Speak Malay

 • Upload
  yuanz29

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/20/2019 Speak Malay

  1/38

  Speak_Malay

  Page 1

  ID Word1 makan2 ada3 besar4 segan5 lewat

  6 pasar7 lada sedap! me"a

  1# tengok11 man$s12 m$n%m13 b$"$14 kosong15 tolong16 kotor17 l%l%s

  1 s%nga$1! tangka$2# b$da$21 da%n22 ga%n23 bapa24 men"awab25 &ar$26 &awan27 ke&$l2 'asal2! perg$

  3# g%r%31 pagar32 (ar$33 (%"an34 (%tan35 le(er36 ta(an37 ta(%n3 ta(%3! pa($t4# bela(41 mara(

  42 "ar$43 kota44 kamp%ng45 kend%r$46 k(abar47 kapal4 t$nggal4! masam

 • 8/20/2019 Speak Malay

  2/38

  Speak_Malay

  Page 2

  5# nas$51 (arga52 nyam%k53 banyak54 b%nga55 r$ngg$t

  56 t$ngg$57 p$nt%5 tangkap5! rot$6# ber"alan61 permata62 pen&en63 stesen64 t$mba65 b%k$t66 par$t67 kas%t

  6 warna6! wayang7# wakwak71 yang72 kaya73 )aman74 m%)$%m75 rokok76 tak77 kemerdekaan7 peper$ksaan7! pedas

  # b$l$k1 p%la%2 b%kan3 $t%4 orang5 Melay%6 *$na7 Ind$a p%t$(! orang Melay%!# orang *$na!1 orang Ind$a

  !2 orang p%t$(!3 b%a(!4 dag$ng!5 lemb%!6 bab$!7 kamb$ng! t$dak!! d$a

 • 8/20/2019 Speak Malay

  3/38

  Speak_Malay

  Page 3

  1## b%k%1#1 s%rat1#2 s%ratk(abar1#3 bel$1#4 ba&a1#5 t%l$s

  1#6 "%al1#7 apa1# dag$ng bab$1#! dag$ng lemb%11# dag$ng kamb$ng111 lak$+lak$112 b%dak113 d$114 $n$115 permp%an116 d$ mana117 keda$

  11 mana11! anak12# (osp$tal121 kereta122 kereta lemb%123 keretap$124 anak lak$+lak$125 anak peremp%an126 ap$127 sak$t12 bang%nan12! ba$k

  13# saya131 emak132 kam$133 k$ta134 en&$k135 keda$ makan136 orang sak$t137 bas$kal13 kop$13! rama$14# keda$ kop$141 ber&akap

  142 ba(asa143 ba(asa Melay%144 ba(asa ,am$l145 ba(asa *$na146 ba(asa Ingger$s147 a$r14 te(14! selamat

 • 8/20/2019 Speak Malay

  4/38

  Speak_Malay

  Page 4

  15# "alan151 s$apa152 nama153 d%d%k154 b%at155 s%ka

  156 bole(157 ma(%15 semalam15! besok16# &%ba161 ter$ma162 la(163 ter$ma kas$(164 (ar$ $n$165 dapat166 $kan167 pekeda$

  16 kas$(16! ba$kla(17# ke171 kepada172 datang173 dar$174 dar$pada175 ber$176 dar$ mana177 na$k17 be&a17! mar$

  1# ke mana11 ke s$n$12 dar$ sana13 ke sana14 gambar15 bal$k16 bela"ar17 d$ sana1 pangg%ng1! wayang gambar1!# m%la$1!1 sat%

  1!2 d%a1!3 t$ga1!4 empat1!5 l$ma1!6 orang -1!7 ekor1! an"$ng1!! k%&$ng

 • 8/20/2019 Speak Malay

  5/38

  Speak_Malay

  Page 5

  2## enam2#1 t%"%(2#2 lapan2#3 semb$lan2#4 sep%l%(2#5 kapal ap$

  2#6 berapa2#7 b%a( -2# b$"$ -2#! bantal21# sebelas211 d%a belas212 t$ga belas213 empat belas214 l$ma belas215 enam belas216 t%"%( belas217 lapan belas

