of 85 /85
UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET Sarajevo, 2013 FARMACEUTSKA ISTRAŽIVANJA (III ciklus studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu) Elaborat za pokretanje doktorskog studija

UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

Embed Size (px)

Text of UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska...

Page 1: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

UNIVERZITET U SARAJEVU 

FARMACEUTSKI FAKULTET 

 

Sarajevo, 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

FARMACEUTSKA ISTRAŽIVANJA  

 

(III ciklus studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu) 

 

 

 

Elaborat za pokretanje doktorskog studija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 2: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička
Page 3: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

1  

 

1.0. OPĆI DIO 

 

1.1.  Opravdanost pokretanja doktorskog studija „Farmaceutska istraživanja“ 

 

Farmacija kao nauka spada u oblast Biomedicine i zdravstva i u stvari predstavlja znanstveno polje ovog 

šireg  znanstvenog  područja. Ova  pripadnost  dominantno  karakterizira  farmaciju  kao  znanost  kojoj  je 

predmet  izučavanja  čovjek  i  njegovo  zdravlje,  ali  se  uže  usmjerava  na  izučavanje  lijeka,  kao  takvog. 

Samim  tim,  farmacija  postaje multidisciplinarna  znanost  koja  u  sebi  uključuje  kako  osnovna,  tako  i 

napredna znanja iz oblasti medicine, kemije i biologije, ali i nekih drugih prirodnih znanosti, poput fizike, 

botanike  i  matematike.  Ovakva  definicija  farmacije  ukazuje  na  potrebu  stalnog  i  sveobuhvatnog 

usvajanja znanja, ne samo iz oblasti medicine, nego i iz drugih srodnih prirodnih znanosti, čime bavljenje 

ovom naukom postaje izuzetno zahtjevno i komleksno. Farmaceutska industrija je uvijek predstavljala, a 

to  je  pogotovo  slučaj  posljednjih  decenija,  jednu  od  najpropulzivnijih  i  najprofitabilnijih  djelatnosti. 

Iznalaženjem  i uvođenjem u primjenu  tzv. pametnih  lijekova  koji  su proizvedeni  tehnikom  genetskog 

inženjeringa  i postupcima koji  se koriste u biotehnologiji, potreba za  što bržim  razvojem  i usvajanjem 

novih  znanja  je  dodatno  naglašena.  Ovdje  se  misli  ne  samo  na  područje  molekularne  biologije  i 

biotehnologije,  nego  istovremeno  i  na  načine  dostave  i  ispitivanja  kvaliteta  tih  visokosofisticiranih 

lijekova, ali  i na kontinuirano praćenje sigurnosti primjene takvih  lijekova. Neophodnost produbljivanja 

znanja iz svake oblasti koja je vezana za lijek se nameće i činjenicom da farmaceutska industrija, nakon 

avioindustrije, predstavlja drugu, najstrožije reguliranu industriju na svijetu. 

Iako  lijek predstavlja njen primarni  interes,  farmacija nije  samo  znanost,  koja  se bavi pronalaženjem, 

oblikovanjem  i  izradom  lijekova,  ljekovitih  pripravaka,  te  praćenjem  i  bilježenjem  njihovih  učinaka  i 

nuspojava.  U  prilog  ovoj  tvrdnji  govori  i  čitav  niz  zdravstvenih  specijalizacija  koje  su  tradicionalno 

namijenjene magistrima  farmacije, kako u našoj zemlji,  tako  i šire. To su: Farmakognozija,  Ispitivanje  i 

kontrola  lijekova,  Farmaceutska  tehnologija,  Toksikološka  kemija,  Medicinska  biokemija,  Klinička 

farmacija,  Sanitarna  kemija,  Nutricija  i  dijetetika,  Farmaceutska  informatika  i  farmakoekonomika  i 

Apotekarska  farmacija. Ovako široko prepoznato polje djelovanja, znanja  i kompetencija koje se stječu 

tokom dodiplomskog  i  stručnog usavršavanja, dodatno nameću potrebu produbljivanja  i usavršavanja 

znanja kroz naučno‐istraživački rad čija osnova mora biti odgovarajući doktorski studij. 

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu je najstarija visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini 

na kojoj se obrazuju farmaceuti i na osnovu svog dosadašnjeg iskustva u provođenju magistarskih studija 

(izvan  bolonjskog  načina  studiranja)  i  individualnog  mentorskog  rada  koji  je  rezultirao  brojnim 

doktorskim dizertacijama iz oblasti farmacije predstavlja najkompetentiju isntituciju u BiH za provođenje 

doktorskog  studija  iz  ove  oblasti.  Doktorski  studij  „Farmaceutska  istraživanja“  zapravo  predstavlja 

logičan nastavak svih prethodnih aktivnosti koje se provode od osnivanja Fakulteta 1973. godine  i koje 

su  usmjerene  ka  razvijanju  naučno‐istraživačkog  rada  i  stjecanju  fundamentalnih  i  primijenjenih 

visikosofisticiranih  znanja  iz oblastu pronalaženja, oblikovanja  i  izrade novih  lijekova,  kao  i osiguranja 

njihovog kvaliteta, ali isto tako i istraživanja prirodnih produkata, praćenja neželjenih djelovanja stranih 

supstanci  i  izučavanja  nutricionističkih  pristupa  u  očuvanju  zdravlja  i  povećanju  kvaliteta  života 

pacijenata. 

 

 

 

 

 

Page 4: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

2  

 

 

1.1 Naziv studija, znanstveno područje i polja kojima pripada 

 

Naziv  studijskog  programa  je  Doktorski  studij  „Farmaceutska  istraživanja“.  Pripada  znanstvenom 

području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: Farmacija. 

 

1.2 Nositelj studija  

 

Nositelj  studija  je  Univerzitet  u  Sarajevu.  Univerzitet  povjerava  organizaciju  i  izvođenje  studija 

Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu. 

 

1.3  Uvjeti upisa na studij 

 

Na studij se mogu pod jednakim uvjetima, upisati kandidati iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji su, 

u  pravilu,  završili  integrirani  univerzitetski  studij  farmacije  (dodiplomski  po  prethodnom  sistemu 

studiranja). 

Kandidatu koji nije završio univerzitetski  integrirani studij  farmacije Vijeće za doktorski studij može pri 

uspisu  u  doktorski  studij  odrediti  polaganje  pojedinih  predmeta  ili  dijelova  predmeta  (razlikovne 

predmete) iz univerzitetskog integriranig studija farmacije. 

Obavezno je poznavanje engleskog jezika na nivou koja omogućava komunikaciju putem govora i pisma, 

praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova i upotrebu računalnih programa. 

 

1.4 Kriteriji i postupci odabira polaznika  

Upis na doktorski studij provodi se na bazi  javnog konkursa. Odluku o raspisivanju konkursa za upis na doktorski  studij,  na  prijedlog  Vijeća  za  doktorski  studij,  donosi Nastavno‐naučno  vijeće  fakulteta,  uz saglasnost Senata Univerziteta u Sarajevu. Bliže odredbe o raspisivanju javnog konkursa za upis na studij, prijemnom postupku i upisu studenata na studij određene su Pravilima studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu. Upis  studenata  na  doktorski  studij  „Farmaceutska  istraživanja“  obavljat  će  se  na  osnovu  prijemnog postupka, bez obaveze polaganja prijemnog ispita. Kandidati za doktorski studij „Farmaceutska  istraživanja“ koji  ispunjavaju uvjete upisa bit će  izabrani u prijemnom postupku na osnovu slijedećih kriterija:  

- uspjeha u integriranom studiju farmacije,  - demonstriranja rezultata i motivacije za znanstveno‐istraživački rad,  - dodatnih bodova za stručnu specijalizaciju i stručni magistarski rad.  

Svaki  od  tih  kriterija  bit    će  bodovno  vrednovan  na  temelju  elemenata  prikazanih  u  Tablici  1.  Suma bodova po svim elementima navedenim u Tablici 1. predstavlja ukupni broj bodova koje je stekao svaki kandidat. Prema tome, upis u studij ovisi o ukupnim, individualnim kvalifikacijama i motivaciji kandidata za  znanstveno‐istraživački  rad  u  području  „Farmaceutska  istraživanja“.  Nije  predviđeno  postojanje minimalnog broja bodova potrebnih za upis ili bodovni prag za upis. Na osnovu utvrđenih kriterija u Tablici 1. utvrđuje  se  rang  lista kandidata  za upis na doktorski  studij. Kandidat koji  je u  radnom odnosu, mora priložiti  izjavu da mu  raspoloživo  radno vrijeme omogućava ispunjenje studentskih obaveza prema planu studija. Prvi  na  listi  prvenstva  za  upis  je  kandidat  s  najvećim  ukupnim  brojem  bodova  po  svim  kriterijima  iz Tablice 1., a dalje redom slijede svi ostali, po redoslijedu bodova, od najvećeg ka najmanjem ukupnom broju bodova. 

Page 5: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

3  

Kandidat  stiče  pravo  uspisa  prema  bodovima  postignutim  u  prijemnom  postupku.Prednost  pri  upisu imaju kandidati ocijenjeni kao kvalitetniji, tj. oni sa većim ukupnim brojem bodova, odnosno plasirani na višem mjestu na rang listi za upis.  Tablica  1.  Elementi  prema  kojima  se  odabiru  kandidati  u  prijemnom  postupku  i  njihova  bodovna vrijednost.   ELEMENTI ZA IZBOR KANDIDATA 

 BODOVI 

 USPJEH U INTEGRIRANOM/DIPLOMSKOM STUDIJU  1. 

Prosječna  ocjena  na  integriranom/diplomskom  studiju  (bezzavršnog ispita) zaokružena na jednu decimalu  x 2  

 12 – 20 bodova* 

2.  Izrazito uspješni studenti integriranog/diplomskog studija **  2,5 boda 

 3. 

Nagrada Rektora Univerziteta u Sarajevu ili nagrada Rektora  nekog  drugog  univerziteta  u  zemlji  odnosnoinostranstvu*** 

 2,5 boda 

 DEMONSTRIRANJE REZULTATA I MOTIVACIJE ZA ZNANSTVENO‐ISTRAŽIVAČKI RAD 

1. Autor u in extenso, originalnom 

Znanstveno‐istraživačkom članku (CC, SCI i SSCI) 

 15 bodova po radu 

 2. 

Autor u in extenso, originalnom Znanstveno‐istraživačkom  članku  (Excerpta  medica,  Indexmedicus) 

 5 bodova po radu 

 3. 

Usmena prezentacija na znanstvenom kongresu***** Međunarodnom Domaćem 

 2,5 bodova 1,5 bodova 

 4. 

Poster na znanstvenom kongresu Međunarodnom Domaćem 

 2,0 boda 1,0 bod 

 5. 

Prethodno sudjelovanje u znanstveno‐istraživačkom radu na znanstvenom projektu u zemlji i/ili inozemstvu u trajanju od najmanje 1 mjesec**** 

 5 bodova 

 6. 

Sudjelovanje u znanstvenim tečajevima, radionicama ili školama Međunarodni Domaći 

  2,5 bodova 1 bod 

 DODATNI BODOVI 

1.  Završena specijalizacija za magistre farmacije  2,5 bodova 

2.  Izrađen i odbranjen stručni magistarski rad  1 bod 

 *  prosječna ocjena 2.0 – 5,0 će se individualno bodovati 

**  dokazuje uvjerenjem integriranog/diplomskog studija položenim ispitima sa najmanjom prosječnom ocjenom 9,0 (4,5 u sistemu 5‐10); 

***  dokazuje predočenjem dokumenta/diplome; 

****  dokazuje se pismenom potvrdom voditelja znanstvenog projekta 

*****  dokazuje se predočenjem dokumenta u kojem je nedvojbeno navedeno da se radi o usmenoj odnosno poster prezentaciji 

 

 

Page 6: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

4  

2.0 OPIS PROGRAMA  2.1 Struktura doktorskog programa  2.1.1 Struktura studijskog programa  Studijski program po kojem se ustrojava predloženi doktorski studij  ''Farmaceutska  istraživanja'' sastoji se od: 

1) organizirane nastave  2) neposrednog  individualnog  znanstveno‐istraživačkog  rada doktorskog kandidata na doktorskoj 

dizertaciji uz sudjelovanje mentora 3) rada na pisanju doktorske dizertacije 4) izvannastavnih znanstvenih aktivnosti 

U  primjeni  evropskog  sistema  prijenosa  bodova  (ECTS)  u  prijedlogu  doktorskog  studija  „Farmacetska istraživanja“, polazi se od člana 17. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu da rad potreban za savladavanje jedne akademske godine studija iznosi 60 ECTS bodova, odnosno 30 ECTS bodova za  jedan semestar. Sukladno tome, za završetak studija  i svih propisanih obaveza u najmanje 3 godine, svaki student stiče ukupno najviše 180 ECTS bodova. Ukupnih 180 ECTS bodova raspodjeljuje se na: ‐ organiziranu nastavu 55 ECTS bodova,  ‐ individualni znanstveno‐istraživački rad doktorskog kandidata, valoriziran kroz znanstveno‐istraživačke publikacije (5 ECTS bodova u II semestru) i  individualni znanstveno‐istraživački rad doktorskog kandidata na doktorskoj dizertaciji valoriziran kroz znanstveno‐istraživačke publikacije vezane uz doktorat (10 ECTS bodova);  ‐ rad na pripremi projekta i pisanju doktorske dizertacije što čini ukupno 110 ECTS bodova.  2.1.2 Organizirana nastava  Iz  organizirane  nastave  svaki  doktorski  kandidat mora  steći  ukupno  najmanje  55,0  ECTS  bodova  za dovršenje studija (izuzetak predstavljaju kandidati koji doktorski studij upisuju u zvaju magistra nauka, sa obranjenim magistarskim  radom). Svaki doktorski kandidat mora  steći 35,0 ECTS bodova  iz obaveznih modula  „Kvalitativni  pristup  u  naučno‐istraživačkom  radu  "  i  „Kvantitativni  pristup  u  naučno‐istraživačkom radu“, te obaveznim predmetima „Etika u biomedicinskim istraživanjima“ i „Orijentacijski program“. Svi predmeti obaveznog modula se obavezno upisuju, slušaju i polažu. Iz izbornih modula  svaki doktorski kandidat mora dodatno izabrati praktikuma i predmeta u vrijednosti od  još  20,0  ECTS  bodova. U  dogovoru  sa  akademskim  savjetnikom  (određuje  se  sukladno  članu  31. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu), doktorski kandidat može izabrati bilo koji  predmet  od  ponuđenih  izbornih  predmeta.  Izborni  predmeti  nakon  individualnog  izbora  postaju obavezni za doktorskog kandidata, te se kao takvi slušaju i polažu. Vijeće za doktorski studij pri upisu u doktorski studij može odrediti doktorskom kandidatu upisanom u doktorski  studij  koji  nije  završio  integrirani  studij  farmcije  po  reformiranom  kurikulumu,  polaganje pojedinih predmeta  ili dijelova predmeta  iz  integriranog studija farmacije (dalje razlikovni predmet) do najviše 15,0 ECTS bodova. Ovih 15,0 ECTS bodova ne može  zamijeniti bodove u organiziranoj nastavi doktorskog  studija,  jer  predstavljaju  razliku  u  podudarnosti  sadržaja  prethodnog  nivoa  studija.  Stoga razlikovni predmeti predstavljaju dodatne razlikovne bodove za ovu kategoriju studenata.   2.1.3  Obavezna  izvannastavna  znanstvena  aktivnost  ‐  individualni  znanstveno‐istraživački  rad  na doktorskoj tezi  Doktorski  studij  temelji  se  na  neposrednom  znanstveno‐istraživačkom  radu  doktorskog  kandidata  na doktorskoj  tezi,  uz  superviziju  kompetentnog  mentora.  Stoga  je  najvažnija  obavezna  znanstvena aktivnost doktorskog kandidata, individualni znanstveno‐istraživački rad na doktorskoj tezi. 

Page 7: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

5  

Iz  obaveznih  znanstvenih  aktivnosti  svaki  student  dužan  je  prikupiti  za  završetak  studija  ukupno najmanje 125 ECTS bodova, pri čemu na rad na pripremi i obrani teme doktorske  dizertacije otpada 30 ECTS  bodova.  80  ECTS  bodova  doktorski  kandidat  stječe  kroz  znanstveno‐istraživački  rad  i  rad  na pripremi doktorske teze. Na kraju II semestra kandidat je dužan prezentirati dokaze o publiciranom radu, odnosno kongresnim saopćenjima, što ukupno donosi 5 ECTS bodova. U ovom slučaju će se bodovati  i radovi,  odnosno  kongresna  saopćenja  objavljena  do  dvije  godine  prije  upisivanja  doktorskog  studija. Prije obrane doktorske dizertacije, kandidat mora dostaviti dokaz o publiciranju rada/radova (ili potvrdu redakcije o prihvaćanju rada za objavljivanje) čime stječe 10 ECTS bodova. Bodovanje radova, odnosno kongresnih saopćenja se vrši na slijedeći način:  Rad indeksiran u bazi Current Contents (CC) ili bazi Science Citation Index (SCI)  10,0 ECTS Rad indeksiran u bazi Medline, Scopus, Biosis i sl.  6,0 ECTS Znanstveni rad u recenziranom časopisu  3,5 ECTS Stručni rad u recenziranom časopisu  3,0 ECTS Usmena prezentacija na međunarodnom znanstvenom kongresu    2,5 ECTS Posterska prezentacija na međunarodnom znanstvenom kongresu    2,0 ECTS Usmena prezentacija na domaćem znanstvenom kongresu    1,5 ECTS Posterska prezentacija na međunarodnom znanstvenom kongresu    1,0 ECTS  Kandidat  i  njegov mentor  u momentu  objavljivanja  rada moraju  voditi  računa  o  poziciji  časopisa  u bazama u kojima su isti indeksirani (predatorski časopisi, predatorske izdavačke kuće, „Junk“ odjeljenja baza  itd). Ukoliko  je pozicija  časopisa u kojem  je  rad objavljen nezadovoljavajuća, vijeće za doktoralni studij neće bodovati rad kandidata objavljen u takvim časopisima.   2.2 Organizacija doktorskog studija  2.2.1 Oblici studija  Zbog doktorskih kandidata koji studij pohađaju u dijelu radnog vremena, studij se organizira u pravilu u poslijepodnevnim satima, te po potrebi i za vrijeme nedelje. Svi doktorski  kandidati  dužni su steći potpuno jednaki broj ECTS bodova. Ukupno dakle najmanje  180,0 ECTS bodova za završetak studija.  2.2.2 Ritam studiranja i obaveze doktorskih kandidata/studenata  Ritam  studiranja  i  obaveze  doktorskih  kandidata/studenata  koji  studiraju  u  punom  radnom vremenu su: 

‐ I  godina:  Odabrana oblast  istraživačke  teme  i akademski  savjetnik kandidata  sukladno  članu 31. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu. Odslušani svi   predmeti iz obaveznih modula „Kvalitativni pristup u naučno‐istraživačkom radu“ i „Kvantitativni pristup u naučno‐istraživačkom radu“, te obavezni predmeti „Etika u biomedicinskim  istraživanjima“  i „Orijentacijski program“ u vrijednosti od 35 ECTS bodova; odslušani izborni predmeti u ukupnoj vrijednosti  20  ECTS  bodova  i  dostavljeni  dokazi  o  objavljenim  radovima  ili  kongresnim saopćenjima u ukupnoj vrijednosti 5 ECTS bodova, sukladno načinu bodovanja koji je naveden u članu 2.1.3. ovog Studijskog programa. Vijeće za  doktorski  studij odobrava  izbor akademskog savjetnika  i  evaluira  dostavljene  dokaze  o  objavljenim  publikacijama,  odnosno  kongresnim saopštenjima.   

 ‐ II  godina:  Prijava  teme  doktorske  dizertacije  i  javna  rasprava,  rad  na  doktorskoj  tezi  (u 

vrijednosti od 25 ECTS bodova) i priprema izvještaja o napretku kandidata.  

‐ III  godina:  Dovršavanje  prikupljanja  eksperimentalnih  podataka,  obrada  podataka  i  pisanje doktorske  teze;  izrada  i  prezentacija  radne  verzije  doktorskog  rada,  izrada  konačne  verzije 

Page 8: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

6  

doktorskog  rada  i  objavljivanje  znanstvene  publikacije  (znanstvenih  publikacija)  iz  oblasti doktorske  teze.  10  ECTS  bodova  koji  se  odnose  na  objavljivanje  znanstvene  publiakcije (znanstvenih publikacija) evaluira Vijeće za doktorski studij, na osnovu načina bodovanja koji je naveden u članu 2.1.3. ovog Studjiskog programa. Pri ovome kandidat mora imati barem jednu publikaciju iz oblasti doktorske dizertacije objavljenu u recenziranom naučnom časopisu koji je indeksiran u bazama Current Contents (CC), Science Citation Index, Medline, Scopus, Biosis i sl. Vijeću  doktorskog  studija  se  dostavlja  dokaz  o  objavljivanju  publikacie  (publikacija)  ili  izjava redakcije  časopisa o prihvaćanju  rada za objavljivanje. Rad  (radovi) može biti objavljen u bilo kojem periodu od momenta upisivanja doktorskog studija.Gotovu doktorsku tezu treba predati na ocjenu krajem šestog semestra. 

 2.3 Popis predmeta/modula s brojem sati aktivne nastave i ECTS bodovima 

 

2.3.1 Popis obaveznih modula i predmeta i njihova bodovna vrijednost 

 

Svaki  doktorski  kandidat  mora  upisati,  slušati  i  polaganjem  ispita  steći  svih  35,0  ECTS    bodova  iz obaveznih modula „Kvalitativni pristup u naučno‐istraživačkom radu“  i „Kvantitativni pristup u naučno‐istraživačkom  radu“,  te  obaveznih  predmeta  „Etika  u  biomedicinskim  istraživanjima“  i  „Orijentacijski program“.  Cilj  modula  „Kvalitativni  pristup  u  naučno‐istraživačkom  radu“  i  „Kvantitativni  pristup  u naučno‐istraživačkom radu“ je sticanje temeljnih znanstvenih vještina, znanja  i stavova neophodnih   za  istraživački    rad    u    znanstvenom    području    biomedicine  i  zdravstva,  s  posebnim  težištem  na farmaceutskim  istraživanjima.  Svrha  modula  je  osposobljavanje  doktorskih  kandidata  u  teorijskim  i praktičnim  aspektima  koji  su  preduvjet  za  uspješno  savladavanje  doktorskog  studija  i  izobrazbu  za znanstveno‐istraživački  rad. Obavezni  predmet  „Etika  u  biomedicinskim  istraživanjima“  ima  za  cilj  da studenta uputi u osnove etičkih principa koji se moraju slijediti tokom biomedicinskih  istraživanja, dok obavezni predmet „Orijentacijski program“ koji se sluša na početku  II semestra  ima za cilj da studenta pobliže upozna  sa predloženim  izbornim predmetima,  te da mu olakša  izbor područja u  kojem  će  se usavršavati i u kojem će raditi doktorsku tezu.  Svaki  doktorski  kandidat  je  obavezan  iz  izbornih  predmeta  steći  preostale  bodove  predviđene  za organiziranu  nastavu.  Prema  tome,  dužan  je  upisati,  slušati  i  polagati  ispite  iz  izborne  nastave  u vrijednosti najmanje 20,0 ECTS bodova. Cilj izbornih predmeta je rješavanje specifičnih metodoloških i/ili sadržajnih znanstvenih pitanja vezanih uz  znanstveno‐istraživački  rad  doktorskog  kandidata  na  doktorskoj  tezi.  S  liste  ponuđenih  izbornih modula  i predmeta doktorski kandidat  će, u dogovoru  sa akademskim  savjetnikom,  slobodno  izabrati one koji su bliski metodologiji i/ili sadržaju teme doktorskog rada.  

Page 9: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

7  

 

Tablica 3: sastavnice obaveznih modula  

  

1. OBAVEZNI MODUL „KVALITATIVNI PRISTUP U NAUČNO‐ISTRAŽIVAČKOM RADU“ 

Nastava  Kod 

 Naziv predmeta, nositelj   

S  

V  

 ECTS 

 FFSA 601 

Povijest pojma znanja i moderni svijet (prof. dr Samir Arnautović, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu) 

 10 

 0 

 0 

 10 

 2 

 FFSA 602 

Kritička evaluacija naučne literature (prof. dr Adlija Čaušević) 

 6 

 6 

 8 

 20 

 2 

FFSA 603 

Pisanje projekta i naučnog rada (prof. dr Nedžad Mulabegović) 

 8 

 6 

 6 

 20 

 3 

 FFSA 604 

Dizajniranje istraživanja (prof. dr Nedžad Mulabegović) 

 8 

 6 

 6 

 20 

 3 

Ukupno  34  18  20  70  10 

 

 2. OBAVEZNI MODUL „KVANTITATIVNI PRISTUP U NAUČNO‐ISTRAŽIVAČKOM RADU“ 

Nastava  Kod 

 Naziv predmeta, nositelj   

S  

V  

 ECTS 

 FFSA 605 

Modeli naučnog istraživanja  (prof. dr Adlija Čaušević) 

 4 

 0 

 6 

 10 

 1 

 FFSA 606 

 Statistika u biomedicinskim istraživanjima (prof. dr Armin Škrbo) 

 15 

 15 

 15 

 45 

 6 

 FFSA 607 

Dizajniranje eksperimenta i planiranje rezultata  (prof. dr Senada Kalabušić, Prirodno‐matematički fakultet Univerzitet u Sarajevu) 

 30 

 15 

 0 

 45 

 8 

Ukupno  39  30    100  15 

 

Page 10: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

8  

 

 3. OBAVEZNI PREDMETI 

Nastava  Kod 

 Naziv predmeta, nositelj   

P  

S  

V  

∑ 

 ECTS 

 FFSA 608 

Etika u biomedicinskim istraživanjima (prof. dr Elvira E. Kovač Bešović) 

 30 

 5 

 10 

 45 

 5 

 FFSA 609 

Orijentacijski program (prof. dr Davorka Završnik) 

 45 

 0 

 0 

 45 

 5 

Ukupno  75  5  10  90  10 

 

U prijedlogu studijskog programa ponuđena je ukupno 27 izbornih predmeta. Ovi predmeti obuhvataju raznolike  sadržaje  u  polju  Farmacija  i  predstavljaju  osnov  za  suvremena  farmaceutska  istraživanja. Vremenom, broj izbornih modula će se nadopunjavati i mijenjati iz generacije u generaciju, tako da ovo nije konačan broj.   3.0 MENTORSTVO 

 3.1 Način odabira mentora doktorata 

 Svaki  student  upisan  u  doktorski  studij  ima  pravo  i  obavezu  odabrati  svog  mentora  (mentora doktorskog rada). Sukladno članu 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u sarajevu, tokom  III  semestra  studija  student  prijavljuje  prijedlog  teme  doktorske  dizertacije,  a  Vijeće  studija obrazuje  komisiju  koja  razmatra  prihvatljivost  prijedloga  teme  i  određuje  nastavnika  koji  će usmjeravati studenta kod pripreme projekta doktorske dizertacije. 

Za mentora  studentu  doktorskog  studija može  se  imenovati  osoba  u  znanstveno‐nastavnom  zvanju (vanredni profesor ili redovni profesor) ili osoba u zvanju profesor emeritus. 

