INTERNACIONALNI UNIVERZITET STUDIJ TRAVNIK...¢  2016-04-04¢  INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK INTERNATIONAL

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INTERNACIONALNI UNIVERZITET STUDIJ TRAVNIK...¢  2016-04-04¢  INTERNACIONALNI...

 • Ulica: Bunar bb – Dolac, 72 270 Travnik, Bosna i Hercegovina

  Studentska služba :

  ++ 387 30 540 586 ++ 387 61 984 876

  Info Centar - Sarajevo tel/fax:

  ++ 387 33 717 010 ++ 387 61 556 867

  E-mail: studentska@iu-travnik.com

  www.iu-travnik.com

  INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK PRAVILNIK STUDIRANJA ZA III. (TREĆI) CIKLUS STUDIJA

 • Ulica: Bunar bb - Dolac, 72270 Travnik, Bosna i Hercegovina; Tel.: ++387 30 540 586; Fax.: ++387 30 540 587; www.iu-travnik.com Sudsko Rješenje br.: 051-0-Reg-10-000198; MBS:51-05-0018-10; ID broj: 4236503710003; UniCredit bank: 338 670 221 879 7234;

  2

  INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK INTERNATIONAL UNIVERSITY TRAVNIK

  SADRŽAJ I. OPŠTE ODREDBE ......................................................................................................................... ..3

  II. ORGANIZACIJA TREĆEG CIKLUSA STUDIJA ............................................................................. ..4

  Organizator − nositelj studija .......................................................................................................... ..4

  Organizacija i izvođenje studija ...................................................................................................... ..6

  Struktura studijskog programa ........................................................................................................ ..6

  Vrednovanje rezultata − ECTS studijski bodovi ............................................................................. ..7

  Vrednovanje znanja i ispiti .............................................................................................................. ..9

  Trajanje trećeg ciklusa studija ........................................................................................................ ..9

  III. UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA ............................................................................................... 10

  IV. ORGANIZATORI STUDIJA I USMJERENJA ................................................................................. 11

  V. PRIJAVA I ODBRANA DOKTORSKE DISRTACIJE ...................................................................... 12

  Mentor ............................................................................................................................................ 12

  Prijava doktorske disertacije ........................................................................................................... 14

  Odbrana doktorske disertacije ........................................................................................................ 16

  VI. DIPLOMA ....................................................................................................................................... 17

  VII. PROMOCIJA DOKTORA NAUKA .................................................................................................. 17

  VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ............................................................................................. 18

 • Ulica: Bunar bb - Dolac, 72270 Travnik, Bosna i Hercegovina; Tel.: ++387 30 540 586; Fax.: ++387 30 540 587; www.iu-travnik.com Sudsko Rješenje br.: 051-0-Reg-10-000198; MBS:51-05-0018-10; ID broj: 4236503710003; UniCredit bank: 338 670 221 879 7234;

  3

  INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK INTERNATIONAL UNIVERSITY TRAVNIK

  Na temelju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, kantonalnih propisa s tim u vezi te akata Internacionalnog univerziteta Travnik (u daljnjem tekstu: Univerzitet) na sjednici Senata održanoj ______________ 2011. godine usvojena su

  PRAVILNIK STUDIRANJA ZA III. (TREĆI) CIKLUS STUDIJA NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK

  I. OPŠTE ODREDBE

  Član 1. (1) Pravilnikom studiranja trećeg ciklusa studija Internacionalnog Univerziteta Travnik uređuje se organizacija i izvođenje trećeg ciklusa studija, upis na studij trećeg ciklusa, način provođenja ispita i istraživačkog rada, postupak prijave i odbrane doktorske disertacije, postupak promocije doktora nauka, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju studija za sticanje naučnog zvanja doktora nauka na Univerzitetu. (2) Na pitanja koja se odnose na donošenje i sadržaj studijskog programa, na status, mirovanje i prestanak statusa i mobilnost studenata doktorskih studija, kao i na druga pravila studija koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se sukladne odredbe zakona i drugih opštih akata Univerziteta i fakulteta, odnosno pravila studiranja na osnovnim i diplomskim akademskim studijama na Univerzitetu i fakultetima.

