Click here to load reader

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky · PDF file 2020. 4. 20. · Vláda SR zjednoduší pravidlá konania miestneho referenda a verejného zhromaždenia obyvateov obce

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky · PDF file 2020. 4....

 • 1

  Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

  na obdobie rokov 2020 - 2024

  Vláda Slovenskej republiky týmto podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky predkladá svoj program a

  predstupuje pred Národnú radu Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie

  dôvery.

  Vo voľbách konaných dňa 29. februára 2020 občania Slovenskej republiky vyjadrili výraznú túžbu po zmene.

  Masívne odmietli politikov, ktorí dlhé roky zneužívali poslanie spravovať vecí verejné na osobné obohacovanie

  a zneužívali orgány činné v trestnom konaní na prenasledovanie nepohodlných ľudí. To viedlo až k strate viery

  občanov v kľúčové inštitúcie štátu. Strany a hnutia tvoriace vládnu koalíciu získali dôveru na základe prísľubu

  zmeniť Slovensko na skutočne právny štát, kde si budeme všetci pred zákonom rovní a schopní pomáhať tým,

  ktorí našu pomoc potrebujú. Na taký štát, kde budeme radi pracovať, podnikať a žiť.

  Predkladáme svoj program v mimoriadne zložitej dobe pre Slovensko. Pandémia Covid-19 doslova

  paralyzovala svet, Európu, ako aj našu krajinu. Vláda preto od prvého dňa sústreďuje mimoriadne úsilie na

  minimalizáciu zdravotných rizík a ochranu života ľudí. Zároveň prijíma opatrenia na ochranu pracovných miest,

  pomoc živnostníkom a postihnutým zamestnávateľom.

  Napriek ťaživej situácii si uvedomujeme, že očista Slovenska a sľúbené zmeny pred voľbami nemôžu čakať do

  konca súčasnej krízy. Predkladáme preto toto programové vyhlásenie, ktoré je najambicióznejším plánom na

  zmenu fungovania Slovenska k lepšiemu v jeho histórii.

  Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. K verejným financiám a štátnemu

  majetku budeme pristupovať ako dobrí hospodári a nebudeme tolerovať žiadnu korupciu. Zabezpečíme

  dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí

  ho reprezentujú. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť bude základ a výborné vzdelanie cieľ. Vytvoríme

  atraktívne podnikateľské prostredie s cieľom, aby zamestnanci mali dobrú prácu za férovú mzdu. Chceme

  Slovensko vnútorne súdržné, silné a sociálne spravodlivé. Osobitnú pozornosť budeme venovať chudobným,

  chorým a slabším. Výrazne zvýšime potravinovú sebestačnosť Slovenska a nastavíme spravodlivý systém

  podpory poľnohospodárov. Rovnosť príležitostí bude základným kritériom akejkoľvek súťaže či výberového

  konania. Zmysluplnou informatizáciou premeníme Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú

  krajinu. Efektívnym využívaním fondov EÚ znížime regionálne rozdiely a zvýšime ochranu životného

  prostredia. Budeme pôsobiť ako spoľahlivý a zodpovedný partner v európskych a medzinárodných vzťahoch.

  Držme si všetci palce.

 • 2

  OBSAH

  BOJ PROTI KORUPCII, ABY SLOVENSKO BOLO FÉROVÁ A TRANSPARENTNÁ KRAJINA ............ 3

  OBNOVA DÔVERY V PRÁVNY ŠTÁT A ZABEZPEČENIE, ABY ZÁKON A SPRAVODLIVOSŤ

  PLATILI PRE KAŽDÉHO ROVNAKO ............................................................................................................ 8

  ZAISTENIE BEZPEČNOSTI OBYVATEĽSTVA .......................................................................................... 20

  OBRANNÁ POLITIKA A OZBROJENÉ SILY .............................................................................................. 30

  ZLEPŠENIE STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA ............................................................. 33

  OCHRANA PRACOVNÝCH MIEST A ZABEZPEČENIE SOCIÁLNYCH ISTÔT ..................................... 43

  ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA -

  ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV ............................................................................................. 49

  STABILIZÁCIA VEREJNÝCH FINANCIÍ ZASIAHNUTÝCH PREBIEHAJÚCOU KRÍZOU A ZVÝŠENIE

  EFEKTIVITY VYNAKLADANIA VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV ........................................................... 55

  EFEKTÍVNE A TRANSPARENTNÉ VYUŽÍVANIE FONDOV EÚ S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE

  REGIONÁLNYCH ROZDIELOV A ROZVOJ KRAJINY ............................................................................. 63

  ZMYSLUPLNOU INFORMATIZÁCIOU PREMENIŤ SLOVENSKO NA INTELIGENTNÚ,

  INOVATÍVNU A TRANSPARENTNÚ KRAJINU ........................................................................................ 68

