Genealogický občasník 2014 11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Výběr našich článků a příspěvků z webu a ze sociálních sítí

Text of Genealogický občasník 2014 11

 • GENEALOGIE / RODOKMENY

  ...vc, ne data v matrikch

  Obasnk . 1LISTOPAD 2014

 • HLEDM PBHYTak bych charakterizovala svou genealogickou prci. Najt data v matrice nen a tak sloit, ale doplnit je o souvis-losti a vytvoit alespo sten pbh ivota pedk, to je to, pro tuhle prci dlm. Star noviny jsou plndrobnch udlost obyejnch lid. Ty, kter se vztahuj k vchodnm echch, hlavn oblasti mho archivnch b-dn, ve volnch chvlch vyhledvm. Jednou z nich budou regulrn pbhy pro mj web (http://caso-beh.blogspot.cz/). Zatm ale nesthm, tak je publikuji v pvodn podob na facebookov strnce Rodokmen(http://on.fb.me/IoADTZ). Za msc, za dva, se ale ztrcej mezi ostatnmi a pitom me jt o pedky nkoho z vs.Tu tam jich pr pipomenu spolu se zveejnnmi historickmi zajmavostmi a odkazy na zajmav genealogickpomcky. Pokud vs to zajm tte dl...

  VTE, E... na konci napoleonskch vlek pipadal v echch jeden

  lechtic na 500 nelechtic? lo o nejni podl ve vechzemch rakousk monarchie.Na Morav a ve Slezsku bylpomr 1:380.

  autorem znm kanky"Tlue bubenek, tlue nabuben" je vlasteneck knzKarel Alois Vinaick (21.ledna 1803 Slan 3. nora1869 Praha), jeden ze zakla-datel esk literatury prodti?

  modlitby mly i funkci a-sovae? Kdy chtly naepra-pra... uvait vajko, vlo-ily je do studen vody a postavily na kamna. Kdy vodazaala vt, bylo namkko. Po jednom Oteni na hnili-ku a kdy pidaly jet Zdrvas, mly vajka uvaen na-tvrdo.

  na spodn fotografii je kroptko na prdlo?

  ren "panenko skkav" m zcela reln historick z-klad? Sedlci ve Skokch se dohodli, e zaplat stavbumstn kaple. Ale jen jeden z nich, Adam Lienert, svj slibsplnil a financoval r. 1717 i kopii obrazu Panny Marie.Panna Marie Skokovsk zaala konat zzraky a stn li-dov slovesnost z n vytvoila Panenku skkavou.

  VELKOLEP KESTObvykle bvali pi ktu dva, ti kmoti (jeden hlavn a spolu-zodpovdn svdci), ovem dt, nalezen pede dvemi pit-lu (chudinskho domu), jich mlo dvacet osm.

  Jestlipak splnil alespo nkter z nich svou kesanskou po-vinnost a zajistil Janu Vclavovi slun ivot?

  Ve starch dobch byl kmotr veledleitou osobou. Pijmalna sebe zvazek, e bude o dt peovat v ppad, kdyby ztra-tilo rodie; e bude rodim pomhat pi vchov dtte, e sebude s dttem stkat, aby se stali pteli a mohl mu bt rd-cem atd.

  Pozdji, cca od 19. stolet, se zvyk omezil na vce mn for-mln projevy. Hlavn chud rodie prosili o kmotrovstv ubohatch lid kvli penzm, kter od nich dt dostalo nejenpi ktu, ale potom vdy na Zelen tvrtek a do dvancti let.Povinnosti konily teprve svatbou, kdy dostal kmotenec po-sledn dar penze nebo njakou potebnou vc dodomcnosti. dost o kmotrovstv se obvykle nikdo neodvilodmtnout, nebo panovalo hluboce zakoenn pesvden,e je povinnost kadho dobrho kesana takovou prosbuvyplnit.

 • KOLENA, KOLENAMatrin zpis satku s udlenm dispensace (zbaven vzanosti pekkou pokrevnho pbuzenstv) ve tetm kolen nebvneobvykl. Snoubenci byli pbuzn, ale jak vlastn?

  Podle kanonickho prva nesmli uzavt satek pbuzn a do tzv. tvrtho kolena. Teprve v ptm kolenu potomci jedinhopradda tzv. vychzeli z rodu a mohli spolu t.

  Stejn podmnky platily i pro sourozence s jednm spolenm

  rodiem. Podobn se neinil rozdl, jestlie sestenice a bratranci mli dva spolen prarodie nebo jen jednoho.

