of 7 /7
SEKOLAH KEBANGSAAN KALUMPANG KERLING SELANGOR UJIAN BULANAN (OGOS) PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 ( 1 JAM ) NAMA :........................................................................ KELAS :......................... A.Padankan masalah yang dihadapi oleh keluarga Raju dengan bantuan yang dihulurkan oleh Kamal dan Chong . 1. Halaman rumah mendermakan pakaian yang tidak berlumpur digunakan 2. Buku sekolah rosak menghantarnya ke klinik 3. Pakaian telah hanyut meminjamkan buku 4. Kucingnya kelaparan memberi makanan kepada kucing 5. Raju mendapat demam membersihkan halaman rumah panas . B.Gariskan pada jawapan yang betul 6. Agama rasmi Malaysia ialah agama (Islam /Kristian) 7. Jiran kamu Kumari beribadat di ( tokong / kuil) 8. Selvi merayakan perayaan (Deepavali / Tahun Baru Cina) 9. Setiap hari kita perlu memberus (gigi / baju) 10. Cara menjaga kebersihan diri adalah ( mandi / bermain)

Soalan Moral Ujian 2 Tahun 4

Embed Size (px)

Text of Soalan Moral Ujian 2 Tahun 4

SEKOLAH KEBANGSAAN KALUMPANGKERLING SELANGORUJIAN BULANAN (OGOS)PENDIDIKAN MORALTAHUN 4( 1 JAM )NAMA :........................................................................ KELAS :.........................A.Padankan masala !an" d#ada$# %l& k&l'a("a Ra)' d&n"an *an+'an !an" d#'l'(kan %l& Kamal dan ,%n".1. Halaman rumahmendermakan pakaian an! "idak#erlumpur di!unakan$. Buku %ek&lah r&%ak men!han"arna ke klinik'. Pakaian "elah hanu" memin(amkan #uku). Ku*in!na kelaparan mem#eri makanan kepada ku*in!+. Ra(u mendapa" demammem#er%ihkan halaman rumahpana%.B.Ga(#skan $ada )a-a$an !an" *&+'l,. A!ama ra%mi Mala%ia ialah a!ama -I%lam .Kri%"ian/0. 1iran kamu Kumari #eri#ada" di - "&k&n! . kuil/2. Sel3i meraakan peraaan -4eepa3ali . 5ahun Baru 6ina/7. Se"iap hari ki"a perlu mem#eru% -!i!i . #a(u/18. 6ara men(a!a ke#er%ihan diri adalah - mandi . #ermain/,.Padankan "am*a(."am*a( !an" *&(#k'+ d&n"an s#+'as# !an" *&+'l. 111$1'1)1+D. P#l# dan +'l#s d#al%" !an" s&s'#a $ada s#+'as#.s#+'as# !an" *&(#k'+. Selama" (alan9 mak*ik. Sila da"an! la!i. 5erima ka%ih9 En*ik Kamal. Silakan duduk9 pak *ik. 5&l&n! perlahankan #uni radi& i"u9 a#an!. I:ikan %aa men&l&n! nenek. Selama" pa!i *ik!u. 1, 1012 17E. P&(a+#kan "am*a( d# *a-a. /a(nakan *#(' 'n+'k m'(#d.m'(#d !an" *&(s#ka$ s%$an dalam $&("a'lan . /a(nakan m&(a 'n+'k m'(#d.m'(#d !an" +#dak *&(s#ka$ s%$an dalam $&("a'lan $8$1$'$$$)$+0. Is# +&m$a+ k%s%sn" d&n"an $&(ka+aan !an" s&s'a##er(an(i *erek maa; men!a(akapi air "erlupa amanahklinik ke*e