of 15 /15
8/16/2019 socijalna prava http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 1/15 SOCIJALNA PRAVA Izradila: Anamarija Filipčić

socijalna prava

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 1/15

SOCIJALNAPRAVA

Izradila: AnamarijaFilipčić

Page 2: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 2/15

POJAM SOCIJALNOGPRAVAsocijalno pravo u objektivnom smislu je skup svih pravila,

koja reguliraju odnos fizičke osobe i određenog državnog

organa

socijalno pravo u subjektivnom smislu je pravo kojefizičkoj osobi daje ovlaštenje da od određenog državnog

organa zahtjeva da taj organ izvrši određenu socijalnu

 prestaciju, s ciljem da se socijalni slučaj, odnosno stanje

socijalne potrebe fizičke osobe zadovoljespadaju u "drugi naraštaj" prava čovjeka i građanina

smatraju se pozitivnim pravima ne štite se sudbenim

 putem

Page 3: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 3/15

Metoda reguliranja socijalnog

pravasocijalno-pravni odnosi nastaju isključivo

slobodnom inicijativom fzičkih osoba

principi (metode) reuliranja socijalno-pravnihodnosa:!" princip slobodne inicijative fzičke osobe

#" princip obveznosti dru$tveno odnosno dr%avnoorana&" princip eventualne sankcije u socijalno-pravnimodnosima

Page 4: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 4/15

Page 5: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 5/15

PRAVO NA RAD I SLOODARADA'lanak " stava: *+vatko ima pravo na rad i slobodurada" +vatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu

 je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto idu%nost,

pravo na rad osiurava da nitko ne bude isključen izsvijeta rada per se tj" ovo pravo odnosi se najvećimdijelom na pristup radu ali tako.er pokriva i za$titu odnepo$teno otpu$tanja

pravo na rad ne znači jamstvo zaposlenjazabranjen je svaki prisilni i obvezatni rad

Page 6: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 6/15

PRAV!DNA NA"NADA #A RAD I

$VJ!%I RADAčlanak /" stavak !" stava: *+vaki zaposleni imapravo na zaradu kojom mo%e osiurati sebi i

obitelji slobodan i dostojan %ivot,članak /" stavak #" stava: *0ajdu%e radno

vrijeme odre.uje se zakonom,članak /" stavak &" stava: 1+vaki zaposleni ima

pravo na tjedni odmor i plaćeni odi$nji odmor iovih se prava ne mo%e odreći*

članak /" stavak 2" stava 13aposleni mouimati u skladu sa zakonom udjela pri odlučivanjuu poduzeću*

Page 7: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 7/15

SOCIJALNASIG$RNOS%članak 4" stavak !" stava: *5ravo zaposlenih i članova njihovih

obitelji na socijalnu siurnost i socijalno osiuranje ure.uje sezakonom i kolektivnim uovorom, i stavak #" stava *prava uvezi s poro.ajem materinstvom i njeom djece ure.uju sezakonom,

skrb o socijalnoj siurnosti odre.enih kateorija pučanstvadr%ava preuzima u potpunosti na sebe i odnose na tom područjuure.uje zakonom

članak 6" stavak !" stava odre.uje: *+labim nemoćnima idruim zbo nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad nezbrinutimra.anima dr%ava osiurava pravo na pomoć za podmirenjeosnovnih %ivotnih potreba,

Page 8: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 8/15

posebnu skrb dr%ava posvećuje za$titi osoba sinvaliditetom i njihovu uključivanju u dru$tveni%ivot (čl" 6" st" #" stava)

posebnu skrb dr%ava posvećuje za$titi hrvatskihbranitelja hrvatskih ratnih vojnih invalidaudovica roditelja i djece poinulih hrvatskihbranitelja (čl" 6" st" &" stava)

ne mo%e se zabraniti primanje humanitarnepomoći iz inozemstva (čl" 6" st" 2" stava)

Page 9: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 9/15

SINDI"ALNO ORGANI#IRANJ! I

PRAVO NA &%RAJ" radi za$tite svojih ospodarskih i socijalnih interesa svi

zaposleni imaju pravo osnivati sindikate i slobodno u njihstupati i iz njih istupati (čl" /7" st" !" stava)

sindikati mou osnivati svoje saveze i udru%ivati se ume.unarodne sindikalne oranizacije (čl" /7" st" #" stava)u oru%anim snaama i redarstvu zakonom se mo%e

oraničiti sindikalno oraniziranje(čl" /7" st" &" stava)poslodavci imaju pravo osnivati udrue i slobodno u njih

stupati i iz njih istupati (čl" /7" st" 2" stava)u članku /!" stava zajamčeno je pravo na $trajk kao

neoraničeno pravo zaposlenih osim u oru%anim snaamaredarstvu dr%avnoj upravi i odre.enim javnim slu%bamadje se ono mo%e zakonom oraničiti

