Click here to load reader

Regulativ for husholdningsaffald (Lemvig kommune) // Nomi4s

 • View
  227

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Regulativ for husholdningsaffald (Lemvig kommune) // Nomi4s

 • Lemvig Kommune

  REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

  Gldende fra d. 01-01-2012

 • 1 Forml 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrdelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrdelse 3 9 Ordning for dagrenovation 4 10 Ordning for papiraffald 8 11 Ordning for papaffald 10 12 Ordning for glasemballageaffald 11 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 12 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 15 15 Ordning for genbrugspladserne 18 16 Ordning for PVC-affald 19 17 Ordning for imprgneret tr 20 18 Ordning for farligt affald 21 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 23 20 Ordning for brbare batterier og akkumulatorer 24 21 Ordning for bygge- og anlgsaffald 25 22 Ordning for haveaffald 26 23 Ordning for storskrald 27

 • 1 Forml

  Formlet med dette regulativ er at faststte regler for hndtering af husholdningsaffald fra alleborgere og grundejere i Lemvig Kommune med henblik p at forebygge forurening, uhygiejniskeforhold for milj og mennesker og begrnse ressourceanvendelsen ved at fremmegenanvendelse af affald.

  Formlet er endvidere efter miljbeskyttelsesloven at faststte regler om de kommunaleaffaldsordningers omfang og tilrettelggelse m.v. med henblik p at etablere og skabe rammernefor velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse medafviklingen af affaldsindsamlingen og -hndteringen.

  2 Lovgrundlag

  Regulativet er udarbejdet i henhold til gldende miljlovgivning, herunder navnlig:

  Lov om miljbeskyttelse (miljbeskyttelsesloven).

  Bekendtgrelse om affald (affaldsbekendtgrelsen).

  Bekendtgrelse om markedsfring af elektrisk og elektronisk udstyr samt hndtering af affald afelektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgrelsen).

  Bekendtgrelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer(batteribekendtgrelsen).

  Bekendtgrelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgrelsen).

  3 Definitioner

  De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgr af den tilenhver tid gldende affaldsbekendtgrelse.Desuden anvendes flgende definitioner: Affaldser er at betragte som en mini genbrugsplads med indsamlingsbeholdere placeret vedboligforeninger. I affaldserne er der mulighed for aflevering af op til 10 fraktioner.Genbrugsplads er en bemandet plads, hvor borgere og grundejere i kommunen kan afleveresorteret affald i opstillede containere.

  Side 1

 • Grundejer er den, der iflge tingbogen har adkomst til ejendommen. I en ejendom medandelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejerefter dette regulativ.Haveaffald bestr af grene, blade, grs, ukrudt m.v. fra havearealer ved borgere og grundejere ikommunen.Miljstation er en station med indsamlingsbeholdere placeret i nromrder, hvortil de borgere oggrundejere kan bringe papir, pap, flasker og glas samt andet nrmere angivet affald.NVRaffald i/s (i det efterflgende benvnt NVR) er et flles kommunalt ejet affaldsselskab.Selskabet ejes af Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. NVRaffald i/s har fet kompetenceoverdraget driftsansvaret for de borgerrelaterede affaldsopgaver. Det omfatter bl.a.indsamlingsordninger samt drift af genbrugspladser i Holstebro og Lemvig Kommuner.Storskrald bestr af kasserede brugsgenstande (f.eks. mbler, hrde hvidevarer, tpper m.v.), fraborgere og grundejere i kommunen.

  4 Gebyrer

  Kommunalbestyrelsen faststter gebyrer i henhold til miljbeskyttelsesloven samtaffaldsbekendtgrelsen.Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgrelsen n gang rligt et gebyrblad, derangiver strrelsen p ovennvnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgngeligt p Lemvig Kommuneshjemmeside.

  5 Klage m.v.

  Kommunalbestyrelsens afgrelser kan efter affaldsbekendtgrelsen ikke pklages til andenadministrativ myndighed.

  Efter lov om kommunernes styrelse kan sprgsml om, hvorvidt kommunen overholder denlovgivning, der srligt glder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der erudstedt i medfr af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvorikommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrkkeligt grundlag for atrejse en tilsynssag.

  6 Overtrdelse og straf

  Side 2

 • 1.

  2.

  Overtrdelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgrelsen med bde.

  Efter affaldsbekendtgrelsen kan straffen stige til fngsel i indtil 2 r, hvis overtrdelsen erbeget forstligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrdelsen er:

  voldt skade p miljet eller fremkaldt fare herfor, eller

  opnet eller tilsigtet en konomisk fordel for den pgldende selv eller andre, herunder vedbesparelser.

  7 Bemyndigelse

  Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljudvalget tilat trffe afgrelser efter dette regulativ samt foretage redaktionelle ndringer heri samt

  at delegere disse kompetencer helt eller delvis til forvaltningen Teknik & Milj.

  8 Ikrafttrdelse

  Regulativet trder i kraft den 01-01-2012.

  Samtidig med ikrafttrdelsen af dette regulativ ophves flgende:Regulativ for husholdningsaffald - Lemvig Kommune - maj 2008Sledes vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14-12-2011.

