Click here to load reader

Slobodan Stojadinović - Internacionalni Univrzitet Travnik

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Slobodan Stojadinović - Internacionalni Univrzitet Travnik

metalurškom fakultetu u Beogradu, odsek
metalurgije. Magistrirao je 1973. i doktorirao 1980.
na istom fakultetu.
Oenjen je i ima dvoje dece: erku Natašu i sina
Stefana.
(ITNMS) u Beogradu.
Od 1975. radi na Tehnikom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, kao asistent (od
1975.), docent (od 1980.) i vanredni profesor (od 1985.) za predmete: "Plastina
prerada metala" i "Mašinski materijali".
Od 1986-1992. godine radi u Centru za istraivanje i razvoj materijala (CIRM),
ENERGOINVEST, Sarajevo.
U 1990. godini je izabran za redovnog profesora Mašinskog fakulteta u Zenici,
Univerzitet u Sarajevu, za predmet "Obrada metala plastinom deformacijom".
Od 1992. godine radi u SARTID-Institut za metalurgiju (S-IM).
U 1993. godini je izabran za redovnog profesora Tehnikog fakulteta "Mihajlo Pupin" u
Zrenjaninu, Univerzitet u Novom Sadu, za predmete iz oblasti: "Proizvodno
mašinstvo".
Na osnovu sporazuma o specijalnim vezama izmeu Republike Srbije i Republike Srpske
od 1997. godine radi (do 1/3 radnog vremena) kao redovni profesor na Mašinskom
fakultetu, Univerzitet Srpsko Sarajevo.
Bio je:
· istraiva u ITNMS-u, Beograd,
· rukovodilac projekta, vodei istraiva, šef odseka za metale i direktor NIR-a u
CIRM-u, Sarajevo,
· direktor strateškog projekta "Novi elici" u S-IM-u, Smederevo,
· šef Katedre za plastinu preradu na TF u Boru (Univerzitet u Beogradu).
Bio je profesor na postdiplomskim studijama na Univerzitetu u Beogradu (TF u
Boru), od 1982. do 1986.g., na Katedri za plastinu preradu metala.
Izveo je, kao mentor, na fakultetima 4 Univerziteta (Beograd, Sarajevo, Novi Sad i
Srpsko Sarajevo) preko 100 diplomaca, više magistara i nekoliko doktoranata.
Bio je nauni savetnik u:
- ENERGOINVEST-u, Institut CIRM, Sarajevo, od 1989. godine,
- ITNMS-u, Beograd, od1992.godine,
- SARTID- Institutu za metalurgiju, Smederevo, od 1993.godine.
Sada radi na Tehnikom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, kao Prodekan za
nauku i razvoj, gde predaje:
* na osnovnim studijama - Poznavanje materijala, Materijale i tehnologije i
Tehnologiju mašinskih materijala,
* na postdiplomskim studijama - Razvoj proizvodnih tehnologija.
Njegova ua specijalnost je vezana za fiziku metalurgiju i materijale, pri emu je najvei
broj radova i projekata koreliran sa oblašu termomehanike obrade elika i legura
aluminijuma i bakra.
U okviru svog dosadašnjeg radnog staa (33 godine), radio je:
a) 17 godina u privrednim organizacijama:
- ITNMS, Beograd –5 godina - ENERGOINVEST, Sarajevo – 6 godina - SARTID, Smederevo – 6 godina, i
b) 43 godinu (18 godina u stalnom radnom odnosu i 25 godine (do 1/3) , na fakultetima sledeih univerziteta:
- Univerzitet u Beogradu – 11 godina,
- Univerzitet u Sarajevu – 6 godina (do 1/3),
- Univerzitet u Istonom Sarajevu – 11 godina (do 1/3), (na kome i sada radi do 1/3) i
- Univerzitet u Novom Sadu – 8 godina (do 1/3) i 7 (godina u stalnom
radnom odnosu) (na kome i sada radi u stalnom radnom odnosu).
Publikovani radovi
Publikovao je, kao autor ili koautor, više od 270 naslova, od ega:
* 115 radova u domaim i inostranim asopisima (kao autor - 70 radova),
* 90 referata na nauno-strunim skupovima (kao autor - 50 referata),
* 80 projekata, studija i elaborata (kao autor - 30 naslova),
* 2 udbenika
* 4 knjige
* 4 skripte.
