Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  1/117

   

  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

  GRAĐEVINSKI FAKULTET 

  Zavod za prometnice

  Katedra za željeznice 

  Stjepan Lakušić, Maja Ahac 

  PROJEKTIRANJE I

  GRAĐENJE ŽELJEZNICA 

  Priručnik za izradu programa 

  Zagreb, listopad 2014. 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  2/117

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  3/117

  1/115

  SARŽAJ PRIRUČNIKA 

  SARŽAJ PROGRAMA 

  PRETHODNA STUDIJA

  ULAZNI PODACI

  1.1.1. TEHNIČKI OPIS 

  1.1.2. PRORAČUN ELEMENATA TRASE 

  1.1.3. PRORAČUN ELEMENATA KOLOVORA 

  OPDENITO O BENTLEY POWER RAIL TRACK-U

  Postavljanje početnih postavki programa 

  Ra s grafičkim moelima 

  KREIRANJE DIGITALNOG MODELA TERENA

  Stvaranje nove podloge (modela terena) – PRT Surfaces

  Unos podataka o terenu u podlogu DTM_BR

  Triangulacija podloge DTM_BR

  Prikaz trokuta triangulacije podloge DTM_BR

  Prikaz slojnica triangulirane podloge DTM_BR

  SPREMANJE I OTVARANJE PROJEKTA U PRT-u

  1.2.1. SITUACIJA TRASE

  Učitavanje topografske karte poručja (Attach Raster Image) 

  Nulti poligonPOLAGANJE OSI TRASE U SITUACIJI

  Stvaranje novog projekta (modela) geometrije – PRT Geometry TRASA

  Stvaranje novog pod-projekta (pod-modela) horizontalne geometrije - SITUACIJA

  Stvaranje horizontalnih elemenata trase

  Postavljanje i uređivanje tangentnog poligona horizontalne osi 

  Spremanje i otvaranje modela geometrije u PRT-u

  Oređivanje horizontalnih krivina

  efiniranje stacionaža 

  Prikaz modela horizontalne geometrije u PRT-u – View Geometry

  1.2.2. UZDUŽNI PROFIL 

  Stvaranje novog pod-projekta (pod-modela) vertikalne geometrije

  Stvaranje uzužnog profila terena 

  POLAGANJE OSI TRASE U UZUŽNOM PROFILU 

  Stvaranje vertikalnih elemenata trase

  Postavljanje i uređivanje tangentnog poligona vertikalne osi 

  efiniranje karakterističnih točaka osi trase – početaka i krajeva kolovorskih platoa 

  Pravila pri postavljanju nivelete pruge

  Oređivanje vertikalnih krivina 

  NAVIŠENJE VANJSKIH TRAČNICA U KRIVINI 

  Stvaranje novog pod-projekta (pod-modela) horizontalne geometrije - CANT

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  4/117

  2/115

  Proračun navišenja u Power Rail Track-u

  Uređivanje navišenja tračnica 

  1.2.3. NORMALNI POPREČNI PROFIL 

  ELEMENTI POPREČNOG PRESJEKA PRUGE 

  Nagibi kosina

  Elementi odvodnje

  1.2.4. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFILI 

  Oređivanje stacionaža ionica pruge različitih tipova profila 

  ROADWAY DESIGNER

  Stvaranje novog pod-projekta

  Kreiranje koridora – Manage Corridors

  oavanje preložaka – Template Drops

  Definiranje kontrole točaka – Point Controls

  Moeliranje željezničke pruge – Process AllStvaranje plohe trupa pruge – Create Surface

  ISCRTAVANJE KARAKTERISTIČNIH POPREČNIH PROFILA 

  UREĐIVANJE NACRTA U AUTOCA-U

  1.1.4. VOZNO-INAMIČKI PRORAČUN 

  1.1.4.1. OTPORI PRUGE I MJERODAVAN NAGIB

  1.1.4.2. OTPORI VOZILA

  1.1.4.3. AHEZIONA VUČNA SILA 

  1.1.4.4. KRITIČNA BRZINA I GRANIČNA POGONSKA VUČNA SILA 

  1.1.4.5. VUČNA SILA NA OBOU KOTAČA1.1.4.6. DIJAGRAM VOZNO-INAMIČKE KARAKTERISTIKE LOKOMOTIVE 

  1.1.4.7. TEŽINA VAGONA NA MJEROAVNOM USPONU 

  1.1.5. PRORAČUN ZAUSTAVNOG PUTA I POTREBNOG VREMENA ZA ZAUSTAVLJANJE VLAKA NAMJERODAVNOM NAGIBU

  1.1.5.1. STVARNA UŽINA PUTA KOČENJA 

  1.1.5.2. UŽINA PRIPREMNOG PUTA

  1.1.5.3. VRIJEME ZAUSTAVLJANJA VLAKA

  1.1.6. PRORAČUN TEORIJSKE PROPUSNE I PRIJEVOZNE SPOSOBNOSTI PRUGE 

  1.1.6.1. SPECIFIČNA VUČNA SILA

  1.1.6.2. OSNOVNI SPECIFIČNI OTPOR VLAKA

  1.1.6.3. V –i DIJAGRAM

  1.1.6.4. MJEROAVNI NAGIB PRUGE ZA POJENOSTAVLJENI UZUŽNI PROFIL 

  1.1.6.5. VRIJEME SLIJEDA VLAKOVA IZMEĐU VIJU STANICA 

  1.1.6.6. TEORIJSKA PROPUSNA SPOSOBNOST PRUGE

  1.1.6.7. TEORIJSKA PRIJEVOZNA SPOSOBNOST PRUGE

  1.1.6.8. REALNA PROPUSNA SPOSOBNOST PRUGE

  1.1.6.9. REALNA PRIJEVOZNA SPOSOBNOST PRUGE 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  5/117

  3/115

    SARŽAJ PROGRAMA 

  Za zadanu  jenokolosiječnu željezničku prugu A - B  namijenjenu za mješovit (teretni i putnički) promet

  potrebno je izraditi prethodnu studiju. Prethona stuija sastojat de se o grafičkog i tekstualno-

  proračunskog ijela. 

  0. OPDI IO 

  0.1. Naslovna strana

  0.2. Saržaj prethodne studije

  0.3. Projektni zadatak

  1. TEHNIČKI IO 

  1.1. TEKSTUALNI DIO

  1.1.1. Tehnički opis

  1.1.2. Proračun elemenata trase 

  1.1.3. Proračun elemenata kolovora 

  1.1.4. Vozno-inamički proračun 

  1.1.5. Proračun zaustavnog puta i potrebnog vremena za zaustavljanje vlaka na mjerodavnomnagibu

  1.1.6. Proračun teorijske propusne i prijevozne sposobnosti pruge

  1.2. GRAFIČKI IO 

  1.2.1. Situacija trase (MJ. 1 : 25 000)

  1.2.2. Uzužni profil trase (MJ. 1 : 25 000/2 000)

  1.2.3. Normalni poprečni profil pruge (MJ. 1 : 50)

  1.2.4. Karakteristični poprečni profili pruge (MJ. 1 : 100)

  1.2.5. Pojednostavljeni uzužni profil pruge (MJ. 1 : 100 000/2 000 ili 1 : 50 000/2 000)

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  6/117

  4/115

    PRETHODNA STUDIJA

  Projekt pruge realizira se postupno po fazama. Razlikujemo:

  1.  prethodnu studiju (predprojekt) 

  2. idejni projekt3. glavni projekt

  4. izvedbeni projekt

  Navedene faze su međusobno povezane, tako da je svaka slijededa faza zasnovana na rezultatima rada

  prethodne.

  Zadada prethodne studije je da se na određenom generalnom pravcu istraže sve realne mogudnosti vođenja

  trase pruge, vodedi pri tom računa da se povežu naselja i gospodarski centri koji su u prethodnim

  ekonomskim studijama definirani kao izvorišta robe i putnika koji de se prevoziti novom prugom. Pri

  analiziranju pravca jedne pruge obično se pojavi više varijantnih rješenja. Ova se rješenja detaljno obrađuju

  i međusobno uspoređuju radi odabira najpovoljnijeg.

  Prethodne stuije trebaju ati osnovne poatke za projektiranje i građenje pruge tj. služe za efiniranje

  osnovnih tehničkih karakteristika pruge (visina penjanja i uljina trase, veličina nagiba nivele te, mjerodavni

  nagib na pruzi, itd.). One su od velike važnosti za izradu projekta trase, jer se svi daljnji radovi na ostalim

  fazama projekta pruge (idejni, glavni i izvedbeni projekt) zasnivaju na rezultatima prethodnih studija.

  Greške učinjene u prethonim stuijama vrlo teško se mogu otkloniti u ostalim fazama rada.

   

  ULAZNI PODACI

  Lokacija zadataka za izradu programa:

   

  w particija,

    mapa PIGZ (Projektiranje I Građenje Zeljeznica),

   

  pomapa 201x/1x (tekuda akaemska goina) 

    podmapa BR (Broj Zadatka od 01 do 20 – po abecedi):

  * Georeferenciranje - priruživanje geografskih ili pravokutnih koorinata u oređenoj kartografskoj projekciji nekom

  objektu (u ovom slučaju rasterskoj slici) kojim se taj objekt postavlja na njegove stvarne prostorne koorinate. 

  Slika 1. Saržaj pomape BR 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  7/117

  5/115

  Prema danom projektnom zadatku:

    na buudoj je pruzi ekonomskim studijama previđen oređeni opseg teretnog prometa u oba

  smjera od izražen u *t/24 sata],

    elementi pruge računat de se za brzine vlakova do Vmax [km/h],

   

  uz najvedi opušteni uzužni nagib pruge imax *‰+,  početni, sreišnji i krajnji kolovori imenzionirat de se za vlakove zadanog broja osovina n.

  1.1.1. TEHNIČKI OPIS 

  Polaganje osi trase vršit de se prema orebama propisanima u Pravilniku o tehničkim uvjetima za sigurnost

  željezničkoga prometa kojima moraju uovoljavati željezničke pruge (NN 128/08). Nakon izradecjelokupnog zadatka potrebno je opisati radnje izvedene u točkama programa br. 1.1.2. - 1.2.4. tj. opisati

  položenu trasu i na njoj primijenjene tehničke elemente i obilježja.

  1.1.2. PRORAČUN ELEMENATA TRASE 

  Ra na preprojektu započinje efiniranjem minimalnih vrijenosti osnovnih elemenata trase pruge koji seoređuju proračunom na temelju projektnim zaatkom zaane najvede brzine vlakova Vmax [km/h].

  Zadatkom zadana brzina Vmax naziva se projektirana građevinska brzina. To je temeljna brzina koja služi za

  projektiranje željezničkih pruga i njihovih dijelova te oređivanje potrebnih parametara kolosiječne

  geometrije, pružnoga gornjeg ustroja i pružnoga don jeg ustroja (pružnih građevina), a ovisi o gospodarskom

  značaju i značaju koji pruge imaju u međunaronom i unutarnjem željezničkom prometu. 

  Prema Pravilniku, projektirani parametri elemenata trase (tloctrne kolosiječne geometrije) moraju:

    biti u sklau s kategorijom, namjenom i prometnim zahtjevima za željezničku prugu, uz ispunjenje

  ogovarajudih uvjeti sigurnosti, uobnosti i ekonomičnosti; 

  omoguditi pojenaku projektiranu brzinu vlakova na cijeloj uljini željezničke pruge onosno na

  ijelu željezničke pruge vede uljine. 

