of 7 /7
at ,JU ,,SluZba za za;ro3ljavatrje Karrtona Sarajevo,. Silrajet,o FINANSIJSKI PLAN Javne ustanove ,,SluZba za zapoiljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2017. godinu Sarajevo, oktobar 2016

,,SluZba za za;ro3ljavatrje Karrtona Sarajevo,. Silrajet,o 2017.pdfFINANSIJSKI PLAN Javne ustanove ,,SluZba za zapoiljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2017. godinu Sarajevo, oktobar

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ,,SluZba za za;ro3ljavatrje Karrtona Sarajevo,. Silrajet,o 2017.pdfFINANSIJSKI PLAN Javne ustanove...

Page 1: ,,SluZba za za;ro3ljavatrje Karrtona Sarajevo,. Silrajet,o 2017.pdfFINANSIJSKI PLAN Javne ustanove ,,SluZba za zapoiljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2017. godinu Sarajevo, oktobar

at

,JU ,,SluZba za za;ro3ljavatrje Karrtona Sarajevo,. Silrajet,o

FINANSIJSKI PLANJavne ustanove ,,SluZba za zapoiljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2017. godinu

Sarajevo, oktobar 2016

Page 2: ,,SluZba za za;ro3ljavatrje Karrtona Sarajevo,. Silrajet,o 2017.pdfFINANSIJSKI PLAN Javne ustanove ,,SluZba za zapoiljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2017. godinu Sarajevo, oktobar

( iv0l)

Finansiiski plan za 2017. godinu uraden je u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade idonoSenja programa rada i izvieSta.ja o radu Vlade Kantona Sara.ievo i kantonalnih organa iorganizacija (,,SluZbene not,ine Kantona Sarajevo". broj 29 12), Zakonom o budZetima uFederaciji Bosne i Hercegovine (,,Slu2bene novine Federacije BIH", broj 102/13, g/14, l3ll4 i8115), Zakonom o posredovanju u zapoSljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(.,SluZbene novine Federacije BiH", bro.i 41101.22105 i 9/08), Zakonom o posredovanju uzapo5ljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo (,,SluZbene novineKantona Sarajevo", broj 4/04,29109 i 18/13) i aktima JU ,,SluZba za zapoiljavanje KantonaSarajevo", Sarajevo.

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapoSljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenihosoba, Javna ustanova ,,SluZba za zapolljavanje Kantona Sarajevo" (u daljem tekslu SluZba) u

F'inansijskom planu za 2017. godinu, planirala je sredstva za administrativne troSkove ( materijalnitro5kovi. plaie i kapitalna ulaganja), sredstva za ostvarivanje prava iz materljalno-socijalnesigumosti nezaposlenih osoba (novdana naknada po prestanku radnog odnosa, uplata doprinosa zazdravstveno i penzijsko invalidsko osiguranje), te zbrinjavanje nezaposlenih lica na osnovuPrograma mjera za socijalno zbrinjavaile zaposlenika koji su u procesu stedaja, likvidacijerestrukturiranja i privatizacije preduzeia ostali ili ostaju bez posla (,,Sluibene novine FederacijeBosne i Hercegovine", broj 5107). Preostala sredstva planirana su za mjere aktivne politikezapoSljavanja i transfere Fondu za proibsionalnu rehabiiitaoiiu i zapo5liavanje lica sa invaliditetom.

U Finansijskom planu prihoda i izdataka JU ,,SluZba za zapoiljavanje Kantona Sarajevo"Sarajevo za 2017. godinu planirana su ukupna finansijska sredstva za izvriavanje zadatakapredvidenih Programom rada za 2017. godinu u iznosu od 45.602.000 KM i planirani rashodi iizdaci u iznosu od 45.602.000 KM.

Ukupno planirana sredstva u iznosu od 45.602.000 KM sastoje se od; Porez.nih prihoda u

iznosu od 29.400.000 KM, neporeznih prihoda u iznosu od 232.000 KM, kapitalnih primitaka u

iz.nosu od 70.000 KM i prenesenih sredstavaiz prethodne godine u iznosu od 15.900.000 KM.