I. NAUNI RADOVI
1. I. Ili, D. Vuurovi, S. Stojadinovi, Termodinamika procesa prenja
antimonovih sirovina, Tehnika - RGM, 12, 15, 1971.
2. S. Stojadinovi, Vreme zadravanja estica u fluidizacionom sloju, Tehnika - RGM,
9, 13, 1975.
3. S. Stojadinovi, Investigation of the influence of thermomechanical treatment and
copper content on hardening of AlMgSi alloys, J.Serb. Chem.Soc,. 46 (7) 383, 1981.
4. S. Stojadinovi, Uticaj termikog taloenja i deformacije na ojaavanje AlMgSi i
AlMgSiCu legura, Rud.met.zbor., 29(2-3) 203,1982.
5. S. Stojadinovi, Ojaavanje AlMgSi legura TMO-om, Tehnika - RGM, 34
(6-7) 15, 1983.
6. V. Rapo, A. Košuti, S. Stojadinovi, Prilog izuavanju primene metode
optimizacije u metalurgiji, uz korišenje raunara, Tehnika-RGM, 34(8) 11, 1983.
7. S. Stojadinovi, Isledovanie vlijanija termomhaniceskoi obrabotki
na uprocnenie splavov AlMgSi i AlMgSiCu, Fizika metallov i metallovedenie, 56(2) 358,
1983.
8. S. Stojadinovi, D. Markovi, Uticaj deformacije i arenja na teksturu
rekristalizacije AlMgSiCu legure, Rud.met.zb., 31(1)39, 1984.
9. S. Stojadinovi, Ispitivanje mogunosti dobijanja antimona, prenjem
siromašne antimonove rude u fluo-solid reaktoru, Magistarski rad,TMF,
Beograd, 1973.
10. S. Stojadionovi, Prouiti uticaj mehanikog reima valjanja na kinetiku ojaavanja
termiki taloenih AlMgSi legura, Doktorska disertacija, TMF, Beograd, 1980.
Posle izbora u zvanje vanrednog profesora
11. S. Stojadinovi, D. Šikara i dr., Odreivanje TMR prerade elika za izradu mlinskih
kugli kovanjem, Metalugrija, 25 (1) 21, 1986.
12. S. Stojadinovi, Investigation of the influence of thermomechanical
treatment on hardening of AlMgSiCu alloys, Fhys. Met.Metallography,
27, 2, 133, 1985.
13. S. Stojadinovi, S. Vobornik, Sadašnje stanje u oblasti legura na bazi Al-Li i trendovi
daljeg razvoja, Tehnika - RGM, 12, 18, 1988.
14. S. Stojadinovi, D. Markovi, A. Ljevar, Influence of the schedules and degree of
deformation on the rolling texture of AlMgSi and AlMgSiCu alloys Min.Met. Quarter.,
35 (1-4) 13, 1988.
15. S. Vobornik, S. Stojadinovi, Investigation of the influence of Zn on the properties of
Al-Li-X alloys, Min.Met.Quarter., 36 (3) 549, 1989.
16. S. Vobornik, S. Stojadinovi i dr., Uticaj hemijskog sastava i TMO na osobine legura
na Al-Li-Zn osnovi, Tehnika - RGM, t, 1261, 1991
17. S. Vobornik, S. Stojadinovi, G. Štrbac, Diferential thermal analysis
of Al-Li-Zn-Mg alloys, Min.Met.Quarter., 37, 4, 461, 1990.
18. A. Ljevar, S. Stojadinovi, V. Šijaki, Disklinacije i klasina deformacija, Glasnik
rud. i met., 26 (2) 181, 1990.
19. S. Vobornik, S. Stojadinovi, B. Leki, Phase transformations in Al-Li based alloys,
J.Mat.Sci.Letters, in press.
20. S. Stojadinovi, S. Vobornik, Thermomechanical treatment of Al-1% Mg2Si - 0,35 %
Si alloy type, Min.Met.Quarter., 27(3) 125, 1991.
21. S. Vobornik, S. Stojadinovi, Combination on Effect of Zinc and Magnesium
Content and Thermomechanical treatment of Al-Li-Zn Alloys, Lighet Met. Age, to be
published.
22. S. Vobornik, S. Stojadinovi, Calculation of densities of alloys in a form of solid
solution of a substitutional type, Min. Met. Quarter., 38, 2, 329, 1991.
