of 20 /20
Sarajevo 19.07.2008. IKT industrija u BiH 2007 Brano Vujičić, B@IT

Sarajevo 19.07.2008

 • Upload
  kass

 • View
  28

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IKT industrija u BiH 2007. Brano Vujičić, B@IT. Sarajevo 19.07.2008. I K T tržište u regionu. I K T tržište u svijetu. Izvor IDC Adriatic, 2007. I K T tržište u regionu. Izvor IDC Adriatic, 2007. I K T tržište u regionu. Izvor IDC Adriatic, 2007. Prism Research. B@IT. Maj 2008. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sarajevo 19.07.2008

Page 1: Sarajevo  19.07.2008

Sarajevo 19.07.2008.

IKT industrija u BiH2007

Brano Vujičić, B@IT

Page 2: Sarajevo  19.07.2008

Šta je BAIT? 2

IKT tržište u regionu

IKT tržište u svijetu

Izvor IDC Adriatic, 2007

Page 3: Sarajevo  19.07.2008

Šta je BAIT? 3

IKT tržište u regionu

Izvor IDC Adriatic, 2007

Page 4: Sarajevo  19.07.2008

Šta je BAIT? 4

IKT tržište u regionu

Izvor IDC Adriatic, 2007

Page 5: Sarajevo  19.07.2008

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Osnovni podaci o istraživanju

Vrijeme istraživanja 12 - 21. 04. 2008. godine

Metoda prikupljanja podatakaFace to face (lični) intervjui sa odgovarajućim osobama u

kompaniji (direktori, menadžeri i voditelji kompanija)

InstrumentiUpitnik za anketiranje razvijen od strane Prism Research u

suradnji s klijentom; ukupno 32 pitanja

Veličina uzorka 166 kompanija

Metoda izbora ispitanikaPrigodan uzorak kompanija na osnovu unaprijed definisanih kvota izabranih sa spiska kompanija dostavljenog od straneKlijenta

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Page 6: Sarajevo  19.07.2008

P2. Koje su Vaše glavne aplikacije i usluge? Pregled rezultata u BiH

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Sve kompanijeN=166

Odgovori “Drugo” najčešće se odnose na firme, koje se prema vlastitoj procjeni bave trgovinom računara, hardwarom i servisiranjem računara.

44.0

41.0

36.7

35.5

29.5

22.9

22.9

21.7

15.1

3.0

22.3

41.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Razvoj/Software/ Internet

Baze podataka

Operativni sistemi

Komunikacije

Networking/LAN/WAN

Client/Server aplikacije

Generalne aplikacije

Management sistema i procesa

Sigurnost

E-Commerce (biznis, finansije)

Geografijski informacijski sistemi

Drugo

Page 7: Sarajevo  19.07.2008

P3. Koja je Vaša glavna aktivnost u procesu razvoja software-a? Pregled rezultata u BiH

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Sve kompanijeN=166

Na grafičkom prikazu su izostavljeni odgovori “Ne znam/Ne želi odgovoriti” (n=16)

34.9

16.9

6.0

32.5

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Razvoj

Tehnička podrška

Design

Testiranje

Page 8: Sarajevo  19.07.2008

P6. Da li je vaša firma uspješno razvila novu aplikaciju ili usluge (npr. kreirala novu aplikaciju) od 2004. godine? Pregled rezultata u BiH i sektorima

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Sve kompanijeN=166

DA31%NE

69%

16.4

25.0

38.7

60.9

0% 10% 20% 30%40% 50% 60% 70%

Servisiranje i prodaja računara ibiro opreme

Razvoj software-a

Proizvodnja računara i računarskeopreme

Ostale srodne informatičkeaktivnosti

Page 9: Sarajevo  19.07.2008

P7. Da li je Vaša firma unaprijedila već postojeću aplikaciju ili usluge (npr. modificirala postojeću aplikaciju) od 2004 godine? Pregled rezultata u BiH i sektoru