Mentor  treba  biti  voditelj  ili  član  znanstveno‐istraživačkog  projekta,  odnosno  aktivan  istraživač  u djelokrugu istraživanja iz kojeg se radi doktorski rad. Originalni  znanstveni  radovi  mentora  doktorata moraju  biti  iz  znanstvenog  polja  u kojem student radi doktorsku dizertaciju. Prije dodjele mentorstva Vijeće  za doktoralni  studij  će uvidom u karton naučnog  radnika,  svakog mentora, procijeniti njegovu relevantnost za mentorstvo u svakom pojedinačnom slučaju.  3.2 Prava mentora  Mentor  koji  nije  uposlenik  Univerziteta  u  Sarajevu, mora  potpisati  ugovor  o  saradnji  i  preuzimanju odgovornosti sa dekanom ustanove nositelja studija. Mentor koji je preuzeo mentorstvo prije odlaska u mirovinu, ima pravo devesti to mentorstvo do kraja, uz suglasnost vijeća za doktorski studij. Radi  osiguranja  kvaliteta  doktorskog  rada,  ako  za  to  postoji  potreba, mora  se  omogućiti  dvostruko mentorstvo (npr. interdisciplinarnost istraživanja, provođenje istraživanja u više ustanova i sl.)       3.3 Obaveze mentora prema studentu/doktorandu       Obaveze mentora prema studentu/doktorandu su da: 

 

obavlja razgovor sa studentima upisanim u doktorski studij radi prihvatanja studijskog savjetništva/voditeljstva (mentorstva) doktorata; 

Page 11: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

9  

pomogne studentu kod  izbora  sadržaja  organizirane  nastave; 

u  suradnji  sa doktorskim kandidatom, odabere kvalitetnu  i  izvedivu znanstvenu  temu doktorske dizertacije; 

savjetuje,  upućuje  i  usmjerava  doktorskog  kandidata  tokom  njegovog  znanstvenog rada na doktorskoj dizertaciji; 

pomaže planirati, potiče, upućuje  i usmjerava doktorskog kandidata u  izvannastavnoj, znanstvenoj aktivnosti tokom doktorskog studija; 

pomaže planirati,  savjetuje, upućuje  i usmjerava doktorskog kandidata u publiciranju rezultata znanstveno‐istraživačkog rada studenta; 

provjerava  i ocjenjuje ukupni  rad doktorskog kandidata, potiče na uspjeh, ukazuje na objektivne greške; 

bude u efikasnom i stalnom doticaju sa doktorskim kandidatom; 

pomaže doktorskom kandidatu da javno prezentira temu doktorskog rada; 

da podnese mentorski izvještaj o napretku studenta u doktorskom studiju, vijeću doktorskog studija;  

Prije imenovanja mentora, taj izvještaj podnosi akademski savjetnik.  3.4 Obaveze studenta/doktorskih kandidata  

Student/doktorski kandidat je odgovoran za uredno pohađanje organizirane nastave i izvršenje svih ostalih propisanih obaveza i aktivnosti tokom cijelog studija, a suodgovoran je i za vlastiti znanstveni napredak. Dužnost studenta je da surađuje sa voditeljem (mentorom) doktorata. 

Doktorand  ima  pravo  jednom  promijeniti  mentora  ili  temu,  uz  pisani  zahtjev  i  očitovanje dotadašnjeg mentora. 

Doktorand  je  obavezan  prije  odbrane  doktorskog  rada  imati  objavljene  najmanje  jedan međunarodno recenzirani znantstveni rad, temetski vezan za doktorsko istraživanje, u kojem je prvi autor,  te ostvariti ukupno 10 ECTS bodova u skladu s  članom 2.2.2. ovog Studijskog programa 

 

4.0 KRITERIJI I UVJETI PRENOSA ECTS BODOVA  Jednakovrijedni nastavni sadržaji (predmeti  i praktikumi) s provjerom znanja  izabrani na doktorskim studijima  u  zemlji  i  inostranstvu,  a  nisu  u  administrativnoj  nadležnosti  Farmaceutskog  fakulteta  Univerziteta  u  Sarajevu,    bodovno    se    vrednuju    jednako    kao    i    nastavni    sadržaji    na  Farmaceutskom fakultetu Sarajevo. 

Uvjet  za prenos  ECTS bodova  su uredno  izvršene nastavne obveze  (u  pravilu prvi  i drugi potpis u indeksu),  položeni  ispiti  iz  predmeta  i  praktikuma  s  drugih  poslijediplomskih  doktorskih  studija  (u pravilu ocjena u indeksu), te priložena dokumentacija, slična Dodatku diplomi u europskoj obrazovnoj terminologiji  (okvirni  sadržaj,  satnica  aktivne  nastave,  oblici  nastave,    literatura    za    ispit,    način  polaganja  ispita,  način  vrednovanja/ocjene  provjerenog znanja). 

Vijeće doktorskog studija može kandidatu koji prelazi na doktorski studij na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta  u  Sarajevu  odrediti  polaganje  razlike  u  obaveznim  i/ili  izbornim  predmetima  za  koje utvrdi  da  su  neophodni  da  bi  kandidat  završio  doktorski  studij  „Farmaceutska  istraživanja“  na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 

   

 

 

Page 12: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

10  

 

 5.0 NAČIN ZAVRŠETKA STUDIJA I UVJETI ZA PRIJAVU TEME DOKTORSKOG RADA   5.1 Način završetka doktorskog studija   Studij se završava savladavanjem svih propisanih studijskih obaveza ‐ polaganjem svih ispita, izradom  doktorskog    rada,    savladavanjem    uvjeta    postavljenih    za    znanstveni    rad    i    prijavu  gotovog doktorskog rada, te javnom odbranom doktorskog rada. Završetkom organiziranog dijela  studijskog programa  smatrat  će  se dan kada  je  student predao na ocjenu gotovu doktorsku dizertaciju. 

    Završetkom studija smatrat će se dan kada je javno odbranjen doktorski rad. Ukoliko  student  ne  završi  studij  u  krajnjem  roku  predviđenom  ovim  studijskim  programom, postupa se prema općim aktima, tj. prema Pravilima studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu. 

  5.2 Postupak i uvjeti za prijavu i prihvatanje teme doktorskog rada  Tema dizertacije  se  temelji na planu, programu  i metodologiji originalnih  istraživanja utvrđenom u prijavi  teme.  Svi  studenti upisani u doktorski  studij mogu pokrenuti postupak prijave  i prihvatanja teme doktorske dizertacije odmah po  ispunjenju uvjeta, a najkasnije do  završetka  trećeg  semestra studija. Uvjete za prijavu i prihvatanje teme doktorske dizertacije su slijedeći: 

1. Predana prijava  teme doktorskog  rada u pisanoj  formi (projekat), prema posebnim uputama, u skladu s Pravilnikom o studiju 

2. Pozitivna    ocjena    poštivanja    etičkih    standarda    od    strane    nadležnog  Etičkog    odbora,  za istraživanja  gdje  je  to  potrebno. Vijeće  doktorskog  studija  će  u  svakom  pojedinačnom  slučaju utvrditi  da  li  je  u  skaldu  s  temom  i  predloženim  projektom  neophodno  pribaviti  saglasnost nadležnog Etičkog odbora. 

3. Održana  i pozitivno ocijenjena  javna prezentacija  teme  (projekta) doktorskog  rada, u skladu sa Pravilima studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (članovi 41., 42. i 43.). 

 

Prijava  teme  dizertacije  sastoji  se  od  molbe  i  biografije  studenta,  obrazloženja  teme,  dokaza  o ispunjavanju  uvjeta  za  prijavu  i  prihvatanje  teme, mišljenja  predloženog mentora,  i mišljenje  Vijeća doktorskog studija o prikladnosti predloženog mentora u skladu s članom 3.1. ovog Studijskog programa 

Prijavu teme dizertacije razmatra Komisija koju imenuje Vijeće za doktorski studij. Komisija vraća prijavu teme  (projekat  istraživanja) na popravak, ako uoči bitne nedostatke u prijavi. Nakon  toga projekat  se upućuje Nastavno‐naučnom vijeću Farmaceutskog fakulteta koje predlaže Senatu Univerziteta Komisiju za  ocjenu  projekta  doktorske  dizertacije.  Komisija  razmatra  projekat  doktorske  dizertacije  i  upućuje izvještaj o ocjeni projekta doktorske dizertacije Nastavno‐naučnom vijeću Fakulteta, sa prijedlogom da se projekat doktorske dizertacije prihvati, odbije ili vrati na dopunu, odnosno izmjenu. 

Nakon usvajanja pozitivnog izvještaja od strane Nastavno‐naučnog vijeća Fakulteta doktorand uz pomoć mentora pristupa provođenju istraživanja prema načelima i protokolu iz projekta dizertacije.  

 

 5.3. Postupak i uvjeti za prijavu i prihvatanje gotovog doktorskog rada  Svi  studenti  kojima  je  prihvaćena  tema  (projekat)  disertacije  i  određen  mentor  doktorata  mogu 

pokrenuti postupak prijave za ocjenu i ocjene gotove doktorske disertacije odmah po ispunjenju uvjeta.  

Uvjete  prijave na ocjenu i ocjene gotove doktorske disertacije su slijedeći: 

Page 13: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

11  

1. Odobrena tema doktorskog rada i odobren mentor doktorskog rada 

2. Bodovi ostvareni  (položeni predmeti) organiziranom nastavom u vrijednosti 55,0 ECTS bodova 

3. Bodovi  ostvareni  izvannastavnim,  izbornim  znanstvenim  aktivnostima  u vrijednosti 5,0 ECTS 

bodova. 

4. Pozitivan izvještaj o održanoj prezentaciji istraživanja. 

5. Vijeću doktorskog studija predana prijava gotovog doktorskog rada u pismenoj formi, prema 

posebnim uputama i na posebnom obrascu. 

Za pokretanje postupka prijave na ocjenu i ocjene gotove doktorske disertacije doktorand treba priložiti  

ispunjen   obrazac   za   prijavu   na   ocjenu   gotovog   doktorskog   rada,   pet   primjeraka meko uvezanih 

gotovih kopija doktorske dizertacije, jedan elektronički primjerak gotove doktorske dizertacije, dokaze o 

ispunjavanju uvjeta za prijavu i ocjenu gotove doktorske dizertacije. 

Gotova doktorska dizertacija sadrži: 

1.   Naslovnu stranicu 

2.   Zahvale 

3.   Popis kratica 

4.   Sadržaj (stranice gotove doktorske dizertacije se numeriraju počevši od Uvoda) 

5.   Uvod (pregled dosadašnjih spoznaja o problemu doktorata) 

6.   Ciljevi istraživanja (što se želi postići istraživanjem, hipoteze testirane u        doktorskom radu)           7. Materijal i metode (prezentacija materijala i metoda upotrebljenih u doktorskom  

                radu) 

          8.  Rezultati (prikaz rezultata doktorskog rada) 

          9.  Diskusija (rasprava) ‐ otvoreno, kritičko vrednovanje rezultata vlastitog doktorskog  

               rada u svjetlu temeljnih znanstvenih spoznaja o istraživanom problemu, primijenjene      

metodologije i prethodno publiciranih rezultata drugih autora, 

        10.  Zaključci (prikaz najznačajnijih zaključaka, potvrda ili odbacivanje hipoteza) 

        11.  Sažetak (sažeti prikaz doktorske disertacije na maternjem jeziku) 

        12.  Summary (sažeti prikaz doktorske disertacije na engleskom jeziku) 

        13.  Literatura (popis upotrebljene literature) 

Vijeće doktorskog  studija može odobriti da  se  tekst gotove doktorske disertacije, uključujući  i prijavu, 

piše na engleskom jeziku ukoliko su mentor ili/i pristupnik strani državljani. 

Prijavu na ocjenu gotove doktorske disertacije  razmatra Vijeće doktorskog studia. Vijeće vraća prijavu 

gotove disertaciju na popravak, ako uoči bitne nedostatke u postupku prijave. 

Na prijedlog Vijeća za doktorski studij, Nastavno naučno vijeće Fakulteta predlaže Komisiju za ocjenu  i 

odbranu  gotove  doktorske  disertacije,  za  šta  je  potrebna  saglasnost  Senata Univerziteta  u  Sarajevu. 

Nakon  toga,  Komisija  razmatra moguće  prihvatanje  doktorske  disertacije  i  piše  izvještaj  o  doktorskoj 

disertaciji.  

 

 5.4 Uslovi i način odbrane gotove doktorske disertacije 

 

Doktorandi kojima je Komisija pozitivno ocijenila gotovu dizertaciju, dostavljaju najmanje pet primjeraka 

disertacije u  tvrdom uvezu  i pet u  elektronskom  formatu na CD‐u,  te mogu  pristupiti  javnoj odbrani 

disertacije. 

Uvjet  za  pristupanje  javnoj  obrani  disertacije  je  slijedeće:  pozitivna  ocjena  skupine  obaveznih 

znanstvenih aktivnosti od strane Vijeća za doktorski studij uz predočenje dokaza o ostvarivanju bodova, 

tj. predočenje štampanih primjeraka radova u ukupnoj vrijednosti najmanje 10 ECTS bodova. 

Page 14: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

12  

Vijeće  za doktorski  studij u  saradnji  sa predsjednikom Komisije za ocjenu  i odbranu gotove doktorske 

disertacije dogovara dan i vrijeme javne odbrane disertacije, a sve u skladu sa članovima 47 ‐ 49. Pravila 

za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu.  

Odluka  Komisije  o  odbrani  disertacije može  biti  da  je:  doktorand  odbranio  jednoglasnom  odlukom 

Komisije ili da je odbranio većinom glasova Komisije ili da nije obranio disertaciju.  

 

5.5 Uslovi i način sticanja doktorata nauka kandidata koji su ranije stekli naziv magistra nauka 

 

Osobe koje su stekle zvanje magistra farmaceutskih nauka u ranijem postupku postdiplomske izobrazbe 

mogu  upisati  doktorski  studij,  uz  priznavanje  60  ECTS  bodova. Način  priznavanja  ovih  bodova,  kao  i 

eventualna razlikovna nastava za kandidate koji uspisuju doktorski studij „Farmaceutska  istraživanja“ a 

imaju zvanje magistra nauka iz neke druge oblasti, bit će riješeno zasebnim pravilnikom. 

 

6.0 MAKSIMALNA DULJINA RAZDOBLJA OD POČETKA DO ZAVRŠETKA STUDIJA 

 Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studija za doktorske kandidate je četiri godine, a 

u skladu sa čl. 22. Pravila za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu.  Rok iz prethodnog stava može 

se  produžiti  najduže  za  godinu  dana,  računajući  od  dana  isteka  zakonom  utvrđenog  roka  za  predaju 

doktorske disertacije. 

 

7.0 UVJETI POD KOJIM STUDENTI MOGU PREKINUTI STUDIJ  

 

Studenti doktorskog studija imaju pravo na opravdani prekid studija za vrijeme duljeg perioda studijskog 

boravka u inozemstvu, duljeg perioda boravka na znanstveno‐istraživačkom usavršavanju u inozemstvu, 

duljeg  perioda  bolesti,  za  vrijeme  trudnoće,  do  godine  starosti  djeteta  i  u  drugim  opravdanim 

slučajevima sukladno Statutu Univerziteta u Sarajevu.  

 

7.1 Uvjeti pod  kojima  student  stiče pravo na potvrdu  (certifikat) o  apsolviranom dijelu doktorskog 

studijskog programa, kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja 

 

Student   stiče   pravo   na   potvrdu   (certifikat)   nakon   odslušanih    i   položenih    ispita   svakog semestra  

odnosno   skupni   certifikat   o   apsolviranom   doktorskom   studijskom   programu   bez  izrade  i odbrane 

doktorskog rada (disertacije, kao dio cjeloživotnog obrazovanja). 

 

7.2  Uvjeti  pod  kojima  studenti  koji  su  prekinuli  studij  ili  su  izgubili  pravo  studiranja  na  jednom 

studijskom programu mogu nastaviti studij 

 

Studenti koji  su prekinuli doktorski  studij  ili  su  izgubili pravo  studiranja na nekom doktorskom  studiju 

drugog  Farmaceutskog  fakulteta,  mogu  nastaviti  doktorski  studij  na  Farmaceutskom  fakultetu  u 

Sarajevu,  na  doktorskom  studiju  „Farmaceutska  istraživanja“,  uz  uslov  polaganja  razlikovnih  ispita, 

ukoliko se studijski programi razlikuju u trenutku nastavka studija. 

Studenti    koji    nastave    doktorski    studij    sa    drugih    Farmaceutskih  fakulteta,    na    Farmaceutskom 

fakultetu  u  Sarajevu  dužni  su  ispunjavati  kriterije  o  znanstveno‐istraživačkom  radu  u  skladu  s  ovim 

Studijskim programom. 

 

 

 

Page 15: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

13  

 

7.0 INSTITUCIJSKO RUKOVOĐENJE DOKTORSKIM PROGRAMOM 

 

Doktorski     studij     „Farmaceutska  istraživanja“      je     u     nadležnosti     dekana Farmaceutskog fakulteta 

Univerziteta  u  Sarajevu, Vijeća  za  doktorski  studij, Nastavno‐naučnog  vijeća  Farmaceutskog  fakulteta 

Sarajevo i eventualno Voditelja doktorskog studija. 

Administrativni poslovi su u nadležnosti referenta za doktorski studij. Za   pojedine   stručne   poslove u 

doktorskom  studiju  Nastavno‐naučno    vijeće,  na  prijedlog  Vijeća  za  doktorski  studij, može  osnovati 

privremene Komisije. 

 

 

8.0 OPTIMALAN BROJ STUDENATA KOJI SE MOGU UPISATI OBZIROM NA PROSTOR, OPREMU  I BROJ 

NASTAVNIKA, POSEBNO OBZIROM NA BROJ POTENCIJALNIH VODITELJA DOKTORSKIH TEMA 

 

Obzirom  na  broj  potencijalnih  mentora,  aktuelnih  znanstveno‐istraživačkih  projekata,  znanstveno‐

istraživačku opremu i prostor, procjenjujemo da je optimalni broj  doktorskih  kandidata/studenata  koji  

se  mogu  upisati  na  predloženi  studij  20,  a maksimalni 25 svake akademske godine.   

Page 16: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVEZNI PREDMETI

Page 17: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

15  

 

Šifra predmeta:  FFSA 601  

Naziv predmeta:  POVIJEST POJMA ZNANJA I MODERNI SVIJET 

Nivo:  III ciklus  

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar:  I (PRVI) 

Broj ECTS kredita: 2 (DVA) 

Status: OBAVEZNI  Broj sati:   Ukupan broj sati nastave: 10 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci.  SAMIR ARNAUTOVIĆ, redovni profesor 

1. Cilj predmeta  Omogućiti  studentima  usvajanje  znanja  o  genezi  zasnivanja  pojma  znanja  i razumijevanja  ovog  pojma,  njegovog  značenja  i  shvatanja  u  modernom  svijetu. Pokazati da znanje nije  imalo  isto značenje u različnim periodima povijesti mišljenja, te  da  se  njegova  artikulacija  razlikovala  u  ovisnosti  od  teorijskih  odnosa  i  interesa određene misaone orijentacije. Kod doktoranada razviti znanje o distinkciji mišljenja i znanosti, odnosno razumijevanja mišljenja kao temeljne pretpostavke znanja. Na tom pravcu doktorandima učiniti  jasnom  sliku modernog  svijeta, kao  svijeta  zasnovanog na znanju. 

1.1. Sadržaj predmeta   a) Teorijska nastava ‐ Artikulacija znanja u Platonovoj filozofiji ‐ Aristotelova podjela znanja, određenje znanosti i sistematizirano izvođenje pojma ‐ Pojam znanja u srednjevijekovnoj filozofiji i znanosti ‐ Određenje znanja u periodu kasne skolastike i renesanse ‐ Baconova metodološka sistematiziranost znanja i Descartesov metodski skepticizam ‐ Znanje u anglosaksonskoj filozofiji i Newtonovo zasnivanje moderne fizike ‐ Kantov kopernikanski obrat i zasnivanje modernog pojma znanja ‐ Znanje u filozofiji njemačkog idealizma i moderno shvatanje znanja ‐ Metafizika spoznaje i pitanje znanja ‐ Nietzscheova kritika scijentizma ‐ Pragmatizam i kritika metafizike spoznaje ‐ Socijalna epistemologija i fenomenološki obrat u poimanju znanja ‐ Razumijevanje modernog svijeta u kontekstu fenomenološke epistemologije ‐ Znanje, čovjek i moderni svijet ‐ Ideja društva zasnovanog na znanju ‐ Kultura i znanje ‐ Moderni artikuliran kao svijet znanja 

 

1.2. Rezultati učenja  Razumijevanje  znanja  kao  apstraktne  kategorije  sa  konkretnim  značenjima  i sadržajima.  Sposobnost  artikulacije  znanja  u  različnim  oblicima  istraživanja  i neposrednim životnim okolnostima. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

1. Predavanja, svi studenti u amfitetatru 3. Javna obrana seminarskih radova, komentari i diskusija u amfiteatru 4. Konsultacije: neobavezan vid nastave, koristi se za dodatno pojašnjavanje nejasnoća nastalih usvajanjem gradiva u teoretskoj i praktičnoj nastavi. 5. Individualni rad studenta: prezentacija rezultata, izrada zadaća. 

 1. 50,0 % 2. 50,0 %  

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  NAVESTI SVE AKTIVNOSTI KOJE SE VREDNUJU PRI FORMIRANJU KONAČNE OCJENE 

1. Seminarski rad 2. Aktivnost i uspješnost u seminarskim raspravama 

  1. 0‐70 % 2. 0‐30 % 

 

Page 18: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

16  

3. LITERATURA   Obavezna : 

1. Platon. Država 2. Aristotel, Metafizika 3. Immanuel Kant, Kritika čistog uma 4. Hans Blumenberg, Geneza kopernikanskog svijeta 

Dodatna: 1. Hans Lenk, Von Deutungen zu Wertungen, Frankfurt am Main 1994 2. Anil Gupta and Nuel Belnap, The Revision Theory of Truth, Massachusetts 1993 3. Samir Arnautović, Filozofijska ishodišta moderne, Sarajevo‐Zenica 2004. 4. Samir Arnautović, Transcendentalna filozofija i drednice moderne, Sarajevo‐Zadar 2009 

Online sadržaji: 

 

Page 19: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

17  

 

Šifra predmeta:  FFSA 602 

Naziv predmeta: KRITIČKA EVALUACIJA NAUČNE LITERATURE 

Nivo:  III ciklus  

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar:  I (PRVI) 

Broj ECTS kredita: 2 (DVA) 

Status:  OBAVEZNI  Broj sati ukupno:  6 časova predavanja + 6 vježbi + 8 individulani rad kroz seminar 

Ukupan broj sati nastave: 20 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci.  ADLIJA ČAUŠEVIĆ, redovni profesor  

1. Cilj predmeta  Na ovom kolegiju doktorand će se upoznati sa osobenostima različitih baza podataka koje  se  koriste  u  biomedicinskim  naukama,  moći  će  efikasno  pretražiti  literaturu, pravilno klasificirati naučne radove, imati pravilan pristup prilikom odabira časopisa za publikovanje naučnog rada. 

1.1. Sadržaj predmeta   

a) Teorijska nastava Kritička  evaluacija  naučne  literature:Faze  u  stvaranju  naučnog  rada,Pretraživanje  časopisa,klasifikacija  naučnih radova, publikovanje,svrha naučne literature, karakteristike naučnog rada,vrste naučnih radova, vrste preglednih radova,pravi  revijalni  rad,. Meta  analiza, Prethodna  saopćenja, Brze  komunikacije,  Teze,  saopćenja  sa naučnih skupova, stručni članci, revijski stručni članci,pisanje naučnog rada i odabir časopisa za publikovanje rada, načini procjenjivanja naučnog rada od strane recenzenata, osobenosti baza podataka Pubmed i web of science te načini njihova pretraživanja,  kako  formulisati  strategiju  istraživanja., način prikaza podataka,Cockrayne    Libraray,baza podataka Clinical evidence. 

b) Praktična nastava (vježbe): Pretraživanje literature po bazama podataka, kritička procjena naučnog članka  c)Seminar vezan za kritičnu procjenu naučne literature  

1.2. Rezultati učenja  ‐Student će biti u stanju prepoznati i odabrati baze podataka za specifični tip istraživanja u biomediicnskim naukama. ‐Moći će formulisati strategiju istraživanja ‐moći će efikasno pretražiti literaturu,  ‐pravilno klasificirati naučne  i stručne radove, kongresna saopćenja i slično ‐imati pravilan pristup prilikom odabira časopisa za publikovanje naučnog rada 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

Teoretska nastava,praktična nastava,   1. ex katedra 2. vježbe 3.Individualni  rad kroz seminar 

 30% 30%  40% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  Rad studenta će se bodovati na osnovu slijedećih pokazatelja:   prisustvo teoretskoj nastavi, seminar, test                                         

Seminar: 50% Test:: 40% Prisustvo na nastavi:10%   

3. LITERATURA  1.  Petrak  J.  Bibliometrijski  pokazatelji  u  ocjenjivanju  znanstvenog rada.1.Objavljivanje  i  ocjenjivanje  rezultata  znanstvenog  rada.Liječnički  vjesnik 2001., 123(3‐4),77‐81. 2.  Marušić  M,  urednik.Uvod  u  znanstveni  rad  u  medicini.  3  izdanje.Zagreb, medicinska naklada., 2003. 

   

Page 20: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

18  

Šifra predmeta:  FFSA  603 

Naziv predmeta: PISANJE PROJEKTA I NAUČNOG RADA 

Nivo:  III ciklus  

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar: I (PRVI) 

Broj ECTS kredita:  3 (TRI) 

Status: OBAVEZNI   Broj sati: 8 +6 + 6  Ukupan broj sati nastave: 20  

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci. med. NEDŽAD MULABEGOVIĆ, redovniprofesor 033 227 018; [email protected] Prof. dr. sci.  MIROSLAV ŠOBER, redovni profesor, 033 586 174; [email protected] 

1. Cilj predmeta  Osposobiti  studente  za  samostalno  planiranje  znanstvenog  istraživanja,pisanje istraživačkog projekta  i modalitete prezentacije rezultata (naučna publikacija,usmene prezentacije,manuskript doktorata). 

1.1. Sadržaj predmeta   a) Teorijska nastava Upoznati  studente  sa  historijskim  razvojem  i  filozofskim  osnovama  naučne  medicinske  misli,  osnovama  i posebnostima biomedicinskih istraživanja.  Upoznati studente sa ispitivanjima u biomedicini i njihovim osnovnim karakteristikama Upoznati studente sa etičkim principima esencijalnim za provođenje istraživanja u biomedicini Upoznati  studente  sa  formiranjem  uzorka  za  istraživanje,  pravljenje  protokola  istraživanja,  prikupljanjem podataka i njihovom obradom Upoznati  studente  sa pristupom planiranju biomedicinskih  istraživanja, načinom  formiranja plana  istraživanja  i elementima na koje treba se obratiti posebna pažnja. Upoznati  studente  sa  osnovnim    modalitetima  prikupljanja  podataka  i  njihove  obrade,  različitim  prikazima podataka, te adekvatnim načinom interpretacije i objavljivanja rezultata. Upoznati  studente  sa  praktičnim  implikacijama  rezultata  dobivenih  tokom  biomedicinskih  studija,  kritičkim pristupom prosuđivanju predočenih činjenica i procjeni težine dokaza. Upoznati studente sa načinom konstruiranja finalnog plana  istraživanja, elementima koji se moraju obuhvatiti u naučnom radu. b) Praktična nastava (vježbe) i seminarski rad  Promalaženje relevantne literature i njena pravilna upotreba te korištenje relevantnih elektronskih baza podataka Prepoznavanje karakteristika dizajna studije u biomedicinskim istraživanjima Adekvatno formulisanje problema i svrha istraživanja Definisanje hipoteza istraživanja Definisanje i značaj ciljeva istraživanja Definidanje i značaj zadataka istraživanja Uzorak istraživanja,relevantnost uzorka,kriterijumi izbora ,kontrola,manipulacija Parametri istraživanja Obrada ,interpretacija i prezentacija rezultata Diskusija Izvodjenje zaključaka istraživanja Adekvatno formulisanje način obrade prikupljenih podataka, te inpretacije rezultata istraživanja Primjena odgovarajuće metodologije u pisanju projekta i naučnog rada Seminarski rad prilagođen za svakog kandidata, prema temi doktorske disertacije čiji se prijedlog priprema. 

1.2. Rezultati učenja  Usvajanje savremenih pristupa i principa teoretskih i praktičnih  postavki u pisanju naučnoistraživačkog  projekta  i  naučne  publikacije,kao  i  ostalih  modaliteta prezentiranje rezultata naučnih istraživanja. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave  1. predavanje  2. vježbe 3. seminari 

1. 34 %  2. 33 %  3. 33 %  

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1. test  2. kolokvij  3. odbrana seminara 

1. 50%  2. 25 %  3. 25%  

   

Page 21: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

19  

   

3. LITERATURA   Marušić M. i sur. Uvod u znanstveni rad u medicini. 3. Izdanje, Medicinska naklada Zagreb. 2004.  Huković S., Konjhodžić F., Mulabegović N. Metodologija kliničkih istraživanja, Jež, Sarajevo, 1997.  Thomas L. Najmlađa znanost: bilješke promatrača medicine. Zagreb: Medicinska naklada 1995. 

  

Page 22: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

20  

 

Šifra predmeta:  FFSA 604 

Naziv predmeta: DIZAJNIRANJE ISTRAŽIVANJA 

Nivo: III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar: I (PRVI) 

Broj ECTS kredita:   3 (TRI) 

Status: OBAVEZNI   Broj sati: 8 +6 + 6  Ukupan broj sati nastave: 20  

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci. med. NEDŽAD MULABEGOVIĆ, redovniprofesor 033 227 018; n.mulabeg[email protected] Prof. dr. sci.  MIROSLAV ŠOBER, redovni profesor, 033 586 174; [email protected] 

1. Cilj predmeta  Osposobiti studente za samostalno dizajniranje biomedicinskih laboratorijskih i kliničkih istraživanja. 