23. S. Stojadinovi, S. Vobornik, Influences of the Composition and Thetmomechanical
Treatment on Mechanical properties of AlMgSil and Al-1%, 2%Mg2Si-0, 4% Si Alloys,
J. Serb. Chem. Soc., in press.
24. D. Guskovi,S.Stojadinovi, D.Markovi, Issledovanie procesca prokratki mednoi
katanki v cilindrieskih valkah, Cvetnie metalli, 1, 56, 1992.
25. S. Stojadinovi, S. Vobornik, Effect of Mn and Zr on Mechanical Properties of AlMg
SiO, /, AlMgSiO, 9 and AlMgSi, 1 Alloys, Min. Met. Quarter., 39, 2, 298, 1992.
26. D. Markovi, S. Nestorovi, D. Guskovi, S. Stojadinovi, Issledovanie vlijanija
reimov prokatki na povedenie GP zon v splavov Al-Si-Mg-Cu, Fizika metallov i
metallovedenie, 65, 10, 1992.
27. S. Stojadinovi, S. Vobornik, Z. Gulišija, Issledovanie vlijanija sastava i
termomehanieskoi obrabotki na svoistva splavov sistemi Al-Si-Mg 1, Cvetnie metalli, in
press.
I.2. Nauni radovi, štampani u zbornicima sa recenzijom i saopšteni na
meunarodnim savetovanjima
Pre izbora u zvanje vanrednog profesora
28. S. Stojadinovi, V. Milenkovi, M. Roguli, Zusamenhang zwischen Textur und
durch verschuedene Stichplane erzengten inneren Spannuuger beim Kaltwalzen von
AlMgSi, III Aluminium Konferencia ’78., Szekerfehervar, Hungary, 1978., 215.
29. A. Babi, S. Stojadinovi, V. Milenkovi, M.Roguli, Auswircungen der
Warmebehandlung auf die AlMgSi legirungen in Absahengheit van Mg2Si Qehalt
wahrend dem Harten, Al 7-lea Simpozion Internacional Con., Bucuresti, Romania, 1979.,
242.
30. S. Stojadinovi, Influence of the intensity and degree of defor
mation on hardening and texture of AlMgSiCu alloy, Titograd,
1982., 316.
31. S.Stojadinovi, D.Markovi, Influence of the cold plastic deforma
tion on the change of elecrtic conductivity and residual strain of AlMgSiCu alloys, III
International sym. on the plasticity and resistance to metal deformation, Herceg Novi,
1982, 386.
32. D. Markovi, S. Stojadinovi, Influence of the deformation schedules
at a thermomechanical treatment on the GP zones in the AlMgSiCu
alloys, 3-th Internacional Conference - JUSTCM, N.Sad, 1983., 63.
33. D. Markovi, S. Stojadinovi, S. Janji, Possibility of the formation of a stacking
foult at AlMgSiCu alloys as a function of deformation, XIX Internacional conf.
JUCEKA, Zagreb, 1984., 72.
34. D. Markovi, S.Stojadinovi et al., Correlation between microstrains and hardness
of AlMgSiCu alloys after of the thermomechanical treatment, IV International
symposinm on the plasticity and resistance to metal deformation,Herceg Novi, 1984.,
424.
Posle izbora u zvanje vanrednog profesora
35. D. Markovi, S. Stojadinovi, S. Janji, The texture of AlMgSiCu alloy as a function
of the conditions of cold deformation, XX International Conf. JUCEKA, Sarajevo, 1985.,
115.
36. D. Markovi, S. Stojadinovi et al., Investigation of a corrosion resistence of the
thermomechanical treatment samples of AlMgSiCu alloy at a 0,1N NaCl, V International
Symposium on Al-JUGAS, Mostar, 1986., 193.
37. D. Markovi, S. Stojadinovi et al., Influence of the process con ditions on the
plasticity, mechanical properties and deformation hardening of a deep-forming wire, V
International symposium on the plasticity and resistance bo metal deformation, Herceg
Novi, 1986., 541.
38. D. Markovi, S. Stojadinovi, Determination of the thermomechanical parameters of
a strip manufacture of Cu-Fe alloy, 4-th International Conf. - JUSTOM, Plitvice, 1986.,
209.
39. D. Markovi, D. Guskovi S. Stojadinovi, et al., The textures of the hot rolling of
Cu wire of different producers, XXII International Conf., JUCEKA, Mostar, 1987., 187
40. S. orevi, S. Stojadinovi, Influence of the initial conditions and
thermomechanical schedule on the formation of different structures at the cogqweel steel,
V International Conf.-JUSTOM, V.Banja, 1989., 247.
