Sigmund Freud - Mózes

Embed Size (px)

Text of Sigmund Freud - Mózes

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  1/97

  Sigmund Freud:

  Mzes, Michelangelo Mzese

  Kt tanulmny

  Eurpa Knyvkiad Budapest 1987

  Mzes, az ember s az egyistenhit

  Az egyiptomi Mzes

  Nem knny vllalkozs elvitatni egy nptl azt a frfit, akit legnagyobb finak tisztel,klnsen, ha az ember maga is ehhez a nphez tartozik. De nem lehet olyan rv, mely

  rbrhatna, hogy lltlagos nemzeti r!ekeket elbe helyezzek az igazsgnak" s klnben is, atnyek fel!ertse, megvilgtsa #sak haszonnal $rhat.Mzes, az ember, a zsi! np szaba!t$a,trvnyhoz$a s vallsalapt$a, olyan rgm%lt i!k alak$a, hogy vele kap#solatban okvetlenlfelmerl a kr!s& va$on trtnelmi alak volt'e, vagy #s(pn a mon!a szltte) *a valban lt, ezaz i!szmts(nk eltti +., taln +-. szza!ban lehetett" nin#s ms a!at(nk rla, mint a szentknyvek s a zsi!k rsba foglalt hagyomnya. *a teht nem is t(!$(k tel$es biztonsggalel!nteni a kr!st, a trtnetrk nagy tbbsge mgis amellett foglalt llst, hogy zesvalban lt, s a szemlyhez fz! kivon(ls /gyiptombl valban megtrtnt. 0oggal llt$k,hogy zrael npnek ksbbi trtnete rthetetlen volna, hogyha ezt a feltevst nem foga!nk el.

  1 mai t(!omny ltalban sokkal vatosabb lett s sokkal kmletesebben bnik a hagyomnnyal,mint a trtnelmi kritika kez!eti i!szakban. zessel kap#solatban min!enekeltt a nv az, mifelkelti a figyelmnket" ez hberlMos. 2r!s& honnan szrmazik ez a nv) it $elent) 1nnyitt(!(nk, hogy mr az /3o!(s 4. fe$ezete feleletet a! erre a kr!sre. 5 /szerint az egyiptomikirlykisasszony a!ta volna ezt a nevet, amikor a Nl(s vizre, fonott kosrba kitett kisfi%tmegtallta, mgpe!ig olyan etimolgiai megokolssal, hogy& 6 mivel a vzbl h%zta ki t 7.8sakhogy nyilvnvalan ez a magyarzat nem kielgt. 1Zsid Leikon! "#y vleke!ik errl&

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  2/97

  6 1 bibliai okols ' a vzbl kih%zott ' nvmagyarzatrl olyan npi etimolgia, amellyel nemegyezik a sz aktv hber alak$a. 7 9 6 ose 7 (gyanis legfel$ebb azt $elentheti& 6 a vzbl kih%z7. : /zt az el(tast magyarzatot mg tovbbi kt rv is altmaszt$a& elszr is rtelmetlensgfeltenni, hogy egy egyiptomi kirlyleny hber ere!et nevet a!$on valakinek" mso!sorbanpe!ig a vz, melybl a gyermeket kih%ztk, valsznleg nem is a Nl(s volt. /zzel szemben mr

  rgta s klnbz ol!alakrl hangoztatott feltevs az, hogy a zes nv az egyiptominvkin#sbl szrmazik.

  1helyett, hogy valamennyi, az ebben az rtelemben nyilatkoz szerzt i!znm, kzlk egyi!evg rszt 0. *. ;reaste! egyik %$abb knyvbl, akinek a $istory o% E#ypt 9 5 : #mm(nk$t egybknt is irnya!nak tart$k. 6 ?igyelemre mlt, hogy ennek a vezrnek,zesnek a neve egyiptomi volt. /gyszeren az egyiptomi ' os ' sz, amely gyermeket $elent,s amely rvi!ebb form$a az olyanfa$ta tel$esebb nvalakoknak, mint ' 1monmose ', azaz '1mon'gyermek ', vagy ' @tah'mose ', azaz ' @tah'gyermek '" ezek a nevek mag(k is hosszabbmon!atok rvi!tsei& 1mon' 9 ltal a!ott : gyermek, vagy @tah' 9 ltal a!ott : gyermek. 1 hossz%

  s nehzkes formt rvi!esen az egyszerbb ' gyermek ' nvvel a!tk vissza, ami egyiptomiemlkeken elg gyakran ' ose ' nvalakban for!(l el. zes aty$a bizonyra olyan nevet a!ottfinak, amelyben a gyermek sz @tah'val vagy 1monnal volt sszekap#solva, a min!ennapiletben az(tn az isten neve lassanknt elmara!t, s ezt kveten a gyermeket egyszerenosnak hvtk. 9 1 zes nv vgn szerepl ' s ' bet az Atestament(m grg for!tsblszrmazik. 1 hber nv sem vgz!ik ' s 'sel, hanem osnak hangzik. : 7. Bz szerint i!ztemezt a szakaszt, s nem vllalok felelssget egyes rszleteirt. Bt egy kiss #so!lkozom is, hogy;reaste! felsorolsbl ppen azokat a hasonl theophor 9 istennel sszetett : neveket hagyta ki,amelyek az egyiptomi kirlyok nvsorban for!(lnak el, mint amilyen 6 1h'mose 7, 6 C(t'mose

  7 9 Chotmesz : s 6 a'mose 7 9 amszesz :. 1zt vrn az ember, hogy a sok szerz kztt, akik azes nv egyiptomi ere!ett felismertk, aka! legalbb egy, aki ebbl azt a kvetkeztetstvon$a le, vagy legalbbis mrlegeln, hogy akinek egyiptomi neve volt, az maga is egyiptomilehetett. 1 mai mo!ern i!kben min!en fenntarts nlkl mag(nkv tesznk ilyenkvetkeztetst, br manapsg egy'egy szemlynek nem egy, hanem ' #sal!i s (tnvform$ban ' kt neve van, s megesik, hogy a nevet megvltoztat$k, vagy az %$abbkrlmnyekhez igazt$k. gy aztn termszetesnek vesszk, ha bizonysgot nyer, hogy ' amintarra nevek is (talnak ' 8hamisso, a klt, fran#ia szrmazs%, ;onaparte Napleon pe!ig olasz, shogy ;en$min Disraeli #sak(gyan olasz zsi! volt. Bt azt kellene hinnnk, hogy a nvblkvetkeztetve valakinek egy nphez tartozsra, e kvetkeztets a ha$!ani, si korok

  vonatkozsban mg helytllbb, st egyenesen bizonyt ere$. gis, t(!tommal zestilleten egyetlen trtnetr sem vont le ilyen kvetkeztetst" mg azok sem, akik, mint ;reaste!,kszek elfoga!ni, hogy zes 6 az egyiptomiak min!en bl#sessgben $ratos egyn volt 7. E

  Noha a legrgibb i!ktl kez!ve nap$ainkig gyakran hangzott el a feltevs, hogy zesegyiptomi volt, !e ezt az lltst soha nem kap#soltk ssze zes nevvel. Nem t(!hat$(kbiztosan, hogy mi llta %t$t ennek a kvetkeztetsnek. Caln a bibliai hagyomny irnti tiszteletet

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  3/97

  nem t(!tk lekz!eni, taln t%lsgosan szentsgtrnek tnt az a gon!olat, hogy zes mslehetett volna, mint hber. in!enesetre bizonyos, hogy a nv egyiptomi ere!etnek felismersenem volt !nt zes szrmazsnak megtlsben, s semmilyen tovbbi kvetkeztetst nemvontak le belle. *a fontosnak tart$(k a kr!st, hogy ez a nagy ember va$on milyen nemzetisgvolt, akkor %$ bizonytkokat kell felhozn(nk a kr!s el!ntsre. /zt ksrli meg ez a kis

  rtekezsem. 1z &'a#o #m folyiratban val kzlst az in!okol$a, hogy anyaga apszi#hoanalzis gyakorlatra pl. 1z ily m!on nyert bizonytk az olvasknak elssorban arra akisebbsgre lesz hatssal, akik otthonosak az analitik(s gon!olkozsm!ban, s ere!mnyeitrtkelni t(!$k. De legalbb ezek remlhetleg $elentsnek fog$k tallni. 5

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  4/97

  kvl ank a mon!a vagy a kltszet vilgba tartoz seregnyi ms hsalakot sorakoztat fel, akikif$%kor(k trtnete alap$n, rszben vagy tel$esen, hasonl sorsot mon!hatnak mag([email protected]!(l Fi!ip(sz, 2arna, @arisz, Celephosz, @ersze(sz, *raklsz, Iilgames, 1mphin, Lthosz.nk vizsgl!sai ismertettk meg velnk e mtosz forrst s (tlett. Ftt #sak rvi!(talsokkal akarok ezekre hivatkozni. *s az, aki btran szembeszll ap$val, s vgl

  !ia!almasko!ik fltte. /zt a kz!elmet a mtosz egszen az egyn skorig visszamenlegkveti nyomon, hiszen a gyermek ap$a akarata ellenre szletik, s gonosz szn!ka ellenremenekl meg. 1 l!ikban trtn kitevs a vzre flrerthetetlen szimbolik(s brzolsa aszletsnek, a l!ika az anyamh, a vz a magzatvz. Bzmtalan lom a szl'gyermek viszonytvzbl trtn kiemelsknt vagy kimentsknt brzol$a. *a a npi kpzelet egy kivlszemlyisghez e mtoszt kap#sol$a, akkor ezzel hss avat$a t, vagyis kinyilvnt$a, hogy azillet tel$estette a hsi let sm$t. 1z egsz kltemny forrsa azonban a gyermek %gynevezett6#sal!regnyeM, melyben a fi% a szlkhz, s fknt az ap$hoz fz! rzelmi kap#solatainakmegvltozsra reagl. 1z els gyermekvek (ralko! vonsa az apa nagyfok% t%lrtkelse,

  ennek megfelelen a mesben s az lomban szerepl kirly s kirlyn min!ig #sak a szlket$elentik" ksbb azonban a rivalizls s a relis #sal!sok hatsra megkez!!ik a szlkrlval levls s az apval szembehelyezke! kritik(s llsfoglals. 1 mtoszban szerepl min!kt#sal! ' teht az elkel s a szegny ' egyarnt a gyermek sa$t #sal!$nak tkrz!se %gy,ahogyan rzseiben, az egymsra kvetkez letkorokban meg$elenik. /bben a megvilgtsbanbizonyra rthetv vlik a hs szletsrl szl mon!k szles kr elter$e!se, s ezekhasonlsga is. 1nnl nagyobb figyelmet r!emel azonban az a krlmny, hogy a zesszletsrl s kitevsrl szl mon!a mgis klnleges helyet foglal el ezek kztt, st egylnyeges ponton ellenttes is a tbbi mon!val. n!(l$(nk ki a kt #sal!bl, melyek krben amon!a szerint a gyermek lete le$tsz!ott. C(!$(k, hogy az analitik(s rtelmezsben a kett

  egybeesik, s #sak i!ben klnlnek el egymstl. 1 mon!a tipik(s form$ban az els #sal!,amelyikbe a gyermek beleszletik, elkel, ren!szerint kirlyi krnyezet" a mso!ik, amelyikbena gyermek feln, ala#sony sorbl val vagy megalzott, amint ez klnben meg is felel azoknak aviszonyoknak, amelyekbl az rtelmezs kiin!(lt. 8sak az Fi!ip(sz'mon!ban mos!ik el ez aklnbsg. 1z egyik kirlyi #sal!bl kitett gyermeket egy msik kirlyi pr foga!$a be.-alsznleg nem vletlen, hogy ppen ennl a pl!nl tkrz!ik t mg a mon!a form$banis a kt #sal! ere!eti azonossga. 1 kt #sal! kzti szo#ilis ellentt a mtosz szmra egymsik f(nk#it is lehetv tesz, amelynek, mint t(!$(k, a nagy ember hsi termszett kellhangs%lyoznia ' egy mso!ik f(nk#it, amely klnsen trtnelmi szemlyek szempont$bl$elents. gyanis a mon!a arra is felhasznlhat, hogy a hsnek nemesi #met szerezzen, t

  szo#ilisan felemel$e. Ogy 2roszt, a m!ek szmra i!egen h!tt, a kitevsi mon!a ksbb am! kirly (nok$v teszi. *asonlkppen om(l(s is ' ha lt egyltaln egy neki megfelelvalsgos szemly ' #sak $ttment kalan!or, felkapaszko!ott ember lehetett" a mon!a viszont az1lba Ponga kirlyi hz sar$v s rksv teszi. /gszen ms a helyzet zes esetben. Kt azels #sal!, amely mskor elkel szokott lenni, nagyon szegny. zes zsi! lvitk gyermeke.1 mso!ikat azonban ' a ren!szerint ala#sony rang% #sal!ot, amelyben a fhs feln ' ezesetben az egyiptomi kirlyi #sal! kpviseli" a kirlyleny neveli fel, sa$t gyermekeknt. /zt az

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  5/97

  eltrst sok k(tat nagyon f(r#snak tallta. /!. eyerE s (tna msok %gy vltk, hogy amon!a ere!etileg mskpp hangzott& a frat ltnoki lom figyelmeztette 0oseph(s ?lavi(s isemlti, hogy lenynak egyik fia re s biro!almra nagy vesze!elmet fog hozni. /zrt agyermeket szletsekor kitteti a Nl(s vizre.

  De a gyermeket zsi! emberek megtall$k, s sa$t$(kknt nevelik fel. intKzink. mon!$a,6 nemzeti motv(mok 7E in!okoltk a mon!a t!olgozst az ismert formba. De a kvetkezmeggon!ols meggyz bennnket arrl, hogy nem volt olyan ere!eti zes'mon!a, amely atbbi mon!a sm$t pontosan kvette volna. ert a mon!a vagy egyiptomi, vagy zsi! ere!et.1z els eset lehetetlen" az egyiptomiaknak nem fz!tt r!ekk zes flmagasztalshoz,hiszen nem volt az hsk. Ceht a mon!nak a zsi! np krben kellett keletkeznie, vagyis ama ismert form$ban a vezr alak$hoz kap#sol!nia. De erre semmikpp nem lett volnaalkalmas, mert mit r a npnek egy olyan mon!a, amely i!egen nemzetisgv teszi nagyembert ) 1bban a form$ban, ahogy ma ismeretes elttnk, a zes'mon!a a sa$t titkosszn!kaihoz kpest klnsen tkletlen. *a zes nem kirlyi iva!k, akkor a mon!a nem is

  avathat$a t hss" ha pe!ig zsi! gyermek mara!, %gy nem tesz semmit a felemelsre. 1z egszmtoszbl #sak egy kis !arabka mara! hatsos& az az llts, hogy a gyermek a hatalmas klserszak ellenre is megmara!t, s ezt a vonst ismtelte meg ksbb 0z(s vilgra $ttnektrtnete is, amelyben a fra szerept *er!es vette t.

