of 1/1
WIEśCI Z REGIONU www.malopolska.do-celu.eu 6 R ozwój Internetu powoduje rozsze- rzenie zasięgu tradycyjnych usług. Zakupy w sklepie www, rezerwacja biletów, planowanie podróży – to wszyst- ko można dziś zrobić, siedząc przed ekra- nem komputera. Zmiany w sieci powodują zmiany na rynku pracy – prężnie rozwija się m.in. rynek marketingu internetowego. Na czym polega praca w tej branży? JOANNA JAŁOWIEC: W jaki sposób naro- dziła się idea projektu? WOJCIECH ZAŁUSKI, Centrum Kultury Re- vers: – Bezpośrednią motywacją do projektu „So- cialCamp” była lektura artykułu opublikowa- nego w portalu ngo.pl na temat angielskiej organizacji mySociety.org, która zajmuje się tworzeniem społecznych stron interneto- wych. mySociety to skrzyżowanie nowoczes- nej firmy internetowej z obywatelskim myśle- niem. Projekty mySociety wykorzystują cha- rakterystyczne zalety, jakie posiada Internet, takie jak łatwy dostęp do informacji, trans- parentność, demokratyczność, masowy cha- rakter w służbie społecznej, tworzeniu pro- stych w obsłudze serwisów, które pomagają obywatelom skontaktować się z ich polity- kami, upublicznić problemy lokalnych spo- łeczności. Filozofia mySociety, jeśli można tak powiedzieć, to rozwiązywanie problemów, dokonywanie zmian w strukturze społecz- nej dzięki innowacji, tworzeniu nowych roz- wiązań komunikacyjnych dla starych proble- mów. Idee, o których właśnie wspomniałem, zainteresowały mojego znajomego z cza- sów studenckich, Michała Dyrdę, który pro- wadzi obecnie w Krakowie firmę interneto- wą Future Simple. Wspólnie postanowiliśmy „sprzedać” małopolskiemu środowisku po- zarządowemu koncepcję mySociety, jedno- cześnie angażując tzw. branżę interaktywną, firmy, które na co dzień zajmują się tworze- niem serwisów internetowych. Tak powstała idea spotkań branży interaktywnej i pozarzą- dowej „SocialCamp”, których celem jest spo- łeczne spojrzenie na potencjał Internetu, wy- kraczające poza tzw. monetyzację, czyli re- fleksję nad tym, jak zarobić na powszechnym wykorzystaniu Internetu przez Polaków. W trakcie organizacji pierwszej edycji do- łączyli do naszego zespołu Mariusz Chybiorz i Sylwester Krzywonos reprezentujący ZSP Kraków. Czy w Krakowie jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy? – W Krakowie i nie tylko odbywa się szereg tzw. BarCampów, oddolnych spotkań osób związanych ze środowiskiem informatyków i agencji interaktywnych. Na spotkaniach tego rodzaju najczęściej prezentuje się nowe pomysły na serwisy internetowe, dyskutując ich model biznesowy i rynkowe możliwości powodzenia. Duch innowacji obecny na tych spotkaniach chcemy przenieść do środowi- ska pozarządowego. Kraków to dobre miejsce dla takich spotkań m.in. dlatego, że jest tutaj dużo firm związanych z nowoczesnymi tech- nologiami oraz dużo organizacji pozarządo- wych. Jest to więc naturalne środowisko do dyskusji takich tematów jak społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo sieciowe czy znaczenie społeczne nowoczesnych techno- logii. Jest to także naturalne środowisko do propagowania idei wolontariatu osób, które wiedzą, jak robić dobre serwisy internetowe na rzecz organizacji pozarządowych. Z „Raportu z badań wykorzystania marke- tingu internetowego w małopolskich orga- -nizacjach pozarządowych”, przygotowane- go przez agencję Krakweb.pl i Fundację Roz- woju Gmin Polskich, wynika, iż większość Krakowskich organizacji pozarządowych po- siada strony internetowe. Oznacza to, że jest potencjał, a śmiem powiedzieć, potrzeba współpracy profesjonalistów IT i organizacji pozarządowych. Celem SocialCampów jest zbliżenie tych dwóch środowisk i wypracowanie takich form współpracy, których rezultatem będzie powstawanie społecznych startupów, serwi- sów internetowych rozwiązujących proble- my społeczne. Kto przychodzi na spotkania? Do kogo są skierowane? – Na spotkania przychodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, agencji PR, inter- aktywnych, pracownicy samorządu, studen- ci. Spotkania są skierowane do wszystkich, których interesuje refleksja nad rozwojem Polski i przemiany społeczne, jakich jesteśmy świadkami w związku z rozwojem technolo- gii komunikacyjnych. Staramy się tak układać program spotkań, aby w obrębie jednego te- matu zawierały się bardzo różne przykłady podejścia do problemu. W spotkaniach bio- rą udział tak znane organizacje jak Wikimedia Polska, odpowiedzialna m.in. za rozwój Wi- kipedii w Polsce czy Szlachetna Paczka, któ- ra prezentowała, w jaki sposób wykorzystu- je Internet do łączenia osób potrzebujących z darczyńcami, jak i zupełnie oddolne działa- nia, takie jak grupa nacisku „Rowerem legal- nie pod prąd”, napędzane energią kilkunastu aktywistów, którzy dzięki facebookowi potra- fią skutecznie wpływać na kształt przepisów regulujących ruch rowerowy w Krakowie. Jakie tematy będą poruszane w ramach kolejnych spotkań? – Wspólnie z osobami związanymi z projek- tem Pomagam.bo przygotowujemy Social- Camp poświęcony przeglądowi projektów związanych z wolontariatem. Chcielibyśmy wspólnie przyjrzeć się, w jaki sposób wyko- rzystywano w roku 2011 Internet do promo- cji wolontariatu w Polsce, które projekty były najlepsze? Najbardziej skuteczne? Wszystkie prezentacje są zawsze po spotkaniach udo- stępniane na stronie internetowej www.so- cialcamp.eu, na której można także znaleźć informacje o aktualnych planowanych Social- Campach. Zapraszamy do współpracy i prezentowa- nia swoich projektów i pomysłów na spo- łeczne startupy oraz do proponowania cieka- wych tematów nowych SocialCampów. Dziękujemy za rozmowę. Rozmawiała Joanna Jałowiec Fot. 123rf

