Click here to load reader

SANACIJA PROMETNICE IZVEDBENI PROJEKT ZC 5065  · PDF fileHelena Dušević Gržinčić mag.ing.aedif. Vedran Blažević mag.ing.aedif. INVESTITOR GRAĐEVINA DIREKTOR ZAJEDNIČKA FAZA

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SANACIJA PROMETNICE IZVEDBENI PROJEKT ZC 5065  · PDF fileHelena Dušević...

 • SANACIJA PROMETNICE IZVEDBENI PROJEKT

  C 5065, LOKALITET KRALJEVICA TROKOVNIK

  k.. 44/1, k.o. Kraljevica

  : UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

  PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJENikole Tesle 9/X

  Rijeka

  : SANACIJA PROMETNICE

  C 5065, LOKALITET KRALJEVICA

  : k.. 44/1, k.o. Kraljevica

  : GRAEVINSKO-PROMETNI PROJEKT

  : IZVEDBENI PROJEKT

  : ZO/414-75-2016

  : 414-75-2016

  : Domagoj Herman mag.ing.aedif.

  Ovlateni inenjer graevinarstva 4721

  : Zvonimir Kurbanovi mag.ing.aedif.

  Ovlateni inenjer graevinarstva 4405

  SURADNICI :

  : Domagoj Herman mag.ing.aedif.

  : Domagoj Herman mag.ing.aedif.

  Rijeka, 14 travanj 2017.

  SURADNIK

  Maja Erakovi mag.ing.aedif.

  Helena Duevi Grini mag.ing.aedif.

  Vedran Blaevi mag.ing.aedif.

  INVESTITOR

  GRAEVINA

  DIREKTOR

  ZAJEDNIKA

  FAZA PROJEKTA

  VRSTA PROJEKTA

  LOKACIJA

  PROJEKTANT

  Br.projekta:

  414-75-2016

  PROJEKTANT

  BROJ PROJEKTA

  OZNAKA PR.

 • SANACIJA PROMETNICE IZVEDBENI PROJEKT

  C 5065, LOKALITET KRALJEVICA TROKOVNIK

  k.. 44/1, k.o. Kraljevica

  Br.projekta:

  414-75-2016

  1. PRIPREMNI I ZAVRNI RADOVI

  2. ZEMLJANI RADOVI

  3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

  4. KOLNIKA KONSTRUKCIJA

  5. OPREMA CESTE

  6. PREMJETANJE, DOGRADNJA INSTALACIJA

  7. MONTERSKI RADOVI(OBORINSKA ODVODNJA)

  UKUPNO CESTA SA INSTALACIJAMA:

  SVEUKUPNO:

  UKUPNO IZGRADNJA:

  PDV 25%:

  GRAEVINSKI RADOVI

  REKAPITULACIJA RADOVA

  Str 2/23

 • SANACIJA PROMETNICE IZVEDBENI PROJEKT

  C 5065, LOKALITET KRALJEVICA TROKOVNIK

  k.. 44/1, k.o. Kraljevica

  Br.projekta:

  414-75-2016

  - sve sigurnosne i higijensko - tehnicke mjere prema propisima,

  Opi uvjeti kao i priloeni nacrti i stavke su sastavni dio trokovnika i u svemu ih se treba pridravati.

  - pridravanje konstrukcije prilikom izvedbe,

  - ureenje gradilita po zavretku rada s otklanjanjem svih otpadaka, ute, ostatka gradevinskog

  materijala, inventara, te odvoza na planirku.

  u jedininu cijenu svakog rada izvoa mora ukljuiti sva drutvena davanja, poreze kao i osiguranja

  gradilista kod osiguravajueg drustva za tete koje mogu nastupiti tijekom izvoenja, te svu pripomo kod

  izvedbe obrtnikih radova, podizanje i uklanjanje potrebnih skela, zatitu vec izvedenih radove kao i

  osiguranje proizvoda vec dopremljenih na gradilite radi dalje ugradbe kao i zatitu pojedinih dijelova

  zgrade koji bi se tijekom izvodenja radova ili transporta mogli otetiti.

  - svi pomoni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao potpuno izvrsiti svaki rad,

  - sav troak izvoaa za nabavu i dopremu materijala,

  - nakanada za uporabu alata i strojeva /ukljucivo svu reziju gradilista kao i dizalice, mostove, mehanizaciju

  i sl; te najamne troskove za posudenu mehanizaciju koju izvoa sam ne posjeduje a potrebna mu je pri

  izvodenju radova/,

  - cijena svih transporta /horizontalnih i vertikalnih sa svim utovarima pretovarima i istovarima, kao i

  strojeva i alata koji se pri tome koriste/,

  - cijena goriva, maziva, energije i vode kao i cijena svih pripremnih radova i svih sporednih i pratecih

  radova, geodetsko praenje graenja i osiguranje vertikalnog i horizontalnog pravilnog graenja

  - sve postave i skidanje svih vrsta podupora,

  - cijena svog rada /i izvoaa i kooperanta/, ukljuivo sve reijske sate,

  Izvoa se obvezuje da ce pravovremeno nabaviti sav materijal potreban za izvedbu radova opisanih u

  trokovnickim stavkama. U sluaju da na tristu nema nekog materijala izoa je obvezan konzultirati

  projektanta za nabavu po cijeni i kvaliteti odgovarajuce zamjene.

  - sva ciscenja gradilista kao i sva slaganja i sortiranja materijala na gradilistu /ciscenja gradilista ukljucivo i

  transportne puteve za vrijeme, tijekom, kao i po zavrsetku radova/,

  u cijeni stavke treba ukalkulirati i sve trokove osiguranja uskladitenog materijala, sve do ugradbe ili

  primopredaje istog kao i ispitivanja materijala - ateste.