  21 semb$lan belas21! d%a p%l%(22# t$ga p%l%(221 empat p%l%(222 l$ma p%l%(223 enam p%l%(224 t%"%( p%l%(225 lapan p%l%(226 semb$lan p%l%(227 serat%s22 rat%s22! pen%mpang

  23# tel%r231 lag$232 batang233 k%pang234 kat$235 nya236 sen237 sa(a"a23 d%$t23! wang24# barang241 keda$ dag$ng

  242 sangat243 nombor244 b%a(+b%a(an245 bel$ barang246 m%ra(247 ma(al24 &$k24! sekarang

 • 8/20/2019 Speak Malay

  6/38

  Speak_Malay

  Page 6

  25# pasar b%a(+b%a(an251 (endak252 nak253 tetap$254 $ster$255 kata kepada

  256 ba(ar%257 kawan25 $ngat25! mat$26# ker"a261 kata262 nak ke263 ma&am264 keda$ b%k%265 ma&am mana266 kalam267 dakwat

  26 dengan26! lepas $t%27# sama271 makanan272 bag%s273 kertas t%l$s274 lepas275 pekan276 perg$ sama277 g%la$27 tak apa27! pad$

  2# beras21 m$ngg%22 pe"abat23 leb$(24 leb$( k%rang25 l%sa26 pada27 dalam2 selal%2! sama+sama2!# k%rang2!1 b%lan

  2!2 esok2!3 sat% (ar$2!4 se(ar$2!5 sat% m$ngg%2!6 sem$ngg%2!7 sat% b%lan2! seb%lan2!! da(%l%

 • 8/20/2019 Speak Malay

  7/38

  Speak_Malay

  Page 7

  3## ber&%t$3#1 panta$3#2 berenang3#3 sel$mpat3#4 s$k$t3#5 kelmar$n da(%l%

  3#6 t$ap+t$ap3#7 p$nang3# %lar3#! %lar sel$mpat31# berba(aya311 r$b%312 ser$b%313 .ep%n314 orang .ep%n315 orang Port%g$s316 s%ltan317 sampa$

  31 /ang Ma(a M%l$a31! semba(yang32# gere"a321 tokong322 orang 0$nd%323 ta(%n lepas324 ta(%n depan325 beker"a326 mas"$d327 k%$l 0$nd%32 m$ngg% lepas32! m$ngg% depan

  33# depan331 se"%ta332 m$n$t333 "%ta334 "am335 saat336 pela"aran337 pe"abat pos33 p%k%l33! mand$34# t$d%r341 pag$

  342 bang%n343 makan pag$344 tenga(345 lambat346 s$aran347 berapa lama34 dengar34! panda$

 • 8/20/2019 Speak Malay

  8/38

  Speak_Malay

  Page

  35# setenga(351 malam352 sekola(353 lama354 b$la355 "am%an

  356 s%k%357 t%an35 d$a send$r$35! terbang36# mata(ar$361 terb$t362 ber(ent$363 bertolak364 send$r$365 saya send$r$366 kapal terbang367 t%r%n

  36 mas%k36! kel%ar37# nant$371 bertanya372 lekas373 masa374 t$ket375 seke"ap376 perg$ lekas377 amb$l37 tempat37! bayar

  3# t$ba31 berka(w$n32 besar (at$33 berd$r$34 "emp%t35 $st$adat36 bersand$ng37 t$ba+t$ba3 (at$3! s%ka (at$3!# d$ l%ar3!1 nant$kan

  3!2 pengant$n peremp%an3!3 &ant$k3!4 pengant$n3!5 pengant$n lak$+lak$3!6 sak$t (at$3!7 s%sa( (at$3! ke&$l (at$3!! "ant%ng

 • 8/20/2019 Speak Malay

  9/38

  Speak_Malay

  Page !