  -alban, $og(nk van teht flttelezni, hogy a mon!a anyagnak egy ksi, gyetlen fel!olgoz$aigyekezett a hst kitntet klasszik(s kitevsi motv(mot zesre is alkalmazni, ez azonban azeset klns krlmnyei folytn abba nem illett bele. /zzel a nem kielgt s m!felettbizonytalan ere!mnnyel kellene teht bernnk, s ennlfogva vizsgl!s(nk sem vinnekzelebb zes egyiptomi voltnak tisztzshoz. 1zonban van mg egy msik s taln tbb

  ere!mnnyel ke#segtet (t(nk a kitevsi mon!a rtkelsre. Cr$nk vissza a mtoszban szereplkt #sal!hoz. C(!$(k, hogy az analitik(s rtelmezs sk$n a kett azonos, mg a mtosz sk$nklnbznek egymstl, spe!ig mint elkel, illetve mint kzren! #sal!. *a azonban trtnetialak az, akinek szemlyhez a mtosz kap#sol!ik, akkor a realits sk$t sem hagyhat$(kfigyelmen kvl. 1z egyik #sal!, amelybl az illet szemlyisg valban megszletett samelyben felntt, valsgos" a msik #sal! fiktv, amelyet a mtosz teremtett, hogy szn!kairvn megvalsthassa. en!szerint a valsgos #sal! a kzren!, mg a klttt #sal! elkel.zes esetben azonban mintha valami mskppen alak(lt volna. Qs itt taln magyarzattalszolglhat az az %$ szempont, hogy min!en e!!igi rtkelhet trtnetben az els #sal!, vagyis

  amelyikbl a gyermeket kiteszik, volt klttt" mg a mso!ik a valsgos, amelyik befoga!$a sfelneveli t. *a van btorsg(nk ezt a ttelt ltalnos rvnynek elismerni, s a zes'mon!rais alkalmazni, akkor knytelenek vagy(nk levonni azt a kvetkeztetst, hogy zes valsznlegelkel egyiptomi volt, akit a mon!nak zsi!v kellett vltoztatnia. me, teht erre azere!mnyre kellene $(tn(nkR 1 vzbe val kitevs a mon!a szerkezetnek megfelelen trtnt" !ehogy min!ez az %$ ten!en#inak megfelelhessen, az esemnyek folyamatt erszakosan megkellett for!tani" a #serbenhagy talak(l a megments eszkzv. 1 zes'mon!nak ms

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  6/97

  mon!tl val eltrse e trtnet egy klns sa$tsgra vezethet vissza. g a hs letefolyamn ltalban felemelke!ik a kez!et ala#sony fokrl, zes hsi lete ppen azzalkez!!tt, hogy leszllott e magas rgikbl, leereszke!ett zrael gyermekeihez. 1zzal avrakozssal kez!tnk hozz vizsgl!s(nkhoz, hogy ennek sorn %$abb bizonytkotszerezhetnk ahhoz a fltevsnkhz, hogy zes egyiptomi volt. *allott(k, hogy az els, a

  nvbl kvetkez bizonytk sokakra nem volt meggyz hatssal. /!. eyer pl!(l aztmon!$a& 6 1 zes nv valsznleg, a szili papi nemzetsgben elfor!(l @inksz nv G...Hegszen bizonyosan egyiptomi ere!et. /z persze nem bizonyt$a azt, hogy ezek egyiptomiszrmazs%ak voltak, #sak azt, hogy kap#solataik voltak /gyiptommal. 7E

  @ersze kr!s, hogy itt mifle kap#solatokra is gon!ol$(nk. /l lehetnk r kszlve, hogy akitevsi mon!a elemzse rvn nyert %$abb bizonytk sem lesz sikeresebb az elbbinl.-alsznleg azt vetik ellene, hogy a mon!k keletkezsnek s talak(lsnak krlmnyeisokkal tlthatatlanabbak, semhogy egy olyan kvetkeztets, mint a mienk, ezen az alaponbizonythat legyen, s hogy a zes hsi alak$rl szl hagyomnyok t%lont%l

  szv!mnyesek, ellentmon!sosak, s az vszza!okon t tart #lzatos t!olgozsok olymrtkben ra$ta hagytk a nyomaikat, hogy min!en fra!ozs(nk a velk kap#solatos trtnetivalsg magvnak kihmozsra eleve k(!ar#ra van tlve. Qn magam nem osztom ezt azel(tast magatartst, !e vissza(tastani sem t(!om. *ogy most mirt ter$esztem mgisvizsgl!somat a nyilvnossg el annak ellenre, hogy nem lehetett tbb bizonyossgotszereznem) Ba$nlom, !e az n nigazolsom sem lehet tbb homlyos (talsoknl. *a (gyanismag(nkv tesszk az itt felhozott bizonytkokat, s komolyan vesszk azt a feltevst, hogyzes elkel egyiptomi lehetett, akkor igen r!ekes tvlat nylik meg elttnk. ;izonyosnyilvnval feltevsek valsznleg rtelmezni t(!$k azokat a motv(mokat, melyek zest

  ren!kvli lpsnek megttelre sztnzhettk, s ezzel szoros sszefggsben tlthat$(k azsi! npnek a!ott trvnyek s a valls sok $ellemz sa$tsga mgtti valszn in!tokokat is' st ezek ltalban az egyistenhit vallsok keletkezsre nzve is r!ekes kvetkeztetsekkelszolglhatnak. 8sakhogy ilyen nagy fontossg% megllaptsokat nem lehet #s(pn pszi#holgiaivalsznsgekre alaptani. *a zes egyiptomi ere!ett egyik trtnelmi kiin!(lpont(nknakakar$(k felhasznlni, akkor legalbb mg egy szilr! pontra volna szksgnk, hogy a fel!erenglehetsgek nagy gaz!agsgt illeten kiv!hessk azt a kritikt, hogy min!ez #sak a fantziaszlemnye, s tvol ll a valsgtl. /gyetlen ob$ektv a!at arra nzve, hogy mely i!szakratehet zes lete, s ezzel egytt az /gyiptombl val kivon(ls i!pont$a, elegen! lett volnafeltevsnk megerstsre. lyen a!at azonban nem ll ren!elkezsnkre, s gy tovbbi

  kvetkeztetseinket, melyek abbl a feltevsbl szrmaznak, hogy zes egyiptomi lehetett,inkbb nem kzl$k a nyilvnossggal.

  Ha Mzes egyiptomi olt!!!

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  7/97

  gyanezen folyiratban meg$elent korbbi #ikkembenE megksreltem egy %$ rvvelmegersteni azt a feltevst, hogy zes, a zsi! np szaba!t$a s trvnyhoz$a nem zsi!,hanem egyiptomi ere!et volt. gen szrevettk mr, hogy neve az egyiptomi nyelvbl

  szrmazik, br ezt a tnyt nem mltattk kell figyelemre" n magam azt fztem mg e tmhoz,hogy a zeshez kap#sol! kitevsi mtosz rtelmezse sorn szksgkppen arra akvetkeztetsre kell $(tn(nk, hogy zes egyiptomi volt, akit a np lelki szksglete vltoztatottzsi!v. Dolgozatom vgn azt mon!ottam, hogy fontos s messze hat kvetkeztetseketvonhat(nk le abbl a feltevsbl, hogy zes egyiptomi volt. 1rra azonban nem vllalkozom,hogy a nyilvnossg eltt skraszll$ak ezekrt a kvetkeztetsekrt, mert #s(pn pszi#holgiaivalsznsgen alap(lnak, s nem tmaszko!nak ob$ektv bizonytkokra. inl $elentkenyebbegy %$ meggyz!snk, annl ersebben rezzk a figyelmeztetst, hogy ne tegyk ki biztosmegalapozs nlkl tma! kritikknak" msklnben olyan lenne ez, mintha agyaglbakralltannk egy r#szobrot.

  g a leg#sbtbb valsznsg sem v meg a tve!stl" mg ha %gy ltszik is, hogy akr akirak$tk ko#ki, a problma egyes rszletei sszeillenek, akkor is arra kell gon!oln(nk, hogyami valszn, az nem okvetlenl igaz is, s az igazsg sem min!ig valszn. Qs vglszmomra az sem nagyon #sbt gon!olat, hogy a skolasztik(sok s talm(!istk kzszmtsanak, akiket kielgt elmelk #sillogtatsa, !e kzmbsek az irnt, hogy lltsaiknakmenynyi kzk van a valsghoz. Nem tr!ve ezekkel az agglyokkal, noha ma ppolys%lyosan esnek latba, mint korbbi #ikkem kzrea!sakor, az ellenttes motv(mok kz!elmblaz az elhatrozs alak(lt ki bennem, hogy mgis kzlni fogom korbbi #ikkem folytatst. De ezmegint #sak nem az egsz, s nem is legfontosabb rsze az egsznek. *a teht zes egyiptomi

  volt, akkor ebbl a feltevsbl elssorban egy %$abb, nehezen megvlaszolhat re$tlykvetkezik. *a egy np vagy trzs ' nin#s elkpzelsnk arrl, hnyan lehettek a zsi!k azegyiptomi kivon(lskor ' valami nagy vllalkozsra kszl, akkor ebbl a npbl szksgkppenvalaki magra vllal$a a vezrsget, vagy vlaszts %t$n $ellik ki erre a szerepre. De miin!thatott volna arra egy elkel egyiptomit ' taln kirlyfit, papot vagy magas lls% tisztviselt', hogy egy bevn!orolt, ala#sonyabb k(lt%r$% i!egen ember#soport lre ll$on, s velk azorszgot elhagy$a) /z mr nagyon fogas kr!s. 2lnsen valszntlenn teszi az ilyesmit az akzismert megvets, mellyel az egyiptomi ember az i!egen nphez tartozk irnt viseltetett. Btha$lok arra, hogy ppen ezrt nem akartk elfoga!ni azt a kzenfekv lehetsget, hogy zes

  egyiptomi volt, mg azok a trtnetrk sem, akik egybknt felismertk, hogy a nv egyiptomiere!et, s akik szerint zes az egyiptomiak min!en bl#sessgbe be volt avatva. /hhez az elsnehzsghez egy mso!ik is $r(l. Nem szaba! elfele$tennk, hogy zes az /gyiptombanletelepe!ett zsi!sgnak nem#sak politikai vezre volt, hanem trvnyhoz$a, nevel$e is, srknyszertette ket egy %$ valls szolglatra, melyet rla neveznek mg ma is zes'vallsnak. De va$on mi vezet egy embert arra, hogy %$ vallst teremtsen ) ert ha valaki msnaka vallst akar$a befolysolni, nem az lenne a legvalsznbb, hogy sa$t vallsra akar$a t

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  8/97

  ttrteni ) 1z /gyiptomban l zsi! npnek bizonyra volt valamifle vallsa, s ha zes, aki%$ vallst a!ott neki, egyiptomi volt, akkor nem vethet$k el eleve azt a feltevst sem, hogy ez amsik %$ valls az egyiptomi lehetett. /zt a lehetsget azonban #fol$a valami& az a taga!hatatlanigazsg, hogy aligha lehet nagyobb ellenttet elkpzelni, mint amilyen a zesre visszavezetettzsi! s az egyiptomi valls kztt m(tatkozik. 1z els merev monoteizm(s" #sak egy istent

  ismer el, aki min!enhat, megkzelthetetlen " ltst nem viseli el az ember, nem szaba! rlakpet kszteni, mg a nevt sem szaba! kimon!ani. 1z egyiptomi vallsban a klnbz ere!ets hatalm% istensgek egsz seregvel tallkoz(nk" nhny hatalmas termszeti ermegszemlyest$vel, mint amilyen az g s a fl!, a nap s a hol!" aka! nha egy'egyelvontabb is, mint amilyen t 9igazsg, igazsgossg: vagy egy'egy torz alak, mint a trpe;sz, !e legtbb$k helyi istensg, abbl az i!bl mg, amikor az orszg szmos tartomnyratagol!ott" llatform$%ak, mintha mg nem mentek volna keresztl az si totemllatbl trtntalak(lson" nin#senek lesen megklnbztetve egymstl, alig nhny(knak t(la$!ontanakklnsebb f(nk#it. 1 tiszteletkre rt himn(szok ma$!nem min!egyikkrl (gyanazt mon!$k,

  s agglyok nlkl olyan mrtkben azonost$k ket egymssal, hogy gyakorta remnytelenlsszezavaro!(nk. stennevek kombin#iiban olykor egytt tnnek fel %gy, hogy az egyik amsiknak #saknem $elz$v vlik" gy az 6 S$ ;iro!alom 7 virgkorban Chba vros fistent1mon'nek hv$k, amely sszettelben az els rsz a kosfe$ vrosistent $elenti, mg azAnbl val, karvalyfe$ napisten neve. Bzertartsok s mgik(s #selekvsek, varzsigk sam(lettek (ralko!tak ezeknek az isteneknek tiszteletben pp%gy, mint az egyiptomiakmin!ennapi letben is. / klnbzsgek kzl nmelyik knnyen levezethet abbl az elviellenttbl, amely egy szigor% monoteizm(s s egy korltlan politeizm(s kztt van. sokbizonyra a szellemi sznvonal kzti klnbsgbl szrmaznak, hiszen az egyik T valls nagyonkzel ll a primitv korszakokhoz, a msik mr a magasren! absztrak#i #s%#sra len!l fel.

  /rre a kt krlmnyre vezethet vissza, ha nha az a benyoms(nk, hogy a mzesi s azegyiptomi valls kzti klnbsg szn!kos s t(!atosan kilezett" pl!(l az, hogy az egyik alegszigor%bban szmz min!en mgit s varzslatot, ami pe!ig a msikban olyan !%sanb(r$nzik. -agy az, hogy az egyiptomiak #sillapthatatlan vgyval, hogy isteneiket agyagban,kben s r#ben megtestestsk ' aminek ma olyan sokat ksznhetnek m%ze(maink ',szembellt$k a nyers tilalmat, hogy semmifle l vagy elkpzelt alakot nem szaba! kpenbrzolni. De a kt valls kztt van mg egy ellentt, amelyet nem rintett magyarzat(nk. 1zkor egyik npe sem tett annyit azrt, hogy a hallt letaga!$a, mint az egyiptomi" egyik semgon!osko!ott olyan alaposan arrl, hogy a t%lvilgi let lehetsgt valsznv tegye, aminekmegfelelen Fzirisz, a halottak istene, e msik vilg (ralko!$a a legnpszerbb s legkevsb

  vitatott hatalom lett valamennyi egyiptomi isten kztt. 1z si zsi! valls ezzel szembentel$esen lemon!ott a halhatatlansgrl, annak lehetsgt, hogy az egyn lete a hall (tnfolytat!hat, sehol s sohasem emlti. /z pe!ig azrt is figyelemre mlt, mert hiszen a ksbbitapasztalatok megm(tattk, hogy a t%lvilgi letben val hit nagyon $l sszeegyeztethet azegyistenhit eszm$vel. 1zt remltk, hogy zes egyiptomi voltnak feltevse tbbszempontblT is termkenynek s tan(lsgosnak fog bizony(lni. De az els kvetkeztets, melyetabbl a feltevsbl vont(nk le, hogy a valls, melyet zes a zsi!knak a!ott, sa$t$a, vagyis az

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  9/97

  egyiptomi lehetett, ha$trst szenve!ett a kt valls kzti klnbsg, st a kzttk tapasztaltellentt felismersn. 1z egyiptomi valls trtnetnek van egy emltst r!eml mozzanata,amelyet #sak ksn ismertek fel s mltattak, s ez %$abb perspektvt nyit elttnk. Pehetsges(gyanis, hogy az a valls, melyet zes a zsi! npnek a!ott, mgis az sa$t vallsa volt, hanem is az egyiptomi, !e igenis e#y az egyiptomi vallsok kzl. 1 !i#ssges tizennyol#a!ik