  Platil t zkaz uzavrn satk s kestnmi a bimovacmi kmotry, i kdy teba nebyli s kmotencem pbuzn a nehrozilo zdenebezpe krvesmilstva. Pekkou pro uzaven manelstv byl t slib manelstv uinn jinmu partnerovi.

  Z kolen se zkrtka badateli obas zato hlava.

  SVATEBN ZVONY NEZAZNLYSvatebn den se snoubencm vtinou vryje do pamti na cel ivot. Ale nkdy se to zvrtne...

  Nrodn listy 12.06.1886 Nrodn listy 11.05.1927

 • O DDINOSTI PJMEN I O TOM, E NKDY ZKRTKA NEBYLOObecn se traduje, e pjmen se dd z otce na syna od doby, kdy se v echch provdlo prvn edn nazen slovn dom,tedy od roku 1771. Jako podklad pro toto tvrzen slou dvorsk dekret z 15. prosince 1770 a nsledn nazen eskho guberniao zapisovn pjmen poddanch v matrikch, ve kterm se naizovalo farm, aby jmna v kestnch a oddacch matrikchneuvdli "po chalup", ale podle rodin, tj. pjmen.

  Ovem cel vc se m trochu jinak. Osvtluje ji jihoesk badatel Alois Sassmann: Striktn vzato ten dekret z roku 1770 jen za-kazuje poddanm mnit pjmen po gruntu a pikazuje zachovat pjmen dan pi ktu. Take za prv se netk man ajinch svobodnch obyvatel a za druh explicitn nekodifikuje ddinost pjmen. Knz mohl teoreticky pi ktu zapsat dttijmno po stee a to by pak platilo cel ivot zcela v souladu s literou dekretu. Svou mylenku dokld citac dalho odbornkana josefinsk patenty Dr. Waltra Zeyringera, kter klade ddinost pjmen do doby pozdj: Csaskm patentem z 1. 11. 1786JSG (= Sbrky zkon) . 591 se poprv pro cel zem tehdej Rakousk monarchie stanovila zkonn pravidla pro odvo-zovn rodinnch jmen (Familennamen). Tedy pjmen manelky od jejho manela (III, paragraf 49) a dt od otce (IV, pa-ragraf 20), a tm se zabraovalo svvolnmu a chaotickmu pozmovn jmen.

  lovk by si ekl, e pot u nedochzelo k dnm zmatkm. Jenome jet roku 1843 existovali lid bez pjmen. Jako tehdyosmadvacetilet Marie, kter se 23. kvtna provdala za Antonna Kolbabu z Hrochova Tnce:

  Hrochv Tnec 1836-1856 sign. 903 O, fol. 10

  Marie (Tto osoby dn pjmen se vyzvdti neme, nebo jak umrl list jej matky z Vejvanovic dosvduje, matka jej pokrtk nemoci ve Vejvanovicch zemela a ji 1 1/2 roku starou ujal jist Matj Mejck z ankovic a ivil ji u sebe a do vrstu.Ponvad ale nyn k stavu manelskmu ktciho listu potebuje a ten sam nikterak doclen nen, obdrela povoleni bez kt -cho listu v stav manelsk vstoupiti. Povoleni od slav. c.k. Gubernium dne 3. Martii 1843 Zahl 9958.

  *

  NEVN Z HISTORIE

  1668, 13. men. Maii copulatus est me P. Georgio Fran. Itali in templo monasteri rite peractis oibus (13. msce kvtna oddnjest ode mne P. Jiho Frantika Itala v kltern kapli podle vech zvyklost) Jik Pavelk ze diara s Dorotou, dcerou Marti-na Bytnera z Suchyho Dola, testes Martin Mracek ze Zdiara

  i matko jen wy mi nebrate, vy mte mue j nemm

  Kdy panu fari stlo ze to, pidat k zpisu takovou poznmku, musela bt touha nevsty dostat se pod epec opravdu hodnsiln.

 • Vn genealogick hdanka. Byla Dorothea von Biron, posledn princezna kuronsk matkou Boeny Nmcov nebo ne? Podobaby tu byla....

  Dorothea von Biron - Boena Nmcov - prapra...vnuka Boeny Nmcov

  *

  KANDIDT DARWINOVY CENYPrincipem udlen ironick Darwinovy ceny je pedpoklad, e hloupost, kter zpsob smrt svmu nositeli, je dna geneticky a v duchu Darwino-vy teorie pirozenho vbru se tak tento nebezpen gen odstrauje, m dochz k zlepen lidskho genofondu.