  4## s%da(4#1 s$(at4#2 bel%m4#3 s$ap4#4 m%la+m%la4#5 berset%"%

  4#6 t%ang4#7 t%ang te(4# tak sempat4#! kereta sewa41# menang411 maa'kan412 sewa413 loter$414 belan"a415 ya416 t$dak tak417 ka(

  41 kena41! kena denda42# kena (%k%m gant%ng421 kena tangkap422 l%ka423 pen"ara424 langgar425 s%ka tak s%ka426 bermalam427 denda42 (%k%m42! gant%ng

  43# (%k%m gant%ng431 penyak$t432 p$sa%433 "%ga434 ter"at%(435 ter"at%( tangga436 kak$437 kas$(an43 kas$(an d$a43! t%a44# ber%m%r441 pengganas

  442 neger$443 kala%444 tent%445 elektr$k446 pag$+pag$447 tangga44 pata(44! doktor

 • 8/20/2019 Speak Malay

  10/38

  Speak_Malay

  Page 1#

  45# m%da451 petang452 tembak453 tad$454 &%k%r455 paka$

  456 kawan t%a457 kawan lama45 g%r% lama saya45! s$apa+s$apa46# mana+mana461 apa+apa462 poket463 kotak464 &%ka$465 (ab$s466 s%da( (ab$s467 kena &%ka$

  46 ($sap46! terbakar47# p%n471 sala(472 ($d%ng473 pen"a(at474 p%&%k475 atas476 g%n%ng477 bawa(47 lar$47! $k%t

  4# bersemb%ny$41 lambat+lambat42 l%bang43 berlar$44 t$k%s45 belakang46 almar$47 tak%t4 lompat4! sebela(4!# bersebela(4!1 bas

  4!2 mata+mata4!3 bawa4!4 tep$4!5 berp$nda(4!6 antara4!7 s%r%(4! bawa kereta4!! g%la

 • 8/20/2019 Speak Malay

  11/38

  Speak_Malay

  Page 11

  5## p%la5#1 sepak5#2 paka$an5#3 g%r% besar5#4 l%l%s dalam5#5 berma$n

  5#6 bola5#7 bola sepak5# bola keran"ang5#! bola tangk$s51# ter%k511 karangan512 beker"a k%at513 m$sk$n514 sak$t ter%k515 ber"alan kak$516 k%at517 sem%a

  51 s$mpan51! b%ka52# basa(521 p$nggan522 p$nggan mangk%k523 e(524 ker$ng525 mangk%k526 m%"%r527 m%"%rla(52 b%b%(52! lag$ s%ka

  53# lanta$531 badan532 b%mb%ng533 lenga(534 "angan535 ba"%536 &%k%p537 berb%al+b%al53 &%&$53! gelas54# tak paya(541 se"%k

  542 sekal$543 sekal$p%n544 "angan sekal$+kal$545 s$ngga(546 ma&am $t%547 $k%t $t%54 p%n "%ga54! ma&an $n$

 • 8/20/2019 Speak Malay

  12/38

  Speak_Malay

  Page 12

  55# $k%t $n$551 terb%ka552 al$(553 la$n kal$554 s%sa(555 s%ngg%(

  556 la$n557 sebel%m55 pasal55! sebab56# tak berapa561 per%t562 sema&am563 malas564 malam semalam565 pasal apa566 kerana567 as$ng

  56 ra"$n56! barangkal$57# demam571 ak($r572 b$asanya573 senang574 (%tang575 ga"$576 m$nta577 sekal$ lag$57 s$mpan d%$t57! kera"aan

  5# peker"a51 b$r%52 mera(53 ($"a%54 ber(%tang55 bodo(56 k%r%s57 berg%na5 gem%k5! "a(at5!# menenga(5!1 %n$ers$t$

  5!2 renda(5!3 sekola( menenga(5!4 sekola( tempangan5!5 bent%k -5!6 b$dang -5!7 b$la( -5! b%t$r -5!! ekor -

 • 8/20/2019 Speak Malay

  13/38

  Speak_Malay

  Page 13

  6## (ela$ -6#1 kak$ -6#2 kay% -6#3 kep$ng -6#4 k%nt%m -6#5 pata( -

  6#6 p$nt% -6#7 potong -6# p%&%k -6#! p%nt%ng -61# rawan -611 tangga -612 tangka$ -613 %rat -614 %tas -615 p%nya616 kas$617 b$lang