41. S. Vobornik, S. Stojadinovi et al., Influence of different variants of the
thermomechanical treatment on properties of cold rolling of Al-Li-Zn alloys, V
Internacional Conf. - JUSTOM, V.Banja, 1989., 206.
42. S. Vobornik, S. Stojadinovi, F.Tabak et al., SEM analysis of TMT specimens of Al-
Li-Zn based alloys, 6-the International sympozium--JUSIM, Sarajevo, 1989-, 56.
43. S.Stojadinovi, S. Vobornik et al., Effect of the Si/Mg ratio and microalloing on the
mechanical properties of AlMgSi0,5 alloys, VI International symposium on Al - JUGAS,
T.Uice, 1990., 135.
44. S. Vobornik, S. Stojadinovi, Basic mechanical properties of Al-Li--Zn-Mg alloys as
a function of chemical composition and thermomechanical treatment, VI International
symposium on Al-JUGAS, T.Uice, 1990., 168.
I. 3. Nauni radovi, štampani u zbornicima sa recenzijom i saopšteni na domaim
savetovanjima
45. S. Stojadinovi, Lj. Rikalovi, Primena fluo-solid reaktora za valorizaciju nisko-
procentnih antimonovih sirovina, Oktobarsko savetovanje, Bor, 1976.
46. S. Stojadinovi, Savremeni procesi proizvodnje bakarne šipke za icu, postupcima
kontinuiranog livenja i valjanja, Oktobarsko savetovanje, Bor, 1976.
47. S. Stojadinovi, M. Roguli, V. Milenkovi, Uticaj parametara TMO-e na ojaavanje
AlMgSi legura, Oktobarsko savetovanje, Bor, 1978.
48. S. Stojadinovi, M. Roguli, V. Milenkovi, Odreivanje unutrašnjih naprezanja i
teksture, kao efekata plastiine deformacije, Savetovanje, PLOD, Igalo, 1978.
49. S. Stojadinovi, M. Roguli, V. Milenkovi, Uticaj sadraja Cu u leguri AlMgSi na
ojaavanje, u postupku TMO-e, Oktobarsko savetovanje, Bor, 1979.
50. S. Stojadinovi, M. Roguli, V. Milenkovi, Uticaj MRD valjanjem na ojaavanje,
teksturu i zaostala unutrašnja elastina naprezanja u AlMgSi leguri, ETAN, ZR, Maribor.
1979., 320.
51. S. Stojadinovi, V. Milenkovi, M. Roguli, Uticaj MR hladnog valjanja na teksturu
deformacije AlMgSiCu legure, Savetovanje o proizvodnji i preradi Al, ZR, Radenci,
1980., 491.
52. S. Stojadinovi, M. Roguli, V. Milenkovi, Uticaj razliitog sadraja Cu i TMO-e
na ojaavanje AlMgSiCu legura, Oktobarsko savetovanje, Bor, 1981.
53. Z.Stankovi, S. Stojadinovi, Dobijanje legura na bazi bakra, korišenjem EP
postupka, Oktobarsko savetovanje, Bor, 1981.
54. Lj. Mitrovi, S. Stojadinovi, Ispitivanje najadekvatnijeg rešenja upotrebe radnih
valjaka sa glatkom površinom, u procesu hladnog valjanja eline trake, Oktobarsko
savetovanje, Bor, 1981.
55. V. Rapo, A.Košuti, S. Stojadinovi, Planiranje proizvodnje u Fabrici lak ice, u
zavisnosti od potrebe trišta, u smislu minimiziranja troškova skladištenja gotove robe,
Oktobarsko savetovanje, Bor, 1982.
tipa AlMgSi, u funciji intenziteta i stepena deformacije, XXVI Jug.konfer. ETAN-a,
Subotica 293, 1982.
57. D. Markovi, S. Stojadinovi, D. Guskovi, Zavisnost tvrdoe AlMgSiCu legura od
intenziteta deformacije i temperature starenja, pri termomehanikoj obradi, Savetovanje o
ter.obradi i zavarivanju, ZR I, Kragujevac, 56, 1983.
58. D. Markovi, S. Stojadinovi, Uticaj dvostepenog starenja i MRD-e na ojaanje
AlMgSi i AlMgSiCu legura, Nauni skup "Materijali 83, T.Uice, 315, 1983.
