tr) sulPhatePemboleh ubah dimalarkan: Kepekatankuprum(Il)sPIfut(d) Solution that produces gas at the anode:

  sodium hydroxide and nitric acid.Larutan angmenghasilkanaspadaanod:natriumhidroksidadanasid nitrik.Solution that does not produce gas at theanode:potassium odideLarutanyangtidak menghasilkanaspadaanod:kalium odida.(e) Cell I:The blue colour is due to the presence ofcopper(Il) ions in the solution. Copper(Il) ionsfrom the solution are discharged to formcopper at the cathode. The concentration ofCu2* decreases.Thus, the solution changesfrom dark blue to light blue.Intensity of bluecolour decreases.Se1 rWarnabiru adalahdisebabkanehadiranon-ionkuprumdalam arutan-on-ionkuprumdari larutanmenyahcasntukmembentukuprwnpada katod'KepekatanCu2*mengurang.adi, arutanbe tukardari biru gelapke biru pucat. Keamatanwarnabiru berkurang.Cell II:The copper depositedat the cathode s from thedissolvinganode.The concentrationofthe copperions in the solutionremains he same.Thus,thereis no change n the colour the solution.SelII:Kuprumyangdienappada katodadalahdari anodyang melarut.Kepekatanon'ion kuprumdalamlarutan kekal.Jadi tiadaperubahanwama dalamlarutan.

  (0 (i)

  (a)

  SilverplateKepingan rgentumSilver chloridesolutionLarutanargentum lorida

  (ii) The key is coatedwith a layer of silver.Kunciakandienapdenganapisannrgentum'

  (b) The volume of the gas ncreaseswhen the timeincreases rom 0 s to 210 s and then remainsconstantuntil the end of the experiment.Isi padu gas bertambah pabilamasabertambahdari 0 s ke 210s dan seterusnyaa menjadimalnrsehinggakhireksPerimen..(c) The rate of reaction is the volume of gasevolved per unit time or the volume of gas incm3 evolved per second.Kadar indakbalas alah isipadugasyang erbebassetiapunitmasaatau isipadugasdalamcm' yangterbebas esaat.(a) What is the relationshiPconcentration of nitric acidvalue?Apaknh perhubungandi antaranitrik dannilai pH?(b) Fixed variable:Pemboleh bahdimalarkanThe types of acid usedJenisasidyang digunakanManipulated variable:Pemboleh bahyangdimanipulasikan"Molarity of the acidKepekatan sid

  between- theand the pHkepekatanasid

  Time(s)Masa s)

  Burette reading (cmr)Bacaanburet(crrf)

  Volume (cm3)Isipadu(cm3)

  90 25.50 24.50t20 22.00 28.00

  248

 • 8/2/2019 Spm 4541 2009 Chemistry k3

  9/9

  Respondingvariable:Pemboleh bahbergerakbalas:pH valueNilai pH(c) Hypothesis:Hipotesis:If the molarity of an acid increases,ts pH willdecrease.Jika kepekntan asid bertambah, nilai pHberkurang.(d) Materials: HNO3 with different molarityBahan:HNO3dengan epekatan erbezaApparatus: pH meter, measuringcylinderRadas:meterpH silinderpenyukat(e) Procedure:Prosedur:1. 100cm3of 1.0mol dm-3HNO, is measuredby using a measuring cylinder.100 cm3 1.0 mol dm-3 HNO3disukatdengansilinderpenyukat.

  2. It is then poured into a dry beaker.Ia kemudiannya ituangkankedalam bikar.3. The pH value of the solution is thenmeasured by using a pH meter andrecorded.Nil"aipH larutan kemudiannya isukat denganmeterpH dan direkodkan.4. Steps1 to 3 are repeatedby using different

  concentrationsof the acid.Lqngkah 1 hingga 3 diulang denganmenggunakan epekatan sidyangberbeza.(0 Tabulation of data:Peniadualandata:HNO3(mol dm-3) 1.0 0.1 0.010.0011.0001pH valueNilai pH 0 2 J +

  249