  61 perang61! tada(62# ($tam621 kelab%622 k%ny$t623 k%n$ng624 b$r% m%da625 mera( t%a626 lengan627 dada62 tel$nga62! mata

  63# m%ka631 ramb%t632 tangan633 kepala634 m%l%t635 k%k%636 $b% "ar$637 "ar$ kak$63 g$g$63! p$nggang64# tal$ p$nggang641 ba"% dalam

  642 pendek643 sar%ng tangan644 sap% tangan645 top$646 songkok647 ba"% dalam pan"ang64 sar%ng kak$64! sar%ng

 • 8/20/2019 Speak Malay

  14/38

  Speak_Malay

  Page 14

  65# tal$ le(er651 ba"% t$d%r652 tal$ kas%t653 sel%ar dalam654 ka$n655 ka$n sar%ng

  656 keme"a657 gosok ba"%65 ba"% (%"an65! sel%ar pendek66# sel%ar pan"ang661 serban662 pan"ang663 b$natang664 b$natang l$ar665 b$natang "$nak666 kerba%667 ga"a(

  66 k%da66! &$&ak67# s$nga671 peland%k672 kera673 monyet674 (ar$ma%675 r$ma%676 b%r%ng677 b%r%ng gagak67 b%r%ng (ant%67! ayam

  6# b%r%ng nasar61 $t$k62 angsa63 ayam elanda64 serangga65 sem%t66 leba(67 k%mbang6 l$pan6! r$ang+r$ang6!# l$pas6!1 kel$p+kel$p

  6!2 lalat6!3 teb%an6!4 &en&ada6!5 angk%t+angk%t6!6 kala "engk$ng6!7 laba(+laba(6! penyengat6!! ana$+ana$

 • 8/20/2019 Speak Malay

  15/38

  Speak_Malay

  Page 15

  7## dan sebaga$nya7#1 $lm% alam7#2 Persek%t%an ,ana( Melay%7#3 neger$ .o(or7#4 neger$ eda(7#5 neger$ elantan

  7#6 neger$ Melaka7#7 eger$ Semb$lan7# neger$ Pa(ang7#! neger$ P$nang71# P%la% P$nang711 neger$ Perak712 neger$ Perl$s713 neger$ Selangor714 neger$ ,renggan%715 tel%k716 k%ala717 tan"%ng

  71 semenan"%ng71! geta(72# keb%n geta(721 pokok geta(722 tore(723 pokok724 bendang725 sawa(726 t$ma(727 b$"$ t$ma(72 awan72! emb%n

  73# a$r ba(731 k$lat732 kab%t733 r$b%t734 g%r%(+gem%r%(735 keb%n736 r%ma(737 longkang73 t%kang keb%n73! t$ngkat74# beranda741 b$l$k t$d%r

  742 tempat t$d%r743 kat$l744 pangk$ng745 t$lam746 kelamb%747 sel$m%t74 seramb$74! tembok

 • 8/20/2019 Speak Malay

  16/38

  Speak_Malay

  Page 16

  75# d$nd$ng751 t$ngkap752 b$l$k makan753 ker%s$754 garp%755 &am&a

  756 k%k$757 k%al$75 &erek75! ama(76# b$l$k a$r761 b$l$k mand$762 sab%n763 p$l$764 "amban765 t%ala766 dap%r767 p$r$ng

  76 &%&$ ka$n76! &%&$ p$nggan77# masak771 ka&ang772 mentega773 k%b$s774 ke"%775 &aba$776 ketam777 tep%ng77 ka&ang b%n&$s77! ka&ang bend$

  7# s%s%71 bawang72 ka&ang p$s73 lada p%t$(74 %b$75 %b$ kentang76 %dang77 %dang karang7 sag%7! garam7!# ka&ang soya7!1 k$&ap