  Minimalne vrijenosti osnovnih elemenata trase pruge oreit de se proračunom ili očitavanjem iz tablica: 

  2

  6.4

  VR maxmin  

   

    

       minimalni polumjer horizontalnog kružnog luka [m]

  (izračunata vrijenost zaokružuje se na punih 100 m)

  Vρ 2maxmin      minimalni polumjer vertikalnog zaobljenje nivelete [m](izračunata vrijenost zaokružuje se na punih 1000 m)

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  8/117

  6/115

  hnor   normalno navišenje vanjske tračnice u krivini [mm]

  (Slika 2 - očitanje iz Tablice 1. za zadanu brzinu Vmax i izračunati Rmin)

  Lmin   minimalna užina pravolinijske rampe navišenja [m]

  (Slika 3 - očitanje iz Tablice 2. za zadanu brzinu Vmax i hnor)

  30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

  6000   20 20 20 20 20 20 25 25 25 30   6000

  5000   20 20 20 20 20 20 25 25 25 30 30 35   5000

  4000   20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 35 35 40 40   4000

  3000   20 20 20 20 25 25 30 30 35 35 35 40 40 45 50 50 55   3000

  2500   20 20 20 25 25 30 30 35 40 40 40 45 45 50 55 60 60 65   2500

  2000   20 20 25 25 30 30 35 40 45 45 50 50 55 60 65 70 75 80 85   2000

  1900   20 20 20 25 25 30 35 35 40 45 50 55 55 60 60 65 70 75 80 90   1900

  1800   20 20 20 25 30 30 35 40 45 50 50 55 55 60 65 70 75 80 85 90   1800

  1700   20 20 20 25 25 30 35 40 40 45 50 55 60 60 65 70 75 80 85 90 100   1700

  1600   20 20 20 25 30 30 35 40 45 50 55 60 65 65 70 75 80 85 90 100 105   1600

  1500   20 20 25 25 30 35 40 45 45 50 55 65 70 70 75 80 85 90 100 105 110   1500

  1400   20 20 20 25 30 30 35 40 45 50 55 60 65 75 75 80 85 90 1 00 105 110 120   1400

  1300   20 20 25 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 80 8 5 90 100 105 115 120 130   1300

  1200   20 2 0 25 3 0 35 4 0 45 5 0 55 6 0 65 7 0 80 8 5 85 9 0 100 105 115 120 130 140   1200

  1100   20 20 25 25 30 35 40 45 50 60 65 70 80 85 95 95 100 110 115 125 135 140 150   1100

  1000   20 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 80 85 95 100 100 110 12 125 135 145   1000

  900   20 20 25 30 35 40 45 50 55 65 70 80 85 95 105 115 115 120 130 140 150   900

  800   20 20 25 30 40 45 50 55 65 70 80 90 100 105 115 130 130 135 150   800

  700   20 20 25 30 35 45 50 55 65 75 80 90 100 110 125 135 145 145   700

  600   20 25 30 35 45 50 60 65 75 85 95 105 120 130 145   600

  550   20 20 25 30 40 45 55 65 75 85 95 105 115 130 140   550

  500   20 25 30 35 45 50 60 70 80 90 105 115 130 140   500

  450   20 25 30 40 50 55 65 75 90 100 115 130 140   450

  400   20 20 30 35 45 55 65 75 85 1 00 115 130 145   400

  R [m ]BRZINA Vmax [km/h]

  R [m ]

  = hnor(Rmin) [mm]

   

  Slika 2. Primjer očitavanja normalnog navišenja hnor(Rmin) za Rmin i V max  iz Tablice 1.

  50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

  30   15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 30 30 35 35 35 35 40 40 40   30

  35   15 20 20 20 20 25 25 25 30 30 30 30 35 35 35 35 40 40 40 45 45 45 45   35

  40   20 20 20 25 25 25 30 30 30 35 35 35 40 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55   40

  45   20 20 25 25 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 55 55 55 60 60   45

  50   20 25 25 30 30 30 35 35 40 40 40 45 45 50 50 50 55 55 60 60 60 65 65   50

  55   25 25 30 30 35 35 40 40 40 45 45 50 50 55 55 55 60 60 65 65 70 70 75   55

  60   25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 60 65 65 70 70 75 75 80   60

  65   30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 75 75 80 80 85 85   65

  70   30 35 35 40 40 45 45 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 80 80 85 85 90 90   70

  75   30 35 40 40 45 45 50 55 55 60 60 65 70 70 75 75 80 85 85 90 90 95 95   75

  80   35 40 40 45 45 50 55 55 60 65 65 70 75 75 80 80 85 90 90 95 100 100 105   80

  85   35 40 45 45 50 55 55 60 65 65 70 75 75 80 85 85 90 95 1 00 110 105 110 110   85

  90   40 40 45 50 55 55 60 65 65 70 75 80 80 85 90 90 95 1 00 105 105 110 115 120   90

  95   40 45 50 50 55 60 65 65 70 75 80 80 85 90 95 95 100 105 110 115 115 120 125   95

  100   40 45 50 55 60 60 65 70 75 80 80 85 90 95 100 100 105 110 115 120 120 125 130   100

  105   45 50 55 55 60 65 70 75 80 80 85 90 95 100 105 105 110 115 120 125 130 135 135   105

  110   45 50 55 60 65 70 75 75 80 85 90 95 100 105 110 110 115 120 125 130 135 140 145   110

  115   50 55 60 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 115 120 125 130 135 140 145 150   115

  120   50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 120 125 130 135 140 145 150 155   120

  125   50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160   125

  130   55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 145 150 155 160 165 170   130

  135   55 60 65 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 145 150 155 160 165 170 175   135

  140   60 65 70 75 80 85 90 100 105 110 115 120 125 130 135 140 150 155 160 165 170 175 180   140

  145   60 65 70 80 85 90 95 100 105 115 120 125 130 135 140 145 155 160 165 170 175 180 190   145

  150   60 70 75 80 85 90 100 105 110 115 120 130 135 140 145 150 160 165 170 175 180 190 195   150

  h

  [mm ]h [mm ]

  BRZINA Vmax [km/h ]

  = Lmin(Rmin) [m]

   Slika 3. Primjer očitavanja minimalne užine pravolinijske rampe za hnor(Rmin) i V max  iz Tablice 2

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  9/117

  7/115

  Pri polaganju osi trase u situaciji nede se primjenjivati isključivo krivine minimalnog polumjera kružnog luka.

  Oabirom vedih vrijenosti polumjera kružnog luka nastojat de se trasu što bolje prilagoiti terenu. Zbog

  toga je, nakon definiranja minimalnih vrijednosti polumjera horizontalnog kružnog luka te njemu pripadnih

  vrijednosti normalnog navišenja i minimalne užine pravolinijske rampe tj. prijelazne krivine, potrebno

  istim postupkom – primjenom Tablica 1 i 2 – za vrijednosti polumjera vede o minimalnog R1, R2, ..., Rmax =

  1500 m te za zadanu Vmax odrediti pripadne vrijednosti:

    normalnih navišenja hnor(R) (hnor(R1), hnor(R2), ..., hnor(Rmax)), Slika 4 i

    minimalnih duljina pravolinijske rampe Lmin(R) (Lmin(R1), Lmin(R2), ..., Lmin(Rmax)), Slika 5.

  30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

  6000   20 20 20 20 20 20 25 25 25 30   6000

  5000   20 20 20 20 20 20 25 25 25 30 30 35   5000

  4000   20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 35 35 40 40   4000

  3000   20 20 20 20 25 25 30 30 35 35 35 40 40 45 50 50 55   3000

  2500   20 20 20 25 25 30 30 35 40 40 40 45 45 50 55 60 60 65   2500

  2000   20 20 25 25 30 30 35 40 45 45 50 50 55 60 65 70 75 80 85   2000

  1900   20 20 20 25 25 30 35 35 40 45 50 55 55 60 60 65 70 75 80 90   1900

  1800   20 20 20 25 30 30 35 40 45 50 50 55 55 60 65 70 75 80 85 90   1800

  1700   20 20 20 25 25 30 35 40 40 45 50 55 60 60 65 70 75 80 85 90 100   1700

  1600   20 20 20 25 30 30 35 40 45 50 55 60 65 65 70 75 80 85 90 100 105   1600

  1500   20 20 25 25 30 35 40 45 45 50 55 65 70 70 75 80 85 90 100 105 110   1500

  1400   20 20 20 25 30 30 35 40 45 50 55 60 65 75 75 80 85 90 1 00 105 110 120   1400

  1300   20 2 0 25 2 5 30 3 5 40 45 5 0 55 6 0 65 7 0 80 8 0 85 90 100 105 115 120 130   1300

  1200   20 2 0 25 3 0 35 4 0 45 5 0 55 6 0 65 7 0 80 8 5 85 9 0 100 105 115 120 130 140   1200

  1100   20 20 25 25 30 35 40 45 50 60 65 70 80 85 95 95 100 110 115 125 135 140 150   1100

  1000   20 2 0 2 5 30 35 4 0 4 5 50 6 0 6 5 70 80 8 5 9 5 100 100 110 12 125 135 145   1000

  900   20 20 25 30 35 40 45 50 55 65 70 80 85 95 105 115 115 120 130 140 150   900

  800   20 20 25 30 40 45 50 55 65 70 80 90 100 105 115 130 130 135 150   800

  700   20 20 25 30 35 45 50 55 65 75 80 90 100 110 125 135 145 145   700

  600   20 25 30 35 45 50 60 65 75 85 95 105 120 130 145   600

  550   20 20 25 30 40 45 55 65 75 85 95 105 115 130 140   550

  500   20 25 30 35 45 50 60 70 80 90 105 115 130 140   500

  450   20 25 30 40 50 55 65 75 90 100 115 130 140   450

  400   20 20 30 35 45 55 65 75 85 100 115 130 145   400

  R [m ]BRZINA Vmax [km/h]

  R [m ]

  = hnor(Rmin)  [mm]

  = hnor(Rmax) [mm]

   

  Slika 4. Primjer očitavanja normalnih navišenja hnor(Ri) za Rmin < Ri  ≤ Rmax  = 1500 m i V max  iz Tablice 1.

