Click here to load reader

para sa ika-7 ng Disyembre, 2019 PDF file para sa ika-7 ng Disyembre, 2019 . Sa kabila ng lahat ng kahirapan, natapos din sa ... “Turuan ang kaluluwa ng pagiging masiyahin, pagiging

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of para sa ika-7 ng Disyembre, 2019 PDF file para sa ika-7 ng Disyembre, 2019 . Sa kabila ng lahat ng...

 • Liksyon 10 para sa ika-7

  ng Disyembre, 2019

 • Sa kabila ng lahat ng kahirapan, natapos din sa wakas ang pader ng Jerusalem.

  Sinabi sa Nehemias 12:27- 47 ang pagtatalaga sa pader at ang kaligayahan ng mga tao.

  Ang pagtitipon ng mga Levita (v. 27-29)

  Paglilinis (v. 30)

  Ang dalawang pulutong (v. 31-42)

  Ang mga hain (v. 43)

  Ang kaligayahan para sa mga pari at mga Levita (v. 44-47)

 • “At sa pagtatalaga ng kuta ng Jerusalem ay kanilang hinanap ang mga Levita mula sa lahat nilang dako upang dalhin nila sila sa Jerusalem, na ipagdiwang ang pagtatalaga na may kasayahan, na may mga pagpapasalamat, at may mga awitan

  din may mga cimbalo, mga salterio, at may mga alpaz.” (Nehemias 12:27)

  Dinesenyo ni David ang pagsamba sa Templo. Nagtalaga siya ng mga propeta na nanguna sa kapulungang pag-aawitan na may saliw ng mga instrumento: Asap, Jeduthun at Heman (1Chr. 25:1-8).

  Tinawagan lahat ng Levita na makilahok sa pagtatalaga ng pader.

  Ang ilan sa kanila ay tumugtog ng instrumento, ang iba’y umawit, at ang iba’y tumulong sa kanila (sap ag-ingat sa mga instrument, at mga damit, at iba pa.).

  Ang kanilang gawain ay magpuri ng wagas, at ipahayag ito sa pinakamainam na paraan upang mapasigla sa espiritwal ang bayan.

 • “At ang mga saserdote at ang mga Levita ay nangagpakalinis; at kanilang nilinis ang bayan, at ang mga pintuang-bayan, at ang kuta.” (Nehemias 12:30)

  Ang mga tao at bagay ay nalilinis sa paghuhugas. Minsan, maaari rin silang wisikan ng panlinis na tubig (Bilang 19).

  Ang seremonyang ito ay hindi kaugnay sa kapatawaran ng kasalanan kundi sa paglilinis ng kasamaan (1 Juan 1:9).

  Kung malaman natin kung paano tayo pinapatawad at nililinis ng Dios, tutugon tayo na may katuwaan at pag-asa sa pagmamahal at pagsamba sa Kanya.

 • Dalawang malalaking pulutong ang naghiwalay ng landas sa malapit sa pader:

  1. Pinangunahan ni Ezra ang unang pulutong. 2. Sumama si Nehemias sa ikalawa.

  Matapos bumaba mula sa pader, ang dalawang pulutong ay nagtagpo upang pumasok sa Templo.

  Sumunod ang mga tao at sumali sa pagsamba. Yumukod sila upang manalangin.

  Ang musika ay karaniwan nang kagamitan upang itaas ang ating kaisipan sa Dios. Pinapalago nito ang ating karanasan sa pagsamba.

  Magpapatuloy tayo sa pagsamba sa Dios sa pamamagitan ng musika sa Langit at sa Bagong Lupa.

 • “At sila'y nangaghandog ng malalaking hain ng araw na yaon, at nangagalak; sapagka't sila'y pinapagkatuwa ng Dios ng di kawasa; at ang mga babae naman at ang mga

  bata ay nangagalak: na anopa't ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo.” (Neh. 12:43)

  Ang mga hain ay pundasyon ng pagsamba sa Templo. Ang paglilinis, pagsamba, at musika ay walang patutunguhan kung walang hain.

  Ang mga haing iyon ay simbolo ng “Kordero ng Dios na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.” (John 1:29). Si Jesus ang sentro ng pagsamba.

  Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus, Karapatdapat Siyang tumanggap ng ating pasasalamat sa papuri at pagsamba (Apocalipsis 5:6, 12-13).

  Kabilang sa pagsamba ang pag-awit, musika, kaligayahan, at magalang na pagyukod sa harap ng Panginoon (Awit 95).

 • Ang gawain ng mga pari ay kumakatawan sa pamamagitan ni Jesus sa Sanctuaryo sa Langit. Tinulungan sila ng mga Levita sa mga mababang gawain.

  Hindi na kailangan ang pagkapari, dahil si Jesus na mismo ang tumatayong Pari natin ngayon. Gayunman, ang gawain na ginawa ng mga Levita ay mahalaga parin sa iglesia ngayon.

  Ang mga modernong “Levita” ay kailangang umasikaso sa pangangaral, pag-ebanghelyo, at pisikal na pangangalaga ng iglesia, musika…

  Kaya, dapat nating suportahan ang ating mga pastor at mga ministro sa ekonomiya at espiritwal. Dapat din nating pasiglahin at kilalanin ang gawain ng bawat isa sa iglesia sa anumang paraan.

 • “Turuan ang kaluluwa ng pagiging masiyahin, pagiging

  mapasalamatin, at sa pagpapahayag ng pasalamat sa Dios dahil

  sa dakilang pag-ibig kung saan minahal Niya tayo...

  Ang kaligayahang kristiano ang mismong kagandahan ng

  kabanlan…

  Bilang mga anak ng liwanag, nais ng Dios na magkaroon tayo

  ng kaaya-aya, masayahing espiritu, na ating maipapakita ang

  papuri sa Kanya na tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo

  sa kagilagilalas na liwanag.” E.G.W. (Sons and Daughters of God, June 10)

  “Sa bawat katipunan ng mga banal sa ibaba, ay

  nakikinig ang mga anghel ng Dios sa mga

  pasasalamat, papuri, kahilingan, na inihahandog ng

  bayan ng Dios sa testimoniya, mga awit, at mga

  panalangin. Ipaalala sa kanila na ang kanilang mga

  papuri ay inaayudahan ng mga pulutong ng mga

  anghel sa itaas.” E.G.W. (Our High Calling, June 10)

Search related