of 4 /4
Želimo da stvorimo savremenu školu koja će moći da odgovori zahtjevima modernog društva, kroz osavremenjavanje nastavnog procesa i aktivnim uključivanjem učenika u nastavu. toga, misija naše škole je i socijalizacija učenika radi njihovog aktivnog uključivanja u društveni život, a samim tim se teži ka humanizaciji ličnosti učenika. Misija naše škole je osposobljavanje učenika za uključivanje u neposredni rad u medicin- skim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kao i edukacija za nastavak školovanja na Medicinskom i drugim fakultetima. Pored Safvet-bega Bašagića 22, 77 000 Bihać 037 31 31 97 www.medicinskabihac.ba [email protected] školski B ilten Vizija škole je da obezbjedi savremeno obrazovanje učenika koja će moći da odgovori zahtjevima modernog društva Misija i vizija škole 1/2016 PROLJETNO IZDANJE JU MEDICINSKA ŠKOLA BIHAĆ Uposlenici škole Redovni nastavnici Predavač Predmet Baković Razija Biologija Memić Edin Biologija Murtić Senada Bosanski jezik i književnost Dedić Refika Bosanski jezik i književnost Delić Rejhana Bosanski jezik i književnost Alijagić Armin Bosanski jezik i književnost Nazim Cucak Historija Todorovac Safeta Bosanski jezik i književnost i historija Čizmić Enes Demokratija i ljudska prava i Sociologija Nadarević Alma Engleski jezik Sejdić Elvira Engleski jezik Duraković – Čavak Delila Farmaceutska grupa predmeta Sedić Mirsad Fizika Alibegić Elvisa Fizika i matematika Šaćirović Mirsad Geografija Midžić Edina Hemijska grupa predmeta Alijagić Aida Hemijska grupa predmeta Dizdarić Muzafera Hemijska grupa predmeta Handukić Iska Hemijska grupa predmeta Jusufović Fehima Hemijska grupa predmeta Šarganović Nerma Hemijska grupa predmeta Zahirović Samira Hemijska grupa predmeta Harbaš Emira Informatika Salihović Admir Informatika Petrović Jure Latinski jezik Mujić Husejin Mašinski elementi Jusufović Mahmut Matematika Hušić Jasmina Matematika i fizika Behrem Jasminka Medicinska psihologija i pedagogija Ćehić Ibrahim Mikrobijologija i praktična nastava Alagić Jasna Njemački jezik Grozdanić Dženana Njemački jezik Handukić Selma Njemački jezik Brčić - Halilagić Vinka Praktična nastava Ćehić Adisa Praktična nastava Dizdarić Azra Praktična nastava Hrnjica Sadina Praktična nastava Jurković Jelena Praktična nastava Kolaković Fahrisa Praktična nastava Lonić Alen Praktična nastava Mehmedović Safeta Praktična nastava Samardžić Selma Praktična nastava Šišić Saća Praktična nastava Dizdarević Šemsudin Tjelesni i zdravstveni odgoj Ljubijankić Klaudije Tjelesni i zdravstveni odgoj Šiljdedić Almir Tjelesni i zdravstveni odgoj Kozlica Fuad Vjeronauka Terzić Šuhra Vjeronauka Bajrić Zehrija Vjeronauka Vanjski saradnici Predavač Predmet Dr. Alašević Hilmija Interne bolesti i Zarazne bolesti Dr. Bajramović Zehira Zarazne bolesti Dr. Bećirević Alma Ginekologija Dr. Dellamea Zorica Pedijatrija Dr. Dervišević Smail Hirurgija Dr. Duraković Nermina Hirurgija Dr. Gorinjac Salih Neuropsihijatrija Dr. Halilbašić Eldin Urgentna medicina Dr. Hasanović Zilha PN –Porodična medicina Dr. Haskić Alma Patologija Dr. Ikić Ramić Suada Anatomija i fiziologija Dr. Kukolj Jasna Anatomija i fiziologija Dr. Kulić Iris Hirurgija Dr. Lepuzanović Muhamed Neuropsihijatrija Dr. Mulabdić Zarina Toksikologija i sanitarna tehnika i PN - LST Dr. Pajalić Fuad Interne bolesti Dr. Porić Samir Anatomija i fiziologija i PN Porodična medicina Dr. Samardžić Suljo Interne bolesti Dr. Toromanović Alma Urgentna medicina Dr. Irma Demirović Higijena i zdravstvena zaštita Mr.ph. Aida Alagić Farmakologija Mr.ph. Boškailo Helma Industrijska proizvodnja lijekova Mr.ph. Brđanović Suljo Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom Mr.ph. Čolaković Amela Farmaceutska hemija s farmakologjom Mr.ph. Harbaš Zejna Farmakologija Mr.ph. Mešić Sabina Botanika sa farmakognozijom Posebni smo jer... imamo 692 učenika, od čega 153 odličnih a 597 sa primjernim vladanjem, 20 doktora, 6 magistara faramcije te 46 profesora.

