SFZ - instrukcja obslugi

 • Published on
  01-Oct-2015

 • View
  253

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

instrukcja obsugi zanotti sfz

Transcript

 • TRANSBLOCK

  FZ

  OPIS KONTROLERA KABINOWEGO

 • 2 Zanotti FZ Transblock – opis sterownika kabinowego

 • Zanotti FZ Transblock – opis sterownika kabinowego 3

  1. Opis kontrolera.............................................................................................................................................4

  1.1 Opis wy wietlacza ...............................................................................................................................4

  1.2 Wybieranie nastawy temperatury ........................................................................................................5

  1.3 Programowanie parametrw ................................................................................................................5

  1.4 Opis wy wietlacza (wersja multitemperaturowa) ................................................................................7

  1.5 Zmiana nastawy temperatury...............................................................................................................9

  2. Obsuga agregatu ........................................................................................................................................9

  2.1 Praca w trybie ROAD ..........................................................................................................................9

  2.2 Praca w trybie STANDBY...................................................................................................................9

  2.3 Praca w trybie automatycznym (START/STOP)...............................................................................10

  2.4 Odszranianie ......................................................................................................................................10

  2.5 Alarmy i ostrze enia ..........................................................................................................................10

  2.6 Opis parametrw ................................................................................................................................12

  2.7 Pyta steruj ca dla jednostek zasilanych akumulatorowo: F10D-F10M-FZ114................................15

  2.7.1 Normalna praca ...............................................................................................................................15

  2.7.2 Odszranianie ...................................................................................................................................15

  2.8 Pyta steruj ca dla multitemperaturowych jednostek z nap dem bezpo rednim (Direct Drive) .......16

  2.8.1 Normalna praca ...............................................................................................................................16

  2.8.2 Odszranianie ...................................................................................................................................17

  3. Schemat pyty elektronicznej.....................................................................................................................18

  4. Schemat okablowania jednostek zasilanych akumulatorowo ....................................................................19

  5. Schemat okablowania monotemperaturowych agregatw direct drive. ....................................................20

  7. Opis symbolw na schematach ..................................................................................................................23

  8. Dane techniczne F 10D – F 10M – FZ 112 – FZ 114 ................................................................................24

  9. Dane techniczne FZ 213 – FZ 214 – FZ 218 – FZ 219..............................................................................25

  10. Dane techniczne FZ 221 – FZ 228 – FZ 229 .............................................................................................26

  11. Dane techniczne FZ 238 – FZ 248 – FZ 248/2 – FZ 258...........................................................................27

  12. Dane techniczne FZ 328 – FZ 338 – FZ 348 .............................................................................................28

 • 4 Zanotti FZ Transblock – opis sterownika kabinowego

  1.Opis kontrolera

  1.1 Opis wy wietlacza

  1) W czanie / wy czanie jednostki. Naci nij i przytrzymaj 3 sek. Czerwona dioda wieci gdy

  jednostka jest w czona

  2) SET – wybr nastawy. Gdy dioda wieci, mo liwy jest wybr nastawy.

  3) PRG – przycisk programowania. Aby wej w tryb programowania, naci nij i przytrzymaj przycisk

  przez 5 sek. Programowanie jest aktywne gdy wieci dioda.

  4) * - Odszranianie r czne. Naci nij i przytrzymaj przez 5 sekund aby aktywowa cykl odszraniania.

  Odszranianie jest aktywne, je eli dioda wieci.

  5) Przyciski - ustawianie danych parametrw.

  6) Symbol C lub F – wy wietlanie temperatury w skali Celsjusza lub Fahrenheita.

