^SA MALILIIT NA ITO - Mga dahilan upang tayo ang maging mapalad (masaya): Pagiging mapagpakumbabang-loob,

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ^SA MALILIIT NA ITO - Mga dahilan upang tayo ang maging mapalad (masaya): Pagiging...

 • “SA MALILIIT

  NA ITO”

  Liksyon 8 para sa ika- 24 ng Agusto, 2019

 • Katangian at impluwensya

  Pagtugon sa pang-aapi

  Mga gawa ng pag-ibig

  Ating prioridad

  Paglilingkod sa iba

  Sa isang okasyon, binuod ni Pedro ang paglilingkod ni Jesus: “[Siya ay] naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo” (Gawa 10:38).

  Sa Sermon sa Bundok (Mateo 5-7), itinuro ni Jesus sa atin kung paano kumilos ang mga mamamayan ng Kaharian ng Langit.

  Ang buhay ni Jesus ay halimbawa ng Kanyang mga aral. Ang buod ni Pedro sa Kanyang paglilingkod ay sumasalamin sa mga prinsipyo ng Kaharian.

 • “Mapapalad kayo […] Kayo ang asin ng lupa […] Kayo ang ilaw ng sanglibutan.” (Mateo 5:11, 13, 14)

  Mga dahilan upang tayo ang maging mapalad (masaya): Pagiging mapagpakumbabang-loob, nahahapis dahil sa kasalanan, pagiging maamo, hinahangad ang katuwiran, nagiging maawain, may malinis na kaisipan, pagiging mapagpayapa, pagtiis ng pang-aapi sa atin.

  Marami sa katangiang ito ay konektado sa paraan ng ating pagtrato sa iba.

  Magiging ilaw tayo kung pinaliliwanag natin ang buhay ng iba sa pamamagitan ng ating mga salita at halimbawa.

  Kailangan nating mamuhay kasama ng iba upang maging asin, nagpapalago sa kanilang buhay.

 • “Ang mga alagad ni Kristo ay dapat

  maging ilaw ng sanlibutan; ngunit hindi

  sila sinabihan ng Dios na magsikap na

  lumiwanag. Hindi Niya sinasang-ayunan

  ang makasariling paggawa upang

  ipakita ang kabutihang angat sa iba.

  Hangad Niya na ang kanilang buhay ay

  mapuno ng mga prinsipyo ng langit;

  tapos, sa pagharap nila sa sanlibutan, ay

  maipapakita nila ang ilaw na nasa

  kanila. Ang kanilang matibay na

  katapatan ang magiging paraan ng

  kanilang pagliwanag.”

  E.G.W. (The Ministry of Healing, cp. 2, p. 36)

 • “Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong makilaban sa masamang tao: kundi sa sinomang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kaniya ang kabila.” (Mateo 5:39)

  Hindi madali ang buhay ng mga nakikinig kay Jesus. Minamaltrato sila ng mga malakas, marami ang nahulog sa utang at naabuso ng mga nagpapautang, pinilit sila ng mga sundalong Romano upang magtrabaho ng walang bayad. Napakadaling magalit sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit tinuruan sila ni Jesus na tumugon sa tamang paraan, ang hindi pagkagalit kundi pagkaawa sa mga ayaw maging mapalad.

  Maraming beses ay hindi natin maiiwasan ang pang-aapi, ngunit mapipili natin kung paano tayo tutugon: “Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama.” (Roma 12:21).

 • “Araw-araw nating katawanin

  ang dakilang pag-ibig ni Kristo sa

  pagmahal sa ating kaaway gaya

  ng pagmamahal ni Kristo sa

  kanila. Kung mailalarawan natin

  ang biyaya ni Kristo, magagapi

  ang matinding pagkamuhi at

  magdudulot ito ng tunay na pag-

  ibig sa maraming puso. Mas

  marami ang mahihikayat na

  tagasunod kaysa sa nakikita

  natin ngayon.” E.G.W. (Medical Ministry, p. 254)

 • Kapitbahay o kaaway? Sa panahong iyon, Ang mga Samaritano ay kinikilalang kaaway ng mga Judio at ganun din sila.

  Gayunpaman, Ikinuwento ni Jesus ang Samaritanong naawa (Lk. 10:33) nang makita niya ang kanyang kaaway na nangangailangan.

  Ang nasa isip ng pari at Levita: “kung tutulungan ko itong tao, anong mangyayari sa akin?”

  Ang nasa isip ng mabuting Samaritano: “Kung hindi ko tutulungan itong tao, anong mangyayari sa kanya?”

  Ang nasa isip ng mamamayan ng Kaharian: Pag- iisip ng pangangailangan ng iba sa halip ng kanya.