  V roce 1993 zaala americk bioloka Wendy Northcutt sbrat a na webu DarwinAwards.com zveejovat pbhy lid, kte sisami pivodili smrt zvl kuriznm zpsobem.

  Blzniv zpsoby, jak se vlastn hloupost sprovodit ze svta, ale nejsou domnou dnen doby. Daj se najt i v matrikch. Tebave farnosti Nov Hrady u Litomyle, kde 8. ledna 1725 pohbili ebrka z Podhrad. Jeho smrt popsal far nsledovn:Jakub Polk, jdouc ze ebroty, nesa na sob v pytli obil, u vesnice Zderaze, chtc na plot postavit a sob odpoinout, v tom py -tel s obilm na druhou stranu pepad, gemu na krku viset ostal a on sob nikterak pomoci nemohl, nbr tak vklee zakrcenpytel s obilm z jedn a sm z druh strany. Rno v Pnu usnul nalezen byl a pochovn jest pod hradem.

  matrika farnosti Nov Hrady 1685-1728 sign. 2203 NOZ, fol. 463

  *

 • NA SLOVKOPopovdat si s dvnm pedkem je jist snem kadho, kdo se zajm o rodovou historii. Ale rozumli bychom si s nimi?

  Marule

  Sva si na noc maruli, ekla by prababika, kdybyste si st-ovali na patnspan. Je to bylinkak nezaplacen. Uvse pi nadmn, a-ludench kech,aludench neur-zch, stevn kolice,migrn, nechuten-stv, bolestiv men-struaci, zvratch api vysokm krev-nm tlaku. Kdy bynlev nestail, d-vala by vm praba-bika po likchkarmelitnsk kap-ky, v nich je marulehlavn livou sou-st.

  Marule mla plnodalch pojmenov-

  n: apiastrum, citronelka, citronov melisa, citronov balm,

  doubravnice, doubravnk, dounk, dounk lkask, dubrav-nk, elixr ivota (Paracelsus), kalaminta (Phoda), kocrnk,lemonika, lemonka, marule, marulka, mta citronov, ma-tenk, maternk, matenk, matkov th, medinice, medlinka,medovka, medun, medu, medunice, medunk, medunka,meduka citronov, melisa, modra, plan mta, rojovnk,sladk balzm, anta (anta koi je jin bylina), velanka,velnk, ensk koen... MEDUKA LKASK (Melissa of-ficinalis L.)

  A ty karmelitnsk kapky? Smchme 1/2 suen nat me-duky se 40 g citrnov kry, 10 g muktovho oku, 10 gskoice a zalijeme 1l koaku. Sms nechme pr dn odstt,pot ji pecedme a pelijeme do lhv. Uvme 24 likydenn pi aluden a stevn kolice, nervov slabosti nebo bo-lestech hlavy.

  V asech Magdaleny Dobromily Rettigov vavaly hospodyn

  Meridon z reje

  Asi mlokdo tu, co by vlastn postavily na stl. Take tady jerecept: Uva v siln polvce 14 deka reje, mchej s n, a vy-chladne, uti do n ponenhlu 7 deka msla, dva loutky a zedvou bilk snh; vyma formu mslem, vlo do n tu reji anech ji 3/4 hodiny v pe vait. Potom ji vyklop na msu adej ji na stl k ist hovz polvce.

  KOLBKA RODUJeden z dokonench rodokmen ml pekvapiv vyvrcholen. Podailo se zjistit nejen, e trofovi pochzej z zem dnenhoRakouska, ale zpis obsahoval i msto. Vzcn vjimka.

  Kdo by nechtl najt takhle krsnou "kolbku rodu"?

  *

  2(g-1)Kad, kdo to s genealogickm bdnm mysl vn, sedve nebo pozdji pust do vypracovn vvodu pedk(2 rodie, 4 prarodie, 8 praprarodi atd). Kolik jich budev nsledujcch generacch? Pi 30 letech na jednu generacivm v deseti generacch pedalo sv geny 512 pmchpedk, pi tincti generacch 4.096 lid.

  Ale tak patn to zas nedopadlo... Co kte? :-)

 • TVRD VCHOVA

  PAERCI

  (Nrodn politika 17.09.1894)

  *HELENANali ji, zachycenou v rot pod vysokm behem Metuje.