  7) Kontrolka trybu grzania – informuje, e jednostka jest w trybie grzania

  8) Kontrolka trybu chodzenia – informuje, e jednostka jest w trybie chodzenia

  9) Kontrolka cyklu odszraniania – jednostka jest w trakcie przeprowadzania cyklu odszraniania, gdy

  dioda wieci

  10) Kontrolka trybu STANDBY – informuje o trybie pracy jednostki z sieci elektrycznej

  11) Kontrolka alarmowa – jest aktywna zawsze, gdy wyst pi jaki alarm

  12) Kontrolka trybu ROAD – informuje o pracy jednostki w trybie zasilania od silnika

  13) Kontrolka wentylatora skraplacza – informuje o pracy wentylatora skraplacza

  14) Kontrolka wentylatora parownika – informuje o pracy wentylatora parownika

  15) Wy wietlacz – pokazuje aktualn temperatur wn trza zabudowy

  16) Wy wietlacz – wy wietla informacje o alarmach.

 • Zanotti FZ Transblock – opis sterownika kabinowego 5

  1.2 Wybieranie nastawy temperatury Naci nij przycisk SET: na czerwonym wy wietlaczu aktualna warto miga i na tym wy wietlaczu

  pojawia si napis Set1. Naci nij przycisk aby zmieni warto .

  Naci nij ponownie SET lub odczekaj 10 sekund aby nowa nastawa zostaa zachowana.

  1.3 Programowanie parametrw

  Aby wej w tryb programowania naci nij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund.

  Pierwszy uzyskany parametr zostanie wy wietlony na tym wy wietlaczu a jego warto na czerwonym.

  Aby zmieni parametr, u yj przyciskw . Naci nij SET, aktualna warto miga. U yj przyciskw

  aby wprowadzi now warto , nast pnie naci nij ponownie SET aby przej do nast pnego parametru.

  10 sekundowa bezczynno powoduje samoczynne opuszczenie menu programowania.

  !"#$ "#

  % %&(!)*$ + ,- . . . ,&-- /. /. /. 0)**&1 . . . 2 2)$&*$ 3 3 3 2 2)$&*$ /. /. /. 2 )*)$ 2 415)$$!

  6)$ 7 7 7

  2 415)$$ /. /. /. 8 4 ,&- 3 3 3 & . . . 4156)

  9 9 9

  :2 15)$$! /. /. /.

  ,$);1;&$) 9 7 9 7 9 7 "2 )*))$

 • 6 Zanotti FZ Transblock – opis sterownika kabinowego

  : & ; "" ")**&!

  4" 4" 4"

  " C&! 9. 9. 9. " +$;$

  &! D. D. D.

  "" ")**&! 4" 4" 4"

  " C&! 9. 9. 9.

  " +$;$&! D. D. D.

  " ")***&&C

  " ")**&5&6! 4" 4" 4"

  C&5&6! / / D +$;$&5&

  6! D. D. D.

  415$&5&6! 93

  4" ")**7

 • Zanotti FZ Transblock – opis sterownika kabinowego 7

  1.4 Opis wy wietlacza (wersja multitemperaturowa)

  1) W czanie / wy czanie parownika komory 1. Naci nij i przytrzymaj 3 sek. Czerwona dioda wieci

  gdy jednostka jest w czona

  2) SET1 – wybr nastawy dla komory 1. Gdy dioda wieci, mo liwy jest wybr nastawy.

  3) W czanie / wy czanie parownika komory 2. Naci nij i przytrzymaj 3 sek. Czerwona dioda wieci

  gdy jednostka jest w czona

  4) SET2 – wybr nastawy dla komory 1. Gdy dioda wieci, mo liwy jest wybr nastawy.

  5) * - Odszranianie r czne. Naci nij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk *1 lub *2

  aby aktywowa cykl odszraniania w wybranej komorze. Odszranianie jest aktywne, je eli dioda

  wieci.

  6) Symbol C lub F – wy wietlanie danej jednostki temperatury.

  7) Przyciski - ustawianie danych parametrw.

  8) Kontrolka trybu chodzenia – informuje, e jednostka jest w trybie chodzenia. Odpowiednio dla

  komory 1 lub 2

  9) Kontrolka cyklu odszraniania – jednostka jest w trakcie przeprowadzania cyklu odszraniania gdy

  kontrolka wieci. Odpowiednio dla komory 1 lub 2.