  Borgmester Erik Flyvholm Kommunaldirektr Birgit Fogh Rasmussen

  Side 3

 • 9 Ordning for dagrenovation

  9.1 Hvad er dagrenovation

  Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgrelsen.Dagrenovation er defineret som:Affald, som hovedsageligt bestr af kkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasseredematerialer, der typisk frembringes af husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form afkartoner til mlk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast, aske indpakket og i begrnsetomfang, stvsugerposer m.v., som ikke er omfattet af andre ordninger.

  9.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringerdagrenovation.Der kan i flgende tilflde meddeles dispensation fra indsamlingsordningen:Sfremt det kan dokumenteres, at ejendommen har stet ubenyttet det seneste halve r. Vedubenyttet forsts, at der ikke har vret personer tilmeldt ved folkeregisteret.

  Nr ejendommen str tom p grund af nedrivning, og der er udstedt nedrivningstilladelse.

  9.3 Beskrivelse af ordningen

  Ordningen er en indsamlingsordning, der skal sikre, at dagrenovation bliver indsamlet sledes, atder ikke sker forurening eller skabes uhygiejniske forhold. Indsamlingen omfatter afhentning vedhusstanden og udfres efter overenskomst mellem og en entreprenr.Henvendelser vedrrende indsamlingen f.eks. manglende afhentning af dagrenovation skal ske tilNVR og kan ske telefonisk eller via hjemmesiden www.nvraffald.dk.Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen p denmatrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgrelsens 25, stk. 4.Vegetabilsk affald til hjemmekompostering m kun best af flgende:Affald fra grntsager.

  Blomster og potteplanter.

  Side 4

 • Vdt papir (kkkenruller og lignende).

  Frugt.

  Kaffegrums og teblade, inkl. filtre.

  Kartoffelskrller og andre skrller.

  Skaller fra g og ndder.

  9.4 Beholdere

  Det phviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsenanviste beholdere til dagrenovation.Opsamlingsmateriel til opbevaring og afhentning skal vre godkendt af Lemvig Kommune.Containerne leveres af, tilhrer og vedligeholdes af NVR.Containere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre rsager end almindelig brug ogslitage, herunder ved brand, hrvrk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren.I Lemvig Kommune anvendes flgende containertyper:190 l dagrenovationscontainer.

  240 l dagrenovationscontainer.

  370 l dagrenovationscontainer.

  770 l dagrenovationscontainer.

  9.5 Kapacitet for beholdere

  Opstr der behov for ekstra kapacitet, kan der kbes en ekstra sk. Skken er mrket ekstraog kan kbes p genbrugspladsen samt p Lemvig Kommunes borgerservice til en pris fastsat engang rligt sammen med gebyret. Yderligere information kan fs p NVRs hjemmesidewww.nvraffald.dk.Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgendeskriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, sledes at fremtidig overfyldning undgs.

  Side 5

 • 9.6 Anbringelse af beholdere

  Dagrenovationscontaineren skal placeres sledes, at den er let tilgngelig for renovatren.For at dagrenovationscontaineren er let tilgngelig skal flgende iagttages:StandpladsContaineren placeres p en standplads med et fast og jvnt underlag, herunder beton, fliser ellerasfalt i niveau med adgangsvejen.

  AdgangsvejenAdgangsvejen er strkningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen.Adgangsvejen til standpladsen har en bredde p 1 m og en frihjde p 2 m.

  Adgangsvejen til standpladsen er plan, fast og jvn med krefast underlag, herunder beton, flisereller asfalt.

  Stigninger herunder trin p adgangsvejen vil bl.a. blive vurderet ud fra Arbejdstilsynets At-vejledning om stigninger p adgangsveje.

  Pladsen/standpladsen omkring containeren samt adgangsvejen til containeren er belyst ogholdes ryddelig.

  Dre, lger og lignende kan fastholdes i ben stilling.

  Pladsen/standpladsen omkring containeren samt adgangsvejen dertil er om vinteren ryddet forsne og is samt saltet eller gruset.

  TilkrselsforholdIndkrslen skal vre egnet til krsel med renovations bil, hvilket betyder at:Indkrslen/vejen skal vre tilstrkkelig bred og hj. Tilstrkkelig defineres i dennesammenhng som mindst:

  - 3 meter bred.- 4 meter i frihjde.Renovations bilen uden problemer kan vende p grdspladsen eller i indkrslen.

  Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstende forhold vedr. placering af containeren ogtilkrselsforhold, skal containeren sttes ud til nrmeste krevej p tmningsdagen.Endvidere kan der opkrves et srgebyr, hvis der er srlige ekstraomkostninger med afhentningaf affald. Srgebyret faststtes til de direkte medgede omkostninger inkl. administrative udgifter.

  Side 6

 • 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

  Beholdere m ikke fyldes mere, end at lget kan lukkes tt og affaldet ikke klemmes fast ibeholderen.Sod, aske og slagger skal vre fuldstndigt afklet samt emballeret inden anbringelse ibeholderen.Skarpe, skrende, rivende eller spidse genstande samt stvende, vdt og uhygiejnisk affald skalvre forsvarligt emballeret inden anbringelse i containeren, s der hverken kan ske skade ppersoner eller p containeren.

  9.8 Renholdelse af beholdere

  Det er borgers ansvar, at containeren renholdes.

