Slovenské periodiká - ?· Odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a chémie…

Embed Size (px)

Text of Slovenské periodiká - ?· Odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a...

 • 1

  ELEKTRONICK ODBORN ASOPISY

  Slovensk periodik

 • 2

  Nzov asopisu: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae

  http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=2468

  Vedeck asopis zameran na oblas telesnej vchovy a portu v anglickom jazyku so

  slovenskmi abstraktmi

  Periodicita: polron

  Vydavate: Univerzita Komenskho v Bratislave, Fakulta telesnej vchovy a portu

  ISSN 0520-7371

  Nzov asopisu: Acta Technologica Dubnicae

  http: //www.dupres-group.com/index.php?id=1&company=5&action=show_page&id_menu_

  item=377

  Vedeck asopis zameran na pedagogick, psychologick a technologick aspekty

  vzdelvania. Uverejuje pvodn vedeck prce charakteru vedeckej tdie, odbornho

  lnku a recenzie z predmetnej skupiny problematk v anglickom jazyku.

  Periodicita: polron

  Vydavate: Dubnick technologick intitt, Dubnica nad Vhom

  ISSN 1338-3965

  Nzov asopisu: Biolgia ekolgia - chmia

  http://bech.truni.sk/

  Odborno-metodick asopis pre uiteov biolgie, ekolgie a chmie na zkladnej a strednej

  kole

  Periodicita: tvrron

  Vydavate: Trnavsk univerzita v Trnave, Pedagogick fakulta

  ISSN 1338-1024

 • 3

  Nzov asopisu: BIGECHE

  http://www.mpc-edu.sk/vzdelavacia-cinnost/bigeche

  http://www.mcpo.edu.sk/modules/wmpdownloads/viewcat.php?op=&cid=7

  Odborno-metodick obasnk pre uiteov biolgie, geografie a chmie na zkladnej

  a strednej kole

  Periodicita: obasnk

  Vydavate: MPC Bratislava, Regionlne pracovisko Preov

  ISSN 1335-9940

  Nzov asopisu: Dnen kola lovek a prroda

  http:// http://www.zuch.sk/index.php/casopis

  asopis je uren najm uiteom chmie, biolgie a fyziky zkladnch kl, ale aj prrodo-

  vedne i neprrodovedne zameranm uiteom zo vetkch typov kl alebo rodiom a

  verejnosti.

  Periodicita: dvojmesank (vydvan od r.2013)

  Vydavate: Zdruenie uiteov chmie, Bratislava

  ISSN 1339-3952

 • 4

  Nzov asopisu: alEKOhad:asopis pre environmentlnu vchovu a filozofiu

  http://www.spirala.sk/casopis-dalekohlad-archiv-vsetkych-cisiel/

  Celoslovensk asopis pre environmentlnu vchovu a filozofiu, ktor je uren pre

  koordintorov a uiteov, vychovvateov a vedcich krkov, profesionlov a nadencov

  environmentlnej vchovy.

  Periodicita: obasnk

  Vydavate: Centrum environmentlnych aktivt Trenn a PIRLA - sie environmentlne

  vchovnch organizci

  ISSN 1336-4642

  Nzov asopisu: Jazyk a literatra

  http://www.statpedu.sk/clanky/jazyk-literatura-casopis/jazyk-literatura

  Odborn asopis, orientujci sa na problematiku veobecnej jazykovedy a na teriu

  a metodolgiu jazykovedy. asopis ponka priestor pre publikovanie lnkov a tdi

  domcim odbornkom a uiteom zameranm na problematiku vyuovania jazykov

  (materinsk, vyuovacie a cudzie) a literatry na vetkch stupoch vzdelvania a s tm

  svisiacu reflexiu vsledkov vskumu v danej oblasti.