Safvet-bega Bašagića 22, 77 000 Bihać školskiBilten BOSANSKI JEZIK.pdf · Mr.ph. Brđanović Suljo Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom Mr.ph. Čolaković Amela Farmaceutska

Embed Size (px)

Text of Safvet-bega Bašagića 22, 77 000 Bihać školskiBilten BOSANSKI JEZIK.pdf · Mr.ph. Brđanović...

Page 1: Safvet-bega Bašagića 22, 77 000 Bihać školskiBilten BOSANSKI JEZIK.pdf · Mr.ph. Brđanović Suljo Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom Mr.ph. Čolaković Amela Farmaceutska

Želimo da stvorimo savremenu školu koja će moći da odgovori zahtjevima modernog društva, kroz osavremenjavanje nastavnog procesa i aktivnim uključivanjem učenika u nastavu.

toga, misija naše škole je i socijalizacija učenika radi njihovog aktivnog uključivanja u društveni život, a samim tim se teži ka humanizaciji ličnosti učenika.

Misija naše škole je osposobljavanje učenika za uključivanje u neposredni rad u medicin-skim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kao i edukacija za nastavak školovanja na Medicinskom i drugim fakultetima. Pored

Safvet-bega Bašagića 22, 77 000 Bihać

037 31 31 97 www.medicinskabihac.ba [email protected]

školskiBilten

Vizija škole je da obezbjedi savremeno obrazovanje učenika koja će moći da odgovori zahtjevima modernog društva

Misija i vizija škole

1/2016 PROLJETNO IZDANJE

JU MEDICINSKA ŠKOLA BIHAĆ

Uposlenici školeRedovni nastavniciPredavač PredmetBaković Razija BiologijaMemić Edin BiologijaMurtić Senada Bosanski jezik i književnostDedić Refika Bosanski jezik i književnostDelić Rejhana Bosanski jezik i književnostAlijagić Armin Bosanski jezik i književnostNazim Cucak HistorijaTodorovac Safeta Bosanski jezik i književnost i historijaČizmić Enes Demokratija i ljudska prava i SociologijaNadarević Alma Engleski jezikSejdić Elvira Engleski jezikDuraković – Čavak Delila Farmaceutska grupa predmetaSedić Mirsad FizikaAlibegić Elvisa Fizika i matematikaŠaćirović Mirsad GeografijaMidžić Edina Hemijska grupa predmetaAlijagić Aida Hemijska grupa predmetaDizdarić Muzafera Hemijska grupa predmetaHandukić Iska Hemijska grupa predmetaJusufović Fehima Hemijska grupa predmetaŠarganović Nerma Hemijska grupa predmetaZahirović Samira Hemijska grupa predmetaHarbaš Emira InformatikaSalihović Admir InformatikaPetrović Jure Latinski jezikMujić Husejin Mašinski elementiJusufović Mahmut MatematikaHušić Jasmina Matematika i fizikaBehrem Jasminka Medicinska psihologija i pedagogijaĆehić Ibrahim Mikrobijologija i praktična nastavaAlagić Jasna Njemački jezik Grozdanić Dženana Njemački jezikHandukić Selma Njemački jezikBrčić - Halilagić Vinka Praktična nastavaĆehić Adisa Praktična nastavaDizdarić Azra Praktična nastavaHrnjica Sadina Praktična nastavaJurković Jelena Praktična nastavaKolaković Fahrisa Praktična nastavaLonić Alen Praktična nastavaMehmedović Safeta Praktična nastavaSamardžić Selma Praktična nastavaŠišić Saća Praktična nastavaDizdarević Šemsudin Tjelesni i zdravstveni odgojLjubijankić Klaudije Tjelesni i zdravstveni odgojŠiljdedić Almir Tjelesni i zdravstveni odgojKozlica Fuad Vjeronauka Terzić Šuhra VjeronaukaBajrić Zehrija Vjeronauka

