Click here to load reader

S PÆDAGOGUDDANNELSEN UCSJ - · PDF filePrøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of S PÆDAGOGUDDANNELSEN UCSJ - · PDF filePrøve: Grundfaglighedens...

 • STUDIEORDNINGPDAGOGUDDANNELSENUCSJ

  Gldendepr.17.8.2016

  StudieordningenerudarbejdetioverensstemmelsemedBekendtgrelsenomuddannelsentilprofessionsbachelornr.211af06/03/2014oggodkendtden10.8.2016.StudieordningenerenjusteringafStudieordningen2014ogersledesgldendeforallepdagogstuderendepUCSJ,derflger

  ovennvnteBekendtgrelse.

 • INDHOLDPdagoguddannelsensopbygning

  GrundfaglighedSpecialiseringernesobligatoriskemodulerSpecialiseringernesvalgfriemodulerAdgangtilspecialiseringKlageriforbindelsemedtildelingafspecialisering

  UndervisningsogarbejdsformerDeltagelsespligtSamspilletmellempraktikkenogdenvrigeuddannelse

  PortfolioipraktikperioderneInternationalemuligheder

  PraktikopholdiudlandetAndreinternationaleaktiviteter

  TalentforlbVejledning

  StudievejledningFagligvejledning

  Rammeromprver

  MinimumsomfangforadgangtilafsluttendeprverMeritUdskrivningafinaktivestuderendeOverflytningMeritpdagoguddannelsenPraktik

  1.praktikperiode2.praktikperiode3.praktikperiode4.praktikperiode

  Prvernationaldel

  PrveriGRUNDFAGLIGHEDENPrve:Grundfaglighedenskompetenceml1(GK1)Prve:Grundfaglighedenskompetenceml2(GK2)Prve:Grundfaglighedenskompetenceml3(GK3)

  PrveriSPECIALISERINGENSkompetenceomrde1og2(SK1ogSK2)SK1

  Dagtilbudspdagogik

  1 Tilbagetilindholdsfortegnelseklikher

 • SkoleogfritidspdagogikSocialogspecialpdagogik

  SK2:DagtilbudspdagogikSkoleogfritidspdagogik:Socialogspecialpdagogik:

  KravtiludformningafprofessionsbachelorprojektetPrverinstitutioneldel

  StudiestartsprveGrundfaglighedenskompetenceml2denskriftligedelPrveidettvrprofessionelleelementPrveidetvalgfriekompetenceomrdePrveripraktik:udlandspraktikPrveripraktik:DagtilbudspdagogikPrveripraktik:SkoleogfritidspdagogikPrveripraktik:SocialogspecialpdagogikBachelorprojektet

  DispensationUddannelsenslovmssigegrundlagModuler

  GrundfaglighedenPdagogik,etikogdannelsePdagogensrolleogrelationerUdvikling,lringoginnovationKn,seksualitetogmangfoldighedPdagogensommyndighedspersonPdagogenspraksisSocialinterventionogpdagogiskemetoder

  Specialisering

  DagtilbudspdagogikBarndom,kulturoglringUdsathedoginklusionidagtilbudProfessionsvidenogforskningirelationtildagtilbudspdagogik

  SkoleogfritidspdagogikBrnogungedidaktikogdannelseBrnogungesfllesskaberProfessionsvidenogforskningirelationtilskoleogfritidspdagogik

  SocialogspecialpdagogikMenneskeriudsattepositionerLivskvalitetidentitetogfllesskabProfessionsvidenogforskningirelationtilsocialogspecialpdagogik

  2 Tilbagetilindholdsfortegnelseklikher

 • Valgmodulerindenforde7valgfriekompetenceomrderKreativeudtryksformer

  KreativitetogstetikitematiskbilledarbejdeDramasomstetisklreprocesipdagogiskogsocialtarbejdeLeg,musik,drama,dans,billedkunstogfortllingidagtilbudMusikFortlling,dramaogteatersomunderstttendeundervisningiskoleogfritidstilbud

  NaturogudelivLeg,bevgelse,natur,teknikogmatematikidagtilbudLeg,bevgelse,natur,teknikogmatematikiskoleogfritidNaturogudeliv

  SundhedsfremmeogbevgelseMotoriskudviklingoglringgennemleg,idrtogbevgelseKrop,kommunikationogdansLiviforandringProjektledelse,teambuildingogboldspilSundhedsfremme,kropogbevgelseHestensomenpdagogiskressource

