farmaceutska delatnost

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  1/32

  FARMACEUTSKO

  TEHNOLOSKE

  OPERACIJE

  I

  POSTUPCI,

  ORGANIZACIJA

  FARMACEUTSKE

  PROIZVODNJE

  ZA

  1.

  r

  2.

  RAZREI)

  '

  qnrfe"

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  2/32

  FARI\4ACIJA

  11zrr

  ju

  i

  prema

  propisima

  farmakopeje.

  i

  iSpitivanjem

  lekova

  i lekovitih

  soprt

  .i.

  Tndaci

  farmaciie

  I

  Nabavk4 ispitivanje

  i

  iaatlivanje

  lekova

  FARMACEUTSKE

  DISCIPLINE

  -sa

  nau6nim

  razvojem

  farmacije

  doslo

  je

  i

  do

  nastanka

  i

  izdvajanu'a

  pojedinadnih

  grana

  farmacije,

  odnosno,

  farrnhceutskih

  disciplina:

  enjuje

  najpogodnije

  metode

  za izalad'u

  razliditih

  lekovitih

  oblilc4

  odnosno

  *T trf*i.y*ti

  dobila

  je

  prema

  grckom

  lekaru

  claudius

  Galenus

  koji

  je

  delovao

  u

  pergamu

  u

  Maloj

  Aziji

  i

  u

  proizvodnju

  lekova

  n

  veliko

  odnosno

  za

  fabridku

  proizvodnju.

  Farmakoqnoziia

  a biljnog,

  fivotinjskog

  i

  mineralnog

  porekla-

  U uiem

  smislu

  ON>

  Sto

  znadi

  lek,

  otov

  ili

  droga

  i redi

  >

  ito

  MATERIJE

  zrVOrnvrsroG

  poREKLA

  Drogu

  ispoljavaju

  lekoviti

  efekal

  Ova

  fizioloSki

  aktivnl

  redstavljati:

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  3/32

  AKTI4{I

  PRINCIPI

  koji

  se najde5ie

  koriste

  i

  izdvajaju

  iz droga

  su:

  eterska

  ulj4 alkaloidi,

  sluzi,

  glikozidi

  (heterozidi),

  pekini,

  tanini...

  Farmaceutska

  hemiia

  'je

  farmaceutska

  disciplina

  koja

  na celom podrudju

  organske

  i anorganske

  hemije

  pronalazi

  i

  ispitujejedinjenja

  koja

  deluju

  kao lek

  ili

  se mogu iskoristiti

  zaiz:adu

  lekova-

  Kliniika

  biohemiia

  S:c.

  -proudava

  hemijski

  sastav i

  procese

  u zdravom

  ljudskom

  organizmu,

  a takotte

  i

  promene

  koje

  nastaju

  kod

  oboljenja-

  Svoje

  izudavanje

  najdeSde

  temelji na analizi

  telesnih tednosti

  i elakreta-

  Bromatolosiia

  -je

  nauka

  o hrani, a

  ona

  se bavi

  prouEavanjem

  i analizom

  svih sastojaka

  hrane, a takode

  i kontolom

  Zivotnih namimica-

  Naziv

  je

  dobilaod

  grdke

  redi

  (BROMAn

  Sto znadi hrana-

  PORED

  OSNO\TNIH

  FARMACEUTSKIH

  DISCIPLINA

  NEKE

  GRANE

  I

  DISCIPLINE

  SU ISTOVREMENO

  I

  MEDICINSKE

  I FARMACEUTSKE:

  l:

  :

  .}

  Farmakologija

  -

  >

  Farmakoterapija

  Farmakoloeiia

  -je

  nauka

  o lekovim4

  ona

  prouiava

  delovanje

  leka

  na

  organizam i

  organizma na lelg

  takode

  se

  bavi

  pronalaZenjem

  novih

  Iekova i njihovim

  ispitivanjem.

  Ona se sastoji iz dve

  osnovne

  grane:

  leka-

  Farmakoterapia

  -je

  primena

  lekova na

  organizam u

  swhu ledenja

  Farmakosrqfija

  -je

  disciplina

  koja se

  bavi

  propisivanjem

  lekova

  na recept

  Tolcsikoloqija

  -proudava

  Steho

  delovanje

  razliditih

  supstanci

  na

  organizam

  i

  pronalazi

  naiine i sredsfva

  za ledenje trovanja

  (ANTIDOT)

  -

  -

  -

  protuotov

  Dozoloeiia

  -je

  disciplina koja

  se bavi odreclivanjem

  kolidine

  odnosno doze

  u terapiji

  lijekovima

  Kl i ni

  i

  ca

  -fa

  r

  m

  a ko

  I o

  e

  i a

  -je posebna

  specijalnost

  koja se bavi

  terapijgr u

  specifidnim

  klinidkim

  sludajevima-

  ZNAEENJE POJMOVA:

  sredinu organizma

  tj. u

  krv ili

  limfu,

  desto se naziva

  i apsorpcija-

  Adsoroci-ia-je

  vezivanje

  nekih supstanci

  samo

  pow5inski

  (antidot

  aktivni ugalj)

  Farmakon'lek

  ohov, droga-

  Ovaj

  pojam

  u isto weme

  ozradava

  i

  lek

  i otov

  zbog

  toga

  Sto

  ista

  supstanca zavisno

  od

  okolnosti moZe

  delovati i

  korisno

  i Stetno.

  Da li

  ie

  neki

  lek delovati

  toksidno

  zavisi

  pre

  svega od

  primenjene

  doze

  (koliEine).

  Ako

  se

  da u prevelikoj

  kolidini

  svaka

  supstanca

  deluje

  Stetno. Pored toga

  lek moZe

  biti Stetan

  i kod

  preosetljivih

  osob4 zatim

  u

  sludaju

  prisutne

  neke

  hroniEne

  bolesti

  ili

  pri

  uzimanju

  jo5

  nekih lekova-

  dak

  i

  s_upstance koje

  se koriste u

  ishrani

  mogu biti

  Stetre npr. kuhinjska

  so

  (NaCl)

  koja

  se unosi svakodnevno

  kao zadin.

  Stetnaje za

  pacijente

  koji

  boluju od kardiovaskulamih

  oboljenja posebno

  hipertenzije-visokog

  krvnog

  pritiska

  koji

  se

  uno5enjem

  NaCl-a

  povedava-

  Ovi

  pacijenti

  mor4ju

  unositi

  manju

  kolidinu

  NaCl-a-

  Indikaciie-pokazatelji.

  Predstavljaju

  svb

  bolesti i

  slulajeve

  zakojeje

  namenjen

  neki

  lek

  npr. acetil-salicilna-

  kiselina

  (aspirin,

  andol,

  acisal)-sniZava povi5enu

  telesnu

  temperaturq uklanja

  ili

  ublaZava stabije

  bolove, deluje

  protiwpalno

  i antireumatski,

  a

  takode

  spredava

  zgruSavanje

  krvi.

  Prema

  tome,

  indikacije za

  primenu

  aspirina

  su:

  poviSena

  telesna

  temperatur4 glavobolja,

  zubobolj4

  upalna

  stanj4

  reumatske

  bolesti,

  a

  kao

  preventiva

  se

  primenjuje

  kod kardiovaskularnih

  oboljenja

  u maloj

  dozi kao

  antikoagulans.

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  4/32

  Nusooiave

  'su

  nezeljeni

  efekti do-kojih

  ponekad moze

  do6inakon

  primene doticnog

  leka

  Najdesde

  nuspojave

  ili

  eZeljeni

  efekti

  su probavne

  smetnje

  iii

  nete

  alergijske

  reakc[je.

  APLIKACIJALEKOVA

  ;tfiffi:;J*,t:

  primene

  leka

  na

  organizam'

  Red

  nastala

  je

  od

  latinske

  reEi

  sto

  znaci

  zantttti,

  -svi

  lekovi

  deluju

  na dva

  osnovna

  nalina:

  l.

  2'

  izar&

  odnosno

  apliciraju

  najednom

  mestu,

  a zafim

  se rastvaraju,

  sistem4

  odnosnq

  organanakoje

  6e

  ispoljid

  svoj

  efekat.

  Ovi

  lekovi

  u.

  pri

  tome

  lek prolazi

  \

  ,

  takl

  Enteron_crevo,

  t

  direktno

  ublaZava

  sluznicu

  lekovi

  resorbuju

  se preko

  sluarice

  pludnih

  lako

  isparljivih

  tednosti,

  aerosoli

  (teEnosti

  neki

  praSkovi.

  i to

  najdesde:

  supkutano,

  intavenski

  i intramuskularno.

  leg

  crijev4

  odnosno,

  rektum.

  Lekovi

  uneseni

  rektalno

  mozu

  LEKOVI

  -su

  proizvod

  koji

  se

  primenjuju

  radi

  lelenj4

  suzbijanja,

  otlcivanja

  i

  spreeavanja

  bolesti

  kao

  i

  adi

  drugih

  Prema

  tomg poied

  lekova

  u'uzem

  smislu

  reci,

  tu

  se

  ubrajaju

  i sredstva

  za

  ijagnostiku

  enekihtunkcijaiorgan,a-

  -

  -'

  Yrste

  lekwa:

  I. gotovi

  lekwi

  2.

  3.

  4.

  ranai

  zaustavljanje

  lo-varenja

  5.

  6.

  zubotelniCkimateriial

  7.

  svi

  proiarcdi

  zakoiki

  odobreni

  lao

  lek

  Gotovi

  lekovi

  ;fi.:t# ft

  iaatleni

  indrutijski

  ili

  laboratorijski

  koji

  se

  primenjuju

  u

  onom

  obliku

  i

  pakovanju

  u

  kome

  ih

  proizvodad

  puira

  su

  jer.

  ih

  izrattuje

  maglstar

  farmacije.

  Izratluju

  se

  leka

  i

  koliEina

  wih

  sastojaka

  Magishalni

  lekovi

  neposredno

  pre

  izdavanja

  pacijentu

  oratoriji,

  za

  ek

  obi.no

  '

  l{os3o

  ProslciPcije'

  pase

  mosu

  ,#lJtl.}T;fil

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  5/32

  galenske

  lekove se ubrajaju

  npr.

  cinkova pasta"

  bademova krema"

  tedni

  puder,

  mentol-mixtura, tigrova

  mas losion za

  p

  itrij azu, sumpoma mast.

  Zavojni

  matertjal

  i sredstva za

  iivenie

  rana

  i zaustovlia4ie

  lotarenia

  -cat

  gut (ket gut)-topivi

  konac

  koji

  se

  resorbuje u organizmu.

  Oni se

  pmve

  od ovdijih criev4 a

  prvobitno

  od

  madijih crieva

  -kopde,

  komprese, zavoji, fl asteri...

  Zub ot ehniiki materii

  al

  -cementi,

  legure za

  plombg porcelan, plombe....

  Svi oroizvodi zakonski

  odobreni

  kao lek

  -dijagnostidka

  sredsfv4 kontrastna sredstv4 kontracepcijska

  sredstv4

  proteze....