  9.9 Afhentning af dagrenovation

  I Lemvig Kommune vil containere til dagrenovation, ved boliger med helrsstatus, blive tmt hver14. dag.Flerfamiliehuse samt boligforeninger kan for alle containertyper ( 9.4) f 14 dages tmning og for370 og 770 l containere kan der ske uge tmning.Huse med sommerhusstatus fr tmt dagrenovationscontainere 26 eller 32 gange om ret eller 14dages tmning.Tmningerne vil som udgangspunkt ske p samme ugedag, medmindre der opstr forskydninger iforbindelse med helligdage.Sfremt der kan forventes forskydninger i forbindelse med f.eks. helligdage, vil dette bliveannonceret i ugeavisen samt p hjemmesiden www.nvraffald.dk.Afhentning af dagrenovation vil normalt ske p hverdage i tidsrummet mellem kl. 06.00 og kl.18.00.Sfremt afhentningstidspunkt ndres, vil grundejer f direkte besked fra NVR.Der er mulighed for at tilmelde sig en gratis SMS/e-mail service, sledes at der modtages enbesked dagen fr containeren skal tmmes.

  9.10 Tilmelding/afmelding

  Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.Ejere af beboelsesejendomme og sommerhuse skal kontakte NVR for at foretage til- ogafmeldinger til indsamlingsordningen samt ndringer af antal og strrelse af containerne. DetteSide 7

 • skal ske senest dagen fr den 1. eller den 15. i mneden.

  10 Ordning for papiraffald

  10.1 Hvad er papiraffald

  Papiraffald omfatter rene og trre papirmaterialer fra almindelig brug i en husholdning. Dette erblandt andet:Aviser.

  Ugeblade og reklamer.

  Kuverter og skrivepapir.

  Brochurer og tidsskrifter.

  10.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle borgere og grundejere i kommunen.

  10.3 Beskrivelse af ordningen

  Ordningen er baseret p dels en henteordning og dels en bringeordning.Henteordningen omfatter afhentning ved borgere og grundejere i kommunen, dog ikkesommerhuse og kolonihaver.Indsamlingen udfres efter overenskomst mellem NVR og en entreprenr.Indsamlingsordningen trder i kraft den 1. januar 2012.Bringeordningen omfatter aflevering af papiraffald p genbrugspladserne i Lemvig, Holstebro ogStruer Kommuner.Papiraffald kan ogs:- Afleveres i affaldser for boligforeninger.- Afhentes via storskraldsordningen jf. 23.- Afhentes af de frivillige organisationer, som der er indget aftale med.

  Side 8

 • 10.4 Beholdere

  Opsamlingsmateriel til opbevaring og afhentning skal vre godkendt af Lemvig Kommune.Containere leveres af, tilhrer og vedligeholdes af NVR.Containere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre rsager end almindelig brug ogslitage, herunder ved brand, hrvrk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren.I Lemvig Kommune anvendes flgende containertyper:Sektionsopdelt 240 liters container.

  240 og 400 liters container ved boligforeninger og strre sammenhngende boligomrder.

  10.5 Anbringelse af beholdere

  Papir- og emballagecontaineren skal placeres sledes, at den er let tilgngelig for renovatren.For at papir- og emballagecontaineren er let tilgngelig skal flgende iagttages:StandpladsContaineren placeres p en standplads med et fast og jvnt underlag, herunder beton, fliser ellerasfalt i niveau med adgangsvejen.

  AdgangsvejenAdgangsvejen er strkningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen.Adgangsvejen til standpladsen har en bredde p 1 m og en frihjde p 2 m.

  Adgangsvejen til standpladsen er plan, fast og jvn med krefast underlag, herunder beton, flisereller asfalt.

  Stigninger herunder trin p adgangsvejen vil bl.a. blive vurderet ud fra Arbejdstilsynets At-vejledning om stigninger p adgangsveje.

  Pladsen/standpladsen omkring containeren samt adgangsvejen til containeren er belyst ogholdes ryddelig.

  Dre, lger og lignende kan fastholdes i ben stilling.

  Pladsen/standpladsen omkring containeren samt adgangsvejen dertil er om vinteren ryddet forsne og is samt saltet eller gruset.

  Tilkrselsforhold

  Side 9

 • Indkrslen skal vre egnet til krsel med renovations bil, hvilket betyder at:Indkrslen/vejen skal vre tilstrkkelig bred og hj. Tilstrkkelig defineres i dennesammenhng som mindst:

  - 3 meter bred.- 4 meter i frihjde.Renovationsbilen uden problemer kan vende p grdspladsen eller i indkrslen.

  Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstende forhold vedr. placering af containeren ogtilkrselsforhold, skal containeren sttes ud til nrmeste krevej p tmningsdagen.Endvidere kan der opkrves et srgebyr, hvis der er ekstraomkostniner forbundet medafhentning af affald. Srgebyret faststtes til de direkte medgede omkostninger inkl.administrative udgifter

  10.6 Anvendelse og fyldning af beholdere

  Containeren m ikke fyldes mere, end at lget kan lukkes tt og affaldet ikke klemmes fast icontaineren.

  10.7 Renholdelse af beholdere

  Det er borgers ansvar, at containeren renholdes.