  !inasztia (ralko!sa i!e$n, amely alatt /gyiptom vilgbiro!alom lett, i. e. 5UVW t$n egy fiatalfra kerlt a trnra, akit elbb aty$a nyomn. 1menhotepnek hvtak, ksbb azonbanmegvltoztatta a nevt ' s nem #s(pn a nevt. /z a kirly megksrelte, hogy olyan %$ vallstknyszertsen az egyiptomiakra, amely ellenkezett vezre!es hagyomnyaikkal s megszokottletform$(kkal is. /z a valls szigor% monoteizm(s volt, t(!oms(nk szerint az els ilyen irny%ksrlet a vilgtrtnelemben ' s az egyetlen istenben val hittel elkerlhetetlenl megszletettaz a vallsi trelmetlensg is, amelyet az kor azeltt ' s mg ezt kveten sokig ' nem ismert.De 1menhotep (ralko!sa #sak tizenht vig tartott" i. e. 5UWJ'ban bekvetkezett halla (tn#sakhamar eltrltk az %$ vallst, s az eretnek kirly emlkt megvetssel s%$tottk. 1z ltala

  pttetett s istensgnek szentelt %$ szkhelye mara!vnyai s a hozz tartoz sziklasrok feliratair(ltk el azt a keveset, amit ma rla t(!(nk. in!az, ami errl a figyelemre mlt, stegye!lll szemlyisgrl fel!erthet, megr!emli figyelmnket& volt (gyanis 6az elsegynisg az emberisg trtnetbenM, ahogyan azt ;reaste! megllapt$a rla. in!en %$nak kellhogy legyenek elkszti s elfelttelei ' s ezeket elzmnyeiben kell keresnnk. 1zegyiptomi egyistenhit ere!ett, visszafel hala!va a trtnelemben, egy !arabon meglehetsbiztonsggal nyomon kvethet$k.E 1z An 9 *liopolisz : vrosban lv naptemplom papiiskol$ban mr rgta rvnyesltek olyan ten!en#ik, amelyek egy egyetemes isten eszm$tigyekeztek kife$leszteni, s lnynek erkl#si ol!alt is hangs%lyoztk. t, az igazsg, a ren!, azigazsgossg istenn$e a napisten 9 : egyik lenya volt. r 1menhotep letben, aki a hit%$t

  ap$a s el!$e volt, %$abb len!letet vett a napisten tisztelete, valsznleg a t%lsgosanhatalmass lett thbai Xmon ellens%lyozsra. ?eleleventettk a napisten egyik srgi nevt, az1ton vagy 1t(m nevet, s ebben az 1ton'vallsban a fiatal kirly olyan mozgalomra lelt, amelyetnem neki kellett letre szltania, hanem amelyhez #satlakozhatott. /bben az i!ben kez!tk/gyiptom politikai viszonyai mara!an!an befolysolni a vallst. 1 nagy h!t, Ch(tmosziszgyzelmei /gyiptomot vilghatalomm tettk, !len N%bit, szakon @alesztint, Bzrit sezopotmia egy rszt #satoltk a biro!alomhoz. /z a biro!almi eszme most a vallsban mintegyetemessg s egyistenhit tkrz!tt.

  inthogy a fra gon!osko!sa mr /gyiptomon kvl N%bira s Bzrira is kiter$e!t, az

  istensgnek is meg kellett szaba!(lnia nemzeti $ellegtl, s amiknt a fra egyetlen s korltlan(ra volt az egyiptomiak ltal ismert vilgnak, ilyenn kellett teht vlnia az egyiptomiak %$istennek is. /zenkvl az llamhatrok tg(lsval magtl rtet!en /gyiptomhozzfrhetbb vlt klfl!i befolysok szmra is& a kirly felesgei kztt nem egy zsiaikirlyleny aka!t 9taln az volt 1menhotep ke!ven# felesge, Nofretete is:" s lehetsges, hogyBzribl kzvetlenl is beszivrgott olyan hats, ami a monoteizm(st sztnzte. 1menhotepsohasem taga!ta meg An napisten k(lt(szhoz val #satlakozst. 1z 1tonhoz rt kt

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  10/97

  himn(szban, melyeket a sziklasrok feliratai riztek meg szm(nkra, s amelyeket valsznleg maga rt, olyan benssgesen !i#sti a napot, min!en llny teremt$t s fenntart$t/gyiptom hatrain kvl s bell, amilyen benssges rzssel #sak sok vszza!!al ksbb, azsi! 0ahve tiszteletre rt zsoltrokban tallkoz(nk. De nem rte be azzal, hogy ilyen #so!latosm!on megelzte a t(!omnyt a naps(garak hatsnak felismersben. 2tsgtelen, egy lpssel

  tovbb is ment azltal, hogy a napot mr nem#sak mint anyagi valsgot tisztelte, !e %gy is, mintegy isteni lny szimbl(mt, akinek energi$a s(garaiban nyilatkozik meg. 6 ;rmily nyilvnvalis az %$ llamvalls heliopoliszi ere!ete, ez a valls mgsem volt egyszer napk(lt(sz" egyrszt az' 1ton ' sz a rgi, isten $elents ' N(ter ' helyt foglalta el, msrszt hatrozottan klnbsgettettek az isten s a nap mint gitest kztt. 7E a$! a3a4n o% 5ons6ien6e-en 6 Nyilvnval,hogy a fra azt az ert tisztelte istenknt, melynek rvn a nap hatsa rezhet a fl!n. 7EE*asonlkppen vleke!ik 1. /rman& 6 G...H olyan szavak ezek G...H, amelyek a lehetlegelvontabban azt kvn$k kife$ezni, hogy nem magt az gitestet tisztelik, hanem a bennemegnyilvn(l lnyeget. 7EEE De nem lennnk igazsgosak a kirlyhoz, ha t #s(pn a mr

  meglv 1ton'valls kzvett$nek s tovbbfe$leszt$nek tekintennk. Cevkenysge sokkalmlyrehatbb volt. -alami %$at is hozott, s az egyetemes istenrl szl tantst ez tettevoltakppeni monoteizm(ss. Qs ez az %$ !olog a kizrlagossg elve volt. /gyik himn(szbanegyenesen kimon!$a ezt& 6 A, te egyetlen isten, aki mellett nin#sen ms istenR 7 Qs ne fele!$k,hogy az %$ tants mltatshoz nem elg #s(pn pozitv tartalmnak ismerete" ma$!nem(gyanolyan fontos a negatv ol!ala is" annak ismerete, hogy mi az, amit elvet. Cves volna az afeltevs is, hogy az %$ valls egy #sapsra kszen s tel$es fegyverzetben pattant ki, mint Le(szfe$bl 1thn.

  Bt inkbb min!en amellett szl, hogy 1menhotep (ralko!sa alatt lassanknt ers!tt meg s

  lett min! vilgosabb, kvetkezetesebb, szigor%bb s trelmetlenebb. /z a fe$l!s valsznlegannak a heves ellenkezsnek hatsa alatt folyt le, amelyet Xmon pap$ai tan%stottak a kirly%$tsval szemben. 1menhotep (ralko!snak hato!ik vben az ellensgeske!s annyirakilez!tt, hogy a kirly megvltoztatta nevt is, amelynek az immr megvetett istennv egyikrsze volt. 1menhotep helyett /khnatonnak nevezte magt. 9 1 kirly %$ neve krlbell (gyanazt$elenti, mint az elbbi& az elge!ett isten, v. a nmet Iottfrie!, Iotthol!. : De nem#sak nevbltrlte ki a gyllt isten nevt, hanem valamennyi olyan feliratbl is, ahol aty$nak,1menhotepnek nevben elfor!(lt. vi!!el a nvvltoztats (tn elhagyta az 1mon (ralma alattll Chba vrost, s a foly mentn, lennebb %$ szkhelyet pttetett, amelyet 1khetatonnak9 1ton szemhatrnak : nevezett. om$ainak helyn ma Cell'el'1marna ll. Ftt talltk meg

  5JJV'ben az egyiptomi kirlyok ' trtnetismeretnk szmra oly fontos ' levelezst zsiaibartaikkal s vazall(saikkal. 1 kirlyi l!zs Xmont s%$totta legkemnyebben, !e nem #s(pnt. 1z egsz biro!alomban bezrtk a szentlyeit, betiltottk az istentiszteleteket, elkoboztk atemplomi $avakat. Bt a kirly b(zgalma o!ig ment, hogy megvizsgltatta a rgi emlkeket, s az6 isten 7 szt, ha tbbes szmban for!(lt el, kitrltette. Nem #so!a, hogy /khnatonintzke!sei az elnyomott papsg s az elge!etlen np krben fanatik(s bossz%vgyat vltottakki, amely a kirly halla (tn szaba!on nyilvn(lhatott meg. 1z 1ton'valls nem lett npszer,

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  11/97

  valsznleg a kirly szemlyre s egy kis krre szortkozott #s(pn. /khnaton letnek vgthomly bort$a. C(!(nk nhny rnykszer, rvi! let (t!$rl, akik #sal!$bl szrmaztak.r ve$t, C(tanhamont knyszertettk, hogy visszatr$en Chbba, s nevben az 1tonistennevet 1monnal #serl$e fel. 1z(tn az anar#hia korszaka kvetkezett, mg vgl *oremhebha!vezrnek i. e. 5UW='ben sikerlt a ren!et helyrelltania. 1 !i#ssges tizennyol#a!ik !inasztia

  kihalt, s egyi!e$leg elvesztek n%biai s zsiai h!tsai is. /bben a zavaros i!szakban megintvisszalltottk /gyiptom rgi vallst. 1z 1ton'vallst meg!ntttk, /khnaton szkhelytfel!%ltk s kifosztottk, emlkt, mint valami gonosztevt, megblyegeztk. ;izonyoshatrozott #lt kvetnk, ha most az 1ton'valls nhny negatv $ellemvonst emel$k ki./lssorban azt, hogy hinyzik belle min!en mitik(s, mgik(s s varzslatos elem. Yeigall aztmon!$a, hogy /khnaton t(!ni sem akart a pokolrl, melynek borzalmai ellen szmtalanvarzsigvel kell v!ekeznie az embernek. 6 /knhaton tzre vetett min!en varzslatot. Dzsinnek,szellemek, ksrtetek, szrnyek, flistenek, s maga Fzirisz is, tel$es (!vartartsval egyetemben,mglyra kerlt, s a lngokban ham(v lett. 7E 1z(tn ott van a napisten brzolsa& nem %gy

  trtnt, mint rgen egy kis piramis s egy kis slyom alak$ban, hanem szinte szemlletesneknevezhet m!on, korong form$ban, amelybl s(garak in!(lnak ki, s ezek a s(garak emberikezekben vgz!nek. 1z 1marna'korszak nagyszer mvszetben nyomt sem tall$(k anapisten msfa$ta brzolsnak, nem mara!t rla semmifle szemlyes kp, s btranki$elenthet$k, hogy ilyenre nem is fog(nk aka!ni. 6 /khnaton nem enge!ett faragott kpetkszteni 1tonnak. 1z igaz istennek, mon!ta a kirly, nin#s testi alak$a, s lete vgigmegmara!t ennl a meggyz!snl. 7EE -gl meg kell emltennk azt a tel$es hallgatst,amivel Fziriszt, a halottak istent s a halottak biro!almt vettk krl. Bem a himn(szok, sem asrfeliratok nem t(!nak semmit arrl, ami az egyiptomi ember szvhez a legkzelebb llott.6 Fziriszrl s biro!almrl nem volt szaba! tbb beszlni.MEEE /nnl vilgosabban nem is

  lehetne szemlltetni a npi vallssal val ellenttet.

  eg mernm most ko#kztatni a kvetkeztetst& ha zes egyiptomi volt, s ha sa$t vallsta!ta t a zsi!knak, akkor ez #sak /khnaton vallsa lehetett, az 1ton'valls. 1z imntsszehasonltott(k a zsi! vallst az egyiptomi npvallssal, s megllaptott(k a kett kzttiellentteket. *asonlts(k most ssze a zsi! vallst az 1ton'vallssal, abban a remnyben, hogysikerl bebizonytan(nk a kett ere!eti azonossgt. C(!$(k, hogy ez a fela!at nem knny. 1z1ton'vallsrl, az Xmon'papok bossz%vgynak kvetkeztben, nagyon is keveset t(!(nk. 1zes'vallst #sak abban a vgs alak$ban ismer$k, amelyben krlbell nyol#szz vvelksbb, a szmzets (tni i!ben a zsi! papsg rgztette. *a ennek ellenre tall(nk olyan

  nyomokat, melyek feltevsnket altmaszt$k, ezeket igen nagyra kell rtkelnnk. -olna egyrvi!ebb %t is ama ttelnk bebizonytsra, hogy a zes'valls nem ms, mint 1ton vallsa, sez az %t egy hitvallson, kinyilatkoztatson t vezetne. De flek, azt mon!$k ma$!, hogy ezt nemkvethet$k. 1 zsi! hitvalls, mint ismeretes, gy hangzik& 6 'd :iszro, (don0; Eo)nu,(don0; E6)od. 7.*a az egyiptomi 1ton 9 vagy Xt(m : nv nem#sak vletlenl hasonlthangzsban a hber 1!on$ s a szriai 1!onisz istennevekhez, hanem si!ktl val nyelvi srtelmi kzssg folytn, akkor ezt a hber mon!atot gy for!thatnk& 6 $a;ad