  DOZIRANJELEKOVA

  -doziranjem

  lekova bavi

  se

  grana

  farmakologije-dozologija

  Doza

  je

  kolidina leka

  namenjena

  pacijentu.

  Rjed

  nastala

  je

  od

  grEke

  redi

  Sto znaEi dar ili davanje.

  Kolika

  6e doza

  biti

  primenjena

  kod

  nekog

  pacijenta

  zavisi

  od vi5e faktora:

  od uaasta do dob4

  od

  telesne teZine

  odnosno

  konstitucije,

  od

  jadine

  lek4 od stadijuma

  bolesti, od kombinacije

  s drugim

  lekovima u

  terapiji,

  na doziranje utide

  i dojenje

  ili fiudno6a

  (ier

  utide

  na novorodende)

  Vrste'doza:

  '

  '':

  pacijenata

  terapijska doz4

  naziva

  se

  jo5

  i srednja pojedinaEna

  doza

  SPD. Jedino za decu to ne6e

  biti

  ujedno

  i

  '

  terapijska

  doza-

  razlikuju

  se dve maksimalne doze:

  I

  Mal

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  6/32

  I mala

  kaSika

  5ml

  I

  velikakaJika

  15

  rnl

  caiaza

  liker

  25ml

  daSazavino

  l00ml

  daSazavodu

  150-200m1

  Kod

  lekova

  jadeg

  delovanja

  doziranje se

  vrsi

  kaparjkorq mora

  se koristiti

  mettunarodnim

  konvencijama

  koja

  ima

  tadno

  propisan

  otuor

  za

  otkapavanje.

  lg

  vodenog

  rastvora

  ima

  20

  kapi

  tzv.

  standardna

  kapaljka propisana

  nola-

  Za

  masti se

  vr5i

  uporetlivanje

  sa

  nekim predmetima

  iz

  zrosi

  oko

  lg

  a veliEine

  :rna

  graSka

  iznosi

  0,lg

  FARMAKOPEJA

  eJe:

  -pna-:l-uz]ena

  potpuna

  farrnakopeja

  izdata

  je

  1933.

  godine

  PHARMACOPOEA

  TGosLAVIcA

  EDITIO

  PRIMA

  GHruGD

  ;itflffi1fiiffi*J.

  1e51. godine

  PIIARMAcoPoEA

  rucoslAvrcA

  EDrrro

  sEcuNDA

  eH

  ruc

  rD

  ili

  1972'

  godine

  PHARMACOPOEA

  rucosLAVIcA

  EDITTO

  TERTIA

  eH

  ruc m)

  JE

  1984.

  gOdiNE

  PIIARMACOPOEA

  JUCOSIAVICA

  EDINO

  A'ARi'GH

  ruG

  IV)

  ili

  farmakopejq

  svetska

  zdravstvena

  organizacija

  iztala

  je

  intemacionalnu

  INTERNATIONALIS

  (p.L).

  u

  ovoj

  farmakopi;i

  no-"ot

  i"tu,"je

  latinsk4

  a

  anskom

  jeziku.

  PHJUG

  II/

  Farmakopeja

  se

  sastoji

  iz dva

  dela:

  SadrZi

  uvod,

  upute

  i

  defini

  isnirirro-i- rrraaa Li^r^xr-^ :

  tjl

  jronstanle,

  ispitivanje

  stepena

  distoce,

  hromatografske

  metode,

  ffiIl?:.*,'i l:l':.*i,'^*ru:"::::yl'?1':y*1tu-:.;;fi;"F4;iir;rffi;;;"*ffi:ffii";.ffi:';

  i**"X*ilt,l*:::,--t

  "ll*,:=:111

  .9't"t9",

  t"ur".

  i

  r',.i,*.

  r"bu;;:;;:""1"i1ii?iiil 11il1?:f'#iiit;

  ffi";'gg:3f"::#**3^'-"::T^T,".11T:: :;{G;;ifi

  -"""*iil'ffi

  ;r'#i""#:i-:ff

  il:;

  t-t3l1y:e

  j1s{anica

  3a

  kojoj

  se

  ona

  nerazi.

  rnae*-porJ'uJ1uins#;i

  Drugi

  deo

  farmakopeje

  naziva

  se

  m

  zako-nski

  odobreni

  i

  navedeni

  u

  famrakopeii.

  o ovim

  lekovima

  nanisrne

  qr

  nni 99::.*"jl

  *

  supstaoce.

  Organoleptidko

  je

  ono

  Sto

  moZemo

  odrediti

  prisustvo

  dotidne

  supstance.

  Ispitivanje

  u

  organizrnu

  dovjeka.

  Odrettivanje

  je

  6

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  7/32

  *

  +

  *

  *

  +

  *

  ,::+.

  *

  LEKOVITI

  OBLICI

  *

  AOUAE

  AROM4TICAE

  -

  aromatidne

  vode-su

  tedni lekoviti preparati

  dobijerii

  rasfvaranjem

  eterskih

  ulja

  u vodi

  uz

  dodatak

  etanola-

  *

  BACILLI

  MEDICATI

  'lekoviti

  Stapidi

  su

  preparati

  u obliku

  Stapiia namenjeni

  za

  uno5enje u telesne

  Supljine.

  Na

  sobnoj

  temperaturi

  su

  dvrsti, a na

  temperaturi

  tela

  se tope.

  *

  CAPSULAE

  MEDICNALES

  'lekovite

  kapsule

  ili

  daurice

  od

  Zelatina duguljastog,

  ovalnog

  ili

  okruglog

  oblika

  sadrZe lekovite

  supstance

  u

  obliku

  praha,

  zrnaca

  ili

  tednosti

  coLLyRa

  - su

  vode

  za odi.

  To

  su sterilni, te6ni

  preparati

  namenjeni

  za ispiraaje

  oka-

  ggNSPEfGEyfU'

  su

  pra5ci

  za

  posipanje.

  To

  su

  praSkasti

  lekoviti preparati

  namenjeni za

  nanosenje

  na

  obolelu

  ili

  poweclenu

  koZu

  ili

  sluznicu

  DECOCTA

  - vodene

  iscrpine

  droga

  D4YUUEM:

  su

  podeljeni

  pra5ci.

  To

  su

  pra5kasti

  lekoviti preparati

  namenjeni

  za

  oralnu

  primenu.

  E46 AIES-

  emulzije

  su tedni

  preparati

  mledno

  bele boje

  po

  definiciji

  naminjeni

  za oralnu

  primenu

  W|MCTA

  -

  ekstrakti

  su tedni, praikasti

  ili

  grudvidasti

  preparati

  dobijeni

  iscrpljivanjem

  i.tiunog

  principa

  iz

  droge.

  GELATNAE

  MEDICNALES

  '

  lekovite galerte

  su mekani preparati

  namenjeni

  za

  nanoSenje

  na

  obolelu

  ili

  povretlenu

  koZu

  iii sluznicu.

  Nakon

  nanolenja

  osuie se

  i

  ostave

  proziran

  film.

  GMNUI-ATA

  -

  lekovite

  granule

  lekoviti preparati

  izratleni

  u

  obliku

  rnaca-,NajdeSie

  su namenjeni

  za

  oralnu

  primenu

  W:kapi

  su

  teinilekoviti

  preparati

  namenjeni

  za oralnu

  primenu, doziraju

  se

  kapaljkom.

  NFUNDIBILU

  -

  infuzijski

  rastvori

  su sterilni

  tedni preparati

  koji

  se

  unose

  intaveniki, obidno

  u

  ve6oi kolidini

  postepeno

  kap

  po

  kap

  NFUSA -

  su

  vodene

  iscrpine

  droga

  INHAI-4TIONES

  -

  inhalacije

  su

  preparati

  koji

  se apliciraju

  udisanjem.

  Mogu

  biti u

  obliku:

  gasov4

  pare

  lako

  isparljivih

  tednosti,

  neki

  praSkovi,

  aerosoli

  itd.

  TN.JIECTIONES

  -

  injekcije

  su

  sterilni preparati

  namenjeni

  za ubrizgavanje

  u

  potkofrro,

  mili6no

  tkivo

  ili

  venu.

  LINGUALETTAE

  - su tablete

  koje

  se apliciraju

  na sluznicu

  ispodjezika

  odakle

  se

  direktno

  resorbuju

  u krv

  BUCCALETTAE

  - tablete koje

  se

  apliciraju

  na

  slumicu

  obra'a

  LINIMENTA

  -

  mazila

  su

  teini

  preparati

  namenjeni

  za utrljavanje

  u

  koZu.

  Red

  je

  nastala od latinske

  redi

  Bto

  znadi

  utljati,

  uribati.

  Najde5ie

  se

  primenjuju

  kao antireumatici.

  LOTIONES

  -

  Iosioni

  su tedni preparati

  namienjeni

  za di5denje

  i negu

  koZe.

  MACEMTA

  su vodene

  iscrpine

  droga

  MIXTUME

  su

  vodeni

  rastuori

  dobijeni

  rastvaranjem

  viSe

  lekovitih

  supstanci

  ili

  meSanjem

  teEnih

  lekovitih

  preparata-

  Primenjuju

  se

  oralno,

  a

  doziraju ka5ikom.

  * MUCIITTGNES-susluzi

  *

  OCULENTA

  - su masti

  za

  odi

  +

  OCULOGUT:TAE

  -

  su kapi

  za

  odi,

  izadeni

  sterilno

  *

  ONBLETTAE

  - su tablete

  koje

  se

  sisaju u ustima-

  Najde5ie

  su namenjene

  za ledenje

  infekcija

  sluznice usne

  duplje

  i

  grla

  OTOGaTTAE

  -

  su kapi

  za uho

  PASTAE -

  su lekoviti

  oblici

  tipa masti

  koji

  sadrZe ve6u

  kolidinu

  nerastvorljive

  praikaste

  supstance

  umie5ane

  u

  masnu podlogu,

  Evr5ce

  su

  i

  Zilavije

  od masti

  i nakon

  nano5enja

  ostavljaju

  trag (obojeni)

  npt. iinko.tou pasta

  -

  bela

  zbog

  cinkovog

  oksida

  PULWRES

  -praSci

  RHINOGUTTAE-NANSTILIILE

  -

  su

  kapi

  za nos

  SAPONES

  MEDICNALES

  - lekoviti

  sapuni

  $ruEI:

  su

  gusti,

  tedni

  preparati

  koji

  sadrZe

  veii procenat

  saharoze,

  namienjeni

  su

  za

  oralnu

  primenu

  SOLUBLETTAE

  'su

  tablete

  koje

  se

  pre

  upotrebe moraju rasfvoriti.

  Dobijeni

  rasfvor

  koristi

  se

  za

  spoljainju

  primenu

  obiino

  za obloge,

  kupke,

  dezinfekciju

  ruku, ispiranja

  i sl.

  SOLWIONES

  MEDICINALES

  -

  lekoviti

  rasrvori

  SPEC/ES-

  dajevi

  SUClili

  SUCCI -

  su sokovi (odnosi

  se na voie)

  SUPPOSUORa

  'lekoviti

  depidi -

  su dozirani

  lekoviti

  preparati

  namenjeni

  za rektalnu

  aplikaciju.