  50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

  30   15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 30 30 35 35 35 35 40 40 40   30

  35   15 20 20 20 20 25 25 25 30 30 30 30 35 35 35 35 40 40 40 45 45 45 45   35

  40   20 20 20 25 25 25 30 30 30 35 35 35 40 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55   40

  45   20 20 25 25 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 55 55 55 60 60   45

  50   20 25 25 30 30 30 35 35 40 40 40 45 45 50 50 50 55 55 60 60 60 65 65   50

  55   25 25 30 30 35 35 40 40 40 45 45 50 50 55 55 55 60 60 65 65 70 70 75   55

  60   25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 60 65 65 70 70 75 75 80   60

  65   30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 75 75 80 80 85 85   6570   30 35 35 40 40 45 45 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 80 80 85 85 90 90   70

  75   30 35 40 40 45 45 50 55 55 60 60 65 70 70 75 75 80 85 85 90 90 95 95   75

  80   35 40 40 45 45 50 55 55 60 65 65 70 75 75 80 80 85 90 90 95 100 100 105   80

  85   35 40 45 45 50 55 55 60 65 65 70 75 75 80 85 85 90 95 1 00 110 105 110 110   85

  90   40 40 45 50 55 55 60 65 65 70 75 80 80 85 90 90 95 1 00 105 105 110 115 120   90

  95   40 45 50 50 55 60 65 65 70 75 80 80 85 90 95 95 100 105 110 115 115 120 125   95

  100   40 45 50 55 60 60 65 70 75 80 80 85 90 95 100 100 105 110 115 120 120 125 130   100

  105   45 50 55 55 60 65 70 75 80 80 85 90 95 100 105 105 110 115 120 125 130 135 135   105

  110   45 50 55 60 65 70 75 75 80 85 90 95 100 105 110 110 115 120 125 130 135 140 145   110

  115   50 55 60 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 115 120 125 130 135 140 145 150   115

  120   50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 1 20 125 1 30 135 140 145 150 1 55   120

  125   50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 1 25 130 1 35 140 145 150 155 1 60   125

  130   55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 145 150 155 160 165 170   130

  135   55 60 65 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 145 150 155 160 165 170 175   135140   60 65 70 75 80 85 90 100 105 110 115 120 125 130 135 140 150 155 160 165 170 175 180   140

  h

  [mm ]h [mm]

  BRZINA Vmax [km/h ]

  = Lmin(Rmin) [m]

  = Lmin(Rmax) [m]

   

  Slika 5. Primjer očitavanja minimalnih užina pravolinijske rampe za hnor(Ri) i V max  iz Tablice 2.

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  10/117

  8/115

  1.1.3. PRORAČUN ELEMENATA KOLOVORA 

  užina kolovorskog platoa ovisi o previđenoj užini vlakova a oređuje se proračunom na temelju

  zadatkom zadanog broja osovina vlaka n:

  2525nDVL       užina vlaka [m]

  102DKD VL       korisna užina kolosijeka [m]

  502KDk

  Dmin

     minimalna užina kolodvora [m]

  1002k

  DpDminmin

     minimalna užina kolodvorskog platoa [m]

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  11/117

  9/115

    OPDENITO O BENTLEY POWER RAIL TRACK-U

  Projektni zadatak izrait de se primjenom programskog paketa za projektiranje željeznica Power Rail Track

  (u nastavku: PRT), integriranog u CAD program Microstation V8i.

  Slika 6. PRT desktop icon

  Prilikom pokretanja programa Power Rail Track otvara se prozor u kojem je potrebno izabrati pripremljenu

  CAD datoteku (BR.dgn = broj zadatka.dgn) na kojoj demo projektirati željezničku trasu: 

  File Open > Look in: w/PIGZ.../BR/BR.dgn > Open

  Slika 7. Prozor prilikom pokretanja PRT-a

  Interakcija korisnika i programa omogudena je kroz dva izbornika: Microstation i PRT izbornik (Slika 8).Otvaranje/zatvaranje PRT izbornika: Window > InRoads Explorer > Show/Hide 

  Otvaranje/zatvaranje Microstation izbornika: Tools > Tasks

  Interakcija sa softwareom ostvaruje se putem Dialog Boxa  koji se nalazi u donjem lijevom kutu glavnog

  prozora.

  Izbornik PRT-a sastoji se od nekoliko glavnih dijelova:

    Menu Bar  – izbornik koji sarži sve alate koji se mogu koristiti u BPRT-u.

   

  Workspace Bar  – omoguduje kontrolu na svim sastavnim ijelovima projekta. 

   

  Feedback Pane  – prikazuje detalje i podatke vezane za pojedine dijelove projekta.  Status Bar  – io na kojem računalni program prikazuju poruke i povratne informacije korisniku.

  Odabiremo pripremljenu dgn

  atoteku koju želimo otvoriti 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  12/117

  10/115

  Slika 8. Izgle sučelja PRT-a

  Slika 9. Izgled izbornika PRT-a

  PRT izbornik

  Microstation + PRT izbornik

  Feedback

  Pane

  Workspace

  BarStatus

  Bar

  Microstation Tasks izbornik

  Dialog Box – interakcija programa i korisnikaOabir načina rikaza moela 

  Menu

  Bar

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  13/117

  11/115

  Postavljanje početnih postavki programa

  Prije nego se počne raiti u PRT-u, bitno je namjestiti početne postavke programa i postavke cijelog

  projekta željezničke pruge kako bi one ogovarale normama za projektiranje na snazi u RH.

  Početne postavke programa se nalaze na PRT izborniku

  File > Project Defaults Ovaj izbornik se sastoji od dva glavna dijela:

   

  Početne postavke  – označava koje de se postavke pokrenuti prilikom pokretanja softvera. 

    Lokacije direktorija  –  označava irektorije u kojima de se spremati i pokretati atoteke koje se

  koriste u projektu  –  postavke projekta, izvješda, glavna atoteka projekta, podloge terena,

  geometrija trase, prelošci, izgle (Slika 5).

  Postavke koje napravimo se mogu spremiti po oređenim nazivom konfiguracije. Možemo izraiti i

  koristiti više različitih konfiguracija istovremeno, ovisno o broju projekata na ko jima radimo. Za potrebe

  izrade programa prethodno je definirana konfiguracija pod imenom (Configuration Name) student_BR:

  File > Project Defaults > promijeniti Configuration Name iz 'default' u 'student_BR' > Apply > Close

  Slika 10. Zadavanje početnih postavki u Project Defaults 

  Odabrati

  vlastitu

  konfiguraciju

  naziva

  student_BR 

  Početne postavke 

  Lokacije direktorija

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  14/117

  12/115

  Zatim je potrebno oreiti postavke koje se onose na sami projekt željezničke pruge.  Ove postavke utječu

  na projekt na kojem raimo i pokredu se u PRT izborniku:

  File > Project Options

  Izbornik se sastoji od nekoliko podizbornika koje su za potrebe izrade programa prethodno definirane a

  zaaju se na sljeedi način: 

  File > Project Options > Preferences > odabrati GF_vjezbe > Load > Save > Close > Apply > Close

  Slika 11. Zaavanje početnih postavki u Project Options 

  VAŽNO!!! 

  Ogovarajude Project efaults i Project Options potrebno je nanovo selektirati (zaati) prilikom svakog

  sljeedeg pokretanja programa. 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  15/117

  13/115

  Rad s grafičkim modelima 

  Korištenjem alata koje pruža Microstation, omoguduje se klasičan ra CA programa. M odeli stvoreni u

  Microstation-u, PRT koristi kao vizualnu podlogu na temelju koje se stvaraju projektne datoteke i modeli.

  Modeli stvoreni u PRT-u ostavljaju trag u Microstation-u u obliku slojeva (level-a).

  Slika 12. Microstation alati

  Slika 13. Alat Level Display

  obivena CA atoteka sarži igitalni prikaz terena pomodu 3 slojnica (izohipsi) i točaka terena,

  topografsku kartu i zaanu početnu i krajnju točku trase pruge, u sljeedim slojevima ( levelima):

    BREAKLINE  – sloj koji sarži slojnice terena. 

    RANDOM  –  slo j koji sarži sve točke terena sa svojom visinom. Svaka točka je neovisna o bilo

  kojoj rugoj točki. 

    AB  – sloj koji sarži oznake zaanih krajnjih kolovora. 

  Alati za uređivanje slojeva (levela)Level Manager i Level Display

  Alat za manipuliranje

  grafičkim modelima

  Alati za uređivanje prikaza

  Lista modela (levela) u

  projektu

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  16/117

  14/115

    KREIRANJE DIGITALNOG MODELA TERENA

  Stvaranje nove podloge (modela terena) – PRT Surfaces

  Prije nego što se započne sa polaganjem trase željezničke pruge, mora se triangulacijom stvoriti podloga

  koja se temelji na digitalnom modelu reljefa (Slika 14). Na pologu terena de se vezati geometrija trase i svi

  ostali sastavni dijelovi radnog projekta. Nova podloga se stvara u PRT izborniku u sekciji Surfaces:

  Slika 14. Stvaranje nove podloge - Surfaces

  1.Desni klik na

  Surfaces > New...

  2.Upisati naziv

  nove podloge:

  „TM_BR“ (na

  pr. DTM_06) 

  3. Potvrđujemoodabrano

  Stvorena je nova

  pologa „TM_BR“… 

  … ali u njoj još uvijek nemapodataka o terenu. 

  4. Zatvaramo

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  17/117

  15/115

  Unos podataka o terenu u podlogu - DTM_BR

  Kreirana nova podloga je prazna i u nju treba unijeti podatke o terenu kako bismo mogli izvesti triangulaciju

  modela terena. Podaci koji se mogu unijeti u PRT, potrebni za kreiranje 3D podloge terena, mogu biti grubi

  geoetski poaci, tekstualni zapis terena (ASCII atoteka) te, kao što je ano u ovom programu, 3 grafički

  CAD modeli. Podatke o terenu uzimamo iz slojeva pripremljene datoteke (slo jevi „BREAKLINE“ i

  „RANOM“). Odabirom iz PRT izbornika:

  File > Import > Surface

  otvara se prozor u kojem odabiremo i unosimo podatke o terenu.

  Slika 15. Unošenje poataka u pologu iz slojeva „BREAKLINE “ i „RANDOM“  

  Unosimo podatke terena

  iz sloja „BREAKLINE“ Unosimo podatke terena

  iz sloja „RANOM“ 

  Nakon unošenja poataka našapologa sarži poatke na temelju

  kojih je teren oređen 

  BREAKLINE

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  18/117

  16/115

  Triangulacija podloge DTM_BR

  Kako bi znali visinu terena už cijele njegove površine, pologa se mora triangulirati. Triangulacija pologe

  stvara trokute iz točaka terena pomodu matematičkih algoritma. Algoritam baziran na Delaunayevoj

  triangulaciji stvara malu trokutastu ravninu koja efinira površinu terena. Kako su X, Y i Z koorinate svake

  točke triangulacije poznate, namorska visina svake točke terena se lako obije interpolacijom između

  točaka. Pologa se može triangulirati oabiranjem narebe iz PRT izbornika

  Surface > Triangulate Surface

  Slika 16. Triangulacija podloge

  Opcija Maximum Length  se koristi za ograničavanje uljine stranica trokuta triangulacije. Oređivanjem

  maksimalne uljine automatski briše neželjene uge stranice trokuta koji se prostiru preko poručja za kojemoža nemamo geoetske poatke. Svaki trokut sa stranicom vedom o postavljene maksimalne uljine

  nede biti kreiran u igtialnom modelu terena (u DTM datoteci). Ukoliko se maksimalna duljina postavi na 0,

  kreirati de se svi trokuti triangulacije neovisno o uljini stranice. 