  10.8 Afhentning af papiraffald

  I Lemvig Kommune vil containere til papir og emballage som udgangspunkt blive tmt hver 6. uge.Der er mulighed for at tilmelde sig en gratis SMS/e-mail service, sledes at der modtages enbesked dagen fr containeren skal tmmes.Papiraffald kan ogs afhentes via storskraldsordningen jf. 23.

  11 Ordning for papaffald

  11.1 Hvad er papaffald

  Side 10

 • Papaffald omfatter rene og trre papmaterialer, som fremkommer fra almindelig brug i enhusholdning. Dette er blandt andet:Papemballage.

  11.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle borgere og grundejere i kommunen.

  11.3 Beskrivelse af ordningen

  Indsamling af papaffald er dels en henteordning og dels en bringeordning, der skal sikre, at papbliver frasorteret, indsamlet og genanvendt.Henteordningen omfatter afhentning via storskraldsordningen jf. 23.Bringeordning omfatter aflevering af papaffald p genbrugspladserne i Lemvig, Holstebro ogStruer Kommuner.Papaffaldet kan ogs:- Afleveres i affaldser for boligforeninger.- Afhentes af de frivillige organisationer, som der er indget aftale med.

  11.4 Afhentning af papaffald

  Papaffald kan afhentes via storskraldsordningen jf. 23.

  12 Ordning for glasemballageaffald

  12.1 Hvad er glasemballageaffald

  Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen p emballageaffaldi emballagebekendtgrelsen.Glasemballageaffald omfatter tmte og rengjorte flasker og andre glasemballager fra almindeligforbrug i en husholdning. Dette er blandt andet:

  Side 11

 • Vin- og spiritusflasker.

  Marmelade- og konservesglas.

  Dressing- og ketchupflasker.

  Andre flasketyper.

  12.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle borgere og grundejere i kommunen.

  12.3 Beskrivelse af ordningen

  Indsamling af glas og flasker er dels en henteordning og dels en bringeordning, der skal sikre, atglas og flasker bliver frasorteret, indsamlet og genanvendt.Henteordningen omfatter afhentning via storskraldsordningen 23.Bringeordning omfatter aflevering af glas og flasker p genbrugspladserne i Lemvig, Holstebro ogStruer Kommuner.Glas og flasker kan ogs:- Afleveres p miljstationer.- Afhentes af de frivillige organisationer, som der er indget aftale med.

  12.4 Afhentning af glasemballageaffald

  Glasemballageaffald kan afhentes via storskraldsordningen jf. 23.

  13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald

  13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald

  Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen p emballage iemballagebekendtgrelsen.

  Side 12

 • Metalemballageaffald omfatter tmt og rengjort metalemballage fra almindelig brug i enhusholdning. Dette er blandt andet:Konservesdser.

  Lg fra marmelade- og konservesglas.

  l- og sodavandsdser.

  13.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle borgere og grundejere i kommunen.

  13.3 Beskrivelse af ordningen

  Ordningen er baseret p dels en henteordning og dels en bringeordning.Henteordningen omfatter afhentning ved borgere og grundejere i kommunen, dog ikkesommerhuse og kolonihaver.Indsamlingen udfres efter overenskomst mellem NVR og en entreprenr.Bringeordningen omfatter aflevering af metalemballageaffald p genbrugspladserne i Lemvig,Holstebro og Struer Kommuner.Metalemballageaffald kan ogs:- Afleveres i affaldser for boligforeninger.- Afhentes via storskraldsordningen jf. 23.

  13.4 Beholdere

  Opsamlingsmateriel til opbevaring og afhentning skal vre godkendt af Lemvig Kommune.Containere leveres af, tilhrer og vedligeholdes af NVR.Containere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre rsager end almindelig brug ogslitage, herunder ved brand, hrvrk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren.I Lemvig Kommune anvendes flgende containertyper:Sektionsopdelt 240 liters container.

  240 og 400 liters container ved boligforeninger og strre sammenhngende boligomrder.

  Side 13

 • 13.5 Anbringelse af beholdere

  Papir- og emballagecontaineren skal placeres sledes, at den er let tilgngelig for renovatren.For at papir- og emballagecontaineren er let tilgngelig skal flgende iagttages:StandpladsContaineren placeres p en standplads med et fast og jvnt underlag, herunder beton, fliser ellerasfalt i niveau med adgangsvejen.

  AdgangsvejenAdgangsvejen er strkningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen.Adgangsvejen til standpladsen har en bredde p 1 m og en frihjde p 2 m.

  Adgangsvejen til standpladsen er plan, fast og jvn med krefast underlag, herunder beton, flisereller asfalt.

  Stigninger herunder trin p adgangsvejen vil bl.a. blive vurderet ud fra Arbejdstilsynets At-vejledning om stigninger p adgangsveje.

  Pladsen/standpladsen omkring containeren samt adgangsvejen til containeren er belyst ogholdes ryddelig.

  Dre, lger og lignende kan fastholdes i ben stilling.

  Pladsen/standpladsen omkring containeren samt adgangsvejen dertil er om vinteren ryddet forsne og is samt saltet eller gruset.