  7!2 %b$ kay%7!3 da%n te(7!4 &%ka7!5 (angat7!6 menta(7!7 tawar7! reb%s7!! goreng

 • 8/20/2019 Speak Malay

  17/38

  Speak_Malay

  Page 17

  ## panggang#1 ag%ng#2 bag$#3 bag$ p$n"am#4 ba(ag$an#5 ba(asa kebangsaan

  #6 ban&%( kop$#7 ban&%(# benang#! ber&%k%r1# ber"alan+"alan11 berkata12 bet$na13 batang -14 bola gol' 15 b%a( d%r$an16 b%a( l$ma%17 b%a( mangg$s

  1 b%a( p$nang1! b%a( p$sang2# &epat21 &$n&$n22 dan lag$23 delapan24 d$la($rkan25 d%l%26 g$27 (ar$ 8(ad2 (ar$ Sen$n2! (ar$ Selasa

  3# (ar$ 9ab%31 (ar$ (am$s32 (ar$ .%maat33 (ar$ Sabt%34 "ala35 "antan36 "ar%m37 ka&ang ($"a%3 ka$l3! ka"ang4# kay%41 kebangsaan

  42 kena langgar kereta43 kep$ng44 kertas45 la%t46 lemar$47 l$l$n4 lombong4! lombong b$"$( t$ma(

 • 8/20/2019 Speak Malay

  18/38

  Speak_Malay

  Page 1

  5# nampak51 nombor sat%52 ny$%r53 panas54 pas$r55 paya(

  56 pay%ng57 pedang5 pela"aran %langka"$5! pelam$n6# perkataan61 persek%t%an62 p$sa% &%k%r63 potong64 p%nt%ng65 ra"a66 p%tera67 p%ter$

  6 r%ma( sak$t6! r%mp%t7# sar%ng kak$ pan"ang71 sar%ng kak$ pendek72 sekola( renda(73 sekola( t$ngg$74 b%l%75 senapang76 ta(an belan"a77 tal$7 tana(7! ,ana( Melay%

  # tap$1 l%pa2 tongkat3 %langka"$4 %nt%k5 wa(6 /ang D$pert%an 8g%ng7 /ang D$pert%an esar yang pertama! kena (%k%m!# b%r%ng p$p$t!1 b%r%ng n%r$

  !2 b%r%ng merpat$!3 kel$p!4 pala!5 gelaba(!6 $lm% ba(asa!7 $lm% (ayat! $lm% k$m$a!! $lm% ($sab

 • 8/20/2019 Speak Malay

  19/38

  Speak_Malay

  Page 1!

  !## $lm%!#1 ma&am $n$

 • 8/20/2019 Speak Malay

  20/38

  Speak_Malay

  Page 2#

  Mean$ngto eat: &ons%me(ae: e;$st: $sb$grel%&tant: s(y: bas('%llate: be($nd t$me

  market: ba)aarpepperdel$&$o%s to taste: pleasant: n$&etablesee: look: $ewsweetto dr$nkseedempty: (ollow(elpd$rty: pass: get t(ro%g(: approe

  r$erstalk: stem: (andle =o' &%p>&%rta$n: w$ndow bl$ndlea' dress'at(errespond: answer to sear&(: to seek: to

 • 8/20/2019 Speak Malay

  21/38

  Speak_Malay

  Page 21

  &ooked r$&epr$&e: al%emos@%$toa lot o' Aowers$ler dollar? dollar

  ($g(: talldoor: gateto arrest: to &at&(: to graspbreadto walk: to strolla pre&$o%s stone: a gempens$onstat$onsmall b%&ket: d$pper($lld$t&(: dra$n: &anals(oes: boots

  &olora s(ow: a playg$bbonw(o: w($&(: t(atr$&(t$me: per$od: agem%se%m&$garetteno: not'reedom: l$berty: $ndependen&e$nest$gat$on: e;am$nat$on(ot =as &($ll$es>: p%ngent

  room$slandno: nott(at: t(osepersonMalay*($naInd$aw($teMalay =person>*($nese =person>Ind$an =person>