Struktura planiranih rashoda i izdataka je sljedeia: Place, naknade i doprinosi 3.979.053KM ili 8,J3o/o ukupno planiranih sredstava; Doprinosi poslodavca 383.989 KM ili 0,84yo ukupnoplaniranih sredstava; Materijal i usluge 1.242.850 KM ili 2,73yo ukupno planiranih sredstava;Tekuci transferi (materijalno-socijalna sigurnost nezaposlenih lica, tekudi transferi Irondu za

prof'esionalnu rehabilitaciiu i zapoSl.iavanie lica sa invaliditetonr, ostali transferi - dokup strta iisplate pojedincima za malerijalnu i sociialnu sigurnost po osnovu Programa mjera za socijalnozbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stedaja, likvidacije restrukturiranja i privatizacijepreduzeca oslali ili ostaju bez posla iaktivna politika zapo5ljavanja)38.98 .108 KM ;li85,50o i

Kapitalni izdaci 1 .012.000 KM ili 2,200 ukupno planiranih sredstava.

I

Page 3: ,,SluZba za za;ro3ljavatrje Karrtona Sarajevo,. Silrajet,o 2017.pdfFINANSIJSKI PLAN Javne ustanove ,,SluZba za zapoiljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2017. godinu Sarajevo, oktobar

Na osnovu Zakona o budZetima u Federaciji BiH (,,SluZbene novine Federacije BiH", broj I 02113,9114. 13114 i 8/15) donosi se

FINANSIJSKI PLANJU ,,SluZba za zapo5ljavanje Kantona Sarajevo", Sarajevo za 2017. godinu

elan LPlanirani prihodi i izdaci po gruparna 2a2017. godinu i projekcija 'n 2018. i 2019. godinu prikazani su u narednoj tabeli

Ukupno raspoloiiva sredstva

Neporezni prihodiPrimiciPrenesena srcdstvaI)ku o raspoloZiva sredstva

lJkupno rashodi i izdaci

Materij alno-socij al na si gurnost

Ukupno rashodi i izdaci

Plan za 2017. godinu -uKM

Projekcija za2018. godinu -UKM

Projekcija za 2019. godinu-uKM

29.400.000 29.63s.000 29.635.000232.000 210.000 21 0 000

70.000 50.000r 5.900.000

50 000

45.602.000 29.89s.000 29.895.000

Plan za 2017. godinu-u KM

Projekcija za 2018. godinuuKM

Projekcija za 2019. godinu-u KM

Place, naknade i doprinosi 3.979.053 4.240.2r2 4.277.513

Doprinosi poslodavca

N4ateriial i usluge

383.989 427.814 432.0e2

r.242.850 1.242.850 1.242.8s0

Tekuii transf'eri drugim nivoima vlasti 1s9.800 241.006 264.74Q

Ostali transl'eri PIO/MIO 5.3t7.518 1.300.000 r.300.000

17.900.000 16.900.000 I6.900.000

Aktivna pol iti ka zapo5ljavanj a 1s.ss6.790 4.820.1 l8 5.294.80s

Kapitalni izdaci r.012.000 673.000 133.000Drugi tekuci rashodi s0.000 s0.000 50.000

45.602.000 29.89s.000 29.895.000

Prihodi od poreza

Page 4: ,,SluZba za za;ro3ljavatrje Karrtona Sarajevo,. Silrajet,o 2017.pdfFINANSIJSKI PLAN Javne ustanove ,,SluZba za zapoiljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2017. godinu Sarajevo, oktobar

elan 2.

Prihodi iprimici po rrslama, kao i procjena vilka prihoda nad rashodima iz prethodne godine, utwtluju se u Bilansu prihoda, kako slt€di

A. RAsPoLoiJv'A sREDsrvA

Tabela l. UKUPNO RASPOLOZIVASREDSTVAZA20lT.,projekcija z^2018.i 2019. godinu

Ekon.kod

1

1.a) 1 t2113

Projekcija za2019.g.

9

29.8e5.000 i

29.635.00029.635.000

29.635.,Qo-L.,I

,-*JI

0

0

r0.000

0

80.000

.0000

0

120

I

R.Br.

RaspoloZiva sredstva IzvrSenje2015 g.

Planza2016.9. Plan za 2017.g. Index Projekcija za

2018.g.