  Na

  sobnoj

  temperaturi

  su

  dwsti, a na temperaturi

  tela

  se tope

  i otpuitaju

  lekovitu

  supstancu.

  SUSPENSIONES

  MEDICINALES

  -

  lekovite

  suspenzije

  -

  su tedni

  lelioviti preparati

  koji sadrZe

  veiu

  kolidinu

  nerastvorljive

  praskaste

  supstance.

  Izdaju

  se

  s

  napomenom

  -

  pre

  upotebe promuikati.

  TABLETTAE.

  TABULETTAE

  -

  su dozirani,

  6vrsti,

  lekoviti preparati

  okruglog

  ili ovalnog

  oblika

  dobijeni

  komprimovanjem

  ganulata

  u

  tabletir

  maSinama (maiina

  koja

  pravi

  tablete).

  pored

  osnovne Gkovite

  supstance

  sadrZe

  i

  neke

  dodatne,

  ku9

  {o

  je

  skrob

  koji

  u probavnim

  sokovima

  bubri

  i

  omoguiava raspadanje

  i rastvaranje

  t_u l:]::

  SadrZe

  i supstance

  koje

  daju

  dvrstodu

  tabletama-

  ftomprimovanje-sabijanje-pod

  pritiskbm)

  -

  TNCTUME

  - vodeno-etanolne

  iscrpine

  droga

  TRITU-MTI2NES

  -

  su

  pra5kasti

  lekoviti preparati

  izradeni

  od

  supstance

  wlo

  jakog

  delovanja

  uz

  dodatak

  neke

  neutralne

  praikaste

  suPstance.

  Trituracije se izraduju

  radi lakSeg

  odmeravanja

  *p--ttrn".

  jalog

  delovanj4

  kao

  neutralna

  supstanca

  najde56e

  se

  koristi

  lakl';oza-

  Trituracije

  se iaaduju

  l'r

  ,-up..i

  poznatoj

  ,uzrn".i-rrpr.

  l:l

  ,

  1:10

  ,

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  +

  *

  +

  *

  *

  *

  +

  +

  +

  *

  *

  +

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  8/32

  *

  *

  *

  *

  **

  *

  ,r

  +

  *

  +

  +

  +

  l:100'

  Ekshakt

  beladone

  izraden

  u

  odnosu

  l:l

  Iftd

  se

  izrneri

  I

  garn

  titurata

  u njemu

  se

  nalazi

  0.5

  elcshakta

  beladone.

  eni

  rastvaranjem,

  suspendovanjem

  ili

  emulgovanjem

  enje

  na povretlenu

  ili

  obolelu

  kofu

  ili

  sluznicu.

  vaginalnu

  aplikaciju

  arljivi preparati,

  dobijeni

  iscrpljivanjem

  iz

  drogu

  SERA-ANTITOKSINA

  - su

  serumi

  i

  protuotovi

  YACCNA

  rektalnu

  upotrebq

  najde5de

  deluju

  lokalno

  adu

  hranjivih

  supstanci

  kapljica

  ili

  praha

  velidine

  0,5-5

  milcometara

  samo

  jedne

  supstance

  bez

  granuliraqja-

  (Komprimete

  od

  -

  spoljalnjeg

  i

  unutalnjeg.

  To

  omogudava

  postepeno

  6e

  tablete

  su

  tablete

  koje

  se

  pre

  upotrebe

  rastvaraju

  u

  rastvor

  se unosi

  ora.lno.

  sposobnost

  da

  zamenjuju

  jone

  sajonima

  iz

  probavnog

  tablete

  za implantacijq

  se apliciraju

  ispod

  koZe

  na

  kojoj

  se napravi

  mali

  hirur5ki

  rez

  hormone

  koji

  se

  postepeno

  otpustaju

  u

  duZem

  vremenskom

  periodri,

  nekoliko

  nedelja

  ili

  flastera

  koji

  se

  aplicira

  na

  koZu

  i

  resorbuje

  preko

  koZe.

  Ovako

  APOTEKA

  se

  bavi

  nabavkonr'

  isnijiyanjg-m,

  izratlivanjem

  i

  izdavanjem

  lekova

  i lekovitih

  supstanci,

  naziva

  d

  anadi

  skladi5te

  ili

  slagali3te.

  Za

  strudno

  i kvalitetro

  obavljanje posla

  svaka

  apoteka

  I

  Prostorija

  za

  lako zapaljive

  i

  eksplozivne

  materije

  I

  Prostorija

  za pranje

  laboratorijskog

  posutla

  OFICNA

  sa

  pacijentom.

  Oficina

  mora

  biti

  opremljena

  radnom

  a

  i

  ona

  se

  naziva

  receptura-

  U

  oficini

  iu

  lekovi

  odvojeni

  . Pored

  lekova

  u uZem

  smislu

  u

  oficini

  se

  nalaze

  raztiCiti

  prema

  receptima

  lekara

  ili

  bez

  recepata

  Lekove

  prem

  izdavati

  bez

  recept4

  moZe

  izdavati

  farmaceutski

  iehni

  se

  za

  ove

  preparate

  preteftro

  koristi

  inazizengleskog

  j

  TATENJALKA

  -je

  prostorija

  u

  kojoj

  se duvaju

  zalihe

  lekova

  i

  ostalih

  preparata

  ovde

  se drzi

  i apotekarsko

  posut[e.

  GALETTSKAI-ABOMTORUA

  -slufr' za'

  izradu

  galenskih

  i

  magistalnih

  prypa{ata-

  Mora

  biti

  opremljena

  radnom

  powsinom,

  vagam4

  apotekarskim

  posudem

  i

  supstancama

  neophodnim

  za

  iaadu

  lekova_

  ANALITICKA

  IABOMTONJA

  -slnti

  zz

  identifikaciju

  lekova

  i

  lekovitih

  supstancir-.Ako

  apotekl

  nema

  potebnu

  prostoriju

  za

  analitidku

  laboratoriju

  mora

  imati

  izdvojen radni

  sto

  sa

  precianom

  ili

  analitidko* nugo* i

  ormar J

  pot

  urri- r rg- nri.u.

  ASEP

  TICKA

  I.4B O

  MTO

  RIJA

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  9/32

  -sluZi

  za izradu

  sterilnih lekovitih

  preparat4

  takode

  ako apoteka

  nemaza

  ow

  laboratoriju

  posebnu prostoriju

  treba da

  ima

  aseptidku

  komoru.

  Aseptiika

  komora

  obiEno

  se sastoji

  od

  staklenog

  ormari6a

  ili

  vitrine,

  na 6ijoj

  prednjoj

  shani se nalaze dva

  otvora

  za

  ruke,

  u unutra5njosti

  komore

  na

  te

  otuore

  su fiksirane

  sterilne rukavice.

  U

  samoj komori

  se

  nalazi

  mala

  precizna

  vaga

  sa

  garniturom

  tegova

  Na

  gornjoj

  strani komore postavljenaje

  UV

  lampa

  koja deluje

  baktericidno. Pri radu

  u

  aseptidnoj

  komori

  sve

  posude

  i

  supstance zainadu

  leka

  prethodno

  se sterili5u

  i

  onda unesu u komoru.

  Rad se obavlja

  tako da

  se

  ruke

  stave u rukavice

  i

  u unutrainjosti

  komore iaattuje

  lek.

  PROSTONJA

  ZA LAKO ZAPAIJIVE

  I

  EKSPLOZIWE

  MATENJE

  -mora

  imati betonski pod,

  ventilaciju,

  metalna vrata-

  U

  ovu

  prostoriju

  ne sme se unositi

  otvoreni

  plamen.

  SOBA ZAADMNISTMCIJU

  -freba

  da ima neophodnu

  strudnu

  literaturu

  za obavljanje

  apotekarske

  delafirosti.

  Takode mora

  imati kajige

  evidencije

  lekova sa

  posebnim.redmom

  izdavanja-

  .

  SOBA

  ZA DEZURSTVO

  -mora

  biti opremljena

  zvonom

  i

  otvorom

  za komunikaciju

  sa

  pacijentima

  u nodnoj

  sluZbi. Pored toga treba

  da ima i

  leZaj

  za odmor

  defurnog

  farmaceuta-

  PROSTORIJA

  ZA

  PMNJE IABOMTONUSKOG

  POSUDA

  -ova

  prostorija

  teba da

  ima toplu

  vodu

  i radne

  povr5ine

  neophodne

  za odriavanje

  laboratorijskog

  posuda-

  desto

  apoteke nemaju

  posebnu

  prostoriju

  nego

  je

  ona deo

  galenske

  laboratorije opremljene

  za

  ovaj

  posao.

  .

  SANITARNI

  CVOR

  -treba

  da

  ima toalet i tu5

  kojije

  neophodan

  radi

  moguinosti dekontaminacije

  akoje

  to

  potrebno.

  Poslove

  odnosno radove u

  apoteci predstatljaju

  receptura,

  defelaura

  i

  implirovanje.

  -obuhvata

  poslove

  izdavanja

  lekova na

  recept i

  u

  rudnoj

  prodaji,

  zatim iaadu

  lekova

  ex

  tempore i

  za ispitivanje

  lekova

  i lekovitih

  supstanci.

  -predstavlja

  narudivanje i nabavku

  nedostaju6ih

  lekova u ve6oj

  koliEini,

  njihovo

  pakovanje,

  sipanje u

  bodicg

  punjeDie

  kutijica

  mastima i

  postavljanje

  signatura

  i

  sl. Defektura

  takode

  predstavlja

  iznoSenje lekova

  iz

  materijalke

  i

  slaganje

  na

  police

  u

  oficini.

  -je

  punjenje

  stojnica

  i

  ladlica

  nedostajuiim

  materijalom.

  Red

  je

  nastala od latinske

  reii

  Sto znadi

  napuniti.

  CIJVANJE LEKOVA

  Lekovi

  i lekovite

  supstance

  duvaju

  se u

  posudama

  koje

  se nazivaju

  stojnice.

  Stojnice

  su izradene od stakla

  ili

  porculan4

  a oblikom

  i

  velidinom

  su

  prilagodene

  odredenom

  agregatnom

  stanju.

  Na svakoj

  stojnici nalazi

  se

  etiketa

  sa

  nazivom

  leka

  odnosno

  supstance.

  Ona se naziva

  signatura-

  Red

  nastala

  je

  od

  latinske

  redi

  Bto zna6i

  oaaditi,

  obelefiti.

  Signatura

  mora

  biti

  postavljena

  na

  stojnicu tako

  da

  se ne moZe

  skinuti.

  Teinosti

  se

  duvaju

  u stojnicarna

  od

  stakla uskog

  grla

  sa bruSenim

  staklenim

  zatvaradem

  (Eepom).

  Praikaste

  i

  lqistalne

  supstance -

  duvaju se

  u

  staklenim

  ili

  porculanskim

  stojnicama Sirokog

  grla

  sa bru5enim

  zatvaradem.

  Masti

  -

  se

  Euvaju

  u porculanskim

  stojnicama

  sa

  Sirokim

  oftorom.

