Click here to load reader

Regulativ for erhvervsaffald (Skive kommune) // Nomi4s

 • View
  238

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Regulativ for erhvervsaffald (Skive kommune) // Nomi4s

 • Skive Kommune

  REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

 • Indholdsfortegnelse

  1 Forml m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrdelse og straf 2 8 Bemyndigelse 3 9 Ikrafttrdelse 3 10 Ordning for dagrenovationslignende affald 4 11 Ordning for genbrugsplads(-en eller -erne) 7 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald 9 13 Ordning for klinisk risikoaffald 12 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald 13 15 Ordning for forbrndingsegnet affald 14 16 Ordning for deponeringsegnet affald 16 17 Ordning for asbestholdigt affald 18 18 Ordning for afbrnding af affald 18 19 Ordning for affald fra olie og benzinudskillere 20

 • Side 1

  1 Forml m.v. Formlet med dette regulativ er at faststte regler for hndtering af affald fra virksomheder i Skive Kommune med henblik p at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for milj og mennesker samt begrnse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

  Formlet er endvidere efter miljbeskyttelsesloven at faststte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelggelse m.v. med henblik p at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -hndteringen.

  De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggrelse, som er reguleret i affaldsbekendtgrelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

  2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gldende miljlovgivning, herunder navnlig:

  Lov om miljbeskyttelse (miljbeskyttelsesloven).

  Bekendtgrelse om affald (affaldsbekendtgrelsen). Bekendtgrelse om markedsfring af elektrisk og elektronisk udstyr samt hndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgrelsen).

  Bekendtgrelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgrelsen).

  Bekendtgrelse om deponeringsanlg (deponeringsbekendtgrelsen).

  3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgr af den til enhver tid gldende affaldsbekendtgrelse.

 • Side 2

  4 Registrering af udenlandske virksomheder Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik p opkrvning af affaldsgebyr m.v.

  5 Gebyrer Kommunalbestyrelsen faststter gebyrer i henhold til miljbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgrelsen.

  Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgrelsen n gang rligt et gebyrblad, der angiver strrelsen p ovennvnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgngeligt p Skive Kommunes hjemmeside.

  6 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgrelser i henhold til regulativet kan efter affaldsbekendtgrelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

  Indskrpelser af regulativet efter miljbeskyttelsesloven kan ikke pklages til anden administrativ myndighed.

  Afgrelser efter miljbeskyttelsesloven kan efter miljbeskyttelsesloven, medmindre andet fremgr af lovens bestemmelser, pklages til Natur- og Miljklagenvnet.

  Efter lov om kommunernes styrelse kan sprgsml om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der srligt glder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfr af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrkkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

  7 Overtrdelse og straf

 • Side 3

  Overtrdelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgrelsen med bde.

  Efter affaldsbekendtgrelsen kan straffen stige til fngsel i indtil 2 r, hvis overtrdelsen er beget forstligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrdelsen er:

  1. voldt skade p miljet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnet eller tilsigtet en konomisk fordel for den pgldende selv eller andre, herunder

  ved besparelser. Der kan efter affaldsbekendtgrelsen plgges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven.

  8 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at trffe afgrelser efter dette regulativ.

  9 Ikrafttrdelse Dette regulativ trder i kraft den1.januar 2016.

  Samtidig med ikrafttrdelsen af dette regulativ ophves flgende:

  Regulativ for Erhvervsaffald af 1. juni 2013.

  Sledes vedtaget af kommunalbestyrelsen den 3-november 2015. Formand for Teknik- og miljudvalget -Jens Peder Hedevang Direktr for Teknisk Forvaltning -Thomas Lindberg Ramsay

 • Side 4

  10 Ordning for dagrenovationslignende affald 10.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv

  Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgrelsen.

  10.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle virksomheder i Skive Kommune.

  10.3 Beskrivelse af ordningen Virksomheder m ikke hndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens smt forbrndingsegnede affald.

  Dagrenovationslignende affald anvises til Affaldscenter Kstrup. Virksomheder med dagrenovationslignende affald har pligt til at benytte en af flgende ordninger:

  Ordning for dagrenovationslignende affald - Kommunal indsamlingsordning.