  Slika 17. Trokuti triangulacije u DTM_BR datoteci

  1.Odabiremo naredbu

  za triangulaciju

  2.Oređujemo maksimalnu uljinu stranice trokuta(min 1000, odabrati najvedu očitanu ualjenost

  između lomnih linija ili točaka) 

  Aktivni i izbrisani trokuti u DTM_BR

  datoteci nakon triangulacije

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  19/117

  17/115

  Prikaz trokuta triangulacije podloge DTM_BR

  Nakon triangulaci je terena možemo prikazati trokute triangulacije na zaslonu. Traingulacija se prikazuje na

  zaslonu odabiranjem naredbe iz PRT izbornika:

  Surface > View Surface > Triangles 

  Slika 18. Naredbe za prikazivanje triangulacije na zaslonu

  Otvara se prozor u kojem je potrebno

  1. Izabrati podlogu (DTM_BR)

  2. Dvostrukim klikom na ikonu

  otvoriti prozor Line Simbology u

  kojem je potrebno namjestiti načinprikaza (boja, debljina linije) i ime

  levela u kojem de se nalaziti trokuti

  (level TRIA)

  3. Potvrditi naredbu

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  20/117

  18/115

  Prikaz slojnica triangulirane podloge DTM_BR

  Iz triangulirane površine mogude je  prikazati i slojnice terena. Odabiranjem naredbe iz PRT izbornika

  Surface > View Surface > Contours 

  otvara se prozor u kojem je potrebno odabrati ekvidistancu i ureiti izgle slojnica koje de se prikazati. 

  Slika 19. Prikazivanje i uređivanje slojnica 

  Contours spremiti u level pod imenom Major_Contours i Minor_Contours. 

  1. Odabiremo

  naredbu iz

  izbornika

  i otvaramo

  prozor View

  Contours

  2. Odabiremo podlogu (DTM_BR),

  interval (ekvidistancu e=10) i

  broj sporenih „minor“ slojnicapo jenoj glavnoj „major“(n=4) 

  4. Dvostrukim klikom na

  ikonu otvaraju se novi

  prozori Line i Text

  Simbology u kojima

  oređujemo izgle slojnica ipripadnog teksta (visina)

  3. Označimo glavne isporedne slojnica koje

  želimo a se prikažu (Majori Minor Contours i Labels)

  5. U Line Simbology

  prozoru nazivamo sloj u koji

  demo spremiti pojeineslojnice i odabiremo boju

  slojnica

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  21/117

  19/115

  Labels spremiti u level pod imenom Major_VK i Minor_VK uz visinu i širinu teksta 5 i Line Spacing 10 000.

  Slika 20. Prikazivanje i uređivanje slojnica 

  6. Ugasiti kvačicu ipotvrditi naredbu

  5. U Text Simbology

  prozoru nazivamo sloj u koji

  demo spremiti visine ioabiremo boju i veličinu i

  razmak oznaka visina *

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  22/117

  20/115

    SPREMANJE I OTVARANJE PROJEKTA U PRT-u

  Cjeloviti projekt sastoji se o nekoliko zasebnih atoteka o kojima je potrebno voiti računa tokom raa u 

  programu Power Rail Track:

   

  .dgn atoteka ‐ sarži svu grafiku generiranu pomodu Power Rail Track‐a 

    .dtm atoteka ‐ sarži poatke o igitalnom modelu terena

    .alg atoteka ‐ sarži poatke o horizontalnoj i vertikalnoj geometriji trase

    .itl atoteka ‐ sarži poatke o poprečnim presjecima kolosijeka

    .xin atoteka ‐ sarži sve postavke (preference) projekta

    .rwk atoteka ‐ tekstualna atoteka koja objeinjuje i olakšava spremanje čitavog projekta. 

  Spremanje grafike u Microstation + PRT izborniku:

  File > Save As ( w/PIGZ.../BR/BR.dgn ) > Save

  (preporuča se korištenje više verzija GN atoteka kako bi imali sigurnosnu kopiju prethonog stanja).  

  Spremanje DTM_BR u PRT izborniku: 

  File > Save > Surface (u vlastiti folder DTM spremiti kao DTM_BR.dtm) > Save

  Kako bi ra sa više spremljenih atoteka bio jenostavniji, sprema se RWK atoteka koja objeinjuje TM, 

  ALG, ITL i XIN atoteke kojih tokom razvoja projekta može nastati priličan broj. 

  Spremanje projekta u PRT izborniku: 

  File > Save > Project (u folder RWK spremiti kao BR.rwk) > Options > izabrati koje atoteke želimo

  priružiti u RWK > Save

  Slika 21. Priruživanje DTM_BR zapisu projekta RWK  

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  23/117

  21/115

  Nakon spremanja projekta potrebno je u BR.RWK file-u u folderu RWK spremiti lokaciju digitalnog modela

  (Surfaces  –  DTM_BR.dtm). BR.RWK otvorimo u Notepad-u i dodamo redak teksta koji definira lokaciju

  našeg moela terena (DTM...):

  RWK

  XIN W:\PIGZ\Programi_20XX-XX\BR\PBRT\Preferences\GF_vjezbe.xin

  DTM W:\ PIGZ\Programi_20XX-XX\BR\PBRT\DTM\DTM_BR.dtm

  Pri svakom iudem pokretanju projekta otvaramo grafički BR.dgn file te u PRT izborniku otvaramo projekt

  pruge pomodu narebe: 

  File > Open > BR.rwk (spremljen u folderu RWK)

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  24/117

  22/115

  1.2.1. SITUACIJA TRASE

  Prethodne studije trase kao podloge koriste topografske karte u mjerilu 1:50.000, 1:25.000 i 1:10.000 s

  visinskom prestavom reljefa pomodu slojnica.

  Nakon definiranja elemenata trase pruge, rad na predprojektu nastavlja se sa detaljnim proučavanjem

  reljefa terena i izgrađenosti prostora kroz koji de planirana pruga prolaziti (postojeda naselja, cestovna i

  željeznička infrastruktura, voni tokovi).

  Pažljivo se obilježavaju vododijelnice i njihova najniža mjesta (sedla), istražuju se glavne riječne doline i

  njihove pritoke koje se nalaze na pravcu kojim treba voditi trasu i u čijim se dolinama može položiti trasa

  pruge, određuje se pad ovih dolina i, na kraju, označavaju se naseljena mjesta i gospodarski centri koje

  treba povezati prugom.

  Istovremeno sa proučavanjem položaja trase na topografskim kartama, projektant se upoznaje s globalnim

  geološkim uvjetima terena u prostoru trase.

  Učitavanje topografske karte područja (Attach Raster Image) 

  Topografska karta u mjerilu 1:25.000 (ili više njih) zaanog poručja ana je PNG atotekom (raster)

  označenu šifrom (na pr. 470-4-2), uz pratedu istoimenu PGW atoteku.

  Prije dodavanja topografske karte u podlogu PRT-a, potrebno je korištenjem Level Manager-a Microstation

  izbornika kreirati novi Level „TOPO“ u koji de se spremiti karta (karte) potrebna za vizualni pregleu

  pružanja trase željezničke pruge:

  Level Manager > File > New 

  Slika 22. Kreiranje novog levela „TOPO“ u Level Manager -u 

  oavanje grafičke pologe vrši se pritiskom na ikonu  Raster Manager-a Microstation izbornika:

  Raster Manager > File > Attach > Raster > Izbor jedne ili više .PNG atoteka iz vašeg irektorija > Open

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  25/117

  23/115

  Slika 23. Dodavanje karte u Raster Manager-u 

  Slika 24. Izbor Levela u koji se učitava karta 

  Nulti poligon

  Pri izrai situacije najprije treba sagleati približni smjer pružanja buude trase između zaane početne i

  završne točke, a zatim se između pojeinih točaka različitih visina na buudoj trasi  šestarskim korakom

  oređuje smjer njenog pružanja.

  Duljina koraka d oređuje se na temelju poznatog mjerila topografske karte  M, ekvidistance odnosno

  visinskog razmaka slojnica e [m] te mjerodavnog nagiba trase im *‰+.

  Prilikom računanja potrebne duljine koraka potrebno je uzeti određenu "rezervu" s obzirom na iznos

  mjerodavnog nagiba  –  korak se nikad ne računa za zadanu maksimalnu dopuštenu vrijednost uzdužnog

  nagiba pruge ved se uzima manja vrijednost nagiba tako da je

  ip (za proračun koraka) = imax (zadan u zadatku) - 1‰ 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  26/117

  24/115

  Računanje duljine koraka d koja određuje nulte točke na planu za zadani nagib ip:

  m i

  e1000d=

   L

  H

  d

  e ,

  L

  Hi

  p

  p

   

  Veličina koraka izračunata u mjerilu karte M:

   

    mmMi

  e10d=

  mmM

  1000

  i

  e1000d=

  mM

  1

  i

  e1000d=

  p

  6

  p

  p

   

  Slika 25. Oređivanje uljine koraka   

  U anim CA atotekama vrijei sljeede: 

  1 CAD-ova jedinica duljine (Drawing Unit - AU) = 1 m, odnosno vrijedi da je

  1 AU = 1 m = 1.000 mm

   1:M = 1:1.000

  Na izrađenim kartama ekviistanca između slojnica iznosi e=10 m, prema tome vrijedi da je:

    AU000.1i

  1010d=

  AUMi

  e10d=

  m

  6

  m

  6

   

  AUi

  10d=

  m

  4

   

  PRIMJER:

  Za zadanu vrijednost nagiba imax = 13‰ vrijednost nagiba za proračun koraka iznosi  ip=12 ‰. Veličina

  najmanjeg opuštenog koraka u CAD jedinicama iznosi:

  AU835AU33.83312

  10

  i

  10d=

  4

  p

  4

   

  Rai pojenostavljenja aljnjeg postupka, proračunanu najmanju opuštenu veličinu koraka zaokružujemo

  na punih vedih 5 jeinica. 

  Nakon prikaza terena pomodu slojnica, može  se krenuti s koračanjem onosno izraom varijanti nultog

  poligona. Izračunata duljina koraka d  uzima se "u šestar" i odmjerava po slojnicama, od početne na

  slijededu točku i tako redom dalje, obilježavajudi na njima presječene točke. Povezivanjem tih pres ječnih

  točaka različitih visina poligonalnom linijom dobiva se tzv. nulta linija ili nulti poligon (obično se iscrtava u

  padu).

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  27/117

  25/115

  Slika 26. Varijante nultog poligona 

  Proces koračanja provest de se u Microstation-u, crtanjem linije čija uljina ne smije iznositi manje od

  uljine izračunatog koraka za maksimalni zaani nagib umanjen za 1 ‰. 

  U Level Manageru  Microstation izbornika potrebno je najprije kreirati novi level pod nazivom KORAK,

  postaviti ga kao aktivan level (esni klik miša na naziv levela – Set Active ili dvostruki klik na naziv), i zatim u

  navedenom levelu izraditi nulti poligon.

  U Microstation izborniku Tasks odaberemo Drawing > Place Line (upisati duljinu željenog koraka) 

  Slika 27. Ograničavanje linije uljine koraka na 375 m 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  28/117

  26/115

  Za lakše razumijevanje i kretanje programom, potrebno je poznavati neke osnovne kretnje i zadavanje

  nareba u programu. Lijevi klik miša znači potvrđivanje narebe ili trenutne ranje, ok esni klik miša

  znači obacivanje ili preki trenutne ranje. Mogudnost potvrđivanja ili obacivanja ranje pratimo u ijelu

  zaslona Dialog Box, koji se nalazi na sučelju Microstation-a. Na taj način ostvarujemo interakciju između

  korisnika i sofvera.