  Masna i etersla

  ulia

  -

  Euvajt se u

  stojnicama

  sa

  posebno

  prilagodenim

  otvorom koji

  omogudava da se vi5ak

  kapi

  nakon

  sipanja

  waf.anazad

  u bocrl

  a ne sliva

  niz spolja5nje

  zidove

  boce.

  kkovi

  osetljivi

  na

  svetlo

  -

  duvaju

  se u

  stojnicama

  od tamnog

  stakla

  ili

  zamotani

  u tamni neprozirni

  papir

  Lako isparljivi

  lekovi -

  duvaju

  se u dobro

  zatvorenim

  stojnicama na

  temperaturi

  do

  ili

  ispod 25oC

  Serumi

  i

  vakcine

  -

  duvaju se na

  temperaturi

  od

  2oC do

  lOoC ali

  se

  ne

  smiju smrznuti

  (u

  friZideru).

  L

  EKO

  VI

  SLA B

  IJEG

  DELOVANJA

  -signatura

  je

  be14

  a

  naziv

  leka napisan

  je

  cmim

  slovima-

  LEKOYI

  JAKOG

  DELOVANJA

  REMEDU SEPARANDA)

  -6uvaju

  se

  odvojeno

  od

  ostalih lekova

  -signatura

  im

  je

  bel4

  a

  naziv

  leka

  napisan

  crvenim

  slovim4

  ispred

  naziva leka

  nalazi se

  aak

  jednog

  krsta

  'na

  signaturi

  i

  na

  poklopcu

  stojnice

  mora

  biti navedena

  makimalna

  pojedinadna

  i maksimalna

  dnevna doza

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  10/32

  -Cuvaju

  se

  odvojeno

  od

  oshlih

  lekova

  i

  to

  pod

  kliudern

  -signatura

  im

  je

  crn4

  anazl

  leka

  napisanbelim

  slovima

  -ispred

  naziva

  leka

  nalazi

  se

  znak

  Avi

  nsta

  -su

  lekovi

  koji

  deluju

  na

  centalni

  neryni

  sistem

  -na

  signaturi

  i na

  poklopcu

  stojnice

  mora

  biti

  navedena

  maksimalna

  pojedinadna

  i maksimalna

  dnevna

  doza

  kljudem

  prometa

  i izd;avarrja

  cija

  lek4

  kolid

  tako

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  11/32

  l

  i

  I

  t)

  ::

  > Yehiculum.

  menstruum-constitnens

  i

  -ie

  nosilac

  oblika

  lek4

  kod

  rastvora

  to 6e

  biti rastvarad

  najdesie

  vod4

  kod

  masti

  masna

  podloga

  kao

  npr.

  vazelin

  ili

  lanotrn

  SUBSCRIPTIO

  -ie

  deo

  recepta namijenjen

  apotekaru,

  u njemu

  se

  navodi

  5ta treba

  izraditi

  od

  supstanci

  navedenih

  u

  ordinatiu.

  pise

  se

  na

  latinskom

  jeziku

  i to

  slaaienicam4

  npr.

  M.flpulv. (Misce

  fiat pulvis)

  Sto madi

  promeiaj

  neka

  bude

  praiak

  ili

  M.f.ung.

  (Misce

  fiat unguentum)

  Sto

  znadi

  promesaj

  neka

  bude mast

  SIGNATUM

  -je

  deo recepta

  namenjen pacijenhi,

  sadrfi

  uputstva

  za

  upotrebu

  leka- PiSe

  se na

  narodnom

  jeziku

  npr.

  3x

  po

  jedna

  ka5ika

  sirup4 mazati

  2x

  dnevno

  oboljela

  mjesta

  ...

  NOMEN

  MEDICI

  -sadrfi

  ime, prezime

  i

  speciialnost

  lekara

  koji

  je

  prepisao

  lek

  odnosno

  recept.

  On treba

  da bude

  overen

  pedatom.

  Na

  privatnim

  receptim4

  ukoliko

  nema pedat4

  ovi

  podaci

  mogu

  biti napisani

  Stampanim

  slovim4 pored

  ovoga

  -orabiti

  i

  svojerutni

  potpis

  lekara-

  Na

  receptima

  za esencijalne

  lekove

  u

  iil.r

  plaianju

  udestvuje

  zavod

  zdiavstvenog

  isiguranja ovi

  podaci

  o lekaru

  moraju

  biti

  otisnuti

  peEatom.

  Takode

  mora

  biti

  napisana

  i

  Sifra lekara

  kome

  je

  odobreno prepisivanje

  eiencijalnih

  tekova

  NOMENAEGROTT

  ..:sadrZi.podatke o

  pacijentu.

  Danas

  se uglavnom pi5e

  u

  gomjem

  delu

  recepta-

  Sadrfi

  prezime,

  ime

  i

  adresu pacijent4

  zatim

  matidni

  broj sa

  istaknutim

  godi5terq

  podatke

  o osiguraqiu,

  SiAu bolesti

  i

  SiAu leka-

  NAJ.ESCE

  SKRACEMCE

  U RECEPTTIRI

  1i

  a

  od

  ili

  po (5me)

  aa

  ana

  partes

  aequales

  od svakog

  dela

  jednako

  -

  piSe

  se na

  receptu

  kada

  heba izrneriti

  istu

  kolidinu

  dve

  ili vi5e

  supstanci

  pored

  zadnje

  supstance

  i kolidina

  ad

  do

  ili

  u

  ad

  lib.

  ad

  libitum po

  Zelii

  ili

  po

  volii

  ad man.

  med.

  ad manum

  medici

  lekaru

  u

  ruke

  ad sacc.

  ad

  sacculum

  u

  kesicu

  ad scat

  ad

  scatulam

  u

  kutiiu

  ili

  kutiiicu

  ad us. ext.

  a(I usum

  externum

  za spolinu

  upohebu

  ad

  us. int.

  ad

  usum intemum

  za unutralnlu

  upotrebu

  ad us.

  prop.

  ad

  usum

  proprium

  za vlastitu

  upotrebu

  ad us. vet.

  ad

  usum

  veterinarium

  za

  veterinarsku

  primenu

  ad

  vitr.

  collo amnl.

  ad

  vitrum

  collo amolo

  u

  bodicu

  Sirokoe

  srla

  ad vitr.

  flav.

  ad

  vitnrm

  flavum

  u

  Zutu bodicu

  u

  tarrnu

  bodicu

  ad vit

  nig.

  ad vitmm

  nisum

  u crnu

  bodicu

  ad

  vitr.

  fusc.

  ad

  vitum

  fuscum

  u smettu

  boEicu

  ad

  vif.

  zutt.

  ad

  vitum

  zuttatorium

  u bodicu

  za kaoanie

  adde

  instill.

  adde

  instillatorem daj kapaljku

  Aq. font

  Aqua

  fontis

  Izvorska

  voda

  ili voda za oiie

  Aq. frieid.

  Aqua

  frieida

  Hladna voda

  Aq.

  desl

  Aoua destillata

  Destilovana

  voda

  Aq.

  purif.

  4qgapurificata

  PreEi56ena

  voda

  Aq.

  pro

  iniecl

  Aqua

  pro

  iniectione

  Yodaza

  iniekciie

  Bac.

  bacillus

  StapiC

  b. i. d.

  bis in die

  2x

  dnevno

  c.

  cum

  sa

  conc.

  concenratus

  koncentrovan

  cito

  hitro,

  brzo

  D. ili d.

  da

  detur,

  dentur

  Daj,

  neka

  se da neka

  se daiu

  D.

  ad lag.

  gutt.

  da

  ad

  lagenum

  zutlatorium

  daj

  u

  boiicu za kapanie

  D.

  s. iliD.

  S.

  da

  signa, detur

  siFretur

  daj

  i obeleZi,

  neka

  se

  d4

  neka

  se omadi

  D.

  s.

  s.

  ven.

  Da

  sub signo

  veneni dai

  sa

  oznakom otrova

  DenL

  tal. dos.

  ili

  D.t.d.

  dentur

  tales

  doses

  daj

  takvih doza

  ili

  neka

  ll

  fiSe

  se

  pri

  se datakvih

  doza

  ll

  prepisivaniu

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  12/32

  Div.

  in part

  aeq.

  ili

  D.i.p-aeq.

  divide

  in

  partes

  aequales

  podeli

  na

  jednake

  delove

  podeljenih

  oraSaka a

  iza

  Div.

  in

  dos.

  aeq.

  ili

  D.i.d.aeq.

  divide

  in doses

  aequales

  podgli

  na

  jednake

  delove

  slaaienice

  mora

  biti

  broj

  praiaka

  tz

  fiat

  fiant

  neKa

  Duoe

  rlr neKa

  budu

  gmm

  gross.

  grossus

  gutta

  tt

  ili

  gutt

  Srub

  gns

  zuttas

  kapi

  instill.

  M.

  ilim.

  kapalika

  M.f.

  rruovw,

  rluJ9 4u

  prome5aj,

  neka

  se

  prome5a

  trar

  prome5aj

  neka

  bude

  Prome(ai izdqi anqxi

  .IJ.S.

  miqce

  da

  signa

  M.f.l.a-

  misce

  fiat

  lege

  artis

  pro1e.Saj

  neka

  bude prema

  pravilim4

  proprslma

  rYr.r.

  P

  ul

  v

  misce

  fiat

  pulvis

  orome5ai neka hrrrle

  nrataL

  M.r.pll.

  misce

  frat

  masa

  piiularum-

  nrnmelai nalla L",l-

  Mf,mixt

  misce

  fiat

  mixfura

  nrnmaXoi nal2a L"J

  M.f.sol.

  misce

  fiat

  sohrtin

  prome5aj

  neka'bude rastvor

  lflqne.

  mrsce

  Dat

  unguenfum

  promeSaj

  neka

  bude

  mast

  miligam

  I

  Potrebno

  je -pi5e

  se

  na

  receptu

  kaEiEE6i-

  izdati

  vi5e

  od

  jednog

  pakovauja

  gotovog

  leka

  Broj

  (mora

  posle

  Nr

  pisati

  broi)

  pro

  adult

  I

  oructnal

  IS

  oficinalan

  infar

  Prv

  4

  za

  odrasle

  Iflr

  mratruDus

  za decu

  quantum

  saus

  quater

  in die

  koliko

  je

  potebno

  4x

  dnevno

  S. ili

  s.

  sign4

  signetur

  oznadi,

  neka

  se ozradi,

  obeteZl

  neta

  se

  obeleZi

  fi

  Bez

  stil.

  ln

  qle

  jednom

  dnevno (na

  dan)

  sluus

  StaDid

  raor.

  rll

  tDl.

  tabulelfne

  t.i.d-

  rgf

  ln

  ole

  3x

  na

  dan

  DISPilTZIONAMETODA

  Rp.

  Coffeini

  0.05

  Chinini

  sulfatis

  .

  *,,r

  Acidi

  ascorbici

  aa

  0.10

  Acidi

  acetylsalicylici

  0.3

  M.f.pulv.