  B%ropean =l$tC w($te man>'r%$tmeat: Aes(&ow: o;: b%llp$ggoatno(e: s(e: $t

 • 8/20/2019 Speak Malay

  22/38

  Speak_Malay

  Page 22

  bookletter: wr$t$ng: memorand%m: test$mon$alnewspaperb%y: p%r&(asereadwr$te

  to sellw(atporkbee' m%ttonmaleyo%ng g$rl or boy$n: at: ont($s: t($s $s'emale: womanw(eres(op

  w($&(? w(ere&($ld(osp$tal&arb%llo&k &arttra$nsonda%g(ter

  we =$n&l%s$e o' eeryone>MrCresta%rantpat$entb$&y&le&oeea lot: many: m%&(? &rowded&oee s(op: &a'Eto speak: to talk

  lang%ageMalay lang%age

   ,am$l lang%age*($nese lang%ageBngl$s( lang%agewater: l$@%$dteasa'ety: pea&e: se&%r$ty

 • 8/20/2019 Speak Malay

  23/38

  Speak_Malay

  Page 23

  a road: a way: a met(od? to walkw(onameto s$t: to stay: to l$edo: makedel$g(t: l$ke

  &anto want: w$s(yesterday? last n$g(ttomorrowto try: make an attemptto re&e$e: a&&ept: obta$nemp(as$s$ng word: s%F;t(ank yo%: t(ankstodayto be able (ere='rom> t(ere=to> t(erea p$&t%re: a p(otograp(to ret%rn: go ba&kto learn: to st%dyt(ereplat'orm: stage: t(eatre

 • 8/20/2019 Speak Malay

  24/38

  Speak_Malay

  Page 24

  s$;seene$g(tn$netensteams($p

  (ow m%&(: (ow many&lass$($s: (ers: $ts&entonlymoneymoneyt($ng: ob"e&t: goods: art$&leb%t&(erJs s(op

  ery: e;tremelyn%mber'r%$tgo s(opp$ng&(eap: genero%s: l$beraldear: e;pens$et$tle pre

 • 8/20/2019 Speak Malay

  25/38

  Speak_Malay

  Page 25

  'r%$t marketto want: w$s(to want: w$s( -b%t: (oweer: st$llw$'etell: $n'orm

  new: modern'r$endto remember: to re&all: to be &are'%ldead: stoppedwork: "ob: b%s$ness: pro'ess$onsay$ng: speakto be o tok$nd: sort: l$kebooks(op(owpen$nk

  w$t(: by means o' a'ter t(at: a'terwardsal$ke: same: e@%al'oodgood:

 • 8/20/2019 Speak Malay

  26/38

  Speak_Malay

  Page 26

  on leaea bea&(: a sea+s(oreto sw$ma bra$ded r$bbon pattern $n la&ea l$ttle: a b$tt(e day be'ore yesterday

  eery: ea&(betel n%t: are&a n%tsnakesea+snakedangero%st(o%sandone t(o%sand

   .apan .apanese =person>Port%g%ese =person>s%ltanarr$e: rea&(: %p to

  0$s 0$g(nesspray&(%r&(=*($nese> temple0$nd%last yearne;t yearto workmos@%e0$nd% templelast weekne;t week

  'ront: '%t%re: &om$ngone m$ll$onm$n%tem$ll$on(o%r? a &lo&kse&ond: momentlesson: ed%&at$onpost oF&eto beat: to ($t? oJ&lo&kbat(esleepmorn$ng

  get %p: wake %pbreak'ast? to (ae break'ast&entre: m$ddleslowbroad&ast =nC>? rad$o program(ow long =$n t$me>to (ear&leer: &apable: sk$l'%l