  TilkrselsforholdIndkrslen skal vre egnet til krsel med renovations bil, hvilket betyder at:Indkrslen/vejen skal vre tilstrkkelig bred og hj. Tilstrkkelig defineres i dennesammenhng som mindst:

  - 3 meter bred.- 4 meter i frihjde.Renovations bilen uden problemer kan vende p grdspladsen eller i indkrslen.

  Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstende forhold vedr. placering af containeren ogtilkrselsforhold, skal containeren sttes ud til nrmeste krevej p tmningsdagen.Endvidere kan der opkrves et srgebyr, hvis der er ekstraomkostninger forbundet medafhentning af affald. Srgebyret faststtes til de direkte medgede omkostninger inkl.administrative udgifter. Side 14

 • 13.6 Anvendelse og fyldning af beholdere

  Containeren m ikke fyldes mere, end at lget kan lukkes tt og affaldet ikke klemmes fast icontaineren.

  13.7 Renholdelse af beholdere

  Det er borgers ansvar, at containeren renholdes.

  13.8 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald

  I Lemvig Kommune vil containere til papir og emballage som udgangspunkt blive tmt hver 6. uge.Der er mulighed for at tilmelde sig en gratis SMS/e-mail service, sledes at der modtages enbesked dagen fr containeren skal tmmes.Metalemballageaffald kan ogs afhentes via storskraldsordningen jf. 23.

  14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald

  14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald

  Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen p emballage iemballagebekendtgrelsen.Plastemballageaffald omfatter tmt og rengjort plastemballage fra almindelig brug i enhusholdning. Dette er blandt andet:HDPE-plast plastflasker og plastdunke.

  PET-plast plastflasker.

  Yderligere oplysninger kan findes p NVRs hjemmeside www.nvraffald.dk.

  14.2 Hvem glder ordningen for

  Side 15

 • Ordningen glder for alle borgere og grundejere i kommunen.

  14.3 Beskrivelse af ordningen

  Ordningen er baseret p dels en henteordning og dels en bringeordning.Henteordningen omfatter afhentning ved borgere og grundejere i kommunen, dog ikkesommerhuse og kolonihaver.Indsamlingen udfres efter overenskomst mellem NVR og en entreprenr.Bringeordningen omfatter aflevering af plastemballageaffald p genbrugspladserne i Lemvig,Holstebro og Struer Kommuner.Plastemballageaffald kan ogs:- Afleveres i affaldser for boligforeninger.- Afhentes via storskraldsordningen jf. 23.

  14.4 Beholdere

  Opsamlingsmateriel til opbevaring og afhentning skal vre godkendt af Lemvig Kommune.Containere leveres af, tilhrer og vedligeholdes af NVR.Containere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre rsager end almindelig brug ogslitage, herunder ved brand, hrvrk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren.I Lemvig Kommune anvendes flgende containertyper:Sektionsopdelt 240 liters container.

  240 og 400 liters container ved boligforeninger og strre sammenhngende boligomrder.

  14.5 Anbringelse af beholdere

  Papir- og emballagecontaineren skal placeres sledes, at den er let tilgngelig for renovatren.For at papir- og emballagecontaineren er let tilgngelig skal flgende iagttages:StandpladsContaineren placeres p en standplads med et fast og jvnt underlag, herunder beton, fliser ellerasfalt i niveau med adgangsvejen.

  Side 16

 • AdgangsvejenAdgangsvejen er strkningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen.Adgangsvejen til standpladsen har en bredde p 1 m og en frihjde p 2 m.

  Adgangsvejen til standpladsen er plan, fast og jvn med krefast underlag, herunder beton, flisereller asfalt.

  Stigninger herunder trin p adgangsvejen vil bl.a. blive vurderet ud fra Arbejdstilsynets At-vejledning om stigninger p adgangsveje.

  Pladsen/standpladsen omkring containeren samt adgangsvejen til containeren er belyst ogholdes ryddelig.

  Dre, lger og lignende kan fastholdes i ben stilling.

  Pladsen/standpladsen omkring containeren samt adgangsvejen dertil er om vinteren ryddet forsne og is samt saltet eller gruset.

  TilkrselsforholdIndkrslen skal vre egnet til krsel med renovations bil, hvilket betyder at:Indkrslen/vejen skal vre tilstrkkelig bred og hj. Tilstrkkelig defineres i dennesammenhng som mindst:

  - 3 meter bred.- 4 meter i frihjde.Renovations bilen uden problemer kan vende p grdspladsen eller i indkrslen.

  Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstende forhold vedr. placering af containeren ogtilkrselsforhold, skal containeren sttes ud til nrmeste krevej p tmningsdagen.Endvidere kan der opkrves et srgebyr, hvis der er ekstraomkostninger forbundet medafhentning af affald. Srgebyret faststtes til de direkte medgede omkostninger inkl.administrative udgifter.

  14.6 Anvendelse og fyldning af beholdere

  Containeren m ikke fyldes mere, end at lget kan lukkes tt og affaldet ikke klemmes fast icontaineren.

  Side 17

 • 14.7 Renholdelse af beholdere

  Det er borgers ansvar, at containeren renholdes.

  14.8 Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald

  I Lemvig Kommune vil containere til papir og emballage som udgangspunkt blive tmt hver 6. uge.Der er mulighed for at tilmelde sig en gratis SMS/e-mail service, sledes at der modtages enbesked dagen fr containeren skal tmmes.Genanvendeligt plastemballageaffald kan ogs afhentes via storskraldsordningen jf. 23.