Vanjski saradniciPredavač PredmetDr. Alašević Hilmija Interne bolesti i Zarazne bolestiDr. Bajramović Zehira Zarazne bolestiDr. Bećirević Alma GinekologijaDr. Dellamea Zorica PedijatrijaDr. Dervišević Smail HirurgijaDr. Duraković Nermina HirurgijaDr. Gorinjac Salih NeuropsihijatrijaDr. Halilbašić Eldin Urgentna medicinaDr. Hasanović Zilha PN –Porodična medicinaDr. Haskić Alma PatologijaDr. Ikić Ramić Suada Anatomija i fiziologijaDr. Kukolj Jasna Anatomija i fiziologijaDr. Kulić Iris HirurgijaDr. Lepuzanović Muhamed NeuropsihijatrijaDr. Mulabdić Zarina Toksikologija i sanitarna tehnika i

PN - LSTDr. Pajalić Fuad Interne bolestiDr. Porić Samir Anatomija i fiziologija i PN Porodična

medicinaDr. Samardžić Suljo Interne bolestiDr. Toromanović Alma Urgentna medicinaDr. Irma Demirović Higijena i zdravstvena zaštitaMr.ph. Aida Alagić FarmakologijaMr.ph. Boškailo Helma Industrijska proizvodnja lijekovaMr.ph. Brđanović Suljo Farmaceutska tehnologija s

kozmetologijomMr.ph. Čolaković Amela Farmaceutska hemija s

farmakologjomMr.ph. Harbaš Zejna FarmakologijaMr.ph. Mešić Sabina Botanika sa farmakognozijom

Posebni smo jer...

imamo 692 učenika, od čega 153 odličnih a 597 sa primjernim vladanjem,

20 doktora, 6 magistara faramcije te 46 profesora.

Page 2: Safvet-bega Bašagića 22, 77 000 Bihać školskiBilten BOSANSKI JEZIK.pdf · Mr.ph. Brđanović Suljo Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom Mr.ph. Čolaković Amela Farmaceutska

O školiMedicinska škola Bihać osnovana je 1960. godine kao stručna dvogodišnja škola koja 1961. godine prerasta u četverogodišnju školu za obrazovanje medicinskih sestara – tehničara. 1970/71. godine škola je smještena u današnji objekat, a stručni kadar je angažovan uključi-vanjem u nastavni proces stručnjaka bihaćkih medicinskih ustanova. Za vrijeme agresije na našu zemlju, u vrijeme kada su se u prostori-jama škole održavali vanredni ispiti, zgrada je granatirana i uništena u potpunosti, pa se nasta-va odvijala na raznim drugim lokacijama. Tako je bilo sve do 1997. godine kada je obnovljena zahvaljujući Američkoj organizaciji za pomoć i razvoj USAID i CARE International. Školske 2015/2016. godine navršilo se 55 godina posto-janja naše škole.Od školske 2000/01. do 2010/11. godine kroz školske klupe prošlo je 6382 učenika. Danas su neki od njih, ili će biti u budućnosti, uspješni medicinski radnici u zdravstvenim ustanovama na USK-u, ali i šire. To su učenici iz razli-čitih općina USK-a (Bihać, Cazin, Velika Kladuša, Bužim, Bosanska Krupa, Sanski Most, Petrovac i Ključ). Što se tiče nastavnog kadra u Medicinskoj školi u školskoj 2014/15. godini je zaposleno 52 profesora i angažova-