1.1. Sadržaj predmeta   a) Teorijska nastava Upoznati  studente  sa vrstama  istraživanja u biomedicini  i njihovim osnovnim karakteristikama  (laboratorijska  i klinička). Modeli dizajniranja biomedicinskih istraživanja. Specifičnosti laboratorijskih i kliničkih istraživanja.  Upoznati  studente  sa  formiranjem  uzoraka  za  istraživanje,  pravljenjem  protokola  istraživanja,  prikupljanjem podataka i njihovom obradom u eksperimentalno‐laboratorijskim istraživanjima..  Upoznati  studente  sa  karakteristikama,specifičnostima  i  pravilima  kliničkih  studija,  načinom  formiranja  plana istraživanja i elementima na koje treba obratiti osobitu pažnju kod kliničkih istraživanja. Modaliteti kliničkih studija  Upoznati  studente  s  praktičnim  implikacijama  rezultata  dobivenih  tokom  biomedicinskih  studija,  kritičkim pristupom prosuđivanju predočenih činjenica i procjeni težine dokaza Upoznati studente sa načinom konstruiranja finansijskog plana istraživanja, elementima koji se moraju obuhvatiti u finansijskoj konstrukciji i načinima traženja izvora finansiranja za istraživanje  b) Praktična nastava (vježbe) i seminarski rad  Formulacija istraživačkog problema i modaliteti izvora ideja za istraživanje Prepozvavanje karakteristika dizajna studije u biomedicinskim istraživanjima Specifičnosti projekta eksperimentalno‐laboratorijskog istraživanja. Specifičnosti projekta kliničkog istraživanja. Dizajniranje projekta po zadatoj temi. Analiza i formulacija osnovnih segmenata istreživačkog plana,odnosno projekta.  Seminarski rad prilagođen za svakog kandidata, prema temi doktorske disertacije čiji se prijedlog priprema. 

1.2. Rezultati učenja  Usvajanje  savremenih  pristupa  i  principa  teoretskih  postavki  u  pisanju naučnoistraživačkog  projekta;  usvajanje  tehnika  i  vještina  i  osposobljavanje  za samostalnuo  pisanje  projekta  istraživanja  u  oblasti  biomedicinskih nauka:laboratorijsko‐eksperimentalna i klinička istraživanja 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

1. predavanje  2. vježbe 3. seminari 

1. 34 %  2. 33 %  3. 33 %  

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1. test  2. kolokvij  3. odbrana seminara 

1. 50%  2. 25 %  3. 25%  

3. LITERATURA   Marušić M. i sur. Uvod u znanstveni rad u medicini. 3. Izdanje, Medicinska naklada Zagreb. 2004.  Huković S., Konjhodžić F., Mulabegović N. Metodologija kliničkih istraživanja, Jež, Sarajevo, 1997.  Thomas L. Najmlađa znanost: bilješke promatrača medicine. Zagreb: Medicinska naklada 1995.  

 

 

Page 23: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

21  

 

Šifra predmeta:  FFSA 605  

Naziv predmeta: MODELI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar:  I (PRVI) 

Broj ECTS kredita:  1 (JEDAN) 

Status:  OBAVEZNI  Broj sati ukupno:  4 časa predavanja + 6  individulani rad kroz seminar 

Ukupan broj sati nastave: 10 

Nastavno osoblje: Prof. dr. sci.  ADLIJA ČAUŠEVIĆ, redovni profesor 

1. Cilj predmeta Na  ovom  kolegiju  doktorand  će  se  upoznati  sa  pojmom  model  u  naučnom istraživanju,procesom  generiranja  modela,  tipičnim  primjerima  naučnih  modela, procesom  evaluacije modela,načinom  prezentiranja  naučnih modela,vizuelizacijom, kako odlučiti koji model primijeniti u budućem istraživanju. 

1.1. Sadržaj predmeta   a) Teorijska nastava 

Naučno  modeliranje:  Modeliranje  kao  zamjena  za  direktna  mjerenja  i  eksperimente,  Simulacija,  Struktura, Sistemi,  Proces  generiranja  modela,  proces  evaluacije  modela,  vizuelizacija,  tipovi  naučnog  modeliranja, modeliranje i simulacija modela. b) Seminar vezan za  model istraživanja  

1.2. Rezultati učenja  ‐Student će biti u stanju  razlikovati modele istraživanja te moći odabrati model u nekom budućem istraživanju. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

Teoretska nastava,praktična nastava,   1. ex katedra 2.Individualni  rad kroz seminar 

  40%  60% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  Rad studenta će se bodovati na osnovu slijedećih pokazatelja:   prisustvo teoretskoj nastavi + seminar                                         

Seminar: 90% Prisustvo na nastavi:10% 

3. LITERATURA  1.Models, theories, hypotheses, laws and the scientific method NASA  http://genesismission.jpl.nasa.gov/educate/sci module/Cosmogony/CosmogonyPDF/AppendixB.pdf  2.Introductory chapter on scientific inquiry ,Arizona Collaborative for Excellence in the Preparation of Teachers (ACEPT)  http://acept.asu.edu/courses/phs110/si/chapter1/main.html  3.Overview of scientific modeling and types of scientific models  Mid‐continent Research for Education and Learning  http://www.mcrel.org/epo/resources/sci_modeling.asp  4.Comparison of different types of models Wikipedia  http://en.wikipedia.org/wiki/Mo 

 

Page 24: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

22  

 

Šifra predmeta: 

 FFSA 606  

Naziv predmeta: 

STATISTIKA U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina: 

I (PRVA) 

Semestar:  

I (PRVI) 

Broj ECTS kredita:  

6 (ŠEST) 

Status: OBAVEZNI  Broj sati:  15 + 15 + 15  Ukupan broj sati nastave: 45 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci.  ARMIN ŠKRBO, redovni profesor,  [email protected] 

Prof. dr. sci.  AIDA ŠAPČANIN, vanredni profesor, [email protected] 

Doc. dr. sci.   ESMIR PILAV, docent, [email protected]  

1. Cilj predmeta  Prvi cilj je da se uklone teškoće u primjeni statističkih metoda u stručnom i naučnom radu na način prilagođen doktorantima farmaceutskog fakulteta. Cilj  je da se doktorant upozna sa statističkom terminologijom, razumije  jednostavne statističke metode i interpretaciju rezultata, primjeni statističke testove na primjerima iz  farmacije,  nauči  da  koristi  statističke  programe    namijenjene  za  statistički  rad. Doktorant će poslije odslušanog ipoloženog kolegija biti u stanju da pravilno odabere uzorak  i  prikupi  podatke,  odabere  odgovarajuću  statističku  metodu  kojom  će analizirati podatke, interpretira dobijene rezultate, sa razumijevanjem koristi osnovne elektronske statističke pakete. 

1.1. Sadržaj predmeta   

a) Teorijska nastava 

Opšte  o  statistici;  Statističko  posmatranje  masovnih  pojava;  Populacija  i  uzorak;  Prikupljanje  statističkih podataka;  Grupisanje,  šifriranje  i  prebrojavanje  statističkih  podataka;  Prikazivanje  statističkih  podataka; Statističke mjere ili parametri; Tačnost i preciznost; Standardizovano obilježje; Pojam vjerovatnoće i slučaja;  Distribucija vjerovatnoće; Testiranje statističkih hipoteza; Statistički testovi 

b) Praktična nastava (vježbe) 

Statistika u farmaciji sa osnovnim statističkim pojmovima Stručna statistička literatura i statistički software Statistička analiza; Srednje vrijednosti statističkog niza Mjere disperzije Zdravstvena  statistika Pojam vjerovatnoće i slučaja Microsoft excel, osnovna primjena u statistici Jedan od izabranih specifičnih statističkih aplikacija (SPSS, StatGraf, MiniTab itd.) 

1.2. Rezultati učenja  Osposobljenost  polaznika za samostalan rad i razumijevanje osnovnih statističkih radnji.  Kandidat    će  poslije  pređenog  kursa  biti  u  stanju  da  ovlada  vještinama pravilnog  odabira  uzoraka  i  prikupljanja  podataka,  odabere  odgovarajuću statističku metodu kojom  će analizirati podatke,  interpretira dobijene  rezultate, te sa razumijevanjem koristi osnovne elektronske statističke pakete. 

Kandidat  će steći kompetencije u radu sa osnovnim konceptima statističkog rada i ovladati najčešće korištenim statističkim programima. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

NAVESTI SVE OBLIKE IZVOĐENJA NASTAVE, NPR. 1. ex katedra 15  2. vježbe 15 3. seminari 15 

 1. 33,3% 2. 33,3 % 3. 33,3% 

 

 

 

 

Page 25: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

23  

 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenjivanja  NAVESTI SVE AKTIVNOSTI KOJE SE VREDNUJU PRI FORMIRANJU KONAČNE OCJENE 

Kontinuirana provjera znanja: 

Vrši  se  kroz diskusije  i  razgovore u  toku  izvođenja nastave  i vježbi.  

Aktivno učešće tokom predavanja: 

Aktivno učešće u radu kroz pitanja i odgovore. 

Seminari 

Rad  studenta  će  se pratiti u  toku nastave,  ako  je potrebno, preko  seminara.  Student mora  unaprijed  proučiti  propisano gradivo  seminara  i  uraditi  ga  sukladno  pravilnom  pisanju takvog oblika  rada. Negativna ocjena  iz  seminarskog povlači dobijanje novog sa drugom temom.  

Završni ispit: 

Završni  ispit u  skladu  sa nastavnim planom  i programom  se obavlja u toku posljednje sedmice nastave  ili u prvoj sedmici nakon završetka nastave. 

Preduslov  za  izlazak  na  završni  ispit  i  zaključivanje  konačne ocjene je obavezno prisustvo predavanjima i učešće u radu, te prolazna ocjena u izradi seminara. 

Ukoliko na pismenom ispitu ne zadovolji ne priznaje mu se ocjena postignuta na prethodnim provjerama znanja. Sudent koji ne položi završni ispit može polagati popravni ispit na kraju jednog semestra, odnosno studijske godine 

 

 

1.  10% 

 

 

2. 10% 

 

 

3. 10% 

 

 

 

4. 60% 

3. LITERATURA   

Obavezna : 

1. Škrbo A., Pandžo J., Završnik D. Statistika za farmaceute. Farmaceutski fakultet Sarajevo, 2004. 

Dopunska: 

2. A. Mrhar, S. Primožič, Statistične metode v farmaciji, SFD, 1983  3. Blažić R. M., Dragović V. Opšta statistika, osnovi i analiza. Savremena administracija, Beograd, 1988. 4. Dragović V., Pašalić B. Osnovi statističke analize kroz primjere. Savremena administracija, Beograd, 1990. 5. Janjanin M., Dimitrijević D., Damjanović P. Osnovne metode statističke analize, Zavod za udžbenike i 

nastavna sredstva Beograd, Beograd, 1996. 6. Jevtović I., Dević. R. Medicinska statistika. Komino Trade, Kraljevo, 1999. 7. Jones S. D. Pharmaceutical Statistics. Pharmaceutical Press (Royal Pharmaceutical Society of Great 

Britain), 2002. 8. Kohout J. F. Statistics for Social Scientists. John Wiley & Sons, Inc., 1974 9. Li Wan Po A. Statistics for Pharmacists. Blackwell Science Ltd., Victoria, Australia, 1998. 10. Marušić M., Petrak J., Petrovečki M., Marušić A. Uvod u znanstveni rad u medicini. Medicinska naklada, 

Zagreb, 2000. 11. Miller N. James., Miller C. Jane. Statistics and chemometrics for analytical chemistry. Pearson Education, 

Harlow, 2000. 12. Obradović S., Sentić M. Osnovi statističke analize. Naučna knjiga, Beograd, 1963. 

 

Page 26: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

24  

 

Šifra predmeta:  FFSA 607 

Naziv predmeta: DIZAJNIRANJE EKSPERIMENTA I PLANIRANJE REZULTATA 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina: I (PRVA) 

Semestar:  I (PRVI) 

Broj ECTS kredita:  8 (OSAM) 

Status: OBAVEZNI  Broj sati: 30 + 15 + 0  Ukupan broj sati nastave: 45 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci. SENADA KALABUŠIĆ, redovni profesor ([email protected] ) Doc. dr. sci. ESMIR PILAV, docent ([email protected]

1. Cilj predmeta  Osposobiti studenta za planiranje eksperimenta i donošenje vlastitih zaključaka i provođenje analize eksperimentalnih rezultata primjenom odgovarajućih testova i korištenjem računarskih programa.  

1.1. Sadržaj predmeta   a) Teorijska nastava 

1. Značaj eksperimenta. Eksperiment u nauci. Komponente eksperimenta. Klasični eksperiment. Planirani eksperiment. Zašto  je potrebno planirati eksperiment?. Dizajniranje optimalnog eksperimenta. Analiza rezultata ekperimenta. 

2. Randomizacija i dizajn. 3. Potpuno randomizirani dizajni. 4. Faktorijalna analiza. 5. Potpuni blok dizajni. 6. Modeli u biomedicinskim naukama. 

 

b) Praktična nastava (vježbe)  Primjena računarskih programa u rješavanju kkonkretnih zadataka 

1.2. Rezultati učenja  Sposobnost studenta da shvati  i prihvati opravdanost planiranja eksperimenta u cilju  smanjivanja  troškova,  da  bude  osposobljen  planirati  jednostavnije eksperimente  sa  manjim  brojem  varijabli,  te  primijeniti  parametrijske  i neprametrijske  testove  u  analizi  vlastitih  rezultata,  na  osnovu  čega  bi  mogli donijeti naučno zasnovane zaključke. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave  Navesti sve oblike izvođenja nastave, npr. 1. ex katedra 2. vježbe 

 1. 66  % 2. 34 % 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenjivanja  Navesti sve aktivnosti koje se vrednuju pri formiranju konačne ocjene 

1. Rješavanje problema na vježbama 

2. Teoretski dio ispita 

  50 % 50 %  

3. LITERATURA   

Obavezna : 1.  Angela M. Dean, Daniel Voss, Design and Analysis of Experiments,  Springer 1999. 2.  Douglas C. Montgomery,  Design and Analysis of Experiments, Wieley, 2008. 3.  D.W. Oehlert,  A first course in design and analysis of experimnets, Freeman, 2010. 

 

Page 27: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

25  

 

Šifra predmeta :  FFSA 608 

Naziv predmeta: ETIKA U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA 

Nivo: III ciklus 

Doktorski studij 

Godina : I (PRVA) 

Semestar:  I (PRVI) 

Broj ECTS kredita:  5  (PET) 

Status : OBAVEZNI  Broj sati:   2P + 1V  tokom semestra + 5  sati za  seminare 

Ukupno broj sati nastave :  45   

Nastavno osoblje :   Prof. dr. sci. ELVIRA E. KOVAČ‐BEŠOVIĆ,  redovni profesor,   odgovorni nastavnik, tel. 033 586170; mob. tel. 061 139976; e‐mail: elvira‐[email protected],  nastavnici drugih fakulteta za određene teme iz oblasti  bioetike ‐ po dogovoru 

1.Cilj predmeta  Upoznavanje    sa    opštim  osnovama  etike,  odnosno  bioetike  što  predstavlja neodvojivi  dio  zdravstvenog  obrazovanja  i  istraživanja  u  biomedicinskim  naučnim disciplinama.  Obziorm  da  su  se  uznapredovala  tehnološka  dostignuća  našla  i  u biomedicinskim naukama,   rezultiralo  je znanjem koje dovodi u pitanje dosadašnje vrednovanje  čovjeka,  njegov  integritet,  a  time  i  ljudsku  populaciju.  Shodno  tome  neophodno  je ovladavanje  osnovama primjenjene etike u farmaciji,  istraživačkom radu    naročito  specijalnih  područja    vezanih  za  oblasti    genetskog  inženjeringa,  proizvodnje  i ispitivanje novih  ljekovitih supstanci i lijekova,  eksperimentalni rad sa životinjama  i  nižim  živim  organizmima,  kloniranje, matične  ćelije,  transplantacije, starenje,  prestanak  života,  eutanazija,    ovisnost,  HIV–infekcija..  Upoznavanje  sa mrežom i radom bioetičkih komniteta. 

1.1.Sadržaj predmeta a) Teorijska nastava   Etika  i  bioetika‐osnove  definicije  i  normiranje.Etika  u  biomedicinskim  istraživanjima  sa  posebnim  osvrtom  na oblast farmacije. Etika  i genetski  inženjering. Etika, spolnost, tehnike oplodnje. Etika  i kloniranje. Proizvodnjan  i upotreba matičnih ćelija. Etika i presađivanje organa, starenje, prestanak života, eutanazija. Etika i ovisnost. Etika i HIV  infekcija.  Etički  principi  od  značaja  za  farmaceutsku  djelatnost.  Etičke  teorije  farmaceutske  etike.  Etički normativi u farmaceutskoj praksi. Etika u predkliničkim i kliničkim ispitivanjima.  Etika u farmaceutskoj industriji i marketingu  lijekova.  Etika  i  prirodne  ljekovite  sirovine.  Etička  analiza  slučajeva  iz  farmaceutske  zdravstvene prakse,  moralne  vrijednosti,  pogrešno  rasuđivanje.  Greške  u  farmaciji,  moralna  i  krivična  odgovornost farmaceuta. Etičko  rasuđivanje u poštovanju moralnih  vrijednosti  i prava pacijenata. Evropska  i međunarodna regulativa.  Nacionalna  zdravstvena  politika,  regulativa  u  zdravstvu.    Farmaceutska  regulativa.  Farmaceutska udruženja BiH. Licenca za rad farmaceuta. Sud časti. Etika, bioetika signali novog doba i osnovni   stavovi prema životu.  

b)Vježbe Diskusija  po  metodskim  jedinicama  teorijske  nastave    sa  analizom  slučajeva  iz  prakse  .kritička  Rešavanje problema uz odgovarajuće obrazloženje etičkog koncepta i zakonskog okvira.  Panel diskusije, primjena etike i zakona na aktuelnim pitanjima  vezanim za farmaceutsku profesiju.   

c)Seminari Obrada pojedinih tema kroz aktuelnosti koje prate farmaceutsku djelatnost  u svjetlu etičkih principa. 

1.2. Rezultati učenja  Nakon položenog  ispita student će dobiti znanje u primjeni etičkih principa   koji će pružiti i olakšati mogućnost da procjenjuje koji od normativnih principa ima značaja u  rješavanju  niza  situacija  iz  prakse,  mogućnost  da,  kritički  razmišlja  o  njima, poznavaće razliku između zakonskih i etičkih problema. Dobiće saznanja koja će mu pomoći da  tokom  istraživačkog  rada usaglasi pojedine metode  i postupke  shodno načelima etike i bioetike. Konačno,  u svakoj situaciji u pružanju zdravstvene usluge kritički  procjeni  da  li  ona  uključuje  moralne  dužnosti,  poznavaće  i  moći  će  da primjeni  zakone  koji  regulišu  aspekte  zdravstvene  djelatnosti,  prava  i  obaveze zdravstvenog radnika (farmaceuta), pacijenta i treće strane. 

2.NAČIN ORGANIZACIJE  NASTAVE 

                                                                        Opis aktivnosti (%) 

2.1.Način izvođenja nastave  1. predavnja (ex katedra) 2. vježbe 3.seminar 

5 % 5% 5% 

 

Page 28: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

26  

 

                                                                        Učešće u ocjeni (%) 

2.2.Sistem ocjenjivanja  1.završni ispit  2.kolokvijum 3.predavanja 4.vježbe 5.seminar  Ocjena znanja  

75%  10%  5%  5%  5%  100% maksimalni broj poena 

3.LITERATURA Obavezna:: Predavanja Univerzitetski udžbenici  iz oblasti bioetike  ICH regulativa i regulativa EU koje se odnose na sve aspekte lijeka, zdravstvenog osiguranja i prava i obaveza farmaceuta u pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite.   Dodatna:  1. Dževad Hodžić, Odgovornost u znanstvenotehnološkom dobu, TUGRA, Sarajevo, 2008.  2.Nada Gosić , Bioetika in vivo, PERGAMENA, Zagreb, 2005. 3.Velimir Valjan, Bioetika, Svjetlo riječi, Sarajevo‐Zagreb, 2004 4. Veatch R., Haddad A.: Case Studies in Pharmacy Ethics, Oxford University Press, New York, 1999  P‐ predavanja, V‐vježbe  

 

Page 29: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

27  

 

Šifra predmeta:  FFSA 609 

Naziv predmeta: ORIJENTACIJSKI PROGRAM 

Nivo: III ciklus 

Doktorski studij 

Godina: I (PRVA) 

Semestar:  II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita: 5 (PET) 

Status:OBAVEZNI  Broj sati: 3  Ukupan broj sati nastave: 45 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci. DAVORKA ZAVRŠNIK, redovni profesor  Prof. dr. sci.  MIROSLAV ŠOBER, redovni profesor Prof. dr. sci.  ELVIRA KOVAČ‐BEŠOVIĆ, redovni profesor Prof. dr. sci.  NEDŽAD MULABEGOVIĆ, redovni profesor Prof. dr. sci.  ARMIN ŠKRBO, redovni profesor Prof. dr. sci.  ADLIJA ČAUŠEVIĆ, redovni profesor Prof. dr. sci.  FARUK ČAKLOVICA, redovni profesor Prof. dr. sci.  SABINA SEMIZ, redovni profesor Prof. dr. sci.  EDINA VRANIĆ, vanredni profesor Prof. dr. sci.  AIDA MEHMEDAGIĆ, vanredni profesor 

1. Cilj predmeta  Cilj  predmeta  je  upoznavanje  studenata  s  odabranim  poglavljima  iz  odgovarajućih oblasti,  kao    i  mogućnostima  koje  mogu  definirati  užu  oblast  i  okvirni  koncept doktorskog rada. 

1.1. Sadržaj predmeta   Teorijska nastava Studenti se upoznaju sa: Odabranim poglavljima iz farmaceutske analitike Odabranim poglavljima iz farmakognozije Odabranim poglavljima iz farmakologije, kliničke farmacije I farmakokinetike Odabranim poglavljima iz farmakoekonomike Odabranim poglavljima iz farmaceutske kemije Odabranim poglavljima iz kliničke biohemije Odabranim poglavljima iz analitičke toksikologije I nutricije Odabranim poglavljima iz biohemije lijekova Odabranim poglavljima iz farmakokinetike i kliničke farmacije Savremenim trendovima u farmaceutskoj tehnologiji 

b) Praktična nastava (vježbe) Pitanja i rasprava o problemima u ogovarajućoj oblasti, pisanje seminarskog rada.  

1.2. Rezultati učenja  Polaznici  doktorskog  studija  upoznaju  se  s  odabranim  poglavljima  iz odgovarajućeg  dijela,  koji  će  omogućiti  i  usmjeravati  studenta  na  odabir studijskog,  naučno  istraživačkog  rada    i  kreiranje  prijedloga  teme  doktorske disertacije. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave  Predavanja, vježbe, individualni rad  

1. Predavanja: (svi doktoranti)  2. Vježbe: (grupe od max. 5 doktoranata)  3. Seminarski rad  

 1. 30% 2. 30 % 3. 40% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1. prisustvo na nastavi i vježbama, aktivno učešće  

2. rješavanje praktičnih problema  

3. Seminarski rad 

30 % 

40 % 

30% 

3. LITERATURA:   Aktuelna literatura iz navedenih oblasti 

Page 30: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI 

 

 

Page 31: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

29  

 

Šifra predmeta: FFSA 701 

Naziv predmeta: FARMAKOEKONOMIKA 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar:  II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita: 5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 15 + 10 + 15  Ukupan broj sati nastave: 40 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci.  ARMIN ŠKRBO, redovni profesor, odgovorni nastavnik  

1. Cilj predmeta  Farmakoekonomika  kao  vrsta  djelatnosti,  ima  za  cilj  da  koristeći  naučna  saznanja  i stečena  iskustva, mjeri  troškove  i zdravstvene  ishode vezane za  lijekove. Predstavlja “alat”  kojim  se  olakšava  donošenje  odluka  o  finansiranju  lijekova,  te  se farmakoekonomske metode mogu  primjeniti  i  u  širem  kontekstu  zdravstve  politike države  i  budžeta.  Primjena  ovih  metoda  je  višestruko  ovisna  od  perspektive  – donošenje odluka o finansiranju lijekova, uvrštavanjem lijekova na pozitivne liste itd., a što je u interesu fondova zdravstvenog osiguranja, farmaceutske industrije, razvoju novih lijekova i njihovo stavljanje na tržište, postmarketinškim analizama, a posebno u izradi terapijskih smjernica. 

1.1. Sadržaj predmeta   a) Teorijska nastava Uvod u farmakoekonomiku; Definicije farmakoekonomike; Značenje farmakoekonomike Izrada farmakoekonomskih studija; farmakoekonomika u praksi Tipovi analiza Dijelovi farmakoekonomske evaluacije Troškovi (tipovi troškova) Ograničenja u farmakoekonomici Varijable u farmakoekonomici, odnos između ishoda i varijabli; Tipovi farmakoekonomskih varijabli; Upotreba varijabli Farmakoekonomsko viđenje razvoja lijekova; farmakoekonomske studije; b) Praktična nastava (vježbe) Rad na slučajevima koji su obrađeni u teoretskoj nastavi. 

1.2. Rezultati učenja  Znanja  i  vještine  vezane  za  osnovne  koncepte  troškova  i  mjerenja  terapijskih ishoda,  te  se  upozna  sa  osnovnim  metodama  farmakoekonomskih  analiza (minimizacija troškova, troškovne efektivnosti, troškova korisnosti i analize uticaja na  budžet  (budget  impact  model)  itd.).    Student  će  steći  znanja  o  osnovnim konceptima  modeliranja  i  ovladati  vještinom  korištenja  najčešće  korištenih farmakoekonomskih metoda. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave  Navesti sve oblike izvođenja nastave, npr. 1. ex katedra 15  2. vježbe 10 3. seminari 15 

 1. 37,5 % 2. 25,0 % 3. 37,5 % 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  Navesti sve aktivnosti koje se vrednuju pri formiranju konačne ocjene 

Kontinuirana provjera znanja: 

Vrši  se  kroz diskusije  i  razgovore u  toku  izvođenja nastave  i vježbi.  

Aktivno učešće tokom predavanja: 

Aktivno učešće u radu kroz pitanja i odgovore. 

Seminari 

Rad  studenta  će  se  pratiti  u  toku  nastave,  ako  je  potrebno, preko  seminara.  Student mora  unaprijed  proučiti  propisano gradivo  seminara  i  uraditi  ga  sukladno  pravilnom  pisanju 

  1.  10%   2. 10%   3. 10%    4. 60% 

Page 32: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

30  

takvog  oblika  rada. Negativna  ocjena  iz  seminarskog  povlači dobijanje novog sa drugom temom.  

Završni ispit: 

Završni  ispit  u  skladu  sa  nastavnim  planom  i  programom  se obavlja u  toku posljednje sedmice nastave  ili u prvoj sedmici nakon završetka nastave. 

Preduslov  za  izlazak  na  završni  ispit  i  zaključivanje  konačne ocjene je obavezno prisustvo predavanjima i učešće u radu, te prolazna ocjena u izradi seminara. 

Ukoliko na pismenom ispitu ne zadovolji ne priznaje mu se ocjena postignuta na prethodnim provjerama znanja. Sudent koji ne položi završni ispit može polagati popravni ispit na kraju jednog semestra, odnosno studijske godine 

3. LITERATURA   Obavezna : 

1. Michael F. Drummond, Mark J. Sculpher, George W. Torrance, Bernie J. O'Brien, Greg L. Stoddart. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programme. Oxford University Press, Oxford, 2005. 

2. Morrison A, Wertheimer A. I. Types of Pharmacoeconomics Evaluation. In: Morrison A, Wertheimer A. I. Pharmacoeconomics. A Primer for the Pharmaceutical Industry. Temple University, 2002. 

3. PharmacoEconomics. 9 (S1): 1‐81Malek M. Current Principles and Application of Pharmacoeconomics. 1996 

4. Renee  J. G. Arnold. CRC Press. Pharmacoeconomics: From Theory  to Practice  (Drug Discovery Series)., 2010 

Dodatna: 

1. Briggs A. Bootstrapping confidence intervals for cost‐effectiveness. DIA, Vienna, 2001. 

2. Čatić T., Begović B. i sur. Troškovi, kvalitet i ishodi u zdravstvu – ISPOR knjiga termina. ISPOR BH, Sarajevo, 2011. 

3. D. W. Grauer, J. Lee, T. D. Odom., Pharmacoeconomics And Outcomes: Case Studies. ACCP, Cansas City, 2003. 

4. Kozma  C,  Michael  L,  Reader  C.  Pharmacoeconomics  Principles:  Tools  for  Practicing  Pharmacists. Copyright 1994 by Hoffmann‐la Roche Inc. 

