Click here to load reader

Regulativ for husholdningsaffald (Skive kommune) // Nomi4s

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Regulativ for husholdningsaffald (Skive kommune) // Nomi4s

 • Skive Kommune

  REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

  Gldende fra d. 08-04-2015

 • 1 Forml 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrdelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrdelse 3 9 Ordning for dagrenovation 3 10 Ordning for papiraffald 8 11 Ordning for papaffald 11 12 Ordning for glasemballageaffald 11 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 12 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 15 15 Ordning for genbrugspladserne 19 16 Ordning for PVC-affald 20 17 Ordning for imprgneret tr 21 18 Ordning for farligt affald 22 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 24 20 Ordning for brbare batterier og akkumulatorer 25 21 Ordning for bygge- og anlgsaffald 26 22 Ordning for haveaffald 26 23 Ordning for hjemmekompostering 27 24 Ordning for indsamling af storskrald 29Bilag 1: Regler for afbrnding 31Bilag 2: Placering af beholdere 32

 • 1 Forml

  Formlet med dette regulativ er at faststte regler for hndtering af husholdningsaffald fra alleborgere og grundejere i Skive Kommune med henblik p at forebygge forurening, uhygiejniskeforhold for milj og mennesker og begrnse ressourceanvendelsen ved at fremmegenanvendelse af affald.

  Formlet er endvidere efter miljbeskyttelsesloven at faststte regler om de kommunaleaffaldsordningers omfang og tilrettelggelse m.v. med henblik p at etablere og skabe rammernefor velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse medafviklingen af affaldsindsamlingen og -hndteringen.

  2 Lovgrundlag

  Regulativet er udarbejdet i henhold til gldende miljlovgivning, herunder navnlig:

  Lov om miljbeskyttelse (miljbeskyttelsesloven).

  Bekendtgrelse om affald (affaldsbekendtgrelsen).

  Bekendtgrelse om markedsfring af elektrisk og elektronisk udstyr samt hndtering af affald afelektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgrelsen).

  Bekendtgrelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer(batteribekendtgrelsen).

  Bekendtgrelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgrelsen).

  3 Definitioner

  De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgr af den tilenhver tid gldende affaldsbekendtgrelse.

  4 Gebyrer

  Side 1

 • 1.

  2.

  Kommunalbestyrelsen faststter gebyrer i henhold til miljbeskyttelsesloven samtaffaldsbekendtgrelsen.Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgrelsen n gang rligt et gebyrblad, derangiver strrelsen p ovennvnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgngeligt p Skive Kommuneshjemmeside.

  5 Klage m.v.

  Kommunalbestyrelsens afgrelser kan efter affaldsbekendtgrelsen ikke pklages til andenadministrativ myndighed.

  Efter lov om kommunernes styrelse kan sprgsml om, hvorvidt kommunen overholder denlovgivning, der srligt glder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der erudstedt i medfr af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvorikommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrkkeligt grundlag for atrejse en tilsynssag.

  6 Overtrdelse og straf

  Overtrdelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgrelsen med bde.

  Efter affaldsbekendtgrelsen kan straffen stige til fngsel i indtil 2 r, hvis overtrdelsen erbeget forstligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrdelsen er:

  voldt skade p miljet eller fremkaldt fare herfor, eller

  opnet eller tilsigtet en konomisk fordel for den pgldende selv eller andre, herunder vedbesparelser.

  7 Bemyndigelse

  Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at trffe afgrelser efter detteregulativ.

  Side 2

 • 8 Ikrafttrdelse

  Regulativet trder i kraft den 08-04-2015.

  Samtidig med ikrafttrdelsen af dette regulativ ophves flgende:Regulativ for husholdningsaffald af 9. august 2013.Sledes vedtaget af kommunalbestyrelsen den 07-04-2015.

  Formand for Teknik- og miljudvalget Jens Peder Hedevang Direktr for TekniskForvaltning Thomas Lindberg Ramsay

  9 Ordning for dagrenovation

  9.1 Hvad er dagrenovation

  Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgrelsen.

  Dagrenovation bestr hovedsageligt af kkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner afkasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald ogaffald i form af kartoner til mlk, juice og lignende, forurenet papir, pap og plast m.v., og som ikkeer omfattet af andre ordninger.

  9.2 Hvem glder ordningen for

  Ordningen glder for alle private borgere og grundejere i kommunen, der er ejer af helrshus,sommerhus eller kolonihave, og som frembringer dagrenovation.

  Alle typer boliger med helrsbeboelse skal vre tilmeldt helrstmning.

  Kolonihaver skal have en sraftale med Skive Kommune. Sraftalen kan alene omfattefllespladser. For koloni- og nyttehaver og lignende kan renovationspligten begrnses til etomfang, der faststtes for hvert enkelt omrde.

  En tilsvarende ordning glder for alle virksomheder i kommunen, som frembringerSide 3

 • dagrenovation. Se Skive Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald.

  9.3 Beskrivelse af ordningen

  Ordningen er en henteordning.