I 3 4 5 6 7 (6ts) 8

A. UKUPNO RASPOLOZIVASREDSTVA (I+II+III) 47.O87.693 47.217.417 45.602.000 97 29.89s.000

tI

UKUPNO PRIIIODI (I +2+3) 30.857.406 29.905.000 29.632.000 99 29.635.000710000 Prihodi od poreza (1.a dol.c) 30.400.363 29.680.000 29.400.000 99 29.635.000

Doprinos za osiguranie odnezaposlenosti 29.754.009 29.400.000 29.400.000 100 29.63s.000

l.b)

I .c)

712124 Sredstva za volontere radi osigurafiJa za

sluda.i povrede na radu ili profesionalnebolesti 62t.283 270.000 0 0

112t25 Sredstva za pripravnike radi osiguranjaza sludaj povrede na radu iliprofesionalne bolesti 25.071 10.000 0 0

2. 720000 Neporezni prihodi (2.a do 2.d) 333.843 225.000 232.000 103 210.000 210.0002.a) 72121l' Prihod od kamate za depozite u banci 23.93s r 5.000 12.000 80 r0.000

2b) 721331 Kanrate primliene od pozajmicapoiedincirna r7.813 10.000 r 0.000 r00 0

2.c) 72261 t Prihod od pruZanja usluga gradanima-radne dozvole

8s.600 70.000 80.000il4

80.0002.d) 722'719

722191Ostali prihodi i povrati

206.435 130.000 r30.000 100 r20.0003. 730000 Tekudi transferi r23.200 0 0 0

Tekuci transfer Federalnog zavoda zazapo5li. i Fed. minis. rada i soc. pol.

123.2000 0

0

I

733112

Page 5: ,,SluZba za za;ro3ljavatrje Karrtona Sarajevo,. Silrajet,o 2017.pdfFINANSIJSKI PLAN Javne ustanove ,,SluZba za zapoiljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2017. godinu Sarajevo, oktobar

50.00050.000

432.092

L242.850

26.-7Q0

I04.000

155.000

83.500

()r

- .-.,]

0r

4

I\

8 I 0000 42.320 s0.000 70.000 140 50.000KAPITALNI PRIMICI (l+2)50.000 r00 50.000

II8 r 3200 Prinr I jene otplate od pozajnr Ij ivarrja 42.320 s0.0008ll r00 20.000 01 Primici od prodaje sluZbenih automobila

TII 5ltt2216.187.967 17.262.417 15.900.000 92 0

Prcncseni viSak prihoda nadrashodima

eun 3

RaspoloZiva sredstva u iznosu od 45.602.000 KM rasporeduiu se kako slijedi:

B. RASHODI I IZDACI

Tabela 2. RASHODI I IZDACI ZA2017.i n 2018. i 2019. tnuIn'rSenje2015 g.

R.Br

Ekon.kotl

RASHODI I IZDACI Plan 2016.9 Plan 2017.g Index Proekcija20r8.g

Proekciia2019.g

1 3 4 5 6 7 (6/s) 8 9R

I

UKUPNO RASHODI I IZDACI(I+II+III+IV+V) 29.825.276 47.217.417 4s.602.000 91 29.895.000 29.895.000

3.541.905 3.841.277 3.979.053 104 4.240.212 4.277.5t361 1000

61 I 100

PLACE I NAKNADE TROSKOVAZAPOSLENIH (1+2)Ilruto place i naknade pla6a 2.846.03 5 3.046.277 3.279.0s3 108 3.730.212 3.767,513

61 r200 N akrrade tro5kova zaposlen i h 695.870 795.000 700 000 88 5 r0.000 5 10.000II 612000 318.264 362.254 383.989 106DOPRINOSI POSLODAVCA I

OSTALI DOPRINOSI427.814

613000 IZDACI ZA I\{ETERIJAL, SITNIINVENTAR I USLUGE (od I do 9)

880.518 1.200.344 1.242.8s0 104 t.242.850III

I 613100 Prrtni tro5kovi 3.914 26.700 223 26.700

613200 Izdaci za energiju 84. I 80 107.000 104.000 97 r 04.000)

3. 613300 Izdaci za komunikaciju i kom. usluge 138.468 155.000 155.000 r00 r55.000

1- 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara s2.949 77.000 77.500 101 83.500

5 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 9329 r 2.000 15.000 125 r 5.000 r 5.000

I

I

I

l.2

I

12.000

Page 6: ,,SluZba za za;ro3ljavatrje Karrtona Sarajevo,. Silrajet,o 2017.pdfFINANSIJSKI PLAN Javne ustanove ,,SluZba za zapoiljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2017. godinu Sarajevo, oktobar

6136006. Unajmljivanjc imovine, opreme incnrateri.ialne inrovine 36.948 s5.000 55.000 r00 55,000

7

8.