  MedierogdigitalkulturMedierogdigitalkulturDeteksperimenterendevrksted

  KulturprojekterogkultureltivrkstteriKultur,byogbevgelseBrneogungekultur

  SocialinnovationogentreprenrskabVelfrdsinnovationogvelfrdsteknologiietsocialogspecialpdagogiskperspektivSocialtentreprenrskabogcivilsamfundetsudviklingSocialinnovationogentreprenrskab

  KulturmdeoginterkulturalitetMusikogdramasomkultureltmdestedLegendetilgangetilkulturmdetKulturmdeogstetikKomparativpdagogikoginternationalestudierafpdagogiskKulturogprofession

  Tvrprofessionellemoduler

  VelfrdsinnovationogvelfrdsteknologiBrnogungetrivsel,inklusionogsundhedsfremmestetiskemetoderiarbejdetmedmenneskeriudsattepositionerSprog,legogkulturMaddannelseogsmagskulturstetiskelreprocesserptvrsBevgelse,kropogsindSundhedogkropBredygtigpdagogiksombrobyggerSamarbejdeptvrsiarbejdetmedbrnogungeMatematiskopmrksomhedidagtilbudogskoleKommunikationogsamspilmedmenneskermedmultihandicap

  3 Tilbagetilindholdsfortegnelseklikher

 • ModulerudvikletogudbudtpMarjatta

  DramaogbevgelsekreativeprocesseripdagogiskogsocialtarbejdeMusiskstetiskemetodermedholistisktilgangtilsundhedogpersonligudviklingSundhedogkropmedholistisktilgangtillivskvalitet

  InternationalemodulerudbydesoggennemfrespCampusRoskilde

  ALECE1(AestheticsandLearninginEarlyChildhoodEducation):ChildDevelopmentinaCulturalperspectiveALECE2(AestheticsandLearninginEarlyChildhoodEducation):AestheticLearningProcessesinTheoryandPracticeALECE3(AestheticsandLearninginEarlyChildhoodEducation):Creativeformsofexpression

  4 Tilbagetilindholdsfortegnelseklikher

 • KRESTUDERENDEPPDAGOGUDDANNELSENVelkommentiluddannelsentilprofessionsbachelorsompdagogiCenterforPdagogikiUCSjlland.Vivedfrabdeinternationalogdanskforskning,atdygtigepdagogerkangreenafgrendeforskelformennesker,ogatbrn,dergridagtilbudafhjkvalitetmeddygtigepdagoger,harenmarkantbedrechanceforattriveslivetigennemendbrn,derikkehargetisdannedagtilbudogvretomgivetafsdannepdagoger.Sompdagoghardudermedmulighedenforatvremedatunderstttetrivsel,udviklingoglringhosdemennesker,duarbejdermedogfor.PpdagoguddannelseniUCSjllandharviflgendekernevrdier:

  Hjfaglighed,pdagogiskhandlekompetenceoginnovation Demokratiskogaktivdeltagelse Individuelogsocialansvarlighed

  Derforvildubliveudfordretoginspireretbdefagligt,personligtogsocialt,fordiduskalarbejdemedvigtigeogdilemmafyldteemnerbdeteoretiskogpraktiskilbetafdinuddannelse.Nogetskalduarbejdemedpegenhnd,menmegetforegrsammenmeddinemedstuderende,studerendefraandreuddannelsersamtdeforskelligeundervisere,duvilmdeilbetafdinstudietid.Desudenkommerduipraktikfiregangeilbetafstudiet,oghervildumedstttefradinpraktikvejlederarbejdesystematiskmedatudvikledinepraktiskeogrefleksiveevnersompdagog.Ilbetafstudietskaldutilegnedigvidenogkompetencervedatundersge,eksperimenteremedogreflektereoverforskelligepdagogiskemetoderogtilgange,ogduskalhelevejenigennemdinuddannelsesttedigml,reflektereoverdineforventningertildigselv,dinestudierogditfremtidigearbejdesompdagogogoverdeprocesserogprodukter,duudarbejderundervejsiuddannelsen.Dineundervisere,vejledere,studievejledereogmedstuderendevilsttteogguidedigigennemuddannelsen,menpdagoguddannelsenfordrerogsafdig,atdutageransvarogdeltageraktivtiditstudie.Slovervidigtilgengld,atduvilfnogleudfordrende,spndendeoglrerigerppdagoguddannelsen,dererkendetegnetvedenhjgradafvariationideundervisningsoglringsformer,duvilmde.VelmdtppdagoguddannelseniUCSjlland.MargitMikkelsenChefiCenterforPdagogik,UCSJ