  Periodicita: dvojmesan (vychdza od roku 2014)

  Vydavate: ttny pedagogick stav Bratislava

  ISSN 1339-7184

 • 5

  Nzov asopisu: Jazykovedn asopis

  http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/

  Odborn asopis, orientujci sa na problematiku veobecnej jazykovedy a na teriu

  a metodolgiu jazykovedy. Prispievatemi s prevane slovensk jazykovedci z

  akademickch pracovsk a vysokch kl z jednotlivch odborov jazykovedcov.

  Periodicita: polron (vychdza od roku 1948)

  Vydavate: Jazykovedn stav udovta tra Slovenskej akadmie vied

  ISSN 0021-5597

  Nzov asopisu: Kultra slova

  http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/

  Vedecko-popularizan asopis pre jazykov kultru a terminolgiu. Prispievatemi s

  prevane slovensk jazykovedci z akademickch pracovsk a vysokch kl z jednotlivch

  odborov jazykovedcov. Propaguje vsledky vskumu sloveniny ako spisovnho jazyka

  v irokom chpan a vsledky vskumu jazykovej kultry, star sa o kultivovanie jazykovch

  prejavov. Pozornos venuje aj vskumu odbornej terminolgii, jej normalizovaniu do praxe,

  ako aj umeleckej literatre z hadiska vyuvania jazykovch prostriedkov a jazykovej

  tvorivosti spisovateov a prekladateov. Vhodn pre pedaggov slovenskho jazyka a

  veobecno-vzdelvacch predmetov.

  Periodicita: dvojmesan (vychdza od roku 1967)

  Vydavate: Vydavatestvo Matice slovenskej v Martine

  ISSN 0023-5202

 • 6

  Nzov asopisu: Matematika-Informatika-Fyzika

  http://www.mcpo.edu.sk/modules/wmpdownloads/viewcat.php?cid=7

  Didaktick asopis uiteov matematiky, informatiky a fyziky.

  Periodicita: obasnk (posledn vydanie asopisu .36 z decembra 2011)

  Vydavate: MPC Bratislava, Regionlne pracovisko Preov; UPJ v Koiciach

  ISSN 1335-7794

  Nzov asopisu: Naa kola

  http://www.pamiko.sk/archiv_cisel_full_text.html

  Odborno-metodick asopis pre uiteov materskch kl a 1. stupa zkladnch kl

  Periodicita: 10 siel rone (dostupn s vetky sla z ronkov 2010/2011 a 2013/2014)

  Vydavate: PAMIKO s.r.o.

  ISSN 1335-2733

  Nzov asopisu: Pedagogick rozhady

  http://www.mpc-edu.sk/vzdelavacia-cinnost/pedagogicke-rozhlady

  Odborno-metodick asopis pre koly a kolsk zariadenia

  Periodicita: dvojmesan

  Vydavate: MPC Bratislava

  ISSN 1335-0404

 • 7

  Nzov asopisu: Pedagogika

  http://www.casopispedagogika.sk

  asopis pre pedagogick vedy

  Periodicita: tvrron

  Vydavate: Slovensk pedagogick spolonos pri SAV

  ISSN 1338-0982

  Nzov asopisu: Psycholgia a patopsycholgia dieaa

  http://www.vudpap.sk/sk/abstrakty-clankov/ (archv abstraktov r.2000-2010, 2012-2015)

  http://www.vudpap.sk/sk/cely-casopis/ (archv siel asopisu r.2004-2010)

  Odborn psychologick asopis zameran na problematiku psychickho vvinu det a

  mldee a na mapovanie initeov, ktor tento vvin podmieuj, predovetkm kolskho,

  ale aj domceho a inho socilneho prostredia. V centre pozornosti je tandardne prebiehajci

  vvin, ale aj vvin det s postihnutm, det nadanch i socilne znevhodnench. Uverejuje

  prehadov, teoretick a najm vskumn tdie, kazuistiky, sprvy o odbornch podujatiach

  i recenzie odbornej literatry. Mnoho tdi sa tka psychologickej problematiky svisiacej so

  kolou, resp. vchovou a vzdelvanm a tie monost optimalizova psychick vvin det a

  mldee psychologickmi metdami. Viacer prspevky sa zameriavaj na metodologick

  problematiku (najm predstavovanie novch diagnostickch metodk). Okrajovo sa

  uverejuj aj prce z inch oblast psycholgie.