 • “Sunggaban ang bawat pagkakataon upang makaambag

  ng kaligayahan sa mga nasa palibot mo, ibinabahagi sa

  kanila ang iyong pagmamahal. Mga salita ng kabutihan,

  pagtingin ng pakikiramay, pagpapahayag ng pasasalamat,

  ay magiging pagpupunyagi sa marami, maging isang

  malamig na tubig sa nauuhaw na kaluluwa. Ang isang

  salitang pampasigla, gawa ng kabutihan, ay malaki ang

  magagawa upang pagaanin ang pasanin sa balikat ng mga

  nahihirapan. Nasa paglilingkod ng hindi makasarili

  makikita ang tunay na kaligayahan. At bawat salita at

  gawa na gaya noon ay nakatala sa aklat sa langit na

  ginawa para kay Kristo…

  Mabuhay sa sikat ng pag-ibig ng Tagapagligtas. At

  magiging biyaya sa sanlibutan ang iyong impluwensya.

  Hayaang kontrolin ka ng Espiritu ni Kristo. Ang batas ng

  kabutihan ang mamutawi sa iyong mga labi. Pagtitiis at

  hindi pagiging makasarili ang tanda sa mga salita at kilos

  ng mga naipanganak na muli, upang magbagong-buhay

  kay Kristo.” E.G.W. (Testimonies for the Church, vol. 7, cp. 10, p. 49-50)

 • Ang talinghaga ng mayamang lalaki at si Lazaro (Lucas 16:19-31), ay nagpapakilala ng isang mayamang walang pakialam sa mga mahihirap.

  Sa buhay, ang kani-kanilang sitwasyon ay nagbago; ngunit sa kamatayan, gaya ng pagkahatol ng Dios, ang kanilang katayuan ay kapansin-pansing nabaliktad.

  Sa isa namang talinhaga (Lucas 12:13-21), ipinakilala ni Jesus ang isa na namang mayamang nag-aalalaa sa kanyang kayamanan. Inaalala lamang niya itong pansamantalang buhay, at nawala niya ang kanyang buhay na walanghanggan.

  Itinuturo ng dalawang talinhagang ito na ang pinakamahalagang gawin ay hanapin una ang Kaharian ng Dios. Dapat ibahagi din natin ang pagpapala ng Dios sa iba.

 • “Nais ng Dios na mabuhay ang mga tao sa

  mas mataas na antas ng buhay. Binigyan Niya

  sila ng pabor sa buhay, hindi upang

  magpaipon lang ng kayamanan, ngunit

  upang palaguin ang kanilang kapngyarihan

  sa paggawa ng gawaing ipinagkatiwala Niya

  sa tao—ang gawain ng paghahanap at

  pagtulong sa pangangailangan ng kanilang

  kapwa. Hindi dapat gumawa ang tao para sa

  pansarili niyang kapakanan kundi para sa

  kapakanan ng mga nasa palibot niya, maging

  pagpapala sa pamamagitan ng kanyang

  impluwensya at mabubuting gawa.”

  E.G.W. (Mind, Character and Personality, vol. 2, cp. 71, p. 645)

 • Ang talinhaga ni Jesus tungkol sa Kanyang Ikalawang Pagdating (Mateo 25) ay paalala sa kahalagahan ng paghahanda ng ating sarili at pamumuhay sang-ayon sa prinsipyo ng Kaharian.

  Ang talinhaga ng mga tupa at mga kambing ay halimbawa nito. Ang pagkaawa at pagkalinga sa iba ay bahagi ng matuwid na pamumuhay.

  Hindi nila kailangang pag-isipan ito. Dagdag pa dito, hindi nila ipinapahayag ang ginawa nilang kabutihan o naghahangad ng reward bilang kapalit.

  Tinatanggap ni Jesus ang mga pagtulong natin sa mga nangangailangan bilang paggawa nito sa Kanya: “Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, ay sa akin ninyo ginawa.” (Mateo 25:40)

 • “Ang katotohanan gaya nito kay Jesus ay mas

  malaki ang nagagawa sa tumatanggap, hindi lang

  para sa kanya, ngunit para rin sa mga naaabot ng

  kanyang impluwensya… Hindi niya inaalala ang

  kaginhawahan sa pangkasalukuyan; hindi siya

  naghahangad para sa pagpakita; hindi siya

  nauuhaw sa papuri ng tao. Ang kanyang pag-asa ay

  nasa langit, at nagpapatuloy siyang deretso, na

  nakatuon ang mga mata kay Jesus. Gumagawa siya

  ng tama dahil ito ay tama, at dahil sila lamang na

  gumagawa ng tama ang makakapasok sa kaharian

  ng Dios. Siya ay mabait at mapagpakumbaba, at

  maalalahanin sa kaligayahan ng iba… Ang kanyang

  ugali ay hindi mabagsik at diktatoryal, gaya ng

  mga di-kumikilala sa Dios; ngunit sumasalamin

  siya ng liwanag mula sa langit tungo sa mga tao.”

  E.G.W. (Testimonies for the Church, vol. 5, cp. 68, p. 569)