  D.t.d-

  Nr-X

  (decem)

  S.

  3xl

  praSakpopiti

  satelnoSdu

  t2

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  13/32

  Prema dispenzionoi metodi

  podelieni

  praici prepisuiu

  se tako da

  ie

  u ordinatiu navedena koliiina supstance

  potrebna

  za

  iedan oraiak .U subslstotiu

  se

  piie

  sbatenica D.t.d.

  i

  broi oraiaka

  koie *eba izraditi.

  Izraduie

  se tako da se sve koliiine

  pomnoie

  sa ootrebnim brojem

  nraiaka,

  ravnomiierno

  izmeiaiu, a zatim

  nodele.

  DIVIZIONA METODA

  Coffeini

  0.5

  Chinini sulfatis

  Acidi

  ascorbici az 1.0

  Acidi

  acetylsalicylici

  3.0

  M.f.pulv.

  Div.in

  partaeq.

  NrX

  (decem)

  S. 3xl

  pra5akpopiti

  satedno5iu

  Po divizionoj metodi

  u

  ordinatiu

  se

  prepisuie

  koliiina

  supstanci

  potrebna

  za izradu

  svih

  oraiaka.

  U subslsiptiu se

  pifle

  slsatenica Div.in

  part.aeq.

  i

  broi

  praiaka

  koje treba izraditi.

  Yasaiu se

  propisane

  koliiine

  i

  podele

  na

  propisan

  broi

  praiaka.

  --.:

  Rp.

  Sulfuri

  praecipitati

  .-

  -

  Glyceroli

  aa

  10.0

  Zinci oxydi

  Talci

  aa

  2O.0

  Aquae

  purificatae

  ad 100.0

  M.f.susp.

  D.ad vitr.

  S. zamazar{e

  protiv

  akni

  FARMACELISKO

  TEHNOLOSKE OPERACIJE

  -

  Gotovo nijedna supstanca se ne

  primenjuje

  direkho kao

  lelg svaku

  treba

  prethodno

  obraditi na odredeni nadin. Svi

  postupci

  koji

  se

  pri

  tome

  priinenjuju

  nazivaju

  se

  farmaceutsko tehnolo5ke

  operacije. Farmaceutsko

  tehnolo5ke operacije

  se mogu kvalifikovati na razlidite nadine, ali

  je

  najEe5ia

  podela

  na: mehanidke, fizidke, hemijske, me5ovite.

  mehanidke operacije

  se ubrajaju:

  merenje, odabiranje,

  prosejavanje,

  usitnjavanje, me5anje, taloZenje, odlivanjg

  filtriranje,

  cedenje,

  centiifrgiranje,

  punjenje

  boEica

  i kutijic4

  postavljanje

  signatura

  i

  sl.

  isparavanje, sublimacij4

  kistalizacij4 destilacij

  4

  topljenje.

  redukcij4 hidroliz4 esterifikacij4 dekarboksilacij4 neutralizacija-

  promena

  u hemijskom sastavu. Ovde se ubrajaju npr.

  sterilizacij4 dezinfekcija i sl.

  VAGANJE

  -je

  farmaceutsko tehnolo5ka operacija

  kojom

  se

  vr5i

  merenje

  mase

  u

  apotekarskoj

  praksi.

  Vaganje se

  primenjuje

  i

  za

  merenje dwstih i tednih zupstanci. Za

  grublja

  merenja koristi se tehniEka

  -

  tara vag4 azapreciaija se koristi

  precizra

  laboratorijsk4

  odnosno,

  analitida vag4

  a danas se najviSe koriste elekhonske, odnosno, digitalne

  vage.

  Tara

  vagaje

  konsauisana na

  principu

  poluge

  sa

  jednakim

  kracim4

  prema

  tome, na lcajevima

  poluge

  nalaze se okaEeni tasovi

  vage,

  a

  oslonac

  je

  na sredini. Sa sredine se spuita l6azrUka koja

  dolazi do

  podeoka

  na kojima se

  utvrduje kada

  je

  vaga

  u

  ravnotefi,

  na

  postolju

  je

  poluga

  kojom se

  vaga

  moZe

  zakoditi. Pre

  vaganja

  mora se utvrditi nula

  tadka vage

  odnosno

  tasovi se moraju dovesti

  u

  ravnoteZu.

  Materijal za

  vaganje

  i tegovi

  stavljaju se samo kada

  je

  vaga zakoEena. Tegovi

  se

  ne uzimaju

  rukom

  nego samo

  pincetom.

  Supstance se ne stavljaju direktno na tasove nego se

  vagaju

  u apotekarskom

  posudu

  ili na

  plastidnoj

  kartici.

  MoZe

  se u nedostatku

  kartice koristiti

  papir.

  Tegovi

  se

  postavljaju

  na

  levi

  tas, a materijal

  za vaganje na desni.

  Nakon

  vaganja

  tasovi i

  postolje

  vage moraju

  se odistiti.

  U

  farmaceutskoj

  praksi

  koristi

  se

  i

  rudna

  vaga

  koja ne sluZi za

  preoiz;o

  merenje nego viSe za uporetlivanje

  teZina-

  Takode ima

  polugu

  sa

  jednakim

  lcacima

  i

  osloncem na

  sredini.

  Kazaljka koja

  pokazuje

  ravnoteZu okrenuta

  je

  na vi5e

  tj.

  prema

  gore.

  Rudne

  vage koriste se

  najdeice za merenje drog4 odnosno

  dajeva i slidna manje

  precizna

  merenja-

  USITNJAVANJE

  13

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  14/32

  6

  Inm

  naziys

  d1ggg

  odnosno

  mreZica

  sita_

  Donji

  deo

  u

  mretice

  sita.

  Tredi

  deo

  ala

  na

  sluznicu

  oka

  ili

  Standardnasita

  .r

  --

  I

  grubo

  seeena

  droga

  no

  ili

  polusitno

  sedena

  droga

  sitno

  sedena

  droga

  u

  farmaceutskoj

  industriji

  koriste

  se

  razricita

  vibraciona

  sita na

  elekbiEni

  pogon.

  MESANJF

  ih

  sa

  suP

  kas

  GTUNUTIMNJE

  FILTNMNJE

  I4

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  15/32

  levka za vakuum

  fiitriranje koriste

  se

  gud

  ili

  nui filtri.

  Napravljeni

  su od

  stakla

  ili

  od

  porculan4

  na dnu imaju

  plodu

  od

  sinterovanog

  stakla-

  Sinterovano staklo

  se dobije

  na

  taj

  naEin, da

  se staklo isitni,

  a

  zatim

  zagreva

  dok se ne poEne

  topiti.

  Tako

  se hladi

  pri

  demu nastaje masa

  koja ima

  pore

  odredene

  velidine.

  Zavisno

  od

  velidine

  tih

  pora

  ili

  otvora

  numerisani

  su od G-0

  do G-5.

  G-5 ima

  pore

  najmanjeg

  promera-

  Filfriranje

  se

  wSi

  slidno kao

  sa bihnerovim

  ievkonl a nakon

  filtriranja nud se mora

  dobro oprati.

  Obidno se

  prvo

  stavlja u

  rasfuor

  jake

  kiseline,

  sumpome

  ili

  hloridne, ostavi

  neko weme, zatim

  pere,

  ispere

  obiEnonr, a

  nakon

  toga

  uz vakuum

  i

  predi56enom

  vodom.

  Zatim se cedi,

  su5i i

  po potrebi

  sterili3e.

  KOLIMNJE

  (CEDENJE)

  -toje

  farmaceutsko

  tehnolo5ka

  operacija kojom

  se

  krupnije

  dvrste destice

  odvajaju od

  teinosti.

  Obavlja

  se

  na taj nadin da

  se

  na dnu levka

  postavi gaza

  u

  vi5e

  slojev4 vata

  ili flanelska

  tkanina-

  Tednost

  koja se dobija

  kao rezultat koliranja

  naziva

  se

  kolatura- Koliranje

  se uglavnom

  primenjuje

  pri

  izradi

  ekstraktivnih preparata

  kao

  Sto su: infi:za dekokta

  macerat4 tinkture,

  eknakti

  i sliEno.

  Ako teba

  kolirati

  rastvor

  neke kiseline

  ili

  baze tada

  se koristi

  staklena vuna-

  PRESOVANJE

  -je

  farmaceutsko

  tehnolo5ka operacija

  kojom

  se iz materljala

  pod

  pritiskom

  istiskuje

  Sto

  ve6a

  koliEina tednosti. Presovanje

  se

  uglavnom

  primenjuje

  pri

  izradi

  ekstakti\,nih

  preparat4

  da bi

  se iz droge

  dobilo Sto viSe aktivnog

  principa-

  U

  farmaceutskoj

  praksi

  koriste

  se

  razlidite

  mehanidke

  prese,

  a

  za dobijaaje ve6ih

  kolidina

  i hidraulidne

  prese.

  KIJNFIKACIJA

  -ili

  bistrenje

  je

  farmaceutsko tehnolo5ka

  operacija kojom

  se

  iz

  rastuora uklanjaju

  destice mutno6e

  koje nisu uklonjene

  filtiranjem. Klarifikacija

  se

  najdeSie

  obavlja

  pomoiu

  talka-

  MoZe

  se wsiti na

  taj naEin da

  se

  talk

  polako

  sipa

  u rastvor uz

  me5anje staklenim

  Stapidem. Nakon

  Sto se

  talk

  istaloZi,

  on na

  sebe

  veZe, odnosno adsorbuje destice

  mutnoi"

  ;

  t65gye1

  imad

  ovog taloga

  ostaje

  bistar. de56e se radi

  tako da

  se

  talk

  stavi

  u

  levak na

  filter

  papir,

  a

  zatim preko

  toga propu5ta

  zamuieni

  rastvor. Na ovaj

  nadin talk

  veZe

  mutnoig

  a u filteru

  se dobije

  bistar rastuor.

  Kod

  termostabilnih

  rasfvora mogu se koristiti

  i

  supstance

  koje na

  poviSenoj

  temperaturi

  koaguli5u.

  Ako se

  pome5a

  sa rastvorom

  i zagreje

  pri

  koagulaciji

  6e vezati

  destice

  mutnode. Za ovrt

  svrhu moZe se koristiti

  npr. belance

  jajet4

  pored

  toga

  mogu

  se koristiti tanini,

  Zelatin4 albumini.

  SEDIMENTACIJA

  -ili

  taloZenje

  je

  farmaceutsko

  tehnolo5ka

  operacija koja

  predstavlja

  odvajanje

  dwste od tedne faze,

  obavlja se tako da

  se

  smesa ostavi da miruje

  pri

  demu dwsta

  supstanca kao teZa

  pada

  na dno

  u vidu

  talog4 a imad

  njega ostaje

  bistar

  rastvarad.

  DEKANTIMNJE

  -ili

  odlivanje

  je

  farmaceutsko tehnoloSka

  operacija koja

  se kombinuje

  sa

  sedimentacijom.

  Nakon taloZenja

  dvrste supstance

  rastuor iznad taloga

  se

  pailjivo

  odliva-

  Ovo

  nije

  precizan

  naEin

  razdvajanja

  zupstanci.