no 26 vanjskih saradnika (doktora nauka, ljekara specijalista, viših medicinskih radnika). Ono što je posebno vrijedno istaći jeste da je jedan broj današnjih predavača pohađao školu kao učenik, na što smo posebno ponosni. Što se tiče opremljenosti naše škole, uz velike napore koje ulažemo, može-mo reći da imamo zadovoljavajuće uvjete. Pored učionica, u našoj školi postoje i sljedeći kabine-ti: anatomski, informatički, kabinet zdravstvene

njege, hemijski kabinet, te biblioteka i fiskulturna sala, koja je u odličnom stanju kao i drugi kabineti. U sklopu vannastavnih aktivnosti u školi djeluje veliki broj učeničkih sekcija, koje ulažu visoke napore u ostvarivali nezanemarive rezultate na brojnim takmičenjima. U školi postoje sljedeće sekcije: dramska, novinarska, ekološka, literarna, horska, kaligrafska, sportske, informatička sekcija, historijska, sekcija Prve pomoći.

Pedagog škole: Senka KarabegovićRođ. 29.11.1968. g. u Bjelovaru u Republici Hrvatskoj. Završen Filozofski fakultet u Zagrebu. Od 01.09.1998. g. radi kao školski pedagog u osnovnoj školi JU OŠ „Harmani II“. Govori tali-janski i njemački jezik. Član tima za djecu bez roditeljskog staranja „Sociopedagoške životne zajednice“. Od 08.10.2015. g. pedagog srednje Medicinske škole Bihać.

Direktor škole: Senaid HaskićRođ. 5.1.1979. g. u Bužimu. Završen Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Od 6.9.2004. g. radi kao profesor vjeronauke u JU Medicinska škola Bihać. Na poziciji direktora škole od 25.9.2015. godine.

Sekretar škole: Selma MujadžićRođ. 11. 03. 1986. g. u Bihaću. Završivšen Ekonomski fakultet u Bihaću – smjer financije. Certificirani je računovođa. Zaposlena na poslo-vima i radnim zadacima sekretara i knjigovođe naše škole

Voditeljica obrazovanja odraslih: Emira HarbašRođ. 17.3.1957. g. u Bihaću, po struci diplomirani ekonomist. U JU Medicinska škola je zaposlena 10.3.1981. godine kao profesor OTP-a. Od 1991. do 31.12.2015. godine radila je kao predavač informatike. Trenutno radi na mjestu voditelja programa obrazovanja odraslih.

Pored redovnog školovanja, Medicinska škola Bihać nudi i tzv. Vanredno školovanje, što od

školske 2014/15. prerasta u obrazovanje odraslih u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih.

• medicinski tehničar• laboratorijsko-sanitarni tehničar• sanitarno-ekološki tehničar• farmaceutski tehničar• akušersko-ginekološka sestra- tehničar; • fizioterapeutski tehničar• hemijski tehničar općeg smjera• hemijski tehničar bio-tehnološkog smjera

Obrazujemo učenike za sli jedeća stručna zvanja:

Riječ direktora

Menadžment škole

Zadovoljstvo je biti direktor odgojno-obrazovne ustanove, čiji učenici i nastavnici vraćaju ljudima osmijeh na lice. Učenici JU Medicinske škole Bihać su mladi ljudi jednaki po svom dostajnstvu i pravima, željni znanja, novih vještina i umjeća, svjesni da u budućnosti trebaju biti svijetli primjer humane, zdravstvene struke koja pomaže drugima.Njeni nastavnici su spoj zdravstvene i prosvjetne struke koji svojim učenicima prenose vrijednosti, prava i odgovornosti, poštivanja različitosti i aktivnog učešća u vlastitom obra-zovanju, sa ciljem da ono za njih bude cjeloživotno.Akcenat rada stavljamo na ljudske resurse, koji su mnogo vrijedniji od materijalnih, i teži-mo da škola bude utemeljena na potrebama njenih učenika, koji su subjekat našeg rada.Svakoga dana napredujemo u ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva naše škole, i radu-jemo se novim znanjima, otkrićima, zajedno duhovno rastemo.Svim našim učenicima i nastavnicima želimo da se u školi osjećaju sigurni, sretni i us-pješni.Dobro došli u JU Medicinska škola Bihać!