  Slika 28. Oređivanj e točke ili obacivanja ranje 

  Slika 29. Potvrđivanje ili oacivanje ponuđenog rješenja 

  Ved prlikom koračanja potrebno je voiti računa o projektnom brzinom zaanom ograničenju polumjera

  horizontalnih krivina.

  Obzirom na prethodno definirane veličine  minimalnog dozvoljenog polumjera krivina na trasi, nultim se

  poligonom ne može uvijek pratiti konfiguracija terena, naročito tamo gje postoje nagle promjene reljefa -

   jaruge i izbočeni uski grebeni. Ovakve konfiguracije terena moraju se presijecati. Na takvim se dijelovima

  duljinom koraka ne prate slojnice nego se samo prati visina (už iste slojnice), bez koračanja. To se ponavlja

  sve ok se ponovo ne ođe na ispruženiji io terena gje se postupak omjeravanja koraka nastavlja. 

  Iscrtavanjem trase pomodu nulte linije, ved prilikom omjeravanja koraka, pruža se jasan uvi o položaju

  trase jer se omah uočava a li se trasa nalazi u usjeku, tunelu ili nasipu.

  Ovisno o konfiguraciji terena, pri postavljanju nultog poligina može se ukazati potreba za promjenom

  veličine koraka. Ukoliko se už iste trase mijenja užina koraka nultog poligona, potrebno je nastojati a

  ionice nultog poligona kreirane različitom veličinom koraka buu što ulje (barem 5 kilometara). 

  Lijevim klikom miša na zaslonu oabiremo sljeedu točku

  esnim klikom miša prekiamo s ranjom 

  Lijevim klikom miša na zaslonu prihvadamo rješenje

  esnim klikom miša obacujemo rješenje 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  29/117

  27/115

    POLAGANJE OSI TRASE U SITUACIJI

  Stvaranje novog projekta (modela) geometrije – PRT Geometry TRASA

  Proces projektiranja osi pruge u PRT-u započinje izraom novog moela - projekta geometrije (Geometry

  Project). U tom novom moelu u konačnici de biti de objeinjeni projekti horizontalne i vertikalne

  geometrije trase. rugim riječima, u PRT-u su situacija i uzužni profil trase po-modeli jednog

  sveobuvatnog modela geometrije. Broj pod-moela u jenom glavnom moelu nije ograničen –  jedan

  projekt geometrije može saržavati više različitih po-moela horizontalne i vertikalne geometrije trase, što

  olakšava izrau vedeg broja varijantnih rješenja.

  Kreiranje novog PRT Geometry Project-a kojeg je potrebno nazvati „TRASA_BR“ provodi se u PRT izborniku

  u sekciji Geometry:

  Slika 30. Kreiranje novog PRT Geometry Project-a „TRASA_BR“  

  Stvaranje novog pod-projekta (pod-modela) horizontalne geometrije - SITUACIJA

  Unutar novokreiranog moela geometrije „TRASA_BR“  potrebno je izraditi pod-model ''SITUACIJA“ ukojem de se nalaziti elementi horizontalne geometrije trase (Horizontal Alignment):

  1.Desni klik na

  Geometry

  Projects >

  New...

  2. Odabrati tip

  (Geometry

  Project)

  4. Potvrđujemo

  5. Zatvaramo

  3. Upisati naziv

  novog projekta

  geometrije:

  „TRASA_BR“ 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  30/117

  28/115

  Slika 31. Kreiranje novog PRT Horizontal Alignment-a „SITUACIJA“  

  Stvaranje horizontalnih elemenata trase

  Jean o načina za kreiranje horizontalnih elemenata trase u računalnom programu Power Rail Track  je uz

  primjenu alata Horizontal Curve Set. Korištenje ovog alata ne opušta iskontinuitete u horizontalnoj osi, a

  najbolje ga je koristiti za postavljanje početne trase željezničke pruge ili za one trase koje se ne nalaze u

  ograničenom korioru. Alatna paleta Horizontal Curve Set –a poziva se iz PRT izbornika:

  Tools > Customize > Horizontal Curve Set

  Slika 32. Odabiranje alatne palete Horizontal Curve Set

  1.Desni klik

  na TRASA_BR

  > New...

  2. Odabrati tip(Horizontal

  Alignment)

  4. Potvrđujemo

  5. Zatvaramo

  3. Upisati naziv

  novog projekta

  horizontalne

  geometrije:

  „SITUACIJA“ 

  Označiti kvačicom i zatvoriti 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  31/117

  29/115

  Postavljanje i uređivanje tangentnog poligona horizontalne osi

  Proces projektiranja osi pruge nastavljemo upisivanjem tangentnog poligona u prethodno postavljeni nulti

  poligon. Tangentni poligon je kontinuirana poligonalna linija čije lomne točke prestavljaju sjecišta

  tangenata buudih horizontalnih krivina.

  Za postavljanje i uređivanje točaka sjecišta tangenti (engl. PI –  point of intersection) tangentnog poligona

  koristimo prve četiri narebe alatne palete Horizontal Curve Set. Početak trase efinira se korištenjem

  narebe za oavanje točke sjecišta tangenti Add PI. Ukoliko je potrebno postavljene PI točke uređivati,  

  one se mogu micati (Move PI), umetati (Insert PI) ili brisati (Delete PI).

  Slika 33. Alatna paleta Horizontal Curve Set –  naredbe za postavljenje tangentnog poligona

  Add PI  – postavlja novu početnu točku PI u aktivnoj osi. Ako je postojeda os prazna, tj. ne sarži sjecišta

  tangenti, prva PI točka de biti postavljena kao početak aktivne osi. 

  Slika 34. Polaganje tangenata oređivanjem sjecišta (PI –  point of intersection)

  Move PI

  Add PI

  Insert PI

  Delete PI

  1.Odabiremo

  naredbu Add PI

  2.Odabiremo

  položaj početnetočke 

  3.Oređujemoostale tangente

  odabirom PI

  točaka 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  32/117

  30/115

  Istom narebom mogude je i nastaviti postavljanje PI točaka na ved postojedu horizontalnu os. Nakon

  prekida polaganja tangenata, nastavljamo polagati tangente pokretanjem naredbe Add PI i označavanjem

  završetka horizontalne osi na koje želimo nastaviti polagati tangente.

  Slika 35. Postavljanje PI točke na postojedu horizontalnu os 

  Insert PI  – umetanje PI točke između vije prethono postavljene PI točke na aktivnu os. 

  Slika 36. Insert PI

  1.Odabiremo

  naredbu Insert PI

  2.Odabiremo tangentu

  gje demo umetnuti PItočku 

  3.Oređujemopoložaj PI točke 

  Ukoliko želimo nastaviti sapostavljanjem PI točaka napostojedu horizontalnu os,moramo oreiti završetaktrenutne horizontalne osi

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  33/117

  31/115

  Move PI  – pomiče PI točku i njegovu pripaajudu krivinu ukoliko postoji. 

  Slika 37. Pomicanje sjecišta tangenti narebom Move PI 

  Delete PI  – briše PI točku i njegovu pripaajudu krivinu ukoliko postoji. 

  Slika 38. Brisanje PI točke narebom Delete PI 

  1.Odabiremo

  naredbu Delete PI

  2.Odabiremo

  sjecište tangenti 3.Potvrđujemo

  oabrano rješenje 

  1.Odabiremo

  naredbu Move PI

  2.Oređujemoelement koji

  pomičemo 

  3.Oređujemo novipoložaj sjecišta tangenti 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  34/117

  32/115

  Spremanje i otvaranje modela geometrije u PRT-u

  Nakon postavljanja osi, vrši se uobičajeno premanje grafike u Microstation izborniku:

  File > Save As ( w/PIGZ.../BR/BR.dgn ) > Save

  (preporuča se korištenje više verzija GN atoteka kako bi imali sigurnosnu kopiju prethonog stanja).  

  Spremanje projekta geometrije TRASA_BR u PRT izborniku: 

  File > Save > Geometry Project (u vlastiti folder Alg spremiti kao TRASA_BR.alg) > Save

  Spremanje projekta u PRT izborniku: 

  File > Save > Project > Options > izabrati koje atoteke želimo priružiti u RWK > Save

  Slika 39. Priruživanj e DTM_BR zapisu projekta RWK  

  Nakon spremanja projekta trase potrebno je u BR.RWK file-u u folderu RWK spremiti lokaciju trase

  (Geometry  –  TRASA_BR.alg). BR.RWK otvorimo u Notepad-u i dodamo redak teksta koji definira lokaciju

  našeg moela trade (DTM...):

  RWK

  XIN W:\PIGZ\Programi_20XX-XX\BR\PBRT\Preferences\GF_vjezbe.xin

  DTM W:\ PIGZ\Programi_20XX-XX\BR\PBRT\DTM\DTM_BR.dtm

  ALG W:\ PIGZ\Programi_20XX-XX\BR\PBRT\Alg\TRASA_BR.alg

  Pri svakom iudem pokretanju projekta otvaramo grafički BR.dgn file te u PRT izborniku otvaramo projekt

  pruge pomodu narebe: 

  File > Open > BR.rwk (spremljen u folderu RWK)

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  35/117

  33/115

  Određivanje horizontalnih krivina 

  Nakon što smo zaovoljni tangentnim poligonom krede se na umetanje horizontalnih krivina koje se sastoje

  od prijelaznih krivina oblika kubne parabole i kružnih lukova.

  Pri oabiru veličina polumjera kružnih lukova potrebno je voiti računa o minimalnom ozvoljenom

  polumjeru luka Rmin  izračunatom  u točci 1.1.2. u ovisnosti o maksimalnoj brzini Vmax. Veličinu polumjera

  potrebno je prilagoiti pružanju nultog poligona. Za svaki oabrani polumjer vedi o Rmin  (R1, R2, ..., Rn)

  potrebno je, uz primjenu Tablice 1.  i 2., efinirati normalna navišenja hnor  (hnor,1, hnor,2, ..., hno,rn) i

  minimalne duljine prijelaznih krivina L (L1, L2, ..., Ln).

  Pri polaganju osi trase potrebno je:

    voiti računa a se između prijelaznih krivina ostave propisane užine međupravaca

   

  minimalna potrebna užina međupravca iznosi m = Vmax/10 [m] (za teške terenske uvjete);

   

  međupravci uljine manje o 10 m se ne izvoe, ved se prouljuju prijelazne krivine (protusmjerne

  krivine, S-vožnja) ili se va mala polumjera zamjenjuju jenim vedim (istosmjerne krivine, C-vožnja) 

   

  voiti računa o posto jedim naseljima i prometnicama; 

    vodotoke i cestovne prometnice prelaziti po mogudnosti okomito;

    nastojati da odstupanja od nulte linije budu podjednaka na jednu i drugu stranu kako bi se

  pravilnim rasporeom usjeka i nasipa omogudilo izjenačavanje zemljanih masa;

    ukoliko se ukaže potreba za izvođenjem mostova, vijaukata ili tunela, nastojati a se trasa povuče

  tako a oni buu što kradi:

    voiti računa o zonama početnog, krajnjeg i sreišnjeg kolovora, na način opisan u nastavku: 

  Zbog znatnih ograničenja uzužnog nagiba nivelete u zonama kolovora, os trase na tom ijelu poželjno je

  postaviti duž iste slojnice.