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Sve kompanijeN=166

NE63%

DA37%

19.2

25.0

46.8

69.6

0% 20% 40% 60% 80%

Servisiranje i prodaja računara ibiro opreme

Razvoj software-a

Proizvodnja računara iračunarske opreme

Ostale srodne informatičkeaktivnosti

Page 10: Sarajevo  19.07.2008

P11. Molimo Vas da među sljedećim dimenzijama politika navedete tri koje najviše utiču na poslovanje i rast Vašeg biznisa? Pregled rezultata u BiH

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Sve kompanijeN=166

51.2

33.7

31.9

28.9

28.3

19.9

17.5

11.4

10.2

6.0

43.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Poreska politika i administriranje

Investicijska politika

Ljudski kapital

Politika konkurencije

Promocija investicija i olakšice

Antikorupcijski i poslovni integritet

Bolje regulative

Trgovinska politika

Pravni sistem

Pristup finansijama

Infrastruktura

Višestruki odgovor – pitanje na koje su ispitanici imali mogućnost dati više odgovora (tri), a koji su zajedno analizirani i kao takvi predstavljeni na grafiku, što znači da je zbir procenata predstavljen na grafiku veći od 100%!

28

Page 11: Sarajevo  19.07.2008

P12. Molimo Vas da za svaku politiku koja najviše utiče na poslovanje i rast Vašeg biznisa navedete njenu najvažniju dimenziju. Pregled rezultata u BiH – 2. dio

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Sve kompanijeN=166

13.8

34.5

20.7

20.7

3.4

27.3

24.2

12.1

33.3

62.1

25.9

10.3

54.2

45.8

6.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Inst

itu

cio

nal

ni i

op

erat

ivn

i okv

ir

Mu

ltila

tera

lni i

reg

ion

aln

itr

go

vin

ski

spo

razu

mi

Lib

eral

izac

ijatr

go

vin

e

Teh

nic

keb

arije

re z

atr

go

vin

u

Ad

min

istr

ativ

ne

bar

ijere

za

trg

ovi

nu

Pro

-akt

ivn

atr

go

vin

ska

po

litik

a

Str

ateg

ijare

gu

lato

rnih

refo

rmi

Tije

lo z

an

adg

led

anje

reg

ula

tive

An

aliz

a u

tica

jare

gu

lati

ve

Tra

nsp

aren

tno

st

Ob

razo

van

ost

ivj

esti

ne

rad

ne

snag

e

Tra

nsp

aren

tno

stu

ob

razo

van

ju i

razv

ijen

ost

vjes

tin

a ra

dn

e s

Rig

idn

ost

trz

ista

rad

ne

snag

e

Ne

dis

krim

inac

ija

Zas

tita

vlas

nis

tva

Trgovinska politikaBolje regulativeLjudski kapitalInvesticijskapolitika

Page 12: Sarajevo  19.07.2008

P17. U kojim zanimanjima primjetite razliku, odnosno kolika je razlika između vještina koje Vaši uposlenici trenutno posjeduju i onih koje bi trebali posjedovati da bi postigli Vaše poslovne ciljeve u navedenim zanimanjima? Pregled rezultata u BiH

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Sve kompanijeN=166

Na grafiku su prikazane aritmetičke sredine dobivenih rezultata.Pri tome su odgovori kodirani na slijedeći način:

Bez razlike=0Mala razlika=1 Velika razlika=2

0.98

0.92

0.90

0.86

0.92

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Sistemski/ mrežniinženjeri

Inžinjeri za tehničkupomoć

Aplikacije/ programeribaze podataka

ICT stručnjaci

UserInterface/ Multimediadizajneri/ programeri

M

Page 13: Sarajevo  19.07.2008

P18. Koje su tri najvažnije oblasti vašeg poslovanja na koje su ove razlike između potrebnih vještina i onih koje ste imali na raspolaganju negativno uticale? Pregled rezultata u BiH

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Sve kompanijeN=166

Višestruki odgovor – pitanje na koje su ispitanici imali mogućnost dati više odgovora (tri), a koji su zajedno analizirani i kao takvi predstavljeni na grafiku, što znači da je zbir procenata predstavljen na grafiku veći od 100%!