(r13700 Izdaci z-a tekude odriavanje 88.733 125.000 il6.000 93 r 10.000 r r0.000

64.800613600 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i

usluga platnog prometa s3.50e 61.000 64.800 106 64,8009. 613900 Ugovorene i druge posebne usluge

TRANSFERI I DRUGITEKUCI RASHODI (1+2+3+4+5)

412.488 596.344 628.8s0 105 628.8s0 62{t,8-s0

23.809.545254.710

n; 6140002s.009.943 41.330.542 38.984.r08 94 23.311.124

1

2

(tl4144 Transfer za Fond za invalide 464.s80 462.191 159.800 35 24r.006614150 Ostali transfcri PIO/IVIIO (a+b) 2.r93.8s6 4.802.186 s.3I7.518 llt 1.300.000 1.300.000

300.000

L000.000

16.900.00012.000.000

a) Ostali transferi PIO/MIO - isplatadoprinosa za PIO-dokup staZa 434.914 300.000 300.000 r00

lll

300.000b)

6I4200

Ostali transferi PIO/MIO - Programsoci-jal nog zbrinjavanj a zaposlenih(stedaj. I i kv idacija prestrukturiranje) 1.7 58.942 4.502.186 s.0t7.518 r.000.000TEKUCI TRANSFERIPOJEDINCIMA(a+b) 16.302.106 17.200.000 17.900.000 104 r6.900.000

a)

tr)

4.

614223 Novdane naknade nezaposlenim licima r r .480.302 r2.300.000 13.000.000 106 r2.000.000614225 Doprirros za zdravstveno osig. zanezap.

lica 4.821 .804 4.900.000 4.900.000 r00 4.900.000 4.900.000

614500

AKTIVNA POLITIKAZAPOSLJAVANJA (a+b)Subvencije za aktivnu politikuzapoSljavanja

5.503.249 r8.766.r 65 15.556.790 83 4.820.1t8

a)Podsticajne mjere iz prethodnihgodina 4.93 5.539 9.522.321 17.360.790 r30 0 0

b) Podsticaine miere za tekudu godinu 567 .7 t0 9"243.844 3.196.000 35 4.820.1 t8 5.294.80.s

50.0000614800

Drugi tekudi rashodi - povrat vi3eupladenih doprinosa u ranijimgodinama i drugi tekudi rashodi 546.t52 r00.000 50.000 50 s0.0000

V 820000 KAPITA LNt tZD ACt ( I +2+3+4+5) 74.646 483.000 1.012.000 2t0 673.000 133.000

5 5.000

5.294.80s

I

I

I

J,

I

I

Page 7: ,,SluZba za za;ro3ljavatrje Karrtona Sarajevo,. Silrajet,o 2017.pdfFINANSIJSKI PLAN Javne ustanove ,,SluZba za zapoiljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2017. godinu Sarajevo, oktobar

45.000

68.000 I

thn 4.

U toku kalendarske godine dozvoljena je Feraspodjela $edstava izrneilu pojedinih pozicija utvrdenih Finansijskim plalom SluZbe za 201 7. godinu rJol0% ukupno odobrenih rashoda i izdataka, uz odobrenje Upravnog odbora i saglasnosti Minista$tva za rad, socijalnu politikq raseljena lica iizblegliccKantona Sarajevo.

Clan 5.

Finansilski plan prihoda i izdataka JU >SluZba za zapoSljavanje Kantona Sarajevo) stupa na snagu danom dobijanja saglasnosri Skupitine KantolaSarajevo, a primjerjuje se od 0'l -01.2017. godine.

'f .11r.i .l

. ,nie

I

1.

5.

::rt. '

I'l R 1c c

1.

Nabavka 0prente 51.214 88.000 129 4 5.000Nahavka ostalih stalnih sredstava(softver) r8.708

68.000

25,000 25.000 r00 68.0007

3.

82r 300

82 l 300

82 r 200 4.124 270.000 670.000 248 s00.000 0

821600

Nabavka ili izgradnja poslovnog

Rekonstrukcija i adaptacijaposlovnog prostora

rostora

0 r 20 000 r 20 000 r00 s0.00082r300 Nabavka sluibenih automobila 0 0 109.000 0

50 000

0

.lli'iort.

(r