Prezentácia spoločnosti

  • View
    48

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentcia spolonosti. Nitra 2013. Zodpovedn a spoahliv partner pre:. verejn obstarvanie na vber poisovatea sprvu poistenia likvidciu kodovch udalost v erejn obstarvanie na vber dodvatea energi. 1. Pre koho pracujeme?. zemn samosprva - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Diapositiva 1

Prezentcia spolonosti

Nitra 2013

Zodpovedn a spoahliv partner pre:

verejn obstarvanie na vber poisovateasprvu poistenialikvidciu kodovch udalostverejn obstarvanie na vber dodvatea energi

1. Pre koho pracujeme?

zemn samosprva

organizcie vzriaovateskej psobnosti samosprv

profesijn zdruenia

2. o robme?

ntime poisovne sai oklienta

vysame najvhodnejieho dodvatea energi

etrme klientovi peniaze

3. Ako to robme?verejn obstarvanie kritria poskytovanej sluby diktuje klient

kvalita previazan ssporou finannch prostriedkov

monos spolonho verejnho obstarvania vrtane elektronickej aukcie vekoobchod

4. Vybran pecifikvchrica akceptovan u od 65 km/h

atmosfrick zrky zateenie

komplexn vandalizmus

zodpovednos upraven poda potrieb samosprvy a tatutrov

4. Vybran pecifikpoistenie na prv riziko etrenie financi

poistenie cintornov

in poda poiadaviek klienta

5. Ke sa stane kodov udalosPKF zabezpe urchlene obhliadku aadministratvu svisiacu s udalosou

PKF dohliada nad procesom likvidcie, komunikuje spoisovou azabezpe promtn vybavenie udalosti

PKF obhajuje oprvnen zujmy klienta

spora finannch prostriedkov

kvalita poistenia (poistenie uit na mieru) = plnenie kd

spokojn klient, dlhodob partnerstv6. Ciele, splnen priania

Mesto 5.000 obyvateov

Mesto 20.000 obyvateov

7. Energievber dodvatea na plyn a elektrinu

transparentn verejn obstarvanie vrtane elektronickej aukcie

vrazn spora financi pre obce a koly

Poistenie vyuvame, ke

Poistenie vyuvame, ke

Poistenie vyuvame, ke

Poistenie vyuvame, ke

Samova 11, 949 01 Nitra, tel.: 037/7769608, fax: 037/6529555, mobil 0902/957002, info@pkfsk.sk

www.pkfsk.sk