Senaid Haskić, prof

Page 3: Safvet-bega Bašagića 22, 77 000 Bihać školskiBilten BOSANSKI JEZIK.pdf · Mr.ph. Brđanović Suljo Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom Mr.ph. Čolaković Amela Farmaceutska

Historijska sekcija već dugi niz godina na na mod-

eran i reprezentativan način obilježava najznačajnije

datume u historiji Bosne i Hercegovine. U školskoj

2015/16. g. smo obilježili Dan 5. Korpusa, Dan

državnosti BiH, Dan nezavisnosti BiH, a preostaje

nam i obilježiti Dan škole i Dan armije RBiH.

NAŠI CILJEVI SU:

• upoznati učenike s prirodom dramskog izraza,

• pomoći dramski nadarenim učenicima u razvi-

janju njihovih posebnih potencijala, govornih

i izražajnih sposobnosti i vještina, mašte i

kreativnosti, ali i osjećaja samopouzdanja,

• obogaćivanja leksičkog fonda i mogućnosti

spontanog, tečnog izražavanja,

• oučavanje povezanosti izražajnih sredstava i

ostvarenih efekata,

• razvijati pozitivan odnos prema radu,

• uvažavanje i poštivanje mišljenja drugih kroz

timski rad,

• sposobnost pridržavanja osnovnih pravila

timskog rada,

• razvijanja osjećaja pripadnosti zajednici

PLAN RADA SEKCIJE:

• pripremanje, uvježbavanje, oblikovanje i real-

izovanje javnog nastupa – dramske predstave

na školskim priredbama uz stalni rad na dikci-

ji i scenskim pokretima,

• kritički osvrt članova sekcije na uspješnost

realizacije planiranih dramskih izraza.

• Humanitarna akcija prikupljanja novčanih sredstava za djevojčicu Saru Rekić, za profesoricu Jasminku Kovačić-Behrem, za dječaka Aleksandra Beronju (ukupno prik-upljeno 2870 KM)

• Posjeta Sajmu knjige u Zagrebu (kupljene su 22 knjige i dostavljene u školsku biblioteku)

• Na račun VU-a, a na ime koordinatora VU-a Rejhane Delić; prikupljene su donacije u novcu (donatori su bili Općina Bihać u iznosu 1000 KM i Lječilište Gata u iznosu 100 KM...)

• Svečani ispraćaj na drugo radno mjesto bivšeg direktora JU Medicinske škole Bihać Nazifa Horozovića uz prigodan poklon/knjigu

• Svečani ispraćaj u penziju profesora Enesa Čizmića, Mirsada Sedića i sekretarice Edine Isaković uz prigodne poklone/knjige

• Svečani defile gradom povodom Dana sredn-joškolaca

• Akcija „Jedno dijete-jedan slatkiš„ (priprem-ljeno je 60 paketića koji su dostavljeni u KB I.Ljubijankić u Bihaću, Udruženje „Radosti druženja„ i OŠ Prekounje)

• Obilježavanje Dana volontera(pet učenika, čla-nova Vijeća učenika dobrovoljno su volontirali jedan radni dan u punom radnom vremenu u KB dr. Irfan Ljubijankić

Vijeće učenika naše škole je izuzetno aktivno. Svake godine Vijeće realizuje na desetine akcija, projekata, te realizuje razne posjete i prisustvovali na najvažnijim seminarima koji su upriličeni za učeničku populaciju.

Historijska sekcija Kantonalno takmičenje iz bosanskog jezika i književnostiLiterarna sekcija

Novinarska sekcija

Vijeće učenika

Dramska sekcija

• Svi koji vole lijepu pisanu riječ su članovi literarne sekcije koja se

održava jednom sedmično.

• Na času članovi daju svoje ideje šta da pišu i u kojoj formi; igra riječi;

određujemo stilske figure u radovima, kritički se odnosimo jedni

prema drugima.

• U ovoj godini su odrđane dvije večeri poezije na kojima su dobro-

došli svi koji vole pisanu riječ.