59. D. Markovi, S. Stojadinovi, S. Janji, Uticaj dvostepenog starenja i mehanikog
reima deformacije, pri termomehanikoj obradi, na parametar rešetke AlMgSiCu legura,
Nauni skup "Materijali 83, ZR I, T.Uice, 417, 1983.
60. D. Markovi, S. Stojadinovi, Uticaj starenja i deformacije na parametar rešetke
AlMgSi legure sa 0,57% Cu, XXVIII Konferencija ETAN-a, ZR V, Struga, 143, 1983.
61. D. Markovi, S. Stojadinovi, Uticaj reima valjanja na tok krive: elektrodni
potencijal-vreme AlMgSiCu legure, III Savetovanje o prob. proizvod. aluminijuma u
Jugoslaviji, Šibenik, 257, 1984.
Posle izbora u zvanje vanrednog profesora
62. A. Ljevar, V. Šijaki, S. Stojadinovi, Uticaj greške alata za odsecanje venca
otkovka na njegovo razaranje, XIII JUPITER konferencija, Cavtat, 149, 1987.
63. A. Ljevar, S. Stojadinovi, V. Šijaki, Ispitivanje uticaja karbida hroma na razaranje
.4732, metodom TEM-e, X Savetovanje hem. i teh. SR Makedonija, Skoplje, 240, 1987.
64. A. Ljevar, S. Stojadinovi, V. Šijaki, Uticaj nehomogene plastine deformacije na
razaranje .4732, XXXI Jug. konferencija ETAN-a, Bled, ZR III, 560, 1987.
65. A. Ljevar, V. Šijaki, S. Stojadinovi, Primena elika povišene obradivosti rezanjem,
kao faktora ekonominosti proizvodnje, XIV JUPITER Konferencija, Cavtat, ZR, 157,
1988.
66. S. Stojadinovi, S. Vobornik i dr., Uticaj malih koliina mangana na mehanike
karakteristike presovanih i starenih profila od AlMgSi legura. Nauni skup "Materijali
89", T.Uice, ZR, 83, 1989.
67. S. Vobornik, S. Stojadinovi i dr., Uticaj magnezijuma na osobine hladno
deformisanih Al-Li-Zn legura, XI Savet. HTM, Skoplje. A 4-1, 1989.
68. S. Stojadinovi, S. Vobornik, Ispitivanje uticaja sastava i TMO-e na ojaavanje Al-
Mg-SiO, 5 legura, XIV Savetovanje HTM Makedonije, ZR, Skoplje, 245, 1991.
69. S. Nestorovi, D. Markovi, S. Stojadinovi, Uticaj brzine deformacije na teksturu
hladno valjane berilijum bronze, V Jugoslovenski sim. o metalurgiji, Beograd, ZR, 537,
1992.
70. S. Stojadinovi, S. Vobornik, Uticaj proizvodnih parametara na karakteristike
vrstoe i plastinosti legura AlMgSiMn tipa, VI Jug. simpoz. o metalurgiji, Beograd,
ZR, 527, 1992.
Pre izbora u zvanje vanrednog profesora
71. S. Stojadinovi, Uticaj TMO-e na promenu specifinog elektrinog otpora
AlMgSiCu legure, Savetovanje SHD, Beograd, 1982.
72. S. Stojadinovi, A. Babi, M. Roguli, V. Milenkovi, Uticaj reima deformacije na
strukturu i teksturu AlMgSi legure, Savetovanje SHD, Beograd, 1982.
73. D. Markovi, S. Stojadinovi, Uticaj MRD-e hladnim valjanjem na parametar rešetke
prethodno starene AlMgSi legure, Savetovanje SHD, Beograd, 1983.
74. D. Markovi, S. Stojadinovi, Promena tvrdoe i elektrinog otpora AlMgSi legure,
u zavisnosti od TMO-e, Savetovanje SHD, Bgd.,1983.
Posle izbora u zvanje vanrednog profesora
75. D. Guskovi, S. Stojadinovi, D. Markovi, Svojstva bakarnih traka, dobijenih
valjanjem na gladkim valjcima, pre i posle kantovanja, Savetovanje SHD, Beograd, 1986.
76. D. Markovi, S. Stojadinovi, D. Guskovi, Korelacija intenziteta deformacije i
postojanosti GP zona u AlMgSiCu leguri, pri TMO-i, savetovanje SHD, Beograd, 1986.