  VZDELÁVANIE AKO ZÁKLADNÝ PILIER BUDÚCEJ PROSPERITY SLOVENSKA ........................... 71

  TVORBA STRATEGICKEJ VÍZIE ................................................................................................................. 77

  DOPRAVA, KTORÁ PODPORUJE TRVALO UDRŽATEĽNÝ HOSPODÁRSKY RAST S OHĽADOM

  NA EKOLÓGIU ................................................................................................................................................ 80

  ZODPOVEDNÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ......................................................................... 92

  ZVÝŠENIE POTRAVINOVEJ SEBESTAČNOSTI OBYVATEĽOV S DÔRAZOM NA ZODPOVEDNÉ

  HOSPODÁRENIE S PÔDOU A S LESMI ...................................................................................................... 99

  SPOĽAHLIVÝ A ZODPOVEDNÝ PARTNER V EURÓPSKYCH A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH

  ......................................................................................................................................................................... 106

  ŽIVOTASCHOPNÁ A SEBAVEDOMÁ KULTÚRA, KTORÁ NAPOMÁHA ROZVOJU KREATÍVNEHO

  A EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU SLOVENSKA .................................................................................. 112

 • 3

  BOJ PROTI KORUPCII, ABY SLOVENSKO BOLO FÉROVÁ

  A TRANSPARENTNÁ KRAJINA

  Korupcia ničí spoločnosť, znižuje sebadôveru národa a potláča talent a kreativitu jednotlivcov. Korupcia kradne

  peniaze tam, kde sú najpotrebnejšie – rodinám, dôchodcom, čestným podnikateľom. Korupcia predražuje

  verejné služby, znásobuje cenu stavby diaľnic, lekárskych prístrojov či informačných systémov. Korupcia nás

  núti vynakladať čoraz viac peňazí na kontrolné systémy, aby sme vedeli odhaliť podvodníkov. Pre korupciu

  rastie byrokracia, ktorá komplikuje život bežným ľuďom aj podnikateľom. Korupcia je u nás podľa Svetového

  ekonomického fóra bezkonkurenčne najväčšou prekážkou podnikania. Menej korupcie znamená aj štíhlejší štát

  bez zbytočnej byrokracie, zjednodušenie podnikania, lepšiu prácu úradov a fungujúce služby. Základným

  predpokladom fungujúceho štátu je, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako. Odstránenie

  klientelizmu a rodinkárstva posilní dôveru ľudí, že rozhoduje ich talent a poctivá práca. Profesionálne, včasné

  a fungujúce služby štátu, či už v zdravotníctve alebo na úradoch, musí občan dostať preto, lebo má na ne nárok,

  nie preto, lebo má známosti a peniaze. Základným predpokladom fungujúcej demokratickej krajiny je nulová

  tolerancia ku korupčnému správaniu.

  Merateľným výsledkom deklarovaných protikorupčných opatrení je dosiahnuť v rebríčku vnímania korupcie

  Transparency International zlepšenie o 20 miest oproti aktuálnemu umiestneniu.

  NOVÁ KONCEPCIA PREUKAZOVANIA PÔVODU MAJETKU

  Posledné roky vnímame na Slovensku obrovskú nespravodlivosť, keď si štát nevie efektívne poradiť s ľuďmi,

  ktorí sa obohacujú na štáte a nadobudli rozsiahly majetok nelegálnym spôsobom. Počet odsúdených ľudí na

  základe súčasného platného zákona o preukazovaní pôvodu majetku je nula. Vláda SR prijme novú koncepciu

  zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorá odstráni ústavné rozpory súčasného nefunkčného zákona

  a zavedie efektívny nástroj na postihovanie nelegálnych príjmov.

  MAJETOK POLITIKOV POD DOHĽADOM ĽUDÍ

  Kľúčovým opatrením v boji proti korupcii je osobitný dôraz na etiku verejných funkcionárov a vrcholových

  nevolených administrátorov zastávajúcich politické posty. Vláda SR príjme hĺbkové a systémové zlepšenia

  pravidiel, ako aj odpolitizovanie procesu kontroly majetku verejných funkcionárov.

  Vláda SR navrhne komplexnú zmenu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

  funkcionárov.

  Vláda SR zavedie povinnosť deklarovať zmeny v majetku a uvedenie prírastku majetku verejného funkcionára

  v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

  Vláda SR zavedie štátny register verejných funkcionárov a ich majetkových priznaní, aby verejnosť mala

  možnosť kontroly majetkových prírastkov verejných funkcionárov. Register bude prepojený s inými štátnymi

  registrami s cieľom porovnania deklarovaných a skutočných údajov.

 • 4

  Podľa odporúčania medzinárodných inštitúcií a skúseností z iných krajín vláda SR zriadi nezávislú inštitúciu,

  ktorá b