• Ova sekcija prati i bilježi dešavanja u školi, te ih hronološkim redom priprema za izradu školskog lista ARS

MEDICINAE koji ove godine bilježi svoj 16 – i broj.

Redni br.

Ime i prezime učenika

Naziv škole Predavač Bodovi

1. Adila Iman Kudić Medresa “Džemaludn Čaušević” Kudić Sabaheta, prof. 63.5

2. Lejla Mašić Medresa “Džemaludn Čaušević” Kudić Sabaheta, prof. 62

3. Miro Harbaš JU” Gimnazija” Cazin Jušić Gordana, prof. 60.5

4. Dinno Kaluh Unsko sanski koledž Sulić Amra, prof. 56

5. Ajla Osmančević MSŠ Ključ Selman Halida, prof. 53.5

6. Arman Dupanović Unsko sanski koledž Sulić Amra, prof. 53.5

7. Hana Veladžić MSŠ “Bužim” Ćosić Edina, prof. 52.5

8. Amina Čaušević MSŠ “Bužim” Ćosić Edina, prof. 48.5

9. Dino Bašagić JU” Gimnazija” Cazin Jušić Gordana, prof. 46

10. Ahmedina Pašić JU Opća gimnazija “Bos. Krupa” Mesić Enes, prof. 45.5

11. Elma Selmanović JU Medicinska škola Bihać Dedić Refika, prof. 44

12. Anes Hadžić MSŠ Ključ Selman Halida, prof. 43.5

13. Emina Ajkić JU Medicinska škola Bihać Dedić Refika, prof. 43.5

14. Maida Golubović JU” Gimnazija” Velika Kladuša Jašarević Melisa, prof. 42

15. Emina Smlatić JU” Gimnazija” Velika Kladuša Jašarević Melisa, prof. 42

16. Ajiša Pašić JU Opća gimnazija “Bos. Krupa” Mesić Enes, prof. 41.5

17. Amina Medić JU Gimnazija “Bihać” Selimović Dženana, prof.

39.5

18. Marina Tešić MSŠ “Bos. Petrovac” Gudžević Mirsena, prof.

36.5

19. Ajla Džaferbegović JU Gimnazija “Bihać” Selimović Dženana, prof.

36

20. Danijela Pećanac MSŠ ”Bos. Petrovac” Gudžević Mirsena, prof.

27

21. Asim Majdanac JU Mješovita elektrotehnička i drvo-prerađivačka srednja škola, Bihać

Klepić Neda, prof. 22.5

22. Mehmed Bosnić JU Mješovita elektrotehnička i drvo-prerađivačka srednja škola, Bihać

Klepić Neda, prof. 21

23. Emina Bešić JU MSŠ “Safet Krupić” Bos. Krupa Nuhić Nermina, prof. 19

24. Fatima Mustedanagić Mašinsko-saobraćajna mješovita škola Bihać

Memić Amra, prof. 16.5

25. Adnan Mahmutović Mašinsko-saobraćajna mješovita škola Bihać

Memić Amra, prof. 11

26. Ilhan Salkić JU MSŠ “Safet Krupić” Bos. Krupa Nuhić Nermina, prof. 4

Dana 16.03.2016. godine održava se Kantonalno takmičenje iz bosanskog jezika i književnosti. Takmičenje se održava u pros-torijama JU Medicinske škole Bihać. Za organizaciju takmičenja i domaćinsku atmosferu u školi pobrinuo se tim profesora sa vijećem učenika. Svim profesorima i učenicima koji su učestvovali u pripremi, organizaciji i realizaciji ovog takmičenja, najiskrenije HVALA. Takmičenju je prisustvovalo 26 učenika koji su, zajedno sa svojim profesorima, predstavljali 13 srednjih škola sa USK-a.Posebnu zahvalu upućujemo predstavnicima PPZ USK, gospodinu Senadu Haurdiću i Ejubu Alagiću koji su dali svoj dopri-nos da se ovo takmičenje provede po svim propisanim i predviđenim procedurama vodeći računa o transparentnosti, stručno-sti i pravednosti prilikom samog toka takmičenja i vrednovanja učeničkih radova. Također, zahvaljujemo se komisiji koja je preuzela najteži dio i uložila maksimalan trud da izabere najbolje radove i proglasi pobjednike takmičenja.Nadamo se da su se svi učesnici, tokom boravka u našoj školi, osjećali lijepo i ugodno.