77. S. Stojadinovi, D. Markovi, D. Guskovi i dr., Uticaj dopunskog arenja polazne
bakarne ice na mehanika svojstva prevlaka za proizvodnju lak ice, Savetovanje SHD,
Beograd, 1987.
78. S. Stojadinovi S. Vobornik i dr., Uticaj razliitih varijanti prethodne termike
obrade AlMgSiO, 5 trupaca na kvalitet presovanih proizvoda, Savetovanje SHD,
Beograd, 1989.
79. G. Štrbac, M. Roguli, M. Novovi-Simovi, S. Stojadinovi, Ispitivanje uticaja
razliitih varijanti termike obrade na promenu svojstava presovanih i termiki taloenih
polufabrikata AlMgSiO, 5 legura, Savetovanje SHD, Beograd, 1989.
80. S. Vobornik, S. Stojadinovi, Diferencijalno-termalne analize legura na Al-Li
osnovi, Savetovanje o fizici kondenzovanog stanja, Skoplje, 1991.
II STRUNI RADOVI
Pre izbora u zvanje vanrednog profesora
81. S. Stojadinovi, Procesi kontinuiranog topljenja i livenja, primenjeni u industriji
obojenih metala, Tehnika - RGM, 5, 14, 1976.
82. S. Stojadinovi, Lj. Rikalovi, Fluo-solid reaktor i njegova primena za prenje
siromašnih antimonovih sirovina, Tehnika - RGM, 6, 11, 1976.
83. S. Stojadinovi, Procesi kontinuiranog livenja i valjanja, primenjeni u idustriji bakra,
Tehnika - RGM, 7-8, 3, 1976.
84. S. Stojadinovi, Preišavanje gasova i primena elektrinog polja za smanjenje
iznosa prašine iz sloja pri prenju Mo koncentrata u fluo-solid reaktoru, Tehnika - RGM,
1, 22, 1977.
85. S. Stojadinovi, Uticaj tragova elemenata - primesa na temperaturu i karakter
rekristalizacije bakra, Tehnika - RGM, 7-8, 8, 1977.
86. S. Stojadinovi, Karakteristike nisko i visokotemperaturne rekristalizacije bakra,
Metalurgija, 2, 33, 1977.
87. S. Stojadinovi, Uticaj primesa na mehanike i elektrine osobine bakra,
Metaluragija, 4. 31. 1977.
oksidnih antimonovih koncentrata, Tehnika-RGM, 1, 15, 1978.
89. Lj. Mitrovi, S. Stojadinovi, Uticaj kvaliteta površine radnih valjaka na hrapavost
valjane celine trake, Metalurgija, 29(1-2) 15, 1981.
90. S. Stojadinovi, Ispitivanje uticaja TMO-e na ojaavanje AlMgSiCu legura, ZRVS-
prirodne nauke, Beograd, 5, 1983.
91. S. Stojadinovi, Uticaj termomehanikog reima hladnog valjanja na mehanike
osobine elinih limova i traka za duboko izvlaenje, Beograd, ZRVS-prirodne nauke,
14, 1983.
92. S. Stojadinovi, D. Guskovi, D. Markovi, Ispitivanje uticaja uslova deformacije na
osobine dip-forming ice, pri valjanju na glatkim valjcima, Bakar, 36, 19, 1983.
93. D. Markovi, S. Stojadinovi, A. Ljevar, Uticaj deformacije i sadraja bakra na
obrazovanje teksture u AlMgSiCu legurama, Bakar, 37, 8, 1984.
94. S. Stojadinovi, Uticaj temperature deformacije na otpor prema deformaciji, kod
niskougljeninog elika, Dipl.rad, TMF, Beograd, 1970.
Posle izbora u zvanje vanrednog profesora
95. S. Stojadinovi, Z. Aleksov, Prilog odreivanja ocene sposobnosti oblikovanja Cu
lima dubokim izvlaenjem, Beograd, ZRVS-prirodne nauke, 1985., 51.
96. D. Markovi, D. Guskovi, S. Stojadinovi i dr., Ispitivanje zaostalih naprezanja
prve vrste u dip-forming ici, valjanoj na glatkim valjcima, Bakar, 39, 18, 1985.
97. S. Stojadinovi, D. Markovi, A. Ljevar, Odreivanje teksture i unutrašnjih
naprezanja u AlMgSi leguri, Beograd, ZRVS-prirodne nauke, 1985., 62.