  15 Ordning for genbrugspladserne

  Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladserne til modtagelse af affald.

  15.1 Hvem glder ordningen for

  Borgere og grundejere i Lemvig Kommune kan frit benytte genbrugspladserne i Lemvig, Holstebroog Struer Kommuner.

  15.2 Adgang til genbrugspladserne

  Borgerne kan benytte genbrugspladserne til bortskaffelse af bestemte affaldsfraktioner, ogborgerne kan vlge at benytte genbrugspladserne som supplement til de vrige ordninger.Sorteringsvejledning og oversigtsplan for genbrugspladserne kan findes p NVRs hjemmesidewww.nvraffald.dk.Ordningen er en bringeordning, der skal sikre, at affaldet sorteres og genanvendes/bortskaffesved den miljmssig og konomisk mest optimale affaldsbehandlingsmetode.bningstiderne kan fs ved henvendelse til servicemedarbejderen p genbrugspladsen eller kanses p NVRs hjemmeside www.nvraffald.dk.Kretjer (med en tilladt totalvgt p maksimalt 3.500 kg.), med tilhrende trailer, har adgang tilgenbrugspladserne.

  Side 18

 • 15.3 Sortering p genbrugspladserne

  Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/bse pgenbrugspladserne. Anvisninger fra servicemedarbejderen skal flges.Sorteringsvejledning og oversigtsplan for genbrugspladserne kan findes p NVRs hjemmesidewww.nvraffald.dk.Ved emballering af affald, der afleveres p genbrugspladserne, skal der efteraffaldsbekendtgrelsen anvendes klare plastskke. Dette for at indholdet tydeligt kan ses afpersonalet p genbrugspladserne.

  Ordensreglementet for genbrugspladserne skal flges.

  16 Ordning for PVC-affald

  16.1 Hvad er PVC-affald

  PVC-produkter bestr af en rkke hrde PVC-produkter, som overvejende er genanvendelige ogen rkke blde PVC-produkter, som ikke er genanvendelige. PVC til genanvendelse (hrd) bestr eksempelvis af:Plastrr og formstykker.

  Plastprofiler til dre og vinduer.

  Plasttagrender og nedlbsrr.

  Isolering af elkabler.

  Kabinetter og andet hrd plast.

  PVC, som ikke er genanvendeligt (bld), men skal til deponi, bestr eksempelvis af:Regntj, gummistvler.

  Badebassiner, badedyr.

  Badeforhng.

  Vinylgulve.

  Side 19

 • Persienner.

  16.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle borgere og grundejere i kommunen.

  16.3 Beskrivelse af ordningen

  Indsamling af PVC-affald er dels en bringeordning og dels en henteordning, der skal sikre, atPVC-affaldet bliver frasorteret, indsamlet og genanvendt eller bortskaffet korrekt.Det kasserede genanvendelige PVC skal bortskaffes gennem den etablerede bringeordning, dergiver mulighed for:- Aflevering p genbrugspladserne i Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner.Det kasserede ikke genanvendelige PVC skal bortskaffes gennem den etableredeindsamlingsordning der giver mulighed for:- Afhentning via storskraldsordningen jf. 23- Aflevering p genbrugspladserne i Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner.

  16.4 vrige ordninger

  Bldt PVC kan afhentes via storskraldsordningen jf. 23.

  17 Ordning for imprgneret tr

  17.1 Hvad er imprgneret tr

  Indsamling af imprgneret tr omfatter alle typer af traffald, der er imprgneret med metaller(trykimprgneret, grnlig farve), imprgneret med tjrestoffer (tret er sort) eller anden form forimprgnering.Imprgneret tr med tjrestoffer (tret er sort) er bl.a.:Jernbanesveller.

  Bolvrk.

  Side 20

 • Bundgarnsple.

  Imprgneret tr med metaller (trykimprgneret, grnlig farve) er bl.a.:Elmaster.

  17.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle borgere og grundejere i kommunen.

  17.3 Beskrivelse af ordningen

  Imprgneret tr skal udsorteres med henblik p behandling. Det kasserede imprgnerede tr skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning,som er baseret p en bringeordning, hvor borgerne i Lemvig Kommune har mulighed for afleveringp genbrugspladserne i Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner.

  18 Ordning for farligt affald

  18.1 Hvad er farligt affald

  Farligt affald er affald, som er opfrt p og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgrelsensbilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet iaffaldsbekendtgrelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, somudviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgrelsens bilag om farligt affald.Indsamlingsordning for farligt affald omfatter alle typer af farligt affald, der forekommer fra etalmindeligt forbrug i en husholdning.Farligt affald vil typisk best af:Olie og fedt.

  Maling, trykfarver, klbestoffer, lim og harpiks.

  Oplsningsmidler, terpentin, ovn rens m.v.

  Syrer, afkalkningsmidler m.v.

  Side 21

 • Basisk affald, aflbs rens m.v.

  Detergenter (rengringsartikler).

  Fotokemikalier.

  Medicinrester.

  Pesticider, bekmpelsesmidler.

  Lysstofrr, lavenergiprer og andet kvikslvholdigt affald.