  Kolodvorske platoe krajnjih kolodvora A  i B te sreišnjeg kolovora C potrebno je smjestiti na dio trase u

  pravcu. Minimalna duljina pravaca na tim je ionicama trase efinirana proračunanom minimalnim

  duljinom kolodvorskog platoa Dpmin. Rai sigurnosti, uljinu pravca u zoni kolovora potrebno je uvedati za

  barem 100 m.

  Ukoliko, zbog teških terenskih uvjeta, kolovor tlocrtno nije mogude smjestiti u pravac, dozvoljeno je dakolodvor jednim svojim dijelom bude u krivini. Polumjeri krivina u zonama kolodvora trebaju biti što vedi

  (Rmin = 600 m).

  Prema Pravilniku, skretnice na otvorenoj pruzi i glavnim prolaznim kolosijecima u kolovorima ugrađu ju se

  na dijelu kolosijeka u pravcu i bez navišenja u ovojnom kolosijeku unutar skretnice. Buudi a u zonama

  skretnica nema navišenja, eventualna krivina u zoni kolodvora de se sastojati isključivo o kružnog luka – 

  bez prijelaznica.

  Krivina se ne smije postaviti na krajeve kolodvorskog platoa ved bliže sreini kako bi se omogudilo a ulazni

  i izlazni ijelovi kolovora buu u pravcu ovoljne uljine za smještaj skretnica   (minimalno 30 m). Treba

  izbjegavati kolovore u “S” krivini zbog vrlo slabe preglenosti i opasnosti o iskliznuda vlakova.

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  36/117

  34/115

  Za postavljanje i uređivanje krivina koristimo petu i šestu naredbu Horizontal Curve Set-a.

  Slika 40. Alatna paleta Horizontal Curve Set - naredbe za postavljenje horizontalnih krivina

  Define Curve  –  def inira prijelazne krivine i kružni luk na oabranom sjecištu tangenti ili uređuje ved

  postojedu krivinu aktivne osi. Pritiskom na ikonu Define Curve iz palete Horizontal Curve Set otvara se novi

  prozor u kojem se moraju oreiti sljeedi parametri: 

     jednostavnim oabirom pomodu kontrola First, Previous, Next, Last i Select  oabiremo točku

  sjecišta tangenti ko koje želimo napraviti horizontalnu krivinu. 

    Horizontal Curve  – najvažniji io prozora u kojem se oređuje: 

  o  vrsta krivine koja može biti jenostavna SCS  (prijelazna krivina  –  kružni luk –  prijelazna

  krivina, eng. spiral –   curve –   spiral ) koja de se i koristiti u programu, ili složenija krivina 

  SCSCS  (prijelazna krivina  –  kružni luk –  prijelazna krivina  –  kružni luk - prijelazna krivina,

  eng. spiral –  curve –  spiral –  curve –  spiral )

  o  raijus kružnog luka Radius u [m]

  o  tip krivulje prijelazne krivine - tijekom izrae projekta mogude je mjenjati vrstu prijalazne

  krivine iz paajudeg menija ovisno o potrebi. U ovom slučaju za prijelaznu krivinu koristit de

  se kubna parabola 

  o  duljina prijalazne krivine Li [m] (jednaka vrijednost za za prvu ili ulaznu prijelaznu krivinu

  Leading Transtion i za drugu ili izlaznu prijelaznu krivinu Trailing Transition.

  Slika 41. Izbornik Horizontal Curve Set

  Kontrole za

  odabiranje

  sjecišta tangenti 

  Define Curve Table Editor

  Ulazna prijelaznica – tip i duljina prijelazne krivine Li

  Vrijenost polumjera kružnog luka Ri 

  Izlazna prijelaznica – tip i duljina prijelazne krivine Li

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  37/117

  35/115

  Slika 42. Definiranje horizontalne krivine na sjecištu tangenti  

  Table Editor  –  omoguduje naknano uređivanje parametara horizontalnih krivina u tablici. Oabirom

  oređenog elementa omoguduje se njegovo uređivanje. 

  Slika 43. Uređivanje horizontalne krivine pomodu korištenjem narebe Table Editor

  1.Unosimo duljinu

  prijelaznih krivina i

  raijus kružnog luka 

  3.Prikaz

  horizontalne

  krivine

  2. Potvrđujemo 

  2. Unosimo nove vrijednosti duljina

  prijelaznih krivina i raijusa kružnogluka

  1. Odabiremo naredbu Table Editor

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  38/117

  36/115

  efiniranje stacionaža

  Stationing  –  naredba Horizontal Curve Set-a kojom se efinira početna stacionažu projektirane pruge:

  (stacionažu početka prvog kolodvorskog platoa 0+000.0000).

  Slika 44. Definiranje početne stacionaže korištenjem alata Stationing

  4. Upisujemo vrijednost

  početne stacionaže 

  (0+000.0000)

  3. Oređujemohorizontalnu os na koju

  efiniramo stacionaže(SITUACIJA)

  6. Potvrđujemoradnju

  2. Pokretanjem

  naredbe Stationing

  otvara se novi

  prozor

  5. Pritiskom na tipku

  vradamo se na zaslon ioabiremo točku

  početne stacionaže (A) 

  uz istovremeno ržanjeCTRL+SHIFT

  1. Na alatnoj traci

  Locks namjestiti

  Point Sna Lock

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  39/117

  37/115

  Prikaz modela horizontalne geometrije u PRT-u – View Geometry 

  Iako PRT rai na sučelju Microstation-a, modeli kreirani u svakom programu zasebno mogu se neovisno

  stvarati, uređivati i brisati. atoteke koje stvaramo i spremamo u PRT-u ostavljaju grafički zapis na zaslonu.

  Samim time što smo spremili datoteke projekta u PRT-u, Microstation kreira grafičke moele tih atoteka

  (levele), nazivajudi ih obično oređenim brojem. Na primjer, os pruge tj. moel horizontalne geometrijeSITUACIJA_BR sprema se u Microstationov level 5.

  Ukoliko koristedi Microstation uređujemo ili brišemo moele koji su spremljeni u PRT-u to ne znači a su  

  promjene proveene i na projektu na kojem raimo. Ukoliko koristedi Microstation izbrišemo os pruge sa

  zaslona, originalni grafički zapis projektiranog moela možemo ponovno prikazati korištenjem sljeede

  naredbe u izborniku PRT-a:

  Geometry > View Geometry > Active Horizontal

  rugim riječima, projektne ranje u PRT-u ostavljaju promjene u modelima PRT-a, a crtade ranje u

  Microstation-u ostavljaju promjene u Microstation-u.

  Za prikaz stacionaža u situaciji potrebno je u PRT izborniku odabrati:

  Geometry > View Geometry > Stationing >  namjestiti ogovarajude preference prikaza  [Preferences >

  GF_vjezbe > Load > Close] > Apply > Close

  Za prikaz ispisa oabranih veličina polumjera, uljina kružnih lukova i prijelaznica u situaciji potrebno je u

  PRT izborniku odabrati:

  Geometry > View Geometry > Curve Set Annotation > namjestiti ogovarajude preference prikaza 

  [Preferences > GF_vjezbe > Load > Close] > Apply > Close

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  40/117

  38/115

  1.2.2. UZUŽNI PROFIL 

  Uzužni profil je grafički prilog projekta u kojem je definiran vertikalni tok trase opisan nagibom njegove

  nivelete. Niveleta kolosijeka je visinski položen pravac u uzužnoj ravnini položenoj kroz os kolosijeka, na

  razini nenavišene tračnice. 

  Uzužni nagib kolosijeka definira se kao nagib nivelete kolosijeka između viju susjenih prijelomnih točaka

  (mjesta promjene uzužnoga nagiba), pri čemu se po niveletom kolosijeka podrazumijeva visinski položen

  pravac u uzužnoj ravnini položenoj kroz os kolosijeka, na razini nenavišene tračnice. 

  Prema Pravilniku, uzužni nagib kolosijeka na otvorenoj pruzi ne smije biti vedi o:

    35,0‰ - kod postojedih i novosagrađenih pruga svih razrea za putnički promet,

    12,5‰ - kod novosagrađenih pruga ili ijelova pruga o značaja za međunaroni i regionalni

  promet za mješoviti i teretni promet,

    20,0‰  - ko novosagrađenih pruga ili ijelova pruga o značaja za lokalni promet za mješoviti i

  teretni promet.

  Stvaranje novog pod-projekta (pod-modela) vertikalne geometrije

  Unutar moela horizontalne geometrije ''SITUACIJA“ potrebno je izraiti novi po-moel „UZUZNI“ u

  kojem de se nalaziti elementi vertikalne geometrije trase (Vertical Alignment):

  Slika 45. Kreiranje novog PRT Vertical Alignment-a „UZDUZNI“  

  Stvaranje uzdužnog profila terena 

  Prije postavljanja vertikalnih elemenata osi potrebno je stvoriti uzužni profil terena koji se pruža už  

  horizontalne osi. U uzužnom profilu terena efinirane su visine   terena už cijele horizontalne osi teprikazane kao linija terena u uzužnom profilu, tj. to je ijagram stacionaža horizontalne osi na apscisi i  

  visina terena už te osi na orinati. 

  1.Desni klik

  na SITUACIJA

  > New...

  2. Odabrati tip

  (Vertical

  Alignment)

  4. Potvrđujemo

  5. Zatvaramo

  3. Upisati naziv

  novog projektavertikalne

  geometrije:

  „UZDUZNI“ 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  41/117

  39/115

  Kreiranje uzužnog profila terena vrši se pokretanjem narebe iz PRT izbornika:

  Evaluation > Create Profile

  Slika 46. Kreiranje uzužnog profila terena 

  Slika 47. Primjer ijela uzužnog profila terena už postavljene horizontalne osi trase 

  1. Naziv uzužnog profila 

  4. Označavamo koju pologu uključujemou iscrtavanje uzužnog profila terena – 

  DMR_BR

  2. Odnos mjerila

  apscise i ordinate:

  12.5 = 25000/2000

  … na kojem lijevim klikom miša oređujemo položaj

  iscrtavanja uzužnog profila terena 

  3. Namještamo Preferences na GF_vjezbe 

  5. Potvrđujemo narebučime se vradamo na glavni

  zaslon…. 

  UZDUZNI

  12.5000

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  42/117

  40/115

    POLAGANJE OSI TRASE U UZUŽNOM PROFILU

  Stvaranje vertikalnih elemenata trase

  Elemente vertikalne osi trase tj. niveletu trase čine tangente i krivine (zaobljenja prijeloma tangenata).

  Jean o načina kreiranja vertikalnih elemenata trase u računalnom programu Power Rail Track  je uz

  primjenu alata Vertical Curve Set. Ovaj alat rai vrlo slično kao i alat za postavljanje elemenata horizontalne

  osi Horizontal Curve Set.

  Alatna paleta Vertical Curve Set –a poziva se iz PRT izbornika:

  Tools > Customize > Vertical Curve Set:

  Slika 48. Odabir alatne palete Vertical Curve Set

  Postavljanje i uređivanje tangentnog poligona vertikalne osi

  Za postavljanje i uređivanje točaka sjecišta tangenti (engl. PI –  point of intersection) koristimo prve četiri

  naredbe alatne palete Vertical Curve Set. Početak trase efinira se korištenjem narebe za oavanje točke

  sjecišta tangenti Add PI.