98. S. Stojadinovi, D. Markovi, A. Ljevar, Promena odreenih teksturnih komponenti
u leguri tipa AlMgSi, u funkciji primenjene termomehanike obrade, Bakar, 40, 27, 1985.
99. S. Stojadinovi, D. Šikara i dr., Odreivanje termomehanikih parametara prerade
elika za izradu mlinskih kugli kovanjem, Metalurgija, 25 (1) 1 - 36, 21, 1986.
100.S. Stojadinovi, A. Stankovi i dr., Odreivanje sile presovanja pri proizvodnji cevi u
Fabrici cevi u Majdanpeku, Tehnika - RGM, 37, 7/8, 719, 1986.
101.S. Stojadinovi, D. Šikara i dr., Prilog izuavanju svojstava mlinskih kugli, u
korelaciji sa karakteristikama rude, Bakar, 15, 41, 1986.
102.S. Savi, S. Stojadinovi i dr., Proraun plana provlaka pri toplom valjanju limova,
koji se koriste za izradu elemenata kristalizatora, Bakar, 26, 41, 1986.
103.S. Stojadinovi, D. Markovi, A. Ljevar, Uticaj intenziteta i stepena deformacije na
teksturu valjanja Al-Mg-Si legura, Bakar, 43, 10, 1987.
104.S. Stojadinovi, D. Markovi, D. Petrovi, Ispitivanje uticaja polaznog i dopunski
arenog stanja dip-forming ice na svojstva vuene ice, Bakar, 42, 26, 1986.
105.B. Pešovski, S. Stojadinovi, D. Markovi, Odreivanje TM parametara prerade
visekomponentne Al bronze, Bakar, 38, 3, 1984.
106.S. Nestorovi, V. Stanojevi, S. Stojadinovi i dr., Ispitivanje parametara ravanske i
normalne anizotropije i indeksa deformacionog ojaavanja Cu63Zn lima, u funkciji
prethodne TMO-e, Bakar, 38, 37, 1984.
107.A. Stankovi, V. ergovi, S. Stojadinovi, D. Markovi, Presovanje istiskivanjem i
mehaniko-metalografska ispitivanja teksture, karakteristinih uzoraka Cu cevi, Bakar,
39, 9, 1985.
presovanjem nehomogeniziranih trupaca AlMgSi legure, Bakar, 46, 29, 23, 1988.
109.S. Vobornik, S. Stojadinovi, Uticaj sastava i TMO-e na svojstva legure Al-Li-3Zn-
1Mg, Bakar, 47, 30, 1989.
110.S. Stojadinovi, S. Vobornik, Uticaj razliitih koncentracija Zn i Mg na osobine
termomehaniki obraenih legura na Al-Li osnovi, TNI, 1, 73, 1990.
II.2. Struni radovi, štampani u zbornicima i saopšteni na savetovanjima
Pre izbora u zvanje vanrednog profesora
111.D. Vesi, P. Ili, S. Stojadinovi, Kvalitativno i kvantitativno odreivanje primesa
metodom NAA u aluminijumu, istoe 99, 995%, ZR, Bor, 475, 1978.
112.D. Markovi, S. Stojadinovi, Uticaj bakra i termomehanike obrade na elektrinu
provodljivost legura tipa AlMgSi, XIV OSRIM, Bor, ZR II, 425, 1982.
113.D. Markovi, S. Stojadinovi, Uticaj dvostepenog starenja i deformacije, pri
termomehanikoj obradi, na provodljivost i tvrdou legure AlMgSi sa 0,57% Cu, XIV
OSRIM, Bor, ZR II, 434, 1982.
114.D. Markovi, S. Stojadinovi, D. Guskovi, Uticaj bakra na koherentna naprezanja,
izazvana GP zonama, u izohorno starenim AlMgSi legurama, XV OSRIM, ZR I, 356,
1983.
115.D. Markovi, S. Stojadinovi, Uticaj reima deformacije na izluivanje taloga u
AlMgSiCu leguri, pri visokotemperaturnom starenju, XV OSRIM, Bor, ZR I 399, 1983.
116.D. Markovi, S. Stojadinovi, S. Janji, Uticaj intenziteta deformacije, pri
niskotemperaturnoj obradi, na parametar rešetke legure tipa AlMgSiCu, XV OSRIM,
Bor, ZR I, 393, 1983.
117.D. Guskovi, S. Stojadinovic D. Markovi, Ispitivanje mikrostrukture…

Search related