Click here to load reader

Regulativ for husholdningsaffald (Struer kommune) // Nomi4s

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Regulativ for husholdningsaffald (Struer kommune) // Nomi4s

 • Struer Kommune

  REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

  Gldende fra d. 22-12-2011

 • 1 Forml 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrdelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrdelse 3 9 Ordning for dagrenovation 3 10 Ordning for papiraffald 8 11 Ordning for papaffald 10 12 Ordning for glasemballageaffald 11 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 12 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 15 15 Ordning for genbrugspladserne 18 16 Ordning for PVC-affald 19 17 Ordning for imprgneret tr 20 18 Ordning for farligt affald 21 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 23 20 Ordning for brbare batterier og akkumulatorer 24 21 Ordning for bygge- og anlgsaffald 25 22 Ordning for haveaffald 26 23 Ordning for storskrald 28

 • 1 Forml

  Formlet med dette regulativ er at faststte regler for hndtering af husholdningsaffald fra alleborgere og grundejere i Struer Kommune med henblik p at forebygge forurening, uhygiejniskeforhold for milj og mennesker og begrnse ressourceanvendelsen ved at fremmegenanvendelse af affald.

  Formlet er endvidere at faststte regler om de kommunale affaldsordningers omfang ogtilrettelggelse m.v., jf. miljbeskyttelseslovens 45, stk. 4, med henblik p at etablere og skaberammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold iforbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -hndteringen.

  2 Lovgrundlag

  Regulativet er udarbejdet i henhold til gldende miljlovgivning, herunder navnlig:

  Lov om miljbeskyttelse (Miljbeskyttelsesloven).

  Bekendtgrelse om affald (Affaldsbekendtgrelsen).

  Bekendtgrelse om hndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr(Elskrotbekendtgrelsen).

  Bekendtgrelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer(Batteribekendtgrelsen).

  Bekendtgrelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgrelsen).

  3 Definitioner

  De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgr af den tilenhver tid gldende affaldsbekendtgrelse.Desuden anvendes flgende definitioner:Affaldser er at betragte som en "mini genbrugsplads" med indsamlingsbeholdere placeret vedboligforeninger. I affaldserne er der mulighed for aflevering af op til 10 fraktioner.Genbrugsplads er en bemandet plads, hvor borgere og grundejere i kommunen kan afleveresorteret affald i opstillede containere.

  Side 1

 • Grundejer er den, der iflge tingbogen har adkomst til ejendommen. I en ejendom medandelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejerefter dette regulativ.Haveaffald bestr af grene, blade, grs, ukrudt m.v. fra havearealer ved borgere og grundejere ikommunen.Miljstation er en station med indsamlingsbeholdere placeret i nromrder, hvortil borgere oggrundejere kan bringe papir, pap, flasker og glas samt andet nrmere angivet affald.NVRaffald i/s (efterflgende benvnt NVR) er et flles kommunalt ejet affaldsselskab. Selskabetejes af Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner. NVR har fet kompetenceoverdragetdriftsansvaret for de borgerrelaterede affaldsopgaver. Det omfatter bl.a. indsamlingsordningersamt drift af genbrugspladser i Holstebro og Lemvig Kommuner.Storskrald bestr af kasserede brugsgenstande (f.eks. mbler, hrde hvidevarer, tpper m.v.) fraborgere og grundejere i kommunen.

  4 Gebyrer

  Kommunalbestyrelsen faststter gebyrer i henhold til miljbeskyttelseslovens 48 samtaffaldsbekendtgrelsens kapitel 11.Kommunalbestyrelsen vedtager n gang rligt et gebyrblad, der angiver strrelsen povennvnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgngeligt p Struer Kommunes hjemmeside, jf.affaldsbekendtgrelsen.

  5 Klage m.v.

  Kommunalbestyrelsens afgrelser kan ikke pklages til anden administrativ myndighed, jf.affaldsbekendtgrelsens 101.

  Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan sprgsml om, hvorvidtkommunen overholder den lovgivning, der srligt glder for offentlige myndigheder, herunderkommunale forskrifter, der er udstedt i medfr af denne lovgivning, indbringes forstatsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv,om der er tilstrkkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov.

  6 Overtrdelse og straf

  Side 2

 • 1.

  2.

  Overtrdelse af regulativet straffes med bde, jf. affaldsbekendtgrelsens 102, stk. 1, nr. 2.

  Efter affaldsbekendtgrelsens 102, stk. 2, kan straffen stige til fngsel i indtil 2 r, hvisovertrdelsen er beget forstligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrdelsen er:

  voldt skade p miljet eller fremkaldt fare herfor, eller

  opnet eller tilsigtet en konomisk fordel for den pgldende selv eller andre, herunder vedbesparelser.