  Ako se

  ieli

  dobiti

  Eist rastvor

  onda

  jedan

  deo rastvora

  mora ostati sa talogom

  i

  obmuto,

  ako se teba

  dobiti

  dist

  talog

  onda iejedan deo taloga

  biti odliven sa

  tedno56u.

  CENTNFUGIRANJE

  -je

  farmaceutsko tehnolo5ka operacija

  kojom

  se odvaja

  dwsta supstanca

  od tednosti

  i

  to

  koriSienjem

  cenkifugalne

  sile. Smesa

  se sipa

  u epruvete

  sa suZenim dnom

  koje se nazivaju

  kivete. Kivete

  se u centrifugu

  postavljaju

  tako da

  pri

  brzom obrtanju

  cenfrifuge, zauamaju

  vodoravan

  poloZaj.

  Usled centrifugalne

  sile teZe destice

  tj. dwsta

  supstanca

  pada

  na dno kivete,

  a ianad

  ostaje

  bistar rastvor.

  U

  praksi

  se

  koriste

  cenhifuge

  bilo ruEne

  ili

  elektidne,

  mogu biti i razliditog

  kapaciteta

  od dve kivete

  pa

  do velikog

  broja

  uzoraka- Bez obzira

  na broj uzorakq

  svaka

  naspramna

  kiveta mora

  sadrZati

  istu kolidinu materijal4

  u

  suprotnom

  dolazi

  do

  pucanja

  kiveta

  i

  gubitka

  njihovog

  sadrZaja-

  DISPERGOVANJE

  -je

  farmaceutsko tehnoloSka

  operacija koja predstavlja

  rapr5ivaqje, odnosno

  drobljenje, razbijanje

  supstance u sitne

  destice,

  odnosno tednosti

  u sitne kapljice. Re6je

  nasiala od latinske

  redi

  Sto znadi razasuti

  ili raspr5iti.

  HOMOGENIZACIJA

  -je farmaceutsko

  tehnolo5ka operacija

  koja

  predstavlja

  ujednaiavanje

  razliditih

  destica

  u nekoj

  smjesi. Kada

  se

  govori

  o

  smesi

  dve

  ili

  viSe

  razliEitih

  supstanci,

  koristi

  se termin

  sistem. Pojedinadni

  sastojci

  smese nazivaju

  se

  faze. Sistem

  se

  moZe

  sastojati

  iz faza

  i*og

  ili

  razliiitog

  agregatnog

  stanja koji

  se medusobno

  mogu i ne moraju

  meiati. Ako

  je

  u nekom

  dvofaznom

  sistemu

  jednafaza

  sitro

  raspr5en4

  odnosno dispergovana

  u drugoj

  fazi, onda

  ce se ona zvati

  dispermafazaili unutainja

  faza-Drugafazz

  naziva

  se

  disperziono

  sredstvo,

  odnosno vanjska

  faza ili

  menstum.

  EMULGOVANJE

  -je

  farmaceutsko

  tehnolo5ka operacija dispergovanjajedne

  teEne

  faze

  u

  drugoj

  sa

  kojom

  se ne mesa-

  EMULZIJE

  predstavljaju

  fino

  disperzne sisteme

  dve ili viSe

  faza koje

  se medusobno

  ne meiaju. Jednu

  fazu

  predstavlja

  vod4

  odnosno

  vodeni

  rastvor,

  a drugu ulje, odnosno,

  mast

  ili

  neka

  te6nost koja

  se ne mela

  sa

  uodotn,

  razlikuju

  ti

  dlr.

  .rr.st.

  emulzij4

  jedna

  se sastoji od sitno

  raspr5enih, odnosno

  dispergovanih

  kapljica

  ulja u vodi.

  To

  je

  emulzija

  tipa

  U-V,

  odnosno

  ugetf[6a1.

  Drugt

  lip

  emulzija

  su

  emulzije

  kod kojih

  je

  voda dispergovan4

  odnosno,

  raspriena u ulju kao

  u spoljaSnjoj

  fazi

  to su emulzije

  tipa

  V-U.

  Pored

  ovih

  osnovnih postoje

  i

  sloZenije

  emulzije npr.

  (V-U-V)

  i

  (U-V-[D.

  Da

  bi

  se

  spredilo

  odvajar{e

  faza

  pri

  izradi emulzij4

  dodaju

  se emulgatori.

  To

  su

  powsinski

  aktivne

  supstance koje

  se vezuju na

  powsinu

  kapljica

  dispergovane

  faze

  i tako

  spredavaju njihovo

  odvajanje.

  Prirodna

  emulzija

  je

  mleko.

  To

  je

  emulzija

  tipa LfV

  gde

  je

  mledna mast

  1_{

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  16/32

  MSryAMNJE

  -ili

  otapanj

  e

  predstavlja

  ili

  otopina-

  Na

  dvrste,

  ogenu

  tekuCu

  fazu.

  Dobijeni

  produkt

  naziva

  se

  rasrvor

  utidu

  rn+*

  supstance

  je

  veoma

  bitra

  i

  Sto

  je

  ve6a

  usittjenost

  rastvaranieje

  brZE*U

  melanje

  ili

  muCkanje

  lT--:"11u::t"

  lg:

  1

  r.pp.oT".

  IjT-

  ug*.i

  :.

  *iiieit

  -rr"T"i*p'#inijfr,.

  :T*i::::_":,:1":;ovrsrna

  r

  ruro

  ubrzava

  1asL*-jr:

  Osiru

  toga

  kt *ti.

  rrfrr-"

  trXtri?I*':3i:"::Tt=Y:*1 ::Il

  : =l-"'*";j'

  "0;

  ;;

  a;;il#'i;;;?#;"lHH'"#ffi""ff::

  ;;;;;ffi;;;#fi'Jffi:;11ff;

  cfuamnia D^+,^-^-:^ :^ Lr-

  -r-

  astvaranja-

  Rastvaralje

  je

  brze

  i

  ako

  su

  snpstance

  medusobno

  hemijski

  sliine.

  MSTVORIJTVOST

  ettenoj

  temperaturi

  dobije

  se zasideni

  rastvor

  za

  tu temperaturu.

  a

  rastvarada

  (otapala)

  ada

  (otapala)

  arada

  (otapala)

  a

  rastvarada

  (otapala)

  rastvanla

  (otapala)

  a

  rastvarada

  (otapala)

  grama

  rastvarada

  (otapala)

  KONCETITMCIE

  MSWOM

  gramaraswora

  00

  mililitara

  rastvora

  ce

  u

  100

  mililitara

  rastvora

  ce

  u

  100

  grama

  rastvora

  000

  mililitara

  ra

  RASWAMCI

  -Izbor

  rastvaraca

  u

  farmaciji

  j

  toksidnosti,

  isparljivosti,.nestabilnosti

  ili

  nepodnosljivosti

  sa lekovitim

  #t#ffffir:li

  sa

  organizrnom

  kao

  rastvarad

  t"tiiti

  uo-d.,

  a

  od

  nevodenih

  rasrvaraEa

  etanol, odnosno

  CttCHTOH

  CzIIsOH

  CzIIeO

  T6

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  17/32

  -naj6e5ie

  kori5cen

  posle

  vode kao

  rastvarad.

  Toje bistr4

  bezbojna

  tednost,

  karakteristidnog

  mirisa,

  ukusa koja

  prvo

  pede,

  a

  zatim hladi.

  Lako se isparav4

  a

  pare

  su zapaljive i

  gore plaviEastim

  plamenom.

  Oficinalne

  su

  dve

  koncentracije etanola

  i

  to

  koncenfovani

  etanol

  (aethanolum

  concentratum)

  ili

  spiritus

  concentratus to

  ie

  95-96

  vol%

  i

  diluirani etanol

  (aethanolum

  dilutum) ili spiritus dilutus 70vol%. Etanol se me5a sa vodom

  u

  svim razmerama uz kontrakciju odnosno smanjenje

  volumena

  tj. zapremine. Zbog

  toga

  se razredivanje

  etanola

  uvek

  vrii

  teZinskim merama i kori5ienjem

  teZinskih

  jedinica-

  Koncenhacija etanola inade se inaLava u

  volumnim

  procentima-

  Zaranedlanje etanola koristi se

  tzv.'AIIGACIOM

  METOD,

  odnosno

  pravilo

  zvezde

  ili

  pravilo

  krsta-

  U

  svim

  koncentracijama

  imad

  18

  vol%

  etanol

  deluje

  baktericidno,

  zbog

  toga su

  preparati

  u kojima

  je

  on kori5ien kao rastvarad dosta

  stabilni

  i

  ne

  podleZu

  delovanju mikoorganizam4 samim tim

  imaju duZi

  rok

  hajanja-

  70

  vol

  %

  etanol ima naliadi baktericidni efekat

  jer

  najbolje

  prodire

  u'bakterijsku deliju.

  Koncentrovani

  etanol deluje slabije baktericidno

  jer

  zbog

  svoje

  jadine

  izaziva koagulaciju

  belandevina

  u 6elijskoj membrani

  bakterije Sto zatvara 6eliju i smanjuje

  prodiranje

  alkohola-

  -osim

  vode

  i etanola

  koriste

  se

  jo5

  razliditi

  organski

  rastuaraEi kao

  Sto su

  eter, hloroform,

  petrol-eter,

  benzin, benzen

  ili

  benzol, acetor4

  glicerol, propilenglikol

  i

  slidno.

  Po5to

  je

  veiina ovih rastvarada tokidna zaEovek1 oni

  se

  koriste

  ili

  za'neke

  preparate

  za

  spoljnu

  primenu

  ili se uklanjaju iz

  preparata

  ukoliko su sluZili za ekstrakciju nekog

  aktivnog

  principa-

  Za

  rastvaranje

  liposolubilnih

  supstanci koriste se uglavnom masna ulja.

  Najde56e se koriste: oleum olivae

  (maslinovo

  ulje),

  oleum

  olivae neutralisatum

  (neutralizovano

  maslinovo ulje), oleum helianthi

  (suncokretovo

  ulje), oleum

  lini

  (laneno

  ulje),

  oleum amygdalae

  (bademovo

  ulje), oleum ricini

  (ricinusovo

  ulje).

  EKSTMKCIJA'\"

  -je

  farmaceutsko'tehnoloika operacija

  To

  je

  iscrpljivanje, odnosno, izvladenje aktivnog

  principa

  iz

  droge pomo6u

  odgovarajuieg

  rastvarada

  ReE

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  18/32

  LT; :o'

  perkolacija

  traje

  dok

  se ne

  sakupi

  pet perkolata-

  Jednim

  perkolatom

  smata

  se kolidina

  koja

  tezinom

  odgovara

  tezini

  TURBOEKSTMKCIJA

  -je

  metoda

  kod

  koje

  se

  k

  usitljena

  droga

  podesi

  ,

  ttpa

  rastvarad,

  a

  zatim

  dodaje

  pritiskom

  isti;n;ito

  u;6

  se

  30

  minut4

  a

  zatimkolira

  i

  svetlosti

  i

  nalsradno

  filtira-

  INFUZIJA

  -yrrttj.*

  droga

  nakvasi

  se

  vodom

  i

  ostavi

  da

  bubri

  5

  minuta-

  ekshahuje

  30

  minuta

  posle

  toga

  se

  kolira.