  5 Tilbagetilindholdsfortegnelseklikher

 • STUDIEORDNINGENDennestudieordningfastlggerregler,rettighederogpligterforstuderendeppdagoguddannelsenpProfessionshjskolenUniversityCollegeSjlland(UCSJ).Detbetyder,atdenglderpflgendeudbudssteder:

  CampusNykbingF CampusRoskilde CampusSlagelse CampusVordingborg

  UCSJharendvideresamarbejdsaftalemedUddannelsescenterMarjattaiTappernje ,hvordeleafuddannelsenkangennemfres.1

  Studieordningengiveroverblikoveruddannelsensml,indholdogomfang.Ligesomdengiverenbeskrivelseafdeforskelligeundervisningsformerogstudieaktiviteter,deranvendesiuddannelsen.

  Studieordningenfastlggeruddannelsensrammerogkravtildestuderendeomprver,deltagelse,praktik,studievejledningogmerit.

  Uddannelsensml,varighedogstrukturerfastsatihenholdtilBekendtgrelsenomuddannelsentilprofessionsbachelorsompdagogBEKnr.211af06/03/2014https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162068

  FormletmedpdagoguddannelseneriBEKnr211formuleretsledes:

  1.Formletmeduddannelsener,atdenstuderendeerhverversigprofessionsrelevantekompetencer,videnogfrdighedertilselvstndigtogisamarbejdeatudve,udvikleogformidleudviklings,lringsogomsorgsopgaverietsamfundsmssigtperspektiv.

  2.Uddannelsenernormerettil210ECTSpoint.60ECTSpointsvarertilenfuldtidsstuderendesarbejdei1r.

  Stk.2.Uddannelsengiverdenuddannederettilatanvendetitlenprofessionsbachelorsompdagog.DenengelsketitelfordenuddannedeerBachelorinSocialEducation.

  ElringsuddannelsentilrettelggesligeledespbaggrundafBEK211ogioverensstemmelsemeddennestudieordning,idetrelevanteogudvalgtedeleafstudiettilrettelggessomelring,hvoranvendelseafvirtuelleopgaver,virtuellekommunikationsformerogvirtuellefllesskaberstrcentralt.

  1UCSJssamarbejdsaftalemedUddannelsescenterMarjattabetyder,atnoglemodulerogpraktikkeriuddannelsensspecialiseringsdelogsudbydespUddannelsescenterMarjatta;semereunder:Moduler

  6 Tilbagetilindholdsfortegnelseklikher

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162068

 • Dennestudieordningerjusteretiaugust2016.Justeringerneomhandleralenedeinstitutionelledeleafstudieordningenogkanistoretrkinddelesunderflgendeoverskrifter:

  Deltagelsespligt Beskrivelseafprveriforbindelsemedpraktikiudlandet Beskrivelseafportfolioeripraktikkenogspecialiseringen Beskrivelseaffristerforansgningommerit Prvenidetvalgfriekompetenceomrde Minimumsomfangforadgangtilprver Enkeltemodulerindenforkompetenceomrdetsundhedsfremmeog

  bevgelse.

  ndringer,derrettersigmodmoduler,deltagelsespligtogprveformer,trderikraftforstuderende,somikkepr.17.august2016erintroducerettilellerbegyndtdetstudieelement,hvoriprvenerplaceret.Studerende,somerintroducerettilellerpbegyndtsdantstudieelement,mengrundetsygdom,ikkebestedeprverellerlignendegennemfrerstudieelementetpetseneretidspunkt,flgerdennerevideredeversionafstudieordningen.ndringeriprvenidetvalgfriekompetenceomrderglderforallestuderende,dergennemfrermindstetvalgfritmodulefterdennestudieordning.

  7 Tilbagetilindholdsfortegnelseklikher

 • PDAGOGUDDANNELSENSOPBYGNINGPdagoguddannelsenharsamletsetetomfangp210ECTS ,somsvarertil2

  fuldtidsstudiumi3r.Uddannelseneropdelti:Engrundfaglighedsdelogenspecialiseringsdel.

  Grundfagl

Search related