 • 8/20/2019 Speak Malay

  27/38

  Speak_Malay

  Page 27

  (al' n$g(t: darks&(oolan&$ent: long: oldw(en'east

  @%arterm$ster: s$r(e ($msel': s(e (ersel' to Ayt(e s%n=1> to r$se =o' t(e s%n> =2> to p%bl$s( =o' books>: to $ss%estop: (altto start: to leae? to set sa$l? to moe o sel' I mysel' aeroplaneto des&end: 'all: &ome down

  to enterto go o%t: mot$on o%twards=1> later =2> wa$t 'orto ask@%$&kly: promptlyt$me: erat$&keta moment: a se&ondto go at on&e: to (%rryto take? to 'et&(: to getpla&e: seat: spotto pay

  to arr$e: to rea&(to marrypro%d =$n a good way>to standto $n$te&%stom: pra&t$&e? &eremonyto s$t s$de by s$des%ddenly(eart? t(e l$er: t(e 'eel$ngsdel$g(ted: (appyo%ts$deto wa$t 'or

  br$deloely: sweet: bea%t$'%lbr$de or br$degroombr$degroomangryworr$ed: an;$o%s(%rt =o' 'eel$ngs>(eart =part o' t(e body>

 • 8/20/2019 Speak Malay

  28/38

  Speak_Malay

  Page 2

  done:

 • 8/20/2019 Speak Malay

  29/38

  Speak_Malay

  Page 2!

  yo%ng: %nr$pe: l$g(ta'ternoon: een$ngto s(oot =w$t( g%n: et&>

   "%st now: latelyto s(ae =trans$t$e>to p%t on: to %se

  an old 'r$end =a 'r$end w(o $s old $n age>an old 'r$end =a 'r$end one (as known 'or a long t$me: b%t w(o may be st$ll yo%ng>my old tea&(er =t(e tea&(er I (ad w(en I was at s&(ool>anyone: anybodyanyw(erew(ateer: anypo&keta &(est: a lo&ker: bo;ta;

 • 8/20/2019 Speak Malay

  30/38

  Speak_Malay

  Page 3#

  also: l$kew$se: aga$n: tooto k$&k: to slap&lot(es: &lot($ng(eadmasterto pass =e;am$nat$on>to play

  ball'ootballbasketballbadm$ntonser$o%s =o' $llness>: (eay =o' work>essay: &ompos$t$on: art$&leto work (ardpoorser$o%sly $llto walk: to go on 'ootstrong: $goro%sall

  to keep: to &olle&tto openwet: mo$st: dampplate: sa%&er: d$s(eart(en ware: %tens$lso( deardrybowl'ort%nate: l%&kyt(atJs l%&kyto p%t: pla&e: to setto pre'er

  Aoorbodyroo' o' a (o%seto delay: waste t$me: to $dledo notgarment: dress: s($rteno%g(: s%F&$ent: '%llto (ae a &(atto was(: make &lean w$t( water or ot(er l$@%$dglasst(ereJs no need to: to bot(er to&old: &ool

  on&ealt(o%g(: een t(o%g(: albe$tdonJt eer: donJt een on&eto &all $n: to stop o l$ke t(at: t(at wayt(at way =d$re&t$on>also: tool$ke t($s: t($s way

 • 8/20/2019 Speak Malay

  31/38

  Speak_Malay

  Page 31

  t($s way =d$re&t$on>open =ad"C>to moe =trans$t$e>ne;t t$me: anot(er t$med$F&%lttr%e: &orre&t: gen%$ne: real: ery

  ot(er: d$erentbe'ore&on&ern$ng: abo%t&a%se: mot$e: reasonnot erystoma&(a &erta$n k$ndla)y: $dle: sl%gg$s(last n$g(tw(ybe&a%se=1> 'ore$gn: strange =2> separate

  d$l$gent: $nd%str$o%smaybe: per(aps: probably'eerlast: t(e endnormally: generally: %s%allyeasy: &om'ortable: w$t(o%t d$F&%ltydebtsalary: wages: payto ask 'or: to re@%eston&e more: aga$nto sae moneygoernment

  worker: employeebl%eredgreen$ndebted: owe: deb$tst%p$d: 'ool$s(: d%llt($n: sk$nny&onstr%&t$e: %se'%l: &ond%&$e: wort(y'at: pl%mpna%g(ty: w$&ked: $mmoralmoderate: $ntermed$ate : se&ondary =ed%&at$on>%n$ers$ty

  low: s(ort($g( s&(oolboard$ng s&(ool&lass$

 • 8/20/2019 Speak Malay

  32/38

  Speak_Malay

  Page 32

  &lass$

 • 8/20/2019 Speak Malay

  33/38

  Speak_Malay

  Page 33

  ne&kt$epa"amass(oe str$ngpant$es =womenJs>: %nderpants =menJs>&lot(sarong

  s($rt =man>to $ron &lot(esra$n&oats(ortstro%serst%rbanlongan$mal: beastw$ld an$maltamed an$malb%aloelep(ant