Solidarność w sieci - wywiad na temat SocialCampu z Wojciechem Załuskim

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zapraszamy do lektury wywiadu z Wojciechem Załuskim "Solidarność w sieci" na temat genezy i planów SocialCampu. Wywiad został przeprowadzony przez dziennikarkę Joannę Jałowiec, redaktor naczelną pisma Do Celu.

Text of Solidarność w sieci - wywiad na temat SocialCampu z Wojciechem Załuskim

 • WIECI Z REGIONU

  www.malopolska.do-celu.eu

  6

  Rozwj Internetu powoduje rozsze-rzenie zasigu tradycyjnych usug. Zakupy w sklepie www, rezerwacja biletw, planowanie podry to wszyst-ko mona dzi zrobi, siedzc przed ekra-nem komputera. Zmiany wsieci powoduj zmiany na rynku pracy prnie rozwija si m.in. rynek marketingu internetowego. Na czym polega praca wtej brany?

  JOANNA JAOWIEC: W jaki sposb naro-dzia si idea projektu?WOJCIECh ZAUSKI, Centrum Kultury Re-vers: Bezporedni motywacj do projektu So-cialCamp bya lektura artykuu opublikowa-nego w portalu ngo.pl na temat angielskiej organizacji mySociety.org, ktra zajmuje si tworzeniem spoecznych stron interneto-wych. mySociety to skrzyowanie nowoczes-nej firmy internetowej zobywatelskim myle-niem. Projekty mySociety wykorzystuj cha-rakterystyczne zalety, jakie posiada Internet, takie jak atwy dostp do informacji, trans-parentno, demokratyczno, masowy cha-rakter w subie spoecznej, tworzeniu pro-stych wobsudze serwisw, ktre pomagaj obywatelom skontaktowa si z ich polity-kami, upubliczni problemy lokalnych spo-ecznoci. Filozofia mySociety, jeli mona tak powiedzie, to rozwizywanie problemw, dokonywanie zmian w strukturze spoecz-nej dziki innowacji, tworzeniu nowych roz-wiza komunikacyjnych dla starych proble-mw.

  Idee, o ktrych wanie wspomniaem, zainteresoway mojego znajomego z cza-sw studenckich, Michaa Dyrd, ktry pro-wadzi obecnie w Krakowie firm interneto-w Future Simple. Wsplnie postanowilimy sprzeda maopolskiemu rodowisku po-zarzdowemu koncepcj mySociety, jedno-czenie angaujc tzw. bran interaktywn, firmy, ktre na co dzie zajmuj si tworze-

  niem serwisw internetowych. Tak powstaa idea spotka brany interaktywnej ipozarz-dowej SocialCamp, ktrych celem jest spo-eczne spojrzenie na potencja Internetu, wy-kraczajce poza tzw. monetyzacj, czyli re-fleksj nad tym, jak zarobi na powszechnym wykorzystaniu Internetu przez Polakw.