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  12/97

  isten+nk, (ton, e#yetene#y. 7.Ba$nos, nem vagyok illetkes arra, hogy ezt a kr!st el!ntsem,s az iro!alomban is #sak keveset talltam, ami erre vonatkozhat 9 Yeigall szerint& 6 1t(m isten,aki t mint a leny(gv napot nevezte meg, taln azonos ere!et az Qszak'Bzriban ltalnosantisztelt 1tonnal, s egy i!egen kirlyn, valamint a ksrete taln ppen ezrt vonz!ott $obban*liopoliszhoz, mint Chbhoz 7 :, !e valsznleg nem is lenne szaba! ezt a kr!st olyan

  knnyen elintzni. 2lnsen az istennv problm$ra kell ma$! mg visszatrnnk. 1 kt vallskzti hasonlsgok s klnbsgek knnyen felismerhetk, anlkl azonban, hogy lnyegesfelvilgostst ny%$tannak. in!kett szigor%an monoteista valls, s az ember eleve ha$lik r,hogy azt, ami bennk megegyezik, erre az alapvet $ellemvonsra vezesse vissza. 1 zsi!egyistenhit bizonyos pontokon mg merevebb is, mint az egyiptomi" pl!(l abban, hogy a kpibrzolst tel$esen eltilt$a. 1 leglnyegesebb klnbsg ' az istennvtl eltekintve ' abbanm(tatkozik, hogy a zsi! valls tel$esen szakt a nap tiszteletvel, amelyre az egyiptomi vallsmg tmaszko!ott. 1z egyiptomi npvallssal val sszehasonltsnl az volt a benyoms(nk,hogy az elvi ellentten kvl a kt valls kzti klnbsget valami szn!kolt ellentmon!s is

  okozza. /z a benyoms tel$esen $ogos(ltnak ltszik, ha az ssze' hasonltsban a zsi! vallst az1ton'vallssal hely' lyettest$k, amelyet, mint t(!$(k, /khnaton a np' vallssal t(!atosanszembehelyezke!ve alaktott ki. 0oggal #so!lkozt(nk azon, hogy a zsi! valls nem akart t(!ni at%lvilgrl s a hall (tni letrl, hiszen az a tants sszeegyeztethet lett volna a legszigor%bbmonoteizm(ssal is. /z a #so!lkozs(nk azonban eltnik, mihelyt visszatrnk a zsi! vallstlaz 1ton'vallshoz, s feltesszk, hogy a t%lvilg taga!st onnan vette t" /khnaton szmra(gyanis ez akkor vlt igazn szksgess, amikor a npvallst kellett lekz!enie, amelybenFzirisznak, a holtak istennek nagyobb szerepe volt taln, mint a fels vilg brmely msistennek. 1 zsi! s az 1ton'vallsnak ezen a fontos ponton val megegyezse ttelnk elsbizonyt rve. /s ltni fog$(k, hogy nem ez az egyetlen. zes a zsi!knak nem#sak %$ vallst

  a!ott" ppoly hatrozottsggal llthat$(k, hogy a krlmetls szokst is honostotta megnl(k. @roblmnk szempont$bl ennek is !nt fontossga van, annak ellenre, hogy e!!ig aligmltattk. gaz, a bibliai elbeszls ezt tbb szempontbl is #fol$a, egyrszt azzal, hogy akrlmetls hagyomnyt az satyk korbl ere!ezteti, mint sten s Xbrahm szvetsgnek$elt, msrszt pe!ig azltal, hogy egy klnsen homlyos elbeszlsben, stennek zesselszembeni harag$rl szl, akit, mert e szent ktelessget elm(lasztotta, halllal akarta bntetni, sakit #sak felesge, egy mi!ianita asszony gyors beavatkozsa mentett meg sten harag$tl azzal,hogy vgreha$totta ra$ta a szksges mveletet. /zek azonban fer!tsek, melyek nem szaba!megtvesszenek minket" ksbb mg bvebb betekintst nyerhetnk e motv(mokba. ;izonyosazonban, hogy arra a kr!sre, honnan kerlt a krlmetls szoksa a zsi!khoz, #sak egy felelet

  lehetsges& /gyiptombl. *ro!otosz, 6 a trtnetrs aty$a 7 kzli velnk, hogy a krlmetlsszoksa /gyiptomban mr rgta honos volt, s a!atait a m%mik, valamint a falakon s asrokban tallt brzolsok is megerstik. C(!oms(nk szerint a ?l!kzi'tenger keleti part$negy npnl sem !vott ez a szoks" a smitkrl, babiloniakrl, s(merokrl biztosanfelttelezhet$k, hogy nem voltak krlmetlve. 2nan slakirl a ;iblia maga mon!$a ezt./nlkl egszen mskpp alak(lt volna 0kob lenynak kalan!$a Bzi#hem her#egvel. ikzbena bibliai hagyomnyt nmi nknnyel s erszakkal bizonytkknt hasznl$(k fel, ha

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  13/97

  fe$tegetseinkkel egybevg s habozs nlkl elvet$k, ha ellenttbe kerlnk vele, nagyon is $lt(!$(k, hogy el$rs(nk m!szertanilag tma!hat, s ez fe$tegetseink bizonyt ere$t isnagyban #skkenti. De nem kezelhetnk mskppen egy olyan anyagot, amelyrl ktsgkvlt(!$(k, hogy megbzhatsgt torzt ten!en#ik nagyon is alstk. emlhetleg nmielgttelt kap(nk ma$! akkor, amikor ezeknek a titkos motv(moknak nyomra aka!(nk. *iszen

  bizonyossgot egyltaln nem szerezhetnk, s ami azt illeti, ele!!ig a tbbi szerz ishasonlkppen $rt el. 1zt a lehetsget, hogy az /gyiptomban l zsi!k a krlmetlsszokst esetleg mshonnan s nem zes vallsalaptsval kap#solatban vettk t, mint tel$esenalaptalant el(tasthat$(k. r'" most t(!$(k, hogy a krlmetls /gyiptomban ltalnosnpszoks volt, s foga!$(k el egy pillanatra azt a gyakori feltevst, hogy zes zsi! volt, akitrsait ki akarta szaba!tani az egyiptomi szolgasgbl, s ket az orszgon kvl egy nll snt(!atos nemzeti lthez akarta segteni ' amint ez valban meg is trtnt '" nos, akkor mirtelme lehetett annak, hogy ezzel egytt r$(k erszakol$on egy knyelmetlen szokst, amelybizonyos rtelemben ket mag(kat is egyiptomiakk teszi, szksgkppen min!ig bren tartva

  bennk az /gyiptomra val emlkezst" holott egybknt min!en igyekezete pp ennekellenkez$re irny(lhatott, arra, hogy npe eli!egene!$k a szolgasg orszgtl, s lekz!$e az 6egyiptomi h%sosfazekak 7 (tni vgyakozst) Nem" az a tny, amelybl kiin!(lt(nk s az afeltevs, amelyet hozzkap#solt(nk, annyira nem egyeztethet ssze egymssal, hogy felbtortannak a vgs kvetkeztetsnek a megfogalmazsra, miszerint& ha zes a zsi!knak nem#sak%$ vallst hozott, !e a krlmetls paran#st is a!ta, akkor nem zsi!, hanem egyiptomi kellettlegyen" gy a mzesi valls #sakis az egyiptomi vallsok kzl az egyik lehetett " mgpe!ig anpvallssal val ellentte alap$n bizonyra az 1ton'k(lt(sz, amellyel a ksbbi zsi! vallsnhny fontos pontban meg is egyezik. 1mint lt$(k, az a feltevsnk, hogy zes nem zsi!,hanem egyiptomi volt, %$abb kr!shez vezet. 1z a magatarts, amely a zsi!knl knnyen

  rthet, egy egyiptomi rszrl rthetetlennek tnik. *a azonban zest /khnaton i!e$behelyezzk, s evvel a fraval hozz(k kap#solatba, akkor megol!!ik ez a re$tly is, s egy olyanmotiv#i lehetsge bontakozik ki, amely valamennyi kr!snkre feleletet a!. n!(l$(nk kiabbl a feltevsbl, hogy zes elkel s magas lls% frfi volt, taln ' amint a mon!a llt$arla ' valban a kirlyi #sal! tag$a. ;izonyra t(!atban volt kivl kpessgeinek, bszke stetters $ellem lehetett" taln maga is arrl lmo!ott, hogy egyszer ma$! a np vezre, abiro!alom (ralko!$a lesz. 1 frak kzvetlen krnyezetben lve meggyz!ses hve lehetettaz %$ vallsnak, amelynek alapgon!olatait magv tette. 1 kirly halla (tn s a reak#imegszilr!(lsval remnyei s kiltsai megsemmisltek" ha nem akarta megtaga!ni oly !rgameggyz!st, nem volt keresnival$a /gyiptomban, elvesztette haz$t. /bben a

  knyszerhelyzetben ren!kvli megol!st tallt. /khnaton, az lmo!oz, eli!egene!ett nptl, strte, hogy biro!alma sztmorzsol!$k. zes energik(s termszetnek $obban megfelelt az aterv, hogy %$ biro!almat alaptson, %$ npet keressen, amelyet aztn mega$n!kozhat az/gyiptomban meggyalzott vallssal. ;e kell ltn(nk, hsi ksrlet volt, hogy a sorssalszembeszll$on, hogy kt irnyban keressen krptlst a vesztesgekrt, amelyeket /hnatonkatasztrf$a okozott. Caln abban az i!ben ' mg a hkszoszok i!e$n ' ppen annak a hatrmenti kerletnek 9 Isen :5= a kormnyz$a volt, amelyben bizonyos smita trzsek telepe!tek

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  14/97

  le. /zeket vlasztotta ki, hogy az %$ npv legyenek. -alban vilgtrtnelmi elhatrozsR/gyezsgre lpett velk, a np lre llt, 6 ers kzzel 7 megszervezte kivon(ls(kat. /llenttbena bibliai hagyomnyokkal, azt kell hinnnk, hogy ez a kivon(ls bksen s l!zs nlkl mentvgbe. zes tekintlye lehetv tette ezt, s akkoriban nem volt olyan kzponti hatalom, amelymegaka!lyozhatta volna tervnek megvalstsban. *a zes magas lls% hivatalnok volt,

  knnyen rthet a vezet szerep, melyet a zsi!knl vllalt" ha pap volt, kzenfekv, hogy mintvallsalapt lpett fel. in!kt esetben e!!igi hivatst folytatta volna. 1 kirlyi #sal! egyikher#ege knnyen lehetett min! a kett, kormnyz s pap is. 0oseph(s ?lavi(s ' aki tveszi akitevsi mon!t, !e %gy ltszik, ms hagyomnyt is ismert, nem#sak a bibliait ' elbeszlsbenzes mint egyiptomi ha!vezr gyze!elmes ha!$ratot visel /tipiban. 1 mi felfogs(nkszerint teht az /gyiptombl val kivon(ls az i. e. 5UWJ s 5UW= kztti i!szakban trtnhetett,azaz /khnaton halla (tn, s mg azeltt, hogy *oremheb visszalltotta volna az llamhatalmat' azaz egy vszza!!al korbban, mint a legtbb trtnetr felttelezi, akik szerint ez atizenkilen#e!ik !inasztibl val erneptah i!e$ben trtnt. -agy taln valamivel ksbb, mert

  a hivatalos trtnetrs, %gy ltszik, az interregn(mot is beszmt$a *oremheb (ralko!snaki!e$be. 1 vn!orls #l$a #sak 2nan orszga lehetett. F!a (gyanis az egyiptomi (ralomsszeomlsa (tn har#ias arame(s trzsek trtek be, h!tva s rabolva, s gy pl!t m(tattak atekintetben, hogy ott egy letreval np %$ fl!et szerezhet magnak. /zeket a har#osokat azokbla levelekbl ismer$k, melyeket 5JJV'ben 1marna romvros levltrban talltak. /zeket atrzseket habir(knak neveztk, s a nv ' hberek ', nem t(!$(k, mi m!on, !e a ksbb rkezzsi!kra is tszrmazott,akiket az 1marna'levelek mg nem emltettek. @alesztintl !lre,2nanban laktak azok a trzsek is, amelyek a legkzelebbi rokonsgban llottak az/gyiptombl kivon(l zsi!kkal. 1z a motivls, mellyel az egsz kivon(lst magyarzniprblt(k, a krlmetls bevezetsre vonatkozlag is helytllnak bizony(l. C(!$(k, hogyan

  viseltetnek az emberek, npek s egynek ezzel az srgi, ma mr nehezen magyarzhatszokssal szemben. 1zok, akiknl nem szoksos, elriasztnak tall$k, s egy kiss borza!nak tle"azok ellenben, akik tvettk a krlmetlst, bszkk re. Sgy rzik, mintha magasabb ren!v,mintegy nemess tenn ket, s megvetssel tekintenek a tbbiekre, akiket tiszttalanoknaktartanak. 1 trk mg ma is 6 krlmetletlen k(tynak 7 szi!$a a keresztnyt. /lkpzelhet, hogyzesnek, aki mint egyiptomi maga is krl lehetett metlve, (gyanez volt a felfogsa. 1zsi!ktl, akikkel egytt elhagyta haz$t, klnb krptlst remlt, mint az egyiptomiaktl,akiket otthagyott. De semmi esetre sem mara!hattak el amazok mgttR 6 egszentelt npp 7akarta tenni ket, amint a bibliai szvegben nyomatkosan hangoztat$a, s a megszentels $ellbevezette nl(k is azt a szertartst, amely ket az egyiptomiakkal legalbbis egyenlkk tehette.

  Qs bizonyra kapra $tt neki az is, hogy ez a $el elszigetelt s megv$a ket attl, hogykevere!$enek azokkal az i!egen npekkel, amelyekhez vn!orls(k sorn el$(tottak, ahogyanmag(k az egyiptomiak is elzrkztak min!en i!egen ell. *ro!otosz, aki i. e. ZW='ben/gyiptomban $rt, %ti beszmol$ban az egyiptomi nprl olyan $ellemzst kzl, amelymeglep hasonlsgot m(tat a ksbbi zsi!sg ismert $ellemvonsaival. 6 Xltalban min!entekintetben $mborabbak, mint a tbbi emberek, akiktl mr #sak nmely szoks(k folytn iselklnlnek. gy pl!(l a krlmetls rvn is, amelyet k vezettek be elsnek, spe!ig

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  15/97

  tisztasgi okokbl. Covbb a !isznktl val irtzs(kkal, ami bizonyra avval fgg ssze, hogyBt egy fekete !iszn alak$ban sebezte meg *r(szt, vgl pe!ig s legnagyobb mrtkben atehenek irnti tiszteletkkel, amelyeket soha nem ennnek meg vagy nem l!oznnak fl, mertezzel megsrtenk a tehnszarv% Oziszt. /zrt az egyiptomi frfi vagy n sohasem #skolna megegy grgt. Nem hasznln kst, nyrst vagy st$t, vagy nem ennk egy klnben tiszta

  krnek a h%sbl, ha azt grg kssel vgtk le. . . . Igs korltoltsggal nznek le a tbbinpekre, amelyek tiszttalanok, s nem llnak olyan kzel az istenekhez, mint k. 7 1 zsi!hagyomny azonban ksbb %gy viselke!ett, mintha nyomaszt volna szmra az imnt kife$tettkvetkeztets. *a bevall$(k, hogy a krlmetls egyiptomi szoks volt, amelyet zeshonostott meg, akkor ez mr ma$!nem annyit $elent, mint elismerni azt, hogy a valls, melyetzes kzvettett, szintn egyiptomi lehetett. in!en ok(k megvolt r, hogy ezt taga!$k" gyteht a krlmetlssel kap#solatban ellentmon!sba kellett $(tni(k a valsggal. / helytt szintehallom %$ra a szemrehnysokat, hogy t%lsgos biztonsggal a!tam el konstr(k#imat, amelyszerint zes az egyiptomi /hnaton korban lt volna, s elhatrozst, hogy a zsi! np lre ll,

  az orszg akkori politikai viszonyaibl vezettem le. 1 vallst pe!ig, amelyet a npnek a!ott vagyamit arra rerszakolt, 1ton vallsval azonostottam, mely akkor /gyiptomban ppensszeomlott, teht hogy a feltevseknek e nagy plett olyan hatrozottsggal lltottam volnafel, amit a ren!elkezsemre ll tnyanyag nem tesz in!okoltt. 1zt hiszem, ez a szemrehnysnem $ogos(lt. 1 bevezetben (gyanis hangs%lyoztam ktelyeimet is, s gy megenge!hetemmagamnak, hogy ne ismtel$em el azokat min!en egyes ttelnl. ?e$tegetseimet magam isnhny kritikai meg$egyzssel folytatom. 2onstr(k#im magvt az a ttel alkot$a, hogy a zsi!monoteizm(s sszefgg az egyiptomi trtnelem monoteisztik(s epiz!$val. /zt a kap#solatotmr tbb szerz se$tette s $elezte is. Nem akarom itt ezeket a vlemnyeket i!zni, minthogyegyik sem t(!$a megmon!ani, mi m!on' mehetett vgbe ez a befolys. *a mi zes

  szemlyvel hozz(k is kap#solatba, mg ms lehetsgeket is mrlegelnnk kell, nem#sak azt,amit kivlasztott(nk. Nem tehet$k fel, hogy a hivatalos 1ton'valls b(ksa /gyiptomban amonoteisztik(s ramlatot tel$esen elfo$totta volna. 1z nbeli papi iskola, ahonnan az kiin!(lt,t%llte a katasztrft, s bizonyra /hnaton halla (tn is tbb nemze!ket tartott eszmibvletben. gy elkpzelhet zes #seleke!ete akkor is, ha nem /khnaton i!e$ben lt, s nemllt annak szemlyes befolysa alatt, ha #sak kvet$e vagy ppen tag$a volt az ni iskolnak. /za lehetsg eltoln a kivon(ls i!pont$t s kzelebb hozn az ltalban elfoga!ott vszmhoz9az i. e. +. szza!hoz:" ezenkvl azonban semmilyen ms szempont nem szl mellette. Nemrtenk meg pl!(l zes tettnek motv(mait, s elesne az a feltevsnk is, hogy a kivon(lstmegknnytette az orszgban (ralko! anar#hia. 1 tizenkilen#e!ik !inasztia kvetkez kirlyai

  ers kzzel kormnyoztk az orszgot. 1 kivon(lsnak ke!vez sszes kls s bels felttelek#sak az eretnek kirly hallt kzvetlenl kvet i!szakbanM lehettek egytt. 1 zsi!knakgaz!ag ;iblin kvli iro!alm(k van, amelyben megtall$(k azokat a mon!kat s mtoszokat,amelyek az vszza!ok folyamn az els vezr s vallsalapt nagyszer alak$a krlkeletkeztek, s amelyek szemlyt felmagasztaltk s bizonyos k!be is b(rkoltk. /bben azanyagban bizonyra olyan megbzhat hagyomnyok, foszlnyai is el vannak szrva, amelyekzes t knyvben nem talltak helyet. /gy ilyen mon!a szemlletesen festi le, hogyan