  Aerosoler (spraydser).

  Batterier der henvises til 20.

  18.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle borgere og grundejere i kommunen.

  18.3 Beskrivelse af ordningen

  Indsamling af farligt affald fra husholdningerne er en bringeordning, der skal sikre, at farligt affaldbliver frasorteret, indsamlet og bortskaffet korrekt.Borgere og grundejere i Lemvig Kommune kan aflevere farligt affald p genbrugspladserne iLemvig, Holstebro og Struer Kommuner.

  18.4 vrige ordninger

  Medicinrester kan afleveres p apotekerne.

  19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter(WEEE)

  Side 22

 • 19.1 Hvad er WEEE

  WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret ielektronikaffaldsbekendtgrelsen.Indsamlingsordningen for WEEE omfatter alle former for elektriske og elektroniske produkter ogomfatter bl.a.:Store husholdningsapparater og salgsautomater.

  Sm husholdningsapparater, elektrisk og elektronisk vrktj undtagen stationre industriellevrktjer i stor skala, legetj, fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen alleimplanterede og inficerede produkter) samt overvgnings- og reguleringsinstrumenter.

  IT- og teleudstyr.

  Forbrugerudstyr.

  Belysningsudstyr.

  19.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle borgere og grundejere i kommunen.

  19.3 Beskrivelse af ordningen

  WEEE skal udsorteres med henblik p genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.Indsamlingen af WEEE er baseret p dels en henteordning og dels en bringeordning.For aflevering bde i hente- og bringeordningen skal WEEE udsorteres i flgende fraktioner:Store husholdningsapparater.

  Klembler.

  Sm husholdningsapparater.

  Skrme og monitorer.

  Side 23

 • Lyskilder.

  De kasserede elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes gennem den etableredebringeordning, der giver mulighed for:- Aflevering p genbrugspladserne i Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner.- Aflevering i affaldser ved boligforeninger.

  19.4 Afhentning af WEEE

  WEEE kan afhentes via storskraldsordningen jf. 23.

  19.5 vrige ordninger

  Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfrer sdant udstyr, og som tilbyder atmodtage affaldet.

  20 Ordning for brbare batterier og akkumulatorer

  20.1 Hvad er brbare batterier og akkumulatorer

  Brbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgrelsen defineretet som ethvert batterieller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan vrehndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller enbilakkumulator.

  20.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle borgere og grundejere i kommunen.

  20.3 Beskrivelse af ordningen

  Indsamling af batterier og akkumulatorer fra husholdningerne er dels en henteordning for batterierog dels en bringeordning for batterier og akkumulatorer.

  Side 24

 • Borgere og grundejere kan f afhentet batterier sammen med dagrenovation. Ved denne ordninglgges batterierne i en klar pose p lget af dagrenovationscontaineren.Akkumulatorer skal bortskaffes gennem den etablerede bringeordning, der giver mulighed foraflevering p genbrugspladserne i Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner.

  21 Ordning for bygge- og anlgsaffald

  21.1 Hvad er bygge- og anlgsaffald

  Bygge- og anlgsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgrelsens bilag omlisten over affald (EAK-koder).

  21.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle borgere og grundejere i kommunen.

  21.3 Beskrivelse af ordningen

  Bygge- og anlgsaffald skal sorteres og hndteres i henhold til bekendtgrelse om anvendelse afrestprodukter og jord til bygge- og anlgsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenetbygge- og anlgsaffald samt bekendtgrelse om affald..Indsamlingen af bygge- og anlgsaffald er baseret p en bringeordning.Bygge- og anlgsaffald skal sorteres i flgende fraktioner:- Uforurenet bygge- og anlgsaffald skal jf. Affaldsbekendtgrelsen sorteres inden aflevering og som minimum i flgende fraktioner:Asfalt

  Beton, blanding af stenmaterialer (tegl og beton)

  Gips

  Jern og metal

  Jord

  Side 25

 • Natursten, f.eks. granit og flint

  Stenuld

  - Affald til forbrnding- Affald til deponiAsbest

  Isolering

  Bygge- og anlgsaffald kan afleveres p genbrugspladserne i Struer, Holstebro og LemvigKommuner, jf. 15.Herudover kan bygge- og anlgsaffald afleveres til virksomheder og modtageranlg, der ergodkendt til at hndtere dette affald jf. Miljstyrelsens Affaldsregister.Endelig kan sorteret, uforurenet bygge- og anlgsaffald uden tilladelse anvendes efter regleropstillet i bekendtgrelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlgsarbejder ogom anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlgsaffald.

  22 Ordning for haveaffald

  22.1 Hvad er haveaffald

  Haveaffald er naturligt forekommende affald fra haver i tilknytning til boliger og sommerhuse ogkan bl.a. best af:Grene og buske

  Stauder

  Afklippet grs og blade

  Andet organisk materiale fra haven

  22.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle borgere og grundejere i kommunen.