  7 Bemyndigelse

  Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljudvalget til at trffe afgrelser efter detteregulativ. Teknik- og Miljudvalget har delegeret bemyndigelsen til Natur- og Miljafdelingen.

  8 Ikrafttrdelse

  Regulativet trder i kraft den 22-12-2011.

  Samtidig med ikrafttrdelsen af dette regulativ ophves flgende:Struer Kommune - Regulativ for husholdningsaffald af maj 2008.Sledes vedtaget af kommunalbestyrelsen den 20-12-2011.

  Borgmester Niels Viggo Lynghj Kommunaldirektr Claus Damgaard

  9 Ordning for dagrenovation

  9.1 Hvad er dagrenovation

  Side 3

 • Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 14 iaffaldsbekendtgrelsen.Dagrenovation er defineret som:Affald, som hovedsagelig bestr af kkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasseredematerialer, der typisk frembringes af husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form afkartoner til mlk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast, aske indpakket og i begrnsetomfang, stvsugerposer m.v., som ikke er omfattet af andre ordninger.

  9.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringerdagrenovation.Der kan i flgende tilflde meddeles dispensation fra indsamlingsordningen:Sfremt det kan dokumenteres, at ejendommen har stet ubenyttet det seneste halve r. Vedubenyttet forsts, at der ikke har vret personer tilmeldt ved folkeregistret.

  Nr ejendommen str tom p grund af nedrivning, og der er udstedt nedrivningstilladelse.

  9.3 Beskrivelse af ordningen

  Ordningen er en indsamlingsordning, der skal sikre, at dagrenovation bliver indsamlet sledes, atder ikke sker forurening eller skabes uhygiejniske forhold. Indsamlingen omfatter afhentning vedhusstanden og udfres efter overenskomst mellem NVR og en entreprenr.Henvendelser vedrrende indsamlingen f.eks. manglende afhentning af dagrenovation skal ske tilNVR og kan ske telefonisk eller via hjemmesiden www.nvraffald.dk.

  Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen p denmatrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgrelsens 25, stk. 4.

  Vegetabilsk affald til hjemmekompostering m kun best af flgende:Affald fra grntsager.

  Blomster og potteplanter.

  Side 4

 • Vdt papir (kkkenruller og lignende).

  Frugt.

  Kaffegrums og teblade, inkl. filtre.

  Kartoffelskrller og andre skrller.

  Skaller fra g og ndder

  9.4 Beholdere

  Det phviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsenanviste beholdere til dagrenovation.Opsamlingsmateriel til opbevaring og afhentning skal vre godkendt af Struer Kommune.Containerne leveres af, tilhrer og vedligeholdes af NVR.Containere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre rsager end almindelig brug ogslitage, herunder ved brand, hrvrk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren.I Struer Kommune anvendes flgende containertyper:140 l dagrenovationscontainer.

  240 l dagrenovationscontainer.

  360 l dagrenovationscontainer.

  660 l dagrenovationscontainer.

  9.5 Kapacitet for beholdere

  Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgendeskriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, sledes at overfyldning undgs.Opstr der behov for ekstra kapacitet, kan der kbes en ekstra sk. Skken er mrket "ekstra"og kan kbes p genbrugspladsen til en pris fastsat en gang rligt sammen med gebyret.Yderligere information kan fs p NVR`s hjemmeside www.nvraffald.dk

  Side 5

 • 9.6 Anbringelse af beholdere

  Dagrenovationscontaineren skal placeres sledes, at den er let tilgngelig for renovatren.For at dagrenovationscontaineren er let tilgngelig skal flgende iagttages:StandpladsContaineren placeres p en standplads med et fast og jvnt underlag, herunder beton, fliser ellerasfalt i niveau med adgangsvejen.

  AdgangsvejenAdgangsvejen er strkningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen.Adgangsvejen til standpladsen har en bredde p 1 m og en frihjde p 2 m.

  Adgangsvejen til standpladsen er plan, fast og jvn med krefast underlag, herunder beton, flisereller asfalt.

  Stigninger herunder trin p adgangsvejen vil bl.a. blive vurderet ud fra Arbejdstilsynets At-vejledning om stigninger p adgangsveje.

  Pladsen/standpladsen omkring containeren samt adgangsvejen til containeren er belyst ogholdes ryddelig.

  Dre, lger og lignende kan fastholdes i ben stilling.

  Pladsen/standpladsen omkring containeren samt adgangsvejen dertil er om vinteren ryddet forsne og is samt saltet eller gruset.

  TilkrselsforholdIndkrslen skal vre egnet til krsel med renovations bil, hvilket betyder at:Indkrslen/vejen skal vre tilstrkkelig bred og hj. Tilstrkkelig defineres i dennesammenhng som mindst:

  - 3 meter bred.-

Search related