  W trakcie organizacji pierwszej edycji do-czyli do naszego zespou Mariusz Chybiorz i Sylwester Krzywonos reprezentujcy ZSP Krakw.

  Czy w Krakowie jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy? W Krakowie i nie tylko odbywa si szereg tzw. BarCampw, oddolnych spotka osb zwizanych ze rodowiskiem informatykw i agencji interaktywnych. Na spotkaniach tego rodzaju najczciej prezentuje si nowe pomysy na serwisy internetowe, dyskutujc ich model biznesowy i rynkowe moliwoci powodzenia. Duch innowacji obecny na tych spotkaniach chcemy przenie do rodowi-ska pozarzdowego. Krakw to dobre miejsce dla takich spotka m.in. dlatego, e jest tutaj duo firm zwizanych znowoczesnymi tech-nologiami oraz duo organizacji pozarzdo-wych. Jest to wic naturalne rodowisko do dyskusji takich tematw jak spoeczestwo informacyjne, spoeczestwo sieciowe czy znaczenie spoeczne nowoczesnych techno-logii. Jest to take naturalne rodowisko do propagowania idei wolontariatu osb, ktre wiedz, jak robi dobre serwisy internetowe na rzecz organizacji pozarzdowych.

  ZRaportu zbada wykorzystania marke-tingu internetowego w maopolskich orga--nizacjach pozarzdowych, przygotowane-go przez agencj Krakweb.pl iFundacj Roz-woju Gmin Polskich, wynika, i wikszo Krakowskich organizacji pozarzdowych po-siada strony internetowe. Oznacza to, e jest potencja, a miem powiedzie, potrzeba wsppracy profesjonalistw IT i organizacji pozarzdowych.

  Celem SocialCampw jest zblienie tych dwch rodowisk i wypracowanie takich form wsppracy, ktrych rezultatem bdzie powstawanie spoecznych startupw, serwi-

  sw internetowych rozwizujcych proble-my spoeczne.

  Kto przychodzi na spotkania? Do kogo s skierowane? Na spotkania przychodz przedstawiciele organizacji pozarzdowych, agencji PR, inter-aktywnych, pracownicy samorzdu, studen-ci. Spotkania s skierowane do wszystkich, ktrych interesuje refleksja nad rozwojem Polski iprzemiany spoeczne, jakich jestemy wiadkami wzwizku z rozwojem technolo-gii komunikacyjnych. Staramy si tak ukada program spotka, aby wobrbie jednego te-matu zawieray si bardzo rne przykady podejcia do problemu. W spotkaniach bio-r udzia tak znane organizacje jak Wikimedia Polska, odpowiedzialna m.in. za rozwj Wi-kipedii wPolsce czy Szlachetna Paczka, kt-ra prezentowaa, w jaki sposb wykorzystu-je Internet do czenia osb potrzebujcych zdarczycami, jak izupenie oddolne dziaa-nia, takie jak grupa nacisku Rowerem legal-nie pod prd, napdzane energi kilkunastu aktywistw, ktrzy dziki facebookowi potra-fi skutecznie wpywa na ksztat przepisw regulujcych ruch rowerowy wKrakowie.

  Jakie tematy bd poruszane w ramach kolejnych spotka? Wsplnie z osobami zwizanymi z projek-tem Pomagam.bo przygotowujemy Social-Camp powicony przegldowi projektw zwizanych z wolontariatem. Chcielibymy wsplnie przyjrze si, w jaki sposb wyko-rzystywano wroku 2011 Internet do promo-cji wolontariatu wPolsce, ktre projekty byy najlepsze? Najbardziej skuteczne? Wszystkie prezentacje s zawsze po spotkaniach udo-stpniane na stronie internetowej www.so-cialcamp.eu, na ktrej mona take znale informacje oaktualnych planowanych Social-Campach.

  Zapraszamy do wsppracy iprezentowa-nia swoich projektw i pomysw na spo-eczne startupy oraz do proponowania cieka-wych tematw nowych SocialCampw.Dzikujemy za rozmow.

  Rozmawiaa Joanna Jaowiec

  Fot.

  123r

  f