  Svi radovi moraju se izvoditi prema tehnikoj dokumentaciji - nacrtima i prema opisima pojedinih

  trokovnikih stavki te programu kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta uz obvezu prihvaanja opih

  uvjeta svake pojedine grupe radova.

  Izvoa je duan pregledati uvjete nadlenih slubi i javnih poduzea te izvoenje izvriti sukladno njima.

  Sve radove po opisima trokovnika i nacrtanoj tehnikoj dokumentaciji izvoa je duan izvoditi sa

  strunim radnicima koji su kvalificirani za pojedine vrste radova koje izvode.

  U sluaju da izvoditelj predlae iz svojih razloga ili iz razloga ekonominosti druga projektantska rjeenja

  duan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafiku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i

  investitoru.

  Izvoa je obvezan pregledati gradiliste te utvrditi mogunost pristupa, mogunost transporta, nain

  osiguranja gradilita od pristupa neovlastenih osoba, nain postave skela i sl.te dogovoriti nain

  snabdjevanja energijom i vodom tijekom gradenja.

  Izvoa je obvezan voditi gradevinski dnevnik, te prije poetka radova izvriti prijavu kod nadlene

  graevinske inspekcije, te o tome dati investitoru pisani dokaz.

  Izvoa je duan otkloniti svu eventualnu tetu nastalu pri radovima te odravati istou na gradilitu a

  sav otpad blato i neistou dnevno odvoziti.

  Cijena

  - zatita gradilista od vremenskih nepogoda,

  - svu potrebnu skelu bez obzira na visinu i vrstu s prilaznim mostovima i.t.d.

  Jedinicnom cijenom svake pojedinacne stavke mora biti obuhvacen

  - sav rad,

  - sav materijal,

  OPI UVJETI TROKOVNIKA

  Str 3/23

 • SANACIJA PROMETNICE IZVEDBENI PROJEKT

  C 5065, LOKALITET KRALJEVICA TROKOVNIK

  k.. 44/1, k.o. Kraljevica

  Br.projekta:

  414-75-2016

  Prilikom izvoenja radova, izvoa treba zatititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno

  izvedene radove na prikladan nain a u skladu sa pravilima zatite na radu, tako da ne doe do oteenja

  gore navedenoga. Trokove zatite treba izvoa uraunati u jedininu cijenu.

  Izvoa je takoer duan ukloniti sve zatitne i pomone konstrukcije u roku koji je predvien za

  izvoenje radova i na svoj troak.

  Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoaca u sumnju o nainu izvedbe ili kalkulaciju cijena treba

  pravovremeno obavijestiti projektanta i nadzornog inenjera. Svi dodani radovi nastali uslijed promjene

  naina ili opsega izvedaba za koje nije pribavljena prethodna suglasnost nece se priznati u obraunu.

  Sve eventualne nejasnoe izvoa treba rijeiti sa projektantom prije davanja ponude, jer se naknadni

  zahtjevi nee uvaiti. Prije izvoenja radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrauje, od strane

  projektanta ili nadzornog inenjera i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz trokovnika.

  Atesti i garancije

  Izvoa je duan osigurati normalan tijek gradnje u skladu s ponudenim rokom izvedbe te na vrijeme

  osigurati dopremu materijala, alata, strojeva i strune radne snage tijekom cijele izvedbe. Ponuena

  cijena jest konana cijena za realizaciju pojedine stavke troskovnika i ne moze se mijenjati. Pri

  podnosenju ponude izvoa mora dostaviti operativni plan gradenja, shemu organizcije gradilista, popis

  strojeva i potrebnih alata te popis kooperanata i strune radne snage koja e se koristiti na gradilitu.

  Eventualni rad na visini kao i rad u skuenom prostoru kao i slini radovi u oteanim okolnostima treba

  uzeti u obzir pri davanju ponude jer se dodatni zahtjevi pri obraunu za takav rad nee prihvatiti

  Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomonog, koji nije predvien opisom, nacrtima i

  detaljima, osim ukoliko nije dogovorno utvreno sa projektantom ili nadzornim inenjerom.

  Ukoliko izvoa ipak izvede radove na neodgovarajui nain i od neodgovarajuih materijala, duan je na

  svoj troak izvesti iste od materijala traene kvalitete i na opisan nain, uz prethodno otklanjanje

  nakvalitetnih radova. Ukoliko prije poetka izvoenja radova izvoa ustanovi da je dolo do promjene

  uvjeta za izvoenje radova, duan je o tome upozoriti nadzornog inenjera i dogovorno rijeiti i zapisniki

  ustanoviti kvalitetu izvoenja radova.

  Izvoa je duzan garantirati za sve izvedene radove, ugradeni materijal i opremu. Garantni rok se regulira

  ugovorom o graenju. Po isteku garantnog roka izvoaa, ukoliko postoji oprema, ciji je garantni rok dulji,

  investitor ce sam ishoditi prava po garanciji direktno po proizvodaa, a prema garantnim listovima koje je

  izvoa dostavio investitoru.

  Za sav ugradeni materijal mjerodavne su vazee hrvatske norme, odnosno mjerodavne su napomene i

  uvjeti navedeni u izvedbenoj dokumentaciji. Vodovodne, kanalizacijske i ostale instalacije treba po

  zavretku radova ispitati, izvrsiti tlane i tople probe, pribaviti ateste sukladno odredbama projekta,

Search related