soalan ujian i

Embed Size (px)

Text of soalan ujian i

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  1/20

  1

  SEKOLAH KEBANGSAAN DATO AKHIR ZAMAN,71200 JALAN BESAR,

  RANTAU,NEGERI SEMBILAN

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNTAHUN 4SAINS \

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Malaysia.

  2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagia Adan Bahagia B.

  3. Kamu dikehendaki menjawab !"#$asoalan dalam kedua-dua bahagian.

  Nama :

  Kelas :

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  2/20

  2

  Bahagia A[30 markah]

  Jawab !"#$asoalan.

  1. Manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk..

  . berna!as

  ". membantu mereka membesar

  #. melindungi diri dari baha$a

  %. berkumpul

  2. &a'ah berikut menun'ukkan se'enis haiwan dan tumbuhan.

  pakah %"&!a#aakeperluan asas mereka(

  Makanan

  " #aha$a matahari

  # )dara

  % *empat perlindungan

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  3/20

  3

  3. &a'ah berikut menun'ukkan pen$iasatan $ang dilakukan oleh sekumpulan murid.Mereka men+ambah beberapa bi'i benih dalam keadaan berbe,a.

  Manakah bi'i benih $ang akan ber+ambah(

  - dan

  " / dan

  # / dan

  % dan w

  . pakah $ang dimaksudkan dengan '"%"&($a a!a!bagi manusia dan haiwan(

  . Keperluan untuk hidup

  ". Keperluan untuk bermain

  #. Keperluan untuk gembira

  %. Keperluan untuk bertindakbalas

  . %e!inisi )"#%a) *"&(i+$gialah..

  . tempat untuk tidur dan berehat.

  ". tempat untuk melindungi diri dari baha$a dan +ua+a.

  #. tempat untuk men$impan barangbarang.

  %. tempat untuk melarikan diri dari musuh.

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  4/20

  4

  4. &a'ah berikut menun'ukkan se'enis habitat.

  Kumpulan haiwan manakah antara berikut $ang men'adikan habitat tersebut sebagai

  tempat perlindungan(

  tikus

  " kelawar

  # burung

  % katak

  5. &a'ah berikut menun'ukkan keperluan asas bagi hidupan / dan .

  ntara $ang berikut6 manakah padanan $ang dikelaskan dengan *")$((

  -.

  . ku+ing a$am

  ". pokok pisang pokok tebu

  #. +a+ing tanah pokok keembung

  %. paku pakis bunga teratai

  hidupan X hidupan Y

  +aha$a matahari

  udara

  air

  tempat perlindungan

  air

  makanan

  udara

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  5/20

  5

  7. &a'ah berikut menun'ukkan satu kaedah eksperimen $ang di'alankan oleh sekumpulanmurid untuk membuktikan bahawa haiwan memerlukan udara untuk hidup.

  8usunan kaedah $ang betul untuk eksperimen di atas ialah...

  96 996 999 dan 9

  " 96 96 99 dan 999

  # 996 96 999 dan 9

  % 9996 996 9 dan 9

  ;. 8ekumpulan murid men'alankan satu eksperimen menggunakan beberapa kaedah

  per+ambahan bi'i benih$ang berlainan. ntara kaedah $ang berikut6 bi'i benih $ang

  manakah $ang akan ber+ambah(

  . ".

  #. %.

  kapas basah

  kapas kering pasir kering

  9. Meletakkan dalam bekas berisi air.

  99. mengisi bekas kosong dengan air.

  999. menuang sedikit min$ak ke dalam bekas.

  9. memerhatikan lar

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  6/20

  6

  10. &a'ah berikut menun'ukkan manusia pada ,aman purba $ang tinggal di dalam gua.

  Mengapakah manusia tinggal di dalam gua seperti itu(

  )ntuk melindung diri dari baha$a dan +ua+a.

  " )ntuk men$elamatkan diri dari gempa bumi.

  # )ntuk membantu men+ari makanan lebih ban$ak.

  % )ntuk membantu mereka hidup dengan sun$i.

  11. &a'ah berikut menun'ukkan eksperimen $ang di'alankan oleh sekumpulan murid.Mereka meletakkan beberapa ekor lar

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  7/20

  7

  12. &a'ah berikut menun'ukkan dua buah pasu dan pasu " $ang diletakkan di tempat$ang terang. =okok pada pasu " ditutup dengan plastik $ang kedap udara. 8elepasbeberapa hari6 didapati pokok di pasu tumbuh lebih tinggi manakala pokok dipasu " mati.

  pakah kesimpulan $ang dapat dibuat berdasarkan u'ika'i ini(

  *umbuhan memerlukan udara untuk hidup.

  " *umbuhan memerlukan air untuk hidup.

  # *umbuhan memerlukan +aha$a matahari untuk hidup.

  % *umbuhan memerlukan suhu $ang sesuai untuk hidup.

  13. &a'ah berikut menun'ukkan satu eksperimen. *ikus diletakkan dalam bekas $angbertutup rapat dan d9berikan makanan dan air.