  Periodicita: tvrrone

  Vydavate: Vskumn stav detskej psycholgie a patopsycholgie, Bratislava

  ISSN 0555-5574

 • 8

  Nzov asopisu: Sloveninr

  http://www.saus2002.sk/casopis.html

  Odborn asopis pre uiteov slovenskho jazyka, zameran na publikovanie vedeckch,

  odbornch a metodickch tdi, odborn recenzie a knin inpircie. Je from pre

  prezentciu odbornch nzorov, postrehov a komentrov k aktulnym problmom pedaggov.

  Periodicita: trikrt rone (vychdza od roku 2014)

  Vydavate: Slovensk asocicia uiteov sloveniny, Bratislava

  ISSN 1339-4908

  Nzov asopisu: Slovensk re

  http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/

  asopis pre vskum slovenskho jazyka. Venuje sa vskumu sasnho jazyka (otzkam

  pravopisu, morfolgie, tvorenia slov a syntaxe), ako aj problematike vvinu jazyka,

  onomastike, oblasti dialektolgie a frazeolgie. Priestor venuje aj odbornm diskusim.

  Periodicita: dvojmesan (vychdza od roku 1932/1933)

  Vydavate: Jazykovedn stav udovta tra Slovenskej akadmie vied

  ISSN 1338-4279 (online) a ISSN 0037-6981

 • 9

  Nzov asopisu: pecilna pedagogika

  http://ksp.pf.unipo.sk/sk/specialny-pedagog-casopis-pre-specialnopedagogicku-teoriu-a-

  prax/23

  Vedeck recenzovan asopis zameran na oblas vchovy, vzdelvania a starostlivosti

  o deti, mlde a dospelch so pecilnymi vchovno-vzdelvacmi potrebami. Obsahuje

  vedeck, odborn a metodick tdie, recenzie a informcie, svisiace so svzanmi a

  hraninmi vednmi odbormi i pomocnmi vedami pecilnej pedagogiky, ako aj so

  pecilnopedagogickou edukciou det, mldee a dospelch v pecilnych, ale aj v

  inkluzvnych podmienkach nielen na Slovensku.

  Periodicita: polron (15. 2., 15. 10.)

  Vydavate: Vydavatestvo Preovskej univerzity v Preove

  ISSN 1338-6670

  Nzov asopisu: Technolgia vzdelvania

  technologiavzdelavania.ukf.sk

  Vedecko-pedagogick asopis

  Periodicita: dvojmesan (od roku 2014 nevychdza, k dispozcii s iba starie sla)

  Vydavate: Zdruenie SLOVDIDAC, Nitra

  ISSN 1338-1202

 • 10

  Nzov asopisu: Uitesk noviny

  http://www.ucn.sk/tlacova-verzia

  http://distancne.vzdelavanie.siov.sk/mod/folder/view.php?id=25

  asopis pre uiteov o kolstve a vzdelvan

  Periodicita: mesan

  Vydavate: Uitesk noviny, o.z., Bratislava

  ISSN 0139-5769

 • 11

  ELEKTRONICK ODBORN ASOPISY

  ELEKTRONICK ODBORN ASOPISY

  esk periodik

 • 12

  Nzov asopisu: Civilia: odborn revue pro oborovou didaktiku spoleenskch vd

  http://ksv.upol.cz/civilia/

  vedecko-odborn asopis, ktor sa zameriava na publikovanie pvodnch tudi

  (teoretickch, empirickch aj prehadovch), diskusnch prspevkov, sprv a recenzi

  z oblasti spoloenskch vied a z didaktiky humanitnch a spoloenskch vied.

  Periodicita: polron (v plnej verzii dostupn sla po rok 2012)

  Vydavate: Pedagogick fakulta Univerzity Palackho v Olomouci, Katedra spoleenskch

  vd

  Nzov asopisu: E15

  ht