  Slika 49. Alatna paleta Vertical Curve Set

  Move PI

  Add PI

  Insert PI

  Označiti kvačicom i zatvoriti 

  Delete PI

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  43/117

  41/115

  Postavljanje tangenata vertikalne osi vrši se oređivanjem sjecišta tangenti (eng. PI –  point of intersection):

  Add PI  – koristi se za postavljanje sjecišta tangenti u novu vertikalnu os ili prije početka i na kraj postojede

  vertikalne osi.

  Insert PI - umetanje PI točke između vije prethono postavljene PI točke vertikalne osi. 

  Move PI - pomiče PI točku i njegovu pripaajudu krivinu ukoliko postoji.

  Delete PI - briše PI točku i njegovu pripaajudu krivinu ukoliko postoji. 

  Korištenje ovih alata je potpuno isto kao i ko postavljanja elemenata horizontalne osi u alatu Horizontal

  Curve Set.

  Za početak je ovoljno efinirati niveletu pomodu jene tangente koja se proteže o nulte o krajnje

  stacionaže profila. Stacionaža, visina i uzužni nagib prikazuju se u ijaloškom okviru, te ih možemo

  inamički pratiti prilikom postavljanja PI točaka i tangenti. 

  Slika 50. Pradenje stacionaže, visine i nagib tokom korištenja Vertical Curve Set

  Pradenje stacionaže,visine i nagiba

  Pomicanje kursora

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  44/117

  42/115

  Definiranje karakterističnih točaka osi trase  – početaka i krajeva kolodvorskih platoa 

  Prema Pravilniku, uzužni nagib kolosijeka u kolodvoru i otpremništvu ne smije biti vedi o 2.,5 ‰, osim na

  kolosijecima namijenjenim samo za sastavljanje i rastavljanje vlakova pomodu sile teže.  

  Za kolovore i otpremništva gje je uzužni nagib 1.0 ‰ > ip,kol ≥ 2.5 ‰, oređuju se posebni uvjeti i mjere

  za siguran tijek prometa.

  Rai toga de se u zaatku poštovati sljeeda ograničenja nagiba nivelete u zonama kolovora: 

    nastojati da niveleta u zonama kolodvorskih platoa bude u horizontali (nagib ip,kol = 0 ‰);

    nagib nivelete u zonama kolodvorskih platoa mora biti ip,kol ≤ 1.0 ‰;

  oatno je potrebno voiti računa da se kolodvorske platoe smjesti u niski nasip, tj. potrebno je izbjegavati

  njihovo smještanje u usjeke. 

  Karakteristične točke osi trase u situaciji u viu početaka i krajeva tri kolodvoska platoa, pomodi de nam pri

  postavljanju nivelete trase.

  Nakon definiranja nivelete jednom tangentom, u alatnoj traci Vertical Curve Set  pokredemo narebu

  Vertical Events:

  Slika 51. Pokretanje naredbe Vertical Events

  2… u kojem je potrebno

  kvačicom označiti Add

  Horizontal Event Points

  kako bi smo uzužnom

  profilu priružili točke

  početaka i krajeva

  kolodvorskih platoa a

  koje demo efinirati u

  situaciji.

  1.Pokretanjem

  naredbe

  otvara se novi

  prozor… 

  3. Zatvoriti prozor

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  45/117

  43/115

  Horizontal Events  – naredba Horizontal Curve Set-a koja oaje, briše i aje izvještaj o točkama koje želimo

  oreiti kao karakteristične i za aljnje projektiranje bitne točke aktivne horizontalne os: stacionaže

  kolovora, stacionaže skretnica i objekata na trasi, cestovnih prijelaza i sl. U ovom slučaju to su točke

  početaka i završetaka kolodvorskih platoa, Prilikom njihova efiniranja potrebno je imenovati svaku točku: 

    početak kolovorskog platoa (PK1, PK2, PK3),

   

  kraj kolodvorskog platoa (KK1, KK2, KK3),

  Slika 52. Zadavanje Horizontal Events-a 

  VAŽNO!!! 

  Prilikom svakog pokretanja naredbe Horizontal Events  potrebno je provjeriti jesu li opcije Add Vertical

  Event points i Compute Elevation from… uključene. 

  Za prikaz karakterističnih točaka na situaciji i u uzužnom profilu potrebno je u PRT izborniku odabrati:

  Geometry > View Geometry > Stationing > provjeriti ogovarajude preference prikaza [Preferences >

  GF_vjezbe] > Apply > Close

  Geometry > View Geometry > Vertical Annotation > provjeriti ogovarajude preference prikaza 

  [Preferences > GF_vjezbe] > Apply > Close

  2. Upisati ime

  točke 

  3. Odabrati

  točku na osi 

  (CTRL+SHIFT)

  4. Potvrditi

  Nakon potvre, svaka točka de se prikazati na listi.

  Korištenjem narebi Eit i elete može se manipulirati oabranim točkama. 

  2.Uključivanje opcija zapovezivanje karakterističnih točakahorizontalne osi u situaciji s

  vertikalnom osi u uzužnom profilu 

  1.Pokretanje naredbe

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  46/117

  44/115

  Pravila pri postavljanju nivelete pruge

  Prilikom polaganja nivelete pruge potrebno je uzeti u obzir sljeeda ograničenja: 

    oabrani uzužni nagib trase ip ne smije biti vedi o maksimalnog nagiba imax (zadan u zadatku);

   

  prijelome nivelete potrebno je postavljati na dijelu trase u pravcu;

   

  prijelome nivelete u krivini treba izbjegavati, ali u težim terenskim uvjetima ozvoljeno je

  smještanje prijeloma na ijelu čiste kružne krivine (kružnog luka);  

   

  prijelom nivelete ne smije se nalaziti u zonama prijelaznih krivina!

    konkavni prijelom nivelete u slučaju promjene smjera nagiba: pa-uspon, ne smije biti u usjeku

  (radi odvodnje!);

    nastojati a ualjenost između va susjena prijeloma nivelete bue što veda; 

    nastojati a razlika između va susjena nagiba nivelete bue što manja (Δip = ip1 – ip2 < 5.0 ‰), a

  ako to nije mogude postidi, potrebno je između susjenih nagiba umetnuti horizontalan ili blago

  nagnuti osječak nivelete (≤ 3 ‰) užine d ≥ 500 m za konkavne krivine ili d ≥ 300 m za konveksne

  krivine. 

    maksimalna visina nasipa odnosno dubina usjeka iznosi 15 m;

   

  na dijelovima trase na kojima je udaljenost nivelete od linije terena ≥15 m, potrebno je predvidjeti

  objekte - vijadukte, mostove (ukoliko trasa prolazi iznad vodotoka) i tunele;

    nagib nivelete u tunelu ne smije biti manji od 3 ‰ niti je dozvoljeno izvoditi konkavan lom nivelete

  (radi odvodnje).

  Nakon efiniranja krajnjih točaka kolodvorskih platoa slijedi preciznije uređivanje nivelete pruge uzpoštivanje gore naveenih pravila. Postavljenje nivelete može se razložiti na sljeede korake: 

  1. Provjera stacionaža početne i krajnje točke nivelete: 

  Vertical Curve Set > Table Editor >  Table Editor  –  omoguduje naknano uređivanje vertikalnih

  elemenata u tablici. Ovje upisujemo točnu stacionažu prve (0000.00) i posljenje točke osi

  (stacionažu očitati iz situacije) > Solve > Close. 

  Slika 53. Uređivanje vertikalnih elemenata u Table Editor-u

  1.Naredba Table Editor 

  2.Odabiremo element

  koji želimo ureiti 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  47/117

  45/115

  Slika 54. Uređivanje vertikalnih elemenata u Table Editor-u

  2. Umetanje novih PI nivelete u presjecima krajeva kolodvorskih platoa prethodno definiranihpomodu Horizontal Events:

  Vertical Curve Set > Insert PI.

  3. Definiranje zona prijelaznih krivina (u kojima se ne smije polagati prijelom nivelete!) u uzužnom

  profilu tj. ispis tablice uzužnog profila vrši se iz PRT izbornika pokretanjem naredbe:

  Evaluate > Profile > Annotate Profile  (namjestiti Preferences  na GF_vjezbe, a krajnju stacionažu

  zaokružiti na punih vedih 100 m). 

  U Microstationovom Level Manager-u kreirati novi level naziva POMOC u kojem de se smjestiti

  pomodne linije uzužnog profila a koje de se istrtati korištenjem Microstation narebe:Drawing > Place Line (iscrtati vertikalne pomodne linije u počecima i krajevima prijelaznih krivina). 

  4. Odstupanje nivelete od linije terena (maksimalno 15 m, u protivnom je potrebno predvidjeti objekt)

  pratimo pomodu zajeničkog PRT i Microstationovog alata:

  Rail Track Tools > Tracking > Vertical Alignments,

  Slika 55. Očitavanje Offseta –  odstupanja nivelete od linije terena 

  ili kopirajudi liniju terena za 15 m po vertikali (onosno 187.5 units‐a buudi a je onos X:Y osi

  12.5) u levelu POMOC korištenjem Microstation narebe:

  Tasks > Copy.

  4.Potvrđujemosa Solve 

  3.Oređujemo početak elementana stacionažu 0000.000 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  48/117

  46/115

  Određivanje vertikalnih krivina 

  Prema Pravilniku, na otvorenoj pruzi i glavnom prolaznom kolosijeku u kolodvoru mjesto prijeloma nivelete

  mora biti zaobljeno (primjenom uspravnoga kružnog luka), ako je razlika između nagiba na tom mjestu veda

  od:

    2 ‰, za opuštene brzine ≤ 230 km/h,

    1 ‰, za opuštene brzine > 230 km/h.

  Polumjer uspravnoga kružnog luka oređuje se ovisno o opuštenoj brzini, namjeni željezničke pruge,

  položaju uspravnoga kružnog luka i kriterijima udobnosti. Pri tome polumjer zaobljenja ne smije biti manji

  od:

    2000 m, na otvorenoj pruzi, glavnim prolaznim i prijamno-otpremnim kolosijecima u kolodvorima,

   

  600 m (konveksno zaobljenje) odnosno 900 m (konkavno zaobljenje), na sporednim kolosijecima,

   

  250 m (konveksno zaobljenje) onosno 300 m (konkavno zaobljenje), na spuštalicama u ranžirnim

  kolodvorima.

  Rai toga de se u zaatku poštovati sljeeda ograničenja zaobljenje prijeloma nivelete:

   

  zaobljenje se izvodi na onim prijelomima nivelete na kojima algebarska razlika nagiba prelazi 2 ‰;

    nastojati da zaobljenje prijeloma nivelete ne bude u zoni prijelazne krivine;

    primjenjivati iznos minimalnog polumjera vertikalnog zaobljenja nivelete (proračunan u točci 1.1.2.) 