5. Lyle  Bootman,  Raymond  J.  Townsend,  William  F.  McGhan.  HW  books,  Montgomery,  Principles  of Pharmacoeconomics (Bootman, Principles of Pharmacoeconomics), 3rd Ed. J. 1997. 

 

Page 33: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

31  

 

Šifra predmeta: FFSA 702 

Naziv predmeta: IMUNOFARMAKOLOGIJA 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar:  II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita: 5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 15 +15 +15   Ukupan broj sati nastave: 45  

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci. med. NEDŽAD MULABEGOVIĆ, redovni profesor, odgovorni nastavnik,  033 227 018; [email protected]  Prof. dr. sci.  FAHIR BEČIĆ, vanredni profesor,  033 586 194; [email protected] 

1. Cilj predmeta  Ciljevi nastave obuhvataju davanje osnove potrebne za budući praktičan rad u smislu osposobljavanja za izradu doktorske disertacije 

1.1. Sadržaj predmeta   a. Teorijska  nastava  Organizacija  imunog  sistema.  Generativni  limfoidni  organi.  Periferni  limfoidni  organi  i  tkiva. 

Urođeni  i  stečeni  imunitet.  Ekspresija  imunoglobulinskih  gena:  formiranje  repertoara  specifičnosti.  Interakcije antigena i antitijela. Produkti gena glavnog kompleksa tkivne podudarnosti. Molekulska osnova urođenog imuniteta. Molekulska  osnova  humoralnog  imunološkog  odgovora.  Molekulska  osnova  ćelijskog  imunološkog  odgovora. Regulacija  imunog odgovora.  Imuni odgovor kod bakterijskih, virusnih  i parazitskih  infekcija. Savremeni pristupi u kreiranju vakcina. Molekulska osnova  imunopatoloških stanja:  imunodeficijencije, hiperosetljivosti  (alergije),  imuni odgovor  na  sopstvene,  na  aloantigene  i  na  tumorske  antigene,  imunotolerancija. Molekulski  ciljevi  savremene imunoterapije: imunosupresija, imunostimulacija, imunomodulacija. Monoklonska antitela. Rekombinantni citokini. Rekombinantni receptori za citokine. Genska terapija. 

 

b) Praktična  nastava  (vježbe)  Imunocitohemijske  i  imunohistohemijske metode.  Testovi  proliferacije. Metode  za ispitivanje ćelijske apoptoze. Testovi citotoksičnosti. Metode za ispitivanje funkcije fagocita: migracija, adherencija, fagocitna sposobnost, produkcija reaktivnih oblika kisika  i NO. Metode za praćenje transdukcije signala, aktivacije. Metode za procjenu produkcije citokina i drugih biološki aktivnih molekula (biološki testovi, ELISA, PCR). Metode za procjenu  produkcije  i  karakterizaciju  antitijela:  metoda  hemolitičnih  plaka,  serološke  metode,  ELISA,  RIA, kompetitivni testovi, anti‐imunoglobulinski test, imunoelektroforeza, Western blot. Imunizacija. Adjuvansi. Indukcija tolerancije. Adoptivni transfer imuniteta. Kožni testovi.  Eksperimentalni modeli autoimunih bolesti. Eksperimentalni modeli  alergijskih  bolesti.  Eksperimentalni  modeli  inflamacije.  Eksperimentalni  modeli  transplantacije. Eksperimentalni modeli za ispitivanje tumorske imunosti.  

 

c) Seminarski  rad:  prilagođen  za  svakog  kandidata,  prema  temi  doktorske  disertacije  čiji  se  prijedlog  priprema. Istraživanje  literature  obuhvata  fiziologiju,  patofiziologiju,  farmakologiju  i  farmakoterapiju  problema  koji  će  biti fokusiran u prijedlogu disertacije. Rezultati istraživanja se predstavljaju kroz kratku usmenu prezentaciju nakon koje slijedi zajednička diskusija svih nastavnika i studenata uključenih u doktorske studije.  

1.2. Rezultati učenja  Usvajanje savremenih teoretskih postavki iz oblasti imunofarmakologije; usvajanje tehnika i vještina i osposobljavanje za eksperimentalan rad 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE  

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave  1. predavanje  2. vježbe 3. seminari  

1. 34 %  2. 33 %  3. 33 %  

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1. test  2. kolokvij  3. odbrana seminara  

1. 50%  2. 25 %  3. 25%   

3. LITERATURA   Obavezna :Bertram Katzung, Susan Masters, Anthony Trevor Basic and Clinical Pharmacology , McGraw‐Hill Medical; 12 edition (December 2011) Laurence  Brunton,  Bruce  Chabner,  Bjorn  Knollman  Goodman  and  Gilman's  The  Pharmacological  Basis  of Therapeutics, McGraw‐Hill Professional; 12 edition (December 2010) H. P. Dale, M. M. Ritter,  J. M.  Flower, R.  J. Henderson, G. Rang Rang & Dale's Pharmacology Elsevier  Science Health Science div ; 7 edition (May 2011)  Marie Chisholm‐Burns , Terry Schwinghammer , Barbara Wells , Patrick Malone , Joseph DiPiro , Pharmacotherapy Principles and Practice, McGraw‐Hill Medical; 3 edition (January, 2013)  

Page 34: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

32  

 

Šifra predmeta:  FFSA 703  

Naziv predmeta: INFLAMACIJA I ANTINFLAMATORNI LIJEKOVI 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina: I (PRVA) 

Semestar:  II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 15 +15 +15   Ukupan broj sati nastave: 45  

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci. med. NEDŽAD MULABEGOVIĆ, redovni profesor,  odgovorni nastavnik,  033 227 018; [email protected]  Prof. dr. sci.  FAHIR BEČIĆ, vanredni profesor,  033 586 194; [email protected] 

1. Cilj predmeta  Ciljevi nastave obuhvataju davanje osnove potrebne za budući praktičan rad u smislu osposobljavanja za izradu doktorske disertacije  

1.1. Sadržaj predmeta   

a) Teorijska nastava  Inflamacija,  znaci  inflamacije,  akutna  inflamacija.  Hemijski medijatori  inflamacije. Uloga  endotela  u  inflamciji. Inflamacija  i  infekcija.  Antiinflamatorni  lijekovi.  Lijekovi  koji  se  koriste  u  liječenju  reumatoidnog  artritisa  i  za smirivanje  upalnih  i  bolnih  reumatskih  stanja.  Inhibitori  sinteze  i  djelovanja  leukotrijena.  Citostatici  i imunomodulatori. Lijekovi protiv gihta.  

b) Praktična nastava (vježbe) Nociceptivni  testovi:  test  stavljanja  životinje  na  toplu  ploču,  test  povlačenja  repa  pod  uticajem  toplote,  test pritiska na šapu štakora. Modeli  toničnog bola:  formalinski  test,  test grčeva. Modeli hroničnog  inflamatornog  i neuropatskog  bola.  Eksperimentalni  dizajn  i  analiza  podataka  u  bihejvioralnoj  farmakologiji.  Metode neurohemije: Odredjivanje neurotransmitera, metabolita i metaboličkog prometa. Patohistološke studije. In vitro i in vivo metode za određivanje inflamacije i djelovanja antiinflamatornih lijekova.  Seminarski  rad  prilagođen  za  svakog  kandidata,  prema  temi  doktorske  disertacije  čiji  se  prijedlog  priprema. Istraživanje  literature obuhvata  fiziologiju, patofiziologiju,  farmakologiju  i  farmakoterapiju problema koji  će biti fokusiran u prijedlogu disertacije. Rezultati  istraživanja se predstavljaju kroz kratku usmenu prezentaciju nakon koje slijedi zajednička diskusija svih nastavnika i studenata uključenih u doktorske studije.  

1.2. Rezultati učenja  Usvajanje savremenih teoretskih postavki iz oblasti tretmana inflamacije i znanja o antiinflamatornim  lijekovima; usvajanje  tehnika  i vještina  i osposobljavanje  za eksperimentalan rad  

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE  

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave  1. predavanje  2. vježbe 3. seminari  

1. 34 %  2. 33 %  3. 33 %  

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1. test  2. kolokvij  3. odbrana seminara  

1. 50%  2. 25 %  3. 25%   

3. LITERATURA   Bertram Katzung, Susan Masters, Anthony Trevor Basic and Clinical Pharmacology , McGraw‐Hill Medical; 12 edition (December 2011)  Laurence Brunton, Bruce Chabner, Bjorn Knollman Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw‐Hill Professional; 12 edition (December 2010) H. P. Dale, M. M. Ritter, J. M. Flower, R. J. Henderson, G. Rang Rang & Dale's Pharmacology Elsevier Science Health Science div ; 7 edition (May 2011) Kelly Smith, Daniel M. Riche, Nickole Henyan Clinical Drug Data, McGraw‐Hill Medical; 11 edition (March 2010) 

 

 

Page 35: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

33  

 

Šifra predmeta:  FFSA 704  

Naziv predmeta: PRIMJENA QSAR I QSPR U DIZAJNIRANJU LIJEKOVA 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina: I (PRVA) 

Semestar:  II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita: 5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 15 + 15 + 15  Ukupan broj sati nastave: 45 

Nastavno osoblje:  Prof.dr.  sci.  DAVORKA  ZAVRŠNIK,  redovni  profesor,  odgovorni  nastavnik  (e‐mail: d[email protected]) Prof.dr.  sci.  MARICA  MEDIĆ‐ŠARIĆ,  redovni  profesor,  Farmaceutsko‐biokemijski fakultet Zagreb, Hrvatska Doc. dr. sci. SAMIJA MURATOVIĆ, docent Doc. dr. sci. SELMA ŠPIRTOVIĆ‐HALILOVIĆ, docent 

1. Cilj predmeta  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s metodama koje se izvode s ciljem dobivanja učinkovitijih lijekova, a  usmjerena su prema njihovom dizajniranju. Posebna pažnja je posvećena  određivanju  i  predviđanju  aktivnosti  i  fizikalno‐kemijskih  svojstava  kao parametara u razvoju novih lijekova. 

1.1. Sadržaj predmeta   a) Teorijska nastava 

Historijski pregled, osnovni principi QSPR; QSAR istraživanja.  Rastavan (disjunktivan) pristup. Sastavan (konjunktivan) pristup. Analogni  pristup.  ˝Me‐too˝  spojevi.  Farmakofori,  auksofori  i  farmakološka  svojstva.  Bioizosteri, mogućnosti modeliranja. Utjecaj supstitucije na  lipofilnost.  Izračunavanje  lipofilnosti prema Hansch‐u  i Rekker‐u, te prikladni programski paketi. Novi pristupi QSAR metodologiji. Molekularni deskriptori (fizičko‐kemijski, topologijski, geometrijski, elektronski). Sheme slaganja QSAR modela. Važni statistički parametri u QSAR analizi. Odabrani primjeri primjene QSAR modela. Molekularna topologija i biološka aktivnost. Mehanički pristup molekularnom modeliranju. Dizajniranje molekula pomoću računala. Kombinatorijalna kemija,  klasična  sinteza  lijekova,  multipla  i  paralelna  sinteza  Osnove  molekularne mehanike.  Kvantno  kemijske  metode zasnovane  na  Schrödingerovoj  jednadžbi.  Upoznavanje  s  najčešće  korištenim  programskim  paketima.  Multivarijantni statistički modeli u istraživanju novih lijekova. PCA – analiza glavnih komponenti, BPNN – povratno propagirajuće neuronske mreže.  Komprimiranje  podataka  GCSA  –  klaster  analiza.  Klasifikacija  –  STVQ.  Treniranje  neuronskih  mreža.  Paralelno korištenje više različitih programa, validacija i analiza rezultata sa istim podacima.  

b) Praktična nastava (vježbe) Praktična nastava prati  teorijsku, a  vezana  je uz primjenu  računskih  i  kompjuterskih metoda  za  izračunavanje molekularnih deskriptora, kao i primjenu statističkih metoda za dobivanje i inerpretaciju QSAR modela. 

1.2. Rezultati učenja  Polaznici  doktorskog  studija  steći  će  znanje  za  mogućnosti  i  primjenu matematičkih  i  statističkih metoda  koj omogućavaju pronalaženje matematičke zakonitosti koja povezuje biološku aktivnost molekule i njenu stukturu. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

1. Predavanja: (svi doktoranti)  2. Vježbe: (grupe od max. 5 doktoranata)  3. Seminarski i individualni rad  

1. 33% 

2. 33 % 

3. 33% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1. prisustvo na nastavi i vježbama  2. Angažiranost u nastavi  3. Provjere  znanja, rješavanje praktičnih problema  4. Seminarski  5. Završni ispit  

1. 10 % 2. 20 % 3. 20% 4. 20% 5. 30 % 

3. LITERATURA   Obavezna : 1. Abraham, D. J. Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Vol 2., John Wiley and Sons, 

Inc.2003. 2. Abraham D. J. , Rotella D.P., Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Vol 2., John 

Wiley and Sons, Inc.2010. 3. Mintas, Mladen; Raić‐Malić, Silvana; Raos, Nenad Načela dizajniranja lijekova, HINUS Zagreb, 2000 

Dodatna: 1. Silverman R B, The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, second edition, Elsevier 2004. 2. Carloni P, Alber F. Quantum Medical Chemistry, Wiley‐VCH Verlag Gmbh & Co. KgaA Weinheim, 2003. 

Page 36: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

34  

 

Šifra predmeta:  FFSA 705 

Naziv predmeta: ULOGA BIOINFORMATIKE U DIZAJNIRANJU LIJEKOVA 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar: II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati:  9 + 23 + 13  Ukupan broj sati nastave: 45 

Nastavno osoblje:  Prof. dr.  sci. DAVORKA  ZAVRŠNIK,  redovni profesor, odgovorni nastavnik  (e‐mail: [email protected]) Prof.  dr.  sci.  MARICA  MEDIĆ‐ŠARIĆ,  redovni  profesor  Farmaceutsko  biokemijski fakultet Zagreb, Hrvatska  Prof. dr. sci. ZIKRIJA AVDAGIĆ, redovni profesor, Elektrotehniči fakultet, Sarajevo Doc. dr. sci. SAMIJA MURATOVIĆ, docent Doc. dr. sci. SELMA ŠPIRTOVIĆ‐HALILOVIĆ, docent 

1. Cilj predmeta  Cilj  predmeta  je  upoznavanje  studenata  s  novim  modernim  pristupom  u  QSAR metodologiji,  a  uz  primjenu  naprednih  računalnih  metoda  koje  se  primjenjuju  u biomedicini. 

1.1. Sadržaj predmeta   a) Teorijska nastava 

Upoznavanje s značajem bioinformatike u dizajniranju lijekova, od tradicionalnog do suvremenog pristupa. Načini lociranja bioloških meta, kao  i  iznalaženje proteina koji bi mogli biti mete djelovanja  lijekova. Uloga softverskih paketa  za  pronalaženje  para  koji  može  tvoriti  međusobno  kompleks.  Načini  dobivanja  trodimenzionalnih struktura receptora  i  liganada, kao potencijalnih  lijekova.Treniranje neuronskih mreža. Paralelno korištenje više različitih programa, validacija  i analiza  rezultata sa  istim podacima. Virtualni screening  i dokiranje proteina, uz predviđanje orijentacije molekule u prostoru. b) Praktična nastava (vježbe) Rad u grupama koncipiran na simulaciji problema, pitanjima i diskusiji.  

1.2. Rezultati učenja  Polaznici doktorskog studija ovladaće vještinam a za naprednu obradu i analizu eksperimentalnih podataka, te pravila u njihovoj interpretaciji  kod  modeliranja novih ili poboljšanju aktivnosti ili fizičko kemijskih ili farmakokinetičkih osobina lijekova.  

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

1. Predavanja: (svi doktoranti)  2. Vježbe: (grupe od max. 5 doktoranata)  3. Seminarski: javna prezentacija (grupa 3 doktoranta)  

1. 20% 2. 50 % 3. 30% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1. prisustvo na nastavi i vježbama  2. Angažiranost u nastavi  3. Provjere  znanja, rješavanje praktičnih problema  4. Seminarski  5. Završni ispit  

1. 10 % 2. 50 % 3. 10% 4. 10% 5. 20 % 

 

3. LITERATURA   Obavezna : Donald J. Abraham David P. Rotella, Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Vol 2.,John Wiley and Sons, Inc.2010. 

Dodatna: 1. Silverman R B, The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, second edition, Elsevier 2004. 

2. Carloni P, Alber F. Quantum Medical Chemistry, Wiley‐VCH Verlag Gmbh & Co. KgaA Weinheim, 2003. 

 

Page 37: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

35  

 

Šifra predmeta:  FFSA 706 

Naziv predmeta: MOLEKULARNE OSNOVE FARMACEUTSKE KEMIJE 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina: I (PRVA) 

Semestar:  II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 15 + 15 +15  Ukupan broj sati nastave:  45 

Nastavno osoblje:  Prof.dr.  sci.  DAVORKA  ZAVRŠNIK,  redovni  profesor,  odgovorni  nastavnik  (e‐mail: [email protected]) Prof.dr.  sci.  MARICA  MEDIĆ‐ŠARIĆ,  redovni  profesor  Farmaceutsko  biokemijski fakultet Zagreb, Hrvatska  Prof. dr. sci.  ZIKRIJA AVDAGIĆ, redovni profesor, Elektrotehniči fakultet, Sarajevo Doc. dr. sci. SAMIJA MURATOVIĆ, docent Doc. dr. sci. SELMA ŠPIRTOVIĆ‐HALILOVIĆ, docent 

1. Cilj predmeta  Cilj kolegija je upoznati i produbiti spoznaje vezane za  značaj I ulogu strukture lijekova na biološki odgovor,  kao I načinima sinteze lijekova, uz novi racinalni pristup za  najpogodniji i najbrži put za njegovu sintezu. 

1.1. Sadržaj predmeta   b) Teorijska nastava 

Građa,  funkcija    receptora,  načini  vezivanja  i  teorije  vezivanja  lijekova  za    receptor.  Utjecaj  hiralnosti  i geometrijskih  izomera na vezivanje  lijeka za receptor; Farmakofori, manuelno  i automatsko određivanje, virtual screening.  Načini  analize  liganada.  Peptidi  i    peptidomimetici;  mogućnosti  “popravka”  molekule.  Bioizosteri,  klasični, neklasični, mogućnosti modeliranja.  ADME i modeliranje lijekova. Kompjutersski programi za predviđaje famakokinetičkih svojstva. Analogno dizajniranje, uloga, značaj, mogućnosti. Značaj, mogućnosti   NMR  I X‐ray kristalografije u dizajniranju lijekova, Načela dizajniranja lijekova, teorija grafa, molekularni deskriptori, strukturalni deskriptori koji se odnose na trodimenzionalne strukture lijekova, 3D QSAR i komparativna molekularna analiza polja (CoMFA).  Upotreba matematičkih i statistički alata, formiranje matematičkog modela i njegova interpretacija. 

b) Praktična nastava (vježbe) Praktična nastava prati teorijsku, a vezana je uz primjenu računskih i kompjuterskih metoda za obradu podataka, izračunavanje, primjenu statističkih metoda za dobivanje i inerpretaciju  modela. 

1.2. Rezultati učenja  Polaznici doktorskog  studija  stiču  vještine  vezane  za naprednu obradu  i  analizu eksperimentalnih  podataka,  te  pravila  u  njihovoj  interpretaciji    za  dizajniranja novih i poboljšanju fizičko kemijskih i farmakokinetičkih osobina lijekova. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave  1. Predavanja: (svi doktoranti)  2. Vježbe: (grupe od max. 5 doktoranata)  3. Seminarski: javna prezentacija (grupa 3 doktoranta)  

1. 33% 2. 33 % 3. 33% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1. Prisustvo na nastavi i vježbama  2. Angažiranost u nastavi  3. Provjere  znanja, rješavanje praktičnih problema  4. Seminarski  5. Završni ispit  

1. 10 % 2. 20 % 3. 20% 4. 20% 5. 30 % 

3. LITERATURA   Obavezna : 

1. Donald J. Abraham, Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Vol 2.,John Wiley and Sons, Inc.2003. 

2. Donald J. Abraham David P. Rotella, Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Vol 2.,John Wiley and Sons, Inc.2010. 

3. Mintas, Mladen; Raić‐Malić, Silvana; Raos, Nenad Načela dizajniranja lijekova, HINUS Zagreb, 2000 

Page 38: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

36  

Dodatna: 1. Silverman R B, The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, second edition, Elsevier 2004. 2. Carloni P, Alber F. Quantum Medical Chemistry, Wiley‐VCH Verlag Gmbh & Co. KgaA Weinheim, 2003. 

 

Page 39: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

37  

 

Šifra predmeta  FFSA 707 

Naziv predmeta: FARMAKOGNOZIJSKO‐FITOHEMIJSKO  MODELIRANJE 

 PRIRODNIH LJEKOVITIH SIROVINA 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina : I (PRVA) 

Semestar :   II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita: 5 (PET) 

Status : IZBORNI   Broj sati:   1P + 1V +1SIR     

Ukupno broj sati nastave :  45   

Nastavno osoblje :  Prof. dr.sci.  ELVIRA E. KOVAČ‐BEŠOVIĆ,  redovni profesor, odgovorni nastavnik tel. 033 586170; mob. tel. 061 139976; e‐mail:  elvira‐[email protected] Prof. dr.sci.   MIROSLAV ŠOBER, redovni profesor,  Doc. dr.sci.   KEMAL DURIĆ, docent, za dio  praktične nastave Prijedlozi za gostujuće nastavnike (zavisno od finansijskih mogućnosti) Prof. dr.sci.   ZDENKA KALOĐERA, redovni profesor, Farmaceutsko‐biokemijski fakultet Zagreb, Hrvatska Prof. dr.sci.  SVETLANA KULEVANOVA, Farmaceutski fakultet Skopje, Makedonija,  Doc. dr.sci.  BROZA ŠARIĆ‐KUNDALIĆ, Farmaceutski fakultet Beč, Austrija Doc. dr. sci.. sci. SAMIJA MURATOVIĆ, docent Doc. dr. sci.. sci. HURIJA DŽUDŽEVIĆ‐ČANČAR, docent 

1.Cilj predmeta  Prirodne  ljekovite  sirovine  predstavljaju  izvor  velikog  broja  različitih  hemijski definiranih supstanci   koje su nosioci niza  farmakoloških djelovanja,  te kao  takve imaju  primjenu  u  službenoj  farmaciji  i  medicini.  Savladavanjem  metoda farmakognozijske  analize  sa  fitohemijskim  ispitivanjima    stiču  se  znanja  koja omogućavaju  pravilno  i  naučno  potvrđeno  iznalaženje,  dokazivanje  i  dobivanje poznatih, a naročito otkrivanje novih supstanci  i određivanja  njihovog  djelovanja na organizam čovjeka.  

1.1.Sadržaj predmeta a) Teorijska nastava   Farmakognozijski  pristup  i    analiza  prirodnih  ljekovitih  sirovina.  Biosintetski  procesi    biljnog  organizma. Klasifikacija   hemijskih  supstanci   metaboličkog procesa biljnog organizma prema njihovom    farmakološkom djelovanju.    Farmakognozijsko  modeliranje  prirodnih  ljekovitih  sirovina.  Primjena  metoda  kvalitativne  i kvantitativne hemijske analize u  fitohemijskom  ispitivanju   prirodnih  ljekovitih sirovina. Farmakopejski  i drugi  farmaceutski  propisi  u  tretiranju  prirodnih  ljekovitih  sirovina.  Naučno‐sručni  pristup  u  definiranju farmakognostičkih droga.  b) Vježbe  Praktični dio nastave, vjiežbe,   obuhvatiće  laboratorijsk rad   koji prati teoretski dio nastave  farmakognozijske anlize određivanja  identiteta,  čistoće  i kvaliteta poznate, a shodno  tome definisanje  jedne nove potencijalne farmakognostičke droge.  c) Studijski istraživački rad Primjenom metoda farmakognozijske analize svaki student  treba da  definiše  potencijalnu novu farmakognostičku drogu .  

1.2.Rezultati učenja  Nakon  završenog  kolegija  i  položenog  ispita  student  će  ovladati  znanjima  koja omogućavaju pravilan pristup prirodnim  ljekovitim sirovinama koje sa sigurnošću može predložiti za pimjenu u službenoj farmaciji i medicini.  

2.NAČIN ORGANIZACIJE  NASTAVE 

                                                                        Opis aktivnosti (%) 

2.1.Način izvođenja nastave  sati aktivne nastave 1. predavnja (ex katedra)     15  2. vježbe                                   15 3. studijslinistraživački rad    15                            

  

                                                                        Učešće u ocjeni (%) 

Page 40: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

38  

2.2.Sistem ocjenjivanja  1.završni ispit  2.kolokvijum 3.predavanja 4.vježbe 5.studijski istraživački rad  Ocjena znanja  

60%  10%  5%  5% 20%   100% maksimalni broj poena 

3.LITERATURA Obavezna:: Predavanja Univerzitetski udžbenici  iz oblasti farmakognozije   Dodatna: Naučne knjige iz oblasti farmakognozije Naučni časopisi iz oblasti farmakognozije i fitohemije Referentne baze podataka – internet pretraživanja   P‐predavanja,  V‐vježbe, SIR‐ studijski istraživački rad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 41: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

39  

Šifra predmeta  FFSA 708 

Naziv predmeta: FARMAKOGNOZIJSKO‐FARMACEUTSKO OBLIKOVANJE LJEKOVITIH 

FARMACEUTSKIH PRIPRAVAKA I OBLIKA PREMA NJIHOVIM FARMAKOLOŠKIM INDIKACIJAMA 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar:  II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  5 (PET) 

Status : IZBORNI   Broj sati:   2P + 1SIR   Ukupno broj sati nastave :  45   

Nastavno osoblje :  Prof. dr. sci. ELVIRA E. KOVAČ‐BEŠOVIĆ,  redovni profesor, odgovorni nastavnik tel. 033 586170; mob. tel. 061 139976; e‐mail: elvira‐[email protected] Prijedlozi  za gostujuće nastavnike: Prof. dr. sci. NEDŽAD MULABEGOVIĆ, redovni profesor  Prof. dr.sci.  EMIN SOFIĆ, profesor emeritus, PMF, Sarajevo Prof. dr. sci. FAHIR BEČIĆ, vanredni profesor 

1.Cilj predmeta  Ljakovite  supstance  koje  se  nalaze  u  prirodnim,  dominantno  biljnim  sirovinama, mogu  se  primjenjivati  u  službenoj  farmaciji  i  mediciniu  kroz    farmakognostičku drogu u kojoj se nalaze ili kao izolirane supstance. Na ovaj način se tretiraju i lkeoviti prirodni  produkti  kao  što  su  masna  i  etrična  ulja,  ugljikohidratne  komponente, sokovi  i  drugo. Da  bi  se  postigao  očekivani  farmakološki  efekat,  kroz  ovaj  kolegij dobivaju  se  osnove  znanja  za  postiznje  efikasnosti  farmakološkog  djelovanja prirodne  ljekovite  supstance  kroz  najefikasniji  oblik  i  način  primjene.  Ovim saznanjima  se  eliminiše  veoma    prisutna  nestručnost  u  korištenju  svih    prirodnih ljekovitih  sirovina  koji  uveliko  uzimaju  maha  u    odnosu  na  neophodnu  naučnu postavku kada je lijek u pitanju.  

1.1.Sadržaj predmeta a) Teorijska nastava  Farmakognozijska  klasifikacija  prirodnih  ljekovitih  supstanci.  Farmakopejski  propisi metoda  u  farmakognoziji. Zastupljenost  farmakognostičkih  droga  u  farmakopejama.    Ljekoviti  farmaceutski  pripravci.  Primjena farmakognostičkih  droga  u  izradi  ljekovitih  oblika.  Farmakološke  indikacije  tretirane  prirodnim  ljekovitim sirovinama  i  lijekovima  prirodnog  porijekla.  Predklinička  i  klinička  ispitivanja  ljekovitih  oblika  i  lijekova    sa prirodnom terapijskom komponentom. Zakonski propisi vezani za prirodne ljekovite sirovine i lijekove prirodnog porijekla. Eliminisanje izraza „alternativna medicina“ iz upotrebe.   b) Studijski istraživački rad Obraditi zastupljenost farmakognostičkih droga, prirodnih ljekovitih supsdtanci i lijekova prirodnog porijekla u službenoj farmqciji i medicini. Obraditi primjenu prirodnih ljekovitih sirovina izvan službene farmacije i medicine. 