  (orsel$)ardl$onmo%se deerlong+ta$led monkeymonkeyt$gert$gerb$rd&rowowl&($&ken

  %lt%rea d%&ka goosea t%rkey$nse&tant(oney+beebeetle&ent$pede&$&ada&o&kroa&(

 • 8/20/2019 Speak Malay

  34/38

  Speak_Malay

  Page 34

  and t($ngs l$ke t(at: et&eteranat%ral s&$en&e: geograp(yLederat$on o' Malaya

   .o(oreda(elantan

  Mala&&aegr$ Semb$lanPa(angPenang =state>Penang =$sland>PerakPerl$sSelangor

   ,renggan%a bayest%ary: &onA%en&e&ape: a promontory: a (eadland

  pen$ns%lar%bber: sap: res$nr%bber plantat$onr%bber treeto tap =r%bber tree et&>treepad$ bed? wooden sleep$ng plat'orm as %sed $n serantsJ @%arters: et&Cmattressmos@%$to netblanket: a r%geranda( =Malay style>: open eranda(an o%ts$de wall: an embankment: stonewall

 • 8/20/2019 Speak Malay

  35/38

  Speak_Malay

  Page 35

  wall: part$t$onw$ndowd$n$ng room&(a$r'orkspoon

  &ook =no%n>&ook$ng pan: 'ry$ng+pan: wokkettle: tea+potwet+n%rse: ma$d serantbat(roombat(roomsoaptap =no%n>: p$pelaatory: to$let: a pr$ytowelk$t&(en: oen: stoesa%&er

  to was( t(e &lot($ng: to do t(e was(to was( t(e d$s(es: to do t(e was($ng %p=1> to &ook? &ooked =2> r$pe: mat%rebean: peasb%tter&abbage&(eese&($ll$: &aps$&%m=1> &rab =2> plane =3> (arestAo%rgreen beansladyJs $negar(ot: warm =general term>%nr$pe: %n&ooked: rawtastelessto bo$lto 'ry

 • 8/20/2019 Speak Malay

  36/38

  Speak_Malay

  Page 36

  to roast: to toastgreat: $mportant: grand=1> d$$de: g$e =2> 'or: toto lendpart: se&t$on: port$onnat$onal lang%age

  to make &oeem$;: st$r: kneada t(reads(ae: get a (a$r&%tto walk abo%tto say'emale =an$mal>&lass$

 • 8/20/2019 Speak Malay

  37/38

  Speak_Malay

  Page 37

  to see: to &at&( s$g(t o' 

  sandd$F&%lt: (ard

  %mbrellasword: sabrere$s$on lessonbr$dal da$swordall$an&e: 'ederat$ona ra)orto &%t: to sl$&ea st%mp: a (al'+b%rnt log: a b%ttk$ng: monar&(: s%preme r%lerpr$n&epr$n&ess

  (osp$talgrass: weedsto&k$ngsso&kspr$mary s&(ool%n$ers$tybody (a$r: '%r: 'eat(er: br$stlea g%nto be able to aordrope: &ord: str$ngland: so$l: eart(: terr$toryMalaya

  b%tto 'orgeta &r%t&(: walk$ng st$&kre$s$on'oran e;&lamat$on o' s%rpr$se a(: o(Paramo%nt 9%ler =t(e $ng o' Malays$a>t(e 9%ler o' eger$ Semb$lan

  sparrowparrot

  p$geonto bl$nk: A$&ker: tw$nklen%tmegsad: worr$ed: %n(appyl$ng%$st$&sb$ology&(em$stryar$t(mat$&s

 • 8/20/2019 Speak Malay

  38/38

  Speak_Malay

  knowledge o': s&$en&el$ke t($s: t($s way