Page 10: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 10/15

$S%AVNOPRAVNA #A&%I%A

OI%!LJItemeljem stava obitelj je pod osobitom

za$titom dr%ave (čl" /#" st" !")

brak je %ivotna zajednica %ene i mu$karca (čl"/#" st" #" stava) te se brak i pravni odnosi ubraku izvanbračnoj zajednici i obitelji ure.ujuzakonom (čl /#" st" &" stava)

republika $titi materinstvo djecu i mlade% testvara socijalne kulturne odojnematerijalne i drue uvjete kojima se promičeostaviranje prava na dostojan %ivot (čl" /&" st"

!" stava)

Page 11: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 11/15

roditelji su du%ni odajati uzdr%avati i $kolovati djecu te imajupravo i slobodu da samostalno odlučuju o odoju djeceodovorni su osiurati pravo djetetu na potpun i skladan razvojnjeove osobnosti a djeca su du%na skrbiti se za stare inemoćne roditelje (čl" /2" st" !" #" i 2" stava)

republika osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i

onima za koje se roditelji ne brinu te tjelesno i du$evnoo$tećeno i socijalno zapu$teno dijete ima pravo na osobitunjeu obrazovanje i skrb (čl" /2" st" &" i st" " stava)

8u%nost je svih da $tite djecu i nemoćne osobe" 9lade%majke i

osobe s invaliditetom imaju pravo na osobitu za$titu na radu"8jeca ne mou biti primljena na rad prije zakonom odre.enedobi i ne smiju biti prisiljavana na rad koji $tetno utječe nanjihovo zdravlje ili moral niti im se takav rad smije dopustiti"(čl" /" st !" #" i &" stava)

Page 12: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 12/15

članak !" stava ; odredio je epubliku kao jedinstvenu i nedjeljivu demokratsku isocijalnu dr'avu te svim ra.anima aposebno zaposlenicima jamči niz

ospodarskih socijalnih i kulturnih prava

socijalna dr%ava jamči svojim ra.anima kaoi strancima koji lealno %ive i rade na njezinupodručju odre.enu razinu socijalne siurnostii socijalno osiuranja

Page 13: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 13/15

#A %I%A SOCIJALNI(PRAVA+ocijalna siurnostsistem oraniziranih pravno-ekonomskih normativnih i

institucionaliziranih socijalnih mjera i aktivnosti upodručjima uspostavljanja i ostvarivanja socijalnih

potreba čovjeka i njeove obitelji u kojem seosiuravaju:stabilni i povoljni uvjeti %ivota i rada pojedinaca obitelji i

druih dru$tvenih rupa (djeca invalidi stari i kroničnibolesnici %ene radno aktivno stanovni$tvo)<

moućnost napredovanja u %ivotu i radu sulasnomani=estiranim sposobnostima i dinamici dru$tvenorazvoja<

preventivno otklanjanje ili ubla%avanje različitih uzroka iodnosa čovječjih otu.enosti unjetavanja i uro%enosti

Page 14: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 14/15

+ocijalno osiuranje

vid socijalne politike koju osiurava realiziranje osnovnih %ivotnihpotreba ljudi nastalih u različitim socijalnim slučajevima

+ocijalnim osiuranjem osiurana je:#dravstvena )a*tita i to kako preventivne prirode tako i

kurativne do koje dolazi ukoliko se zdravlje o$teti (npr" to suslučajevi bolesti i povrede)<Na+nada u,jesto pla-e u slučaju bolesti trudnoće i poro.aja<Invalidnina - u slučaju djelimično ubitka radne sposobnosti<Invalids+a pen)ija - u slučaju potpuno ubitka radne

sposobnosti<Preporu+a )a drugi posao i pre+vali.+aciju<Oso/na pen)ija - u slučaju ispunjavanja odre.eno vremena

provedeno na radu a za neke vrste penzija tra%i se i dodatniuslov - odre.eni broj odina %ivota<O/iteljs+a pen)ija - u slučaju smrti osiuranika

Page 15: socijalna prava

8/16/2019 socijalna prava

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-prava 15/15

(VALA NA PA0NJI