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  16/97

  nyilatkozott meg zes nt(!atos bszkesge mr kisgyermek korban. i!n egyszer a frakar$ba vette, s $tk kzben magasra emelte, a hromves fi%#ska lekapta a koront a frafe$rl, s a sa$t fe$re tette. 1 kirly megi$e!t ettl a rossz el$eltl, s azonnal kikrte bl#seivlemnyt. 9 gyanezt az anek!ott #sekly vltoztatssal 0oseph(s is elmon!$a. : 5U salkalommal gyze!elmes har#i tettekrl van sz, amelyeket zes mint egyiptomi ha!vezr

  /tipiban ha$tott vgre, s ezzel kap#solatos /gyiptombl trtnt elmeneklse, minthogy akirlyi (!var egyik prt$nak, st magnak a franak a fltkenysgtl kellett tartania. aga abibliai brzols is nhny olyan vonssal r(hzta fel zest, amelyeknek taln mgis hitelta!hat(nk. n!(latos, knnyen haragra lobban frfi%nak r$a le a ;iblia, aki flhboro!sbanmegli a kegyetlen felgyelt, ma$! ksbb a np eltvelye!se fltti harag$ban sszez%zza atrvnytblkat, melyeket sten hegyrl hozott" st vgl maga sten is trelmetlensge miattbnteti meg" hogy mirl volt val$ban sz, azt nem mon!$a meg a Bzentrs. inthogy ez a$ellemvons korntsem hzelg, valszn, hogy megfelel a trtnelmi igazsgnak. Nem(tasthat$(k el azt a feltevst sem, hogy nmely t(la$!onsg, melyet a zsi!k istenk korai kpbe

  felvettek ' gy az, hogy in!(latos, szigor% s krlelhetetlen ', alap$ban vve a zesre valemlkezsbl ere!, mert hiszen a valsgban nem egy lthatatlan isten, hanem zes, az embervezette ki ket /gyiptombl. /gy msik neki t(la$!ontott $ellemvons klnsen r!ekes. zeslltlag 6 kse!elmes a szlsra 7, teht valami besz!hib$a vagy gtlsa lehetett, %gyhogy afraval val trgyalsainl Xron segtsgre szor(lt, akit a hagyomny testvrnek nevez. /zmegint trtnelmi igazsg lehet, s %$ $ellemvonssal gaz!agt$a a nagy ember ar#kpt. Pehetazonban ms, fontosabb $elentse is. 1z elbeszls #sekly fer!tssel arra (talhat, hogy zesi!egen nyelv volt, aki smita ere!et %$'egyiptomi npvel nem t(!ott tolm#s nlkl rintkezni,legalbbis kap#solatai kez!etn. Ceht ez %$abb megerstse annak a ttelnek, hogy zesegyiptomi volt. ost azonban, %gy ltszik, m(nknknak tmenetileg vge szaka!. 1bbl a

  feltevsnkbl, hogy zes egyiptomi volt ' akr bebizonyoso!ott, akr nem ', egyelre nemt(!(nk tovbbi kvetkeztetst levonni. 1 bibliai elbeszlst zesrl s a kivon(lsrl egyetlentrtnetr sem tarthat$a egybnek $mbor kltemnynl, amely egy tvoli hagyomnyt sa$tten!en#ii r!ekben !olgozott t. 1zt, hogy miknt hangozhatott ere!etileg ez a hagyomny,nem t(!$(k. *ogy milyen volt az ere!eti hagyomny, azt sem t(!$(k" hogy mik voltak a fer!tten!en#ik, azt szeretnnk kinyomozni, !e minthogy a trtnelmi esemnyeket nem ismer$k,#sak sttben tapogatzhat(nk. 1z az ellentmon!s, hogy rekonstr(k#inkban nem a!t(nk helyeta ;iblia olyan kessgeinek, mint amilyen a tz #saps, a -rs'tengeren val tkels, a Bnai'hegyi kinyilatkoztats, nem tveszthet meg bennnket. De nem mara!hat(nk kzmbsek azirnt, hogy ' mint tnik ' ellenttbe kerltnk a leg%$abb trtnetk(tats nmely komoly

  ere!mnyvel. /zek az %$abb trtnetrk, akiknek kpvisel$eknt /!(r! eyertE szeretnkelfoga!ni, egy !nt ponton #satlakoznak a bibliai hagyomnyhoz. Kk is %gy vleke!nek, hogyazok a zsi! trzsek, melyekbl ksbb zrael npe kialak(lt, egy bizonyos i!pontban %$ vallstvettek fel. /z az esemny azonban szerintk nem /gyiptomban $tsz!ott le, nem is a Bnai'hegylbnl, hanem egy helysgben, amelyet eribat'2a!esnek neveztek, egy k(takban sforrsokban gaz!ag ozisban, amely a @alesztintl !lre h%z! fl!svon fekszik, a Bnai'flsziget keleti vge s 1rbia ny(gati part$a kztt. /gy 0ahve nev isten tisztelett vettk itt t,

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  17/97

  valsznleg a kzelben lak D1NCX2 egyik arab trzstl. -alsznleg ms szomsz!ostrzsek is ezt az istent kvettk. 0ahve bizonyra v(lknisten volt.

  /gyiptomban t(!valevleg nin#senek v(lknok, s a Bnai'flsziget hegyei sem voltak sohav(lknik(sak" ellenben tall(nk v(lknokat 1rbia ny(gati part$a mentn, st olyanokat is,

  melyek a leg(tbbi i!kben is mk!tek. /zeknek a hegyeknek valamelyike lehetett a Bnai'*oreb, amelyet 0ahve szkhelynek tartottak. 9 1 bibliai szveg egyes rszei mg rzik azt, hogy0ahve le$tt a Bnai'hegyrl, s eribat'2a!esbe ment. : Noha a bibliai elbeszls klnflet!olgozsokon ment t, eyer szerint mgis rekonstr(lhat$(k az isten ere!eti karaktert&flelmetes, vrszom$as !mon lehetett, aki $szaka $rklt a vilgban, s a napvilgot kerlte.1nnak, aki ennl a vallsalaptsnl isten s a np kztt kzvett, zes a neve. 0etrnak, ami!ianita papnak a ve$e, s pp apsa ny$t rizte, mikor az isteni elhivatsrl rteslt.2a!esben 0etro meg is ltogatta, s (tastsokkal ltta el. eyer azt mon!$a, sohasem voltktsges eltte, hogy az egyiptomi tartzko!srl s az egyiptomiak katasztrf$rl szltrtnetnek van valamifle trtnelmi mag$a, !e nyilvn nem t(!$a, hogy felismerst hogyan

  helyezze el az i!ben s hogyan magyarzza. 8sak a krlmetls szokst ha$lan! egyiptomibefolysra visszavezetni. 2orbbi rvelsnket kt fontos (talssal gaz!agt$a. /zek egyike az,hogy 0zs(a felszlt$a a npet a krlmetlsre, 6hogy elkerl$k az egyiptomiak g%nyol!stM,a msik az a *ro!otosztl val i!zet, hogy a fn#iaiak 9 bizonyra a zsi!k : s a szriaiakmag(k is elismerik, hogy a krlmetlst az egyiptomiaktl vettk t. De az egyiptomi zesrlnin#s mon!anival$a. 61z a zes, akit ismernk, a ka!esi papok se, teht a #sal!trtnetimon!nak a k(lt(sszal kap#solatban lv alak$a, nem pe!ig trtnelmi szemlyisg. Nem is t(!tasenki azok kzl, akik trtnelmi alaknak fogtk fel, tartalommal megtlteni, konkrtegynisgnek brzolni, vagy brmi olyasmit felm(tatni, ami az trtnelmi mve lett volna,

  nem is szlva azokrl, akik a hagyomnyt tel$es egszben trtnelmi valsgnak foga!tk el.M/llenben (gyanez a szerz nem gyzi elgg hangs%lyozni zesnek 2a!essel s i!iannal valkap#solatait. 6 zes alak$a szorosan sszentt i!iannal s a p(sztban lv k(lt(szhelyekkel.7 6 zes alak$a elvlaszthatatlan(l ssze van kap#solva 2a!essel, hzassga rvn a mi!ianitapappal val rokonsga ennek kiegszt rsze. De a kivon(lssal val sszekap#sols, valamintegsz if$%kori trtnete flttlenl mso!lagos $elleg, s nyilvn %gy keletkezett, hogy zesalak$t beillesztettk egy sszefgg mon!akrbe. 7 1 szerz rm(tat arra is, hogy a zesif$%kori trtnetben szerepl motv(mokat a hagyomny ksbb min! ele$ti. 6 1 mi!ianbelizes mr nem az egyiptomi fra (nok$a, hanem egyszer psztor, akinek 0ahvemegnyilatkozik. 1 tz #sapsrl szl trtnetekben mr nin#s is sz korbbi kap#solatokrl,

  pe!ig nagyon hatsosan lehetett volna ket felhasznlni, s az a paran#s, hogy az izraelita fi%katmeg kell lni, tel$esen fele!sbe merlt. 1 kivon(lsnl s az egyiptomiak p(szt(lsnlzesnek egyltaln nin#s szerepe, mg #sak nem is emlti a ;iblia. 1 hsi $ellem, melyet agyermekkorrl szl mon!a felttelez, a ksbbi zesbl tel$esen hinyzik" mr #sak az stenembere, a #so!atev, akit 0ahve termszetfltti ervel r(hzott fel G . . . H. 7 Nem taga!hat$(k azta benyoms(nkat, hogy a ka!es' s mi!ianbeli zes ' aki a hagyomny szerint egy r#kgytlltott fel a gygyts istene gyannt ' egszen ms, mint a mi nagyszer s hatalmas

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  18/97

  egyiptomink, aki olyan vallst nyitott meg a np szmra, melyben min!en mgia s varzslat alegszigor%bban tiltva van. 1 mi egyiptomi zesnk a mi!ianista zestl taln nem kevsbklnbzik, mint az egyetemes isten, 1ton, az istenhegyen lak !montl, 0ahvtl. Qs ha #sakszemernyi hitelt is a!(nk az %$abb trtnetrk k(tatsainak, akkor be kell vallan(nk, hogy az aszl, amelyet abbl a feltevsbl akart(nk fonni, hogy zes egyiptomi volt, immr mso!szor

  is elszaka!t. /z%ttal, %gy ltszik, mr nem is lehet remnynk r, hogy %$ra sszekssk. /gszenvratlan(l itt is felb(kkan egy kivezet %t. 1z a trekvs, hogy zesbl olyan alakot lehessenteremteni, aki t%ln a ka!esi pap alak$n, s megfelel a hagyomnyokban l nagy embernek,"eyer (tn sem $(tott ny(gvpontra. 1z(tn 5

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  19/97

  az a feltevs, hogy zesnek s vallsnak katasztrf$a a keleti 0or!n'vi!ken kvetkezettvolna be ' ennek sokkal korbban, az egyesls eltt kellett megtrtnnie. ;izonyos, hogy a zsi!npben nagyon klnbz elemek kevere!tek, !e ezek kztt a trzsek kztt a legnagyobbklnbsg mgis abbl tma!hatott, hogy tltk'e vagy sem az egyiptomi szmkivetst smin!azt, ami (tna kvetkezett. /rre a lnyeges pontra val tekintettel azt mon!hat$(k, hogy a

  zsi! nemzet kt alkotelem egyeslsbl szrmazott" s valban, rvi! politikai egysg (tnennek megfelelen az orszg kt rszre h(llott sz$$el, zrael s 0%!a biro!almra. 1trtnelemben nem ritkk az ilyen helyzetek, amelyek sorn ksbbi egybeolva!sok rvnyketvesztik, s korbbi elklnlsek lpnek ismt eltrbe. Pegkife$ezbb pl!$t ennek afolyamatnak kzt(!ottan a reform#i a!ta, amikor a tbb mint egy ezre!vnyi i!kz (tn ismthelyrelltotta azt a hatrvonalat, mely a ha$!ani rmai biro!alomhoz tartoz s a fggetlennekmara!t germn terlet kztt egykoron fennllott. 1 zsi! npre vonatkozlag nem m(tathat$(kki a rgi llapotnak ilyen pontos repro!(klst, ezekbl az i!kbl val ismereteink sokkalbizonytalanabbak, semhogy azt mrnk lltani, hogy az szaki biro!alomban a rgi telepesek, a

  !li rszben az /gyiptombl visszatrtek tmrltek volna" !e a ksbbi sztess bizonyra itt issszefgg a korbbi egybeolva!ssal. 1 ha$!ani egyiptomiak valsznleg kevesebben voltak,mint a tbbiek, !e k(lt(rlisan ersebbnek bizony(ltak, nagyobb hatst tettek a np tovbbife$l!sre, mert szilr! hagyomnyt hoztak mag(kkal, amely a tbbieknl hinyzott. /s talnmg valami mst is, ami kzzelfoghatbb, mint a hagyomny. 1 zsi! skor legnagyobb re$tlyeikz tartozik a lvitk szrmazsa. zrael tizenkt trzsnek egyiktl, Pvi trzstlszrmaztat$k ket, !e semmifle hagyomny nem t(!ta pontosan megmon!ani, hogy ere!etileghol lt ez a trzs, vagy hogy a megh!tott 2nan melyik rszt $elltk ki szmra. 1legfontosabb papi llsokat tltttk be, !e mgis megklnbztetik ket a papoktl" egylvitnak (gyanis nem kell okvetlenl papnak lennie. /z nem egy kasztnak a neve. 1 zes

  szemlyvel kap#solatos feltevsnk lehetv tesz egy magyarzatot. Nem hihet, hogy olyannagy %r, mint az egyiptomi zes, ksret nlkl ment volna a szmra i!egen np kz.;izonyra magval hozta ksrett, legkzelebbi kvetit, rnokait, szolgit. /zek voltakere!etileg a lvitk. 1 hagyomnynak az az lltsa, hogy zes lvita volt, nyilvn tltszelfer!tse annak a val igazsgnak, hogy a lvitk zes emberei voltak. /zt a megol!sttmaszt$a al az a korbbi !olgozatomban emltett tny is, hogy ksbb #sak a lvitk kztlelhetk mg fel egyiptomi nevek. 9 /z a feltevs $l megfr [ah(!nak azokkal az a!ataival,melyek /gyiptomnak a korai zsi! iro!alomra tett hatsra vonatkoznak. :E /lkpzelhet, hogyzes ksretnek nagy rsze megmeneklt attl a katasztrftl, ami t magt s vallsts%$totta. t!aik elszaporo!tak, beolva!tak a npbe, amely kztt ltek, !e hvek mara!tak

  (r(khoz, megriztk emlkt, s poltk tanainak hagyomnyt. 1 0ahve'hvkkel valegyeslskor befolysos, k(lt%r$(kkal a tbbiek fltt ll kisebbsget alkottak. /gyelreelfoga!om a feltevst, hogy zes halla s a ka!esi vallsalapts kztt kt nemze!k, sttaln egy vszza! is eltelhetett.