Page 4: Safvet-bega Bašagića 22, 77 000 Bihać školskiBilten BOSANSKI JEZIK.pdf · Mr.ph. Brđanović Suljo Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom Mr.ph. Čolaković Amela Farmaceutska

Pored školskih aktivnosti predviđenih NP i P, pos-

toje aktivnosti koje se planiraju prema društvenim

prilikama i događajima kako slijedi:

• Obilježavanje Dana škole i Dana zdravlja 7.

aprila;

• Posjeta Memorijalnom centru Humci povodom

obilježavanja Dana armije RBiH;

• 5. oktobar – Dan učitelja;

• Posjeta Sajmu knjige u Zagrebu i Sajmu

knjige u Sarajevu;

• Posjete Gradskoj galeriji;

• Obilježavanje Dana srednjoškolaca;

• Učešće na općinskim i kantonalnim takmičen-

jima iz nauke, kulture i sporta;

• Posjeta centrima „Duga“ i „Radosti družen-

ja“;

• Učešće na regionalnom takmičenju iz retorike

u Banja Luci;

• Ove godine smo domaćini Kantonalnog tak-

mičenja iz bosanskoga jezika i književnosti

16. marta 2016. g. Na takmičenju bi trebale

uzeti učešće 23 srednje škole. Škole su bile

obavezne provesti školsko takmičenje i tako

obezbijediti dva finalista ispred svoje škole.

Predstavnice Medicinske škole Bihać, na

ovom takmičenju bit će učenice III d razreda

Ajkić Emina i Selmanović Elma.

Učenici prvih razreda 17. 11 . 2015. god. bili su na izletu u gradu Zagrebu. Polazak je bio ispred škole. Prvo smo posjetili Arenu Zagreb. Jako smo se veselili kupovini i razgledanju. Zatim smo pos-jetili posjetili zagrebački teatar Egzit, gdje smo s velikim oduševljenjem pogledali predstavu „Kauboj“. Predstava je bila zabavna i zanimljiva, te su učenici i profesori uživali u njoj. I na kraju svega, ulazak u autobus značio je povratak kući. Malo smo se zabavljali i pjevali, te na takav način skratili put do kuće. Bez obzira

na kišovito vrijeme u Zagrebu, koje nas je pratilo cijeli dan, lijepo smo se proveli.

Vanškolske i van-nastavne aktivnosti

Ekološka sekcija

Civitas

Prva pomoć

Stručna ekskurzija trećih razreda Tuzla – Potočari

Stručna ekskurzija drugih razreda Sarajevo - Mostar

Ekskurzija prvih razreda u Zagreb

Sportske sekcije

DAN JABUKA, 20. OKTOBAR

Krilatica: “Jedna jabuka na dan, pa doktor nije potreban”, je

dovoljan razlog da ovoj “kraljici voća” posvetimo posebne

trenutke. Tako je u sklopu obilježavanja 20. oktobra, Dana

jabuka, u holu naše škole upriličena izložba raznih sorti ovog

plemenitog voća. Vrijedni članovi Ekološke sekcije, ali i drugi

učenici Medicinske škole su se dodatno potrudili, te pripremili

razne poslastice koje su kasnije sa zadovoljstvom degustirali,

zajedno sa svojim profesorima.

„SADNICA VIŠE-BOLJE SE DIŠE“, 30. OKTOBRA

„Sadnica više-bolje se diše“ je provedena akcija pošumljavanja

na području Nacionalnog parka „Una“, područje Dulibe. Cilj

akcije pošumljavanja je podizanje ekološke svijesti o potrebi

zaštite šuma i povećanja šumskog fonda u slivu rijeke Une,

kao i praktično obučavanje sađenja mlade sadnice. U ovoj

tradicionalnoj akciji pošumljavanja učestvovala je i Ekološka

sekcija JU Medicinske škole Bihać. Ovom prilikom je posađeno

1500 sadnica bukve.