  Nakon

  toga

  prelije

  se

  kljuCalom

  vodom

  i

  uz.meSa4ie

  SUSMCE.PRINTJDNO

  SUSENJE

  18

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  19/32

  KOMORNESUSNICE

  -mogu

  biti razliditog oblika

  i veliEine, najde5de su u obliku saaduka odnosno oblika

  ormara

  ili

  sobe. To su

  ujedno najde56e

  laboratorijske su5nice,

  ujedno mogu sluZiti i

  za

  suhu sterilizaciju te

  se

  nazivaju i suhim sterilizatorima-

  Komorna

  su5nicaje

  aparat duplih zidova sa odgovarajuiim

  policama

  za

  postavljanje

  materijala koje teba su5iti, mora biti snabdjevena

  grijaEenr,

  termometrom

  i termostatom zz odriavanje

  propisane

  temperature.

  Su5nice

  veieg

  kapaciteta imaju i

  ventilatore za izbacivanje

  vlainog

  vazduha-

  TWELSKESUSNICE

  -obi6no

  sluZe za su3enje biljnog

  materijala ili flasterske mase. Takode sluZe za suienje

  granulata-

  One

  se sastoje od dugadkih

  tunela

  koz

  koje

  prolazi

  beskonadna traka- Na

  poEetku

  trake spu5ta se

  vlaini

  materijal,

  a

  kroz

  tunel

  zzgrejaai

  vazduh.

  Na

  kraju

  sa

  beskonadne

  trake

  pada

  osu5eni

  proizvod.

  onnwn suSttrcn

  -ili

  bubnjevi za su5enje, izradeni

  su u obliku velikih koso

  postavljenih

  cilindara- Materijal za su5enje

  u

  ove

  bubnjeve se

  ubacuje sa

  gomje

  strane, a zagrijani

  vazduh

  sa donje strane. Za

  vrijeme

  obrtanja

  materijal

  postepeno

  pada

  i na

  dnu izlazi

  osu5eni

  materijal.

  SUSENJE NA

  VAUCIMA

  -obavlja

  se na uretlajima

  koji

  se sastoje

  od

  jednog

  do

  dva

  ili

  viSe

  valjaka-

  Su5enje se

  vrii na

  njihovoj

  povr5ini. Valjci

  se

  zzgejavajl iautra i

  polako

  se

  okredu. Materijal koji

  pada

  na valjke

  osu5i se

  zapola

  obrtaja

  i na kraju se skida

  posebnim

  stn-rgadima-

  _.;

  SUSENJE

  MSPRSIVANJEM

  -ovaj

  nadin su5enja koristi

  se

  za uklanjanje

  ve6e kolidine

  vlage,

  odnosno rastvara6a- Supstanca odnosno

  masa koja se su5i

  raspr5uje se na vrhu su5nice i tako dobijene kapi odnosno

  Eestice

  padaju

  u

  struju

  zagrejanogvazduha

  pri

  demu se osu3e. Na

  dno su5nice

  pada

  suva supstanca u obliku

  praha

  ili

  granulata-

  Ovaj na6in

  su5enja

  koristi

  se kod

  dobijanja mleka u

  prahg

  deterdZenat4 radiditih

  granulata

  za tabletiranje,

  a takotle i

  kod

  su5enja ekstrakat4 krvne

  plazme,

  nekih

  antibiotik4 nekih

  koloidnih sunstanci i sl.

  LIOFILIZACIJA

  -predstavlja

  su5enje iz smrmutog

  stanja-

  Obavlja se

  na

  taj

  nadin da

  se vlaga

  prisutna

  u

  preparatu

  zarrrr;a.e, odnosno

  prevede

  u

  le4

  a

  zatim u

  vakuumu

  led sublimuje

  i na taj

  naEin se

  preparat

  osu5i.

  Kod liofilizacije

  se

  koristi osobina

  vode

  odnosno leda

  da

  pod

  sniZenim

  pritiskom

  tj. u vakuumu

  ima osobinu zublimacije. Liofilizacija

  se

  primjenjuje

  za su5enje

  terrnolabilnih

  EKSIKATOR

  se koristi za suSenje

  pomodu

  higroskopnih supstanci. To su

  supstance koje vezuju odnosno

  privlaEe vlagu. Eksikatorje

  staklena

  posuda

  koja se moZe hermetiEki zatvoriti. Na dno se

  postavi

  supstanca

  koja vezuje

  vlagrl

  obidno se koriste negaSeni

  kred, CaClz, koncentrovana HzSOr fosfor

  pentoksid

  i sl. Da bi se

  su5enje u eksikatoru ubrzalo

  moie se

  sworiti

  vakuum ili

  Olago zagrejati i ovo

  je

  nadin su5er{a

  pogodan

  za termolabilne

  materijale

  (preparate).

  Eksikator

  se

  koristi i

  za

  duvanje

  supstanci i

  preparata

  koji bi

  mogli ovlaZiti, a to treba

  sprediti. Kod nekih

  gotovih

  lekova za

  spreEavanje

  vezanja vlage koristi

  se najde56e

  kao adsorpciono sredstvo

  silikagel.

  I

  MZNJEDIVANJEETANOI-A

  -po5to

  pri

  me3anju etanola i

  vode dolazi do

  promene,

  odnosno do

  smanjenja

  iii

  kontrakcije

  volumen4 razretlivanje etanola

  se

  vrii

  teZinskim merama u teZinskim

  procentima.

  Prema farmakopeji

  primenjuju

  se

  aligacioni

  metod

  odnosno

  pravilo

  mezde,

  krsta- kriZa i sl.

  '

  r

  19

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  20/32

  fit

  [e-b1=4

  h

   a-c;=g

  A+B--C

  C-

  erarni

  rzzii

  etlenoe

  rastvora

  20

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  21/32

  1.*d Sfi

  vol% etanola

  izraditi

  Tff

  vclYo etsncl.

  a=SSvel06=$S,*

  tei%

  c=TtXvsl%=fiI,4

  tei%

  fr

  g3,E

  \

  ,/

  fr8,4-il=fi8,49&

  fi2,4

  /'\

  S3,8-62,4=S1

  ,49

  E

  EE,4+S1,4=93, EgG

  alPstrebns

  je

  utrs$iti

  1fffiFg

  96 vslYo

  etanola.

  I

  SEFgA

  mije$a

  se Fa XgB

  S?,49J[

  mije$a

  se

  sa

  31,498

  I EEfXx31,4

  =

  50$,EgE

  62,4

  hlFotrehns

  je

  izraditi

  ltlEEg

  7E vnlrt'u

  etanola

  lFilllgf, dnbije

  se

  iz

  KgA

  9B,Hgfr

  dohije

  se iz EE,4gA

  1080xS2.4

  *=

  g3s

  =665'?59A

  /l

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  22/32

  Z.sd

  gsvel?fi

  etanela

  i

  ed

  fiftuel'fi

  etanela

  izraditi

  fflvsl%

  etanel.

  ss,

  B

  ,/

  E2'4-24,6=37,sgA

  62,4

  24,6

  --

  g3,g-62,4=Bl,4gB

  37,8+ts1,4= 9,

  fgfr

  1[t00gA

  mije a

  se

  sa

  XgB

  o-

  10ll0x3'l

  d

  .n=t'=830,699E

  s7,g

  10009f,

  dobije

  se

  iz

  XgA

  fi=

  =E46,Z4gA

  22

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  23/32

  S.lrrsditi FFEg fr5vsl0lr

  etanala

  od

  1fiv*lusetansla i

  sd

  Stlvfil%

  etentrln.

  a=$ilvsITn=85,

  EHteEYn

  h=lfivolx[=EteEnt

  c=f;5ual$6=4f

  ,Ifrteifil[

  85, fifi

  4F,gE-g=*F,2gA

  \oF,rtr

  E

  --/

  \---\

  gE,Fn4T,Eil=ss,4qB

  39,I+S8,4=TF,6gE

  3EHgtr

  dohije

  se

  iz

  HgA

  TF,Sgfr

  dahije

  se

  iz

  *S,IgA

  7tExS9.2

  X=

  ._

  =1g1,g69A

  L)

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  24/32

  l

  I

  _1

  4.lzraditi

  FEflg

  Ffivel96

  etansfa

  od

  IEvsl%

  etansls

  i

  ad

  $Svolx6

  etanola.

  a=B$usl%=Eg,

  F0teE0l$

  b=?Evslyu= E,41tei%

  89,?fi

  t[tr,41

  fi=

  6S,29

  ST,

  EB-IU,41=4I,4IgA

  \

  4F,47+?1,

  E?=fi$,

  Eggf,

  I20gC

  dabije

  se

  iz

  XgA

  69,29gfr

  debije

  se

  iz

  4I,4tgA

  720x47,47

  =493,2794

  24

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  25/32

  5.*d

  f;5Fg F$vcl?[etancla

  i ed IEvtlYu

  etansls

  izrad

  iti 4Bvalgl[

  etancl.

  a=TEvaInfs=T1,

  E4tei%

  h

  =

  E

  Ev*

  I

  Yr=

  IS,

  il St e

  i

  slo

  E=4Eval$6=4fi,tr1tei%

  vl,l4

  I

  IE,SS

  4H,81-E$,ES=1T,5EgA

  -

  --*

  -/

  40,81

  -/

  -\--

  ?1,144s,81=$$,ESgE

  Hgf,

  dohije

  se iz FFffgA

  4B,31gC

  dehije

  se iz

  ll,f;$gA

  5f;fix48,I1

  J(=

  :

  =l

  EEE,IEgfi

  17,88

  15nt,?EgC-5SSgA=$5E,IEgE

  z5

  fFsdr'

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  26/32

  E,ffid

  EsHg

  lEvglyr

  etanela

  i

  sd

  Esvalusetsnela

  a=Ef;vef

  %=f;F,l4tei%

  h=15vel%=18,fi teiEfn

  e=4Ivef

  n/n=f ,IIteinl'u

  EI,14

  gg,

  F2-l

  E,

  [lt=Et,

  ESg*

  -/

    9.7x

   

  \

  IF,frS+1I,4I=4f;,i

  lgE

  1I,fls

  26

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  27/32

  F,fid

  IHilg

  EfvFIYu etansls

  i

  ad

  ?*vsl1t

  etansla

  izrad iti

  5fivslulL etansl,

  a=t3v*l%=fi5,EEtef9[

  h=I5vel%=?fi,41teia/u

  e=$$vslol[=4F,2?tef$t

  .,4f;,

  ?T-iF,

  4l

  =I4,

  EFgA

  Ef;,Et_

  _,--

  ,

  .\

  Efi,41

  -t'45'II\

  fi5,8845,

  t=?ff,41

  g

  E

  14,

  Efi+Ifi,41

  =45,379f,

  Hgf,

  dchije

  se

  iz

  ?EfigB

  45,I39f; dshije

  se iE Ifi,41gE

  I$Ex4$,ET

  I$fl,F$gC

  l

  88,41

  1I3$, EEgC-I8Eg

  E=$f;E,

  E$HA

  27

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  28/32

  E.lzraditi

  lEEfig

  tfi$el}ft

  etannla

  ud

  lfivsl16

  etannla

  i $lvslDlu

  etanola.