61.4

54.8

30.1

29.5

3.6

22.9

55.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Gubitak kvalitete usluga

Gubitak poslova

Povećanje troškova

Povećanje troškova regrutacije

Gubitak/nedostatak efikasnosti/ povećani gubitci

Drugo

Bez uticaja na posao

Page 14: Sarajevo  19.07.2008

P19. Molimo Vas da izaberete tri najvažnija zanimanja za koje ste imali poteškoća da nađete odgovarajuće osoblje u zadnjih 12 mjeseci. Pregled rezultata u BiH

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Sve kompanijeN=166

Višestruki odgovor

48.2

36.1

34.9

30.1

4.8

31.9

44.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ICT stručnjaci

Aplikacije/programeri bazepodataka

User interface/Multimediadizajneri/programeri

Sistemski/mrežni inžinjeri

Inžinjeri za tehničku pomoć

Drugo

Nijedno

Page 15: Sarajevo  19.07.2008

P20. Koja su tri glavna razloga zbog kojih Vam je bilo teško naći odgovarajuće osoblje? Pregled rezultata u BiH

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Sve kompanijeN=166 67.5

43.4

22.3

19.9

12.7

10.2

9.0

8.4

1.8

12.7

55.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Nedostatak dovoljno vještih kandidata

Nedostatak kandidata sa nama potrebnim kvalifikacijama

Nedostatak motivacije kod ljudi

Nedostatak kandidata zainteresovanih za ovaj posao

Previse konkurencije sa ostalim poslodavcima

Firma/ industrija ne plaća dovoljno

Kandidati koji posjeduju vještine ne žele da se presele na ovulokaciju

Potrebe posla utiču na ravnotežu izmežu posla i života

Nedostatak sredstava za izvođenje efektivne regrutacijekandidata

Udaljena lokacija i loš transport

Drugo

Višestruki odgovor

Page 16: Sarajevo  19.07.2008

P23. Da li ste organizovali poslovni trening za nekog od Vaših zaposlenika u proteklih 12 mjeseci? Pregled rezultata u BiH

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Sve kompanijeN=166

60%

40%

DA NE

Page 17: Sarajevo  19.07.2008

P24. Koje tri potrebe za treningom Vam je bilo najteže zadovoljiti putem lokalnih dobavljača izvan Vaše firme? Pregled rezultata u BiH

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Sve kompanijeN=166

Višestruki odgovor

65.7

38.6

34.9

26.5

26.5

14.5

53.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Tehnički trening

Menadžerski/ organizacijskitrening

Odnosi sa klijentima

Poznavanje proizvoda

Jezici

Trening supervizora

Drugo

Page 18: Sarajevo  19.07.2008

P25. Koja tri od navedenih razloga bi Vas najprije mogle spriječiti da ponudite trening Vašim zaposlenicima? Pregled rezultata u BiH

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Sve kompanijeN=166

Višestruki odgovor

61.4

44.0

43.4

27.1

24.1

15.1

6.0

56.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Troškovi treninga

Kvalitet ponuđenog treninga

Trening nije moguće naći nalokalnom nivou

Ponuđene teme treninga

Nemogućnost da osobljeizbiva sa posla zbog treninga

Doba dana u koje se treninzinude

Nezainteresovano osoblje

Drugo

Page 19: Sarajevo  19.07.2008

P30. Molimo Vas da odaberete tri ključna faktora bitna za uspjeh u Vašem biznisu? Pregled rezultata u BiH

Maj 2008.

B@IT

Prism Research

Sve kompanijeN=166

Višestruki odgovor

68.1

34.3

32.5

31.9

26.5

14.5

13.9

10.2

1.8

57.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Znanje

Raspoloživost vještina

Kultura saradnje i kvalitete

Kapacitet za inovacije

Niske cijene rada

Razvoj ICT infrastrukture

Poslovno okruženje

Niski operacioni troškovi

Blizina EU

Drugo

Page 20: Sarajevo  19.07.2008

Šta je BAIT? 20

Address: Marka Marulića 2/III

71000 Sarajevo

Bosnia end Herzegovina

Telephon: +387 33 719 025

Fax: +387 33 719 026

E-mail: [email protected]

Web site: www.bait.org.ba

Kontakti