  Nem ltok semmi m!ot annak el!ntsre, va$on az %$'egyiptomiak, teht az /gyiptomblvisszatrk ' ahogy ket megklnbztetskppen neveznm ' akkor egyesltek'e

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  20/97

  trzsrokonaikkal, mikor ezek a 0ahve'vallst mr felvettk, vagy elbb. 1z (tbbi ltszikvalsznbbnek, br vgere!mny szempont$bl ez nem lnyeges. 1mi 2a!esben trtnt,kompromissz(m volt, melyben a zes'trzsek flreismerhetetlenl nagy szerepet $tszottak. Fttmegint a krlmetls tan%sgra hivatkozhat(nk, amely %gyszlvn mint vezrfonal, ittismtelten nagy szolglatot tesz. /z a szoks a 0ahve'vallsban is paran##s lett, s minthogy

  elvlaszthatatlan(l ssze van kap#solva /gyiptommal, elfoga!st #sak a zes emberei irnttett enge!mnynek tarthat$(k, akik ' vagy kzttk a lvitk ' a megszentelsnek errl a $elrlnem akartak lemon!ani. /nnyit meg akartak menteni rgi valls(kbl, s ennek ellenben kszekvoltak elfoga!ni az %$ istensget s min!azt, amit a mi!ianita papok tantottak rla. Pehetsges,hogy mg ms enge!mnyeket is kierszakoltak. /mltettk mr, hogy a zsi! szertartsbizonyos megszortsokat szab meg az istennv hasznlatval kap#solatban. 0ahve helyett1!on$t kellett mon!ani. 2zenfekv volna ezt a szablyt is beleilleszteni gon!olatmenetnkbe,!e ez #sak affle se$ts, min!en tovbbi tmpont nlkl. 1z istennv kie$tsre vonatkoz tilalomkzismerten srgi tab(. *ogy mirt ppen a zsi! trvnyek %$tottk fel, azt nem rt$k"

  elkpzelhet, hogy ez valami %$abb motv(m hatsa alatt trtnt. Nem kell azonban azt hinnnk,hogy a tilalmat kvetkezetesen betartottk& theophor szemlynevek kpzsre, vagyissszettelekhez hasznlhattk a 0ahve istennevet [o#hanan, 0eh(, 0zs(. De mgis volt valamiren!kvli& ismeretes, hogy a kritikai bibliak(tats a *e3ate(#h(snak 9 zes t knyve s0zs( knyve egytt : kt forrsmvt ttelezi fel. /zeket : sEbetkkel $ellik, mert az egyik a0ahve, a msik az /lohim istennevet hasznl$a. gaz (gyan, hogy /lohimot s nem 1!on$t, !egon!ol$(nk egyik szerznk ' Iressmann ' meg$egyzsre& 6 1 klnbz nevek biztos $eleiannak, hogy ere!etileg klnbz istenek voltak. 7 1 krlmetls fenntartst bizonytk(lhasznlt(k fel arra nzve, hogy a vallsalapts alkalmval kompromissz(mos megegyezstrtnt. /nnek a tartalmt megismerhet$k a re$tlyes: sE megegyez a!ataibl, amelyek teht

  e tekintetben kzs forrsra 9 rsra vagy sz$hagyomnyra : m(tatnak. 1 f trekvs az volt,hogy az %$ istennek, 0ahvnak a nagysgt s hatalmt bebizonytsk. inthogy zes embereiolyan nagy fontossgot t(la$!ontottak az /gyiptombl val kivon(ls(k lmnynek, ezt afelszaba!t tettet is 0ahvnak kellett ksznni, s gy ezt az esemnyt olyan elemekkel !sztettk,amelyek a v(lknisten flelmetes nagysgt bizonytottk" ilyen a fstoszlop, amely $$eltzoszlopp vltozott, a vihar, mely egy i!re kiszrtotta a tengert, %gy, hogy az l!zket avisszaz%!(l vztmeg elp(szttotta. /zent%l a kivon(ls s a vallsalapts i!pont$t kzelebbhoztk egymshoz, a kzbees hossz% i!szakot letaga!tk" a trvnyhozs sem 2a!esbentrtnt, hanem az sten hegynek lbnl, egy v(lkni kitrs kls $eleitl ksrve. /z azbrzols azonban nagyon mltnytalan zes emlkhez, hiszen volt az, aki a npet

  /gyiptombl kiszaba!totta, nem pe!ig a v(lknisten. gy teht krptlssal tartoztak neki, s eztazzal a!tk meg, hogy zest tvittk 2a!esbe, vagyis a Bnai'*oreb hegyhez, s t lltottk ami!ianita pap helyre. *ogy ezzel a megol!ssal egy msik, szintn srget trekvsnek is elegettettek, arra ksbb fog(nk rm(tatni. ly m!on mintegy kiegyenlt!s trtnt" a i !in egyikhegyn lak 0ahvt tvittk /gyiptomba, ezzel szemben zes k(lt(szt kiter$esztettk 2a!esre,egszen a keleti 0or!n'vi!kig. Ogy teht zes alak$a egybeolva!t a ksbbi vallsalaptval,0etro pap ve$vel, aki tle kapta a zes nevet. De errl a mso!ik zesrl semmi szemlyeset

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  21/97

  nem t(!(nk ' alak$t tel$esen elhomlyost$a a msik, az egyiptomi zes. *a#sak nem akar$(kmegfe$teni azokat az ellentmon!sokat, melyeket a bibliai t(!sts brzolsban zes $ellemetkrz. /z a t(!sts gyakran mon!$a (ralomvgynak, hirtelen harag%nak, st erszakosnak"msrszt mgis azt hall$(k, hogy a legtrelmesebb s legszel!ebb ember volt. -ilgos, hogyezeknek az (tbbi t(la$!onsgoknak az egyiptomi zes, akinek npvel oly nehz s nagy

  tervei voltak, nem sok hasznt vehette" taln a msik, a mi!ianita zes $ellem' \ vonsailehettek. 1zt hiszem, $ogosan vlaszthat$(k el egymstl a kt alakot, s feltehet$k, hogy azegyiptomi zes sohasem volt 2a!esben, s sohasem hallotta 0ahve nevt, s hogy a mi!ianistazes sohasem lpett /gyiptom fl!$re s mit sem t(!ott 1tonrl. 1 hagyomnynak, vagy amon!akpzsnek az volt a fela!ata, hogy a kt szemly sszeolvasztsa #l$bl az egyiptomizest i!ianba helyezze t, s, mint hallott(k, erre nzve tbb magyarzat is elter$e!t. smt elvagy(nk kszlve olyan szemrehnysokra, hogy t%lsgosan nagy s in!okolatlan biztonsggalrekonstr(lt(k zrael npnek trtnett. /zt a kritikt nem tekint$k t%l s%lyosnak, minthogy azsa$t tletnkben is visszhangra tall. ag(nk is t(!$(k, hogy konstr(k#inknak vannak gynge

  pont$ai, !e nem kevsb ers ol!alai is. /gszben vve %gy vl$k, hogy r!emes leszm(nknkat a megkez!ett irnyban folytatni. 1 ren!elkezsnkre ll bibliai elbeszls rtkes,st felbe#slhetetlen trtnelmi a!atokat tartalmaz, melyeket azonban ertel$es ten!en#ikbefolysa elfer!tett s a klti fantzia alkotsaival !sztett fel. /!!igi fra!ozsaink kzben azegyik ilyen fel!ert ten!en#it mr megfe$tettk. /z a lelet m(tat$a a tovbbi (tat. s ilyenten!en#ikat is fel kell trn(nk. *a aka! valami tmpont, hogy segtsgvel felismerhessk afer!tseket, melyeket ltrehoztak, akkor ezek mgtt a val!i tnylls %$abb rszleteire t(!(nkma$! fnyt !erteni. *all$(k elszr is, hogy mit mon! a kritikai bibliak(tatsE a *e3ate(#h(s9 teht zes s 0zs( knyvei ' minket (gyanis itt #sak ezek r!ekelnek : keletkezsrl. :t, a:a)visat tart$k a rgibb forrsnak, akiben %$abban 1b$atar papot, Dvi! kirly egyik kortrst

  vlik felismerni. 9 1 0ahvistt s az /lohistt elszr 0. 1str(# klnbztette meg 5VWU'ban. :-alamivel ksbbre teszik az %gynevezettEo)ista mk!st, aki az szaki biro!alomban lt.EE1z szaki biro!alom b(ksa (tn, i. e. VV4'ben egy zsi! pap egyestette : sE egyes rsait, ssa$t a!alkaival egsztette ki ket. 1z m(nk$t 0'/'vel $ellik. 1 -. szza!ban #satlakozikehhez az t!ik knyv, a De(teronomi(m, amelyet lltlag a maga egszben talltak meg %$ra aCemplomban.

  /gy, a Cemplom p(szt(lsa (tni i!pontra 9 i. e. WJ> :, a szmzets s a visszatrs i!e$retehet a msik t!olgozs, melyet @api'k!e3nek neveznek" az -. szza!ban nyeri el a m(nkavgleges alak$t, s, azta lnyeges vltoztats nem trtnt ra$ta. 9 Crtnelmileg

  bebizonyoso!ott, hogy a zsi! forma vgleges rgztse /z!rs s Nehemis reform$nakere!mnye volt az i. e. -. szza!ban, teht a szmzets (tni i!kben, a zsi!k irnt $akarat%perzsk (ralma alatt. Bzmts(nk szerint e!!ig mr mintegy kilen#szz v telt el zesfellpse ta. /z a reform komolyan vette azokat a ren!elkezseket, melyek az egsz npmegszentelsre treke!tek" a vegyes hzassgok megtiltsval megvalstotta a krnyeznpektl val elklnlst& a @entate(#h, a t(la$!onkppeni trvnyknyv vgleges formt nyert,s lezrtk azt az t!olgozst is, amely @api'k!e3 nven ismeretes. 1zonban biztosnak ltszik,

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  22/97

  hogy ez a reform nem vezetett be %$abb ten!en#ikat, hanem #s(pn korbbi kez!emnyezseketfolytatott s erstett meg. : Dvi! kirlynak s kornak trtnete valsznleg egyik kortrsmve volt. /z mr val!i trtnetrs, tszz vvel *ro!otosz, 6 a trtnetrs aty$nak 7 vilgra$tte eltt. 2zelebb $(t(nk a tel$estmny megrtshez, ha a mi feltevsnk rtelmbenegyiptomi befolysra gon!ol(nk. g az a feltevs is flmerlt, hogy taln azoknak a bizonyos

  skori izraelitknak, teht zes rnokainak is rszk lehetett az els b# feltallsban. 9 *a akpbrzols tilalma alatt llottak, akkor ppen ebben a tilalomban lthat$(k az okt, hogy mirtszaktottak a hieroglifik(s kprssal akkor, mikor egy %$ nyelv kife$ezseinek rs$eleitsszelltottk. :E *ogy a rgi i!krl val beszmolk alap$t mennyiben kpeztk koraifel$egyzsek s mennyiben a sz$hagyomny, arrl termszetesen nin#s t(!oms(nk. -alamintarrl sem, hogy az egyes esetekben milyen i!kz telt el az esemny s rsbeli rgztse kztt.De a szveg, abban a form$ban, ahogy ma elttnk fekszik, eleget mon! neknk sa$t sorsrlis. 2t egymssal ellenttes fel!olgozs nyomai fe!ezhetk fel benne. /gyrszt olyanfel!olgozsokon ment keresztl, melyek titkos szn!kaik rtelmben meghamistottk,

  meg#sonktottk s kibvtettk, st helyenknt egszen az ellenkez$re for!tottk" msrsztviszont a kmletes kegyelet rk!tt fltte, amely min!ent %gy akart megrizni, ahogyanrtallt, tekintet nlkl arra, hogy az egyes rszek sszeillettek'e, vagy, pp ellenkezleg,ellentmon!tak' e egymsnak. gy ma$!nem min!en rszben feltn hzagok keletkeztek, zavarismtlsek, kzzelfoghat ellentmon!sok, olyan $elek, amelyek elr(lnak bizonyos !olgokat,melyeket a szerzk egyltaln nem ha$tottak kzlni. /gy szveg kiforgatsnl hasonl ahelyzet, mint egy gyilkossgnl. Nem a tett vgreha$tsa nehz, hanem a nyomok eltntetse.

  Ogy a szveg elvltoztatsnl sok esetben szmthat(nk r, hogy az elfo$tott s letaga!ott!olgokat elre$tve valahol mgis megtall$(k, ha megmstva s az sszefggsbl kiszaktva is.