  Side 26

 • 22.3 Beskrivelse af ordningen

  Indsamling af haveaffald fra borgere og grundejere er dels en bringeordning og dels enhenteordning.Haveaffald kan:- Afleveres p genbrugspladserne i Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner.- Afhentes via storskraldsordningen jf. 23.Afbrnding af haveaffaldDet er som udgangspunkt ikke tilladt at afbrnde haveaffald.Lemvig Kommune tillader dog:- At borgere og grundejere uden for byzone og sommerhusomrder i perioden 1. december til 1.marts kan afbrnde haveaffald.- At der hele ret kan ske afbrnding af rent, trt tr p srligt indrettede blpladser.- At haveaffald kan afbrndes Sankt Hans aften den 23. juni.Afbrnding af affald skal i vrigt foreg efter reglerne udstedet i bekendtgrelse nr. 900 af7.12.1999 om brandvrnsforanstaltninger ved afbrnding af halm, kvas, haveaffald og bl m.v.

  22.4 Afhentning af haveaffald

  Haveaffald kan afhentes via storskraldsordningen jf. 23.

  22.5 vrige ordninger

  Haveaffaldet kan hjemmekomposteres med henblik p direkte genanvendelse somjordforbedringsmiddel i haven.

  23 Ordning for storskrald

  23.1 Hvad er storskrald

  Storskraldsordningen omfatter bl.a. flgende affaldsfraktioner:Pap og papir.

  Jern og metal.

  Side 27

 • Sko og tj.

  Glas og flasker.

  Indbo.

  Store legeredskaber.

  Elektronik.

  Haveaffald.

  23.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle borgere og grundejere i kommunen.

  23.3 Beskrivelse af ordningen

  Indsamling af storskrald fra borgere og grundejere er en henteordning, der skal sikre, at storskraldbliver indsamlet og sorteret.Alt affald, der indsamles via storskraldsordningen, bliver afleveret p den nrmestegenbrugsplads, hvor NVR har driftsansvaret.Alt affald, der afleveres til storskraldsindsamlingen skal vre hndterbart for 1 person medskkevogn. Affaldet stilles samlet inden kl. 7.00 p afhentningsdagen ved fortovet eller vedmatrikelskel ved vej.En opdateret sorteringsvejledning kan fs ved henvendelse til NVR samt p NVRs hjemmesidewww.nvraffald.dk.

  23.4 Afhentning af storskrald

  Storskrald kan afhentes op til 6 gange om ret.

  Side 28

 • Side 29

  Regulativet er vedtaget d. 14-12-2011 og er trdt i kraft d. 01-01-2012

  1 Forml 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrdelse og straf 7 Bemyndigelse 8 Ikrafttrdelse 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation 9.2 Hvem glder ordningen for 9.3 Beskrivelse af ordningen 9.4 Beholdere 9.5 Kapacitet for beholdere 9.6 Anbringelse af beholdere 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 9.8 Renholdelse af beholdere 9.9 Afhentning af dagrenovation 9.10 Tilmelding/afmelding 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald 10.2 Hvem glder ordningen for 10.3 Beskrivelse af ordningen 10.4 Beholdere 10.5 Anbringelse af beholdere 10.6 Anvendelse og fyldning af beholdere 10.7 Renholdelse af beholdere 10.8 Afhentning af papiraffald 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald 11.2 Hvem glder ordningen for 11.3 Beskrivelse af ordningen 11.4 Afhentning af papaffald 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald 12.2 Hvem glder ordningen for 12.3 Beskrivelse af ordningen 12.4 Afhentning af glasemballageaffald 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald 13.2 Hvem glder ordningen for 13.3 Beskrivelse af ordningen 13.4 Beholdere 13.5 Anbringelse af beholdere 13.6 Anvendelse og fyldning af beholdere 13.7 Renholdelse af beholdere 13.8 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald 14.2 Hvem glder ordningen for 14.3 Beskrivelse af ordningen 14.4 Beholdere 14.5 Anbringelse af beholdere 14.6 Anvendelse og fyldning af beholdere 14.7 Renholdelse af beholdere 14.8 Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald 15 Ordning for genbrugspladserne 15.1 Hvem glder ordningen for 15.2 Adgang til genbrugspladserne 15.3 Sortering p genbrugspladserne 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald 16.2 Hvem glder ordningen for 16.3 Beskrivelse af ordningen 16.4 vrige ordninger 17 Ordning for imprgneret tr 17.1 Hvad er imprgneret tr 17.2 Hvem glder ordningen for 17.3 Beskrivelse af ordningen 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald 18.2 Hvem glder ordningen for 18.3 Beskrivelse af ordningen 18.4 vrige ordninger 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE 19.2 Hvem glder ordningen for 19.3 Beskrivelse af ordningen 19.4 Afhentning af WEEE 19.5 vrige ordninger 20 Ordning for brbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er brbare batterier og akkumulatorer 20.2 Hvem glder ordningen for 20.3 Beskrivelse af ordningen 21 Ordning for bygge- og anlgsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlgsaffald 21.2 Hvem glder ordningen for 21.3 Beskrivelse af ordningen 22 Ordning for haveaffald 22.1 Hvad er haveaffald 22.2 Hvem glder ordningen for 22.3 Beskrivelse af ordningen 22.4 Afhentning af haveaffald 22.5 vrige ordninger 23 Ordning for storskrald 23.1 Hvad er storskrald 23.2 Hvem glder ordningen for 23.3 Beskrivelse af ordningen 23.4 Afhentning af storskrald