SET 3 K2 (2)

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SET 3 K2 (2)

 • 8/17/2019 SET 3 K2 (2)

  1/12

  SULIT

  JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

  PRA UPSR – PEWAJAM / SMART A 2016 MATHEMATICS

  015/2

  Kertas 2

  Ogos

  1 jam Satu jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

  [Lihat halaman sebelah 015/2 © 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Kedah

  SULIT

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Markah

  Penuh

  Markah

  Diperoleh

  1 2

  2 2

  3 3

  4 4

  5 3 6 3

  7 5

  8 4

  9 4

  10 5

  11 5

  12 5

  13 5

  14 5 15 5

  Jumlah

  NO. KAD PENGENALAN/ 

  NO. SIJIL KELAHIRAN

  ANGKA GILIRAN

  1. Kamu dikehendaki menulis nombor

  kad pengenalan / nombor sijil

  kelahiran dan angka giliran kamu

   pada petak yang disediakan.

  2. Kertas soalan mengandungi 15 soalan.

  3. Kertas soalan ini adalah dalam

  dwibahasa.

  4.  Jawab semua soalan.

  5. Kamu dibenarkan menjawab

  keseluruhan atau sebahagian soalan

  sama ada dalam bahasa Inggeris atau

  bahasa Melayu.

  6. Tunjukkan langkah-langkah penting.

   Ini boleh membantu kamu untuk 

  mendapatkan markah.

  7.  Rajah yang mengiringi soalan tidak 

  dilukiskan mengikut skala kecuali

  dinyatakan.

  Soalan

 • 8/17/2019 SET 3 K2 (2)

  2/12

  Untuk 

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 2 015/2

  [60 marks]

  [60 markah]

  Jawab semua soalan.

  1

  1 1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor

  Rajah 1

  . (i) Menggunakan semua angka di atas, bentukkan satu nombor yang nilai tempat bagi angka 9 ialah ribu.

  ……………………………………………………………………………………………

  [ 1 markah ]

  (ii) Berdasarkan (soalan i) bundarkan nombor tersebut kepada ratus yang terdekat

  …………………………………………………………………………………………..

  [ 1 markah ]

  2

  2 Rajah 2 menunjukkan sebuah bentuk 3 matra

  Rajah 2

  (i) Namakan bentuk 3 matra .

  ………………………………………………………………………………………….

  [ 1 markah ]

  (ii) Nyatakan bilangan tepi.

  …………………………………………………………………………………………

  [ 1 markah ]

  2

  2

  9 3

  7 5

  1

 • 8/17/2019 SET 3 K2 (2)

  3/12

  SULIT 3 015/2

  3 Rajah 3 menunjukkan sekeping kad nombor.

  Rajah 2

  (i) Nyatakan nilai tempat digit yang bergaris

  [ 1 markah ]

  …………………………………………………………………………………………….

  (ii) Berdasarkan Rajah 2 hitung beza antara nilai digit 3 dan digit 8 dalam nombor itu.

  [1 markah]

  Untuk 

  Kegunaan

  Pemeriksa

  3

  4

  4. Jadual 1 menunjukkan masa yang diambil oleh Bakar untuk mengulang kaji pelajarannya.

  Jadual 1

  (i) Bakar mula mengulang kaji pada pukul 8.15 p.m.

  Pada pukul berapakah Bakar selesai mengulang kaji pelajarannya ?

  [ 3 markah ]

  (i) Berdasarkan soalan (i) lukiskan kedudukan jarum jam dan jarum minit waktu Bakar selesaikan mengulangkaji pelajaran.

  [ 2 markah ]

  2

  6∙348

  5

  Subjek

    Matematik 

  Sains

  Masa Diambil

    1 am 30 minit

   

  4

  3

   jam

 • 8/17/2019 SET 3 K2 (2)

  4/12

  Untuk 

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 4 015/2

  5

  5 Jadual 5 menunjukkan markah murid dalam suatu ujian. Markah Ali dan

  John tidak ditunjukkan.

  Jumlah markah Abu, Bakar dan Muthu adalah sama dengan jumlah markah Ali dan John. Markah Ali dan John adalah sama.

  Berapakah markah John?

  [3 markah]

  6

  6 Rajah 6 menunjukkan jisim sebuah beg.

  i. Nyatakan jisim, dalam kg, beg itu. [1 markah]

  ii. Apabila 5 buah buku dimasukkan ke dalam beg itu, jisimnya menjadi

  2·3 kg. Jisim 5 buah buku itu adalah sama .

  Berapakah jisim, dalam g, sebuah buku itu?

  [2 markah]

  3

  3

   Rajah 6 

   Murid Markah

  Ali

  Abu 72

  Bakar 66

  Muthu 42

   Jadual 5

  John

 • 8/17/2019 SET 3 K2 (2)

  5/12

  SULIT 5 015/2

  7 Rajah 7 menunjukkan air dalam sebuah bikar.

   Rajah 7 

  (i) Nyatakan isipadu , dalam m , air itu.

  ………………………………………………………………………………………..