1.2. Rezultati učenja  Da bi se postigao očekivani farmakološki efekat, kroz ovaj kolegij dobivaju se osnove znanja  za  postiznje  efikasnosti  farmakološkog  djelovanja  prirodne  ljekovite supstance  kroz  najefikasniji  oblik  i  način  primjene. Ovim  saznanjima  se  eliminiše veoma    prisutna  nestručnost  u  korištenju  svih    prirodnih  ljekovitih  sirovina  koja uveliko  uzima maha  u    odnosu  na  neophodnu  naučnu  postravku  kada  je  lijek  u pitanju. Suzbijati i potpuno eliminisati upotrebu izraza „alternativno liječenje.“ 

2.NAČIN ORGANIZACIJE  NASTAVE 

                                                                        Opis aktivnosti (%) 

2.1.Način izvođenja nastave  sati aktivne nastave 1. predavnja (ex katedra)     20  2. studijski istraživački rad   15               

  

                                                                        Učešće u ocjeni (%) 

2.2.Sistem ocjenjivanja  1.završni ispit  3.predavanja 4.studijski istraživački rad  Ocjena znanja  

70%    5% 25%  100% maksimalni broj poena 

Page 42: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

40  

3.LITERATURA Obavezna: Predavanja Univerzitetski udžbenici  iz oblasti farmakognozije i fitoterapije  Dodatna: Naučne knjige iz oblasti farmakognozije Naučni časopisi iz oblasti farmakognozije i fitohemije Referentne baze podataka – internet pretraživanja   P‐predavanja,  SIR‐ studijski istraživački rad  

 

Page 43: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

41  

 

Šifra predmeta:  FFSA 709 

Naziv predmeta: KVALITET I SIGURNOST HRANE 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar:  II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  5 (PET) 

Status: Izborni  Broj sati: 25 + 5 + 15  Ukupan broj sati: 45 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci.  MIROSLAV ŠOBER, redovni profesor, odgovorni nastavnik, [email protected]  Doc. dr. sci. JASMINA ĐEĐIBEGOVIĆ, docent,  [email protected]  Prof. dr. sci. FARUK ČAKLOVICA, redovni profesor, Doc. dr. sci. ALEKSANDRA MARJANOVIĆ, docent, [email protected]  

1. Cilj predmeta 

Usavršavanje znanja potrebnih za primjenu analitičkih metoda u kontroli hrane Razumijevanje koncepta sigurnosti hrane Razumijevanje mehanizama toksičnog djelovanja kontaminanata Razumijevanje principa procjene sigurnosti hrane i rizika 

1.1. Sadržaj predmeta   a) Teorijska nastava Legislativa u oblasti hrane; Sistemi osiguranja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane; Analitičke metode u kontroli kvaliteta i sigurnosti hrane (spektroskopske, hromatografske, biološke); Hemijski kontaminanti i rezidue u hrani; Mikrobiologija hrane; Procjena rizika unosa hrane 

b) Praktična nastava (vježbe) Demonstracione vježbe koje prate metodske jedinice teorijske nastave. 

1.2. Rezultati učenja  Sposobnost evaluacije, odabira i primjene analitičkih metoda u kontroli hrane Sposobnost samostalne interpretacije analitičkih rezultata Sposobnost primjene toksikoloških principa u utvrđivanju sigurnosti hrane 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave  1. predavanja 2. vježbe 3. seminari 

1. 50 % 2. 15 % 3. 35 % 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1. Seminarski rad 2. Test 

1. 50  % 2. 50 % 

3. LITERATURA   Obavezna : Nielsen, FF.. (2003). Food analysis, Kluwer Academic/Plenum Press, New York Nash,  C.,  Hackett, M.  (2004).  Food  safety management  principles,  2ond  ed.  Chadwick  House  Group  Limited, London Mirić, M., Šobajić, SS. (2002). Zdavstvena ispravnost namirnica, Zavod za udžbenike, Beograd.  Pico, Y. (2012). Chemical Analysis of Food: Techniques and Applications, Elsevier, Walthman. Zakoni i podzakonski akti koji regulišu proizvodnju, promet i kontrolu hrane u BiH i u EU  

Dodatna: Naučni radovi iz oblasti analitike hrane i toksikologije hrane 

 

 

 

 

 

   

Page 44: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

42  

 

Šifra predmeta:  FFSA 710 

Naziv predmeta: NUTRICIONIZAM 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar: II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  5 (PET) 

Status: Izborni  Broj sati: 15 + 10 + 20  Ukupan broj sati: 45 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci.  FARUK ČAKLOVICA, redovni profesor, odgovorni nastavnik Doc. dr. sci. JASMINA ĐEĐIBEGOVIĆ, docent,  [email protected]  Doc. dr. sci.  ALEKSANDRA MARJANOVIĆ, docent, [email protected]  Prof. dr. sci.  MIROSLAV ŠOBER, redovni profesor, [email protected] 

1. Cilj predmeta  Produbljivanje znanja o povezanosti prehrane i zdravlja Razumijevanje nutricionističkih principa i preporuka 

1.1. Sadržaj predmeta   a) Teorijska nastava Nutricija  ‐  Osnovni  pojmovi  i  definicije;  Prehrana  i  zdravlje;  Principi  pravilne  prehrane;  Procjena  statusa uhranjenosti;  Smjernice  za  prehranu  stanovništva;  Nutricionistička  evaluacija  prehrambenih  proizvoda;  Tablice  prosječnog sastava  namirnica;  Označavanje  namirnica  –  nutricionističke  tablice;  Računanje  dnevnih  potreba  u  energiji  i makronutrijentima;  Potrebe  u  mikronutrijentima;  Nutricionistički  softveri;  Analiza  i  optimiziranje  jelovnika; Nutricionistička epidemiologija; Funkcionalna hrana i nutraceutici b) Praktična nastava (vježbe) Vježbe prate metodske jedinice teorijske nastave 

1.2. Rezultati učenja  Sposobnost samostalnog izvođenja kritičke analize nutricionističkih podataka 

Sposobnost samostalnog izvođenja analize i optimiziranja prehrane s ciljem očuvanja zdravlja  

Sposobnost samostalnog planiranje i vođenja istraživačkih projekata u nutriciji  

Sposobnost komuniciranja nutricionističkih smjernica i edukaciju stanovništva 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave  1. predavanja 2. vježbe 3. seminari 

1. 33 % 2. 22 % 3. 45 % 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1. Seminar  2. Rješavanje problema 3. Test 

1. 30  % 2. 20 % 3. 50 % 

3. LITERATURA   Obavezna : 

1. Lee, RD, Nieman, DC. (2010). Nutritional Assessment. 5th ed., The McGraw‐Hill, Boston 

2. EFSA: Dietary reference values and dietary guidelines, 2010 (http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/nda100326.htm?WT.mc_id=EFSAHL01&emt=) 

3. EFSA average requirements for energy intake (http://www.efsa.europa.eu/en/press/news130110.htm) 

4. Wieldman, REC, ed. (2001) Handbook of nutraceuticals and functional foods, CRC Press, Boca Raton 

Dodatna: 1. Objavljeni naučni i stručni radovi iz oblasti nutricije 

 

Page 45: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

43  

 

Šifra predmeta:  FFSA 711 

Naziv predmeta: OSNOVE MOLEKULARNE DIJAGNOSTIKE U KLINIČKOJ BIOHEMIJI 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar: II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  5 (PET) 

Status:  IZBORNI  Broj sati: 2 predavanja+1 vježbe+2 seminar  Ukupan broj sati nastave: 75 

Nastavno osoblje:  Prof.dr.sci.  ADLIJA ČAUŠEVIĆ, redovni profesor, odgovorni nastavnik Prof. dr.sci.  SABINA SEMIZ , vanredni profesor, Prof. dr.sci.  DAMIR MARJANOVIĆ, vanredni profesor, Doc. dr. sci. LEJLA KOVAČEVIĆ, docent Prof. dr. sci. JANJA MARC, redovni profesor, Doc. dr.sci.  BARBARA OSTANEK, docent, 

1. Cilj predmeta  Ovaj kurs predstavlja komprehenzivan pregled osnovnih principa kliničke molekularne dijagnostike i bavi se korištenjem molekularnih tehnika u dijagnozi bolesti. Po završetku ovog kolegija student bi trebao biti u stanju da poznaje principe i osnovne analitičke aspekte vezane za primjenu molekularne dijagnostike u kliničkim laboratorijama. 

1.1. Sadržaj predmeta   a) Teorijska nastava 

Komplementarnost  nukleinskih  kiselina;  Restrikcione  endonukleaze  i  drugi  enzimi;  Kloniranje gena,Sekvencioniranje DNK; Southern blotting, Polimorfizmi  restrikcionih  fragmenata; Hipervarijabilni  regioni  i RFLP, PCR; Primjena molekularne dijagnostike u dijagnostici monogenskih I poligenskih bolesti ‐Urođene  metaboličke  mane,  tipovi  i  dijagnostika,  primjena  molekularne  dijagnostike  u  kliničkoj  biohemiji, prenatalna  dijagnostika  ,dijagnostika  najčešćih  kliničkih  slučajeva  u  pedijatriji  ,  analitički  aspekti  primjenjenih testova 

b) Praktična  nastava  (vježbe):  ∙  izolacija  nukleinskih  kiselina,  dizajniranje  klica  i  sondi,  dizajniranje dijagnostičkih  postupaka  koji  podrazumijevaju  analizu  nukleinskih  kiselina  za  konkretne genskeporemećaje 

c) Seminari‐pokrit će uglavnom praktične aspekte primjene molekularne dijagnostike u kliničkoj biohemiji 

1.2. Rezultati učenja  Predloženi kolegij omogućava polazniku sticanje potrebnih teorijskih  i praktičnih znanja i kompetencija za izvonenje analiza iz područja molekuarne dijagnostike i tumačenje njihovih rezultata  Popis glavnih znanja, vještina i kompetencija koje će pristupnik steći: ∙ uspostava i pridržavanje standarda u molekularnoj genetici ∙ interpretacija nalaze, savjetodavne vještine ∙ upotreba bioinformatičkih baza podataka ∙ statistička obrada rezultata ∙  genetičke  informacije  od  gena  do  proteina  koji  su  važni  za  razumijevanje poremećaja povezanih s promjenama u genotipu i fenotipu ∙ molekularno‐biološki postupci u dijagnostici monogenskih  i poligenskih bolesti, urođenihmetaboličkih  poremećaja,  u  hematoloških  bolesti  te  poremećaja hemostaze,  neuroloških  bolesti,  malignih  bolesti  te  transfuzijskoj  medicini,  i mikrobiologiji 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

. 1. ex katedra   ukupno 15 časova 2. vježbe‐5 časova 3. seminari‐30 časova 

 1. 30 % 2. 10 % 3. 60% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1.Test: 40% 2.Seminari: 50% 3.redovno prisustvo na nastavi: 10% 

1.40% 2. 50% 3. 10%  

Page 46: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

44  

3. LITERATURA   Obavezna : 1.Carl A. Burtis , Edward R. Ashwood), David E. Bruns : Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics   (TIETZ TEXTBOOK OF CLINICAL CHEMISTRY ( BURTIS)) [Kindle Edition] 2.DE Bruns ,ER AShwood,CA Burtis,Fundamentals of molecular diagnostics, Saunders,Elsevier,2007 3.Jadranka Sertić”Klinička hemija I molekularna dijagnostika”,Medicinka naklada,2008 4. Molecular Diagnostics: For the Clinical Laboratorian [Hardcover],Humana Press, second edition ,2009 5.Powerpoint prezentacije Dodatna: 1. Online: Pubmed  

 

Page 47: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

45  

 

Šifra predmeta: FFSA 712 

Naziv predmeta: MOLEKULSKE OSNOVE BOLESTI 

Nivo: III ciklus 

Doktorski studij 

Godina: I (PRVA) 

Semestar: II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  5 (PET) 

Status: IZBORNI   2+3 –dva časa predavanja+3 časa seminara   Ukupan broj sati nastave: 75 

Nastavno osoblje:  Prof.dr.sci.  ADLIJA ČAUŠEVIĆ, redovni profesor, odgovorni nastavnik Prof. dr.sci.  SABINA SEMIZ , vanredni profesor, Doc. dr. sci. ŠAĆIRA MANDAL, docent Prof. dr. sci.  BESIM PRNJAVORAC, vanredni profesor, Prof. dr. sci. JANJA MARC, redovni profesor, Doc. dr. sci. BARBARA OSTANEK, docent, 

1. Cilj predmeta  ‐ Cilj:  Razumijevanje  molekulske  osnove  obolenja    koja  su  u  najvećem  broju  slucajeva fenotipske  predstavke  kvaliteta  I  količine  proteina  bilo  na  nvou  DNK,  na  nivou transkripcije, translacije ili posttranslacijksom nivou. Razumijeti  molekularnu  I  ćelijsku  osnovu  obolenja:Genetska  obolenja  (Down, hemoglobinopatije,  kancer),Metaboličke mane  ,poremećaji  na  nivou  jonskih  kanala (Cistična  fibroza,  aritmije,  Poremeaćji  transporta  (Porodična  hiperholestreolemija)., Poremećajii  signalizacije  (Diabetes Mellitus)te molekularnu osnovu  slijedećih  stanja: Inflamacija,Gojaznost,Inzulinska  rezistencija,  tip  2  DM,  hipertenzija,  metabolički sindrom,osteoporoza, kancer.  

1.1. Sadržaj predmeta   

a) Teorijska nastava  

‐Definicija bolesti I zdravlja,Inflamacija,medijatori inflamacije  ‐Genetska obolenja (Down, hemoglobinopatije,metaboličke mane  ,poremećaji na nivou  jonskih kanala (Cistična fibroza,  aritmije),  poremeaćji  transporta  (Porodična  hiperholestreolemija),  poremećaji  signalizacije  (Diabetes Mellitus) ‐Esencijalne masne kiseline,n‐6‐I n‐3 polinezasićene masne kiseline, citokini, hemokini,ROS I inflamacija ‐Gojaznost, genetski i negenetski gaktori koji doprinose gojaznosti, profil genske ekspresije kod gojaznosti, ‐  Inzulinska rezistencija,Metabolički sindom  i  inflamacija,uloga glukoze  i  insulina u  inflamaciji, NO  i metabolički sindrom,Inzulinski receptori u mozgu i metabolički sindrom ‐ Ateroskleroza‐medijatori inflamacije u aterosklerozi,leukociti i ateroskleroza, masne kiseline i ateroskleroza ‐Hipertenzija,osvrt  na  ulogu  oksidativnog  stresa    u  nastanku  bolesti,uloga  homocisteina  u  endotelnoj  bolesti, uloga slobosnih radikala, uloga esencijalnih masnih kiselina ‐Osteoporoza‐proteini i osteoporoza. Magnezij i osteoporoza, NO, Metformin, NO i osteoporoza,masne kiseline i osteoporoza ‐Alzhajmer,šizofrenija  i  depresija‐uloga  oksidativnog  stresa,uloga  slobodnih  masnih  kiselina,depresija  I inflamacija ‐Kancer, duhan i kancer, duhan i inflamacija ‐Eikosanoidi,slobodni  radikali  i  inflamacija  u  kanceru,PUFA  i  lipidna  peroksidacija  u  kanceru,  procesuiranje polinezasićenih masnih kiselina ‐Infekcija I kancer 

 

b) Seminari: pokrivat će svaku od specifičnih gore predavanih oblasti. 

 

1.2. Rezultati učenja  Na osnovu stečenih znanja vezanih za ovaj kolegij, student će se:  ‐ Upoznati se sa činjenicom da različita patološka stanja  izazivaju promjene u 

metabolizmu ‐ Biti u stanju odgovoriti kako i zašto različita patološka stanja dovode do ovih 

promjena! ‐ Razumjeti  ove procese i kasnije to razumijevanje molekularnih osnova 

nastanka bolesti upotrijebiti u dijagnostici, prognozi i boljem terapijskom pristupu. 

Page 48: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

46  

 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

Predavanja(40%)+seminari (60%)    

 1. predavanja 40 % 2. seminari 60% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  a)Prisustvo na teoretskoj nastavi  b)Aktivno učešće na nastavi  c)ocjena i odbrana seminara iz date oblasti d)Završni ispit 

10% 10% 40% 40% 

3. LITERATURA   

1.Das, Undurti N. Molecular Basis of Health and Disease, 2011, XX, 583p.  

Dodatna: 1.Tietz : Fundamentals of clinical chemistry, 6th edition, Saunders, ISBN 0721638651,2007 2. www.clinchem.org 3.Allan  Gaw, Michael  J. Murphy,  Robert  A.  Cowan,  Denis  St.J.  O’Reilly, Michael  J.Stewart,  James  Shepherd “Clinical Biochemistry” 3rd edition, Churchill Livingstone, Edinburgh. 

 

Page 49: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

47  

 

Šifra predmeta:  FFSA 713 

Naziv predmeta: OKSIDATIVNI STRES U PATOGENEZI BOLESTI SA OSVRTOM NA BIOMARKERE 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar: II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  5 (PET) 

Status:  IZBORNI  Broj sati sedmično: 15 časova predavanja+10 časova vježbi + 25 seminari 

Ukupan broj sati nastave:   50 

Nastavno osoblje:  Prof.dr.sci.  ADLIJA ČAUŠEVIĆ, redovni profesor, odgovorni nastavnik, nosilac kolegija,  [email protected] Učesnici: Prof.dr. sci. SABINA SEMIZ, vanredni profesor, [email protected] Doc. dr. sci. HURIJA DŽUDŽEVIĆ ‐ ČANČAR, docent, [email protected] Doc. dr. sci.. sci. ŠAĆIRA MANDAL, docent,  

1. Cilj predmeta  Cilj  nastave  iz  navedenog  kolegija  je  razumijevanje    uloge  slobodnih  radikala  u ljudskom  organizmu.  Slobodni  radikali  kao  iznimno  rekativne  hemijske  vrste predstavljaju  potencijalnu  opasnost  za  sve  ćelije  I  doprinose  razvoju kardiovaskularnih, neurodegeneerativnih,hroničnih upalnih bolesti, tumora,dijabetesa I drugih patoloških  stanja.No,  istovremeno  slobodni  radikali  I druge  reaktivne  vrste dušika  sudjleovanjem  u  fagocitozi  I  oksigenacijama  ostvaruju  značajnu  ulogu  u metabolizmu.Studenti će se u toku kursa upoznati sa dijagnostičkim značajem ROS‐a i biomarkerima koji se potencijalno mogu koristiti u skriningu brojnih obolenja.  

1.1. Sadržaj predmeta   a) Teorijska nastava Stvaranje reaktivnih spojeva. Načini i mjesta stvaranja slobodnih radikala i drugih reaktivnih spojeva u metabolizmu. Fiziološka funkcija reaktivnih spojeva. Uloga slobodnih radikala i drugih reaktivnih spojeva u metabolizmu. Enzimski  antioksidansi.  Objašnjenje  uloge  superoksid  dismutaze,  glutation  peroksidaze  i  katalaze  u  redukciji oksidacijskog oštećenja stanice. Neenzimski antioksidansi. Objašnjenje uloge vitamin C, vitamina E, karotenoida, glutationa, melatonina, liponske kiselina, flavonoida i dr. spojeva s antioksidacijskim učinkom u sprječavanju oksidacijskog oštenjenja stanice. Markeri oksidacijskog oštećenja DNA,proteina i lipida.Određivanje specifičnih markera. Reaktivni spojevi, starenje  i patološka stanja. Objašnjenje uloge slobodnih radikala  i drugih reaktivnih spojeva u procesu starenja, razvoju dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, tumora i drugih bolesti. b) Praktična nastava (vježbe)‐u praksi će se u eksperimentalnim uslovima odrediti koncentracija malondialdehida u serumu pacijenata sa dijabetesom tipa II, te određivanje koncentracije jednog od neenzimskih antiokisdanasa. c) Iz svake teoretske pređene oblasti,studenti doktorskog studija će dobiti adekvatne seminare koje će pred nastavnikom(nastavnicima) i braniti. 

1.2. Rezultati učenja  Kolegij  će  razviti  kod  studenata  sposobnost  analiziranja  i  nalaženja  rješenja pojedinih problema, te poznavanje važnosti spojeva s antioksidacijskim učinkom u očuvanju zdravlja i liječenju bolesti. Po  završetku  ovog  kolegija  student  bi  trebao  biti  u  stanju  da  poznaje  principe djelovanja ROS‐a,ulogu ROS‐a u patogenezi različitih bolesti te analitičlke aspekte koji se odnose na definirane biomarkere ove vrste. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE      Predavanja+seminari+vježbe 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

NAVESTI SVE OBLIKE IZVOĐENJA NASTAVE, NPR. 1. ex katedra 2. vježbe 3.Seminari 

 1. 33%  2. 20% 3. 50% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja    Test 50 %+bodovanje seminari 50% 

1.test   50% 2.odbrana seminara‐50%  

3. LITERATURA   Obavezna : 1. Young‐Joon Surh editor.Oxidative Stress, Inflammation, and Health (Oxidative Stress and Disease) ,  2009 2.Amira A.M. Adly , 2010. Oxidative Stress and Disease: An Updated Review. Research Journal of Immunology, 3: 

Page 50: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

48  

129‐145,2010. 3. Radoslav D. Pejin, Nivoi oksidativnog stresa, markera inflamacije i telesne kompozicije kod gojaznih bolesnika sa i bez tipa 2 šećerne bolesti, Doktorska disertacija Univerzitet Novi Sad,2013. 4.  Mirjana  M.Đukić,  .OKSIDATIVNI  STRES‐  KLINIČKO  DIJAGNOSTIČKI  ZNAČAJ,  Vulkan  izdavaštvo.Mono  I Manjana,2008. 

Dodatna: Ames BN, Shigenaga MK, Hagen TM. Oxidants, antioxidants  and degenerative diseases of ageing. Proc. Natl Acad Sci US, 90, 7915‐22, 1993.   Frei B. Reactive oxigen species and antioxidant vitamins: Mechanisms of action. Am J Med 97. Suppl. 3, 5s‐21s, 1994.   Diaz MN, Frei B, Vita JA, Keaney JF. Antioxidants and atherosclerotic heart disease. N Engl J Med 1997;  337, 408‐16,   Frei B, Forte M, Ames BN, Cross CE. Gas phase oxidants of cigarette smoke induce lipid peroxidation and  changes in lipoprotein properties in human blood plasma. Biochem J 1991; 78, 133‐8,   Gutteridge JMC, Halliwell B. The measurement and mechanism of lipid peroxidation in biological systems.  TIBS 1990; 15, 129‐35,   Halliwell B. Antioxidant characterisation‐Methodology and mechanism. Biochem Pharmacol 1995; 49, 1341‐8,   Halliwell B. Antioxidants in human health and disease. Annu Rev Nutr 1990; 16, 33‐50,   Kurokawa T, Kobayasho H, Nionami T, Harada A, Nakao A, Takagi M. Mitochondrial glutathione redox and  energy producing function during liver ischemiaand reperfusion. J Surg Res 1996; 66. 1‐6,    

 

Page 51: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

49  

 

Šifra predmeta:  FFSA 714 

Naziv predmeta: FARMAKOGENOMIKA U FARMACIJI 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina: I (PRVA) 

Semestar: II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita: 5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 2+2+1  Ukupan broj sati nastave: 75 

Nastavno osoblje:  Prof.dr. sci. SABINA SEMIZ, vanredni profesor odgovorni nastavnik, nosilac kolegija,  [email protected] Prof.dr.sci.  ADLIJA ČAUŠEVIĆ, redovni profesor, [email protected]   

1. Cilj predmeta  Ovaj nastavni predmet  je dizajniran  tako da upozna studente doktorskog studija Farmaceutskog  fakuleta  sa  različitim  aspektima  farmakogenomike  i personalizirane  terapije  lijekovima,  kao  i  značaju  istih  u  terapeutskom  pristupu kod  pacijenta.  Studentima  će  se  prezentirati  najnovija  saznanja,  uključujući metode  istraživanja  te  trenutne nedoumice u otkriću,  implementaciji  i  regulativi farmakogenomike. Farmakogenomika je studija koja analizira kako genotip pacijenta utiče na njegov odgovor na terapiju sa lijekovima. Mogućnost genetskog testiranja otvara vrata farmakogenetici u predviđanju rizika, koristi i indikacija u odabiru lijekova i vodi ka personaliziranom tretmanu različitih bolesti. 

1.1. Sadržaj predmeta   a) Teorijska nastava b) Praktična nastava (vježbe) c) Seminarski rad ‐ Osnovi farmakogenetike: Uticaj genskih varijacija na metabolizam i dispoziciju lijekova ‐ Interakcije lijekova ‐ farmakogenomski aspekti. ‐ Neželjeni efekti lijekova ‐ uticaj genetskog polimorfizma enzima koji metaboliziraju lijekove i transportera 

lijekova; Primjeri: TPMT, Statini ‐ Pristupi u otkriću gena koji moduliraju djelovanje lijekova; Primjer: Varfarin‐PD, PK. ‐ Uvod u PharmGKB ‐ vodeća online repositorija znanja o farmakogenomici. ‐ Farmakogenetika  u  kliničkoj  praksi  –  Odabrana  poglavlja  (hematologija,  onkologija,  psihijatrija,  Tip  2 

dijabetesa, kardiovaskularna oboljenja). ‐ Značaj farmakogenomike u istraživanju i razvoju novih lijekova: Moderni trendovi u farmaciji.  ‐ Potencijalna etička, socijalna i legalna pitanja vezana uz primjenu farmakogenomike. ‐ Odabrana poglavlja iz prakse‐ diskusija i učenje kroz rješavanje problema vezanih uz slučajeve iz prakse. 

1.2. Rezultati učenja  Na osnovu stečenih znanja vezanih za osnove metabolizma  i dipozicije  lijekova  i njihovu regulaciju, student će:  ‐Uvidjeti  značaj  farmakogenetike,  odnosno  farmakogenomike  u  adekvatnom odgovoru na terapiju sa lijekovima, posebno sa aspekta varijacija gena uključenih u  farmakokinetici  i  farmakodinamici,  prevencije  razvoja  neželjenih  efekata  i maksimiziranja efikasnosti lijekova. ‐Razumjeti više specifičnih važnih primjera farmakogenomike, te shvatiti kako se teoretski sadržaj ovog predmeta manifestira u praksi. ‐Biti u  stanju uvidjeti koristi ovakvih  testiranja u cilju personaliziranog  tretmana pacijenta, te efikasnije i sigurnije terapije sa lijekovima. ‐Razumjeti  prepreke  u  implementaciji  farmakogenomike  u  kliničkoj  praksi,  te regulativne aspekte primjene farmakogenomike. Studenti će steći sljedeće vještine: ‐Sposobnost odabira farmakogenomskih metoda u cilju optimizacije terapije kod pacijenata i primjene tzv. personalizirane terapije. ‐Sposobnost  predlaganja  testova  kojim  ce  se  procijeniti  mogucnost  i  stepen metabolizma nekog lijeka, njegova efikasnost i razvoj mogućih neželjenih efekata. ‐Sposobnost  donošenja  pravovremenih  odluka  i  pružanje  adekvatnih  savjeta pacijentia  u  praksi,  vezanih  uz  optimizaciju  terapeutskog  djelovanja,  te izbjegavanje potencijalnih neželjenih efekata i interakcija medju lijekovima.  ‐Popularizirati širu primjenu farmakogenomike u kliničkoj praksi. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Page 52: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

50  

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave  Teoretska nastava Praktična nastava Seminarski rad 

40% 30% 30% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  Završni ispit (2h) Seminarski rad Domaći rad Participacija u nastavi Ukupno 

50 25 20 5 100 

3. LITERATURA   Obavezna : 

1. Udžbenik: S.Semiz, A.Čaušević "Farmakogenetski aspekti biohemije lijekova", Sarajevo, 2012. 2. Principles of Pharmacogenetics and Pharmacogenomics, 

Russ B. Altman (Editor), David Flockhart (Editor), David B. Goldstein (Editor), Cambridge University Press, 2012. 

Dodatna: 1. Pharmacogenetics, I.P. Hall & M. Piromohamed, Taylor &FrancisGroup, New Yourk, 2006. 2. Drug Metabolism – Current Concepts, C. Ionescu and M.R. Caira, Springer, 2005.  3. Online‐e.g., PubMed 

 

 

Page 53: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

51  

 

Šifra predmeta:  

FFSA 715 

Naziv predmeta: 

METODE ANALIZE METABOLIZMA I DISPOZICIJE LIJEKOVA 

Nivo:  

III ciklus Doktorski studij 

Godina:  

I (PRVA) 

Semestar:  

II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  

5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 2+2+1  

Ukupan broj sati nastave: 75 

Nastavno osoblje:  Prof.dr.sci.  SABINA SEMIZ, vanredni profesor, odgovorni nastavnik, nosilac kolegija,  [email protected]  Prof.dr. sci. ADLIJA ČAUŠEVIĆ, redovni profesor, [email protected],  Doc.dr. sci. ŠAĆIRA MANDAL, docent 

1. Cilj predmeta  Ovaj nastavni predmet  je dizajniran  tako da upozna studente doktorskog studija na  Farmaceutskom  fakuletu  sa  različitim  aspektima  metabolizma  i  dispozicije lijekova, te ulozi ovih procesa u otkriću i razvoju novih lijekova. Na osnovu stečenih znanja vezanih za osnove metabolizma  i dipozicije  lijekova  i njihovu regulaciju, studenti će da:  ‐    Poznaju  kako  da  koriste  in  vitro  i  in  vivo  modele  u  analizi  metabolizma  i dispozicije lijekova. ‐ Razumiju značaj metabolizma lijekova u razvoju novih lijekova. ‐Ocjene  odgovaraućje  aplikacije  eksperimentalnih modela  i  protokola  u  analizi metabolizma i transporta lijekova. ‐  Koriste rezultate in vitro i in vivo ispitivanja metabolizma i transporta lijekova da predvide dispoziju lijekova kod čovjeka. ‐Opišu strategije za identifikaciju i kvantifikaciju metabolita. ‐ Objasne  naučna  i  regulativna  očekivanja  vezana uz poznavanje metabolizma  i transporta lijekova u cilju bržeg razvoja novih lijekova. ‐ Prepoznaju  identitet, distribuciju  i razlike najvažnijih enzima koji metaboliziraju lijekove i najvažnijih transportera za lijekove. ‐ Poznaju najvažnije farmakogenetske metode. 