  Manakah antara berikut $ang akan ter'adi kepada tikus tersebut selepas beberapahari(

  *ikus akan membesar.

  " *ikus akan mati.

  # *ikus akan membiak.

  % *ikus akan lebih sihat.

  A

  =lastik kedapudara

  B

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  8/20

  8

  1. &a'ah berikut menun'ukkan satu eksperimen $ang di'alankan oleh sekumpulanmurid dengan menggunakan siput untuk mengetahui keperluan asas haiwan. 8iputdalam bekas manakah $ang akan hidup selepas hari(

  "

  # %

  1. &a'ah berikut menun'ukkan sebahagian rumput di padang $ang ditutup dengansekeping papan.

  8elepas tiga hari6 didapati bahagian rumput $ang ditutup dengan kepingan papantersebut bertukar men'adi warna kekuningan. "agaimanakah ini berlaku(

  A &umput $ang ditutup kepinagan papan itu tidak mendapat air.

  B &umput $ang ditutup kepingan papan itu tidak mendapat udara.

  . &umput $ang ditutup kepingan papan itu tidak mendapat makanan.

  D &umput $ang ditutup kepingan papan itu tidak mendapat +aha$a matahari.

  Kasadawai

  Kasa dawai

  Tanahlembab

  Tanahkering

  Tanahlembab

  daun

  daun

  daun

  Kasa dawai

  Tanah

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  9/20

  9

  14. &a'ah berikut menun'ukkan se'enis haiwan.

  >aiwan tersebut berna!as menggunakan..

  kulit

  " paruparu

  # trakea

  % insang

  15. &a'ah berikut menun'ukkan organorgan perkumuhan.

  O&ga %"&'$#$ha Baha B$aga

  9 Kulit =eluh

  99 "uah pinggang ir Ken+ing

  999 =aruparu Na'is

  Manakah antara bahan buangan di atas $ang dipadankan dengan *")$((

  96 99 dan 999

  " 9 dan 99 saha'a

  # 9 dan 999 saha'a

  % 99 dan 999 saha'a

  17. %e!inasi 'a+a& %"&a/a!aialah..

  . pergerakan dada oleh badan.

  ". bilangan pergerakan dada dalam satu tempoh masa.

  #. kandungan oksigen $ang mengalir masuk ke dalam peparu.

  %. kandungan karbon dioksida $ang mengalir keluar daripada peparu.

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  10/20

  10

  1;. P"&'$#$hadimaksudkan sebagai pen$ingkiran bahan..

  air ken+ing dari badan.

  " $ang tidak dapat di+ernakan.

  # wap air dari badan.

  % $ang tidak diperlukan oleh badan.

  20. &a'ah berikut menun'ukkan peringkat hidup dalam kitar hidup haiwan.

  -

  >aiwan manakah $ang boleh dikelaskan kepada %"&ig'a) -(

  "urung

  " $am

  # &amarama

  % "elalang

  21. Manakah antara berikut menun'ukkan laluan udara $ang *")$(semasa #"a&i'a/a!

  >idung 8alur udara *rakea

  " >idung =aruparu 8alur udara

  # =aruparu >idung 8alur udara

  % 8alur udara =aruparu >idung

  Ki)a& Hi+$% Haia

  3 peringkat peringkat

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  11/20

  11

  22. pakah $ang berlaku semasa proses men$edut dan menghembus na!as(

  M""+$) M"gh"#*$!

  )dara masuk kedalam badan

  )dara keluar dari badan

  " )dara keluar daribadan

  )dara masuk ke dalambadan

  # ir keluar dari badan ir masuk ke dalambadan

  % ir masuk ke dalambadan

  ir keluar dari badan

  .

  23. 8eorang budak sedang menghembus na!as. ntara berikut $ang manakah $ang*")$(mengenai %&3!"! #"gh"#*$! a/a!

  %ada bergerak ke atas

  " )dara disedut masuk ke dalam badan

  # 8angkar rusuk bergerak ke atas

  % %ada menge+ut

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  12/20

  12

  2. ?ra! berikut menun'ukkan bilangan haiwan / bagi tahun 2000 hingga tahun 2002.

  ?ra! menun'ukkan bahawa haiwan /...

  membesar.

  " berna!as.

  # teran+am.

  % membiak.

  2. Jadual berikut menun'ukkan kadar perna!asan &ashid dan tiga orang rakann$asebelum dan selepas bersenam.

  Nama Kadar perna!asan dalam masa satu minit

  8ebelum bersenam 8elepas bersenam

  mira 22 3

  8$ari,a 1; 0

  Juliana 20

  &ashid 2 7

  Manakah antara pern$ataan berikut $ang betul mewakili kadar perna!asan &ashid danrakanrakann$a.

  Kadar perna!asan &ashid adalah $ang paling tinggi.

  " Kadar perna!asan 8$ari,a kurang berbanding mira.

  # Kadar perna!asan Juliana lebih tinggi daripada &ashid.

  % Kadar perna!asan 8$ari,a adalah $ang paling rendah.