  8sak nem lesz min!ig knny felismerni ket. 1 torzt ten!en#ik, melyeket fel akar(nk!erteni, bizonyra min!enfle rsbeli rgzts eltt mr a sz$hagyomnyra is hatottak./gyikket, taln a legnagyobbat, mr felfe!eztk. 1zt mon!ott(k, hogy az %$ istennek, 0ahvnaka fellpsvel 2a!esben felmerlt annak a szksge, hogy !i#stsre tegyenek valamit.*elyesebben szlva, mintegy be kellett ren!ezni szkhelyt, helyet biztostani a szmra, s akorbbi vallsok nyomait eltntetni. Sgy ltszik, a megtelepe!ett trzsek vallst illetlegmin!ez tel$es mrtkben sikerlt is" legalbbis errl nem hall(nk tbb semmit. 1z /gyiptomblvisszatrknl azonban ez nem ment olyan knnyen, k nem voltak ha$lan!k lemon!ani azegyiptomi kivon(lsrl, zesrl s a krlmetlsrl. Kk mr voltak /gyiptomban, amit aztnmegint elhagytak. B ettl fogva az egyiptomi befolysnak min!en nyomt el kellett tntetni.

  zes szemlyt %gy intztk el, hogy thelyeztk i!ianba s 2a!esbe, s egybeolvasztottk avallsalapt 0ahve'pap szemlyvel. 1 krlmetlst, az egyiptomi befolys legs%lyosabbbizonytkt meg kellett tartani, !e ksrletet tettek arra, hogy ezt a szokst, min!en bizonytkellenre, elvlasszk /gyiptomtl. 1z /3o!(s knyvnek azt a re$tlyes, rthetetlenn stilizltfe$ezett, mely szerint a krlmetls elm(lasztsrt 0ahve megharag(!ott volt zesre, s azt,hogy mi!ianita felesge a gyors oper#ival megmentette az lett, #sakis %gy foghat$(k fel, mintaz r(lko! valsggal szembeni szn!kos ellentmon!stR Nemsokra hallani fog(nk egy msik

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  23/97

  fik#irl is, melynek szintn az a #l$a, hogy ezt a knyelmetlen bizonytkot hatstalann tegye.1ligha mon!hat$(k ezt egy %$abb ten!en#ia meg$elensnek" sokkal inkbb az elbbitovbbvezetsrl, olyan trekvsrl van sz, mely le akar$a taga!ni, hogy 0ahve a zsi!kszmra %$, i!egen istensg lehetett. /zzel a szn!kkal hivatkozik a ;iblia az satykra 'Xbrahmra, zskra s 0kobra. 0ahve azt llt$a, hogy mr ezeknek az satyknak is volt az

  istene, mbr knytelen beismerni, hogy nem ezen a nven tiszteltk. 9 1 korltozsok, melyekennek az %$ nvnek hasznlatt tiltottk, nem lesznek ezltal rthetbbek, #sak annlgyan%sabbak. : 0ahve azonban azt nem teszi hozz, hogy milyen ms nven. Qs a krlmetlsszoksnak egyiptomi ere!ete ellen !nt tma!sra itt nylik alkalom. 0ahve mr Xbrahmnlmegkvetelte ennek a rt(snak vgreha$tst, s a kzte s Xbrahm iva!kai kzt fennllszvetsg $eleknt vezette be azt. /z azonban nagyon gyetlen hamists volt. ert az embert atbbiektl elklnt s kitntet megklnbztet $elnek olyasmit kell vlasztani, ami msoknlnem szoks" nem pe!ig olyasmit, amit milli s milli ms ember is felm(tathat. *iszen eszerintaz /gyiptomba kerlt zsi!knak min!en egyiptomit szvetsges trs(l, 0ahvban val testvrkl

  kellett volna elismernik. *isz az a tny, hogy a krlmetls /gyiptomban szoks volt, a ;ibliaszvegt megteremt zsi!k eltt nem lehetett ismeretlen. 1 eyer ltal emltett rsz 0zs(knyvbl maga is beismeri ezt, pe!ig ppen hogy taga!nia kellett volna. -allsos mtoszoktlnem vrhat$(k el, hogy t%lsgosan nagy fontossgot t(la$!ontsanak a logik(s sszefggseknek.2lnben $oggal megtkzhetne a np igazsgrzete egy olyan istensg viselke!sn, aki azsatykkal kl#sns ktelezettsgekkel $r szvetsget kt, az(tn vszza!okig nem tr!ikemberi szvetsgeseivel, mg egyszer #sak %$ra eszbe $(t kinyilatkoztatnia magt az (t!okeltt. g klnsebben hat az a gon!olat, hogy egy isten egyszerre #sak 6 kivlaszt 7 magnakegy npet, s ki$elenti, hogy ez az npe, s ennek a npnek istene. 1zt hiszem, ez az egyetlenilyen eset az emberi vallsok trtnetben. /gybknt isten s np elvlaszthatatlan(l

  sszetartoznak, kez!ettl fogva egyek" megesik (gyan, hogy egy np ms istent foga! el, !e azsohasem, hogy egy isten keres magnak ms npet. Caln kzelebb $(t(nk ennek az egye!lll$elensgnek megrtshez, ha zes s a zsi! np kztti kap#solatra gon!ol(nk. zes voltaz, aki a zsi! nphez leereszke!ett, aki a zsi!kat a maga npv tette. zes kivlasztott npevoltak k. 0ahve ktsgtelenl v(lknisten volt. /gyiptom lakosainak semmi ok(k sem lehetett,hogy ilyen istent tisztel$enek. ;izonyra nem n vagyok az els, akinek feltnt a 0ahve nvgykernek rokonsga egy msik istenvel, 0(pitervel. 1 hber 0ahve rvi!tsvel kpezett0ohann nv, mint pl!(l Iotthol! 9 p(n megfelel$e& *annibl :, az e(rpai npeknek egyiklegke!veltebb neve lett ezekben a formkban& 0ohann, 0ohn, 0ean, 0an. i!n az olaszok ezt anevet Iiovannira vltoztattk, s aztn a ht egyik nap$t Iiove!inek 9 #strtk : nevezik el,

  akkor megint olyan hasonlsg villan fel elttnk, mely taln semmit sem $elent, !e lehet az is,hogy nagyon sokat. Ftt nagy messzesgbe nyl, !e egy%ttal nagyon bizonytalan tvlatoktr(lnak elnk. Sgy ltszik, hogy a ?l!kzi'tenger keleti me!en#$e mentn lv orszgokazokban a stt szza!okban, melyekrl oly keveset t(! a trtnelemk(tats, gyakori s hevesv(lkni kitrsek sznhelyei voltak, melyek bizonyra nagyon mly benyomst tettek a vi!klakira. /vans felttelezi, hogy a knsszoszi insz'palota vgleges p(szt(lsa is fl!rengskvetkezmnye volt. 2rta szigetn akkoriban, mint valsznleg az egsz /gei'tenger vi!kn

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  24/97

  is, egy nagy anyaistensget tiszteltek. 1z a felismers, hogy az istenn nem t(!ta megv!eniotthont egy nagyobb hatalom tma!sai ellen, bizonyra hozz$r(lt ahhoz, hogy t kellett a!niahelyt egy frfiistensgnek" s elssorban a v(lknistennek lehetett $og#me arra, hogy azistenanya helybe kerl$n. Le(sz mg min!ig a fl!et renget isten. 1lig lehet ktsges, hogyazokban a stt i!kben kvetkezett be az anyaistensgnek frfiistenekkel val helyettestse

  9 akik taln ere!etileg a fiai lehettek :. 2lnsen r!ekes @aliasz 1thn sorsa, aki valsznlegaz anyaistensg helyi alak$a volt& a vallsi talak(ls Le(sz lnyv !egra!lta, sa$t any$tlmegfosztotta, s a re kiszabott szzessg folytn t magt is kizrta az anyasgbl. De azsatyk ' Xbrahm, zsk s 0kob ' bekap#solsnak mg ms #l$a is volt, nem#sak annakletaga!sa, hogy 0ahve a zsi!k szmra %$ istensg. /zek az satyk 2nanban ltek, emlkkaz orszg bizonyos helyeihez kt!tt. Pehetsges, hogy ere!etileg 2nanbeli hsk vagy helyiistenek voltak, akiket az(tn a bevn!orolt izraelitk beillesztettek strtnetkbe. *a r$(khivatkoztak, ezzel mintegy bebizonytottk, hogy ebbl az orszgbl val slakk, s gyv!ekeztek ama gyllet ellen is, mely az i!egen h!tkat foga!ta. ]gyes for!(lat volt, hogy

  0ahve isten #sak visszaa!ta nekik azt, ami egyszer mr az sk t(la$!ont kpezte. 1 bibliaiszveg ksbbi fe$ezeteiben egyre inkbb rvnyeslt az a trekvs, hogy 2a!es emltstelkerl$k. 1 vallsalapts sznhelye vgrvnyesen a Bnai'*oreb lett. /nnek a motv(ma nemegszen vilgos" taln azt kvntk, hogy ne legyen semmi, ami a mi!ianita befolysraemlkeztet. De az sszes ksbbi elvltoztats, klnsen az %gynevezett @api'k!e3 korblvalk, egy msik szn!k szolglatban llnak. /kkor mr nem kellett az esemnyekelbeszlsn vltoztatni, mert ez a vltoztats akkor mr rg megtrtnt. *anem arra treke!tek,hogy a $elenkor trvnyeit s intzmnyeit a rgi i!kbe helyezzk vissza, ren!szerint a mzesitrvnyekbl ere!eztetve ket, hogy ezzel bizonytsk szent s ktelez volt(kat. ;rmennyiremeghamistottk is ezzel a m%lt kpt, ennek az el$rsnak mgis van valami pszi#holgiai

  $ogos(ltsga. 1zt tkrzi, hogy hossz% i!k folyamn ' az /gyiptombl val kivon(lstl, annakaz /z!rs s Nehemis korban trtnt lergztsig mintegy nyol#szz v telt el ' a 0ahve'vallsvisszahason(lt zes ere!eti vallshoz, st taln tel$esen azonoss is vlt azzal. =skvetkeztetseink e lnyeges pont$a a zsi! vallstrtnet sors!nt tartalma is. 1z si!knekmin!azon esemnyei kzl, melyeket a ksbbi kltk, papok s trtnetrk fel!olgoztak,kiemelke!ik egy, melynek elfo$tsa egszen nyilvnval s mlyen emberi motv(mokbl faka!t./z pe!ig a nagy vezrnek s szaba!tnak, zesnek a meggyilkolsa, amit Bellin a prftkmveiben tallt (talsokbl se$tett meg. Nem mon!hat$(k, hogy Bellin lltsa t%l fantasztik(svolna, inkbb nagyon is valsznnek tnik. zes, aki /hnaton iskol$bl szrmazott, (gyanazta m!szert alkalmazta, mint a kirly& rparan#solt a npre, s rerszakolta arra sa$t vallst '

  abban az i!ben nem is igen volt ms m!$a a tmegek befolysolsnak. zes tantsa talnmg merevebb volt, mint a mester" neki nem volt szksge arra, hogy a napistennel valkap#solatot fenntartsa. 1z ni iskola mit sem $elentett az i!egen npnek. zes,hasonlkppen, mint /khnaton, arra a sorsra $(tott, ami min!en felvilgoso!ott zsarnokra vr.zes zsi! npe pp%gy nem t(!ott egy ilyen magasren!en tszellemtett vallst elviselni,pp%gy nem t(!ta benne ignyei kielgtst megtallni, mint a tizennyol#a!ik !inasztiaegyiptomi npe. in!kt esetben (gyanaz trtnt& a megrvi!tett s gymsg alatt ll np

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  25/97

  fellza!t, s lerzta magrl a rerszakolt valls terheit. De mg a $mbor egyiptomiakmegvrtk, hogy a sors vgezzen a fra szent szemlyvel, a!!ig a va! smitk mag(k vettkkezkbe sors(k irnytst, s eltettk lb all a zsarnokot. 1zt sem llthat$(k, hogy afennmara!t bibliai szveg nem kszt el bennnket zes sorsra. 1 6 p(sztai vn!orls 7elbeszlse ' aminek i!e$e megegyezhetett zes (ralko!sval ' egsz sort r$a le a vezr

  tekintlye elleni lza!soknak, melyeket a 0ahve paran#sra vres bossz%val fo$tott aztn el.2nnyen elkpzelhet, hogy egy ilyen felkels egyszer mskpp vgz!tt, mint ahogy a bibliaiszveg szeretn. 1zt is elbeszli a ;iblia, hogy a np letrt az %$ valls %t$rl, termszetesen #saktmenetileg. 1z aranybor$% trtnete ez, melyben a trvnytblk szimbolik(san rten! eltrse9 trvnyszegs : gyes for!(lattal zesre irny(l, s motiv#i$t haragos felhboro!sa a!$a./l$tt az az i!, amikor zes meggyilkolst megbntk, s igyekeztek elfele$teni. ;izonyrapontosan gy volt ez a ka!esi tallkozs i!e$n. De azzal, hogy a kivon(ls i!e$t kzelebb hoztkaz ozisban trtnt vallsalaptshoz, s a msik pap szerepbe zest helyettestettk be,nem#sak zes embereinek kvetelst elgtettk ki, hanem sikerlt erszakos hallnak knos

  tnyt is elleplezni. 1 valsgban alig hihet, hogy zes rszt vehetett volna a ka!esiesemnyekben, mg akkor sem, ha letnek nem erszakosan vetnek vget. egksrel$k itt,hogy nmi fnyt !ertsnk ezeknek az esemnyeknek i!beli a!ataira. 1z /gyiptombl valkivon(ls i!e$t a tizennyol#a!ik !inasztia kihalsnak korba helyeztk 9 i. e. 5UW= :. 1kkor,vagy #sak valamivel ksbb trtnhetett, mert az egyiptomi krniksok a re kvetkez anar#hiaveit beszmtottk *oremheb (ralko!sba, aki vget vetve az anar#hinak, egszen i. e. 5U5W'ig (ralko!ott. 1z i!beli sorren!re nzve egyetlen tmpont(nk a erneptahsztl5V 9 i. e. 544W'545W :, mely az siraal 9 zrael : i fltti gyzelemmel s orszgainak elp(szttsval !i#sekszik.Ba$nos, ez a felirat ktes rtk, annak a bizonytsra szoktk hasznlni, hogy mr" akkor voltak2nanban o!atelepe!ett izraelita trzsek. eyer ebbl a sztlbl $oggal kvetkezteti, hogy

  erneptah nem lehetett a kivon(ls fra$a, ahogyan azeltt feltteleztk. 1 kivon(ls korbbii!ben trtnhetett. 1z a kr!s, hogy melyik fra alatt, ltalban flslegesnek ltszik. 1kivon(lskor nem volt fra, hiszen az interregn(m i!e$re esett. De a ka!esi egyesls svallsalapts lehetsges i!pont$ra a erneptahsztl flfe!ezse sem !ert vilgossgot.;izton #sak annyit mon!hat(nk, hogy valamikor i. e. 5UW= s 545W kztt $tsz!hatott le. /zen aszza!on bell, %gy hisszk, a kivon(ls kzel esik az els !t(mhoz, s a ka!esi esemnyek nemesnek t%lsgosan messze az (tols !t(mtl. 1z i!szak nagyobb rszt, nzetnk szerint, a ktesemny kztt eltelt i! tlthette ki. gyanis hosszabb i!nek kellett eltelnie ahhoz, hogyzes meggyilkolsa (tn a visszatrk in!(latai le#sillapo!$anak, s hogy zes embereinek, alvitknak a befolysa annyira megers!$k, amennyire azt a ka!esi kompromissz(m felttelezi.