Sekcija Prve pomoći je osnovana 1996. godine. Sekciju čine

učenici koji na dodatnim satima i pripremama, svoje stećeno

teorijskoio praktično znanje iz raznih oblasti medicine primjen-

juju u urgentnim situacijama na terenu. Sekcija prve pomoći

učenicima prestavlja dodatni izvor znanja, a ujedno i na

Susretima medicinskih škola FBiH prestavljaju našu Školu.

U školi je aktivno nekoliko školskih sekcija, a one su:

• Nogometna sekcija;

• Košarkaška sekcija;

• Odbojkaška sekcija;

• i planinarsko-biciklistička sekcija.

U ovim sekcijama uzimaju učešće učenici sa sportskim sklo-

nostima, mada u Školi ima i učenika koji su i aktivni van škole,

pa imaju specijalni status – sportiste.

U ovoj školskoj godini imamo šest odjeljenja trećih razreda. U okviru predmeta demokratija i ljudska prava, a u sklopu projekta Civitasa, učenici su radili na istraživanju, za njih značajnih problema. Teme ove godine su: IIIa – Abortus maloljetnica – prevencija i zaštita; IIIb – Prosijačenje? IIIc – Transplantacija organa; IIId – Uvoz/izvoz robe u/iz BiH; IIIe – Vjerska obilježja u javnim ustanovama; IIIf - Medicinski otpad.

Ekskurzija je izvedena 05 i 06. 11. 2015. g. u sklopu koje su obavljene posjete: 1. Srebrenici (Memorijalni centar Potočari) i 2. Tuzla (Klinika za palijativnu njegu, Centar za srce, Klinički centar Univerziteta u Tuzli). Posjeta memorijalnom centru u Srebrenici je imala za cilj da se kod učenika potakne osjećaj suosjećanja sa žrtvama Srebreničkog genocida, koji je kao osobina (suosjećanje) jedna od glav-nih crta ličnosti zdravstenog radnika, kao i upoznavanje sa stradanjima bošnjačkog naroda na prostoru Podrinja. Posjeta zdravstvenim ustanovama u Tuzli je bila isključivo stručno - eduka-tivnog karaktera u čijem su se sklopu učenici upoznali sa organizacijom, metodama i uslovima rada u već ranije spomenutim zdravstvenim institucijama.

Ekskurzija učenika drugog razreda JU Medicinske škole Bihać, 3 - 5. marta 2016. g. Plan puta prvotno je sadržavao i posjetu Kliničkom centru u Sarajevu gdje bi učenici medicinske struke vidjeli sadržaje vezane za njihovo trenutno, ali i buduće obrazovanje. Nakon dolaska u Sarajevo učenici su bili podijeljeni u tri grupe: prve dvije, sa učenicima medicin-ske struke posjetili su Muzej Alije Izetbegovića i Muzej Gazi Husrev-bega dok je treća posjetila farmaceutsku industriju Farma Vita u Vogošći. Ovom prilikom se ujedno zahvaljujemo rukovod-stvu Farma Vite koja je na jako dobar način dočekala učenike, te ih upoznala sa svim proizvodnim procesima. Također, se zahvaljujemo na doručku koji su obezbjedili za sve učenike.Nakon obavljenih posjeta učenici su imali slobodno vrijeme za ručak i razgledanje uže jezgre grada Sarajeva; nakon čega je uslijedila posjeta Vijećnici.Nakon posjete užoj jezgri grada Mostara učenici su se uputili prema trgovačkom centru Mepas, najvećem shoping centru državi. Nakon kupovine uslijedile su šetnje prema Vrelu Bune i starom gradu Počitelju.Ekskurzija je bila sadržajna, ali lagana, edukativna, ali i zabavna, nešto smo od sadržaja već ranije znali, a sad smo naučili... uglavnom... bila su to dva prekrasna, suncem obasjana dana koje smo proveli sa našim učenicima koji su i ovaj put pokazali da su ozbiljni, odgovorni, kulturni, kreativ-ni... i da njihove osobine čak i mi profesori u ovakvim prilikama tek upoznajemo.

Školske aktivnosti

Školske aktivnosti