  Član 2. (1) Po Bolonjskom procesu doktorski je studij logičan nastavka studija (3+2) ili (4+1) po kojem doktorski studij kao III. ciklus studija traje tri godine, odnosno 3+2+3 ili 4+1+3, pri čemu je u studij uključeno istraživanje, pisanje i odbrana doktorske disertacije. (2) Trećim ciklusom studija smatra se svaki studijski program koji daje pravo na sticanje diplome (akademske titule i naučnog zvanja) doktora nauka za određenu oblast. (3) Studij se organizira u skladu sa Bolonjskim procesom sa Europskim sistemom prijenosa i akumulacije bodova (u daljnjem tekstu: ECTS) na akreditiranom studijskim programima. (4) Za stjecanje akademskog stepena doktora znanosti tokom studija potrebno je steći najmanje 180 ECTS, uz uvjet da je polaznik prethodno stekao ili mu je priznato 300 ECTS. (5) U full-time programu studij traje tri godine, dok u part-time programu može trajati i duže, o čemu odlučuje Senat Univerziteta. (6) Realizacija studijskog programa, odnosno nastave u pravilu počinje u zimskom semestru akademske godine, a može početi i u ljetnom semestru, sukladno odluci Senata Univerziteta, odnosno nastavno-naučnog vijeća fakulteta. (7) Troškovi doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki semestar, i to u jednakim ratama ukupnog troška, ili odjednom, prije upisa na studij. Ako polaznik prekine studij, ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju s kojom nastavlja studij.

 • Ulica: Bunar bb - Dolac, 72270 Travnik, Bosna i Hercegovina; Tel.: ++387 30 540 586; Fax.: ++387 30 540 587; www.iu-travnik.com Sudsko Rješenje br.: 051-0-Reg-10-000198; MBS:51-05-0018-10; ID broj: 4236503710003; UniCredit bank: 338 670 221 879 7234;

  4

  INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK INTERNATIONAL UNIVERSITY TRAVNIK

  Član 3. (1) Doktor nauka najviši je naučni (akademski) stepen koji se stiče na Univerzitetu. (2) Studij završava izradom i odbranom doktorske disertacije na bošnjačkom, hrvatskom ili srpskom jeziku ili, iznimno, na nekom od svjetskih jezika. (3) Doktorska je disertacija rezultat originalnog i samostalnog naučnog rada kandidata (uz pomoć mentora) u odgovarajućoj naučnoj oblasti. (4) Doktorska se disertacija može braniti i na stranom jeziku, ako je mentor strani državljanin koji ne poznaje bošnjački, hrvatski ili srpski jezik, ili ako je student stranac, a mentor i članovi Komisije poznaju njegov jezik.

  Član 4. (1) Nakon završetka III. (trećeg) ciklusa (doktorskog) studija, doktor nauka, između ostalog, ima sljedeće kompetencije:  Pokazuje sposobnost samostalnog istraživačkog rada u oblasti studija te samostalnost

  u primjeni vještina i metoda istraživanja u svojoj oblasti;  Pokazuje sposobnost sintetiziranja, eksplikacije, oblikovanja, primjenjivanja, dizajniranja,

  implementacije i prihvatanja procesa zasnovanih na nauci;  Originalnim istraživanjem doprinosi proširenju granica znanja naučnim radom, čiji neki

  dijelovi zaslužuju objavu u domaćim i međunarodno referentnim publikacijama;  Sposoban je za kritičku analizu, evaluaciju i sintezu novih i kompleksnih ideja;  U akademskom i profesionalnom kontekstu promoviše tehnološki, društveni ili kulturni

  napredak u društvu zasnovanom na znanju. II. ORGANIZACIJA TREĆEG CIKLUSA STUDIJA Organizator − nositelj studija

  Član 5. (1) Visokoškolska ustanova ili organizaciona jedinica (u daljem tekstu: organizator studija), organizuje i izvodi III. (treći) ciklus studija iz naučnih oblasti za koju je akreditovan. (2) Za organizaciju studija iz prethodnog stava, saglasnost daje Senat Univerziteta.

  Član 6. (1) Organizator studija pokreće inicijativu i utvrđuje prijedlog za organizovanje studija trećeg ciklusa, s time da prijedlog mora sadrži:  Elaborat za pokretanje studijskog programa;  Vrstu i naziv studija;  Nastavni plan i program studija;

 • Ulica: Bunar bb - Dolac, 72270 Travnik, Bosna i Hercegovina; Tel.: ++387 30 540 586; Fax.: ++387 30 540 587; www.iu-travnik.com Sudsko Rješenje br.: 051-0-Reg-10-000198; MBS:51-05-0018-10; ID broj: 4236503710003; UniCredit bank: 338 670 221 879 7234;

  5

  INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK INTERNATIONAL UNIVERSITY TRAVNIK

   Popis svih modula sa nosiocima nastave i brojem ECTS studijskih bodova;  Kapacitet organizatora (mjesto izvođenja studijskog programa, podaci o

  prostoru i opremi) te broj mogućih kandidata;  Ime i akademske reference odgovorne osobe i svih drugih osoba angažovanih

  u realizaciji studija;  Uslove, nivo i vrstu/oblast obrazovanja kandidata koji mogu upisati studij;  Procjenu troškova studija i upisnine;  Zvanje koje se dodjeljuje završetkom studija.

  (2) Prijedlog za organizovanje studija dostavlja