1.1. Sadržaj predmeta   d) Teorijska nastava e) Praktična nastava (vježbe) 

f) Seminarski rad 

‐ Pregled uloge metabolizma I dispozicije lijekova u otkriću I razvoju novih lijekova. ‐Pregled najvažnijih enzima koji učestvuju u fazi I i II metabolizma lijekova. ‐Funkcija i značaj transportera za lijekove u dispoziciji lijeka i toksikologiji. ‐ Modeli evaluacije metabolizma I dispozicije lijekova; in vitro i in vivo modeli u razvoju novih lijekova. ‐ Pregred različitih in vitro metoda; Izbor exp. modela za metaboličke i toksikološke studije. ‐ Pregled odabranih tehnika korištenih u kulturi ćelija i molekularnoj biologiji i njihova aplikacija u farmaceutskom istraživanju. ‐ Kvalitativna evaluacija metabolita; analitičke strategije kod primjene LC‐MS. ‐ Strategije u identifikaciji metabolita; primjeri.  ‐ Pristupi u kavntifikaciji metabolita lijekova. ‐ Studije i strategije u analizi metabolizma novih lijekova. ‐ Metabolička stabilnost. ‐ Značaj i primjeri metabolita ‐  farmakološka/toksikološka aktivnost. ‐ Primjeri korištenja prekliničkih rezultata ispitivanja u planiranju kliničkih studija. ‐ Farmakogenomika metabolizma i dispozicije lijekova. ‐ Studije interakcije lijekova; Indukcija i inhibicija enzima koji metaboliziraju lijekove i transportere za lijekove. ‐Journal Club‐ diskusija i učenje kroz rješavanje problema vezanih uz slučajeve iz prakse. 

Page 54: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

52  

1.2. Rezultati učenja  Studenti će učiti o metodama koje se koriste u cilju analize metabolizma lijekova, uključujući  in  vitro  i  in  vivo modele.  Pored  toga,  studenti  će  učiti  o  osnovnim principima analitičkih metoda,  tako da  će moći planirati metaboličke  studije,  te shvatiti njihovu kliničku i toksikološku relevantnost. Pored toga, ovaj predmet ima za  cilj  da  pruži  ekpertizu  u  planiranju  i  sprovodjenju  farmakološkog  i farmaceutskog razvoja, proizvodnje lijekova, te osiguranje kvaliteta lijekova. Ovaj predmet će dati i kraći pregled odabranih tehnika korištenih u kulturi ćelija, tkiva i organa, kao i osnovnih tehnika molekularne biologije koji se koriste za skrining u farmaceutskom istraživanju. Studenti  će  steći  sposobnost  planiranja  potrebnih  in  vivo  i  in  vitro  analitičkih metoda u cilju analize biotransformacije i dispozicije lijekova. Steći  će  sposobnost  planiranja  metaboličkih  studija,  te  shvatanja  kliničke  i toksikološke relevantnosti ovih studija. Steći  će  sposobnost  odabira  farmakogenomskih  metoda  u  cilju  optimizacije terapije kod pacijenata i primjene tzv. Personalizirane terapije. Pored toga, studenti će steći sposobnost odabira optimalnih tehnika korištenih u kulturi ćelija, tkiva  i organa, kao  i osnovnih tehnika molekularne biologije koji se koriste za skrining u farmaceutskom istraživanju. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

Teoretska nastava Praktična nastava Seminarski rad 

40% 30% 30% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  Završni ispit (2h) Seminarski rad Domaći rad Participacija u nastavi Ukupno 

50 25 20 5 100 

3. LITERATURA   

Obavezna : 1. Drug Metabolism – Current Concepts, C. Ionescu and M.R. Caira, Springer, 2005. 2.  Analytical Methods for Quantification of Drug Metabolites in Biological Samples, © 2012 Roškar and 

Trdan Lušin, licensee InTech (http://dx.doi.org/10.5772/51676) Dodatna: 

3. Online‐e.g., PubMed 4. S.Semiz, A.Čaušević "Farmakogenetski aspekti biohemije lijekova", Sarajevo, 2012. 

 

 

Page 55: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

53  

    

Šifra predmeta:  FFSA 716 

Naziv predmeta: SAVREMENI FARMACEUTSKI OBLICI 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar: II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati:  PREDAVANJA (P) : 18 (osamnaest) sati; 

PRAKTIČNA NASTAVA – PROBLEMSKO UČENJE (PN): 18 (osamnaest) sati; 

SEMINARI (S): 9 (devet) sati; 

Ukupan broj sati nastave:  45 sati (P:18; PN: 18; S:9) 

Nastavno osoblje:  Prof.  dr.  sci.  EDINA  VRANIĆ,  spec.,  vanredni  profesor,  odgovorni  nastavnik  (e‐mail: [email protected]);  

  Prof. dr. sci. JULIJANA KRISTL, redovni profesor    Prof. dr. sci. MIRJANA GAŠPERLIN, redovni profesor    Prof. dr. sci. SAŠA BAUMGARTNER, vanredni profesor    Prof. dr. sci. ALEŠ MRHAR, redovni profesor    Prof. dr. sci. MARIJA BOGATAJ, vanredni profesor   Doc. dr. sci. PETRA KOCBEK, docent     

1. Cilj predmeta  Upoznavanje studenta sa:  savremenim  farmaceutskim  oblicima,  njihovim  prednostima  i  nedostacima  te 

terapeutskim efektom;  formulacijskim  pristupima  pri  izboru  ekscipijenasa,  fizičko‐hemijskim  osobinama, 

načinom dobivanja, karakterizacijom i optimizacijom;  aplikacijom  savremenih  terapeutskih  sistema  kao  farmaceutskih  oblika  u  različite 

organe/ tkiva. 

1.1. Sadržaj predmeta 

 

a) Osnovne tematske jedinice     Materijali‐nosači aktivnih supstanci (fizičko‐hemijske i tehnološke osobine, izbor, primjena)  Mikroemulzije.  Nanoemulzije. Mikročestice.  Nanočestice  i  sistem  dostave  aktivne  supstance  kroz  krvno‐

moždanu barijeru.   Karakterizacija strukture, veličine i raspodjele po veličini korištenjem različitih tehnika. Kapacitet inkapsulacije 

aktivne supstance.  Liposomi. Elastični vezikularni sistemi (transfersomi i etosomi).  Bioadhezivni farmaceutski oblici.   Sistemi za dostavu proteinskih supstanci i fragmenata gena.  Biofarmaceutska  karakterizacija.  b) Praktična nastava (vježbe)   Problemsko učenje: Interaktivna nastava sa demonstracijama i simulacija problema.  Određeni  sadržaji    uključuju  i  upoznavanje  sa  radom  u  laboratoriji,  odnosno  na  odgovarajućim 

instrumentima, uz raspravu o značaju primijenjenih metoda odnosno tehnologija.  

c) Seminari  

Studenti odabiru i izrađuju seminarske radove iz sadržaja nastavnog programa.  

1.2. Rezultati učenja  Savladana metodologija i principi izrade savremenih farmaceutskih oblika. Sposobnost samostalnog razmatranja, definiranja i rješavanje problema značajnih za metodologiju izrade i karakterizacije savremenih farmaceutskih oblika. 

  

 

Page 56: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

54  

 

 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

1. teorijska nastava,  2. problemsko učenje‐interaktivna nastava sa demonstracijama i simulacija problema  3. seminari 

1. 40 % 2. 40 % 3. 20 % 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1. završni ispit: pismeni – maksimalno 60 bodova 2. predispitne obaveze: seminarski rad/ praktičan rad‐rješavanje problema /elaborat/ – maksimalno 40 bodova 

1.  60 % 2.  40 % 

3. LITERATURA   Obavezna: 

Swarbrick, J. Encyclopedia of Pharmaceutical Science and Technology, fourth edition, CRC Press, Taylor & Francis Group,  Dekker inc., 2013 

Florence,  A.T,  Siepmann,  J. Modern  Pharmaceutics,  5th  edition,  volume  1  and  2, Marcel Dekker,  Informa Healthcare, New York, 2009 

Mathiowitz, E. Encyclopedia of Controlled Drug Delivery, Wiley‐Interscience, 1999  

Lamprecht, A. Nanotherapeutics Drug Delivery Concepts  in Nanoscience, Pan Stanford Publishing Pte.  Ltd, 2009 

 Dodatna: 

Uchegbu, F. J., Schatzlein G. A. Polymers in Drug Delivery, CRC Press, 2006  

Torchilin, V. Nanoparticulates as Drug Carriers, Imperial College Press, London, 2006 

Wise, D. L. Handbook of Pharmaceutical Controlled Release Technology, Marcel Dekker, 2000 

 

4. REFERENCE IZVOĐAČA PREDMETA 

 

Prof. dr. sci. EDINA VRANIĆ (dostupno na: http://e‐cris.bh.cobiss.net/search/rsr.aspx?lang=bos&id=1487) 

Prof. dr. sci. JULIJANA KRISTL  (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=6613) 

Prof. dr. sci. MIRJANA GAŠPERLIN (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=7487) 

Prof. dr. sci. SAŠA BAUMGARTNER (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=8645) 

Prof. dr. sci. ALEŠ MRHAR (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=5671) 

Prof. dr. sci. MARIJA BOGATAJ (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=7247) 

Doc. dr. sci. PETRA KOCBEK (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=17666) 

 

4.1.  Izvod iz referenci odgovornog nastavnika 

 Vranić, E., Grizić, D., Srčič, S., Planinšek, D., Planinšek, O. Comparison of  ibuprofen‐loaded alginate microspheres  formulated using different incorporating methods. Eur. J. Pharm. Sci. 2011; 44: 133‐134 

 

Vranić, E., Uzunović, A. Dissolution studies of physical mixtures of indomethacin with alpha‐ and gamma ‐ cyclodextrins. Bosn. J. Basic Med. Sci. 2010; 10(3):197‐203. 

 

Uzunović,  A.,  Vranić,  E.  Effect  of magnesium  stearate  concentration  on  dissolution  properties  of  ranitidine  hydrochloride  coated tablets. Bosn.  J. Basic Med.  Sci. 2007; 7 (3): 279‐283 

 Vranić,  E.,  Planinšek, O.,  Tivadar,  A.,  Hadžović,  S.,  Srčič,  S.  Physico‐chemical  characterisation  of  different  clindamycin  phosphate samples. Bosn.  J. Basic Med.  Sci. 2007; 7 (2): 180‐187 

 

Vranić, E., Catalá Icardo, M., Martínez Calatayud, J. Three simultaneous dissolution profiles on a solid pharmaceutical formulation by a FIA manifold provided with a single spectrophotometric detector. J. Pharm. Biomed.  Anal. 2003; 33: 1039‐ 1048 

Page 57: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

55  

 

Šifra predmeta:  FFSA 717 

Naziv predmeta: ODABRANA POGLAVLJA IZ KOZMETOLOGIJE 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina: I (PRVA) 

Semestar: II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati:  PREDAVANJA (P) : 18 (osamnaest) sati; 

PRAKTIČNA NASTAVA – PROBLEMSKO UČENJE (PN): 18 (osamnaest) sati; 

SEMINARI (S): 9 (devet) sati; 

Ukupan broj sati nastave:  45 sati (P:18; PN: 18; S:9) 

Nastavno osoblje:  Prof.  dr.  sci.  EDINA  VRANIĆ,  spec.,  vanredni  profesor,  odgovorni  nastavnik  (e‐mail: [email protected]); 

  Prof. dr. sci. JULIJANA KRISTL, redovni profesor   Prof. dr. sci. MIRJANA GAŠPERLIN, redovni profesor   Prof. dr. sci. SAŠA BAUMGARTNER, vanredni profesor   Doc. dr. sci. PETRA KOCBEK, docent    Prof. dr. sci. SABIRA HADŽOVIĆ, profesor emeritus 

1. Cilj predmeta  Upoznavanje  studenta  sa  razvojem,  formulacijom  i  proizvodnjom  efikasnih  i  bezbjednih kozmetičkih proizvoda, u skladu sa važećim zakonskim propisima; 

1.1. Sadržaj predmeta 

 

a) Teorijska nastava   Koža‐ strukturno i funkcionalno mapiranje. Barijerna funkcija kože  Strukturne i funkcionalne promjene na koži tokom starenja i faktori koji na njih utiču.  Principi i mehanizmi iritacije kože  Kategorije kozmetičkih sirovina; Fizičko‐hemijske osobine i evaluacija kompatibilnosti kozmetičkih ekscipijenasa 

i aktivnih supstanci.  Stabilnost aktivne supstance i kozmetičkih ekscipijenasa.  Formulacijski aspekti i izrada kozmetičkih proizvoda posebne namjene.  Savremeni nosači kozmetički aktivnih supstanci.  Dermatokozmetički preparati / kozmetoceutici,  Dobra proizvodna praksa pri proizvodnji kozmetičkih proizvoda i važeća zakonska regulativa.   Kontrola kvaliteta i metode za monitoring proizvoda i za kontrolu kvaliteta kozmetičkih proizvoda.   b) Praktična nastava (vježbe)  

Problemsko učenje, interaktivna nastava sa demonstracijama i simulacija problema. 

Određeni  sadržaji    uključuju  i  upoznavanje  sa  radom  u  laboratoriji  (u  kozmetičkoj  industriji),  odnosno  na odgovarajućim instrumentima, uz raspravu o značaju primijenjenih metoda odnosno tehnologija. 

c) Seminari  Studenti odabiru i izrađuju seminarske radove iz sadržaja nastavnog programa.  

1.2. Rezultati učenja  Savladani principi formulacije i tehnologije proizvodnje različitih kozmetičkih proizvoda i  dermatokozmetičkih  preparata;  Sposobnost  samostalnog  razmatranja,  definiranja  i rješavanje  problema  značajnih  za  tehnologiju,  kvalitet,  bezbjednost  i  efikasnost  kozmetičkog proizvoda; 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

1. teorijska nastava,  2. problemsko učenje‐interaktivna nastava sa demonstracijama i simulacija problema  3. seminari 

1. 40 % 2. 40 % 3. 20 % 

 

Page 58: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

56  

  

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1. završni ispit: pismeni – maksimalno 60 bodova 2. predispitne obaveze: seminarski rad/ praktičan rad‐rješavanje problema /elaborat/ – maksimalno 40 bodova 

1.  60 % 2.  40 %  

3. LITERATURA   

Obavezna:  Elsner, P.,  Maibach H.I. Cosmeceuticals and Active Cosmetics: Drugs Versus Cosmetics, (Cosmetic Science and 

Technology), Third Edition, CRC Press, 2009  McMullen, R.L.., Budzynski, B.W. Antioxidants and the Skin, Allured Pub Corp; 2013  Schrader,  K.,  Domsch,  A.,  Cosmetology  –  Theory  and  Practice,  vol.  I‐III,  Verlag  für  chemische  Industrie,  H. 

Ziolkowsky GmbH, Augsburg, 2005.  Draelos, Z.D. Cosmeceuticals (Procedures in Cosmetic Dermatology Series), Second Edition, Saunders, 2008 Dodatna:  Mitsui, T. New Cosmetic Science, Elsevier, Amsterdam, 1998  Rieger, MM. Harry's Cosmeticology, 8th ed., Chemical Publishing Co., Inc., New York, 2000;  Salvador Carreño, A.,  Chisvert, A. Analysis of Cosmetic Products, Ed.Elsevier B.V., UK, 2007.   Betton, C.I. Global Regulatory Issues for the Cosmetic Industry, Volume 1, William Andrew Inc, USA, 2007.  Periodična literatura: 

Cosmetics & Toiletries 

CDI, Drug & Cosmetic Industry 

Manufacturing Chemist  

4. REFERENCE IZVOĐAČA PREDMETA 

 Prof. dr. sci. EDINA VRANIĆ (dostupno na: http://e‐cris.bh.cobiss.net/search/rsr.aspx?lang=bos&id=1487) Prof. dr. sci. JULIJANA KRISTL  (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=6613) Prof. dr. sci. MIRJANA GAŠPERLIN (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=7487) Prof. dr. sci. SAŠA BAUMGARTNER (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=8645) Doc. dr. sci. PETRA KOCBEK (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=17666)  

4.1.  Izvod iz liste referenci odgovornog nastavnika 

 Vranić, E., Grizić, D., Srčič, S., Planinšek, D., Planinšek, O. Comparison of  ibuprofen‐loaded alginate microspheres formulated using different incorporating methods. Eur. J. Pharm. Sci. 2011; 44: 133‐134  Vranić,  E.,  Uzunović,  A.  Dissolution  studies  of  physical  mixtures  of  indomethacin  with  alpha‐  and  gamma  ‐ cyclodextrins. Bosn. J. Basic Med. Sci. 2010; 10(3):197‐203.  

Uzunović,  A.,  Vranić,  E.  Effect  of  magnesium  stearate  concentration  on  dissolution  properties  of  ranitidine hydrochloride coated tablets. Bosn.  J. Basic Med. Sci. 2007; 7 (3): 279‐283 

 

Vranić,  E.,  Planinšek,  O.,  Tivadar,  A.,  Hadžović,  S.,  Srčič,  S.  Physico‐chemical  characterisation  of  different clindamycin phosphate samples. Bosn.  J. Basic Med.  Sci. 2007; 7 (2): 180‐187 

 

Vranić,  E.,  Catalá  Icardo,  M.,  Martínez  Calatayud,  J.  Three  simultaneous  dissolution  profiles  on  a  solid pharmaceutical  formulation  by  a  FIA manifold  provided  with  a  single  spectrophotometric  detector.  J.  Pharm. Biomed.  Anal. 2003; 33: 1039‐ 1048 

 

Page 59: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

57  

    

Šifra predmeta:  FFSA 718 

Naziv predmeta: PREDFORMULACIJSKE STUDIJE I RAZVOJ FARMACEUTSKIH OBLIKA 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar:  II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita: 5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati:  PREDAVANJA (P) : 18 (osamnaest) sati; PRAKTIČNA NASTAVA – PROBLEMSKO UČENJE (PN): 18 (osamnaest) sati; 

SEMINARI (S): 9 (devet) sati; 

Ukupan broj sati nastave:  45 sati (P:18; PN: 18; S:9) 

Nastavno osoblje:  Prof.  dr.  sci.  EDINA  VRANIĆ,  spec.,  vanredni  profesor,  odgovorni  nastavnik  (e‐mail: [email protected]);  

  Prof. dr. sci. STANKO SRČIČ, redovni profesor    Prof. dr. sci. ZORICA ĐURIĆ, redovni profesor    Prof. dr. sci. ODON PLANINŠEK, redovni profesor    Prof. dr. sci. SVETLANA IBRIĆ, vanredni profesor    Doc. dr. sci. ROK DREU, docent  

1. Cilj predmeta  Upoznavanje  studenta  sa  predformulacijskim  faktorima  od  značaja  za  formulaciju farmaceutskih  oblika  i  njihovu  biofarmaceutsku  karakterizaciju;  sposobnost  rješevanja konkretnih problema  primjenom naučnih metoda i postupaka. 

1.1. Sadržaj predmeta 

 

a) Teorijska nastava    Fizičko‐hemijske  osobine  aktivnih  supstanci  (topivost,  permeabilnost,  brzina  otapanja,  građenje  soli, 

polimorfizam, amorfnost, veličina čestica);  Principi razvoja farmaceutskih oblika;   Ekscipijensi‐predformulacijski aspekti;   Stabilnost i stabilizacija farmaceutskih oblika;  Biofarmaceutski sistem klasifikacije lijekova;   Brzina otapanja  aktivne supstance in vitro i in vivo.  Ispitivanje brzine otapanja aktivne supstance iz  farmaceutskih oblika.  In vitro‐in vivo korelacija.  b) Praktična nastava (vježbe)  

Problemsko učenje, interaktivna nastava sa demonstracijama i simulacija problema. 

Određeni  sadržaji    uključuju  i  upoznavanje  sa  radom  u  laboratoriji,  odnosno  na  odgovarajućim instrumentima, uz raspravu o značaju primijenjenih metoda odnosno tehnologija. 

c) Seminari  Studenti odabiru i izrađuju seminarske radove iz sadržaja nastavnog programa.   

1.2. Rezultati učenja  Savladana metodologija  i principi predformulacijskih  studija  i  razvoja  farmaceutskih oblika.  Sposobnost  samostalnog  razmatranja,  definiranja  i  rješavanje  problema značajnih  za  predformulacijske  studije  i  razvoj  farmaceutskih  oblika  te  njihovu karakterizaciju;  sposobnost  rješavanja  konkretnih  problema    primjenom  naučnih metoda i postupaka. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

1. teorijska nastava,  2. problemsko učenje‐interaktivna nastava sa demonstracijama i simulacija problema  3. seminari 

1. 40 % 2. 40 % 3. 20 % 

  

Page 60: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

58  

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1. završni ispit: pismeni – maksimalno 60 bodova 2. predispitne obaveze: seminarski rad/ praktičan rad‐rješavanje problema /elaborat/ – maksimalno 40 bodova 

1.  60 % 2.  40 %  

3. LITERATURA   

Obavezna:  Gibson, M. Pharmaceutical Preformulation and Formulation: A Practical Guide from Candidate Drug Selection 

to Commercial Dosage Form. Interpharm/ CRC, Boca Raton (FL), 2009 

Vranić, E., Planinšek, O., Srčič, S. Farmaceutska tehnologija: predformulacijske studije  ‐ čvrsti    farmaceutski oblici. Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet, Sarajevo, 2013; 

Adeyeye, M.C., Brittain, H.G. Preformulation  in Solid Dosage Form Development,  Informa Healthcare USA, Inc., New York, 2008; 

 Dodatna:  Niazi, S.K. Handbook of Preformulation, Informa Healthcare, New York, London, 2007;   

Florence,  A.T.,  Attwood,  D.  Physicochemical  Principles  of  Pharmacy,  5th  edition,  Pharmaceutical  Press, London, 2011 

Swarbrick,  J. Encyclopedia of Pharmaceutical  Science and Technology,  fourth edition, CRC Press, Taylor & Francis Group,  Dekker inc., 2013 

4. REFERENCE IZVOĐAČA PREDMETA 

 Prof. dr. sci. EDINA VRANIĆ  (dostupno na: http://e‐cris.bh.cobiss.net/search/rsr.aspx?lang=bos&id=1487) Prof. dr. sci. STANKO SRČIČ (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=6612) Prof. dr. sci. ZORICA ĐURIĆ (dostupno na: http://e‐cris.sr.cobiss.net/search/rsr.aspx?lang=scr&id=532) Prof. dr. sci. ODON PLANINŠEK (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=8589) Prof. dr. sci. SVETLANA IBRIĆ (dostupno na: http://e‐cris.sr.cobiss.net/search/rsr.aspx?lang=scr&id=536) Doc. dr. sci. ROK DREU (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=13378)  

4.1.  Izvod iz liste referenci odgovornog nastavnika 

 Vranić, E., Grizić, D., Srčič, S., Planinšek, D., Planinšek, O. Comparison of ibuprofen‐loaded alginate microspheres formulated using different incorporating methods. Eur. J. Pharm. Sci. 2011; 44: 133‐134  Vranić,  E.,  Uzunović,  A.  Dissolution  studies  of  physical mixtures  of  indomethacin  with  alpha‐  and  gamma  ‐ cyclodextrins. Bosn. J. Basic Med. Sci. 2010; 10(3):197‐203.  Uzunović,  A.,  Vranić,  E.  Effect  of  magnesium  stearate  concentration  on  dissolution  properties  of  ranitidine hydrochloride coated tablets. Bosn.  J. Basic Med.  Sci. 2007; 7 (3): 279‐283  Vranić,  E.,  Planinšek,  O.,  Tivadar,  A.,  Hadžović,  S.,  Srčič,  S.  Physico‐chemical  characterisation  of  different clindamycin phosphate samples. Bosn.  J. Basic Med.  Sci. 2007; 7 (2): 180‐187  Vranić,  E.,  Catalá  Icardo,  M.,  Martínez  Calatayud,  J.  Three  simultaneous  dissolution  profiles  on  a  solid pharmaceutical  formulation  by  a  FIA manifold  provided with  a  single  spectrophotometric  detector.  J.  Pharm. Biomed.  Anal. 2003; 33: 1039‐ 1048 

 

Page 61: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

59  

    

Šifra predmeta:  FFSA 719 

Naziv predmeta: ODABRANA POGLAVLJA IZ FIZIKALNE FARMACIJE 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar:  II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita: 5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati:  PREDAVANJA (P) : 18 (osamnaest) sati; 

PRAKTIČNA NASTAVA – PROBLEMSKO UČENJE (PN): 18 (osamnaest) sati; 

SEMINARI (S): 9 (devet) sati; 

Ukupan broj sati nastave:  45 sati (P:18; PN: 18; S:9) 

Nastavno osoblje:  Prof.  dr.  sci.  EDINA  VRANIĆ,  spec.,  vanredni  profesor,  odgovorni  nastavnik  (e‐mail: [email protected]);  

  Prof. dr. sci. STANKO SRČIČ, redovni profesor    Prof. dr. sci. ODON PLANINŠEK, redovni profesor    Doc. dr. sci. ROK DREU, docent  

1. Cilj predmeta  Upoznavanje studenta sa  razvojem,  formulacijom  i proizvodnjom efikasnih  i bezbjednih farmaceutskih oblika koje sadrže teško topive supstance;  

1.1. Sadržaj predmeta 

 

a) Teorijska nastava   Različiti  pristupi    za  predviđanje  topivosti  čvrstih  supstanci  u  vodi  (upotreba  log  P).  Značaj  određivanja 

hidrofilnosti i lipofilnosti.   Osobine na nivou populacije čestica (gustoća, porozitet, specifična površina, adsorpcija gasova i vlage)  Metode solubilizacije teško topivih supstanci u vodi;  Mehanizmi i načini poboljšanja topivosti povećanja brzine otapanja primjenom površinski aktivnih supstanci 

koje sa teško topivom supstancom stvaraju komplekse;  Uticaj promjene pH otopine i kristalnog oblika aktivne supstance na otapanje;  Čvrste disperzije, adsorpcija na nosače i redukcija veličine čestica;  b) Praktična nastava (vježbe)  

Problemsko učenje: Interaktivna nastava sa demonstracijama i simulacija problema. 

Određeni sadržaji   uključuju  i upoznavanje sa radom u  laboratoriji (u  industriji), odnosno na odgovarajućim instrumentima, uz raspravu o značaju primijenjenih metoda odnosno tehnologija. 

 c) Seminari  Studenti odabiru i izrađuju seminarske radove iz sadržaja nastavnog programa.  