  2t gener#i, krlbell hatvan v, elg volna ehhez, !e #sak nehezen kerl ki ez az i!. 1erneptah'sztlbl kvetkeztethet i!pont kiss korainak tetszik, s minthogy belt$(k, hogy akonstr(k#inkhoz szksges feltevsnket #s(pn egy msik feltevsre alapozt(k, el kellismernnk, hogy ez az rvels konstr(k#ink egyik gynge pont$t fe!te fel. Ba$nos min!az, amita zsi! npnek 2nanban val letelepe!svel kap#solatban t(!(nk, ppen ilyen zavaros stisztzatlan. Pehetsges volna mg az a magyarzat, hogy az zrael'sztln lv nv nem azokra atrzsekre vonatkozik, melyeknek sorst figyelemmel ksr$k s amelyek a ksbbi zrael npv

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  26/97

  olva!tak egybe. *iszen a *abir( 9 hber : nv is az 1marna'korszakbl szllt t erre a npre.;rmikor egyesltek is a trzsek a kzs valls felvtele rvn npp, ez az esemny avilgtrtnelem szmra kzmbs mara!hatott volna. 1z %$ vallst elso!orhatta volna azesemnyek ra!ata, s 0ahve helye most ott volna a letnt isteneknek abban a hossz% seregben,amelyet ?la(bert klti elkpzelsben ltott,5J s npbl 6 elveszett 7 volna min! a tizenkt

  trzs, nem#sak az a tz, amelyet az angolszszok olyan sokig kerestek. 0ahve isten, akinekbiro!almt a mi!ianita zes abban az i!ben %$ nppel gyaraptotta, semmikppen sem lehetettvalami kivl lny. D(rva, szkel helyi isten volt, erszakos s vrszom$as, meggrtekvetinek, hogy nekik a!$a a 6 te$$el'mzzel 7 foly orszgot, s felszltotta ket, hogy lakitirtsk ki 6 fegyvernek livel 7. ltn #so!lkoz(nk, hogy ere!eti $ellemvonsaibl a sokt!olgozs ellenre is a bibliai elbeszlsben ennyi megmara!t. Nem is biztos, hogy vallsavalsgos monoteizm(s volt, vagyis hogy ms npek istensgeinek isteni voltt nem ismerte el.*vei valsznleg bertk annyival, hogy sa$t istenket hatalmasabbnak hittk min!en msistensgnl. *a aztn ksbb mgis min!en mskpp alak(lt ' mint amit ilyen kez!et (tn vrni

  lehetett ', ennek okt #sak egyetlen tnyben tallhat$(k meg. 1 np egyik rsznek az egyiptomizes egy ms, magasabb ren! s szellemibb isteneszmt a!ott, az egyetlen s az egsz vilgottfog stensg eszm$t, aki ppolyan $sgos, mint amilyen min!enhat, aki a mgit sszertartsokat megveti, az ember legfbb #l$(l pe!ig az igaz s igazsgos letet tzi ki. ertbrmilyen tre!kes is az 1ton'valls erkl#si ol!alrl val t(!s(nk,nem lnyegtelen,hogy/khnaton llan!an %gy rt magrl, mint aki 6 tban l 79 igazsgban, igazsgossgban :.*imn(szai nem#sak az isten egyetlen s egyetemes voltt hangs%lyozzk, hanem azt is, hogyszeretettel gon!$t viseli min!en teremtmnynek, s b(z!tanak, hogy rl$nk a termszetnek, slvezzk szpsgeit. 1 tovbbiakra nem volt hatsa annak, hogy a np, valsznleg rvi! i!m%ltn, lerzta magrl zes tantst, s t magt megtaga!ta. egmara!t a hagyomny, s

  ennek hatsa alatt bekvetkezett az ' termszetesen #sak lassanknt, az vszza!ok folyamn ',ami zesnek nem a!atott meg. 0ahve isten meg nem r!emelt tiszteletben rszeslt, mi!n2a!es ta neki t(la$!ontottk zes szaba!t tettt, !e ezrt a bitorlsrt s%lyos rat kellettfizetnie. 1nnak az istennek rnya, akinek a helyt elfoglalta, ersebb lett nla" a fe$l!s vgn0ahve kpe mgl elragyogott az elfele$tett mzesi isten alak$a. Nem ktsges, hogy #sak enneka msik istennek az eszmnye tette kpess zrael npt arra, hogy a nehz sors#sapsokat kill$a,s egszen nap$ainkig letben mara!$on. *ogy a lvitknak mennyi rszk volt a mzesi istenvgleges gyzelmben 0ahve felett, azt ma mr nem t(!$(k megllaptani. /zek a ka!esikompromissz(m keletkezsnek i!e$n skraszlltak zesrt, minthogy lnken lt mgemlkezetkben (r(k alak$a, akinek ksri s honfitrsai voltak. 1 tovbbi szza!okban

  egybeolva!tak a nppel meg a papsggal, s a papsgnak az lett a legfontosabb fela!ata, hogy aszertartsokat kialaktsa s felgyel$en r$(k, valamint, hogy a szent iratokat megrizze, s sa$tszn!kainak megfelelen fel!olgozza. De va$on min!en l!ozat s min!en szertarts alap$banvve nem#sak mgia s varzslat'e, amit zes rgi tantsa felttlenl elvetett) B akkor a npkrbl emberek szaka!atlan hossz% sora tma!t, frfiak, akiket nem szrmazs(k kap#solt mrssze zessel, hanem akiket megkapott a nagyszer s hatalmas ere$ hagyomny, melylassanknt kibontakozott a homlybl. Qs ezek a frfiak, a prftk voltak azok, akik

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  27/97

  fra!hatatlan(l hir!ettk a rgi mzesi tantst, hogy az isten megveti a szertartst s l!ozatokat,!e hitet kvetel s igazsgban s igazsgossgban val letet 9 6 t 7 :. 1 prftkfra!ozsainak tarts ere!mnye volt" tantsaik, melyekkel a rgi hitet visszalltottk, a zsi!valls mara!an! tartalmv lettek. /lg !i#ssge a zsi! npnek, hogy kpes volt ezt ahagyomnyt fenntartani, s olyan frfiakat tmasztani, akik megszlaltattk a hagyomnyt, mg

  ha a kez!emnyezs kvlrl trtnt is, egy i!egen szrmazs% nagy ember rszrl. Nemreznm biztosnak ezt az brzolsomat, ha nem hivatkozhatnk ms szakrt k(tatkvlemnyre is, akik hasonl megvilgtsban lt$k a zsi! valls trtnetben zes$elentsgt, ha nem ismerik is el annak egyiptomi szrmazst. Bellin ezt mon!$a& 6 zesere!eti vallst, teht az egyetlen erkl#si istenben val hitet, amelyet hir!et, kez!ettl fogva anpen bell egy kis kr t(la$!onnak kell tekintennk. Nem vrhat$(k, hogy a hivatalosistentiszteletben, a papok vallsban s a np hitben tall$(nk r. 2ez!ettl fogva #sak arraszmthat(nk, hogy hol itt, hol ott #sillan fel %$ra meg %$ra egy'egy szikra abbl a szellemi tzbl,amelyet egykor fellobbantott, hogy eszmi nem haltak ki, hanem itt s amott #sen!ben, !e

  llan!an hatottak a hitre s erkl#sre, mg egyszer, elbb vagy (tbb, klns lmnyek hatsaalatt, vagy az szellemtl kivltkpp megihletett egynisgek befolysra megint nagyobbervel trtek el, s szlesebb nprtegeket is mag(kkal raga!tak. 2ez!ettl fogva ebbl aszemszgbl kell nznnk a rgi zsi! valls trtnett. 1ki abbl a vallsbl akarnrekonstr(lni a mzesi vallst, mely a trtnelem si bizonytkai szerint az els t szza! alatt2nanban l np krben ltalnos volt, az s%lyos meto!ikai hibt kvetne el. 7 gvilgosabban beszl -olz. Sgy vli, hogy 6 zes emelke!ett mvt eleinte #sak egszenhomlyosan s tre!kesen rtettk s valstottk meg, mgnem a szza!ok folyamnmin!$obban thatotta a npet, s vgl a nagy prftkban rokon szellemekre tallt, akik a nagymagnyos mvt folytattk 7.E /zzel el is rkeztem m(nkm vghez, melynek az volt az

  egyetlen #l$a, hogy az egyiptomi zes alak$t beleillessze a zsi! trtnelem sszefggseibe.

  1 lehet legrvi!ebben sszefoglalva kvetkeztetseinket& a zsi! trtnelem kettssgeihez ' ktnp, amely egybeolva!va nemzetet alkot" kt biro!alom, amelyekre e nemzet ksbb sztesik" ktistennv a bibliai rsm(nkkban ' kt %$abb kettssget illesztettnk. 2t vallsalapts trtnt,melyek kzl az elst elnyomta a mso!ik" s kt vallsalapt volt, akiket kzs nvenzesnek ismernk, !e akiknek szemlyt el kell vlasztan(nk egymstl. / kettssgekszksgszer kvetkezmnyei annak a tnynek, hogy a np egyik rszt tra(matik(snaktekinten! lmny rte, melyen a msik rsz nem ment keresztl. /zenkvl mg sok min!entlehetne megvilgtani, megmagyarzni s lltani. / tisztn trtnelmi tan(lmny(nk irnt val

  r!ekl!snek #sak ezekkel egytt lehet $ogos(ltsga. i t(la$!onkppen a hagyomny lnyege,s min alapszik klns hatalma) ilyen mrtkben hibaval letaga!ni egyes nagy emberekszemlyes befolyst a vilgtrtnelem irnytsra ) ilyen bnt kvetnnk el az emberi letnagyszer sokrtsgvel szemben, ha #sak materilis szksgletekbl ere! motv(mokatismernnk el) ilyen forrsbl mertik bizonyos eszmk ' klnsen a vallsok ' azt az ert,amellyel nem#sak egyes embereket, !e egsz npeket is hatalm(kban tartanak ) 8sbt fela!atvolna min!ezt a zsi! trtnelem klnleges esetn tan(lmnyozni. (nkmnak ilyetn val

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  28/97

  folytatsa #satlakozna azokhoz a fe$tegetsekhez, melyeket h(szont ve a >ote' s ta-u-0nkzztettem.4= De nem bzom abban, hogy lesz mg erm ezt a fela!atot vghezvinni.

  Mzes, az " npe s az egyistenhit

  /PBK QBL

  E*sz

  / 19?8 '0r6iusa e*tt

  1z olyan ember btorsgval, aki semmit vagy #sak keveset veszthet, most ismt hozzfogok,hogy $l megokolt elhatrozsomat mso!szor is megszeg$em, s az &'a#-an! kzlt ktzes'tan(lmnyomhoz a hinyz, befe$ez rszt hozz#satol$am. /lbbi tan(lmnyomat azzal aki' 0elentssel fe$eztem be, hogy t(!om, nem lesz elg erm ehhez a m(nkhoz. Cermszetesenarra #loztam, hogy a magas letkor mennyire #skkenti az alkoterket, !e (gyanakkor msaka!lyra is gon!oltam. Nagyon klns korszakban lnk. 8so!lkozva lt$(k, hogy a hala!sszvetsget kttt a barbrsggal. Bzov$et'Froszorszg vezeti megksreltk, hogy mintegy

  szzmillinyi elnyomott embert $obb letkrlmnyek kz emel$enek.

  /lgg elszntak voltak, hogy elvegyk tlk a valls 6 kbtszert 7 s elgg bl#sek, hogy asze3(lis szaba!sg bizonyos szksges mrtkt mega!$k nekik" (gyanakkor kegyetlenknyszernek vetettk al ket s elraboltk tlk a gon!olatszaba!sg min!en lehetsgt.E 1zolasz npet erszakkal nevelik ren!re s ktelessgt(!sra. -iszont valsggal amegknnyebbls rzse fog el, mintha nyomaszt gon!tl szaba!(lnnk, amikor a nmet npesetben azt lt$(k, hogy a szinte trtnelem eltti barbrsgba val zlls anlkl isbekvetkezhet, hogy az valami hala! eszmre tmaszko!na. in!enesetre %gy alak(lt a helyzet,hogy ma a konzervatv !emokr#ik vltak a k(lt(rlis hala!s riziv, s hogy klns m!on

  ppen a katolik(s egyhz intzmnyei szllnak szembe erlyesen az emltett veszlyelter$e!svel. Qppen az egyhz, mely e!!ig a gon!olatszaba!sgnak s az igazsgkibontakozsnak legkrlelhetetlenebb ellensge voltR 2atolik(s orszgban lnk, ennek azegyhznak v!elme alatt, s nem t(!$(k, me!!ig lesz ez mg gy. De ame!!ig gy van,termszetesen ktszer is meggon!ol$(k, hogy olyat #seleke!$nk, ami felkelten ennek azegyhznak az ellenszenvt. Nem gyvasg ez, hanem elvigyzatossg" az %$ ellensg, amelynekszolglatba llni semmikppen sem akar(nk, vesze!elmesebb, mint a rgi, amellyel sszefrni

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  29/97

  mr megtan(lt(nk. 1 pszi#hoanalitik(s k(tatst, amelyet gyakorl(nk, a katoli#izm(s am%gy isbizalmatlan szemmel figyeli.

  Qs nem llt$(k, hogy ez a bizalmatlansg in!okolatlan lenne... *a k(tats(nkban arra azere!mnyre $(t(nk, hogy a valls nem egyb, mint az emberisg ne(rzisa, s hogy roppant

  hatalma hasonlan rtelmezhet, mint p#ienseink ne(rotik(s knyszerei, akkor bizonyosaklehetnk afell, hogy az (ralko! hatalmak harag$t von$(k mag(nkra. Nem mintha olyasmitmon!annk, amit nem mon!t(nk volna ki mr vagy negye! vszza!a. De az kzben fele!sbemerlt, s nem mara!hat hatstalan, ha akkori llts(nkat ma megismtel$k, s olyan pl!nvilgt$(k meg, amely mrtka! min!en vallsalapts szmra. /z valsznleg o!a vezetne,hogy eltiltannak a pszi#hoanalitik(s m(nktl. *iszen az elnyomsnak ez az erszakosm!szere egyltaln nem i!egen az egyhztl" inkbb $ogkrbe trtn beavatkozsnak rzi, hams is l vele. De a pszi#hoanalzisnek ' amely hossz% letem folyamn a vilg min!en t$rael$(tott ' mg min!ig nin#s ms haz$a, mely szmra rtkesebb volna, mint az a vros, aholszletett s ahol nagyra ntt. Nem#sak hiszem, hanem t(!om is, hogy az a msik aka!ly, a kls

  veszly fog visszatartani attl, hogy zesrl szl tan(lmnyom (tols rszt a nyilvnossgel bo#sssam. g egy ksrletet tettem e nehzsg elhrtsra, azzal biztatva magam, hogy aflelem mlyn sa$t szemlyem fontossgnak t%lbe#slse re$lik, s hogy mrtka! krknekvalsznleg kzmbs lesz, hogy mit akarok n zesrl s a monoteisztik(s vallsrlelmon!ani. De ebben nem vagyok egszen biztos. nkbb azt tartom lehetsgesnek, hogyrosszakarat s szenz#ihsg fog$a ptolni azt, ami kortrsaimnak irntam val elismersblhinyzik. /zt a m(nkt teht nem fogom nyilvnossgra hozni, !e ez a krlmny nem fogvisszatartani attl, hogy megr$am. 2lnsen, minthogy mr egyszer ' kt vvel ezeltt ' lertam,s most #sak t kell !olgoznom, s a mr a kia!nak megkl!tt kt elbbi tan(lmnyhoz

  hozz#satolnom, gy mara!$on az(tn elre$tve, mg ma$! egyszer el$n az az i!, amikor veszlynlkl kimerszke!het a napvilgra, vagy mg ma$! egyszer elmon!hatom valakinek, aki(gyanezekre a kvetkeztetsekre s nzetekre fog el$(tni& volt mr egyszer, egy sttebbkorszakban valaki, aki (gyanazt gon!olta, mint te.

  M0sodik e*sz

 • 8/12/2019 Sigmund Freud - Mzes

  30/97

  # $%&'()niusiban *

  1zok a klns nehzsgek, melyek a zes szemlyhez kap#sol! tan(lmnyom rsa alattrm neheze!tek ' bels aggo!almak pp%gy, mint kls aka!lyok ', magyarzattal szolglnakarra, hogy e harma!ik, befe$ez tan(lmnynak mirt van kt elszava, amelyek egymsnakellentmon!ank, st amelyek meg is semmistik egymst. 1 kett megrsa kztt eltelt rvi! i!alatt a szerz kls krlmnyei gykeresen megvltoztak. 1kkoriban a katolik(s egyhzv!elme alatt ltem, s az a veszly fenyegetett, hogy tan(lmnyom meg$elense folytn ezt av!elmet elvesztem, s a pszi#hoanalzis tantvnyainak s kvetinek mk!st 1(sztriban isbe fog$k tiltani. /kkor