  s=$1vsl16=EF,

  ff$tei?t

  h=1

  Evel%=lI,

  gl

  tei%

  Br,ttrE

  --EF'gF'19'$l=f;E,E6gA

  -

  EE,gF

  -

  /1

  E

  I

  p,

  $1 5fr,1tr6+

  1

  B,

  [lE=I4,

  I

  Igf;

  l

  EtlEgC

  dobije

  se

  iz

  XgA

  l6tlllx 6,f16

  ll,15gA

  F4,1

  7

  I80fi9fr-l

  ?10,

  I

  FgA=$E$,

  EEgE

  28

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  29/32

  S.*d 78flg

  Sf;vnl16 etanqla

  i

  *d

  13 v*l%etanala

  nsFrsviti

  EEYslffs

  *tan*|.

  a=$Svs

  I

  u/u=ES,

  ?ilt

  eitt

  b=1Svsl*i=1

  fi,

  f;SteiY$

  c=SEualY'r=4S,2l

  tei%

  .qn&,r"

  ES,TE

  =_\

  *\--

  4FrEl

  l

  E,EE

  4S,31-1fi,

  fiE=ET,

  E$gA

  87,fiS+41,49=?9,139fr

  TEIIgA

  dabije

  se

  Hgfr

  S7,S3gA

  dshije

  se

  Ig,1Igf;

  TFfix?$,1

  2

  f,=

  =1S48,$1gf;

  3r,fi3

  1648,

  fi19fi-7889*=8$fi,

  E1

  g

  E

  29

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  30/32

  1H'ffid

  lFEflg

  EElrPIYu

  etansla

  i

  ed

  $fiuplu,fi

  etansls

  izraditi

  FE

  upl%

  etanel.

  a=S$vs|lf,=S$,

  gEteET

  h=26vel%=EI,

  Sfitei%

  -'r

  \

  $3,g8\

  _ _/68'97'21,Sfl=4F,6rgA

  \69,s7

  _

  gl,sE

  ';#

  $-

  ilq

  lFf;0gB

  dobije

  se

  HgC

  17f0r(72,8

  J[=

  =5109,759ff

  24,93

  STERILTZACIJA

  -Predstavlja

  prepamra,

  -U

  farmacij.i

  se

  primjenjuje pri

  izradi

  razlicitih

  ati

  atf,uelna

  borazand,-Za

  sterilizacijuie

  koriste

  razliditi

  postupci

  30

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  31/32

  I.STEzuLIZACIJA

  SWIM PREGREJANIM

  VAZDTJI{OM

  + 2

  sata na temperaturi

  l60oc

  G5'C)

  *

  3 satanatemperaturi

  140"C

  ( 5"C)

  -ova

  sterilizacija

  se

  obavua

  u suvom sterilizatoru,

  odnosno

  komornoj

  suSnici

  (opis

  uredaja

  ponoviti

  kod komome

  su5nice).

  Na ovaj

  nadin

  se

  sterili5e

  obidno stakleno

  posude,

  a takocle

  i neke

  sirovine za

  lekove kao

  Sto su

  pra3kovi, podloge

  za

  masti i

  sl. Materijal treba

  paZljivo

  poslagati

  na

  police,

  a

  takode uvije

  se i

  u

  filter

  papir

  kako

  bi se steriinost duZe

  saduvala-

  2.STERILTZACIJA

  ZASICENOM

  VODENOM

  PAROM

  UZ POVISENI

  PRITISAK

  *

  20

  minuta na 120"C

  (tl'C)-pritisku

  I atmosfere

  ili 101,3 kPa

  *

  6 minuta

  na i35'C

  (il'C)-pritisku

  2 atmosfere

  1Li202,6r^rPa

  -ova

  sterilizacija

  obavlja

  se

  u autoklaw.

  Autoklav

  se sastoji iz cilindridne posude

  koja

  se

  moZe hermetidki zatuoriti.

  U

  unuta5njosti

  se nalazi takode

  posuda

  za vodu Eijim

  zagrejavanjem

  se

  dobija

  neophodna

  vodena

  para-

  Autoklav

  mora

  imati

  izvor toplote,

  termometar,

  termostat, manometar.

  Materijal za

  sterilizaciju

  se sloZi u autoklav

  i hermetiEki se

  zatvori. UkljuEi

  se zagrejavanje

  vode

  i wSi

  sve

  dok iz autoklava

  ne

  podnu

  izlaziti vodena

  para

  i vazduh.

  Ostavi

  se nekoliko minuta da vodena

  paraidazt pa

  se

  nakon

  togaza:tl/ori

  ventil. Od tada

  se

  prati povedanje

  temperature i

  pritisk4

  kada

  se

  postignu

  potrebna

  temperatura

  i

  pritisak,

  zabeleii se vreme

  i od

  tada

  meri

  weme sterilizacije.

  Nakon zavriene

  sterilizacije

  otvori

  se

  ventil

  za

  isticanje

  pare

  i

  ieka se da

  se

  autoklav

  ohladi.

  Tek nakon

  hladenja

  sme se otvoriti.

  3.STERILIZACIJA

  U STRUII VODENE

  PARE

  ILI

  U KIruEALOJ

  VODI

  +

  30 minuta

  na 98o-100'C

  -obavlja

  se

  u Kohovom

  loncu. On se sastoji

  od

  posude

  sa re5etkom, na

  sredini mora

  imati i

  poklopac

  ali se ne zafvara

  hermetidki.

  Mora

  biti opremljen termometom.

  Na

  re5etku

  se stavlja materijal

  za

  sterilizaciju,

  a ispod re5etke se zagrejava

  voda- Da

  bi

  sterilizacija

  bila

  sigumija

  desto se

  dodaju

  u

  vodu i

  neka

  baktericidna

  sredstva.

  Vreme

  se

  meri

  nakon

  lto

  se

  posti gre

  propisana

  temperatura-

  4.

  STERILIZACIJA

  PLAMENOM

  -obavlja

  se na taj

  nadin da se

  predmet

  provladi

  kroz nesvetleii

  deo plamena

  3-4

  puta

  i svaki

  put

  zadrii oko 20 sekundi.

  5.

  STERILZACIJA

  FILTRIRANJEM

  -izvodi

  se kroz

  odgovarajude

  sterilne filtere

  koji ne

  propu5taju

  vegetativne

  i

  sporogene

  oblike mikroorganizama-

  Filtriranje

  se

  obavlja uz aseptiike

  uslove rada

  Za ovu sterilizaciju

  koriste

  se sinterovani

  fittri, azbestni

  i membranski

  filtri. Ova se metoda

  koristi za

  sterilizacil'u

  termolabilnih supstanci

  npr. antibiotik4

  vitamin4

  serumq vakcina

  i sl.

  6.ASEPTIEM

  POSTIIPAK

  -podrazumijeva izradu lijeka

  pod

  uslovima

  koji

  iskljuEuju

  bilo

  kakvu kontaminaciju.

  Za

  ovaj

  postupak

  koristi

  se

  aseptiEni

  laboratorij

  a u

  njegovom nedostatku

  aseptidna

  komora. Ponoviti

  rad

  sa aseptidnom

  komorom u

  lekciji apoteka-

  Pored

  wih

  iest

  postupaka

  orooisanih

  farmakopeiom

  u

  pralesi

  se

  koriste

  neki drusi poshtpci,

  oni su ne1to manie

  pouzdane

  metode

  sterilizaciie

  ali se

  povremeno

  primieniuiu.

  TINDALIZACIJA

  -je diskontinuirana

  sterilizacija koja se obavlja

  na temperaturi

  od

  100'C u

  trajanju od

  I

  minuta i to 3 dana uzastopno.

  Nazvanaje

  prema

  naudniku

  Tyndalu kojijuje

  uveo u

  praksu.

  Ova sterilizacija

  zasniva

  se

  na

  uni5tavanju

  vegetativnih

  oblika

  mikroorganizama.

  Ponavljanjem

  sterilizacije

  u toku

  3

  dana

  omogu6ava

  se

  prelazak

  sporogenih

  u vegetativne

  oblike

  mikroorganizam4

  a time

  i

  njihovo

  uni5tavanje.

  PASTERIZACIJA

  -je

  takode

  nepouzdana

  metoda sterilizacije.

  Naziv

  je

  dobila

  prema

  naudniku

  Pasteru.

  Ova metoda

  primjenjuje

  se za supstance

  koje ne

  podnose'temperaturu

  od

  100"C.

  Princip

  izvotlenjapasteri2acijeje

  zagrijavanje

  supstance

  natemperaturi od

  60-80.C

  najde56e

  20

  minuta do

  pola

  sata

  Pasterizacija

  se najde5de

  koristi

  pri

  proizvodnji

  i

  pakovanju

  mlijeka i

  mlijednih

  proizvoda-

  Hemijska

  sredstva

  koja

  imaju baktericidno

  i

  antiseptidko

  dejstvo

  desto se dodaju

  materijama

  koje

  teba

  steritisatl.

  Ove

  supstance imaju

  ulogu

  konzervanasa

  i spredavaju

  razvoj mikroorganiz:ma

  nakon

  otvaranja

  nekog farmaceutskog

  preparata

  NCOMP

  ATIB IL

  U-N

  KO MP ATIB

  I

  LNO

  ST

  -predstavlja

  nepodnoiljivost

  nekih

  supstanci

  pri

  izradi farmaceutskih

  preparata

  ili

  pri

  njihovoj primjeni.

  Pozravanje

  ove

  nepodno5ljivostije

  znadajno

  za farmaceuta

  da

  bi mogao

  izraditi

  djelotvoran preparal

  Razlikuju

  se:

  FARMACEUTSKA

  INKOMPATIBILNO

  ST

  -predstavlja

  nemogu6nost

  da

  se od

  propisanih

  supstanci

  pripremi

  odgovarajuii

  ljekoviti

  oblik

  Npr.

  neke

  pra5kaste

  odnosno

  kistalne

  supstance,

  ako

  se

  pomije5aju

  stvaraju

  vlaZnu

  masu

  ili

  dak

  teEnost

  Od ovakvih

  supstancf

  nemoguie

  je

  izaditi

  pra5ak

  npr. vlaZnu

  masu

  stvaraju

  aspirin i antipiriq

  zatim

  salicil i aminopirin

  itd. Pra5kaste

  supstance

  koje

  se

  pietvaraju

  u te6nost

  su

  kamfor

  i rezorcin,

  kamfor

  i

  mentol

  mentol

  i rezorcirl

  aminopirin

  i rezorcin

  itd-

  FZICKA

  INKOMPATIBILNOST

  J_t

 • 8/18/2019 farmaceutska delatnost

  32/32