  10) Kontrolka trybu STANDBY – informuje o trybie pracy jednostki z sieci elektrycznej

  11) Kontrolka alarmowa – jest aktywna zawsze, gdy wyst pi jaki alarm

  12) Kontrolka trybu ROAD – informuje o pracy jednostki w trybie zasilania od silnika

 • 8 Zanotti FZ Transblock – opis sterownika kabinowego

  13) Kontrolka wentylatora skraplacza – informuje o pracy wentylatora skraplacza, odpowiednio dla

  komory 1 lub 2.

  14) Kontrolka wentylatora parownika – informuje o pracy wentylatora parownika, odpowiednio dla

  komory 1 lub 2.

  15) Wy wietlacz – pokazuje aktualn temperatur wn trza zabudowy

  16) Wy wietlacz – wy wietla informacje o alarmach

  17) Kontrolka trybu grzania – informuje, e jednostka jest w trybie grzania, odpowiednio dla komory

  1 lub 2

  ! "#$ % )*!)*$ + ,- . ,&-- /. 0)**& . 2 2)$&*$ 3 2 2)$&*$ /. 2 )*)$ 2 415)$6) 7 2 415)$$! /. 8 ,&- 3 & . 4156) 9 :2 4;)$ /. )*!)*)$ + ,- . ,&- /. 0)**& . 2 2)$&*$ 3 2 2)$&*$ /. 2 )*)$ 2 415)$6) 7 2 415)$$! /. ,&- 3 & . 4156) 9 :2 415)$ /. ,$);) 2 415) /. = >1;&$) 7 "2 )*);!)$;&$) .? 93 2 )*))$;&$) 93 / 2 )*))$&$) .@ 93 415;!2%=A . 415)$2 9 B&$ : & ; "" ")**&! 4"

 • Zanotti FZ Transblock – opis sterownika kabinowego 9

  " C&! 9. " +$;$ &! D. "" ")**&! 4" " C&! 9. " +$;$ &! D. %" ")***&&C " ")**&5&6! 4" C&5&6! / +$;$&5&6 ! D. 415&5&6 !

  1.5 Zmiana nastawy temperatury Procedura wygl da podobnie jak w jednostce monotemperaturowej. R nica polega na mo liwo ci

  w czania / wy czania ka dego parownika osobnym prze cznikiem. Dodatkowo, cykl odszraniania

  odbywa si jednocze nie dla obu parownikw. Je eli w jednym z nich cykl odszraniania zako czy si

  wcze niej, drugi pozostanie wy czony do momentu zako czenia cyklu przez pozostay.

  Tryb chodzenia parownika jest nadrz dny nad trybem grzania drugiego parownika. Nie jest dozwolone

  ustawienie mog ce powodowa konflikt: Oba mog pracowa w tym samym trybie (grzanie lub chodzenie)

  lub zostan wy czone, gdy osi gn odpowiedni temperatur .

  2. Obsuga agregatu

  2.1 Praca w trybie ROAD Sprawd , czy pali si kontrolka w czenia agregatu. Uruchom silnik pojazdu, naci nij i przytrzymaj

  ON przez 3 sek. Uwaga: Gdy pojazd nie jest w ruchu agregatu nie wolno u ywa w trybie ROAD.

  Powinny zapali si kontrolki ROAD oraz kontrolka pracy. Aby wy czy agregat naci nij przycisk

  ON/OFF lub wy cz silnik pojazdu.

  2.2 Praca w trybie STANDBY Sprawd , czy napi cie zasilaj ce jest zgodne ze specyfikacj agregatu z tabliczki znamionowej (tolerancja

  +/-10% dla napi cia nominalnego) nast pnie pod cz wtyczk . Naci nij i przytrzymaj ON przez 3 sekundy.

  Kontrolka pracy i trybu STANDBY powinna si zapali . Czerwony wy wietlacz pokazuje temperatur

  zabudowy a ty nastaw . Aby wy czy agregat naci nij przycisk ON/OFF.

