Regálové systémy – prezentácia

  • View
    37

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reglov systmy prezentcia. Nikol Martin, s.r.o. kulttyho 14 Martin 036 01 Kontakt: Ing. Miroslav Balga, riadite spolonosti Tel: 0905/ 719 869. O ns. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Snmka 1

Reglov systmy prezentcia Nikol Martin, s.r.o.kulttyho 14Martin036 01Kontakt: Ing. Miroslav Balga, riadite spolonostiTel: 0905/ 719 869

1

Spolonos Nikol Martin, s.r.o. so sdlom v Martine psob na trhu u od roku 1993. Prvotnm obchodnm zmerom bola vroba, dodvka a mont rznych typov reglovch systmov pre banky, kninice, rady, archvy i sklady. Postupom asu naa spolonos rozrila svoju innos i na sluby v oblasti sprvy registratry, - komplexne od A po Z. Tm sme sa zaradili medzi jednu z mla slovenskch firiem, poskytujcich svojim klientom komplexn sluby v oblasti skladovch technolgi a sprvy registratry. Skladov technolgie tvoria mobiln a stabiln reglov systmy vysokej kvality. Sprvu registratry zas kompletn outsourcing v tejto oblasti.

Takmer 20 ron psobenie na slovenskom trhu nm zabezpeilo irok klu klientov. Ich spokojnos a nulov reklamcia je vsledkom naej kvalitnej prce. Referenn skupiny naej spolonosti tvoria nielen banky, ale i ttne organizcie, ministerstv, kninice i vznamn vrobn zvody na Slovensku i v zahrani. Vzmysle zkona o ttnom skobnctve bolo kontrukn rieenie mobilnch reglov firmy NIKOL Martin s.r.o. podroben vTechnickom skobnom stave Pieany skkam, na zklade ktorch bol vydan certifikt sslom 00938/104/1/2000.O ns...2

Vzmysle zkona o ttnom skobnctve bolo kontrukn rieenie mobilnch reglov firmy NIKOL Martin s.r.o. podroben vTechnickom skobnom stave Pieany skkam, na zklade ktorch bol vydan certifikt sslom 00938/104/1/2000.

O ns ... 3Sluby v oblasti sprvy registratry alej zahaj:

Vypracovanie registratrneho plnu a poriadku organizcieAktualizcie oboch druhov dokumentov kolenia zamestnancov v oblasti sprvy registratryExtern uloenie dokumentcie v naich priestoroch registratrneho strediskaArchivan krabice s predtlaou archivanch ttkov na evidovanie povinnch dajov poda prslunho zkonaSoftvrov vybavenie registratrneho strediska naim vlastnm programom NEO Manager, ktor poskytuje podrobn evidenciu a prehad vetkch uloench spisov v registratrnom stredisku, vrtane zpoiiek a exportu dt do Excelu.

Spolonos Nikol Martin, s.r.o. spravuje 8 registratrnych stredsk ttneho podniku Lesy SR po celom Slovensku. Ako sprvca ich registratrnych zznamov s nai pracovnci denno-denne pod drobnohadom prslunch ttnych archvov s regionlnou zemnou psobnosou. Vetci nai pracovnci spomenutch registratrnych stredsk tak kvalitou svojej prce dodruj vetky prslun zkony viauce sa k sprve registratry, vrtane Zkona o ochrane osobnch dajov. Sprva registratry...4

Projekt kninice Divadelnho stavu ...Kninica D poskytuje stovkm tudentov zo Slovenska i zahraniia informan akonzultan sluby v a ponka monos absennch vpoiiek aprezennho tdia literatry zoblasti teatrolgie. Vaka naim mobilnm reglovm systmom sa uskladovanie narastajceho mnostva knh stalo ahko rieitenm problmom.

Projekt mobilnch reglovch systmov Divadelnho stavu v Bratislave bol realizovan v roku 2004. Technick spracovanie kontruknho nvrhu bolo oproti inm projektom atypick tm, e koajov drhy mobilnch reglovch systmov bolo nutn intalova na plvajcu podlahu. S touto poiadavkou sme si vak hravo poradili bez toho, aby objednvate musel do podlahy zasahova. Nastaviten perforcia stojn reglov zabezpeila, e medzi jednotlivmi policami nevznikol zbyton priestor. 5

Projekt kninice Bohosloveckej fakulty UK...

Projekt kninice a tudovne Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenskho bol realizovan v roku 2000. I napriek tomu, e priestory boli vybaven podlahovm krenm, koajov drhy mobilnch reglovch systmov nai kontruktri naintalovali priamo na podlahu bez sekania betnu. Tm sa zaruila neporuitenos vykurovacieho systmu. Vkov rozdiel medzi jednotlivmi rovami spsoben intalciou koaj sme esteticky vyrovnali ikmou napnou litou. Tm sme znili riziko zakopnutia. Sasou projektu bola i dodvka a mont centrlneho informanho pultu pre knihovnkov a pomocn personl, skladov boxy na asopisy, reglov rieenia pre ostatn dokumentciu a stoly pre tudujcu mlde. Projekt realizovan pre Evanjelick bohosloveck fakultu UK funguje u viac ako 11 rokov a za toto obdobie sa nevyskytli iadne reklamcie i problmy. 6

Sasou realizcie projektu Evanjelickej bohosloveckej fakulty bola i dodvka pecilneho reglovho systmu s vklopnmi dielcami. Sli na prezentciu asopisov, bror, knh a letkov s monosou ich priameho uchovvania v jednotlivom dielci. Vklopn mechanizmus v sebe skrva priestor na odkladanie. Knihy, brory a letky ...7Na nae mobiln reglov systmy poskytujeme zruku 10 rokov od podpsania preberacieho protokolu a odovzdania diela.

Ochrana uzamykacm systmom...Mobiln reglov systmy je mon zo vetkch strn uzamkn do jednho ucelenho bloku, m sa maximlne zaruuje ochrana uloench dokumentov. Prca a bezpenos medzi reglmi je navye zabezpeen i bezpenostnm tlaidlom otonho kolesa regla proti nhodnmu posunutiu. V prpade, e by sa medzi dvoma reglmi nachdzala pracujca osoba, po zatlaen tlaidla v otonom mechanizme sa blok uzamkne a in osoba ju neme pohybom reglov pritlai. 8Referencie...Lesy SR, .p. a ich odtepn zvody Slovnaft, a.s. BratislavaVolkswagen BratislavaVolkswagen Kaluga, RuskoMinisterstvo vntra SRMinisterstvo zdravotnctva SRMinisterstvo vstavby a regionlneho rozvoja SRMinisterstvo zahraninch vec SREvanjelick bohosloveck fakulta UK Technick kninica Ninyj Novgorod, RuskoNovcke chemick zvody, NovkyLetisko M.R. tefnika, BratislavaVojensk historick stav, RuomberokSPP, a.s. Nitra, ilina, BratislavaVchodoslovensk energetika RWE, KoicePotov banka, a.s. BratislavaTatra banka PrievidzaWustenrot poisovaAerospool, s.r.o. PrievidzaDoprastav, a.s. Bratislava 4xSkanska Prievidza ttne archvy SR po celom zem SRT-COM BratislavaA in...

9

Adresa spolonosti: Nikol Martin, s.r.o. kulttyho 14036 01 Martin

Tel: 043/ 4221 786Email: nikolmt@nikolmartin.skWeb: www.nikolmartin.sk

Riadite spolonosti: Ing. Miroslav BalgaTel: 0905/ 719 869Email: mbalga@nikolmartin.sk Kontakty...10