  Virksomheder der benytter den kommunale indsamlingsordning har pligt til flgende:

  Tilmelde sig til den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation for husholdninger p vilkr som er fastlagt i regulativ for husholdningsaffald i Skive Kommune. Tilmelding sker ved henvendelse til Nomi4s.

  Ordning for dagsrenovationslignende affald - anvisningsordning.

 • Side 5

  Virksomheder der benytter anvisningsordningen har pligt til flgende:

  Trffe aftale med en affaldstransportr og eller indsamlingsvirksomhed om indsamling af dagrenovationslignende affald. Affaldet skal opsamles i lukkede beholdere / container og afleveres til anviste modtager. Der afhentes dagrenovationslignende affald hver uge eller hver 14. dag afhngig af indget aftale. Affaldsskke m ikke fyldes mere end til den markerede pfyldningsstreg. Beholdere m ikke fyldes mere, end at lget kan lukkes tt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Skive Kommune - efter forudgende skriftlig varsel - tilmelde yderligere enheder, sledes at overfyldning undgs. Skarpe, skrende, rivende eller spidse genstande samt stvende, vdt og uhygiejnisk affald skal vre tilstrkkeligt emballeret i lukkede og ttte emballager, s der ikke kan ske skade p personer eller beholderen , herunder eventuelt affaldssk. Sod, aske og slagger skal vre fuldstndigt afklet samt emballegeret inden anbringelse i beholderen. Det er virksomhedens ansvar at beholderen rengres. Transportren / indsamlingsvirksomheden skal vre registreret i Affaldsregistret. Virksomheden skal p anmodning fra Skive Kommune dokumentere, at der er en sdan aftale om indsamling og levering af det dagrenovationslignende affald. Afregning for affaldets hndtering sker mellem affaldsproducent, transportr / indsamlingsvirksomhed og anviste modtageranlg.

  10.4 Beholdere udgr

  10.5 Kapacitet for beholdere

  I ordningen for dagrenovationslignende affald - den kommunale ordning, kan der udleveres flgende beholdertyper:

  plastbeholder p 140 liter plastbeholder p 190 liter plastbeholder p 240 liter minicontainer p 400 liter minicontainer p 600 liter

 • Side 6

  minicontainer p 800 liter vippecontainer p 8 m3 vippecontainer p 14 m3.

  Hvis der i enkelte tilflde er brug for mere kapacitet, kan der kbes skkemrker. Skkemrkerne kan psttes lse skke. Lse skke m veje op til 20 kg og skal placeres ved siden af affaldsbeholderen.

  Se salgsted p www.nomi4s.dk

  10.6 Anbringelse af beholdere Udgr

  10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

  Udgr

  10.8 Renholdelse af beholdere

  Udgr

  10.9 Afhentning af dagrenovationslignende affald

  Udgr

 • Side 7

  10.10 Tilmelding/afmelding Kommunens virksomheder har benyttelsespligt og skal vre tilmeldt en ordning for dagrenovationslignende affald. Det er derfor generelt ikke muligt for aktive virksomheder at blive fritaget fra ordningen.

  Virksomheder, som ophrer eller p andre mde bliver inaktive, kan afmelde sig ordningen.

  11 Ordning for genbrugspladserne. Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald.

  11.1 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder alle virksomheder, der er tilmeldt ordningen for genbrugspladser.

  Ordningen er frivillig. Tilmelding skal ske til Nomi4S via www.nomi4s.dk. Her findes ogs oplysninger om genbrugspldsernes placering og bningstider.

  11.2 Adgang til genbrugspladserne.

  Virksomhedens adgang til genbrugspladserne er betinget af, at virksomheden er tilmeldt ordningen for benyttelse af genbrugspladserne. Betaling for benyttelse af genbrugspladsen sker pr. besg og med tillg for trailer. Betaling for farligt affald sker srskilt, se 11.4.

  Takster for brug af genbrugspladserne og farligt affald er fastlagt i det til enhver tid gldende takstblad, som kan findes p www.nomi4S.dk.

  Skive Kommune/pladspersonalet kan kontrollere, at virksomhederne er tilmeldt ordningen for benyttelse af genbrugspladser.

  Virksomheder har efter affaldsbekendtgrelsen adgang til genbrugspladserne i

 • Side 8

  indregistrerede kretjer med en tilladt tot

Search related