1.2. Rezultati učenja  Savladana  metodologija  i  principi  poboljšanja  topivosti  teško  topivih  supstanci; Sposobnost samostalnog razmatranja, definiranja  i rješavanje problema značajnih za metodologiju poboljšanja topivosti teško topivih supstanci i njihove bioraspoloživosti i karakterizacije primjenom naučnih metoda i postupaka. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

1. teorijska nastava,  2. problemsko učenje‐interaktivna nastava sa demonstracijama i simulacija problema  3. seminari 

1. 40 % 2. 40 % 3. 20 % 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  1. završni ispit: pismeni – maksimalno 60 bodova 2. predispitne obaveze: seminarski rad/ praktičan rad‐rješavanje problema /elaborat/ – maksimalno 40 bodova   

1.  60 % 2.  40 %  

Page 62: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

60  

3. LITERATURA   

Obavezna:  Williams R.O., Watts, A.B., Miller, D.A. Formulating Poorly Water Soluble Drugs, AAPS Press, Springer, Berlin, 

2012;  Liu, R. Water‐Insoluble Drug Formulation, Second Edition, CRC Press, 2008   Vranić, E., Planinšek, O., Srčič, S. Farmaceutska tehnologija: predformulacijske studije  ‐ čvrsti    farmaceutski 

oblici. Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet, Sarajevo, 2013; Dodatna:  Florence,  A.T.,  Attwood,  D.  Physicochemical  Principles  of  Pharmacy,  5th  edition,  Pharmaceutical  Press, 

London, 2011  Yalkovsky, S.H. Solubility and Solubilization in Aqueous Media, American Chemical Society, Washington, 

Oxford University Press, New York, Oxford, 1999  Britain, H.G. Physical Characterization of Pharmaceutical Solids, Marcel Dekker Inc., New York, 1995  

4. REFERENCE IZVOĐAČA PREDMETA 

 Prof. dr. sci. EDINA VRANIĆ  (dostupno na: http://e‐cris.bh.cobiss.net/search/rsr.aspx?lang=bos&id=1487) Prof. dr. sci. STANKO SRČIČ (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=6612) Prof. dr. sci. ODON PLANINŠEK (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=8589) Doc. dr. sci. ROK DREU (dostupno na: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=13378) 

4.1.  Izvod iz liste referenci odgovornog nastavnika 

 Vranić, E., Grizić, D., Srčič, S., Planinšek, D., Planinšek, O. Comparison of ibuprofen‐loaded alginate microspheres formulated using different incorporating methods. Eur. J. Pharm. Sci. 2011; 44: 133‐134  Vranić,  E.,  Uzunović,  A.  Dissolution  studies  of  physical mixtures  of  indomethacin  with  alpha‐  and  gamma  ‐ cyclodextrins. Bosn. J. Basic Med. Sci. 2010; 10(3):197‐203.  Uzunović,  A.,  Vranić,  E.  Effect  of  magnesium  stearate  concentration  on  dissolution  properties  of  ranitidine hydrochloride coated tablets. Bosn.  J. Basic Med.  Sci. 2007; 7 (3): 279‐283  Vranić,  E.,  Planinšek,  O.,  Tivadar,  A.,  Hadžović,  S.,  Srčič,  S.  Physico‐chemical  characterisation  of  different clindamycin phosphate samples. Bosn.  J. Basic Med.  Sci. 2007; 7 (2): 180‐187  Vranić,  E.,  Catalá  Icardo,  M.,  Martínez  Calatayud,  J.  Three  simultaneous  dissolution  profiles  on  a  solid pharmaceutical  formulation  by  a  FIA manifold  provided with  a  single  spectrophotometric  detector.  J.  Pharm. Biomed.  Anal. 2003; 33: 1039‐ 1048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 63: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

61  

 

Šifra predmeta: FFSA 720 

Naziv predmeta: BIOTEHNOLOGIJA U FARMACIJI 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar:  II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita: 5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 2+2+1  

Ukupan broj sati nastave: 75 

Nastavno osoblje:  Prof.dr. sci.  ADLIJA ČAUŠEVIĆ, redovni profesor, odgovorni nastavnik,   Doc. dr. sci.  LEJLA KOVAČEVIĆ, docent Prof. dr. sci.  DAMIR MARJANOVIĆ, vanredni profesor Prof. dr. sci.   SABINA SEMIZ, spec.med.biohemije, vanredni profesor 

1. Cilj predmeta  Ovaj nastavni predmet  je dizajniran  tako da upozna studente doktorskog studija Farmaceutskog  fakuleta  sa  najvaznijim  konceptima  u  farmaceutskoj biotehnologiji,  uključujući  razvoj  lijekova,  bifarmaceutika  (npr.  Oligonukleotidi, siRNA,  genska  terapija),  korištenje DNK‐mikročipova  u  evaluaciji  novih  ciljeva  u terapiji  I  regulatornih  prepreka  vezanih  uz  registraciju  biofarmaceutika,  te socijalnih implikacija u biotehnologiji. Studenti  će  takodje  dobiti  pregled  regulatornih  mehanizama  uključenih  u ekspresiji  gena,  rekombinantne  DNK  tehnologije,  mikrobne  sinteze  bioloških molekula,  animalnih modela  humanih  bolesti,  transgenskih  životinjskih modela, genomike,  proteomike,  farmakogenomike,  genske  terapije,  personaliziranih lijekova. 

1.1. Sadržaj predmeta   a) Teorijska nastava b) Praktična nastava (vježbe) c) Seminarski rad 

Uvod  u  farmaceutsku  biotehnologiju,  Biofizička  I  biohemijska  analiza  rekombinantnih  proteina  –  Anaitičke tehnike,  Formulacija  biotehnoloških  proizvoda‐  biofarmaceutika;  Peptidi  I  proteinski  lijekovi;  Genomka, proteomika,  mikročipovi,  biomarkeri;  Biotehnologija  I  otkriće  lijekova;  Personalizirani  lijekovi‐  značaj farmakogenomike  u  razvoju  novih  lijekova;  Ćelijska  terapija  I  regenerativna medicina;  Transgenski  životinjski modeli;  Genska  terapija;  uloga  metabolizma  lijekova  u  genskoj  terapiji;  Oligonukleotidi;  siRNA  i  Antisense; Industrijska  mikrobiologija  I  farmaceutska  biotehnologija;  Regulativa  vezana  uz  registraciju  novih biofarmaceutika; Journal Club – odabrane teme 

1.2. Rezultati učenja  Fokus ovog predmeta su osnove biotehnologije povezane sa proteinskim terapeuticima, uključujući molekularnu biologiju, procese proizvodnje I analize, razvoj formulacija, nove tehnologije i aplikacije. Na osnovu stečenih znanja vezanih uz osnove i značaj biotehnologije u savremenoj farmaciji, student će steći:  

‐ Sposobnost odabira biotehnoloških metoda u savremenoj farmaciji ‐ Sposobnost  savremenog  dizajna  i  odabira  tehnika  u  biotehnologiji, 

molekularnoj genetici u cilju razvoja i otkrića novih lijekova i tehnologija. ‐ Sposobnost  donošenja  pravovremenih  odluka  i  pružanje  adekvatnih 

savjeta pacijentima u praksi vezanih uz optimizaciju terapije. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

Teoretska nastava Praktična nastava Seminarski rad 

40% 30% 30% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  Završni ispit (2h) Seminarski rad Domaći rad Participacija u nastavi Ukupno 

50 25 20 5 100 

      

Page 64: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

62  

   

3. LITERATURA   Obavezna : 

1. Pharmaceutical Biotechnology, ed. D.J.A. Crommelin, R.D. Sindelar & B. Meibohm, 3rd edition, 2008 by Informa Healthcare USA. 

Dodatna: 2. Online‐e.g., PubMed 

 

 

Page 65: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

63  

 

Šifra predmeta: FFSA 721 

Naziv predmeta: INSTRUMENTALNE METODE ANALIZE PROTEINA I BIOFARMACEUTIKA 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar:  II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita: 5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 15 + 0 + 15  Ukupan broj sati: 30 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci.  MIROSLAV ŠOBER, redovni profesor, odgovorni nastavnik,  [email protected]  Doc. dr. sci.  JASMINA ĐEĐIBEGOVIĆ, docent, [email protected]  Doc. dr. sci.  ALEKSANDRA MARJANOVIĆ, docent, [email protected]  Prof. dr. sci.  KEMO SINANOVIĆ, redovni profesor [email protected] Prof. dr. sci.  AIDA ŠAPČANIN, vanredni profesor [email protected] 

1. Cilj predmeta  Upoznavanje studenta sa karakteristikama biofarmaceutskog proizvoda vezanim za kvalitet, sigurnost i djelotvornost, posebno s obzirom na smjernice ICH Q6. Predstavljanje karakteristika najvažnijih instrumentalnih analitičkih metoda koje se koriste za ispitivanje makromolekula i biofarmaceutika, te poticanje i motivacija studenta na samostalno izučavanje principa i primjene separacionih i spektroskopskih analitičkih metoda koje se koriste za ispitivanje makromolekula i biofarmaceutika. 

1.1. Sadržaj predmeta   

a) Teorijska nastava 1.  Biofarmaceutski proizvod, osobine,  karakteristike kvaliteta i vrste ispitivanja, s obzirom na smjernice ICH 

Q5C (stabilnost), Q5E, Q6A i Q6B. Koncept „Kvalitet po dizajnu“ i ICH Q8. 2.  Građa proteina, primarna, sekundarna, tercijarna i kvarterna. 3.  Separacione metode u ispitivanju proteina 

a.  HPLC na obrnutim fazama b.  Ionska kromatografija c.  Tekućinska kromatografija zasnovana na hidrofobnim interakcijama (HILIC) d.  Ekskluziona krromatografija 

4.  Elektromigracijske metode 5.  Spektroskopske metode  kao  detektori  u  kromatografskim  i  elektromigracijskim  emtodama  ispitivanja 

proteina. 6.  Spektroskopske metode u određivanju tercijarne i kvarterne strukture proteina b) Praktična nastava (vježbe) Nije primjenjivo 

1.2. Rezultati učenja  Uočavanje problema vezanih za kvalitet biofarmaceutskog proizvoda, predlaganje odgovarajućih metoda  i  postupaka  za  identifikaciju makromolekula  i  agregata, analiza  sadržaja  i  kvalitativno  i  kvantnitativno  određivanje  srodnih  supstanci  i degradacionih  produkata.  Evaluacija  analitičkih  rezultata  dobijenih  primjenom različitih  metoda,  predlaganje  mjera  i  donošenje  odluka  vezanih  za  kvalitet biofarmaceutskog proizvoda. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

NAVESTI SVE OBLIKE IZVOĐENJA NASTAVE, NPR. 1. ex katedra 2. seminarski radovi 

 1. 50 % 2. 50 % 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  NAVESTI SVE AKTIVNOSTI KOJE SE VREDNUJU PRI FORMIRANJU KONAČNE OCJENE 

1. Seminarski rad 2. Rad na slučaju 3. Teoretski ispit 

 

  

1. 30  % 2. 20 % 3. 50 % 

 

         

Page 66: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

64  

   

3. LITERATURA   Obavezna : 

1. Roberto  Rodriguez‐Diaz,  Tim Wehr,  Stephen  Tuck  editors Analytical  Techniques  for Biopharmacutical Development. Marcel Dekker 2005 

2. Prezentacije i handout s predavanja. 

Dodatna: 1. H‐C Mahler and W Jiskoot editors. Analysis of Aggregates and Particles in Protein Pharmaceuticals. John 

Wiley and Sons 2012. 2. QA Xu ed. Ultra‐High Performance  Liquid Chromatography  and  Its Applications.  John Wiley  and  Sons 

2013 3. AS  Rathore  and  R Mhatre  editors.  Quality  By  Design  For  Biopharmaceuticals  ‐  Principles  and  Case 

Studies. John Wiley and Sons 2009 4. BA Olsen and BW Pack editors:  Hydrophylic Interaction Chromatography. John Wiley and Sons 2013 5. Shalley CA ed. Analytical Methods in Suprameolecular Chemistry Viley‐VCH Verlag GmbH&Co. KgaA 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 67: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

65  

 

Šifra predmeta: FFSA 722 

Naziv predmeta: ENDOKRINO AKTIVNE SUPSTANCE U HRANI I OKOLIŠU 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina:  I (PRVA) 

Semestar: II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 15 + 0 + 15  Ukupan broj sati: 30 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci.  MIROSLAV ŠOBER, redovni profesor, odgovorni nastavnik,  [email protected]  Doc. dr. sci.  JASMINA ĐEĐIBEGOVIĆ, docent, [email protected]  Doc. dr. sci.  ALEKSANDRA MARJANOVIĆ, docent, [email protected]  

1. Cilj predmeta  Upoznavanje studenta s postojanjem egzogenih supstanci koje ispoljavaju hormonsko djelovanje, mehanizmom  djelovanja  i  ujtecajem  na  različite  hormonske  receptore. Izučavanje  zdravstevih posljedica  spojeva  s endokrinim djelovanjem, podjela prema vrsti receptora na koje djeluju, kao i prema porijeklu i osobinama supstanci. Usvajanje znanja o metodama ispitivanja endokrinog djelovanja, kao i analitičkim metodama za određivanje ovih supstanci u hrani i okolišu. 

1.1. Sadržaj predmeta   

a) Teorijska nastava Vrste receptora za endokrino aktivne supstance, mehanizam prenosa signala i djelovanja u fiziološkim uvjetima. Egzogene supstance sa estrogenim djelovanjem, vrste, osobine i porijeklo, mehanizam djelovanja, toksični efekti i utjecaj  na  ekosisteme.  Supstance  sa  antiestrogenim  i  antiandrogenim  djelovanjem,  mehanizam  djelovanja, toksični efekti koje ispoljvaju. Supstance koje djeluju preko receptora hormona štitne žlijezde. Metode za in vitro ispitivanje endokrinog djelovanja prirodnih i antropogenih supstanci. Analitičke metode za ispitivanje različitih vrsta endokrino aktivnih supstanci u uzorcima hrane i okoliša. 

b) Praktična nastava (vježbe) Nije primjenjivo 

1.2. Rezultati učenja  Prepoznavanje  i ukazivanje na   probleme vezane za prisustvo endokrino aktivnih supstanci u okolišu, prepoznavanje pojedinih spojeva  ili klasa endokrino aktivnih spojeva,  predviđanje  mogućih  neželjenih  efekata  izazvanih  prisustvom  ovih spojeva, predlaganje odgovarajućih  testova  za  ispitivanje endokrinog djelovanja spjeva prisutnih u uzorcima hrane  i okoliša, kao  i   analitičkih metoda za njihovu identifikaciju  i određivanje. Kritičko evaluiranje  rezultata  ispitivanja na  sadržaj  i djelovanje endokrino aktivnih supstanci. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave 

NAVESTI SVE OBLIKE IZVOĐENJA NASTAVE, NPR. 1. teoretska predavanja 2. seminarski radovi 

 1. 50 % 2. 50 % 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenivanja  NAVESTI SVE AKTIVNOSTI KOJE SE VREDNUJU PRI FORMIRANJU KONAČNE OCJENE 

1. Rad na slučaju 2. Seminarski rad 3. Teoretski ispit 

   

  

1. 20% 2. 30% 3. 50% 

 

3. LITERATURA   Obavezna : 1.  M Metzler ed. Endocrine Disruptors Part I. Springer 2001 2.  Prezentacije i handout s predavanja. 

Dodatna: 1.  CH Walker. Organic Pollutants – An Ecotoxicological Perspective,  second edition. CRC Press, Taylor & 

Frances Group 2009 2.  E Diamanti‐Kandarakis and AC Gore editors. Endocrine Disruptors and Puberty. Humana Press, Springer 

Science+Business Media, 2012 3.  M Metzler ed. Endocrine Disruptors Part II. Springer 2002 

Page 68: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

66  

 

Šifra predmeta:  

FFSA 723 

Naziv predmeta: 

PREDVIĐANJE FARMAKOKINETIKE I METABOLIZMA U FAZI RAZVOJA LIJEKOVA 

Nivo:  III ciklus 

Doktorski studij 

Godina: 

I (PRVA) 

Semestar:  

II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  

5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 2 predavanja + 1 seminarski  Ukupan broj sati: 45 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci. AIDA MEHMEDAGIĆ, vanredni profesor, odgovorni nastavnik 

([email protected]

Prijedlozi  za gostujuće nastavnike: 

Prof. dr. sci.  BRANISLAVA MILJKOVIĆ, redovni profesor, 

Prof. dr. sci.  ALEŠ MRHAR,  redovni profesor, 

1. Cilj predmeta  Upoznavanje studenata s trenutnim procedurama vezanim za razvoj novih lijekova  

1.1. Sadržaj predmeta   

a) Teorijska nastava 

Metode visoke propusnosti  s  ciljem određivanja  lipofilnosti, permeabilnosti  i metaboličkih karakteristika novih 

supstanci; 

Upoznavanje studenata sa in silico, in vitro i in situ metodama koje treba da osiguraju novoj ljekovitoj supstanci 

siguran prelazak u naredne faze predkliničkog ispitivanja lijeka; 

Poređenje novih mogućnosti sa starim načinom  ispitivanja novih supstanci, naročito u svijetlu uštede  troškova 

ispitivanja; 

Analitičke tehnologije koje se koriste za ovu vrstu ispitivanja 

 

b) Seminari 

Studenti odabiru i izrađuju seminarske radove iz sadržaja nastavnog programa 

 

1.2. Rezultati učenja  Sposobnost samostalnog razmatranja i zaključivanja o najpovoljnijim 

farmakokinetičkim karakteristima u fazi razvoja novih lijekova. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja 

nastave 

1. predavanja 

2. seminari 

1. 60% 

2. 40% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenjivanja  Teoretska nastava 

Seminarski rad 

1. 60% 2. 40% 

3. LITERATURA   

Obavezna: 

Materijal i prezentacije s predavanja;  

Guidance for  Industry. Drug Metabolism/Drug  Interaction; Studies  in the Drug Development Process: Studies  In 

Vitro. (http://fda.gov/cder/guidance.htm) 

 

Dodatna: 

1. Objavljeni naučni i stručni radovi koji obrađuju tematiku nastavnog programa 

 

Page 69: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

67  

 

Šifra predmeta:  

FFSA 724 

Naziv predmeta: 

METODOLOGIJA I PLANIRANJE STUDIJA BIOLOŠKE RASPOLOŽIVOSTI I BIOLOŠKE 

EKVIVALENCIJE 

Nivo:  

III ciklus Doktorski studij 

Godina: 

I (PRVA) 

Semestar: 

II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  

5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 2 predavanja + 1 seminarski  Ukupan broj sati: 45 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci. AIDA MEHMEDAGIĆ, vanredni profesor, odgovorni nastavnik 

([email protected]

Doc. dr. sci.  SELMA ŠKRBO, docent ([email protected]

Prijedlozi  za gostujuće nastavnike: 

Prof. dr. sci.  BRANISLAVA MILJKOVIĆ, redovni profesor, 

Prof. dr. sci.  ALEŠ MRHAR,  redovni profesor, 

1. Cilj predmeta  Upoznavanje studenta sa temeljnim principima i faktorima koji utiču na biološku 

raspoloživost lijekova, te  metodologijom provođenja studija biološke raspoloživosti 

i biološke ekvivalentnosti lijekova.   

1.1. Sadržaj predmeta   

a) Teorijska nastava 

Osnovni ciljevi određivanja biološke raspoloživosti, kao i razlozi koji opravdavaju ta ispitivanja; 

Službeni zahtjevi za realizaciju studija biološke raspoloživosti i biološke ekvivalencije; 

Određivanje  parametara  u  ispitivanjima  biološke  raspoloživosti  i  biološke  ekvivalencije,  kako  nakon  primjene 

jednokratne doze, tako i nakon primjene multiplih doza; 

Metode za određivanje biološke raspoloživosti na osnovu podataka urinarne ekskrecije; 

Temeljni principi određivanja biološke raspoloživosti u režimu multiplog doziranja; 

Upoznavanje s osnovnim principima dobre kliničke prakse; 

Statističke metode u studijama biološke ekvivalencije. 

 

b) Seminari 

Studenti odabiru i izrađuju seminarske radove iz sadržaja nastavnog programa 

 

1.2. Rezultati učenja  Familiziranje studenata sa pojmovima biološke raspoloživosti i biološke 

ekvivalentnosti lijekova; sticanje sposobnosti evaluiranja rezultata studija biološke 

raspoloživosti i biološke ekvivalentnosti lijekova.  

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja nastave  1. predavanja 

2. seminari 

1. 60% 

2. 40% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenjivanja  Teoretska nastava 

Seminarski rad 

1. 60% 2. 40% 

3. LITERATURA   

Obavezna: 

Materijal i prezentacije s predavanja; 

European  Medicines  Agency:  Guideline  on  the  investigation  on  the  bioequivalence,  2009 

(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003011.pdf) 

Dodatna: 

1. Objavljeni naučni i stručni radovi koji obrađuju tematiku nastavnog programa 

Page 70: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

68  

 

Šifra predmeta:  

FFSA 725 

Naziv predmeta: 

MOGUĆNOSTI IZOSTAVLJANJA IN VIVO STUDIJA BIOLOŠKE EKVIVALENCIJE 

(BIOFARMACEUTSKI SISTEM KLASIFIKACIJE I KORELACIJA IN VITRO/IN VIVO) 

Nivo:  

III ciklus Doktorski studij 

Godina:  

I (PRVA) 

Semestar: 

II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  

5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 1 predavanja + 1 seminarski  Ukupan broj sati: 30 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci. AIDA MEHMEDAGIĆ, vanredni profesor, odgovorni nastavnik 

([email protected]

Prijedlozi  za gostujuće nastavnike: 

Prof. dr. sci.  BRANISLAVA MILJKOVIĆ, redovni profesor, 

Prof. dr. sci.  ALEŠ MRHAR,  redovni profesor, 

1. Cilj predmeta  Otklanjanje dilema oko upotrebe rezultata in vitro otapanja kao zamjene za 

izvođenje in vivo studije bioekvivalencije. 

1.1. Sadržaj predmeta   

a) Teorijska nastava 

Tekuća zakonska regulativa vezana za mogućnost izostavljanja in vivo  studija (biowaiver); 

Uloga ovog pristupa u razvoju formulacije lijeka i u procesu registracije  esencijalno sličnih lijekova; 

Biofarmaceutska klasifikacija lijekova – osnovni koncept, naučne osnove, primjena; 

Situacije u kojima je moguće utvrđivanje korelacije in vitro/in vivo; 

Matematički modeli u razvoju korelacija;   

Regulatorne  odrednice  prihvatljivosti  korelacija  u  prijavljivanju  varijacija  u  procesu  proizvodnje,  lokaciji 

proizvodnje, promjene veličine serija itd. 

 

b) Seminari 

Studenti odabiru i izrađuju seminarske radove iz sadržaja nastavnog programa 

 

1.2. Rezultati učenja  Shvatanje  pojmova  topivosti  i  permeabilnosti  u  kontekstu  osiguranja 

bioraspoloživosti  lijekova.  Studenti  će  ovladati  vještinom  izvođenja  dissolution 

testa, matematičkim metodama poređenja disolucionih profila I ta znanja staviti u 

kontekst  upotrebljivosti  ovih  rezultata  u  razvoju  novih  lijekova  i  u  regulative 

lijekova.  Studenti  će  dobiti  smjernice  o  pretraživanju  lokalcija  na  internet  gdje 

mogu pronaći najnovije vodiče regulatornih tijela u Evropi I Americi. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja 

nastave 

1. predavanja 

2. seminari 

1. 70% 

2. 30% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenjivanja  Teoretska nastava 

Seminarski rad 

1. 70% 2. 30% 

3. LITERATURA   

Obavezna: 

Materijal i prezentacije s predavanja;  

Biowaiver Monographs 2004‐2012. Bringing essential medicines to those who need them most. International 

Pharmaceutical Federation 

(http://www.fip.org/centennial/files/static/press/FIP_centennialbook_biowaiver_webversion.pdf) 

 

Dodatna: 

1. Objavljeni naučni i stručni radovi koji obrađuju tematiku nastavnog programa 

Page 71: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

69  

Šifra predmeta:  

FFSA 726 

Naziv predmeta: 

  INTERAKCIJE I BEZBJEDNOST LIJEKOVA U KLINIČKOJ PRAKSI 

Nivo:  

III ciklus Doktorski studij 

Godina: 

I (PRVA) 

Semestar:  

II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  

5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 25 + 5 + 15  Ukupan broj sati: 45 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci. med. NEDŽAD MULABEGOVIĆ, redovni profesor, odgovorni nastavnik 

([email protected]

Doc. dr. sci. SELMA ŠKRBO, docent ([email protected])  

1. Cilj predmeta  Sticanje dodatnih  znanja  i vještina potrebnih  za  identifikaciju, kritičku evaluaciju  i 

praćenje  neželjenih  efekata  i  interakcija  i  njihov  uticaj  na  kvalitet,  efikasnost  i 

bezbjednost lijekova.  

1.1. Sadržaj predmeta   

a) Teorijska nastava Neželjeni efekti lijekova‐definicije, kategorizacija; procjena odnosa rizika i koristi kroz životni ciklus lijeka; Bezbjednost lijekova i farmakovigilanca; Farmakovigilanca u kliničkim ispitivanjima; Zakonska regulativa; Neželjeni efekti lijekova na pojedine organske sisteme;  Klinički značajni neželjeni efekti pojedinih skupina lijekova i mogućnosti njihovog prevazilaženja; Interakcije lijekova i njihov značaj za racionalnu farmakoterapiju;  Interakcije lijekova sa endogenim supstancama i hranom; Metode ispitivanja interakcija lijekova.  

b) Praktična nastava (vježbe) Problemsko učenje: Interaktivna nastava sa demonstracijama i simulacija problema 

c) Seminari Izrada i prezentacija seminarskih radova iz sadržaja nastavnog programa  

1.2. Rezultati učenja  Sposobnost primjene stečenog znanja u procesu provođenja racionalne 

farmakoterapije. 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja 

nastave 

1. predavanja 

2. vježbe  

3. seminari 

1. 55% 2. 10% 3. 35% 

 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenjivanja  Teoretska nastava 

Vježbe 

Seminarski rad 

1. 60% 2. 10% 3. 30% 

3. LITERATURA   

Obavezna: 

Materijal i prezentacije s predavanja;  

 

Dodatna: 

Francetić I, Huić M: Nuspojave i interakcije lijekova. In Francetić I, Vitezić D (eds): Osnove kliničke farmakologije, 

147‐64, Madicinska naklada, Zagreb, 2007. 

Walker R and Edwards C (eds): Klinička farmacija i terapija, Školska knjiga, Zagreb, 2004. 

Jan Schjøtt (2011). Adverse Effects of Drugs and Toxins on the Liver, Liver Biopsy in Modern Medicine, Dr. 

Yoshiaki Mizuguchi (Ed.), ISBN: 978‐953‐307‐883‐0, InTech; 

Russell J Greene and Norman D Harris. Pathology and Therapeutic for Pharmacists. A basis for clinical pharmacy 

practice, trirth edition, Pharmaceutical press 2008; 

Naučni i stručni radovi koji obrađuju tematiku nastavnog programa 

Page 72: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

70  

 

Šifra predmeta:  

FFSA 727 

Naziv predmeta: 

KLINIČKA FARMACIJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 

Nivo:  

III ciklus Doktorski studij 

Godina: 

I (PRVA) 

Semestar: 

II (DRUGI) 

Broj ECTS kredita:  

5 (PET) 

Status: IZBORNI  Broj sati: 20 predavanja + 10 seminarski  Ukupan broj sati: 30 

Nastavno osoblje:  Prof. dr. sci. med. NEDŽAD MULABEGOVIĆ, redovni profesor, odgovorni nastavnik 

([email protected]

Doc. dr. sci. SELMA ŠKRBO, docent ([email protected]

1. Cilj predmeta  Unaprijediti kompetentnost kliničkog farmaceuta, kao neophodnog člana 

zdravstvenog tima, u sprovođenju racionalne terapije 

1.1. Sadržaj predmeta   

a) Teorijska nastava Koncept farmaceutske zdravstvene zaštite u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; 

Farmacija zasnovana na dokazima; Primjena dokaza u pružanju zdravstvene zaštite individualnom pacijentu; 

Uspostavljanje odnosa između farmaceuta i pacijenta; 

Prikupljanje, sinteza i interpretacija relevantnih podataka; 

Identifikacija problema u farmakoterapiji; 

Izrada plana za obezbjeđenje i praćenje efikasnosti terapije; 

Praćenje farmakoterapije u cilju procjene uspešnosti  

 

b) Seminari 

Izrada i prezentiranje seminarskih radova iz sadržaja nastavnog programa 

1.2. Rezultati učenja  Razumijevanje  i  primijena  koncepta  farmacije  zasnovane  na  dokazima, 

identificiranje,  procjena  i  rješavanje  probleme  u  vezi  primjene  lijeka, 

implementiranje, praćenje i evaluiranje terapije u cilju obezbjeđivanja racionalne 

farmakoterapije 

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 

Opis aktivnosti (%) 

2.1. Način izvođenja 

nastave 

1. predavanja 

2. seminari 

1. 70% 2. 30% 

Učešće u ocjeni (%) 

2.2. Sistem ocjenjivanja  Teoretska nastava 

Seminarski rad 

1. 70% 2. 30% 

3. LITERATURA   

Obavezna: 

Materijal i prezentacije s predavanja;  

 

Dodatna: 

Walker R and Edwards C (eds): Klinička farmacija i terapija, Školska knjiga, Zagreb, 2004. 

Rovers JP, Currie JD. A Practical Guide to Pharmaceutical Care: A Clinical Skills Primer, 3rd ed. American 

Pharmacists Association. Washington DC. 2007.  

Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. Pharmaceutical Care Practice. The Clinician's guide. 2nd ed. McGraw‐Hill, 

London, 2004. 