  "ilangan >aiwan /

  *ahun200220012000

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  13/20

  13

  24.. &a'ah berikut menun'ukkan satu pern$ataan tentang manusia.

  "erdasarkan pern$ataan di atas6 apakah kesimpulan $ang dapat dibuat(

  Manusia perlu membiak.

  " Manusia perlu bertindakbalas terhadap rangsangan.

  # Manusia perlu berna!as menggunakan paruparu.

  % Manusia perlu berkumuh dan bern$ahtin'aan.

  25. &a'ah berikut menun'ukkan eksperimen $ang di'alankan oleh sekumpulan muriduntuk mengka'i per+ambahan bi'i benih ka+ang hi'au di dalam sebuah balang $angberisi dengan kapas lembab.

  8elepas 2 hari6 apakah $ang akan berlaku kepada bi'i benih ka+ang hi'au tersebut(

  9 kar akan membengkok ke atas.

  99 kar akan membengkok ke bawah

  999 =u+uk akan tumbuh ke atas.

  9 "i'i benih tidak akan bertumbuh.

  9 dan 99 saha'a

  " 99 dan 999 saha'a

  # 96 99 dan 999 saha'a

  % 9 saha'a

  Ma$!ia )i+a' *3("h '"'a( hi+$% $)$'!"(a#a5(a#aa

  Kapas

  lembab

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  14/20

  14

  27. ntara berikut $ang manakah bahan perkumuhan manusia(

  9 ir ken+ing

  99 =eluh

  999 @ksigen

  9 Karbon dioksida

  .9 dan 99

  ".999 dan 9

  #.96996dan 999

  %.96 99 dan 9

  2;. ntara berikut $ang manakah boleh memberikan kesan buruk pada paruparu.

  A "erlari

  "A Merokok

  #A Minum minuman bergas%A =emakanan tidak seimbang

  30. ntara berikut $ang manakah +ara untuk men'aga kesihatan

  A "ersenam

  "A Minum minuman manis

  #A Makan makanan berlemak

  %A Merokok

  BAHAGIAN A TAMAT

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  15/20

  15

  BAHAGIAN B 6 S3a(a S)&$')$&

  *ulis 'awapan anda dalam ruangan $ang disediakan.

  1. 8ekumpulan murid telah men'alankan satu pen$iasatan. %ua ekor tikus diletakkan ke dalam

  dua bekas seperti $ang ditun'ukkan dalam ra'ah di bawah. Keduadua bekas ini dibiarkan

  selama empat hari

  Kasa dawai

  bekas

  tikus air air

  makanan

  tikus

  piring petri

  BaA pakah tu'uan pen$iasatan di atas(

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  [ 1 markah]

  BbA N$atakan.

  i. =embolehubah diubah BdimanipulasiA(

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  [ 1 markah]

  ii. =embolehubah dimalarkan BditetapkanA(

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  16/20

  16

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  [ 1 markah ]

  iii. =embolehubah diukur BbergerakbalasA(

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  [ 1 markah ]

  B+A =ada pendapat anda6 apakah $ang akan berlaku kepada keduadua tikus dalam bekas

  di atas selepas empat hari(

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  [ 1 markah ]

  BdA "erikan in!eren bagi 'awapan anda di B+A.

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  [ 1 markah A

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  17/20

  17

  2 Nurul telah men'alankan satu pen$iasatan untuk mengetahui keperluan asas tumbuhan.

  %ia meletakkan dua pokok bunga matahari $ang sama6 M dan N seperti $ang ditun'ukkan

  di bawah6 d kawasan $ang ada +aha$a.

  M N

  *umbuhan disiram setiap hari dan diperhatikan.

  aA pakah tu'uan pen$iasatan ini(

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB1 markahA

  bA &amalkan apakah akan berlaku kepada pokokpokok itu selepas seminggu(.

  iA =okok M :CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  B1 markahA

  iiA =okok N : CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  B1 markahA

  +A N$atakan.

  Kotak

  kadbod

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  18/20

  18

  iD pembolehubah diubah BdimanipulasiA.

  B1 markahA

  9iD =embolehubah diperhatikan BbergerakbalasA

  B1 markahA

  9iiD =embolehubah dimalarkan BditetapkanA

  B1 markahA

  dA pakah kesimpulan $ang boleh dibuat(

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B1 markahA

  3. &a'ah di bawah menun'ukkan tiga 'enis akti

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  19/20

  19

  Jadual $ang berikut menun'ukkan kadar perna!asan $ang direkodkan dalam ketigatiga akti

 • 7/26/2019 soalan ujian i

  20/20

  20

  aA N$atakan proses hidup $ang ditun'ukkan pada ra'ah di atas.

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  B1 markahA

  bA pakah $ang akan berlaku 'ika manusia tidak men'alankan proses hidup ini(

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  B2 markahA

  %98E%9KN @FE> : %98EMK @FE> :

  N)&)F %N9N "% MF9K EN M% FE "9N 8FFE>

  ?)&) 89N8 8.K %*@ K>9& MN KE*) =N9*9 8.K %*@ K>9& MN