 • 10 Zanotti FZ Transblock – opis sterownika kabinowego

  2.3 Praca w trybie automatycznym (START/STOP) Po uruchomieniu agregat pracuje automatycznie i zatrzymuje si zawsze, gdy temperatura wewn trz

  zabudowy osi gnie temperatur nastawy. Ponowne uruchomienie nast puje, gdy temperatura wewn trz

  osi gnie temperatur nastawy + tolerancja.

  W zale no ci od modelu, agregat mo e r nymi ikonami sygnalizowa swj tryb pracy:

  tryb chodzenia

  tryb grzania

  tryb ROAD

  tryb STANDBY

  2.4 Odszranianie Cykl odszraniania jest w czany automatycznie w odst pach czasowych lub r cznie poprzez naci ni cie

  przycisku odszraniania. W trakcie odszraniania zapal si symbole oraz

  W trybie pracy jako pompa ciepa, parownik i skraplacz zamieniaj si funkcjami. Z tego powodu symbole

  widoczne na wy wietlaczu podczas odszraniania mog by rwnie nast puj ce: oraz , zale nie od

  cyklu odszraniania z udziaem skraplacza lub parownika W trybie pompy ciepa odszranianie jest

  zako czone po ustalonym czasie.

  2.5 Alarmy i ostrze enia

  Alarm presostatu niskiego ci nienia.

  Gdy niskie ci nienie powoduje prze czenie wy cznika agregat zatrzymuje si . Dioda alarmowa zapala si i

  wy wietlany jest opis PRL. Reset jest automatyczny. Je eli liczba wyst pie jest wi ksza ni parametr LPn

  w czasie okre lonym parametrem LPd, wywoywany jest alarm PMI. Alarm mo na skasowa tylko poprzez

  wy czenie i ponowne w czenie agregatu.

  Alarm presostatu wysokiego ci nienia.

  Gdy wysokie ci nienie powoduje prze czenie wy cznika agregat zatrzymuje si . Dioda alarmowa zapala

  si i wy wietlany jest opis PRH. Reset jest automatyczny. Je eli liczba zdarze jest wi ksza ni parametr

  HPn w czasie okre lonym parametrem HPd, wywoywany jest alarm PMS. Alarm mo na skasowa tylko

  poprzez wy czenie i ponowne w czenie agregatu.

 • Zanotti FZ Transblock – opis sterownika kabinowego 11

  Alarm przeka nika nadpr dowego

  Alarm wyst puje podczas pracy jednostki w trybie STANDBY. Je eli przeka nik lub termistor zostanie

  prze czony, agregat wy czy si . Dioda alarmowa zapali si i wy wietli si alarm F1t. Regulacja jest

  wznowiona po resecie agregatu i ustalonym czasie Htt. Je eli liczba zdarze jest wi ksza ni parametr Htn

  w czasie okre lonym parametrem Htd, wywoywany jest alarm FTB. Alarm mo na skasowa tylko poprzez

  wy czenie i ponowne w czenie agregatu.

  Alarm uszkodzenia czujnika.

  Wy wietlany jest symbol E01 i zapala si dioda alarmowa. Agregat wy cza si .

  Alarm niskiej / wysokiej temperatury

  Alarm za cza si , gdy aktualna temperatura znajdzie si poza zakresem okre lonym na podstawie nastawy.

  Dioda alarmowa zapala si i zale nie od rodzaju alarmu wy wietlany jest komunikat:

  LA (niska temperatura) lub HA (wysoka temperatura).

  Alarm napi cia akumulatora

  Alarm wyst puje wy cznie w trybie ROAD. Je eli napi cie akumulatora jest ni sze ni warto bt-Pab,

  aktywowany jest wst pny alarm PAb informuj cy o anomaliach. Je eli warto spadnie do okre lonej

  parametrem bt-Ab, alarm akumulatora AB jest aktywowany a agre...