  [ 1 markah ]

  (ii) Berdasar (soalan i) tukarkan kepada unit liter

  ....................................................................................................................................

  [ 1 markah ]

  (iii) Air daripada bikar itu dituang sama banyak ke dalam 2 biji gelas.

  Hitungkan isi padu air, dalam ml , setiap gelas itu.

  [ 3 markah ]

  Untuk 

  Kegunaan

  Pemeriksa

  7

  8 Jadual 8 menunjukkan bilangan kelas dan min bilangan murid Tahun Lima dan

  Tahun Enam.

  Tahun Bilangan kelas Purata bilangan

  Murid

  Lima 4 31

  Enam 3 35

   Jadual 8 

  (i) Hitungkan bilangan

  a Bilangan murid Tahun Lima

  b Bilangan murid Tahun Enam

  [ 2 markah ]

  500 m 

  1 000 m

  5

 • 8/17/2019 SET 3 K2 (2)

  6/12

  Untuk 

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 6 015/2

  8

  (ii) Cari beza antara bilangan murid tahun Tahun Lima dan Tahun Enam [2 markah]

  9

  9 Rajah 9 menunjukkan sebiji kek berbentuk kuboid.

  (i) Hitungkan isipadu kek itu [2 markah]

  (ii) Berdasar soalan (i) 3

  1 daripada agar-agar itu telah dimakan.

  Berapakah isipadu, dalam cm3, baki agar-agar itu?

  [3 markah]

  4

  5

  12 cm

  8 cm

  6 cm

   Rajah 9

 • 8/17/2019 SET 3 K2 (2)

  7/12

  SULIT 7 015/2

  10 Jadual 10 menunjukkan waktu dan aktiviti yang dilakukan oleh Harun pada suatu hari tertentu.

   Jadual 10

  (i) Pukul berapakah Harun berehat pada waktu pagi.

  .......................................................................................................................................

  [1 markah]

  (i) Berdasar soalan (i) tukarkan kepada sistem 24 jam. [1 markah]

  (ii) Berapakah tempoh masa Harun bekerja sehari. [3 markah]

  Untuk 

  Kegunaan

  Pemeriksa

  10

  5

  4.30 petang

  Aktiviti

 • 8/17/2019 SET 3 K2 (2)

  8/12

  Untuk 

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 8 015/2

    11 Rajah 11 menunjukkan piktograf bilangan tembikai yang tidak lengkap yang

  dijual oleh Encik Ruslan. Bilangan tembikai yang dijual pada bulan April tidak 

  ditunjukkan.

   Rajah 11

  (i) Purata jualan untuk 4 bulan itu ialah 50 biji.

  Berapakah bilangan yang perlu dilukiskan pada bulan April

  [2 markah]

  (ii) Hitungkan jumlah tembikai yang dijual pada bulan Januari, Februari, Mac dan April.

  [1 markah]

  (iii) Sebanyak 5% daripada tembikai didapati rosak. Berapakah baki tembikai yang masih elok 

  [2 markah]

  11

  5

 • 8/17/2019 SET 3 K2 (2)

  9/12

 • 8/17/2019 SET 3 K2 (2)

  10/12

  Untuk 

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 10 015/2

  13 Rajah 13 menunjukkan bil yang tidak lengkap . Harga seunit beras yang dibeli Puan Choo

  tidak ditunjukkan.

   Rajah 13

  Puan Choo memberi wang RM40 kepada pekedai dan diberi baki 90 sen oleh pekedai itu.

  (i) Berapakah jumlah yang dibayar oleh Puan Choo kepada pekedai. [1 markah]

  (ii) Berapakah harga sekilogram beras yang dibeli oleh Shila?

  [2 markah]

  (iii) Puan Choo memerlukan 2

  1 1 kg beras pulut untuk membuat kuih.

  Berapakah yang perlu dibayar oleh Puan Choo.

  [2 markah]

  13

  5

  2.70

  5.00

  8.10.

  10.00

 • 8/17/2019 SET 3 K2 (2)

  11/12

  SULIT 9 015/2

  14 Rajah 14 menunjukkan jumlah penduduk Kampung Kenanga dan peratusan penduduk 

  mengikut empat kumpulan

   Rajah 14

  (i) Hitungkan peratusan remaja. [2 markah]

  (ii) Berdasarkan maklumat pada rajah 14 lengkapkan carta palang untuk  menunjukkan penduduk Kampung Kenanga mengikut empat kumpulan.

  [ 3markah]

  Untuk 

  Kegunaan

  Pemeriksa

  15

  5

  Bilangan

  penduduk 

  Kumpulan

  400

  200

  600

  800

     K  a  n

    a    k   -   k   a   n   a    k

     R   e   m   a   a

     D   e   w   a   s  a

     O   r  a   n   g    t  u   a

  2000 oran

 • 8/17/2019 SET 3 K2 (2)

  12/12

  Untuk 

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 10 015/2

    15 Jadual 15 menunjukkan bilangan kapur dalam sebuah kotak.

  Warna Bilangan kapur

  Putih 2 1 daripada jumlah kapur

  Biru 30 batang kapur

  Merah 10 batang kurang da