  Za umetanje vertikalnih krivina na mjestima sjecišta tangenata nivelete koristimo naredbu iz alatne trake 

  Vertical Curve Set:

  Define Curve  – efinira vertikalnu krivinu na oabranom sjecištu tangenti ili  uređuje ved postojedu krivinu:

  Slika 56. Alatna paleta Vertical Curve Set –  Define Curve

  Oabirom ikone otvara se prozor u kojem je potrebno oabrati sjecište tangenti i unijeti prethodno

  proračunani minimalni radijus vertikalnog zaobljenja:

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  49/117

  47/115

  Slika 57. Primjer oređivanja vertikalnog zaobljenja nivelete 

  1.Odabiremo naredbu

  Define Curve 

  2. Kontrole pomodu kojihodabiremo tangente u

  čijem sjecištu de sedefinrati polumjer 

  3.Upisujemo radijus

  vertikalne krivine

  (paziti da jeodabrano Calculate

  By: Radius)

  4.Potvrđujemo 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  50/117

  48/115

    NAVIŠENJE VANJSKIH TRAČNICA U KRIVINI 

  Nakon postavljene horizontalne i vertikalne osi, potrebno je zaati navišenje tračnice. Navišenje se

  zadaje u horizontalnim krivinama a ostvaruje se izdizanjem vanjske tračnice krivine. 

  Stvaranje novog pod-projekta (pod-modela) horizontalne geometrije - CANT

  Navišenje tračnica (engl. Cant) je io projekta koji se veže na horizontalnu geometriju  – to je pod-model

  moela „SITUACIJA“ tj. njegov sastavni dio kao i vertikalna geometrija trase spremljena u pod-modelu

  „UZUZNI“. Jedan projekt horizontalne geometrije može saržavati više navišenja tračnica. 

  Unutar moela horizontalne geometrije ''SITUACIJA“ potrebno je izraiti novi po-moel „CANT“ u kojem

  de se nalaziti elementi navišenja (Cant):

  Slika 58. Stvaranje navišenja kao pod-modela horizontalne geometrije 

  1. Desnim klikom

  miša na„SITUACIJU“ otvarase prozor u kojem

  stvaramo novi dio

  geometrije trase – navišenje tračnice 

  Cant

  2. Oređujemo vrstu geometrije iupisujemo naziv „CANT“ 

  3. Stvoren je novi dio

  geometrije trase – navišenje „CANT“ 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  51/117

  49/115

  Proračun nadvišenja u Power Rail Track-u

  Navišenje tračnica se računa korištenjem alata Cant Alignment Editor-a koji se pokrede na sljeedi način: 

  Slika 59. Pokretanje alata za uređivanje navišenja tračnica 

  Cant Alignment Editor vrijenosti potrebne za izračun navišenja (projektna brzina, konstante Equilibrium

  Constant, Applie Constant i veličina razmaka između sreišta tračnica) koristi iz početnih postavki projekta

  trase (Project Options > Preferences > GF_vjezbe).

  Slika 60. Početne postavke projekta potrebne za izračun navišenja tračnica 

  Projektna brzina,

  Equlibrium Constant(konstanta teorijskog

  navišenja  – 11.8),Applied Constant

  (konstanta normalnog

  navišenja, ovisi oprojektnoj brzini) i

  veličina razmaka izmeđuosi tračnica 

  Opcija Edit se

  nalazi u izborniku

  koji se dobije

  desnim klikom

  miša na Cant

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  52/117

  50/115 

  Ovaj  alat  omogućuje  dodavanje,  uređivanje  i  brisanje  vrijednosti  nadvišenja  na  određenu  stacionažu 

  horizontalne geometrije i stvaranje izvješća o nadvišenjima tračnice. Definiranje nadvišenja vanjske tračnice 

  u krivini korištenjem ovog alata  računalnog programa Power Rail Track  je vrlo pristupačno korisniku  i ne 

  zahtijeva računanje vrijednosti nadvišenja, nego se ona mogu automatski proračunati zadavanjem ispravnih 

  parametara. 

  Novostvoreni   dio  geometrije  trase,  nadvišenje  CANT,   je  prazan  te   je  potrebno  pomoću  alata  Cant 

  Alignment Editor pridružiti veličinu nadvišenja određenoj stacionaži: 

  Slika 61. Pridruživanje veli č ine nadvišenja određ enoj  stacionaži  

  2. Pritiskom na naredbu Define All... otvara se 

  izbornik u kojem  je potrebno odrediti metodu 

  izračuna nadvišenja tračnica 

  3.Metoda izračuna koja uzima u obzir 

  projektnu brzinu, 

  Applied Constant, 

  Equilibrium Constant 

  3. Potvrđujemo 

  4. Nakon potvrđivanja naredbe  pritiskom na Apply u Cant Alignment Editoru 

  prikazuju se izračunate vrijednosti nadvišenja pridružene stacionažama … 

  1. Odabrati vlastite projekte „SITUACIJA“ i „CANT“ 

  Upisati projektom zadanu max brzinu u km/h 

  Upisati za V≤120 km/h– 7.1, za V>120 km/h  – 6.5 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  53/117

  51/115 

  Slika 62. Rezultat   pridruživanja veli č ine nadvišenja određ enoj  stacionaži  

  Uređivanje nadvišenja tračnica 

  Slika 63.  Alat  Cant   Alignment  Editor  

  •  Type  – karakteristika točke koja označava njen položaj u horizontalnoj osi. 

  POB  – (eng. Point  of  Beginning) početna točka osi 

  TS ‐ (eng. Tangent  to Spiral ) početak prijelazne krivine 

  SC  – (eng. Spiral  to Curve) početak kružne krivine 

  CS  – (eng. Curve to Spiral ) kraj kružne krivine 

  ST  – (eng. Spiral  to Tangent ) kraj prijelazne krivine 

  •  Station  – stacionaža karakteristične točke osi 

  •  Speed  – projektna brzina (km/h) 

  •  Radius  – polumjer kružne krivine (m) 

  Prikaz izvješća 

  o nadvišenjima  

  Kontrole za dodavanje, uređivanje 

  i brisanje nadvišenja tračnica 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  54/117

  52/115 

  •  Length  – duljina do sljedeće karakteristične točke (duljina elementa u m) 

  •  Transition  – vrsta horizontalnog elementa do sljedeće točke 

  •  Equilibrium Cant  – izračunati ravnotežni poprečni nagib (mm) 

  •  Applied Cant  – primijenjeno nadvišenje (mm) 

  •  Cant Deficiency  – nedostatak vrijednosti nadvišenja (mm) 

  • 

  Non‐Compensating Lateral Accelaration  – neponišteno bočno ubrzanje (mm/s2) 

  •  Applied Rate  – primjenjena brzina promjene nadvišenja do sljedeće točke (mm/s) 

  •  Deficiency Rate  – nedostatak brzine promjene nadvišenja (mm/s) 

  •  Applied Gradient  – uzdužni nagib tračnice 

  Naredba Edit iz  izbornika alata Cant Alignment Editor omogućuje uređivanje nadvišenja tračnice neovisno 

  o proračunatom. Ova mogućnost može biti korisna u slučajevima skretničkih  lira u kojima nije dozvoljena 

  izvedba nadvišenja (ako postoji horizontalna krivina u kolodvoru, njezino nadvišenje  je h=0). 

  Slika 64. Uređ ivanje vrijednosti  nadvišenja trač nica 

  Uređivanje 

  poprečnog nagiba 

  Označena odabrana 

  točka početka 

  kružno   luka

  Promjena vrijednosti 

  nadvišenja tračnica 

  Dinamičko praćenje 

  promjene nadvišenja 

  tračnica 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  55/117

  53/115

  1.2.3. NORMALNI POPREČNI PROFIL 

  Normalni poprečni profil pruge prestavlja normalnu projekciju željezničke pruge na vertikalnu ravninu

  okomitu na uzužnu os pruge. To je tipski poprečni presjek koji sarži prikaz elemenata poprečnog presjeka

  pruge s njihovim imenzijama na temelju kojeg se oblikuju karakteristični poprečni profili. 

    ELEMENTI POPREČNOG PRESJEKA PRUGE 

  Željezničku prugu sačinjavaju:

    gornji ustroj - kolosijek (tračnice, pragovi, zastor), skretnice, okretnice, prenosnice;

    donji ustroj - zemljani trup, umjetne građevine;

   

  signalno sigurnosni uređaji.

  Gornja površina zemljanog trupa koja efinira granicu između gornjeg i onjeg ustroja pruge naziva se

  ravnik pruge. Širina ravnika uglavnom ovisi o broju, širini i razmaku kolosijeka.

  Za potrebe programa previđeni su sljeedi elementi gornjeg ustroja pruge:

    tračnice tipa 60 E1 

   

  predfabricirani AB pragovi duljine 260 cm i visine 21 cm 

    zastor od tucanika propisane kvalitete i zbijenosti, minimalne debljine 45 cm 

  Donji ustroj pruge sastoji se od:

   

  zaštitnog sloja o robljenog kamenog materijala, minimalne ebljine 30 cm 

    pologe zaštitnog sloja od drobljenog kamenog materijala, minimalne debljine 40 cm 

   

  sloja geotekstila

  Naveeni slojevi ugrađuju se rai sprječavanja proiranja voe u trup pruge te zaštite trupa o jelovanjamraza. Njihovom ugranjom u slojevima propisane ebljine i zbijenosti povedava se nosivost trupa pruge te

  postiže povoljnija raspojela poteredenja, šti bitno utječe na opdu stabilnost zemljanog trupa 

   

  trupa nasipa izveenog o materijala obivenog iskopom ili temeljnog tla u slučaju usjeka  

  Širina ravnika, imenzije zastorne prizme i uljina praga za jenokolosiječnu  i vokolosiječne pruge

  normalnog kolosijeka u pravcu i horizontalnoj krivini polumjera R dane su na sljeedim slikama. 

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  56/117

  54/115

     S    l   i    k   a    6

     5 .

     I   z   g    l   e    d   t   r   u   p   a   p   r   u   g   e   i    š

     i   r   i   n   a   r   a   v   n   i    k   a   z   a   j   e    d   n   o    k   o    l   o   s   i   j   e    č   n   u   p   r   u   g   u   u   p   r   a   v   c   u

   

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  57/117

  55/115

     S    l   i    k   a    6

     6 .

     I   z   g    l   e    d   t   r   u   p   a   p   r   u   g   e   i    š   i   r   i   n

     a   r   a   v   n   i    k   a   z   a   j   e    d   n   o    k   o    l   o   s   i   j   e    č   n   u   p   r   u

     g   u   u    k   r   i   v   i   n   i

   

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  58/117

  56/115

     S    l   i    k   a    6

     7 .

     I   z   g    l   e    d   t   r   u   p   a   p   r   u   g   e   i    š   i   r   i   n   a   r   a   v   n   i    k   a   z   a    d   v   o    k   o    l   o   s   i   j   e    č   n   u   p   r   u   g   u

     u   p   r   a   v   c   u

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  59/117

  57/115

     S    l   i    k   a    6

     8 .

     I   z   g    l   e    d   t   r   u   p   a   p   r   u   g   e   i    š   i   r   i   n

     a   r   a   v   n   i    k   a   z   a    d   v   o    k   o    l   o   s   i   j   e    č   n   u   p   r   u   g   u   u    k   r   i   v   i   n   i

 • 8/17/2019 Projektiranje i građenje željeznica - skripta za vježbe GF Zagreb 2014

  60/117