Tietze KJ. Clinical Skills for Pharmacists. A Patient‐Focused Approach. 2nd ed. Mosby, St. Louis, 2004. 

Naučni i stručni radovi koji obrađuju tematiku nastavnog programa 

Page 73: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUČNE REFERENCE NASTAVNIKA 

   

Page 74: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

72  

 

Ime i prezime nastavnika 

Prof. dr. sci.  Davorka Završnik 

Predmeti u kojima izvodi nastavu 

Orijentacijski program Primjena QSAR I QSPR u dizajniranju lijekova Uloga bioinformatike u dizajniranju lijekova Molekularne osnove farmaceutske kemije 

Znanstvene reference 

1. Završnik D, Muratović S, Makuc D, Plavce J, Cetina M, Nagl A, De Clercq E, Balzarini J and  Mintas  M.  Benzylidene‐bis‐(4‐Hydroxycoumarin)  and  Benzopyrano‐Coumarin Derivatives:  Synthesis, 

1H/

13C‐NMR  Conformational  and  X‐ray  Crystal  Structure 

Studies and In Vitro Antiviral Activity Evaluations. Molecules 2011, 16 (7), 6023‐6040.  

2. Meščić,  A.;  Krištafor,  S.;  Novaković,  I.;  Osmanović,  A.;  Müller,  U.;  Završnik,  D.; Ametamey,  S.M.;  Scapozza,  L.;  Raić‐Malić,  S.  C‐5  Hydroxyethyl  and  Hydroxypropyl Acyclonucleosides as Substrates for Thymidine Kinase of Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV‐1 TK): Syntheses and Biological Evaluation. Molecules 2013, 18, 5104‐5124 

 3. Meščić, A., Glavač D., Osmanović A, Završnik D,  Cetina M, Makuc D, Plavec J,  

Ametamey S.M., Raić‐Malić S. N‐alkylated and O‐alkylated regioisomers of 5‐(hydroxyalkyl)pyrimidines: Synthesis and structural study. Journal of Molecular Structure, Volume 1039, 8 May 2013, Pages 160‐166 

 4. Muratović  S, Durić  K,  Veljović  E, Osmanović  A,  Softić Dž,  Završnik D.  Synthesis  of 

biscoumarin derivatives as antimicrobial agents. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2013, 6; 131‐134 

 5. Špirtović‐Halilović  S,  Završnik  D.  Computer  programs  for  calculating  pKa:  a 

comparative  study  for  3‐(3‐(2‐nitrophenyl)prop‐2‐enoyl)‐2H‐1‐benzopyran‐2‐one.  J. Serb. Chem. Soc. 2010; 75 (2): 243‐248. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 75: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

73  

 

Ime i prezime nastavnika 

Prof. dr. sci.  Adlija Čaušević 

Predmeti u kojima izvodi nastavu 

Orijentacijski program Kritička evaluacija naučne literature Modeli naučnog istraživanja Osnove molekularne dijagnostike u kliničkoj biohemiji Molekulske osnove bolesti Oksidativni stres u patogenezi bolesti sa osvrtom na biomarkere Farmakogenomika u farmaciji Metode analize metabolizma i dispozicije lijekova Biotehnologija u farmaciji 

Znanstvene reference 

1.Mück‐Seler D, Jevric‐Causevic A, Diksic M.Influence of fluoxetine on regional serotonin synthesis in the rat brain. J Neurochem. 1996 Dec;67(6):2434‐42.PMID:8931476[PubMed ‐ indexed for MEDLINE]   2.  Jevric‐Causevic  A,  Diksic  M.  The  rate  of  valine  incorporation  into  proteins  with correction  for  valine  recycling, measured  in  two brain  tumor models  and  the  cortex.J Neurochem. 1996 Apr;66(4):1574‐81.PMID:8627313[PubMed ‐ indexed for MEDLINE]   3.  Jevrić‐Causević  A,  Malenica  M,  Dujić  T.Creatine  kinase  activity  in  patients  with diabetes  mellitus  type  I  and  type  II.Bosn  J  Basic  Med  Sci.  2006  Aug;6(3):5‐9PMID:16995840[PubMed ‐ indexed for MEDLINE]   4. Semiz S, Dujic T, Ostanek B, Prnjavorac B, Bego T, Malenica M, Marc  J, Causevic A. Analysis of CYP2C9*2, CYP2C19*2, and CYP2D6*4 polymorphisms in patients with type 2 diabetes mellitus.Bosn J Basic Med Sci. 2010 Nov;10(4):287‐91.PMID:21108610PubMed ‐ indexed for MEDLINE]   5.Dujić  T,  Causević  A,  Malenica  M.The  effects  of  different  concentrations  of acetylsalicylic  acid  on  proliferation  and  viability  of  lymphocytes  in  cell  culture. Bosn.J.Basic Med.Sci.2010., 8(3):210‐213.  6.Glamočlija  U,  Jevrić‐Čaušević  A.  Genetic  polymorphisms  in  diabetes:  influence  on therapy  with  oral  antidiabetics.Acta  Pharm.  2010  Dec;60(4):387‐406.  doi: 10.2478/v10007‐010‐0040‐9. Review.PMID:21169132[PubMed ‐ indexed for MEDLINE]   7. Semiz, S., Dujic, T., Ostanek, B., Velija‐Asimi, Z., Prnjavorac, B., Bego, T., Malenica, M., Mlinar, B., Heljic, B., Marc, J., and Causevic, A,: Association of NAT2 Polymorphisms with Type  2  Diabetes  in  Population  from  Bosnia  and  Herzegovina,  Archives  of  Medical Research 2011, 42(4), 311‐317  8  Dujic  T,  Ostanek  B,  Marc  J,  Causevic  A,  Mlinar  B.Optimization  of  high‐resolution melting analysis for simultaneous genotyping of two 11β‐hydroxysteroid dehydrogenase type 1 gene polymorphisms. Genet Test Mol Biomarkers. 2011 Jan‐Feb;15(1‐2):43‐9. doi: 10.1089/gtmb.2010.0105.  Epub  2010  Nov  30.PMID:21117953PubMed  ‐  indexed  for MEDLINE]   9. Dujic,T., Bego,T,Mlinar B., Semiz S., Malenica M., Prnjavorac B, Ostanek B, Marc J., and Causevic  A:„Association  between  11  beta  hydroxisteroid  dehydrogenase  type  1  gene polymorphisms  and  metabolic  syndrome  in  Bosnian  population“.  Biochemia Medica.2012, 22(1):76‐85 

 

 

 

 

Page 76: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

74  

 

Ime i prezime nastavnika 

Prof. dr. sci.  Sabina Semiz 

Predmeti u kojima izvodi nastavu 

Orijentacijski program Osnove molekularne dijagnostike u kliničkoj biohemiji Molekulske osnove bolesti Oksidativni stres u patogenezi bolesti sa osvrtom na biomarkere Farmakogenomika u farmaciji Metode analize metabolizma i dispozicije lijekova Biotehnologija u farmaciji 

Znanstvene reference 

1.Causevic‐Ramosevac A. and Semiz, S. Drug interactions with statins, Acta Pharm. 63, 2013 (in press).  2.Semiz, S., Dujić, T. and Čaušević, A. Pharmacogenetics and personalized treatment of type 2 diabetes, Biochemia Medica, 23(2), 154‐171, 2013.  3.Mandal, S., Causevic, A., Malenica, M., Hadzidedic, S., Prnjavorac, B., and Semiz, S., Age and gender related differences in free fatty acid levels in patients with type 2 diabetes mellitus, Journal of Health Sciences, 2 (3), 100‐107, 2012.  4.Dujic, T., Bego, T., Mlinar, B., Semiz, S., Malenica, M., Prnjavorac, B., Ostanek, B., Marc, J., and Causevic, A., Association between 11β‐hydroxysteroid dehydrogenase type 1 gene polymorphisms and metabolic syndrome in Bosnian population, Biochemia Medica 22(1), 76‐85, 2012.  5.Mandal, S., Causevic, A., Malenica, M., Dujic, T., Bego, T., Prnjavorac, B., and Semiz, S. Free fatty acids possible biomarkers in control and progression of prediabetes to type 2 diabetes. Diabetologia, 2012; 55 (suppl.1): 260.  6.Semiz, S., Dujic, T., Ostanek, B., Velija‐Asimi, Z., Prnjavorac, B., Bego, T., Malenica, M., Mlinar, B., Heljic, B., Marc, J., and Causevic, A, Association of NAT2 Polymorphisms with Type 2 Diabetes in Population from Bosnia and Herzegovina, Archives of Medical Research 42(4), 311‐317, 2011.  7.Semiz, S., Dujic, T., Ostanek, B., Prnjavorac, B., Bego, T., Malenica, M., Mlinar, B., Marc, J., and Causevic, A., Analysis of CYP3A4*1B and CYP3A5*3 Polymorphisms in Population from Bosnia and Herzegovina, Med.Glas. 8(1):84‐89, 2011.  8.Semiz, S., Dujic, T., Ostanek, B., Prnjavorac, B., Bego, T., Malenica, M., Marc, J., and Causevic, A., Analysis of CYP2C9*2, CYP2C19*2, and CYP2D6*4 Polymorphisms in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus, Bosn.J.Basic Med.Sci. 10(4), 287‐291, 2010.  9.Causevic, J.A., Semiz, S., Macic‐Djankovic, A., Cico, B., Dujic, T., Malenica, M., and Bego, T., Relevance of Uric Acid in Progression of Type 2 Diabetes Mellitus, Bosn. J. Basic Med. Sci., 10(1), 54‐59, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 77: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

75  

 

Ime i prezime nastavnika 

Prof. dr. sci.  Armin Škrbo 

Predmeti u kojima izvodi nastavu 

Statistika u biomedicinskim istraživanjima Dizajniranje eksperimenta i planiranje rezultata Orijentacijski program Farmakoekonomika 

Znanstvene reference 

1.Zulic I., Mulabegovic N., Skrbo A. Clinical pharmacological aspects of war drug utilization in Bosnia and Herzegovina. Pharmacological Research, 1995; 31: Supplement 1, 380  2.Armin Skrbo, Jasmina Djedibegovic, Mirjana Jovanović‐Gmaz, Dijana Kapetanovic, Dženana Sahovic, Ljubica Todorovic. STATISTICAL EVALUATION OF OLANZAPINE EFICANCY IN CATAMNESTICLY INVESTIGATED PATIENTS. Medical Archives, 2008; 62 No 2: 85‐87  3.Škrbo A. Šober M., Škrbo S., Omerhodžić A., Žunić L. FARMAKOEKONOMSKI PRISTUP PRIMJENI NESTEROIDNIH ANTIREUMATIKA U TUZLANSKOM KANTONU. Medical Archive 2005; 59 (5): 317‐321  4.Željko Debeljak, Armin Škrbo, Ivona Jasprica, Ana Mornar, Vanda Plečko, Mihajlo Banjanac and Marica Medić‐Šarić. QSAR Study of Antimicrobial Activity of Some 3‐Nitrocoumarins and Related Compounds. J. Chem. Inf. Model., 2007; 47 (3): 918‐926.  5.Jasmina Djedjibegovic, Thorj rn Larssen, Armin Skrbo, Aleksandra Marjanovic, Miroslav Sober. CONTENTS OF CADMIUM, COPPER, MERCURY AND LEAD IN FISH FROM THE NERETVA RIVER (BiH) DETERMINED BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY(ICP‐MS). Food Chemistry, 2012; 131: 469‐476  6.Lejla Zunic, Armin Skrbo, Adlija Causevic, Besim Prnjavorac, Zekerijah Sabanovic, Haris Pandza, Izet Masic. ROLE OF LABORATORY DIAGNOSTIC MEDICAL BIOCHEMISTRY SERVICES‐ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR THE LSBORSTORY TEST IN THE LABORATORY OF PRIMARY HEALTH CARE CENTER. Med. Arh.. 2011; 65 (4): 202‐206  7.Jasmina Djedjibegovic, Aleksandra Marjanovic, Miroslav Sober, Armin Skrbo, Kemo Sinanovic, Thorj rn Larssen, Merete Grung, Eirik Fjeld, Sigurd Rognerud. LEVELS OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN THE NERETVA RIVER (BOSNIA AND HERZEGOVINA) DETERMINED BY DEPLOYMENT OF SEMIPERMEABLE MEMBRANE DEVICES (SPMD). Journal of Environmental Science and Health, Part B, Volume 45, Issue 2 February 2010 , pages 128 – 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 78: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

76  

 

Ime i prezime nastavnika 

Prof. dr. sci.  Edina Vranić 

Predmeti u kojima izvodi nastavu 

Orijentacijski program Savremeni farmaceutski oblici Odabrana poglavlja iz kozmetologije Predformulacijske studije i razvoj farmaceutskih oblika Odabrana poglavlja iz fizikalne farmacije 

Znanstvene rference 

1. Vranić, E., Grizić, D., Srčič, S., Planinšek, D., Planinšek, O. Comparison of ibuprofen‐loaded alginate microspheres formulated using different incorporating methods. Eur. J. Pharm. Sci. 2011; 44: 133‐134  2. Vranić, E., Uzunović, A. Dissolution studies of physical mixtures of indomethacin with alpha‐ and gamma ‐ cyclodextrins. Bosn. J. Basic Med. Sci. 2010; 10(3):197‐203.  3. Uzunović, A., Vranić, E. Effect of magnesium stearate concentration on dissolution properties of ranitidine hydrochloride coated tablets. Bosn.  J. Basic Med.  Sci. 2007; 7 (3): 279‐283  4. Vranić, E., Planinšek, O., Tivadar, A., Hadžović, S., Srčič, S. Physico‐chemical characterisation of different clindamycin phosphate samples. Bosn.  J. Basic Med.  Sci. 2007; 7 (2): 180‐187  5. Vranić, E., Catalá Icardo, M., Martínez Calatayud, J. Three simultaneous dissolution profiles on a solid pharmaceutical formulation by a FIA manifold provided with a single spectrophotometric detector. J. Pharm. Biomed.  Anal. 2003; 33: 1039‐ 1048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 79: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

77  

 

Ime i prezime nastavnika 

Prof. dr. sci.  Miroslav Šober 

Predmeti u kojima izvodi nastavu 

Pisanje projekta i naučnog rada Dizajniranje istraživanja Orijentacijski program Farmakognozijsko‐fitohemijsko  modeliranje prirodnih ljekovitih sirovina Kvalitet i sigurnost hrane Nutricionizam  Instrumentalne metode analize proteina i biofarmaceutika Endokrino aktivne supstance u hrani i okolišu 

Znanstvene reference 

1. C Harman, M Grung, J Djedjibegovic, A Marjanovic, M Sober, K Sinanovic, E Fjeld, S Rognerud,  SB  Ranneklev,  T  Larssen.  Screening  for  Stockholm  Convention  persistent organic  pollutants  in  the  Bosna  River  (Bosnia  and  Herzegovina).  Environmental Monitoring and Assessment. 2013; 185:1671‐1683.  2.  J Djedjibegovic, T  Larssen, A Skrbo, A Marjanovic, M Sober. Contents of  cadmium, copper, mercury  and  lead  in  fish  from  the  Neretva  river  (Bosnia  and  Herzegovina) determined  by  inductively  coupled  plasma  mass  spectrometry  (ICP‐MS).  Food Chemistry. 2012; 131 (2): 469‐476.  3. Bečić E,  Šober M,  Imamović B,  Završnik D,  Špirtović‐Halilović  S. UV/VIS absorption spectroscopic  study  of  some  4‐hydroxycoumarin  derivatives.  Pigment  and  Resin Technology 2011; 40: 292‐297  4. J Djedjibegovic, A Marjanovic, M Sober, A Skrbo, K Sinanovic, T Larssen, M Grung, E Fjeld  and  S  Rognerud.  Levels  of  persistent  organic  pollutants  in  the  Neretva  River (Bosnia  and  Herzegovina)  determined  by  deployment  of  semipermeable membrane devices (SPMD). Journal of Environmental Science and Health, part B; 210: 45 (2); 128‐136  5.  B.  Imamović,  M.  Šober,  E.  Bečić:  Identification  and  Determination Butylmethoxydibenzoylmethane  in  the  presence  of  Benzophenone‐3  and Ethylhexylmethoxycinnamate  in  Suncare  Products.  International  Journal  of  Cosmetic Science 2009, 31: 383‐389.  6.  M.  Lekić,  F.  Korać,  M.  Šober,  A.  Marjanović:  Planar  chromatography  of  steroid hormones and anabolics.  Acta Chimica Slovenica 2007; 54: 88‐91  7. M. Maksimović, M.  Šober, B. Nikolin: Gas  chromatography‐mass  spectro¬metry  in elucidation of piperidin alcaloids structure. Rapid communication in mass spectrometry 1990; 4: 503‐504  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 80: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

78  

 

Ime i prezime nastavnika 

Prof. dr. sci.  Elvira E. Kovač‐Bešović 

Predmeti u kojima izvodi nastavu 

Etika u biomedicinskim istraživanjima Orijentacijski program Farmakognozijsko‐farmaceutsko oblikovanje ljekovitih farmaceutskih pripravaka i oblika prema njihovim farmakološkim indikacijama Farmakognozijsko‐fitohemijsko  modeliranje prirodnih ljekovitih sirovina 

Znanstvene reference 

1.Kovač‐Bešović E.E., Durić K., Kalodera Z., Sofic E. Identification and isolation of pharmacologically active triterpenes in Betulae cortex, Betula pendula Roth., Betulaceae. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 2009; 9(1): 31‐38.  2.Duric K., Kovac‐Besovic E., Mulabegovic N. Investigation of reaction of irritation and sensibilization on experimental animals caused by triterpene sibstances from birch, Betula pendula Roth. HealthMED. 2008; 2(3): 138‐141.  3.Toromanović J, Kovac‐Besović E, Sapcanin A, Tahirović I, Rimpapa Z, Kroyer G, Sofić E, Urinary hippuric acid after ingestion of edible fruits., Bosn J Basic Med Sci. 2008 Feb;8(1):38‐43  4.Kovač‐Bešović E.E., Durić K., Bašić F., Subašić Dž., Imamović J. Potential antimicrobial effects of pharmacognostic drugs. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences. 2003; III( 4): 16‐22.  5.Kovač‐Bešović E.E., Durić K. Thin layer chromatography‐application in qualitative analysis on presence of coumarins and flavonoids in plant material. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences. 2003; III( 3): 19‐26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 81: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

79  

 

Ime i prezime nastavnika 

Prof. dr. sci.  Faruk Čaklovica 

Predmeti u kojima izvodi nastavu 

Orijentacijski program Kvalitet i sigurnost hrane Nutricionizam 

Znanstvene reference 

1. Ganić A.,  Čaklovica F., Karahmet E., Zahirović  L. Kvalitet kozje  stelje u ovisnosti o 

anatomskoj poziiciji. Meso. 2013; XV (1): 50‐57. 

 

2.  Š  Leto,  J  Đeđibegović,  F  Čaklovica.  Suplementi  za  redukciju  tjelesne  težine: dostupnost, efikasnost i sigurnost. Zbornik radova Deveti simpozij magistara farmacije Federacije BiH, 31. maj‐03. juni 2012; 39‐46.   3. Čaklovica K., Smajlović M., Čaklovica F., Alagić D., Članjak E.Utjecaj toplinske obrade 

barenjem  i  skladištenja na održivost baterije  Listeria monocytogenes u hrenovkama. 

Meso. 2011; XII (3): 141‐147. 

 

4. Članjak E., Smajlović M., Čaklovica F., Alagić D., Čaklovica K., Smajlović A.Detekcija 

ostataka enrofloksacina u konzumnom pilećem mesu mikrobiološkom  (test  inhibicije 

rasta)  i  ELISA metodom  nakon  eksperimentalne  profilaktičke  i  terapijske  aplikacije. 

Meso. 2011; XII (3): 163‐169. 

 

5.  Alagić    D.,  Čaklovica  F.,    Smajlović M.,  Čaklovica    K.,  Članjak  E.  Lactoflora  and 

Sensorial Characteristics of Experimentally Produced Bosnian Soudjouk. Meso. 2009; 

XI (2): 123‐130. 

 

6.  Smajlović  M.,  Alagić  D.,  v.  Műeffling.,  Čaklovica  F.,  Čaklovica  K.  Instutional 

framework  for  quality  and  safety  assurance  of  aqaculture  products  in  B&H. Meso. 

2009; XI (4): 258‐261.  

 

7. Čaklovica F.,  Alagić  D., Smajlović M., Čaklovica  K. Dynamics of Antilisterial Activity 

of  Selected  Lactic  –Acid  Bacteria  in  Fermented  Sausages:  Case  Bosnian  Soudjouk. 

Delegate Manual of the First European Food Congress, 4‐9. 11. 2008, Slovenia; P112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 82: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

80  

 

Ime i prezime nastavnika 

Doc.  dr. sci.   Jasmina Đeđibegović 

Predmeti u kojima izvodi nastavu 

Kvalitet i sigurnost hrane Nutricionizam Instrumentalne metode analize proteina i biofarmaceutika Endokrino aktivne supstance u hrani i okolišu 

Znanstvene reference 

1. J Djedjibegovic, A Marjanovic, M Sober, M Brcaninovic, K Sinanovic. Determination of  antioxidant  potential  of  some  traditional  non‐alcoholic  beverages  in  Bosnia  and Herzegovina. Annals of Nutrition and Metabolism. 2013; 63(suppl 1):1619.  2. C Harman, M Grung, J Djedjibegovic, A Marjanovic, M Sober, K Sinanovic, E Fjeld, S Rognerud,  SB Ranneklev,  T  Larssen.  Screening  for  Stockholm  Convention  persistent organic  pollutants  in  the  Bosna  River  (Bosnia  and  Herzegovina).  Environmental Monitoring and Assessment. 2013; 185:1671‐1683.  3. J Djedjibegovic, T Larssen, A Skrbo, A Marjanovic, M Sober. Contents of cadmium, copper, mercury  and  lead  in  fish  from  the Neretva  river  (Bosnia  and Herzegovina) determined  by  inductively  coupled  plasma  mass  spectrometry  (ICP‐MS).  Food Chemistry. 2012; 131 (2): 469‐476.  4.  Š  Leto,  J  Đeđibegović,  F  Čaklovica.  Suplementi  za  redukciju  tjelesne  težine: dostupnost, efikasnost i sigurnost. Zbornik radova Deveti simpozij magistara farmacije Federacije BiH, 31. maj‐03. juni 2012; 39‐46.   5.  A  Marjanović,  M  Šober,  J  Đeđibegović,  T  Skeledžija,  S  Muratović.  Ispitivanje antioksidativnog potencijala  spojeva prisutni u  crnoj  čokoladi.  Zbornik  radova Drugi kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine, 17‐20.novembar 2011;134‐135.  6.  J  Đeđibegović,  A  Marjanović,  M  Šober.  Terapijski  potencijal  ketogene  dijete. Farmaceutski glasnik. 2011; 67: 613‐629. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 83: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

81  

 

Ime i prezime nastavnika  Doc. dr. sci.  Aleksandra Marjanović 

Predmeti u kojima izvodi nastavu 

Kvalitet i sigurnost hrane Nutricionizam Instrumentalne metode analize proteina i biofarmaceutika Endokrino aktivne supstance u hrani i okolišu 

Znanstvene reference 

1. J Djedjibegovic, A Marjanovic, M Sober, M Brcaninovic, K Sinanovic. Determination of  antioxidant  potential  of  some  traditional  non‐alcoholic  beverages  in Bosnia  and Herzegovina. Annals of Nutrition and Metabolism. 2013; 63(suppl 1):1619.  2. C. Harman, M. Grung,  J. Djedjibegovic, A. Marjanovic, M.  Sober, K. Sinanovic, E. Fjeld,  S. Rognerud,  S.B. Ranneklev, T.  Larssen.  Screening  for  Stockholm Convention persistent  organic  pollutants  in  the  Bosna  River  (Bosnia  and  Herzegovina). Environmental Monitoring and Assessment, 2013; 185:1671‐1683.  3.  Djedjibegovic  J.,  Larssen  T.,  Skrbo  A.,  Marjanovic  A.,  Sober  M.  Contents  of cadmium,  copper,  mercury  and  lead  in  fish  from  the  Neretva  river  (Bosnia  and Herzegovina) determined by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP‐MS) Food Cemistry 2012; 131 (2): 469‐476.  4.  J.  Đeđibegović,  A. Marjanović, M.  Šober,  A.  Škrbo,  K.  Sinanović,  T.  Larssen, M. Grung, E.  Fjeld,  S. Rognerud.  Levels of persistent organic pollutants  in  the Neretva River  (Bosnia  and  Herzegovina)  determined  by  deployment  of  semipermeable membrane devices (SPMD) Journal of Environmental Science and Health, part B 2010; 45 (2): 128‐136.  5. M.  Lekić,  F.  Korać, M.  Šober, A. Marjanović.  Planar  Chromatography  of  Steroid Hormones and Anabolics, Acta Chim Slov 2007; 54: 88‐91.  6.  M.  Šober,  A.  Marjanović,  B.  Imamović,  T.  Dujić,  E.  Skenderović:  Solid  Phase Extraction Efficiency Of Chlorophenoxy Herbicides. Pharmacia, 2004; 15: 20‐29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 84: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

82  

 

Ime i prezime nastavnika  Prof. dr. sci.  Senada Kalabušić 

Predmeti u kojima izvodi nastavu 

Dizajniranje eksperimenta i planiranje rezultata 

Znanstvene reference 

1. S. Kalabušić, M.R.S. Kulenović, and E. Pilav, Dynamics of a Two‐dimensional System of  Rational  Difference  Equations  of  Leslie‐Gower  type,  Advances  in  Difference Equations, Volume 2011 (2011), 2011:29 doi:10.1186/1687‐1847‐2011‐29.   2. S. Kalabušić, M.R.S. Kulenović, and E. Pilav, Multiple Attractors  for a Competitive System of Rational Difference Equations  in the Plane, Abstract and Applied Analysis, Volume 2011 (2011).  3.  C.H  Gibbons,  S.Kalabušić  and  C.B.  Overdeep, More  results  on  the  trichotomy character  of  a  second‐order  rational  difference  equation  with  period‐two coefficients,  Journal  of  Difference  equations  and  applications, DOI:10.1080/10236198.2012.704916, July 2012.   4. Brett A., Kalabušić,  S.; Kulenović, M. R.  S. Global Attractivity Results  in Partially Ordered Complete Metric Spaces, Nonlinear Studies, Vol. 18. No 2, pp 141‐154.  5.  S. Kalabušić, M.R.S. Kulenović, Dynamics of Certain Anti‐competitive  Systems of Rational  Difference  Equations  in  the  Plane,  Journal  of  Difference  Equations  and  Applications, 2011, DOI: 10.1080/10236191003730506.  6. S. Kalabušić, M.R.S. Kulenović, E. Pilav, Global Dynamics of a Competitive System of Rational  Difference  Equations  in  the  Plane,  Advances  in  Difference  Equations  Vol. 2009, Article ID 132802, 30 pages, doi: 10 1155/2009/132802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 85: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET · PDF filekontrola lijekova, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka kemija, Medicinska biokemija, Klinička

83  

 

Ime i prezime nastavnika  Doc. dr. sci.  Esmir Pilav 

Predmeti u kojima izvodi nastavu 

Dizajniranje eksperimenta i planiranje rezultata Statistika u biomedicinskim istraživanjima 

Znanstvene reference 

1. J. Bektešević, M.R.S. Kulenović, and E. Pilav: “Global Dynamics of Quadratic Second Order  Difference  Equation  in  the  First  Quadrant”,  Applied  Mathematics  and Computation, 2013 (to appear).  2. S. Kalabušić, M. R. S. Kulenović, and E. Pilav, “Global Dynamics of Anti‐Competitive Systems  in  the  Plane”    Dynamics  of Continuous, Discrete and Impulsive  Systems, Series A: Mathematical Analysis, vol. 20, no. 4, pp. 477‐505, 2013.   3.  S.  Kalabušić,  M.R.S.  Kulenović,  and  E.  Pilav,  “Global  Dynamics  of  an  Anti‐Competitive  System  of  Rational  Difference  Equations  in  the  Plane”  Journal  of Difference Equations and Applications, 2013, doi:10.1080/10236198.2013.787420  4. S. Kalabušić, M. R. S. Kulenović, and E. Pilav, “Multiple Attractors for a Competitive System  of Rational Difference Equations in the Plane” Abstract and Applied Analysis, vol. 2011, Article ID 295308, 35 pages, 2011. doi:10.1155/2011/295308  5.  S.  Kalabušić, M.R.S.  Kulenović,  and  E.  Pilav,  "Dynamics  of  a  Two‐dimensional System  of  Rational  Difference  Equations  of  Leslie‐Gower  type"  Advances  in Difference Equations, 2011, 2011:29 doi:10.1186/1687‐1847‐2011‐29