  Dagrenovation fra husholdninger skal opsamles i beholdere, der udleveres af Nomi4s vedtilmelding. Affaldet afhentes af renovatren og bortskaffes til godkendt anlg.

  Det er muligt at kbe lse og andet tilbehr til beholdere ved Nomi4s.

  Tilmeldte borgere og grundejere betaler dels et administrations- og dels et forbrugsgebyr.Forbrugsgebyret er differentieret efter beholderstrrelse.

  Priser, gebyrer og tmningsdage kan ses p www.nomi4s.dk.

  Den vegetabilske del af dagrenovationen kan komposteres p den matrikel, hvor husholdningen erbeliggende. Se Ordning for hjemmekompostering.

  9.4 Beholdere

  Det phviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsenanviste beholdere til dagrenovation.Beholdere leveres af og tilhrer Skive Kommune.Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre rsager end almindeligt brug ogslitage, herunder ved brand, hrvrk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren.

  9.5 Kapacitet for beholdere

  Der udleveres flgende strrelser beholdere:Plastbeholder p 140 liter

  Plastbeholder p 190 liter

  Plastbeholder p 240 liter

  Side 4

 • Minicontainer p 400 liter

  Minicontainer p 600 liter

  Minicontainer p 800 liter

  Vippecontainer p 8 m3

  Vippecontainer p 14 m3

  Ved enfamilies huse udleveres normalt kun beholdere i strrelsen 140-400 liter. I srlige tilfldekan der efter ansgning kbes mere kapacitet.Hvis der i enkelte tilflde er brug for mere kapacitet, kan der kbes skkemrker flere steder ikommunen. Se salgssteder p www.nomi4s.dk. Skkemrkerne kan psttes lse skke. Lseskke m veje op til 20 kg og skal placeres ved siden af affaldsbeholderen. Vr opmrksom pat affaldet ikke tiltrkker dyr og rotter.

  Der kan aftales srordninger i tt bebyggede omrder. Aftalen skal indgs mellem Nomi4s oggrundejeren.

  9.6 Anbringelse af beholdere

  Se bilag 2 for vejledning og regler for anbringelse af beholdere.

  9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

  Beholdere m ikke fyldes mere end at lget til enhver tid kan lukkes uden at affaldet ikke klemmesfast i beholderen.

  Ved gentagne tilflde af overfyldning kan Skive Kommune, efter skriftlig varsel, plggegrundejer eller borger ekstra tmning eller mere kapacitet i form af en strre beholder eller enekstra beholder.

  9.8 Renholdelse af beholdere

  Brugeren har pligt til at holde affaldsbeholderen ren.

  Side 5

 • 9.9 Afhentning af dagrenovation

  Helrsboliger Tmning af dagrenovation i beholdere sker med 14 dages mellemrum. Mini- og vippecontaineretmmes med 7 eller 14 dages mellemrum.I omrder, hvor der er indfrt flleslsninger, f.eks. underground-systemer, afhentesdagrenovation ikke ved boligen.

  Sommerhuse Ved sommerhuse bliver affaldet afhentet 26 gange om ret i tmningsperioden. Tmningtilrettelgges s vidt muligt p samme ugedag.Udenfor tmningsperioden kan dagrenovationleveres til helrspladserne.

  Et sommerhus kan tilmeldes normal dagrenovationsordning mod tilsvarende betaling. Der kanindgs sraftaler mellem sommerhusomrder og Nomi4s.

  I omrder, hvor der er indfrt flleslsninger, f.eks. underground-systemer, afhentesdagrenovation ikke ved boligen.

  Kolonihaver Afhentningen afhnger af den sraftale, der indgs med Nomi4s.

  Generelt Der tages forbehold for driftsforstyrrelser og ndvendig omlgning p grund af helligdage og ellervejrlig.

  Der ydes ikke kompensation for manglende eller forsinket tmning pga. vejrlig eller andreuforudsete hndelser.

  Afhentning vil normalt ske p hverdage i tidsrummet 06:00 18:00. Der kan efteraftale mellem Nomi4s/Skive Kommune og renovatren fraviges fra dette tidsrum.

  Tmningsdage kan findes p www.nomi4s.dk.

  Manglende tmning Renovatren har ikke pligt til at tmme beholdere, der er overfyldte eller hvor der er sketvsentlige fejlsorteringer. Hvis beholderen ikke tmmes, har renovatren ikke pligt til at tmmefr nste ordinre tmning, uanset at forholdene bringes i orden i mellemtiden.

  Hvis beholderen ikke tmmes underretter renovatren grundejeren og Nomi4s om rsagen. HvisSide 6

 • beholderen nsket tmt inden nste ordinre tmning, henvises til ekstratmning.Ekstratmning kan bestilles ved henvendelse til Nomi4s.

  Ved strre boligejendomme afleveres om muligt fejlseddel og Nomi4s orienterer vicevrten,boligforeningen eller tilsvarende ansvarlig person.

  9.10 Tilmelding/afmelding

  Til

Search related